II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, Warszawa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa."

Transkrypt

1

2 DANE OGÓLNE I. Tytuł opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i ekspertyza konstrukcyjna dla inwestycji pn: BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, Warszawa. III. Nazwa i adres Zamawiającego: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, Warszawa. IV. Podstawa opracowania: art. 31 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907/, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego /tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907/, wizja lokalna na obiekcie, zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacje archiwalne oraz realizowane inwestycje, koncepcja budowy pomieszczenia serwerowni MCS Sp. z o.o. V. Nazwa i Kod wg słownika CPV: Grupa, klasa, kategoria CPV: Grupa usługi inżynieryjne usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania rożne usługi inżynieryjne Grupa Roboty budowlane: roboty remontowe i renowacyjne roboty murarskie instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych podłoża i posadzki kładzenie wykładzin elastycznych instalacja centralnego ogrzewania instalowanie sprzętu chłodniczego I - instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych roboty w zakresie instalacji elektrycznych 2

3 instalowanie systemów alarmowych instalowanie linii telefonicznych instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego instalowanie infrastruktury kablowej kładzenie kabli instalowanie okablowania komputerowego roboty w zakresie instalacji elektrycznych roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych instalowanie systemów alarmowych i anten instalowanie pożarowych systemów alarmowych instalowanie alarmów włamaniowych roboty instalacyjne przeciwpożarowe roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych instalowanie sprzętu gaśniczego roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych drzwi p-poż. 3

4 SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO STRONA TYTUŁOWA... 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU CZĘŚĆ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość zamierzenia Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Warunki bezpieczeństwa pracy CZĘŚĆ INFORMACYJNA Zalecenia konserwatorskie Konserwatora Zabytków Przepisy prawne i obowiązujące normy związane z projektowaniem Wykaz podstawowych norm i przepisów 39 4

5 1. CZĘŚĆ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczenia serwerowni w systemie zaprojektuj i wykonaj zadania pn. BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE Zamówienie obejmuje: inwentaryzację architektoniczno-instalacyjną pomieszczenia nr 336 wraz z przyległymi pomieszczeniami oraz budynku w zakresie wykonania instalacji przewidzianych programem funkcjonalno-użytkowym, opracowanie projektu budowlanego w zakresie wymaganym prawem budowlanym, sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego uwzględnianą w planie BIOZ, wykonanie robot: remontowo-modernizacyjnych dostosowujących pomieszczenie nr 336 budynku dla potrzeb serwerowni, instalacji wyposażenia technicznego serwerowi: klimatyzacji i wentylacji, ochrony przeciwpożarowej, zintegrowanego sytemu bezpieczeństwa, zasilania i wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji teleinformatyczna serwerowni, przeniesienie istniejącej serwerowi do zaadaptowanego pomieszczenia. Wyposażenie docelowe serwerowi (dostawa i montaż, system podtrzymania napięcia) nie jest objęte niniejszym PF-U i wykonane będzie w II etapie Charakterystyczne parametry. Serwerownia obsługująca MCS Sp. z o.o. znajduje się obecnie w pomieszczeniu nr 345. Pomieszczenie te nie jest wystarczające dla potrzeb obsługi informatycznej MCS Sp. z o.o., dlatego planowana jest inwestycja przenosząca serwerownię do docelowego pomieszczenia nr 336. Rzut pomieszczenia z propozycją planowanego rozmieszczenia przedstawia poniższy rysunek: 5

6 6

7 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Budynek obecnego MCS Sp. z o.o. uzyskał swoją kubaturę w wyniku gruntownej modernizacji w latach Po 1945 roku budynek posiadał różnych użytkowników i przechodził kolejne modernizacje. Adaptacja pomieszczenia nr 336 na potrzeby serwerowni wymaga: ekspertyzy konstrukcyjnej wytrzymałości stropu pomieszczenia z uwagi na brak pełnej dokumentacji powykonawczej dotyczącej kolejnych przebudów i modernizacji budynku, biorąc pod uwagę planowane obciążenie sprzętem ok. 6 ton, ewentualne określenie rozwiązania i zakresu robót budowlanych wzmacniających strop dla przeniesienia planowanego obciążenia, inwentaryzacji trasy poprowadzenia kabla zasilającego z rozdzielnicy głównej budynku do planowanej rozdzielnicy serwerowni, inwentaryzacji trasy wyprowadzenia czynnika chłodzącego klimatyzacji pomieszczenia serwerowni do wymienników, oceny potencjalnych tras komunikacyjnych transportu sprzętu (planowanego wyposażenia serwerowni) do pomieszczenia serwerowni z określeniem uwarunkowań i ewentualnych rozwiązań (np. potrzeby powiększenia otworów drzwiowych), inwentaryzacji istniejącego sytemu wentylacji i jego wykorzystanie dla potrzeb niezależnej wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczenia serwerowni, inwentaryzacji sytemu sygnalizacji pożaru i jego wykorzystania dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej pomieszczenia serwerowni, inwentaryzacji sytemu telewizji przemysłowej i wykorzystania jego dla potrzeb nadzoru nad pomieszczeniem serwerowni przez personel dozorujący budynek w zakresie Systemu Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSWiN), Systemu Kontroli Dostępu (SKD), Systemu Telewizji Dozorowej (CCTV) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. Informacje techniczne dotyczące instalacji budynku zawarte są w zasobach archiwalnych. Wykaz dokumentacji i dokumentów zarchiwizowanych zawiera Załącznik nr 1 do PF-U. Dokumenty te nie zastępują inwentaryzacji i wizji na obiekcie, mogą stanowić informacje uzupełniające. 1. Zakres robót budowlanych w ramach adaptacji pomieszczenia dla potrzeb serwerowi. Rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne przedstawione w niniejszym PF-U zostały przygotowane na podstawie otrzymanej od właściciela budynku dokumentacji obiektu, uzgodnień z Inwersorem oraz wizji lokalnych. Adaptacja budowlana wymaga: zbadania nośności podłoża serwerowni (sklepienia krzyżowe oraz stropy żelbetowe na pierwszych dolnych kondygnacjach oraz na wyższych kondygnacjach - na belkach stalowych typu Kleina) pod kątem instalacji podłogi technicznej i możliwości posadowienia planowanego wyposażenia, którego przewidywane obciążenie zawiera poniższa tabela: 7

8 Urządzenie Ciężar jedn. Jedn. Planowana liczba szaf Łączny ciężar Sprzęt IT instalowany w szafach rack Szafa IT serwerowa typu rack 800 kg Szafa IT macierz dyskowa typu rack 1000 kg Urządzenia infrastruktury technicznej UPS w szafie rack 990 kg Stałe Urządzenie Gaśnicze (butle) 200 kg Podłoga techniczna 400 kg 400 Łączny ciężar IT i infrastruktury kg 6190 Ekspertyza będzie miała na celu potwierdzenie stanu faktycznego istniejących konstrukcji oraz ich zgodności z przedłożoną dokumentacją budowlaną: opróżnienia pomieszczenia z przechowywanych tam urządzeń, sprzętów i mebli itp., malowanie ścian i sufitu farba biała, zmywalna, niepaląca, likwidacji istniejących urządzeń co, adaptacji pomieszczenia pod kątem wymogów p.poż., inwentaryzacji trasy transportu sprzętu wyposażenia technologicznego do pomieszczenia serwerowni (np. potrzeby powiększenia otworów drzwiowych). Przed przystąpieniem do prac projektowych architektonicznych i konstrukcyjnych Wykonawca projektu w porozumieniu z Inwestorem powinien uzgodnić taki zakres ewentualnych prac konstrukcyjnych (dotyczących np. wzmocnienia nośności stropu), który pozwoli zminimalizować ewentualność występowania o pozwolenie na budowę. Ekspertyza konstrukcyjna wytyczne konstrukcyjne Prace modernizacyjne pomieszczenia serwerowni wymagają następujących zmian elementów konstrukcyjnych: Wzmocnienie konstrukcji stropu. Wykonania nowego nadproża nad otworem drzwiowym. 1. Konstrukcja stropu Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono występowanie w podłodze pomieszczenia przeznaczonego na serwerownie stropu Kleina. Na kondygnacji wyższej w trakcie wykonywania prac remontowych wykonano odkrywki stropu sufitu. Na podstawie oględzin stropu ustalono rodzaj stropu jako Kleina o konstrukcji nośnej z belek stalowych dwuteowych I260 (dolna stopka szerokości ok. 12cm). Układ cegieł ceramicznych w płycie stropowej określa go jako typu półciężkiego. Rozstaw belek stropowych pod modernizowanym pomieszczeniem określono na podstawie zarysowań oraz odbarwień tynku wynosi około 95cm. 8

