II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, Warszawa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa."

Transkrypt

1

2 DANE OGÓLNE I. Tytuł opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i ekspertyza konstrukcyjna dla inwestycji pn: BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, Warszawa. III. Nazwa i adres Zamawiającego: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, Warszawa. IV. Podstawa opracowania: art. 31 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907/, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego /tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907/, wizja lokalna na obiekcie, zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacje archiwalne oraz realizowane inwestycje, koncepcja budowy pomieszczenia serwerowni MCS Sp. z o.o. V. Nazwa i Kod wg słownika CPV: Grupa, klasa, kategoria CPV: Grupa usługi inżynieryjne usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania rożne usługi inżynieryjne Grupa Roboty budowlane: roboty remontowe i renowacyjne roboty murarskie instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych podłoża i posadzki kładzenie wykładzin elastycznych instalacja centralnego ogrzewania instalowanie sprzętu chłodniczego I - instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych roboty w zakresie instalacji elektrycznych 2

3 instalowanie systemów alarmowych instalowanie linii telefonicznych instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego instalowanie infrastruktury kablowej kładzenie kabli instalowanie okablowania komputerowego roboty w zakresie instalacji elektrycznych roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych instalowanie systemów alarmowych i anten instalowanie pożarowych systemów alarmowych instalowanie alarmów włamaniowych roboty instalacyjne przeciwpożarowe roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych instalowanie sprzętu gaśniczego roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych drzwi p-poż. 3

4 SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO STRONA TYTUŁOWA... 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU CZĘŚĆ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość zamierzenia Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Warunki bezpieczeństwa pracy CZĘŚĆ INFORMACYJNA Zalecenia konserwatorskie Konserwatora Zabytków Przepisy prawne i obowiązujące normy związane z projektowaniem Wykaz podstawowych norm i przepisów 39 4

5 1. CZĘŚĆ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczenia serwerowni w systemie zaprojektuj i wykonaj zadania pn. BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE Zamówienie obejmuje: inwentaryzację architektoniczno-instalacyjną pomieszczenia nr 336 wraz z przyległymi pomieszczeniami oraz budynku w zakresie wykonania instalacji przewidzianych programem funkcjonalno-użytkowym, opracowanie projektu budowlanego w zakresie wymaganym prawem budowlanym, sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego uwzględnianą w planie BIOZ, wykonanie robot: remontowo-modernizacyjnych dostosowujących pomieszczenie nr 336 budynku dla potrzeb serwerowni, instalacji wyposażenia technicznego serwerowi: klimatyzacji i wentylacji, ochrony przeciwpożarowej, zintegrowanego sytemu bezpieczeństwa, zasilania i wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji teleinformatyczna serwerowni, przeniesienie istniejącej serwerowi do zaadaptowanego pomieszczenia. Wyposażenie docelowe serwerowi (dostawa i montaż, system podtrzymania napięcia) nie jest objęte niniejszym PF-U i wykonane będzie w II etapie Charakterystyczne parametry. Serwerownia obsługująca MCS Sp. z o.o. znajduje się obecnie w pomieszczeniu nr 345. Pomieszczenie te nie jest wystarczające dla potrzeb obsługi informatycznej MCS Sp. z o.o., dlatego planowana jest inwestycja przenosząca serwerownię do docelowego pomieszczenia nr 336. Rzut pomieszczenia z propozycją planowanego rozmieszczenia przedstawia poniższy rysunek: 5

6 6

7 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Budynek obecnego MCS Sp. z o.o. uzyskał swoją kubaturę w wyniku gruntownej modernizacji w latach Po 1945 roku budynek posiadał różnych użytkowników i przechodził kolejne modernizacje. Adaptacja pomieszczenia nr 336 na potrzeby serwerowni wymaga: ekspertyzy konstrukcyjnej wytrzymałości stropu pomieszczenia z uwagi na brak pełnej dokumentacji powykonawczej dotyczącej kolejnych przebudów i modernizacji budynku, biorąc pod uwagę planowane obciążenie sprzętem ok. 6 ton, ewentualne określenie rozwiązania i zakresu robót budowlanych wzmacniających strop dla przeniesienia planowanego obciążenia, inwentaryzacji trasy poprowadzenia kabla zasilającego z rozdzielnicy głównej budynku do planowanej rozdzielnicy serwerowni, inwentaryzacji trasy wyprowadzenia czynnika chłodzącego klimatyzacji pomieszczenia serwerowni do wymienników, oceny potencjalnych tras komunikacyjnych transportu sprzętu (planowanego wyposażenia serwerowni) do pomieszczenia serwerowni z określeniem uwarunkowań i ewentualnych rozwiązań (np. potrzeby powiększenia otworów drzwiowych), inwentaryzacji istniejącego sytemu wentylacji i jego wykorzystanie dla potrzeb niezależnej wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczenia serwerowni, inwentaryzacji sytemu sygnalizacji pożaru i jego wykorzystania dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej pomieszczenia serwerowni, inwentaryzacji sytemu telewizji przemysłowej i wykorzystania jego dla potrzeb nadzoru nad pomieszczeniem serwerowni przez personel dozorujący budynek w zakresie Systemu Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSWiN), Systemu Kontroli Dostępu (SKD), Systemu Telewizji Dozorowej (CCTV) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. Informacje techniczne dotyczące instalacji budynku zawarte są w zasobach archiwalnych. Wykaz dokumentacji i dokumentów zarchiwizowanych zawiera Załącznik nr 1 do PF-U. Dokumenty te nie zastępują inwentaryzacji i wizji na obiekcie, mogą stanowić informacje uzupełniające. 1. Zakres robót budowlanych w ramach adaptacji pomieszczenia dla potrzeb serwerowi. Rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne przedstawione w niniejszym PF-U zostały przygotowane na podstawie otrzymanej od właściciela budynku dokumentacji obiektu, uzgodnień z Inwersorem oraz wizji lokalnych. Adaptacja budowlana wymaga: zbadania nośności podłoża serwerowni (sklepienia krzyżowe oraz stropy żelbetowe na pierwszych dolnych kondygnacjach oraz na wyższych kondygnacjach - na belkach stalowych typu Kleina) pod kątem instalacji podłogi technicznej i możliwości posadowienia planowanego wyposażenia, którego przewidywane obciążenie zawiera poniższa tabela: 7

8 Urządzenie Ciężar jedn. Jedn. Planowana liczba szaf Łączny ciężar Sprzęt IT instalowany w szafach rack Szafa IT serwerowa typu rack 800 kg Szafa IT macierz dyskowa typu rack 1000 kg Urządzenia infrastruktury technicznej UPS w szafie rack 990 kg Stałe Urządzenie Gaśnicze (butle) 200 kg Podłoga techniczna 400 kg 400 Łączny ciężar IT i infrastruktury kg 6190 Ekspertyza będzie miała na celu potwierdzenie stanu faktycznego istniejących konstrukcji oraz ich zgodności z przedłożoną dokumentacją budowlaną: opróżnienia pomieszczenia z przechowywanych tam urządzeń, sprzętów i mebli itp., malowanie ścian i sufitu farba biała, zmywalna, niepaląca, likwidacji istniejących urządzeń co, adaptacji pomieszczenia pod kątem wymogów p.poż., inwentaryzacji trasy transportu sprzętu wyposażenia technologicznego do pomieszczenia serwerowni (np. potrzeby powiększenia otworów drzwiowych). Przed przystąpieniem do prac projektowych architektonicznych i konstrukcyjnych Wykonawca projektu w porozumieniu z Inwestorem powinien uzgodnić taki zakres ewentualnych prac konstrukcyjnych (dotyczących np. wzmocnienia nośności stropu), który pozwoli zminimalizować ewentualność występowania o pozwolenie na budowę. Ekspertyza konstrukcyjna wytyczne konstrukcyjne Prace modernizacyjne pomieszczenia serwerowni wymagają następujących zmian elementów konstrukcyjnych: Wzmocnienie konstrukcji stropu. Wykonania nowego nadproża nad otworem drzwiowym. 1. Konstrukcja stropu Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono występowanie w podłodze pomieszczenia przeznaczonego na serwerownie stropu Kleina. Na kondygnacji wyższej w trakcie wykonywania prac remontowych wykonano odkrywki stropu sufitu. Na podstawie oględzin stropu ustalono rodzaj stropu jako Kleina o konstrukcji nośnej z belek stalowych dwuteowych I260 (dolna stopka szerokości ok. 12cm). Układ cegieł ceramicznych w płycie stropowej określa go jako typu półciężkiego. Rozstaw belek stropowych pod modernizowanym pomieszczeniem określono na podstawie zarysowań oraz odbarwień tynku wynosi około 95cm. 8

9 Fot. nr 1 Widok odkrywki stropu Fot. nr 2 Widok odkrywki stropu 9

10 W ramach tego opracowania w celu określenia rodzaju prac remontowych w zakresie konstrukcji wykonano sprawdzające obliczenia statycznych przy założonych obciążeniach: obciążenie istniejącą konstrukcją stropu cegła ceramiczna oraz wypełnienie lekkim betonem do wysokości belek stalowych, tynk gr. 0,015m, istniejąca szlichta cementowa gr. 0,05m, projektowana płyta żelbetowa gr. 0,05m, obciążenie użytkowe 6,0 kn/mb belki. Obciążenie użytkowe określono na podstawie wytycznych otrzymanych przez inwestora. Ciężar wyposażenia pomieszczenia wynosi około 80kN. Do obliczeń przyjęto 50% obciążenia na jedną belkę stropową co wynosi 6,0kN/mb belki stropowej. Przyjęto materiał belki I160 za stali St3S. Na podstawie analizy nośności belek stropowych stwierdzam zachowanie ich nośności wynoszące 97% (wg. poz. 3 - załącznik). Płytę ceramiczną należy wzmocnić przez jej nadbetonowanie zbrojoną płytą z betonu drobnoziarnistego o minimalnej grubości 3cm (przyjęto 5cm). Płytę tą należy zakotwić w ścianach nośnych zewnętrznych w bruździe na głębokość 10-12cm. Przyjęte do obliczeń założenia należy potwierdzić wykonując odkrywkę górnej części stropu. Nośność belek jest wykorzystana wg założeń w 97%. W przypadku innego większego obciążenia belek stropowych istniejącą konstrukcją stropu oraz dodatkowego obciążenia użytkowego nie ujętego w założeniach należy przewidzieć zwiększenie nośności belek. Ze względu na brak dostępu do spodu belek stalowych ( kondygnacja poniżej użytkowana) oraz możliwość zwiększenia grubości stropu, wzmocnienie nośności belek należy uzyskać po przez nadbetonowanie górnej części belek stropowych. W celu zwiększenia współpracy belki stalowej z nadbetonem do belek należy przyspawać strzemiona. 2. Konstrukcja nadproża W ramach modernizacji pomieszczenia zostanie wykonana podłoga techniczna podniesiona. Powoduje to potrzebę zwiększenia wysokości otworu drzwiowego. Nowe nadproże należy wykonać po przez wkucie dwóch belek z dwuteowników np. I120PE. 3. Załącznik obliczenia statyczne Normy i normatywy: PN-B-03264:1999/2002 PN-87/B PN-80/B oraz i Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Konstrukcje murowe Obciążenia w obliczeniach statycznych stałe i zmienne 10

11 Założone obciążenia: płyta stropowa ceramiczna z wypełnieniem gr. 26cm 0,26m x 19,0kN/m 3 x 0,95m = 4,70kN/mb x 1,3 tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm 0,015m x 19,0kN/m 3 x 0,95m = 0,27kN/mb x 1,3 istniejąca szlichta cementowa gr. 5cm 0,05m x 24,0kN/m 3 x 0,95m = 1,14kN/mb x 1,3 projektowana płyta żelbetowa gr. 5cm 0,05m x 25,0kN/m 3 x 0,95m = 1,10kN/mb x 1,3 użytkowe = 6,00kN/mb x 1,2 WĘZŁY: 1 2 6,600 H=6,600 WĘZŁY: Nr: X [m]: Y [m]: 1 0,000 0, ,600 0,000 PODPORY: P o d a t n o ś c i Węzeł: Rodzaj: Kąt: Dx(Do*): Dy: DFi: [ m / k N ] [rad/knm] 1 stała 0,0 0,000E+00 0,000E+00 2 stała 0,0 0,000E+00 0,000E+00 PRĘTY: 1 6,600 H=6,600 11

12 PRZEKROJE PRĘTÓW: 2 1 6,600 H=6,600 PRĘTY UKŁADU: Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub; 10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 22 - cięgno Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,600 0,000 6,600 1,000 2 I 260 OBCIĄŻENIA: 4,70 6,00 4,70 6,00 0,27 1,14 1,19 0,27 1,14 1,19 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "płyta ceramiczna" Stałe f= 1,30 1 Liniowe 0,0 4,70 4,70 0,00 6,60 Grupa: B "tynk cementowo-wapienny" Stałe f= 1,30 1 Liniowe 0,0 0,27 0,27 0,00 6,60 Grupa: C "szlichta cementowa" Stałe f= 1,30 1 Liniowe 0,0 1,14 1,14 0,00 6,60 Grupa: D "proj. płyta żelbetowa" Stałe f= 1,10 1 Liniowe 0,0 1,19 1,19 0,00 6,60 Grupa: E "użytkowe" Zmienne f= 1,20 1 Liniowe 0,0 6,00 6,00 0,00 6,60 12

13 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu Kombinatoryka obciążeń ================================================================== OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: Grupa: Znaczenie: d: f: Ciężar wł. 1,10 A -"płyta ceramiczna" Stałe 1,30 B -"tynk cementowo-wapienny" Stałe 1,30 C -"szlichta cementowa" Stałe 1,30 D -"proj. płyta żelbetowa" Stałe 1,10 E -"użytkowe" Zmienne 1 1,00 1,20 KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ: Nr: Specyfikacja: 1 ZAWSZE : A+B+C+D+E EWENTUALNIE: MOMENTY-OBWIEDNIE: 1 TNĄCE-OBWIEDNIE: 55,8 1 NORMALNE-OBWIEDNIE: -55,8 1 13

14 SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Pręt: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciążeń: 1 3,300 92,1* 0,0 0,0 ABCDE 0,000-0,0* 55,8 0,0 ABCDE 0,000-0,0 55,8* 0,0 ABCDE 0,000-0,0 55,8 0,0* ABCDE 3,300 92,1 0,0 0,0* ABCDE 0,000-0,0 55,8 0,0* ABCDE 3,300 92,1 0,0 0,0* ABCDE * = Wartości ekstremalne NAPĘŻENIA-OBWIEDNIE: 1 NAPRĘŻENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Pręt: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciążeń: [MPa] Ro 1 0,000 0,000* 0,0 ABCDE 3,300-0,970* -208,6 ABCDE 3,300 0,970* 208,6 ABCDE 0,000-0,000* -0,0 ABCDE * = Wartości ekstremalne REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Węzeł: H[kN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obciążeń: 1 0,0* 55,8 55,8 ABCDE 0,0 55,8* 55,8 ABCDE 0,0 55,8 55,8* ABCDE 2 0,0* 55,8 55,8 ABCDE 0,0 55,8* 55,8 ABCDE 0,0 55,8 55,8* ABCDE * = Wartości ekstremalne 14

15 NOŚNOŚĆ PRĘTÓW: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Przekrój:Pręt: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc. 2 1 Zgin.(54) 97,0% ABCDE Planowane wyposażenie techniczne serwerowni [CPD] w instalacje techniczne wewnętrzne Zasilanie w energię elektryczną i instalacja elektryczna serwerowni: Instalacja elektryczna obejmie: wewnętrzną linię zasilającą od rozdzielnicy głównej do projektowanej rozdzielnicy serwerowni, instalację wewnętrzną serwerowni zasilającą wyposażenie technologiczne serwerowni, oświetlenie pomieszczenia, gniazda ogólnego przeznaczenia, dedykowany system zasilania dla urządzeń IT, system napięcia gwarantowanego z zespołem zasilaczy UPS dla urządzeń IT oraz dla sytemu wentylacji i klimatyzacji (II etap, nie objęty PF-U) System sieci teleinformatycznej LAN. Okablowanie sieci teleinformatycznej zapewni dostęp do usług sieci komputerowej z każdego punktu przyłączeniowego w serwerowni, zrealizowane przez system okablowania strukturalnego posiadającego odpowiednie nasycenie ilością punktów przyłączeniowych. Zgodnie z ze standardem TIA 942 infrastruktura kablowa ośrodka przetwarzania danych tj. serwerowi (w tym przypadku serwerowni) należy zapewnić następujące kluczowe obszary funkcjonalne: Główny Obszar Dystrybucyjny (MDA Main Distribution Area), zawierający Główny Punkt Dystrybucyjny (MC Main Cross-connect) okablowania strukturalnego, Jeden lub więcej Obszar Dystrybucyjny Okablowania Poziomego (HDA Horizontal Distribution Area), zawierający Punkt Dystrybucyjny Okablowania Poziomego (HC Horizontal Cross-connect) oraz switch e LAN/SAN, Obszar Dystrybucji Strefowej (ZDA Zone Distribution Area), zawierający maksymalnie jedno gniazdo strefowe (Interconnect) z przyłączami (maksymalnie 144) dla sprzętu, w którym nie można zamontować paneli krosowych (Interconnect) jako zakończeń okablowania poziomego (mainframes, duże serwery Unix, macierze, biblioteki taśmowe), Obszar Dystrybucji Sprzętu (Equipment Distribution Area) - miejsce ustawienia szaf z urządzeniami komputerowymi, macierzami, storage ami, w których, jeśli jest to możliwe, montuje się panele krosowe zawierające gniazda przyłączeniowe. W ramach zadania zostanie przeniesiona istniejąca serwerownia do nowego pomieszczenia po adaptacji budowlanej i wykonaniu wyposażenia technicznego Wysokowydajny system klimatyzacji obejmujący: system wentylacji i klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, 15

16 nawilżania oraz odprowadzenia skroplin, chłodniczej freonowej System ochrony przeciwpożarowe obejmujący: system wczesnego wykrywania dymu, system sygnalizacji pożaru, system gaszenia gazowego Zintegrowany system bezpieczeństwa ESO, na który składają się: system kontroli dostępu (SKD), system antywłamaniowy (SSWiN), system telewizji dozorowej/przemysłowej (CCTV), instalacja monitoringu technicznego Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 1. Roboty budowlane Cała serwerownia stanowić będzie wydzieloną strefę pożarową. Wyposażenie technologiczne wykonane będzie z wykorzystaniem technologii skalowanej i modularnej. Planowana wysokość serwerowni ok. 260 mm (od podłogi technicznej do sufitu). Adaptacja pomieszczenia nr 336 wymaga: zapewnienia nośności stropu dla planowanego obciążenia wyposażeniem technologicznym serwerowi, roboty rozbiórkowe, opróżnienie pomieszczenia z przechowywanych tam urządzeń, sprzętów i mebli, malowanie ścian i sufitu farba biała, zmywalna, niepaląca. zainstalowanie podłogi technicznej z wykładziną antystatyczną, podniesionej na wysokość >=400mm dla prowadzenia okablowania elektrycznego i strukturalnego /logicznego oraz systemem koryt kablowych do rozprowadzenia instalacji elektrycznej i teleinformatycznej/, uzyskanie dla ścian oddzieleń serwerowni oraz stropów poziomu odporności ogniowej 120 minut, uzyskanie dla obudów kanałów i instalacji (w strefie między stropowej) poziomu odporności ogniowej 120 minut, podniesienie nadproża drzwiowego za względu na wyższy poziom posadzki, wymiany drzwi na p.poż. o EI 60 -drzwi jednoskrzydłowe pełne 90/200 z samozamykaczem i istniejącą budynkową kontrolą dostępu. Zachowanie obecnej wysokości drzwi (200cm) jest możliwe po sprawdzeniu, że jakiekolwiek inne drzwi na drodze transportowej wyposażenia technologicznego nie są wyższe niż 200cm, wyposażenie drzwi od strony serwerowni w dźwignię antypaniczną, odseparowanie (wodoodporną obudową) stwierdzonych instalacji kanalizacyjnych czy wodnych (odcięcie od wewn. inst. c.o. 2 szt. grzejników) 16

17 zamontowanie na istniejących oknach wewnętrznych rolet antywłamaniowych sterowanych ręcznie albo folii zabezpieczającej i wzmacniającej szyby na wypadek ewentualnej akcji gaśniczej i zamknięcie otworów okiennych okiennicami wewnętrznymi, wykonanie zabezpieczeń ppoż. dla wszystkich obecnie istniejących instalacji klapy ppoż. w przypadku pozostawienia instalacji w serwerowni, lub zabudowanie otworów po zdemontowanych instalacjach. W pomieszczeniu serwerowni należy zapewnić parametry: temperatury 22+/-2 i wilgotności 40-55%, czystość powietrza w klasie EU7. 2. Instalacja elektryczna serwerowni i zasilanie w energię elektryczną. W budynku znajduje się stacja transformatorowa oraz rozdzielnicą n.n. z której zasilane są dwie główne rozdzielnice niskiego napięcia oznaczone RS-Rg, RS-Rg1 umieszczone w pomieszczeniu 003 na poziomie niskiego parteru. Zasilane są one z rozdzielnicy głównej niskiego napięcia znajdującej się w stacji transformatorowej dostępnej od strony wewnętrznego podwórka. Z uwagi na przestarzałe rozwiązania budowy rozdzielnicy (skrzynki żeliwne) realizowana jest nowa inwestycja pn. Modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie (oprac. Maciej Juniewicz, r.). Niezależnie od tego, czy nowe zasilanie serwerowni będzie podłączone do istniejącej lub do projektowanej rozdzielnicy należy wyposażyć tą rozdzielnicę w nowy odpływ z rozłącznikiem bezpiecznikowym. Zasilanie rozdzielnicy serwerowi. Należy docelowo przewidzieć linię kablową n.n. od projektowanej rozdzielnicy RS G1 do projektowanej rozdzielnicy w serwerowi. Dla potrzeb ułożenia kabla w budynku należy wykorzystać trasy prowadzenia w.l.z. (przebicia pomiędzy kondygnacjami oraz przestrzeń nad sufitami podwieszanymi na korytarzach. Spadek procentowy napięcia na kablu zasilającym nie większy niż 1,5% przy maksymalnym zaplanowanym obciążeniu. Dla doboru kabla należy przyjąć moc docelową zgodnie z poniższym bilansem: Urządzenie Moc Jednostk. Jedn. Ilość startowa ETAP 1 Stopień obciążenia Razem Ilość docelowa przy 100% obciążeniu Razem Sprzęt IT instalowany w szafach rack Szafa IT serwerowa typu rack 8 kw 1 100% Szafa IT biblioteka taśmowa typu rack 4 kw Szafa IT superclaster typu rack 8 kw Sprzęt IT wolnostojący Macierze dyskowe 6 kw Razem kw

18 Klimatyzacja Jednostka klimatyzacyjna typu split 14 kw 2 50% Pozostałe systemy Straty UPS 7,5 kw ,5 Centrala sygnalizacji kw 0,5 pożaru 1 0,5 1 0,5 Centrala wczesnego kw 0,5 wykrywania dymu 1 0,5 1 0,5 System SSWiN 0,25 kw 1 0,25 1 0,25 System CCTV 0,05 kw 1 0,05 1 0,05 System KD 0,25 kw 1 0,25 1 0,25 Oświetlenie 0,2 kw 1 0,2 1 0,2 Razem kw 15,75 37,25 W ramach inwestycji należy skoordynować prognozowane zapotrzebowanie mocy dla serwerowi z planowanym wzrostem zapotrzebowania mocy przez innych użytkowników budynku. Na podstawie danych dostarczonych przez właściciela przygotowano zestawienie maksymalnej mocy pobranej przez obiekt. Poniżej tabela przedstawiająca moc pobraną maksymalną, sporządzona za okres od do (przy założeniu maksymalnego poboru mocy dla 4 piętra 50,4kW). Tabela moc pobrana maksymalna: Okres Możliwa maksymalna Moc zapotrzebowana Rezerwa mocy Moc pobrana [kw] [kw] [kw] , , , , , , , , , , , , , , , ,66 Na podstawie powyższych zestawień można przyjąć następujący bilans mocy uwzględnieniem zapotrzebowania maksymalnego na moc dla 4 piętra w drugim etapie w wysokości 50,4 kw: Etap Moc umowna dla budynku [kw] Możliwa maksymalna Moc pobrana przez budynek [kw] Moc zapotrzebowana dla serwerowi [kw] Rezerwa mocy dla budynku [kw] ,76 23,75-15, ,16 67,25-109,49 18

19 Na podstawie powyższego bilansu w przypadku realizacji pełnego obciążenia dla etapu II wymagana prawdopodobnie będzie wymiana istniejącego transformatora na większy połączona ewentualnie z poprawieniem współczynnika cos fi (kompensacja mocy biernej za pomocą regulowanej baterii kondensatorów). Dlatego w ramach etapu projektowania należy: dokonać pomiarów poboru mocy biernej i przyjęcie prognozy docelowego zapotrzebowania mocy przez instalację budynku, określenie potrzeby i ewentualnie dobranie baterii kondensatorów oraz mocy transformatora, przygotowanie dokumentów dla Inwestora do wystąpienie do energetyki zawodowej o zwiększenie przydziału mocy. Instalacja elektryczna serwerowi będzie pracowała w układzie przewodów TN-S. Rezystancja uziomu poniżej 5 ohm. Przejścia przez ściany/stropy wykonać z zachowaniem odporności ogniowej EI 90. Pomieszczenie musi być wyposażone w główna szynę uziemiającą do której zostaną przyłączone zaciski ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia technologicznego serwerowi oraz wyrównawcze dla metalowych konstrukcji i obudów wyposażenia technologicznego oraz połączenie ekwipotencjalizacyjne podłogi antyelektrostatycznej. Pomieszczenie należy wyposażyć w system koryt kablowych siatkowych podpodłogowych i nadsufitowych z separacją elektromagnetyczną dla instalacji elektrycznych i teleinformatycznych. Układ i pojemność dostosowana do potrzeb z zapasem dla II etapu rozbudowy serwerowi. Rozdzielnica serwerowi. Rozdzielnica serwerowi będzie składała się z typowej obudowy wtynkowo/natynkowej wyposażonej w szyny TH 35 i aparatur do mocowania zatrzaskowego. Rozdzielnica w pomieszczeniu serwerowi zapewni: rozdział mocy dla zasilania planowych urządzeń i obwodów serwerowi, ochronę przeciwporażeniową klasy C, ochronę przeciwporażeniową z zastosowaniem urządzeń różnicowo-prądowych, połączeń wyrównawczych i szybkiego wyłączenia obwodu, ochronę przeciwzwarciową oraz przeciwprzetężeniową instalacji elektrycznej, przyłączenie wyposażenia dla zasilania urządzeń II etapu wyposażenia technologicznego serwerowi oraz sytemu podtrzymania napięcia. Należy zapewnić zasilane z wydzielonego, oznaczonego pola urządzenia sygnalizacji pożaru, do którego nie wolno przyłączać żadnych innych odbiorników energii elektrycznej. Obwód zasilania powinien być zabezpieczony odpowiednio dobranym i oznaczonym bezpiecznikiem. Ilość zabezpieczeń pomiędzy linią zasilająca, a centralką SAP nie może przekroczyć dwóch. Instalacja elektryczna wewnętrzna. Instalacja elektryczna wewnętrzna pomieszczenia serwerowi obejmie: wydzieloną instalację dla zasilania urządzeń komputerowych, zasilanie urządzeń i wyposażenia technicznego serwerowi, 19

20 obwodów gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia (do celów diagnostycznych i serwisowych oraz instalację gniazd wtyczkowych LAN i 230V. oświetlenia pomieszczenia. Przewiduje się instalowanie gniazd 230 V 16A/Z, IP20 podwójnych z bolcem ochronnym, montowanych pod tynkiem lub w inny sposób uzgodniony z Inwestorem. W serwerowi projektuje się również gniazda dedykowane 16A/230 V, IP20 we wspólnej obudowie z gniazdami sieciowymi LAN. Instalacja oświetleniowa. Instalacja oświetleniowa obejmie: instalację oświetlenia ogólnego, instalację oświetlenia awaryjnego, instalację oświetlenia ewakuacyjnego. Dla potrzeb oświetlenia ogólnego należy zaprojektować oprawy oświetleniowe ze źródłem jarzeniowym. Należy zastosować oprawy oświetleniowe w klasie min. IP 44, nastropowe. Załączanie oświetlenia odbywać się będzie lokalnie w pomieszczeniu. Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach będzie zgodne z aktualnymi normami założenie 500 lux. Oświetlenie ewakuacyjne zrealizowane zostanie poprzez oprawy oświetleniowe wyposażone w modułem zasilania awaryjnego. Mogą to być oprawy oświetlenia podstawowego lub oddzielne oprawy pracujące wyłącznie po zaniku napięcia w czasie 2 godz. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zapewnia poziom natężenie min. 30 lx i załącza się po czasie max. 2 sekund od zaniku napięcia. System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego będzie zrealizowany przy pomocy opraw oświetlenia ogólnego z własnymi bateriami podtrzymującymi zasilanie w czasie 2h. Oprawę oświetlenia ewakuacyjnego umieścić nad wyjściem z pomieszczenia. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowić będzie izolacja robocza oraz osłony. Ochronę przed dotykiem pośrednim zapewniać będą wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe dla obwodów gniazdowych i oświetleniowych oraz szybkie wyłączenie obwodu dla linii zasilających. Czas wyłączenia obwodu dla napięcia dopuszczalnego U L = 50 V nie może przekraczać 0,4 sek. Znamionowy prąd różnicowy wyłączników ochronnych 30 ma. Nie należy łączyć przewodów neutralnego i ochronnego w projektowanej instalacji. Należy zapewnić oznaczenie kolorem niebieskim przewodów neutralnych oraz kolorem zielonożółtym przewodów ochronnych.. Do przewodu PE przyłączyć zaciski ochronne urządzeń elektrycznych w I klasie ochronności. Budynek posiada instalację odgromową. W związku z tym, że na dachu projektowane są urządzenia klimatyzacyjne serwerowni należy je zabezpieczyć istniejącymi lub projektowanymi masztami odgromowymi. Podtrzymanie napięcia (II etap, nie objęty zakresem PF-U). Projekt rozdzielnicy dla potrzeb serwerowni musi uwzględniać przyszłe odpływy związane z II etapem (rozbudowa serwerowni oraz system podtrzymania napięcia). 20

21 3. System sygnalizacji pożaru SAP. Założenia funkcjonalne SAP: wczesne wykrycie źródła pożaru ze wskazaniem jego miejsca z dokładnością do jednej czujki, dwustopniowe alarmowanie po wykryciu pożaru, automatyczne sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi i uruchomienie gazowego sytemu gaszenia pożaru, zamknięcie klap przeciwpożarowych w kanałach wentylacji, sterowanie drzwi tj. automatyczne wolnienie rygli drzwi na drogach ewakuacyjnych objętych kontrolą dostępu, zatrzymanie centrali wentylacji. W uzgodnieniu z Inwestorem sygnalizacja pożaru będzie się odbywała przez sygnalizator optyczno-akustyczny umieszczony na zewnątrz serwerowi. Schemat systemu sygnalizacji pożaru: Powyższe założenia funkcjonalne ma realizować autonomiczna centralka SAP. Centrala pożarowa musi być podłączona do budynkowego systemu sygnalizacji pożaru. W przypadku awarii zasilania centralka pożarowa powinna posiadać własne podtrzymanie zasilania przez co najmniej 48 godzin. System powinien posiadać możliwość zdalnego monitoringu przez sieć Ethernet i integracji z innymi systemami bezpieczeństwa poprzez aplikację do zarządzania i wizualizacji System powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm oraz posiadać świadectwo dopuszczenia przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Opracować scenariusz działania systemu detekcji i alarmu pożarowego. 21

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik 5 a do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU MODERNIZACJI SERWEROWNI MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE CZĘŚĆ I (SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1 PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY TEMAT: Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego ADRES: działka nr ewid. 193/21, Rakoniewice INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Projekt wykonawczy 1 Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Rysunki: Schemat ideowy rozdzielnicy głównej TB E-1 Rzut VI piętra

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny...3 1. Temat Opracowania...3 2. Podstawa Opracowania...3 3. Stan istniejący...3 4. Roboty projektowane...3 4.1. Zakres opracowania...3 4.2. Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m.

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. 2 PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. Stary Sącz ZAMAWIAJĄCY: Internat Międzyszkolny ul. I. Daszyńskiego 19 33-340

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Zawartość 1. Uwagi ogólne... 2 1.1. Inwestor... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania:... 2 1.4. Charakterystyka inwestycji... 2 2. Rozwiązania techniczne.... 3 2.1. Zasilanie projektowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna Obiekt: Kotłownia na paliwo gazowe LPG w budynku szkoły w m. Płocicz Adres: Płocicz, Gm. Kamień Krajeński dz. nr 182, 183 Temat: Instalacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

Moc zainstalowana [kw]

Moc zainstalowana [kw] 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczeń części budynku Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach ul 1-go Maja 1 69-100

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 3 1.0. Cel i zakres opracowania str. 2 2.0. Podstawowe dane do opracowania str. 2 3.0. Stan istniejący demontaż str.2 4.0. Opis

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PARTERZE BUDYNKU - GARAŻ KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWIE, UL. KLIKOWSKA 39 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Opracował : Lipiec

Bardziej szczegółowo

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH Opracował: mgr inż. Roman Sowiński Spis treści 1. Zakres opracowania... 3 2. Stan istniejący... 3 3. Prace remontowe...

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania i wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA MAŁEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE

UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE INWESTOR: Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON:

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRAN A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator. STUDIO ARCHITEKTURY B O R A T Y N PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.pl INWESTOR FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

Opracował: inż. Szymon Wróbel

Opracował: inż. Szymon Wróbel Opracował: inż. Szymon Wróbel Warszawa, styczeń 2013 Spis treści 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo