Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu"

Transkrypt

1 Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wiedza o społeczeństwie rok szkolny 2015/2016 opracowała:

2 I. Podstawa prawna opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych z dnia r. 2. Statut Szkoły 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania 4. Podstawa programowa dla gimnazjum wiedza o społeczeństwie Program realizowany jest w ciągu 2 godzin w dwuletnim cyklu nauczania, w następującym układzie: kl. II - 1 godzina tygodniowo, kl. III - 1 godzina tygodniowo. II. Cele oceniania wewnątrzszkolnego 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie go do dalszej pracy. 3. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 4. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. III. Narzędzia i warunki pomiaru osiągnięć 1. Postępy i poziom wiedzy uczniów oraz sposób jej wykorzystania oceniany jest na bieżąco. Wszystkie oceny są jawne i nauczyciel może je uzasadnić na prośbę ucznia lub jego opiekuna 2. W klasyfikacji semestralnej i końcoworocznej ocena ustalana jest na podstawie średniej ważonej, gdzie rangę nadrzędną mają pisemne sprawdziany z działów. Pozostałe oceny z poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów mają charakter wspomagający: sprawdziany pisemne po każdym dziale z podręcznika zapowiedziane przynajmniej 1 tydzień wcześniej - co najmniej 2 w semestrze - waga 3, krótsze sprawdziany pisemne - kartkówki z 1-3 ostatnich lekcji, bez konieczności ich zapowiadania - waga 2, odpowiedzi ustne - waga 2, prace pisemne - waga 2, aktywność ucznia na zajęciach - waga 1, prace domowe - waga 1, prowadzenie zeszytu przedmiotowego - waga 1, prace dodatkowe / projekty / praca w grupie / zadania on-line i inne - waga Sprawdziany z działów są obowiązkowe, będą one zapowiedziane i zapisane w dzienniku, a uczniowie zostaną poinformowani o zakresie materiału i typach ćwiczeń. Testy będą zawierać zadania o różnym stopniu trudności. 4. W przypadku nieobecności lub otrzymania oceny niedostatecznej, uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły, po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Nieuzasadniona nieobecność w ustalonym terminie skutkuje brakiem możliwości poprawy. 5. Jeśli uczeń nie zaliczy wszystkich obowiązkowych form sprawdzania osiągnięć, traci prawo do poprawiania oceny semestralnej lub końcoworocznej. 6. Sprawdzone prace klasowe i prace pisemne uczeń dostaje do wglądu nie później niż w 2 tygodnie po przeprowadzeniu, a jej wyniki omówione przez nauczyciela. 7. Ocenę za pracę w grupie i aktywność przyznaje się na koniec semestru. Ma na nią wpływ obserwacja ucznia uwzględniająca: przygotowanie do lekcji, prowadzenie zeszytu,

3 wypowiedzi na lekcji, praca w grupie, posługiwanie się pomocami naukowymi ( mapy, tablice graficzne, atlasy, słowniki itp.) podsumowywana w formie ustnej oceny opisowej na bieżąco, pod koniec każdego semestru ocena w dzienniku "za aktywność"(pięć plusów ocena bardzo dobra) 8. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji dwa razy w ciągu semestru, co zostaje odnotowane przez nauczyciela przed rozpoczęciem danej lekcji. Nie obejmuje to zwolnienia z pisania zapowiedzianego sprawdzianu. W przypadku niewykorzystania tego przywileju, ucze ń otrzymuje dodatkową ocenę bardzo dobrą w obszarze aktywności. 9. Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% lekcji, może być niesklasyfikowany z języka angielskiego. 10. Uczeń z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat specyficznych trudności w uczeniu się, pisze prace klasowe, kartkówki i prace domowe dostosowane do swoich potrzeb i możliwości. 11. Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie warunki konieczne do uzyskania oceny bardzo dobrej, a dodatkowo wykazuje się wiedzą znacznie wykraczającą poza program nauczania obowiązujący na jego poziomie, wykonuje ciekawe pomoce naukowe lub interdyscyplinarne prace projektowe, bierze udział w konkursach przedmiotowych i odnosi w nich sukcesy. 12. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny dopuszczającej, nie wykorzystuje pomocy w postaci zajęć wyrównawczych, pracuje poniżej swoich możliwości i nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości. 13. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną w klasyfikacji semestralnej ma obowiązek poprawić materiał z I semestru w terminie do 31 marca w terminach uzgodnionych z nauczycielem. 14. Przedmiotowy system oceniania podlega ewaluacji i modyfikacji raz w roku, po konsultacji z uczniami i Rodzicami. 15. Progi procentowe na poszczególne oceny % celujący % bardzo dobry 70-84% dobry 50-69% dostateczny 30-49% dopuszczający 0-29% niedostateczny IV Standardy osiągnięć ucznia: Ocena celująca: 1. Uczeń charakteryzuje się bogatą wiedzą związaną z tematyką przedmiotu (wykraczającą poza program nauczania). 2. Wykazuje szczególne zainteresowania przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową i specjalistyczną zgodną z omawianą problematyką na zajęciach. 3. Trafnie sytuuje wydarzenia historyczne w czasie i przestrzeni oraz umie prezentować i uzasadnia własne stanowisko. 4. Samodzielnie selekcjonuje i interpretuje wydarzenia z życia codziennego, itp. 5. Wysnuwa oryginalne wnioski, dokonuje niezależnych ocen. 6. Aktywnie uczestniczy w pracach na lekcjach, w kołach zainteresowań, wolontariacie. 7. Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych humanistycznych. Ocena bardzo dobra: 1. Uczeń opanował pełny zakres wiadomości przewidziany programem dla danej klasy; 2. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową dotyczącą omawianych treści;

4 3. Korzysta z różnych źródeł ( prasa, radio, telewizja, Internet) w celu poszerzania wiedzy zdobytej w szkole, czemu daje wyraz na lekcjach oraz w pracach domowych; 4. Umiejętnie stosuje posiadaną wiedzę w praktyce; 5. Wykazuje zainteresowanie omawianą tematyką; 6. Podejmuje prace pozalekcyjne ( samorząd szkolny, gazeta szkolna itp.). Ocena dobra: 1. Uczeń opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, nabyte umiejętności próbuje stosować w sytuacjach problemowych, 2. Zna omawianą na lekcjach problematykę oraz w sposób logiczny i spójny ją prezentuje, rozumie omawiane treści i potrafi wyjaśnić je innym; 3. Zajmuje stanowisko w kwestiach spornych, broni swych poglądów na forum klasy; 4. Aktywnie uczestniczy w zajęciach; 5. Poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i zadania; 6. Umie poprawnie wykorzystać wiedzę zdobytą w praktyce; 7. Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych źródeł informacji. Ocena dostateczna: 1. Uczeń wykazuje orientacje w treściach zagadnień opracowanych na lekcji; 2. Rozumie polecenia i instrukcje; 3. Zapamiętuje podstawowe treści do danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentuje ( zapamiętywanie dominuje nad ich rozumieniem); 4. Umiejętności stosuje tylko w sytuacjach typowych; 5. Samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia; 6. Uczestniczy w pracach i zadaniach zespołowych. Ocena dopuszczającą: 1. Uczeń ma poważne luki w wiedzy i umiejętnościach przewidziane programem; 2. Częściowo rozumie polecenia nauczyciela; 3. Zapamiętuje wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego i z pomocą nauczyciela potrafi je odtworzyć, 4. Poprawnie i z pomocą nauczyciela potrafi je odtworzyć, 5. Poprawnie, z pomocą nauczyciela rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje pojęcia, procesy, 6. Zjawiska, dokumenty, postacie z życia publicznego itp.; 7. współpracuje w zespole przy wykonywaniu zadań. Ocena niedostateczna: 1. Uczeń nie opanował materiału w stopniu koniecznym do kontynuowania nauki; 2. Nie jest przygotowany do uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim w państwie demokratycznym; 3. W sposób błędny i niedojrzały formułuje oceny i wysnuwa wnioski; 4. Nie posiada umiejętności umiejscawiania w czasie i przestrzeni; 5. Popełnia poważne błędy chronologiczne, nie potrafi analizować źródeł historycznych; 6. Nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela; 7. Odznacza się brakiem systematyczności i chęci do na uki oraz bierności na lekcji; V. Szczegółowe wymagania zawarte w podstawie programowej ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE

5 Życie w grupie. Uczeń: Omawia i stosuje zasady komunikowania się i współpracy w grupie (np. bierze udział w dyskusji, zebraniu, we wspólnym działaniu); Wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji Przedstawia i stosuje podstawowe sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie i między grupami; Wyjaśnia na przykładach, jak można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań grupy lub jak im się przeciwstawić ROZDZIAŁ II. CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE Życie społeczne. Uczeń: Podaje przykłady zbiorowości, grup, społeczności i wspólnot; charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą jako małe grupy Wyjaśnia na przykładach znaczenie podstawowych norm współżycia między ludźmi, w tym wzajemności, odpowiedzialności i zaufania Charakteryzuje życie szkolnej społeczności, w tym rolę samorządu uczniowskiego; wyjaśnia, na czym polega przestrzeganie praw ucznia Rozpoznaje role społeczne, w których występuje, oraz związane z nimi oczekiwania Wyjaśnia, jak tworzą się podziały w grupie i w społeczeństwie (np. na swoich i obcych ) i podaje możliwe sposoby przeciwstawiania się przejawom nietolerancji Współczesne społeczeństwo polskie. Uczeń: Charakteryzuje - odwołując się do przykładów - wybrane warstwy społeczne, grupy zawodowe i style życia Omawia problemy i perspektywy życiowe młodych Polaków (na podstawie samodzielnie zebranych informacji); Przedstawia wybrany problem społeczny ważny dla młodych mieszkańców swojej miejscowości i rozważa jego możliwe rozwiązania ROZDZIAŁ III. SAMORZĄD LOKALNY Samorządy i ich znaczenie. Uczeń: Uzasadnia potrzebę samorządności w państwie demokratycznym i podaje przykłady działania samorządów zawodowych i samorządów mieszkańców Wyjaśnia, na czym polegają zasady decentralizacji i pomocniczości; odnosi je do przykładów z życia własnego regionu i miejscowości Gmina jako wspólnota mieszkańców. Uczeń: Przedstawia podstawowe informacje o swojej gminie, wydarzenia i postaci z jej dziejów Wymienia najważniejsze zadania samorządu gminnego i wykazuje, jak odnosi się to do jego codziennego życia Przedstawia sposób wybierania i działania władz gminy, w tym podejmowania decyzji w sprawie budżetu Nawiązuje kontakt z lokalnymi instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi oraz podejmuje współpracę z jedną z nich (na miarę swoich możliwości) Pisze podanie, krótki list w sprawie publicznej i wypełnić prosty druk urzędowy Odwiedza urząd gminy i dowiaduje się, w jakim wydziale można załatwić wybrane sprawy Samorząd powiatowy i wojewódzki. Uczeń: Przedstawia sposób wybierania samorządu powiatowego i wojewódzkiego oraz ich przykładowe zadania Porównuje - na wybranych przykładach - zakres działania samorządu wojewódzkiego z zakresem działania wojewody Przygotowuje plakat, folder, stronę internetową lub inny materiał promujący gminę, okolicę lub region. ROZDZIAŁ IV. ZASADY DEMOKRACJI Państwo i władza demokratyczna. Uczeń: Wymienia podstawowe cechy i funkcje państwa oraz wyjaśnia, czym jest władza państwowa

6 Wskazuje różnice w sytuacji obywatela w ustroju demokratycznym, autorytarnym i totalitarnym; Wyjaśnia zasady: większości, pluralizmu i poszanowania praw mniejszości w państwie demokratycznym; Wskazuje najważniejsze tradycje demokracji (antyczna, europejska, amerykańska, polska); Porównuje demokrację bezpośrednią z przedstawicielską oraz większościową z konstytucyjną (liberalną); Wyjaśnia, czym są prawa człowieka, i uzasadnia ich znaczenie we współczesnej demokracji Rozważa i ilustruje przykładami zalety i słabości demokracji. ROZDZIAŁ V. AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA Być obywatelem. Uczeń Wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem w sensie formalnym (prawo ziemi, prawo krwi, nadanie obywatelstwa); Podaje przykłady uprawnień i obowiązków wynikających z posiadania polskiego obywatelstwa; Przedstawia cechy dobrego obywatela; odwołując się do historycznych i współczesnych postaci, wykazuje znaczenie postaw i cnót obywatelskich Udział obywateli w życiu publicznym. Uczeń: Przedstawia główne podmioty życia publicznego (obywatele, zrzeszenia obywatelskie, media, politycy i partie, władza, instytucje publiczne, biznes itp.) i pokazuje, jak współdziałają i konkurują one ze sobą w życiu publicznym Uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym i podaje przykłady skutków ich łamania Przedstawia przykłady działania organizacji pozarządowych i społecznych (od lokalnych stowarzyszeń do związków zawodowych i partii politycznych) i uzasadnia ich znaczenie dla obywateli Wyjaśnia, podając przykłady, jak obywatele mogą wpływać na decyzje władz na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim i światowym Opracowuje - indywidualnie lub w zespole - projekt uczniowski dotyczący rozwiązania jednego z problemów społeczności szkolnej lub lokalnej i w miarę możliwości go realizuje (np. jako wolontariusz). Środki masowego przekazu. Uczeń: Omawia funkcje i wyjaśnić znaczenie środków masowego przekazu w życiu obywateli; Charakteryzuje prasę, telewizję, radio, internet jako środki masowej komunikacji i omawia wybrany tytuł, stację czy portal ze względu na specyfikę przekazu i odbiorców Wyszukuje w mediach wiadomości na wskazany temat; wskazuje różnice między przekazami i odróżnia informacje od komentarzy; krytycznie analizuje przekaz reklamowy Uzasadnia, posługując się przykładami, znaczenie opinii publicznej we współczesnym świecie; odczytuje i interpretuje wyniki wybranego sondażu opinii publicznej Wyborcy i wybory. Uczeń: Przedstawia argumenty przemawiające za udziałem w wyborach lokalnych, krajowych i europejskich; Wymienia zasady demokratycznych wyborów i stosuje je w głosowaniu w szkole; Wskazuje, czym powinien kierować się obywatel, podejmując decyzje wyborcze Krytycznie analizuje ulotki, hasła i spoty wyborcze. ROZDZIAŁ VI. NARÓD I PATRIOTYZM Naród i mniejszości narodowe. Uczeń: Wyjaśnia, co oznacza dla ciebie być Polakiem (lub członkiem innej wspólnoty narodowej) i czym obywatelstwo różni się od narodowości; Wyjaśnia, uwzględniając wielonarodowe tradycje Polski, jaki wpływ na kształtowanie narodu mają wspólne dzieje, kultura, język i tradycja; Wymienia mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) żyjące obecnie w Polsce i przedstawia przysługujące im prawa; na podstawie samodzielnie zebranych materiałów charakteryzuje jedną z tych grup (jej historię, kulturę, obecną sytuację);

7 Wyjaśnia, co to jest Polonia i w jaki sposób Polacy żyjący za granicą podtrzymują swoją więź z ojczyzną. Patriotyzm dzisiaj. Uczeń Wyjaśnia, co łączy człowieka z wielką i małą ojczyzną, i omawia te więzi na własnym przykładzie; Uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem i członkiem społeczności światowej; Wyjaśnia, odwołując się do wybranych przykładów, czym według ciebie jest patriotyzm; porównuje tę postawę z nacjonalizmem, szowinizmem i kosmopolityzmem Wykazuje, odwołując się do Holokaustu oraz innych zbrodni przeciw ludzkości, do jakich konsekwencji prowadzić może skrajny nacjonalizm; Rozważa, odwołując się do historycznych i współczesnych przykładów, w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia utrudniają dziś relacje między narodami ROZDZIAŁ VII. USTRÓJ DEMOKRATYCZNY W POLSCE Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna. Uczeń: Wyjaśnia, co to znaczy, że konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej Omawia najważniejsze zasady ustroju Polaki (suwerenność narodu, podział władzy, rządy prawa, pluralizm); Korzystając z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, omawia podstawowe prawa i wolności w niej zawarte; Wyszukuje w środkach masowego przekazu i analizuje przykład patologii publicznej w Polsce. System wyborczy i partyjny. Uczeń: Wyjaśnia, odwołując się do wybranych przykładów, różnice między systemem dwupartyjnym a systemem wielopartyjnym; Wskazuje, odwołując się do wybranych przykładów, różnice między systemem dwupartyjnym a systemem wielopartyjnym; Wymienia partie polityczne obecne w Sejmie; wskazuje te, które należą do koalicji rządzącej, i te, które pozostają w opozycji ROZDZIAŁ VIII. PARLAMENT, PREZYDENT I RZĄDY Władza ustawodawcza w Polsce. Uczeń Przedstawia zadania i zasady funkcjonowania polskiego parlamentu, w tym sposób tworzenia ustaw; Sporządza, na podstawie obserwacji wybranych obrad parlamentu, notatkę prasową o przebiegu tych obrad i przygotowuje krótkie wystąpienie sejmowe w wybranej sprawie. Władza wykonawcza w Polsce. Uczeń Wskazuje najważniejsze zadania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyszukuje w środkach masowego przekazu informacje o działaniach urzędującego prezydenta Wyjaśnia, jak powoływany jest i czym zajmuje się rząd polski; podaje nazwisko premiera, wyszukuje nazwiska ministrów i zadania wybranych ministerstw Wymienia zadania administracji rządowej i podaje przykłady jej działań Wyjaśnia, co to jest służba cywilna i jakimi zasadami powinien się kierować urzędnik państwowy. Władza sądownicza w Polsce. Uczeń Przedstawia organy władzy sądowniczej, zasady, wedle których działają sądy (niezawisłość, dwuinstancyjność), i przykłady spraw, którymi się zajmują; Wyjaśnia, czym zajmują się Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu ROZDZIAŁ IX. POLSKA W ŚWIECIE, POLSKA W EUROPIE Relacje Polski z innymi państwami. Uczeń: Przedstawia najważniejsze kierunki polskiej polityki zagranicznej (stosunki z państwami Unii Europejskiej i Stanami Zjednoczonymi, relacje z sąsiadami) Charakteryzuje politykę obronną Polski, członkostwo w NATO, udział w międzynarodowych misjach pokojowych i operacjach militarnych;

8 Przedstawia relacje Polski z wybranym państwem na podstawie samodzielnie zebranych informacji; Wyjaśnia, czym się zajmują ambasady i konsulaty Integracja europejska. Uczeń: Przedstawia cele i etapy integracji europejskiej (traktaty rzymskie, traktaty z Maastricht, Nicei, Lizbony); Wyjaśnia, czym zajmują się najważniejsze instytucje Unii Europejskiej (Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Europejska) Wyjaśnia, jak w Unii Europejskiej realizowane są zasady pomocniczości i solidarności; Wyjaśnia, skąd pochodzą środki finansowe w budżecie unijnym i na co są przeznaczane Wskazuje na mapie członków Unii Europejskiej i uzasadnia swoją opinię na temat jej dalszej integracji i rozszerzania Polska w Unii Europejskiej. Uczeń: Przedstawia prawa i obowiązki wynikające z posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej Wyszukuje informacje na temat korzystania ze środków unijnych przez polskich obywateli, przedsiębiorstwa i instytucje; Formułuje i uzasadnia własne zdanie na temat korzyści, jakie niesie ze sobą członkostwo w Unii Europejskiej, odwołując się do przykładów z własnego otoczenia i całego kraju. ROZDZIAŁ X. JEDEN ŚWIAT, WIELE PROBLEMÓW Współpraca i konflikty międzynarodowe. Uczeń: Wyjaśnia, czym zajmują się ONZ, jej najważniejsze organy (Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny) i wybrane organizacje międzynarodowe); Wskazuje na mapie miejsca najpoważniejszych konfliktów międzynarodowych; omawia przebieg i próby rozwiązania jednego z nich; Problemy współczesnego świata. Uczeń: Porównuje sytuację w państwach globalnego Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na przykładach, na czym polega ich współzależność Uzasadnia potrzebę pomocy humanitarnej i angażuje się (w miarę swoich możliwości) w działania instytucji (także pozarządowych), które ją prowadzą Wyjaśnia, odwołując się do przykładów, na czym polega globalizacja w sferze kultury, gospodarki i polityki; ocenia jej skutki Rozważa, jak twoje zachowania mogą wpływać na życie innych ludzi w sferze kultury, gospodarki i polityki; ocenia jej skutki; Ocenia sytuację imigrantów i uchodźców we współczesnym świecie Wyjaśnia, co to jest terroryzm i w jaki sposób próbuje się go zwalczać ROZDZIAŁ XI. CZŁOWIEK W GOSPODARCE RYNKOWEJ Praca i przedsiębiorczość. Uczeń: Wyjaśnia na przykładach z życia własnej rodziny, miejscowości i całego kraju, w jaki sposób praca i przedsiębiorczość pomagają w zaspokajaniu potrzeb ekonomicznych Przedstawia cechy i umiejętności człowieka przedsiębiorczego; bierze udział w przedsięwzięciach społecznych, które pozwalają je rozwinąć; Stosuje w praktyce podstawowe zasady organizacji pracy (ustalenie celu, planowanie, podział zadań, harmonogram, ocena efektów). Gospodarka rynkowa. Uczeń: Przedstawia podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo) i związki między nimi; Podaje przykłady racjonalnego i nieracjonalnego gospodarowania; stosuje zasady racjonalnego gospodarowania w odniesieniu do własnych zasobów (np. czasu, pieniędzy) Charakteryzuje gospodarkę rynkową (prywatna własność, swoboda gospodarowania, konkurencja, dążenie do zysku, przedsiębiorczość); Wyjaśnia działanie prawa podaży i popytu oraz ceny jako regulatora rynku; analizuje rynek wybranego produktu i wybranej usługi

9 Pieniądz i banki. Uczeń: Przedstawia na przykładach funkcje i formy pieniądza w gospodarce rynkowej; Wyjaśnia, czym zajmują się: bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów wartościowych; Wyszukuje i zestawia ze sobą oferty różnych banków (konta, lokaty, kredyty, fundusze inwestycyjne); wyjaśnia, na czym polega oszczędzanie i inwestowanie. Gospodarka w skali państwa. Uczeń: Wyjaśnia terminy: produkt krajowy brutto, wzrost gospodarczy, inflacja, recesja; interpretuje dane statystyczne na ten temat; Wymienić najważniejsze dochody i wydatki państwa; wyjaśnić, co to jest budżet państwa; Przedstawia główne rodzaje podatków w Polsce (PIT, VAT, CIT) i oblicza wysokość podatku PIT na podstawie konkretnych danych. ROZDZIAŁ XII. EKONOMIA W TWOIM ŻYCIU Gospodarstwo domowe. Uczeń: Wyjaśnia na przykładach, jak funkcjonuje gospodarstwo domowe Wymienia główne dochody i wydatki gospodarstwa domowego; układa jego budżet Przygotowuje budżet konkretnego przedsięwzięcia z życia ucznia, klasy, szkoły; rozważa wydatki i źródła ich finansowania Wyjaśnia, jakie prawa mają konsumenci i jak mogą ich dochodzić Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. Uczeń: Wyjaśnia, na czym polega prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej; Wyjaśnia, jak działa przedsiębiorstwo, i obliczyć na prostym przykładzie przychód, koszty, dochód i zysk; Wskazuje główne elementy działań marketingowych (produkt, cena, miejsce, promocja) i wyjaśnia na przykładach ich znaczenie dla przedsiębiorstwa i konsumentów; Przedstawia główne prawa i obowiązki pracownika; wyjaśnia, czemu służą ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Wybór szkoły i zawodu. Uczeń: Zaplanuje dalszą edukację (w tym wybór szkoły ponadgimnazjalnej), uwzględniając własne preferencje i predyspozycje Wyszukuje informacje o możliwościach zatrudnienia na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy (urzędy pracy, ogłoszenia, internet); Sporządza życiorys i list motywacyjny Wskazać główne przyczyny bezrobocia w swojej miejscowości, regionie i Polsce; ocenić jego skutki Etyka w życiu gospodarczym. Uczeń: Przedstawia zasady etyczne, którymi powinni się kierować pracownicy i pracodawcy; wyjaśnia, na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu; Podaje przykłady zjawisk z szarej strefy w gospodarce i poddaje je ocenie Wyjaśnia mechanizm korupcji i ocenia skutki tego zjawiska dla gospodarki.

10 ANKIETA EWALUACYJNA DOTYCZĄCA PSO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Imię i nazwisko Klasa Data 1.Czy znane Ci są zasady PSO z WOS obowiązujące w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Radomiu? Jeżeli zaznaczono NIE proszę podać przyczynę. 2.Czy zasady PSO z WOS obowiązujące w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Radomiu są jasne i zrozumiałe? Jeśli zaznaczono NIE proszę podać numery niezrozumiałych zasad TAK TAK NIE NIE 3.Jakie zmiany dotyczące zasad PSO z WOS obowiązujące w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Radomiu chciałabyś /chciałbyś wprowadzić? Proszę uzasadnić swoją propozycję. ANKIETA DOTYCZĄCA PSO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Imię i nazwisko Rodzica: Klasa Data 1.Czy znane są Pani/ Panu zasady PSO z WOS obowiązujące w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Radomiu? Jeżeli zaznaczono NIE proszę podać przyczynę. 2.Czy zasady PSO z WOS obowiązujące w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Radomiu są dla Pani/Pana jasne i zrozumiałe? Jeśli zaznaczono NIE proszę podać numery niezrozumiałych zasad TAK TAK NIE NIE 3.Jakie zmiany dotyczące zasad PSO z WOS obowiązujące w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Radomiu chciałaby /chciałby Pani/Pan wprowadzić? Proszę uzasadnić swoją propozycję.

11

KATALOG WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

KATALOG WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KATALOG WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS) III KLASA GIMNAZJUM A. Skala umiejętności

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS),

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), zgodnego z nową podstawą kształcenia ogólnego klasa II A. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia, co to znaczy, że

wyjaśnia, co to znaczy, że Zajęcia WOS u klasa IIIA i B Gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel : mgr Ewa Żychlińska Dział VII: Ustrój demokratyczny w Polsce Lp. Temat zajęć Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KL.III. Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej. Lucyna Kubińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KL.III. Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej. Lucyna Kubińska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KL.III Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej Lucyna Kubińska ROZDZIAŁ: USTRÓJ DEMOKRATYCZNY W POLSCE 1. Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że konstytucja

Bardziej szczegółowo

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża

Bardziej szczegółowo

Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie

Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE Podstawowe umiejętności w grupie. Uczeń: 1. omawia i stosuje zasady

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Opracowała mgr Marzena Kukuła ROZDZIAŁ VII. USTRÓJ DEMOKRATYCZNY W POLSCE Ocena celująca Wiedza i umiejętności ucznia wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo

4) Być obywatelem. a)wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć,

4) Być obywatelem. a)wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela Treści nauczania gimnazjum Wiedza o społeczeństwie Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej

Bardziej szczegółowo

2. wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;

2. wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji; Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), zgodnego z podstawą kształcenia ogólnego określonej w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa II

Wymagania edukacyjne klasa II Wymagania edukacyjne klasa II I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze

Bardziej szczegółowo

KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16

KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II GIMNAZJUM Z WOS u KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16 ROZDZIAŁ I: PODSTAWOWE UMIEJETNOŚCI OBYWATELSKIE określa, z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I III G

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I III G PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I III G DO PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ WYDAWNICWO NOWA ERA I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III GIMNAZJUM podręcznik Bliżej Świata

POZIOMY WYMAGAŃ WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III GIMNAZJUM podręcznik Bliżej Świata Temat lekcji Informacje, reklama, manipulacja POZIOMY WYMAGAŃ WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III GIMNAZJUM podręcznik Bliżej Świata Konieczny ocena dopuszczająca Podstawowy ocena dostateczna Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 2a i 2b Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 2a i 2b Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 2a i 2b Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015 mgr Agnieszka Żurek KRYTERIA OCEN Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS. Część pierwsza

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS. Część pierwsza Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS Część pierwsza Przykładowe wymagania na oceny z zakresu podstawowego (na ocenę dopuszczająca i dostateczną) oraz z zakresu ponadpodstawowego

Bardziej szczegółowo

omawia zasady komunikowania się i współpracy w grupie, - charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą, jako małe grupy społeczne,

omawia zasady komunikowania się i współpracy w grupie, - charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą, jako małe grupy społeczne, Dział I. Podstawowe umiejętności obywatelskie. Ocena dopuszczająca - zna pojęcia: społeczeństwo, wspólnota, zbiorowość, więzi i role społeczne, obywatel, obywatelstwo, grupa społeczna, potrzeba, wolontariat,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową WYMAGANIA EDUKACYJNE : Uczeń powinien umieć: określić, z jakich źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013 Piotr Szlachetko UWAGA! Podczas zajęć KOSS nie będę oceniał poglądów uczniów i ich przekonań, stosunku do wydarzeń, zjawisk czy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE W części pierwszej wymienione są wymagania zgodnie z układem treści podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o:

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: - program nauczania zgodny z z nową podstawą programową - obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE :

WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE : WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE : ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE określić, z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach należy korzystać; wskazać opinie i fakty w wypowiedziach dotyczących

Bardziej szczegółowo

Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej WYMAGANIA EDUKACYJNE

Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej WYMAGANIA EDUKACYJNE ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE określić, z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2012/2013

Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2012/2013 Przedmiotem oceny z wiedzy o społeczeństwie są 1. Wiadomości ( stopień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM ROK NAUKI II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM ROK NAUKI II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM ROK NAUKI II I. Przedmiotem oceny są: - wiadomości i umiejętności, - zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się (aktywność). III.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE GIMNAZJUM NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak 1. Ucznia ocenia nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wspólnie z uczniami.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Semestr I Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje na tematy związane z życiem publicznym. Wyjaśnia, co to jest samorząd szkolny.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DZIAŁ OCENA OCENA OCENA OCENA OCENA Ocena CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA niedostateczna Podstawowe Uczeń opanował wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania.

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania. Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. 1. Ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania. 2. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIECHNICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIECHNICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIECHNICACH Opracowała: Małgorzata Gulka 1 Przedmiotowy System Oceniania z historii w Szkole Podstawowej I. PODSTAWA PRAWNA Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Plan wynikowy 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze elementy osobowości człowieka I. Człowiek i

Bardziej szczegółowo

Wymagania według podstawy programowej. występuje, oraz związane z nimi oczekiwania. w grupie 2.4) rozpoznaje role społeczne, w których

Wymagania według podstawy programowej. występuje, oraz związane z nimi oczekiwania. w grupie 2.4) rozpoznaje role społeczne, w których Plan wynikowy I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze elementy osobowości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. w gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Wiedzę i umiejętności ucznia z wiedzy o społeczeństwie sprawdza się poprzez: - obowiązkowe sprawdziany. Jeśli uczeń opuścił sprawdzian

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 1b i 1c Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 1b i 1c Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 1b i 1c Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015 mgr Agnieszka Żurek KRYTERIA OCEN Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć I. Standardy osiągnięć ucznia: Klasa II -Wymagania na poszczególne oceny Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań

Bardziej szczegółowo

w Widuchowej I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: II. Nauczanie historii odbywa się według programu autorstwa:

w Widuchowej I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: II. Nauczanie historii odbywa się według programu autorstwa: Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Widuchowej I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I Dział: CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE nie potrafi sformułować jasnej na tematy poruszane na jego postawa na jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy wymienia rodzaje grup

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie. Przedmiotowe Zasady Oceniania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie

Publiczne Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie. Przedmiotowe Zasady Oceniania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie Publiczne Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie Przedmiotowe Zasady Oceniania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie 1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: sprawdziany podsumowujące dane partie

Bardziej szczegółowo

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen Przedmiotowy System Ocenia jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne oceniania jak i zasady planowania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek znajdują

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Uczeń wyjaśnia, w jaki sposób powołani są prezydent i premier.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa dla Liceum

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa dla Liceum Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa dla Liceum Cele kształcenia wymagania ogólne: - poszerzenie wiedzy z zakresu historii z elementami wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2 Kamilla Jaśnikowska-Toboła Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2 Zakres wymagań I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I Jednostka lekcyjna 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności potrafi określić najważniejsze elementy osobowości

Bardziej szczegółowo

(waga2) 3.Odpowiedź ustna.

(waga2) 3.Odpowiedź ustna. B. Markiewicz, F. Szweda Zasady ocenienia z WOS I. OBSZARY OCENIANIA: 1. Wiadomości ( stopień rozumienia i zapamiętania nabytych informacji) oraz korelowanie ich z wiedzy wyniesionych z innych lekcji.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH I. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PZO Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1. Przedmiotem oceniania są: Z HISTORII Wiadomości (wiedza przedmiotowa). Umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność wyciągania z nich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH II i III GIMNAZJUM NR 1 W MYŚLENICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH II i III GIMNAZJUM NR 1 W MYŚLENICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH II i III GIMNAZJUM NR 1 W MYŚLENICACH Podstawa prawna Rozporządzenie MEN Statut Gimnazjum nr 1 w Myślenicach Wewnątrzszkolny system oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - GIMNAZJUM Ocenianie ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - GIMNAZJUM - informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, - motywowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa. Marian Grabas

Przedmiotowy System Oceniania. Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa. Marian Grabas Przedmiotowy System Oceniania Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa Marian Grabas I. Nauczanie historii i społeczeństwa odbywa się według programów nauczania dla II etapu edukacyjnego:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM Przedmiotem oceny są: wiadomości i umiejętności, zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się (aktywność). Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: prace kontrolne (sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

PRZDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W Gimnazjum Nr2 w Legnicy

PRZDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W Gimnazjum Nr2 w Legnicy PRZDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W Gimnazjum Nr2 w Legnicy Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: 1. Rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z: Historii, historii i społeczeństwie

Zasady oceniania z: Historii, historii i społeczeństwie s. B. Markiewicz, F. Szweda, G. Ryborz Cebula, E. Roter Zasady oceniania z: Historii, historii i społeczeństwie I. OBSZARY OCENIANIA: 1. Wiadomości ( stopień rozumienia i zapamiętania nabytych informacji)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół gimnazjum w Rzęczkowie.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół gimnazjum w Rzęczkowie. Przedmiotowe Zasady Oceniania z wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół gimnazjum w Rzęczkowie. Przedmiotowe Zasady Oceniania z wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane na podstawie: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Zespół Szkół w Gardnie Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Marta Kamraczewska Edukacja dla bezpieczeństwa podręcznik z ćwiczeniami do gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa

Przedmiotowe zasady oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa Przedmiotowe zasady oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa Opracowane na podstawie : 1. Podstawy programowej. 2. Rozporządzenia MEN z dnia 10.06.2015 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

Rozdział Temat lekcji l.godz. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Parlament, prezydent, rząd i sądy.

Rozdział Temat lekcji l.godz. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Parlament, prezydent, rząd i sądy. WYMAGANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA ROZDZIAŁÓW W KLASIE TRZECIEJ Rozdział Temat lekcji l.godz. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Parlament, prezydent, rząd i sądy. Prezydent i rząd, czyli

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim.

Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim. Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim. Na ocenę bardzo dobrą : 2. Uczeń potrafi określić swoją tożsamość oraz opisać swój styl życia. 3. Rozpoznaje własne potrzeby i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.08.2010 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA TECHNIKUM W ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W RADOMIU. Opracowała: Katarzyna Siekiera

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA TECHNIKUM W ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W RADOMIU. Opracowała: Katarzyna Siekiera PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA TECHNIKUM W ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W RADOMIU Opracowała: Katarzyna Siekiera Systemem Oceniania. Obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Przedmiotowy system oceniania z fizyki 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki jest zgodny z WSO. Ocenianie ma na celu: a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW HISTORIA ORAZ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BIELICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW HISTORIA ORAZ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BIELICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW HISTORIA ORAZ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BIELICACH I. Przedmiot historia zakres podstawowy II. Przedmiot historia i społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum

Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Ocenę niedostateczną może otrzymać uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania; nie potrafi,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z zostały opracowane na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa 2. Programu nauczania edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowe Zasady Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W CHEŁMIE Opracowali: Elżbieta Bałka Tomasz Ochera Agnieszka Szczablewska Chełm, 2015 1 Przedmiotowe Zasady

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013 Piotr Szlachetko Wolne miejsce na odwrocie to miejsce na notatki. Plan może ulec zmianie ze względu na potrzeby szkoły. a) ołówkiem nie wystawiam

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO rok szk. 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra Ocena dostateczna

Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena opanowanej wiedzy i umiejętności z historii w klasach I-III gimnazjum. Ogólne wymagania na poszczególne oceny. Szczegółowe wymagania są przedstawione w kryteriach oceniania dla poszczególnych klas

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest zgodnie z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego. Obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Nauczyciele historii i społeczeństwa: Sylwia Stawna.

Szkoła podstawowa. Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Nauczyciele historii i społeczeństwa: Sylwia Stawna. Szkoła podstawowa Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa Nauczyciele historii i społeczeństwa: Sylwia Stawna Alina Linkiewicz Halina Błażuk Wiesława Kaczmarek Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa II zawód : kucharz - kwalifikacja T 6 ; Nauczyciel: Maria Gaertner Przedmiot: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GASTRONOMII. Realizowane umiejętności z podstawy programowej kształcenia w zawodzie: PDG(1)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach System oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Opracował: mgr Sylwester Panek Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest zgodnie z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E P O D S T A W Y P R Z Ę D S I E B I O R C Z O Ś C I 1. Wymagania edukacyjne Skala ocen 6 celujący Osiągnięcia ucznia Wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w Malborku (Szkoła podstawowa)

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w Malborku (Szkoła podstawowa) Cele Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w Malborku (Szkoła podstawowa) Sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności. Mobilizowanie ucznia do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1 Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA klasa VI

SZKOŁA PODSTAWOWA klasa VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI klasy VI Historia i Społeczeństwo Klasa VII Historia Klasa gimnazjalna II i III - Historia SZKOŁA PODSTAWOWA klasa VI 1. Każdy

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Przedmiotowe zasady oceniania: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Metryczka: Nauczyciel: Wiesław Załubski Rok szkolny: 2016/2017 Podręcznik: Edukacja dla

Bardziej szczegółowo

PZO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO. Przedmiotowy zasady oceniania

PZO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO. Przedmiotowy zasady oceniania Przedmiotowy zasady oceniania I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2013/2014. Piotr Szlachetko

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2013/2014. Piotr Szlachetko Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2013/2014 Piotr Szlachetko Wolne miejsce na odwrocie to miejsce na notatki. Plan może ulec zmianie ze względu na potrzeby szkoły. a) ołówkiem nie wystawiam

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EKONOMIA W PRAKTYCE 1. Podstawa prawna do opracowania PSO 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: z dnia 19 listopada 2004 r. Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie został opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI OCENIANIU PODLEGAJĄ: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania celów operacyjnych lekcji, aktywność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI Przedmiotowe ocenianie z matematyki jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania, klasyfikowania, promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY Cele oceniania Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczyciela przyrody ma na celu nie tylko badanie efektywności kształcenia, ale także wspieranie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Historii i społeczeństwa.

Przedmiotowy system oceniania z Historii i społeczeństwa. Przedmiotowy system oceniania z Historii i społeczeństwa. I. ZASADY OGÓLNE: 1.Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, będące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Edukacji Dla Bezpieczeństwa Dokument został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. 2. Programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2016/2017 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum.

Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum. Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum. 1. Formułowanie wymagań i dobór kryteriów: - celem ewaluacji wiedzy z historii jest ocena osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii I

Kryteria oceniania z chemii I Kryteria oceniania z chemii I 1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: sprawdziany obejmują wiadomości z większej partii materiału, są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, kartkówki

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W GDYNI Przedmiotowe zasady oceniania z chemii

GIMNAZJUM NR 1 W GDYNI Przedmiotowe zasady oceniania z chemii GIMNAZJUM NR 1 W GDYNI Przedmiotowe zasady oceniania z chemii 1. Oceny wystawiane będą w obowiązującej 6-cio stopniowej skali (od 1-6) oraz znakami "+" i "-" 2. Na ocenę semestralną (roczną) wpływają oceny,

Bardziej szczegółowo