9 Fot. nr 1 Widok odkrywki stropu Fot. nr 2 Widok odkrywki stropu 9

10 W ramach tego opracowania w celu określenia rodzaju prac remontowych w zakresie konstrukcji wykonano sprawdzające obliczenia statycznych przy założonych obciążeniach: obciążenie istniejącą konstrukcją stropu cegła ceramiczna oraz wypełnienie lekkim betonem do wysokości belek stalowych, tynk gr. 0,015m, istniejąca szlichta cementowa gr. 0,05m, projektowana płyta żelbetowa gr. 0,05m, obciążenie użytkowe 6,0 kn/mb belki. Obciążenie użytkowe określono na podstawie wytycznych otrzymanych przez inwestora. Ciężar wyposażenia pomieszczenia wynosi około 80kN. Do obliczeń przyjęto 50% obciążenia na jedną belkę stropową co wynosi 6,0kN/mb belki stropowej. Przyjęto materiał belki I160 za stali St3S. Na podstawie analizy nośności belek stropowych stwierdzam zachowanie ich nośności wynoszące 97% (wg. poz. 3 - załącznik). Płytę ceramiczną należy wzmocnić przez jej nadbetonowanie zbrojoną płytą z betonu drobnoziarnistego o minimalnej grubości 3cm (przyjęto 5cm). Płytę tą należy zakotwić w ścianach nośnych zewnętrznych w bruździe na głębokość 10-12cm. Przyjęte do obliczeń założenia należy potwierdzić wykonując odkrywkę górnej części stropu. Nośność belek jest wykorzystana wg założeń w 97%. W przypadku innego większego obciążenia belek stropowych istniejącą konstrukcją stropu oraz dodatkowego obciążenia użytkowego nie ujętego w założeniach należy przewidzieć zwiększenie nośności belek. Ze względu na brak dostępu do spodu belek stalowych ( kondygnacja poniżej użytkowana) oraz możliwość zwiększenia grubości stropu, wzmocnienie nośności belek należy uzyskać po przez nadbetonowanie górnej części belek stropowych. W celu zwiększenia współpracy belki stalowej z nadbetonem do belek należy przyspawać strzemiona. 2. Konstrukcja nadproża W ramach modernizacji pomieszczenia zostanie wykonana podłoga techniczna podniesiona. Powoduje to potrzebę zwiększenia wysokości otworu drzwiowego. Nowe nadproże należy wykonać po przez wkucie dwóch belek z dwuteowników np. I120PE. 3. Załącznik obliczenia statyczne Normy i normatywy: PN-B-03264:1999/2002 PN-87/B PN-80/B oraz i Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Konstrukcje murowe Obciążenia w obliczeniach statycznych stałe i zmienne 10

11 Założone obciążenia: płyta stropowa ceramiczna z wypełnieniem gr. 26cm 0,26m x 19,0kN/m 3 x 0,95m = 4,70kN/mb x 1,3 tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm 0,015m x 19,0kN/m 3 x 0,95m = 0,27kN/mb x 1,3 istniejąca szlichta cementowa gr. 5cm 0,05m x 24,0kN/m 3 x 0,95m = 1,14kN/mb x 1,3 projektowana płyta żelbetowa gr. 5cm 0,05m x 25,0kN/m 3 x 0,95m = 1,10kN/mb x 1,3 użytkowe = 6,00kN/mb x 1,2 WĘZŁY: 1 2 6,600 H=6,600 WĘZŁY: Nr: X [m]: Y [m]: 1 0,000 0, ,600 0,000 PODPORY: P o d a t n o ś c i Węzeł: Rodzaj: Kąt: Dx(Do*): Dy: DFi: [ m / k N ] [rad/knm] 1 stała 0,0 0,000E+00 0,000E+00 2 stała 0,0 0,000E+00 0,000E+00 PRĘTY: 1 6,600 H=6,600 11

12 PRZEKROJE PRĘTÓW: 2 1 6,600 H=6,600 PRĘTY UKŁADU: Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub; 10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 22 - cięgno Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,600 0,000 6,600 1,000 2 I 260 OBCIĄŻENIA: 4,70 6,00 4,70 6,00 0,27 1,14 1,19 0,27 1,14 1,19 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "płyta ceramiczna" Stałe f= 1,30 1 Liniowe 0,0 4,70 4,70 0,00 6,60 Grupa: B "tynk cementowo-wapienny" Stałe f= 1,30 1 Liniowe 0,0 0,27 0,27 0,00 6,60 Grupa: C "szlichta cementowa" Stałe f= 1,30 1 Liniowe 0,0 1,14 1,14 0,00 6,60 Grupa: D "proj. płyta żelbetowa" Stałe f= 1,10 1 Liniowe 0,0 1,19 1,19 0,00 6,60 Grupa: E "użytkowe" Zmienne f= 1,20 1 Liniowe 0,0 6,00 6,00 0,00 6,60 12

13 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu Kombinatoryka obciążeń ================================================================== OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: Grupa: Znaczenie: d: f: Ciężar wł. 1,10 A -"płyta ceramiczna" Stałe 1,30 B -"tynk cementowo-wapienny" Stałe 1,30 C -"szlichta cementowa" Stałe 1,30 D -"proj. płyta żelbetowa" Stałe 1,10 E -"użytkowe" Zmienne 1 1,00 1,20 KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ: Nr: Specyfikacja: 1 ZAWSZE : A+B+C+D+E EWENTUALNIE: MOMENTY-OBWIEDNIE: 1 TNĄCE-OBWIEDNIE: 55,8 1 NORMALNE-OBWIEDNIE: -55,8 1 13

14 SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Pręt: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciążeń: 1 3,300 92,1* 0,0 0,0 ABCDE 0,000-0,0* 55,8 0,0 ABCDE 0,000-0,0 55,8* 0,0 ABCDE 0,000-0,0 55,8 0,0* ABCDE 3,300 92,1 0,0 0,0* ABCDE 0,000-0,0 55,8 0,0* ABCDE 3,300 92,1 0,0 0,0* ABCDE * = Wartości ekstremalne NAPĘŻENIA-OBWIEDNIE: 1 NAPRĘŻENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Pręt: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciążeń: [MPa] Ro 1 0,000 0,000* 0,0 ABCDE 3,300-0,970* -208,6 ABCDE 3,300 0,970* 208,6 ABCDE 0,000-0,000* -0,0 ABCDE * = Wartości ekstremalne REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Węzeł: H[kN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obciążeń: 1 0,0* 55,8 55,8 ABCDE 0,0 55,8* 55,8 ABCDE 0,0 55,8 55,8* ABCDE 2 0,0* 55,8 55,8 ABCDE 0,0 55,8* 55,8 ABCDE 0,0 55,8 55,8* ABCDE * = Wartości ekstremalne 14

15 NOŚNOŚĆ PRĘTÓW: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Przekrój:Pręt: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc. 2 1 Zgin.(54) 97,0% ABCDE Planowane wyposażenie techniczne serwerowni [CPD] w instalacje techniczne wewnętrzne Zasilanie w energię elektryczną i instalacja elektryczna serwerowni: Instalacja elektryczna obejmie: wewnętrzną linię zasilającą od rozdzielnicy głównej do projektowanej rozdzielnicy serwerowni, instalację wewnętrzną serwerowni zasilającą wyposażenie technologiczne serwerowni, oświetlenie pomieszczenia, gniazda ogólnego przeznaczenia, dedykowany system zasilania dla urządzeń IT, system napięcia gwarantowanego z zespołem zasilaczy UPS dla urządzeń IT oraz dla sytemu wentylacji i klimatyzacji (II etap, nie objęty PF-U) System sieci teleinformatycznej LAN. Okablowanie sieci teleinformatycznej zapewni dostęp do usług sieci komputerowej z każdego punktu przyłączeniowego w serwerowni, zrealizowane przez system okablowania strukturalnego posiadającego odpowiednie nasycenie ilością punktów przyłączeniowych. Zgodnie z ze standardem TIA 942 infrastruktura kablowa ośrodka przetwarzania danych tj. serwerowi (w tym przypadku serwerowni) należy zapewnić następujące kluczowe obszary funkcjonalne: Główny Obszar Dystrybucyjny (MDA Main Distribution Area), zawierający Główny Punkt Dystrybucyjny (MC Main Cross-connect) okablowania strukturalnego, Jeden lub więcej Obszar Dystrybucyjny Okablowania Poziomego (HDA Horizontal Distribution Area), zawierający Punkt Dystrybucyjny Okablowania Poziomego (HC Horizontal Cross-connect) oraz switch e LAN/SAN, Obszar Dystrybucji Strefowej (ZDA Zone Distribution Area), zawierający maksymalnie jedno gniazdo strefowe (Interconnect) z przyłączami (maksymalnie 144) dla sprzętu, w którym nie można zamontować paneli krosowych (Interconnect) jako zakończeń okablowania poziomego (mainframes, duże serwery Unix, macierze, biblioteki taśmowe), Obszar Dystrybucji Sprzętu (Equipment Distribution Area) - miejsce ustawienia szaf z urządzeniami komputerowymi, macierzami, storage ami, w których, jeśli jest to możliwe, montuje się panele krosowe zawierające gniazda przyłączeniowe. W ramach zadania zostanie przeniesiona istniejąca serwerownia do nowego pomieszczenia po adaptacji budowlanej i wykonaniu wyposażenia technicznego Wysokowydajny system klimatyzacji obejmujący: system wentylacji i klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, 15

16 nawilżania oraz odprowadzenia skroplin, chłodniczej freonowej System ochrony przeciwpożarowe obejmujący: system wczesnego wykrywania dymu, system sygnalizacji pożaru, system gaszenia gazowego Zintegrowany system bezpieczeństwa ESO, na który składają się: system kontroli dostępu (SKD), system antywłamaniowy (SSWiN), system telewizji dozorowej/przemysłowej (CCTV), instalacja monitoringu technicznego Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 1. Roboty budowlane Cała serwerownia stanowić będzie wydzieloną strefę pożarową. Wyposażenie technologiczne wykonane będzie z wykorzystaniem technologii skalowanej i modularnej. Planowana wysokość serwerowni ok. 260 mm (od podłogi technicznej do sufitu). Adaptacja pomieszczenia nr 336 wymaga: zapewnienia nośności stropu dla planowanego obciążenia wyposażeniem technologicznym serwerowi, roboty rozbiórkowe, opróżnienie pomieszczenia z przechowywanych tam urządzeń, sprzętów i mebli, malowanie ścian i sufitu farba biała, zmywalna, niepaląca. zainstalowanie podłogi technicznej z wykładziną antystatyczną, podniesionej na wysokość >=400mm dla prowadzenia okablowania elektrycznego i strukturalnego /logicznego oraz systemem koryt kablowych do rozprowadzenia instalacji elektrycznej i teleinformatycznej/, uzyskanie dla ścian oddzieleń serwerowni oraz stropów poziomu odporności ogniowej 120 minut, uzyskanie dla obudów kanałów i instalacji (w strefie między stropowej) poziomu odporności ogniowej 120 minut, podniesienie nadproża drzwiowego za względu na wyższy poziom posadzki, wymiany drzwi na p.poż. o EI 60 -drzwi jednoskrzydłowe pełne 90/200 z samozamykaczem i istniejącą budynkową kontrolą dostępu. Zachowanie obecnej wysokości drzwi (200cm) jest możliwe po sprawdzeniu, że jakiekolwiek inne drzwi na drodze transportowej wyposażenia technologicznego nie są wyższe niż 200cm, wyposażenie drzwi od strony serwerowni w dźwignię antypaniczną, odseparowanie (wodoodporną obudową) stwierdzonych instalacji kanalizacyjnych czy wodnych (odcięcie od wewn. inst. c.o. 2 szt. grzejników) 16

17 zamontowanie na istniejących oknach wewnętrznych rolet antywłamaniowych sterowanych ręcznie albo folii zabezpieczającej i wzmacniającej szyby na wypadek ewentualnej akcji gaśniczej i zamknięcie otworów okiennych okiennicami wewnętrznymi, wykonanie zabezpieczeń ppoż. dla wszystkich obecnie istniejących instalacji klapy ppoż. w przypadku pozostawienia instalacji w serwerowni, lub zabudowanie otworów po zdemontowanych instalacjach. W pomieszczeniu serwerowni należy zapewnić parametry: temperatury 22+/-2 i wilgotności 40-55%, czystość powietrza w klasie EU7. 2. Instalacja elektryczna serwerowni i zasilanie w energię elektryczną. W budynku znajduje się stacja transformatorowa oraz rozdzielnicą n.n. z której zasilane są dwie główne rozdzielnice niskiego napięcia oznaczone RS-Rg, RS-Rg1 umieszczone w pomieszczeniu 003 na poziomie niskiego parteru. Zasilane są one z rozdzielnicy głównej niskiego napięcia znajdującej się w stacji transformatorowej dostępnej od strony wewnętrznego podwórka. Z uwagi na przestarzałe rozwiązania budowy rozdzielnicy (skrzynki żeliwne) realizowana jest nowa inwestycja pn. Modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie (oprac. Maciej Juniewicz, r.). Niezależnie od tego, czy nowe zasilanie serwerowni będzie podłączone do istniejącej lub do projektowanej rozdzielnicy należy wyposażyć tą rozdzielnicę w nowy odpływ z rozłącznikiem bezpiecznikowym. Zasilanie rozdzielnicy serwerowi. Należy docelowo przewidzieć linię kablową n.n. od projektowanej rozdzielnicy RS G1 do projektowanej rozdzielnicy w serwerowi. Dla potrzeb ułożenia kabla w budynku należy wykorzystać trasy prowadzenia w.l.z. (przebicia pomiędzy kondygnacjami oraz przestrzeń nad sufitami podwieszanymi na korytarzach. Spadek procentowy napięcia na kablu zasilającym nie większy niż 1,5% przy maksymalnym zaplanowanym obciążeniu. Dla doboru kabla należy przyjąć moc docelową zgodnie z poniższym bilansem: Urządzenie Moc Jednostk. Jedn. Ilość startowa ETAP 1 Stopień obciążenia Razem Ilość docelowa przy 100% obciążeniu Razem Sprzęt IT instalowany w szafach rack Szafa IT serwerowa typu rack 8 kw 1 100% Szafa IT biblioteka taśmowa typu rack 4 kw Szafa IT superclaster typu rack 8 kw Sprzęt IT wolnostojący Macierze dyskowe 6 kw Razem kw

18 Klimatyzacja Jednostka klimatyzacyjna typu split 14 kw 2 50% Pozostałe systemy Straty UPS 7,5 kw ,5 Centrala sygnalizacji kw 0,5 pożaru 1 0,5 1 0,5 Centrala wczesnego kw 0,5 wykrywania dymu 1 0,5 1 0,5 System SSWiN 0,25 kw 1 0,25 1 0,25 System CCTV 0,05 kw 1 0,05 1 0,05 System KD 0,25 kw 1 0,25 1 0,25 Oświetlenie 0,2 kw 1 0,2 1 0,2 Razem kw 15,75 37,25 W ramach inwestycji należy skoordynować prognozowane zapotrzebowanie mocy dla serwerowi z planowanym wzrostem zapotrzebowania mocy przez innych użytkowników budynku. Na podstawie danych dostarczonych przez właściciela przygotowano zestawienie maksymalnej mocy pobranej przez obiekt. Poniżej tabela przedstawiająca moc pobraną maksymalną, sporządzona za okres od do (przy założeniu maksymalnego poboru mocy dla 4 piętra 50,4kW). Tabela moc pobrana maksymalna: Okres Możliwa maksymalna Moc zapotrzebowana Rezerwa mocy Moc pobrana [kw] [kw] [kw] , , , , , , , , , , , , , , , ,66 Na podstawie powyższych zestawień można przyjąć następujący bilans mocy uwzględnieniem zapotrzebowania maksymalnego na moc dla 4 piętra w drugim etapie w wysokości 50,4 kw: Etap Moc umowna dla budynku [kw] Możliwa maksymalna Moc pobrana przez budynek [kw] Moc zapotrzebowana dla serwerowi [kw] Rezerwa mocy dla budynku [kw] ,76 23,75-15, ,16 67,25-109,49 18

