Indeks branŝowy wyraŝony w punktach miernik stanu danej branŝy konstruowany na podstawie rynkowych wycen walorów, wchodzących w jej skład.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indeks branŝowy wyraŝony w punktach miernik stanu danej branŝy konstruowany na podstawie rynkowych wycen walorów, wchodzących w jej skład."

Transkrypt

1 AT11/ marca 2008 Opracowanie zawiera dziesięć uszeregowanych alfabetycznie spółek, przeanalizowanych z punktu widzenia analizy technicznej. Przytaczane komentarze są wyrazami subiektywnych poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako sygnały transakcyjne określające moment otwierania bądź zamykania pozycji. Wybrane spółki w krótkim okresie charakteryzują się duŝą zmiennością, co skutkuje wzrostem ryzyka w przypadku inwestowania krótkoterminowego. Metodologia Algorytm wyboru analizowanych spółek opiera się na średniej arytmetycznej pięciosesyjnej wartości wolumenu obrotu i pięciosesyjnym współczynniku zmienności, tj. opiera się na danych z ostatnich pięciu dni sesyjnych poprzedzających sporządzenie analizy. Do analizy kwalifikowanych jest 10 spółek o najwyŝszym współczynniku zmienności spośród tych, których średnia arytmetyczna pięciosesyjnej wartości wolumenu obrotu wynosi minimum 1 mln PLN. Wolumen obrotu w ujęciu wartościowym liczony jest jako iloczyn kursów zamknięcia akcji i ilościowego wolumenu obrotu, bez uwzględniania transakcji pakietowych. W przypadku odcięcia praw poboru, przeprowadzenia splitu, wypłaty dywidendy bądź zawieszenia notowań na minimum 1 pełny dzień sesyjny spółki nie są analizowane. średnia arytmetyczna z wycen w horyzoncie ostatnich sześciu miesięcy, wyraŝony w punktach miernik stanu portfela spółek konstruowanego na podstawie ich wielkości. Indeks branŝowy wyraŝony w punktach miernik stanu danej branŝy konstruowany na podstawie rynkowych wycen walorów, wchodzących w jej skład. Free float wskaźnik, który określa procent akcji znajdujących się w wolnym obrocie. Jest to stosunek liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy posiadających mniej niŝ 5% ogólnej liczby akcji, do ogólnej liczby akcji znajdujących się w obrocie. cena zamknięcia z ostatniej sesji, wartość ostatniej wyceny w horyzoncie ostatnich sześciu miesięcy, P/BV iloraz ostatniej ceny akcji i wartości księgowej przypadającej na jedną akcję, P/E iloraz ostatniej ceny rozumianej jako kurs zamknięcia akcji i zysku netto spółki przypadającego na jedną akcję, Średni obrót 5-cio sesyjny średnia arytmetyczna wartościowego wolumenu obrotu z pięciu sesji, Współczynnik zmienności iloraz 5-cio sesyjnego odchylenia standardowego spółki i pięciosesyjnej średniej arytmetycznej cen akcji, Trend do 12 miesięcy, Trend średnioterminowy do 3 miesięcy. Trend do 1 miesiąca, Opracowanie: Tomasz Czarnecki, Marek Dymkowski, Bartosz Kulesza, Roland Paszkiewicz Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez autorów opracowania za wiarygodne, jednak ani CDM Pekao S.A., ani autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w publikacji, jak równieŝ za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. KaŜda z opinii wyraŝonych w niniejszym publikacji jest opinią własną autorów opracowania i moŝe ulec zmianie bez zapowiedzi. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaŝy instrumentu finansowego. Infolinia: /12

2 PODSUMOWANIE SPÓŁEK Z POPRZEDNIEGO TYGODNIA Spółka Stopa zwrotu spółki Indeks Stopa zwrotu indeksu ARMATURA 5.78% WIG -1.64% CCC -2.56% mwig % DĘBICA 0.38% swig % HAWE 0.22% WIG -1.64% KOELNER -4.74% swig % LOTOS -5.65% WIG % MOSTOSTAL EXPORT 1.17% mwig % STALEXPORT 8.92% mwig % SYGNITY 1.37% mwig % SYNTHOS -7.27% mwig % Komentarz Trend wzrostowy rozwija się prawidłowo a niewielkie cofnięcia są wykorzystywane przez popyt do odnawiania pozycji. Pokonanie oporu przy 2.40 PLN powinno rozpocząć nowy impuls wzrostowy. Nowe minima osiągnięte w ubiegłym tygodniu potwierdzają trend, jednak budowa pozytywnych dywergencji miedzy kursem a wskaźnikami powinna hamować emocjonalne wyprzedaŝe. Do czasu zakończenia wezwania trudno oczekiwać duŝych zmian kursu tych akcji. Konsolidacja powyŝej 4.00 PLN przy znikomych obrotach preferuje skuteczną obronę wsparcia na minimum przy 4.23 PLN. Zamknięcie sesji powyŝej 4.65 PLN moŝe sugerować silniejszy impuls wzrostowy. Trend wygasa, a budowana formacja przy wsparciu na poziomie PLN sugeruje krótkoterminowe odbicie w kierunku oporu na poziomie.00 PLN. Wstępnym sygnałem kupna będzie pokonanie PLN na zamknięciu sesji. akcji spadł poniŝej minimum z pierwszej połowy ubiegłego tygodnia ( PLN) co potwierdza, Ŝe powrót do historycznego dołka w pobliŝu PLN jest coraz bardziej prawdopodobny. akcji stabilizuje się powyŝej wsparcia na 4.00 PLN. Udana obrona tego poziomu oraz sforsowanie w dalszej kolejności oporu na 5. PLN doprowadzi do powstania formacji odwrócenia trendu, z której teoretyczny zakres wzrostu moŝna wyznaczyć w okolicach 8.00 PLN. Komentarz w dalszej części biuletynu wraz z aktualną sytuacją techniczną. akcji stabilizuje swoje notowania w oparciu o wsparcie na poziomie PLN. Skuteczna obrona tego poziomu moŝe zachęcić stronę popytową do jeszcze jednego ataku na opór w okolicach 3, PLN. Zamknięcie wzrostowej luki z 24 stycznia ( PLN) potwierdza słabość popytu i zapowiada spadek kursu akcji w okolice 0.90 PLN. Infolinia: /12

3 AMREST mwig PLN Indeks branŝowy - Średni pięciosesyjny obrót Współczynnik zmienności 4.64% Free float 60% PLN 29,4 4, PLN 127. PLN - średnioterminowy średnioterminowy boczny Relative Strength Index ( ) AmRest Holdings N.V. ( , , , ) x Volume (74,803) x Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2007 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2008 Feb Mar DuŜe wahania w trendzie bocznym sprzyjają krótkoterminowej spekulacji na rynku akcji Amrestu. Niestety wskaźniki trendu na wykresach tygodniowych zapowiadają silniejszą przecenę tych akcji i moŝliwe, Ŝe ostatnio bronione wsparcia przy poziomie 100 PLN nie wytrzymają naporu podaŝy. Patrząc na kolejne zniesienia hossy, najbliŝsze znajduje się na poziomie 90 PLN, a następne dopiero przy 75 PLN i dopóki kurs akcji nie pokona spadkowej linii trendu znajdującej się przy poziomie 1 PLN moŝna obawiać się, Ŝe korekta długoterminowego trendu jeszcze się nie zakończyła. Sygnały sprzedaŝy na średnich oraz szybkie spadki po konsolidacjach na poziomie oporu sugerują powolną dystrybucję akcji. Wsparcia: PLN; PLN; PLN; PLN Opory: PLN; PLN; PLN; 1.00 PLN /tc/ Infolinia: /12

4 ASTARTA WIG PLN Indeks branŝowy WIG-SpoŜywczy Średni pięciosesyjny obrót Współczynnik zmienności 6.07% Free float 14% PLN 12,9 2, wzrostowy średnioterminowy średnioterminowy wzrostowy wzrostowy boczny Relative Strength Index ( ) Astarta Holding N.V. ( , 41.00, , ) October November 2007 February March April May June July August September November 2008 February March April Trend wzrostowy jest kontynuowany, co potwierdzają wskaźniki na wykresach tygodniowych. Jednak jego chwilowy potencjał jest ograniczony i moŝna oczekiwać, Ŝe osiągnięcie poziomu 43 PLN wywoła chęć realizacji zysków. Nowe szczyty cenowe od dłuŝszego czasu nie są potwierdzane przez wskaźniki sugerujące słabnącą siłę popytu. Na wykresach dziennych wskaźnik trendu równieŝ nie potwierdza nowych szczytów, sugerując nadchodzącą korektę. Zasięg korekty nie powinien istotnie naruszyć wsparcia w strefie PLN. Pierwszym wyraźnym sygnałem słabości będzie zamknięcie poniŝej wsparcia na poziomie 38. PLN. Wsparcia:38. PLN; 37. PLN; 33. PLN; PLN Opory: 41. PLN; PLN /tc/ Infolinia: /12

5 ATLANTIS swig PLN Indeks branŝowy - Średni pięciosesyjny obrót PLN Współczynnik zmienności 6.81% Free float 58% - 36, średnioterminowy średnioterminowy wzrostowy wzrostowy boczny Relative Strength Index ( ) ATLANTIS (2.8100, 2.90, , ) 0.0% 23.6% 38.2%.0% 61.8% 100.0% June July August September October Volume (629,238) November December February March April x Kilkutygodniowa fala korekty zniosła % uprzedniej fali wzrostowej. Obrona luki hossy powinna zdecydować o kontynuacji trendu wzrostowego bądź jego załamaniu. DuŜą rolę odegra zbliŝające się NWZA spółki (12 marca 2008 r.), na którym zostanie podjęta decyzja o splicie i emisji nowych akcji bez prawa poboru. Decyzje NWZA mogą całkowicie zmienić techniczny obraz rynku tych akcji i przenieść bieŝące notowania na inne poziomy cenowe. Wsparcia: 2.64 PLN; 2. PLN; 1.77 PLN Opory: 3.20 PLN; 3.40 PLN; 3.60 PLN /bk/ Infolinia: /12

6 BIOTON WIG PLN Indeks branŝowy - Średni pięciosesyjny obrót PLN Współczynnik zmienności 3.39% Free float 48% 56,4 2, PLN 0.90 PLN sprzedaj średnioterminowy średnioterminowy boczny BIOTON (0.8000, 0.80, , ) ovember December 2007 February March April May June July August September October November December 2008 February Mar x1000 Lutowa konsolidacja w przedziale PLN została zakończona wybiciem w dół, potwierdzonym otwarciem 3 marca duŝej luki spadkowej ( PLN). Dodatkowo następnego dnia została przełamana linia poprowadzona po listopadowo-styczniowych minimach (obecnie 0.89 PLN). Dynamiczny spadek kursu akcji został powstrzymany przy zwiększonych obrotach w pobliŝu listopadowego dołka na 0.78 PLN. Od listopada 2006 r. widać znaczący wpływ linii trendu spadkowego (obecnie 1.12 PLN) na przebieg notowań kursu akcji spółki. Udany test siły wsparcia na PLN na najbliŝszych sesjach umoŝliwi rozpoczęcie korekcyjnego wzrostu po ostatniej przecenie. Sygnałem tego odreagowania będzie wzrost powyŝej 0.89 PLN, choć zakres dalszej zwyŝki mocno ogranicza opór w postaci spadkowej luki ( PLN) wzmocniony dodatkowo bliskością piętnastomiesięcznej linii trendu spadkowego. Z kolei spadek poniŝej wsparcia poniŝej PLN będzie zapowiedzią powrotu do historycznego minimum z początku notowań na poziomie 0.65 PLN. Wsparcia: PLN; 0.65 PLN Opory: 0.89 PLN; PLN; 1.12 PLN /bk/ Infolinia: /12

7 BRE WIG PLN Indeks branŝowy WIG-Banki Średni pięciosesyjny obrót Współczynnik zmienności 4.92% Free float 25% PLN 14,6 3, PLN 5.03 PLN - średnioterminowy średnioterminowy boczny Relative Strength Index ( ) BRE Bank ( , 3.000, 331.0, ) % % % 4.0% % % J J A S O N D 2004 M A M J J A S O N D 2005 M A M J J A S O N D 2006 M A M J J A S O N D 2007 M A M J J A S O N D 2008 M A Testowanie 61.8% zniesienia ostatniej fali wzrostowej na razie uaktywnia popyt i byki mają szansę na skuteczną obronę tego poziomu. Obecnie budowana formacja odwrócenia trendu spadkowego (gwiazda poranna) sugeruje, Ŝe popyt będzie bronił wsparcia w strefie PLN. Na trwałe wzrosty jednak trudno liczyć w obliczu istotnych zmian w zarządzie BRE, które mogą oznaczać równie istotne zmiany w strategii spółki. Biorąc po uwagę powyŝsze czynniki moŝna spodziewać się sporej podaŝy przy ostatnich szczytach na poziomie PLN, a m silnym oporem będzie poziom 400 PLN, z którego to poziomu nastąpiła wyprzedaŝ po informacjach o zmianach w zarządzie. Wsparcia: 3.00 PLN; 3.00 PLN Opory: PLN; PLN; PLN /bk/ Infolinia: /12

8 CENTROSTAL GDAŃSK swig80 5. PLN Indeks branŝowy - Średni pięciosesyjny obrót PLN Współczynnik zmienności 2.81% Free float 35% 26,3 0, PLN - neutralnie wzrostowy średnioterminowy średnioterminowy boczny CENTROSTAL GDANSK (5.3900, , 5.20, ) May June July August September November 2007 February April May June July August September November 2008 February Mar x100 Wykres kursu akcji od roku nie moŝe się uporać z linią trendu spadkowego, która obecnie przebiega na poziomie 5.83 PLN. Warto jednak zwrócić uwagę na znaczący wzrost obrotów w czasie kształtowania się dołków w okolicach 4.48 PLN na przełomie stycznia i lutego oraz późniejszych prób sforsowania wspomnianej linii spadkowej w końcówce lutego i na początku marca. Obecnie kurs akcji przebywa w zawęŝającym się przedziale pomiędzy poziomą linią wsparcia na 5., a linią dwunastomiesięczną linią trendu spadkowego (5.83 PLN). Przełamanie tej spadkowej linii powinno umoŝliwić wzrost kursu akcji do strefy oporu w przedziale PLN. Spadek poniŝej wsparcia na 5. PLN potwierdzi siłę trwającego trendu i będzie zapowiedzią powrotu do ostatniego lokalnego minimum na 4.48 PLN. Wsparcia: 5. PLN; 4.48 PLN; 4.00 PLN; 3.61 PLN Opory: 5.83 PLN; 6.25 PLN; 6.61 PLN; 7,42 PLN /tc/ Infolinia: /12

9 CEZ WIG PLN Indeks branŝowy - Średni pięciosesyjny obrót PLN Współczynnik zmienności 3.43% Free float 27% 18 4, PLN PLN neutralnie boczny średnioterminowy średnioterminowy wzrostowy boczny CEZ ( , , , ) R G R February March April May June July August September October November December 2008 February March x10 Trend wzrostowy, zapoczątkowany w marcu 2007 r., został zakończony w końcówce ubiegłego roku wybudowaniem szczytowej formacji głowy i ramion (RGR), z której w połowie stycznia doszło do wybicia dołem. Impet tej fali spadkowej doprowadził do jednocześnie do przełamania linii trendu wzrostowego i choć kurs akcji przebywał pod nią tylko trzy dni, to jednak stronie popytowej nie udało się juŝ w drugiej połowie lutego zanegować szczytowej formacji RGR. W efekcie kurs akcji ponownie spadł poniŝej linii wzrostowej (obecnie PLN), co naleŝy potraktować jako potwierdzenie kontynuacji trendu spadkowego. Takie zachowanie kursu akcji zapowiada na najbliŝszych sesjach test wsparcia w przedziale PLN. Przełamanie tego poziomu obrony będzie sygnałem powrotu wykresu kursu akcji do strefy konsolidacji (majwrzesień 2007 r.) PLN. Alternatywą dla tego spadkowego scenariusza będzie sforsowanie bariery podaŝowej na poziomie PLN. Wsparcia: PLN; PLN; PLN Opory: PLN; PLN; PLN; PLN /tc/ Infolinia: /12

10 INTERCARS swig PLN Indeks branŝowy - Średni pięciosesyjny obrót PLN Współczynnik zmienności 3.09% Free float 28% 29,5 10, PLN - kupuj wzrostowy średnioterminowy średnioterminowy boczny boczny INTER CARS ( , , , ) June July August September November 2007 February April May June July August September November 2008 February x10 Pomimo przełamania w połowie stycznia półtorarocznej linii trendu wzrostowego nie nastąpiła spodziewana fala wyprzedaŝy. W efekcie wykres kursu akcji powrócił do trendu wzrostowego, czego dowodem jest sforsowanie w końcówce lutego sześciomiesięcznej linii spadkowej i wyrównanie lokalnego szczytu z połowy grudnia 2007 r. (129 PLN). Dla korekcyjnego spadku z tego poziomu wsparcie stanowi przedział PLN, utworzony odpowiednio przez wspomnianą linię wzrostową oraz minima z drugiej dekady grudnia 2007 r. Udana obrona tego wsparcia oraz pokonanie w dalszej kolejności oporu w okolicach 1 PLN będzie zapowiedzią kontynuacji fali wzrostowej do kolejnej bariery podaŝowej w przedziale PLN. Wsparcia: PLN; PLN; PLN Opory: PLN; PLN /md/ Infolinia: /12

11 MILLENNIUM mwig PLN Indeks branŝowy WIG-Banki Średni pięciosesyjny obrót Współczynnik zmienności 3.74% Free float 34% PLN 12,7 2, PLN PLN kupuj średnioterminowy średnioterminowy boczny MILLENNIUM d. BIG Bank Gdanski (7.0100, 7.00, 6.70, ) June July August September November 2007 February March April May June July August September November 2008 February Mar x1000 Lutowa stabilizacja notowań w wąskim zakresie PLN została zakończona na początku marca wybiciem w dół i otwarciem 3 marca duŝej luki spadkowej ( PLN). Choć stronie popytowej udało się po trzech sesjach zamknąć wspomnianą lukę, to jednak kurs akcji nie przestaje spadać, mocno testując w ostatnich dniach wsparcie na 7.00 PLN. Poziom ten, jak pokazuje historia notowań spółki w 2006 r., jest niezmiernie istotny, poniewaŝ jego ostateczne przełamanie będzie sygnałem powrotu wykresu do strefy konsolidacji w przedziale PLN, ze wsparciem pośrednim w okolicach 6.10 PLN. Udana obrona wsparcia na poziomie 7.00 PLN będzie zapowiedzią powrotu do pierwszego oporu na poziomie PLN. Przełamanie tej bariery umoŝliwi kolejny test spadkowej linii trendu, która obecnie przebiega na poziomie 9.15 PLN. Wsparcia: 7.00 PLN; 6.10 PLN; 5.00 PLN Opory: PLN; 8.80 PLN; 9.15 PLN /bk/ Infolinia: /12

12 STALEXPORT mwig PLN Indeks branŝowy - Średni pięciosesyjny obrót Współczynnik zmienności 4.90% Free float 44% PLN 48,9 2, boczny średnioterminowy średnioterminowy boczny boczny Relative Strength Index ( ) STALEXPORT (2.9000, , , ) Volume (1,233,123) 000 x June July August September October November December February March April 14 akcji spółki porusza się w kanale wzrostowym, budując solidne podstawy do rozpoczęcia długoterminowego trendu wzrostowego. Miniony tydzień przyniósł kolejną skuteczną obronę wsparć przy dolnym ograniczeniu kanału, co powinno skutkować następnym atakiem popytu, któremu sprzyja utrzymujący się sygnał kupna na średnich kroczących. Wiarygodnym sygnałem rozpoczęcia nowego impulsu wzrostowego, będzie wyjście powyŝej 3.15 PLN w cenach zamknięcia. W tej sytuacji obecne poziomy moŝna wykorzystać do spekulacyjnego zajmowania pozycji z perspektywą ich powiększenia po pokonaniu wyŝej wymienionych oporów. Wsparcia: 2.80 PLN; 2.70 PLN; 2.60 PLN; 2.40 PLN Opory: 3.15 PLN; 3.40 PLN; PLN /md/ Infolinia: /12

Biuletyn Analizy Technicznej

Biuletyn Analizy Technicznej Biuletyn Analizy Technicznej AT40/2008 30 września 2008 Opracowanie zawiera dziesięć uszeregowanych alfabetycznie spółek, przeanalizowanych z punktu widzenia analizy technicznej. Przytaczane komentarze

Bardziej szczegółowo

Definicje i metodologia

Definicje i metodologia AT Instrumentów Bazowych 19/2008 Opracowanie zawiera analizę instrumentów bazowych dla kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z zestawienia została wykluczona

Bardziej szczegółowo

Definicje i metodologia

Definicje i metodologia AT Instrumentów Bazowych 30/2008 Opracowanie zawiera analizę instrumentów bazowych dla kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z zestawienia została wykluczona

Bardziej szczegółowo

Definicje i metodologia

Definicje i metodologia AT Instrumentów Bazowych 29/2008 Opracowanie zawiera analizę instrumentów bazowych dla kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z zestawienia została wykluczona

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Instrumentów Bazowych

Biuletyn Instrumentów Bazowych Biuletyn Instrumentów Bazowych AT Instrumentów Bazowych 43/08 7 listopada 08 Opracowanie zawiera analizę instrumentów bazowych dla kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna indeksów WIG 20

Analiza techniczna indeksów WIG 20 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ANALIZA TECHNICZNA 8 stycznia 213 r. Analiza techniczna indeksów WIG 2 Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy Prognoza ruchu średnioterminowa: trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Instrumentów Bazowych

Biuletyn Instrumentów Bazowych Biuletyn Instrumentów Bazowych AT Instrumentów Bazowych 39/2008 Opracowanie zawiera analizę instrumentów bazowych dla kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 19 LIPCA 2013 WIG 20 WIG20 (2,310.93, 2,313.00, 2,277.94, 2,300.33, -9.45996) 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 May June July August September

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 25 PAŹDZIERNIKA 2013 WIG 20 WIG20 (2,542.70, 2,552.33, 2,527.24, 2,537.62, -13.8098) 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 May June July August September

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna 10 kwietnia 2008r.

Analiza techniczna 10 kwietnia 2008r. 1 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Analiza techniczna 1 kwietnia 28r. http://bossa.pl/analizy/poranny/analiza_poranna.pdf Dom Maklerski BOŚ SA nie moŝe brać odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie

ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie www.brebrokers.com.pl Warszawa, 27.09.2004 RYNEK AKCJI Numer 2 17 24 31 Rys. nr 1 Wig20 - wykres dzienny słupkowy WIG20 1639-1641 1801-1806 1719-1724 Oc 1860 1850

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu mwig40 LPP (wykres 1) EUROCASH (wykres 2) EMPERIA (wykres 3) Spółka LPP zaczęła odrabiać straty po bessie w czerwcu 2009 roku po wcześniejszym osiągnięciu poziomu

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Motto dnia: Statystyczny trader walutowy to taki, który wysadza swój rachunek w kosmos.

Analiza techniczna.  Motto dnia: Statystyczny trader walutowy to taki, który wysadza swój rachunek w kosmos. Motto dnia: Statystyczny trader walutowy to taki, który wysadza swój rachunek w kosmos. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia - 2360 WIG20 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych 1 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych 24 marca 29r. Wig2 Opór 9; 165; 17; 175; 177; 18; 185; 19; 1918; 195; 1963-7; 1984; 1996; 21; 8; 268; 29; 2; 2121; 2129; 2141; 24; 228-22; 2; 227; 2344; 2363; 244;

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BANKI PKOBP (wykres 1) PEKAO (wykres 2) BRE (wykres 3) Bank PKOBP spadł w czasie ostatniej bessy do 18,94 złotych i było to w lutym 2009 roku. Od tego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006 Witam. WIG TELEKOMUNIKACJA Wykres indeksu branżowego WIG telekomunikacja jest w bardzo niebezpiecznym punkcie. Na wykresie zaznaczyłem trzyletnią linię trendu. Praktycznie jest

Bardziej szczegółowo

FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU

FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU FORMACJA GŁOWY I RAMION Formacja głowy i ramion należy do klasyki analizy technicznej i jest jedną z podstawowych struktur cenowych odwracających trend wzrostowy. Ta struktura

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z BIULETYN PORANNY 6 kwietnia 2009 r. Polska/Europa Środkowa Europa Ameryka/Japonia WIG 26,152.04 2.21% DJ Euro Stoxx 50 1,124.45 0.53% DJIA 8,017.59 0.50% WIG20 1,668.10 2.35% Euronext 100 192.00-0.60%

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 29 PAŹDZIERNIKA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 w dalszym ciągu przebywa w stosunkowo wąskim korytarzu cenowym, plasującym się poniŝej bariery podaŝowej: 2686 2694 pkt. Kluczowym

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ WEEKENDOWY Witam.

KOMENTARZ WEEKENDOWY Witam. KOMENTARZ WEEKENDOWY 05.03.2006 Witam. INDEKS WIG20 WYKRES TYGODNIOWY Na wykresie tygodniowym indeksu WIG20 mamy w dalszym ciągu niczym nie zagrożoną hossę. Ostatnich osiem tygodni, w czasie których nawet

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Odreagowanie na rynku akcji, złoto dalej w dół USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty. Potem w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.09.20 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BANKI PKOBP Bank PKOBP swoje dno bessy wyznaczył pod koniec lutego 2009 roku na poziomie 18,90 złotych (wykres 1).

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksów WIG SPOŻYWCZY i WIG - TELEKOMUNIKACJA KERNEL (wykres 1) ASTARTA (wykres 2) DUDA (wykres 3) Spółka KERNEL zakończyła spadki w trakcie ostatniej bessy pod koniec

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna 11 lipca 2008r.

Analiza techniczna 11 lipca 2008r. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Analiza techniczna 11 lipca 28r. Dom Maklerski BOŚ SA nie moŝe brać odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia EUR/USD możliwy jeszcze jeden szczyt potem mocno w dół USA (kontrakty S&P500) rynek jest po silnych wzrostach, na wykresie MACD-histogram pojawiła się negatywna dywergencja ostrzegająca przed mocniejszą

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006 Witam. DWORY Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2004 roku. Przez pierwszych dziesięć miesięcy notowania przebiegały w bardzo wąskiej stabilizacji. Cena akcji wahała się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych 1 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych 23 lutego 29r. Wig2 Opór 1412; 144; 1; 2; 9; 16; 17; 17; 177; 18; 18; 19; 1918; 19; 1963-7; 1984; 1996; 21; 8; 268; 29; 2; 2121; 2129; 2141; 24; 228-22; 22; 227;

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.11.02 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BUDOWNICTWO POLIMEXMS Spółka POLIMEXMS zakończyła spadki w ramach bessy w lutym 2009 roku po osiągnięciu poziomu 2,02

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2011.03.16 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG CHEMIA i WIG - ENERGIA SYNTHOS Spółka SYNTHOS należy do najsilniejszej ostatnio branży na GPW i na dodatek jest liderem

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.08.03 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG CHEMIA i WIG ENERGIA. SYNTHOS Spółka SYNTHOS najniższe notowanie w trakcie bessy wyznaczyła na początku lutego 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.03.01 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BUDOWNICTWO POLIMEXMS Spółka POLIMEXMS dno bessy wyznaczyła w lutym 2009 roku przy cenie 2,02 złotych (wykres 1). Jej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 11.09.2006 Witam. WIG BANKI Wykres WIG Banki po czerwcowym spadku, w lipcu bardzo szybko odrobił wszystkie straty. Obecnie, od ponad miesiąca trwa konsolidacja pod szczytem. Zakresem wahań

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

NCIndex30 ANALIZA TECHNICZNA

NCIndex30 ANALIZA TECHNICZNA x NCIndex ANALIZA TECHNICZNA NewConnect - kwiecień Nr / SKŁAD NCIndex Symbol Nazwa Spółki Udział w indeksie [%]* Kurs akcji [PLN] Kapitalizacja [mln PLN] P/E P/BV Wartość obrotu [tys. PLN] 0C 0CYBATON,0,0,,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2011.02.01 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG PALIWA i WIG - MEDIA PKNORLEN Spółka PKNORLEN pierwszą fazę wzrostu po bessie odbyła od połowy lutego do czerwca 2009

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.12.08 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki surowcowe KGHM Spółka KGHM swoje dno bessy osiągnęła w październiku 2008 roku na poziomie 21,40 złotych (wykres 1). Następnie do lutego

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 17 września 2014 r.

Data publikacji: 17 września 2014 r. Data publikacji: 17 września 2014 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego źródło: Bloomberg Notowania indeksu dolarowego po silnych, wakacyjnych wzrostach weszły w fazę konsolidacji

Bardziej szczegółowo

Kagi. Podstawowe pojęcia związane z wykresami kagi to: 1) grubość linii 2 ) kierunek linii

Kagi. Podstawowe pojęcia związane z wykresami kagi to: 1) grubość linii 2 ) kierunek linii Kagi 1 Kagi - wprowadzenie Zostały stworzone w okresie powstawania japońskiej giełdy akcji tj. w latach 70-tych XIX w. Inaczej nazywane wykresem kluczy Zdaniem Japończyków są lepsze od wykresów punktowo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 SIERPNIA 2012 WIG 20 Indeks znajduje się obecnie w fazie krótkoterminowego odreagowania. W ramach tej tendencji bykom udało się niemalże przetestować istotną zaporę podażową:

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 19.10.2006 Witam. WSIP Wykres spółki obejmuje okres od połowy listopada 2005 do chwili obecnej. Swój poprzedni impuls wzrostowy spółka odnotowała od 15 listopada 2005 do 23 marca 2006 roku.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 11 LUTEGO 2011 WIG 20 W obecnej sytuacji istotne znaczenie przypisuję strefie wsparcia Fibonacciego: 2668 2675 pkt. Wydaje się, Ŝe w przypadku nie utrzymania naporu podaŝy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 23.01.2006 Witam. WIG INFORMATYKA Indeks ten rozpoczął wzrost w połowie maja ubiegłego roku. Przyspieszenie wzrostu nastąpiło z początkiem grudnia. Od tego czasu urósł o prawie 30%. Po drodze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006 Witam. PKNORLEN Przy ostatniej analizie tej spółki, pisałem o wybiciu się w dół z półrocznej stabilizacji. Dolną granicą tej stabilizacji, a wtedy oporem był poziom 56 złotych.

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Motto dnia: Transakcja się uda lub nie, ale jeśli ryzyko będzie małe to nie stanie nam się nic złego.

Analiza techniczna.  Motto dnia: Transakcja się uda lub nie, ale jeśli ryzyko będzie małe to nie stanie nam się nic złego. Motto dnia: Transakcja się uda lub nie, ale jeśli ryzyko będzie małe to nie stanie nam się nic złego. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia - 2358 WIG20 Trend spadkowy Sygnał

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006 Witam. Almamarket Jest to spółka, która miała jeden z najbardziej spektakularnych wzrostów w tym roku. W grudniu 2005 cena akcji wynosiła w okolicy 22 złote, podczas gdy w szczycie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 12.10.2006 Witam. KGHM Spółka, przez cały 2005 rok oraz do maja 2006 roku, była główną siłą napędową indeksu WIG20. W tym czasie kurs akcji wzrósł od 28 do 138 złotych. Maksimum cenowe zostało

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 6 kwietnia 2016 r.

Data publikacji: 6 kwietnia 2016 r. Data publikacji: 6 kwietnia 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego pozostają w spadkowej tendencji i powinny przetestować wkrótce dolne ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Akcje i złoto rosną, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść dalsze wzrosty i atak na styczniowe maksimum (1845pkt.). Po nieudanej próbie przełamania bariery możliwa realizacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 28.08.2006 Witam. WIG BUDOWNICTWO Indeks budowlany jest od dawna jednym z najsilniejszych na naszej giełdzie. Pokazał swoją siłę zarówno w 2005 roku, jak i w lipcu podczas odrabiania majowo

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG INFORMATYKA i WIG - MEDIA ASSECOPOL (wykres 1) COMARCH (wykres 2) SYGNITY (wykres 3) Spółka ASSECOPOL swoje dno bessy osiągnęła w lutym 2009 roku w okolicy

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) Od początku tygodnia rynek eurodolara konsoliduje się w niewielkim zakresie wahań ok. 1.2050-1.2100. Mała zmienność wynika z braku ważniejszych danych makroekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 7 października 2015 r.

Data publikacji: 7 października 2015 r. Data publikacji: 7 października 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego konsolidują się pod lokalnym oporem na poziomie 96,60. Brak wyraźnego

Bardziej szczegółowo

NCIndex30 ANALIZA TECHNICZNA

NCIndex30 ANALIZA TECHNICZNA NCIndex ANALIZA TECHNICZNA NewConnect - grudzień Nr / SKŁAD NCIndex Symbol Nazwa Spółki Udział w indeksie [%]* Kurs akcji [LN] Kapitalizacja [mln LN] /E /BV Wartość obrotu [mln LN] B BIT STUDIOS.,,,,,,%

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 3 marca 2016 r.

Data publikacji: 3 marca 2016 r. Data publikacji: 3 marca 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego przełamały się przez kluczowy opór na poziomie 98,15. Oznacza to duże prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.10.20 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu swig80 ALMA Spółka ALMA najniższe notowanie w bessie miała na początku marca 2009 roku na poziomie 14,42 złotych (wykres

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 30 marca 2016 r.

Data publikacji: 30 marca 2016 r. Data publikacji: 30 marca 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego zgodnie z naszymi oczekiwaniami powróciły do spadków i szykują się do ataku

Bardziej szczegółowo

NCIndex30 ANALIZA TECHNICZNA

NCIndex30 ANALIZA TECHNICZNA x NCIndex ANALIZA TECHNICZNA NewConnect - maj Nr / SKŁAD NCIndex Symbol Nazwa Spółki Udział w indeksie [%]* Kurs akcji [PLN] Kapitalizacja [mln PLN] P/E P/BV Wartość obrotu [tys. PLN] 0C 0CYBATON,,,0,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 LUTEGO WIG 20 WIG20 (2,38.61, 2,355.89, 2,337.36, 2,355.89, +7.9995) 2630 2620 2610 2600 2590 2580 2570 2560 2550 250 2530 2520 2510 2500 290 280 270 260 250 20 230 220 210 200 2390 2380 2370 2360 2350

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 20 stycznia 2016 r.

Data publikacji: 20 stycznia 2016 r. Data publikacji: 20 stycznia 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Sytuacja techniczna od zeszłego tygodnia nie uległa zmianie. Notowania Indeksu Dolarowego pozostają

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna.

Analiza techniczna. Motto dnia: Jeśli chcemy zarobić na giełdzie, to musimy brać szansę kiedy wszystko układa się po naszej myśli. Jeśli tak nie postąpimy, to się wykończymy. Kontrakty terminowe FW20H13 FW20H13 Trend spadkowy

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 19 sierpnia 2015 r.

Data publikacji: 19 sierpnia 2015 r. Data publikacji: 19 sierpnia 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego pozostają w szerokim trendzie bocznym. Wybicie z lokalnego kanału cenowego

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Wykres dzienny FW20M13 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia

Analiza techniczna.  Wykres dzienny FW20M13 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia Motto dnia: Nigdy nie splajtujemy, jeśli będziemy brali nawet małe zyski. Kontrakty terminowe FW20M13 FW20M13 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia - 2459 WIG20 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia 2456 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 04.09.2006 Witam. WIG telekomunikacja Indeks WIG telekomunikacja jest w ponad rocznym trendzie bocznym. Od półtora roku wykres waha się pomiędzy wartością 9400 a 13200 punktów. Minimum zostało

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Amator powie, że coś się zdarzy na pewno. Doświadczony powie, że być może tak się zdarzy.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Amator powie, że coś się zdarzy na pewno. Doświadczony powie, że być może tak się zdarzy. Motto dnia: Amator powie, że coś się zdarzy na pewno. Doświadczony powie, że być może tak się zdarzy. Kontrakty terminowe FW20Z12 Wykres dzienny FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2413 Wykres

Bardziej szczegółowo

Budowa portfela inwestycyjnego za pomocą siły relatywnej i elementy pairs trading

Budowa portfela inwestycyjnego za pomocą siły relatywnej i elementy pairs trading Budowa portfela inwestycyjnego za pomocą siły relatywnej i elementy pairs trading Krzysztof Borowski KBC Securities Krzysztof Borowski - Analiza techniczna 1 AT / AF Metody analizy na giełdzie: Analiza

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 28 października 2015 r.

Data publikacji: 28 października 2015 r. Data publikacji: 28 października 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego dokonały silnego wzrostowego odbicia i podeszły dynamicznie pod opadającą

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Lepiej wziąć jedną lub dwie małe straty i mieć pewność, że jesteśmy po dobrej stronie rynku niż siedzieć ze skwaśniałą miną przez cały miesiąc. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend spadkowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 10.08.2006 Witam. ABG Spółka była w trendzie wzrostowym od października 2004 roku. Wzrost ten charakteryzował się małym nachyleniem w górę oraz bardzo częstymi korektami spadkowymi. Cena

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - ENERGIA PGE (wykres 1) TAURON (wykres 2) ENEA (wykres 3) Spółka PGE zadebiutowała na giełdzie w listopadzie 2009 roku. Przez pierwsze pół roku na wykresie

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 25 listopada 2015 r.

Data publikacji: 25 listopada 2015 r. Data publikacji: 25 listopada 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego po dokonaniu retestu wybitego oporu w okolicy 98,30 kontynuują wzrosty

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna. September October November December 2006 February March April May June

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna. September October November December 2006 February March April May June 22 maja 2006 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Rynek akcji Numer 86 Analiza Techniczna WIG20 September October November December 2006 February Rys. nr 1 Wig20 - wykres dzienny słupkowy...red Bull

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2362 WIG20 Trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie

ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie www.brebrokers.com.pl Warszawa, 20.09.2004 RYNEK AKCJI 24 31 June 7 14 21 28 Rys. nr 1 Wig20 - wykres dzienny słupkowy WIG20 1639-1641 1801-1806 1719-1724 W dniu

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 02.05.2006 Witam. WIG BUDOWNICTWO Indeks budowlany po bardzo dużych wzrostach wszedł w fazę uspokojenia. Ostatnie pół roku było etapem ostrej zwyżki. Indeks wzrósł o 100% z 25000 w październiku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.04.19 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje po raz pierwszy spółki z indeksu WIG ENERGIA. PGE Spółka PGE jest bardzo krótko na giełdzie bo swój debiut miała 6 listopada 2009 roku (wykres

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 17 WRZEŚNIA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 zbliŝa się obecnie do istotnej strefy oporu: 2590 2600 pkt, która w kwietniu odegrała juŝ niezwykle waŝną rolę. Sforsowanie tej przeszkody

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2011.05.31 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - PALIWA PKNORLEN Spółka PKNORLEN po wyznaczeniu dołka bessy w lutym 2009 roku na 19,31 złotych przystąpiła do odrabiania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:00 Na lokalnym wsparciu Wykres FW20H12 skal 60 minutowa Z załączonego wykresu wynika, Ŝe kontrakty zdołały przedrzeć się poniŝej czerwonej median line. W rejonie

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 23 września 2015 r.

Data publikacji: 23 września 2015 r. Data publikacji: 23 września 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego walczą z poziomem lokalnego szczytu na 96,60. Jako że po odbiciu od dolnej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.) Wczorajsza sesja na rynku krajowej waluty stała pod znakiem presji umocnienia złotego. W przypadku dolara było to szczególnie widoczne za sprawą stosunkowo wyraźnego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia FED tnie program QE3 o kolejne 10 mld USD USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść spadki, w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie tego wsparcia może

Bardziej szczegółowo

Czym jest Analiza Techniczna Co może wydarzyć się WIG20 na kolejnych sesjach

Czym jest Analiza Techniczna Co może wydarzyć się WIG20 na kolejnych sesjach Świadome Inwestowanie Analiza Techniczna Wprowadzenie do inwestowania... arę słów wstępu Czym jest Analiza Techniczna rzemysław Smoliński K Dom Maklerski Warszawa, 21 kwietnia 2015 r. 2 Czym jest Analiza

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna.

Analiza techniczna. Motto dnia: Od czasu do czasu uda się nam pewnie zarobić na swojej opinii o rynku, ale w dłuższym czasie aby zostać zwycięzcą potrzebna jest dyscyplina. Kontrakty terminowe FW20H13 FW20H13 Trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN DMK-Alpha 9:00 - Wczoraj zostały wzmocnione pierwsze sygnały kupna PLN w krótkim terminie, a poranek potwierdza presję na kupowanie PLN. Sytuacja na rynkach światowych znów zaczyna sprzyjać kupowaniu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna 12 września 2006r.

Analiza techniczna 12 września 2006r. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Analiza techniczna 12 września 26r. Dom Maklerski BOŚ SA nie moŝe brać odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna.

Analiza techniczna. Motto dnia: W dzisiejszych czasach, kiedy informacje pojawiają się szybko i niespodziewanie, gracze często reagują na nie w sposób nie wytłumaczalny przy pomocy analizy technicznej. Kontrakty terminowe

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - SUROWCE KGHM (wykres 1) BOGDANKA (wykres 2) NEWWORLDN (wykres 3) Spółka KGHM jest jedną z tych, która najmocniej poszła w górę od ustanowienia dwa lata

Bardziej szczegółowo

Analiza futures na WIG 20 intraday godz. 15.00

Analiza futures na WIG 20 intraday godz. 15.00 Analiza futures na WIG 20 intraday godz. 15.55 WaŜny krótkoterminowy opór: 3463 3465 pkt. Pierwsze waŝne wsparcie: 3437-3445 pkt. Nieudany test oporu O 15.35 znowu do akcji wkroczyły kosze podaŝowe i kontrakty

Bardziej szczegółowo

Walory miesiąca. Wykres dzienny WIG WIG (53,793.35, 53,803.96, 52,930.78, 52,983.97, -703.832) PREZENTOWANE SPÓŁKI MENNICA KRUK IMPEXMETAL SYNTHOS

Walory miesiąca. Wykres dzienny WIG WIG (53,793.35, 53,803.96, 52,930.78, 52,983.97, -703.832) PREZENTOWANE SPÓŁKI MENNICA KRUK IMPEXMETAL SYNTHOS czwartek, 27 lutego 214 r. Wykres dzienny WIG WIG (53,793.35, 53,83.96, 52,93.78, 52,983.97, -73.832) tember 214 Wykres tygodniowy WIG WIG (53,435.92, 54,75.89, 52,93.78, 52,983.97, -416.141) A M J J A

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia DAX - kolejna fala wzrostów, silny dolar USA (kontrakty S&P500) - Po przebiciu oporu w rejonie 2080 pkt, otwarta została droga do silnego oporu w rejonie 2100-2117 pkt. Przełamanie tej bariery wygeneruje

Bardziej szczegółowo

Walory miesiąca. Wykres dzienny WIG WIG - Daily 2015-05-27 Open 55642.2, Hi 55862.1, Lo 55498.1, Close 55862.1 (0.6%) PREZENTOWANE SPÓŁKI AGORA HAWE

Walory miesiąca. Wykres dzienny WIG WIG - Daily 2015-05-27 Open 55642.2, Hi 55862.1, Lo 55498.1, Close 55862.1 (0.6%) PREZENTOWANE SPÓŁKI AGORA HAWE czwartek, 28 maja 21 r. Wykres dzienny WIG WIG - Daily 21--27 Open 642.2, Hi 862.1, Lo 498.1, Close 862.1 (.6%) 7 7 PREZENTOWANE SPÓŁKI 6 6 AGORA 4 4 HAWE 3 3 KINOPOL 2 2 NETIA 1 1 ABC DATA WIG - Volume

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance Krzysztof Borowski KBC Securities Wstęga Bollingera Ø Szczególnie ważnym zastosowaniem średnich ruchomych jest wstęga Bollingera składająca się z : Ø Kroczącej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Agenda 1. Wykres od tego trzeba zacząć. 2. Jak rozpoznać trend ujarzmić byka, oswoić niedźwiedzia. 3. Poziomy wsparć i oporów jak jedno bywa drugim

Bardziej szczegółowo