19 Na podstawie powyższego bilansu w przypadku realizacji pełnego obciążenia dla etapu II wymagana prawdopodobnie będzie wymiana istniejącego transformatora na większy połączona ewentualnie z poprawieniem współczynnika cos fi (kompensacja mocy biernej za pomocą regulowanej baterii kondensatorów). Dlatego w ramach etapu projektowania należy: dokonać pomiarów poboru mocy biernej i przyjęcie prognozy docelowego zapotrzebowania mocy przez instalację budynku, określenie potrzeby i ewentualnie dobranie baterii kondensatorów oraz mocy transformatora, przygotowanie dokumentów dla Inwestora do wystąpienie do energetyki zawodowej o zwiększenie przydziału mocy. Instalacja elektryczna serwerowi będzie pracowała w układzie przewodów TN-S. Rezystancja uziomu poniżej 5 ohm. Przejścia przez ściany/stropy wykonać z zachowaniem odporności ogniowej EI 90. Pomieszczenie musi być wyposażone w główna szynę uziemiającą do której zostaną przyłączone zaciski ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia technologicznego serwerowi oraz wyrównawcze dla metalowych konstrukcji i obudów wyposażenia technologicznego oraz połączenie ekwipotencjalizacyjne podłogi antyelektrostatycznej. Pomieszczenie należy wyposażyć w system koryt kablowych siatkowych podpodłogowych i nadsufitowych z separacją elektromagnetyczną dla instalacji elektrycznych i teleinformatycznych. Układ i pojemność dostosowana do potrzeb z zapasem dla II etapu rozbudowy serwerowi. Rozdzielnica serwerowi. Rozdzielnica serwerowi będzie składała się z typowej obudowy wtynkowo/natynkowej wyposażonej w szyny TH 35 i aparatur do mocowania zatrzaskowego. Rozdzielnica w pomieszczeniu serwerowi zapewni: rozdział mocy dla zasilania planowych urządzeń i obwodów serwerowi, ochronę przeciwporażeniową klasy C, ochronę przeciwporażeniową z zastosowaniem urządzeń różnicowo-prądowych, połączeń wyrównawczych i szybkiego wyłączenia obwodu, ochronę przeciwzwarciową oraz przeciwprzetężeniową instalacji elektrycznej, przyłączenie wyposażenia dla zasilania urządzeń II etapu wyposażenia technologicznego serwerowi oraz sytemu podtrzymania napięcia. Należy zapewnić zasilane z wydzielonego, oznaczonego pola urządzenia sygnalizacji pożaru, do którego nie wolno przyłączać żadnych innych odbiorników energii elektrycznej. Obwód zasilania powinien być zabezpieczony odpowiednio dobranym i oznaczonym bezpiecznikiem. Ilość zabezpieczeń pomiędzy linią zasilająca, a centralką SAP nie może przekroczyć dwóch. Instalacja elektryczna wewnętrzna. Instalacja elektryczna wewnętrzna pomieszczenia serwerowi obejmie: wydzieloną instalację dla zasilania urządzeń komputerowych, zasilanie urządzeń i wyposażenia technicznego serwerowi, 19

20 obwodów gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia (do celów diagnostycznych i serwisowych oraz instalację gniazd wtyczkowych LAN i 230V. oświetlenia pomieszczenia. Przewiduje się instalowanie gniazd 230 V 16A/Z, IP20 podwójnych z bolcem ochronnym, montowanych pod tynkiem lub w inny sposób uzgodniony z Inwestorem. W serwerowi projektuje się również gniazda dedykowane 16A/230 V, IP20 we wspólnej obudowie z gniazdami sieciowymi LAN. Instalacja oświetleniowa. Instalacja oświetleniowa obejmie: instalację oświetlenia ogólnego, instalację oświetlenia awaryjnego, instalację oświetlenia ewakuacyjnego. Dla potrzeb oświetlenia ogólnego należy zaprojektować oprawy oświetleniowe ze źródłem jarzeniowym. Należy zastosować oprawy oświetleniowe w klasie min. IP 44, nastropowe. Załączanie oświetlenia odbywać się będzie lokalnie w pomieszczeniu. Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach będzie zgodne z aktualnymi normami założenie 500 lux. Oświetlenie ewakuacyjne zrealizowane zostanie poprzez oprawy oświetleniowe wyposażone w modułem zasilania awaryjnego. Mogą to być oprawy oświetlenia podstawowego lub oddzielne oprawy pracujące wyłącznie po zaniku napięcia w czasie 2 godz. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zapewnia poziom natężenie min. 30 lx i załącza się po czasie max. 2 sekund od zaniku napięcia. System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego będzie zrealizowany przy pomocy opraw oświetlenia ogólnego z własnymi bateriami podtrzymującymi zasilanie w czasie 2h. Oprawę oświetlenia ewakuacyjnego umieścić nad wyjściem z pomieszczenia. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowić będzie izolacja robocza oraz osłony. Ochronę przed dotykiem pośrednim zapewniać będą wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe dla obwodów gniazdowych i oświetleniowych oraz szybkie wyłączenie obwodu dla linii zasilających. Czas wyłączenia obwodu dla napięcia dopuszczalnego U L = 50 V nie może przekraczać 0,4 sek. Znamionowy prąd różnicowy wyłączników ochronnych 30 ma. Nie należy łączyć przewodów neutralnego i ochronnego w projektowanej instalacji. Należy zapewnić oznaczenie kolorem niebieskim przewodów neutralnych oraz kolorem zielonożółtym przewodów ochronnych.. Do przewodu PE przyłączyć zaciski ochronne urządzeń elektrycznych w I klasie ochronności. Budynek posiada instalację odgromową. W związku z tym, że na dachu projektowane są urządzenia klimatyzacyjne serwerowni należy je zabezpieczyć istniejącymi lub projektowanymi masztami odgromowymi. Podtrzymanie napięcia (II etap, nie objęty zakresem PF-U). Projekt rozdzielnicy dla potrzeb serwerowni musi uwzględniać przyszłe odpływy związane z II etapem (rozbudowa serwerowni oraz system podtrzymania napięcia). 20

21 3. System sygnalizacji pożaru SAP. Założenia funkcjonalne SAP: wczesne wykrycie źródła pożaru ze wskazaniem jego miejsca z dokładnością do jednej czujki, dwustopniowe alarmowanie po wykryciu pożaru, automatyczne sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi i uruchomienie gazowego sytemu gaszenia pożaru, zamknięcie klap przeciwpożarowych w kanałach wentylacji, sterowanie drzwi tj. automatyczne wolnienie rygli drzwi na drogach ewakuacyjnych objętych kontrolą dostępu, zatrzymanie centrali wentylacji. W uzgodnieniu z Inwestorem sygnalizacja pożaru będzie się odbywała przez sygnalizator optyczno-akustyczny umieszczony na zewnątrz serwerowi. Schemat systemu sygnalizacji pożaru: Powyższe założenia funkcjonalne ma realizować autonomiczna centralka SAP. Centrala pożarowa musi być podłączona do budynkowego systemu sygnalizacji pożaru. W przypadku awarii zasilania centralka pożarowa powinna posiadać własne podtrzymanie zasilania przez co najmniej 48 godzin. System powinien posiadać możliwość zdalnego monitoringu przez sieć Ethernet i integracji z innymi systemami bezpieczeństwa poprzez aplikację do zarządzania i wizualizacji System powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm oraz posiadać świadectwo dopuszczenia przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Opracować scenariusz działania systemu detekcji i alarmu pożarowego. 21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD Załącznik nr B1 ZałoŜenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Inwestor: POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Hallera 8, 63-200 Jarocin Tytuł opracowania: SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo