REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z.O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WISE SHOP. 1 Przedmiot Regulaminu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z.O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WISE SHOP. 1 Przedmiot Regulaminu"

Transkrypt

1 REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z.O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WISE SHOP 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin Świadczenia Usługi Wise Shop ( zwany dalej Regulaminem), określa zasady i warunki świadczenia usługi, przez ( zwaną dalej SUPERHOST), polegającej na udostępnieniu i utrzymaniu oprogramowania, służącego do prowadzenia sklepu internetowego, na rzecz klientów SUPERHOST(zwanych dalej Abonentami). 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Usługodawca SuperHost.pl Sp. z o.o, z siedzibą:aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadająca ; REGON: oraz kapitał zakładowy w wysokości złotych; b) Usługa usługa świadczona drogą elektroniczną przez SUPERHOST, polegająca na udostępnieniu oprogramowania, służącego do prowadzenia sklepu internetowego c) Umowa - umowa zawarta, pomiędzy SUPERHOST a Klientem, o świadczenie Usługi, określająca warunki świadczenia Usługi, której integralną częścią jest Regulamin; d) Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie lub zawarła Umowę, z SUPERHOST, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej; e)regulamin SUPERHOST regulamin ogólny Superhost, określający zasady korzystania z usług, dostępny na Stronie Firmowej; f) Klient osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym lub korzystająca z jego zasobów; g) Sklep internetowy program komputerowy, służący do prowadzenia sprzedaży towarów i usług przez Internet, dostępny pod odrębną nazwą domenową. h) Okres testowy 14-dniowy okres, w którym Abonent może korzystać z Usługi, bez pobierania Opłaty Abonamentowej, przez SUPERHOST; i) Transfer ilość danych wysyłanych i odbieranych, w okresie rozliczeniowym, przez Abonenta, mierzona w GB na podstawie logów serwera WWW; j) Twórca Selly Shop Mariusz Połowczuk, ul. Długa 17 Królikowice, Kobierzyce. 3. Określenia pisane wielką literą, których zakres nie został zdefiniowany w pkt. 2 Regulaminu, mają znaczenie nadane im w Regulaminie SUPERHOST. 4. Postanowienia Regulaminu mają pierwszeństwo zastosowania nad postanowieniami Regulaminu SUPERHOST. 5. Postanowienia Umowy, Specyfikacji i Cenników, odmienne od postanowień Regulaminu, znajdują pierwszeństwo zastosowania przed postanowieniami Regulaminu. Strona 1 z 5

2 2 Rodzaj i Zakres Świadczenia Usługi 1. Usługa polega na udostępnieniu Abonentowi, w sieci internet, oprogramowania, służącego do prowadzenia sklepu internetowego, utrzymywanego na serwerach SUPERHOST, przy zachowaniu parametrów określonych w Regulaminach, Umowie oraz Specyfikacji. 2. W ramach Usługi, Abonent, może dokonać rejestracji wybranej, przez siebie, nazwy domeny internetowej, za pośrednictwem SUPERHOST, bez wnoszenia opłat, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej 3. Usługa będzie utrzymywana w miejscu wybranym przez SUPERHOST. W trakcie trwania Umowy miejsce Usługi może ulegać zmianie, bez konieczności uzyskania zgody Abonenta, przy zachowaniu ciągłości świadczenia Usługi. 4. Abonent może zmienić funkcjonalność oprogramowania sklepu internetowego, poprzez wprowadzenie zmian, do udostępnionej Usługi, w zakresie przewidzianym przez dany moduł. 5. Usługa może być świadczona tylko dla Abonenta, niebędącego Konsumentem. 6. Abonent upoważnia SUPERHOST, do umieszczenia w stopce sklepu internetowego, niezależnie od sposobu ich publikacji, oznaczenia dotyczącego SUPERHOST, w postaci tekstu lub znaku graficznego z aktywnym linkiem do strony SUPERHOST. 3 Aktywacja Usługi i Zawarcie Umowy 1. Aktywacja Usługi następuje w ciągu 24 godzin, od złożenia zamówienia, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy, na 14-dniowy, bezpłatny okres testowy, pozwalający Abonentowi na zapoznanie się z funkcjonalnością Usługi. 2. Po aktywacji Usługi, SUPERHOST, przekazuje na adres Abonenta, wiadomość aktywacyjną zawierającą wszystkie niezbędne dane do zarządzania Usługą, wraz ze wskazaniem danych SUPERHOST, danych Abonenta, informacji o długości Okresu Rozliczeniowego oraz Specyfikację świadczonej Usługi. 3. Umowa świadczenia Usługi zostaje zawarta w dniu zaksięgowania na koncie bankowym SUPERHOST, Opłaty Abonamentowej za pierwszy Okres Rozliczeniowy, co zostanie potwierdzone wystawieniem stosownej faktury VAT. 4. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty aktywacji Usługi, na koncie bankowym SUPERHOST, nie zostanie zaksięgowana Opłata Abonamentowa, Umowę uznaje się za niezawartą, a SUPERHOST uprawniony jest do zawieszenia świadczenia Usługi. 5. Abonent uiszcza Opłatę Abonamentową zgodnie z Umową. 6. Wszelkie opłaty za indywidualne funkcjonalności Usługi dokonywane są z góry, na podstawie otrzymanej faktury proforma. 7. Abonent zobowiązany jest do korzystania z Usługi, zgodnie z parametrami przewidzianymi dla zakupionego planu abonamentowego, w szczególności w zakresie limitu transferu, który określany jest na poziomie miesięcznym. Podstawą obliczania limitów jest rejestracja zdarzeń na serwerze w postaci logów oraz statystyk. Strona 2 z 5

3 8. SUPERHOST poinformuje Abonenta o wyczerpaniu 80% miesięcznego limitu transferu, określonego w Umowie. W wypadku przekroczenia w trakcie Okresu Rozliczeniowego, wynikającego z Umowy, limitu transferu, Abonent, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za dodatkowy transfer. Ponadto przekroczenie ustalonego limitu transferu, w jednym miesiącu, skutkuje automatycznym przejściem do następnego planu abonamentowego, w kolejnym Okresie Rozliczeniowym, o czym Abonent zostanie poinformowany. 9. W przypadku nie uiszczenia, przez Abonenta, opłaty dodatkowej za przekroczony limit transferu, SUPERHOST, jest uprawniony do zawieszenia świadczenia Usługi. Zawieszenie świadczenia Usługi nie zwalnia Abonenta od konieczności uiszczenia należności za dodatkowo wykorzystany transfer. 10. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony lub na czas określony 12 miesięcy. 11. Strony uprawnione są do rozwiązania Umowy, zawartej na czas nieokreślony, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym druga Strona otrzymała oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. 12. Umowa może być rozwiązana przez SUPERHOST, bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w wypadku opóźniania się przez Abonenta, z zapłatą należnego wynagrodzenia, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapłaty, nie krótszego niż 5 dni, o którym SUPERHOST poinformuje Abonenta, a także w innych sytuacjach uregulowanych w Regulaminie lub Regulaminie SUPERHOST. 4 Odpowiedzialność i Warunki Gwarancji SLA 1. SUPERHOST zobowiązuje się, w każdym okresie miesięcznym, do zapewnienia ciągłości działania Usługi, w zakresie objętym Regulaminem, bez Awarii, przez 99% czasu, w każdym miesiącu kalendarzowym objętym Opłatą Abonamentową, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Regulaminie i Regulaminie SUPERHOST. 2. Za brak ciągłości działania Usługi nie uznaje się niedostępności lub nieprawidłowości działania takich modułów, które nie wpływają na możliwość zapoznania się z ofertą Sklepu internetowego i składania zamówień przez Klientów. 3. Ponadto za brak ciągłości działania Usługi nie uznaje się w szczególności wydarzeń i ich następstw: związanych z działaniem Siły Wyższej, będących konsekwencją konserwacji systemów, o której mowa w 4 pkt. 5 Regulaminu, związanych z wstrzymaniem świadczenia Usługi z przyczyn regulaminowych, określonych w Regulaminie i Regulaminie SUPERHOST, związanych z działaniem Panelu Klienta, w zakresie ustawień niezwiązanych z głównymi funkcjami Usługi (wyłączenie to dotyczy w szczególności takich funkcji, jak funkcja podglądu wystawionych dla Klienta faktur, funkcja edycji danych kontaktowych itp.), związanych z instalacją oprogramowania własnego przez Abonenta, związanych z przekroczeniem limitów objętych Umową. 4. SUPERHOST nie jest zobowiązany do przeszkolenia Abonenta z zakresu użytkowania oprogramowania sklepu. 5. SUPERHOST zastrzega sobie prawo do przerw w realizacji Usługi, nie dłuższych jednorazowo niż 3 godziny, wynikających z konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, nie więcej jednak niż 12 godzin w kwartale i przeprowadzanych w godzinach O każdej takiej przerwie SUPERHOST poinformuje Abonenta z odpowiednim wyprzedzeniem. Prace te nie Strona 3 z 5

4 wliczają się do okresu niedostępności, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 6. Czas niedotrzymania gwarancji SLA jest liczony od momentu zgłoszenia Awarii przez Abonenta, zgodnie z 5 Regulaminu. 7. W razie niedotrzymania, określonej w 4 pkt.1 Regulaminu, gwarancji SLA, przez SUPERHOST, Abonent jest uprawniony do żądania rabatu, w wysokości jednokrotności stawki dziennej, będącej proporcjonalną częścią Opłaty Abonamentowej, Usługi objętej gwarancją SLA, za każdą godzinę niedostępności Usługi przekraczającą gwarancję SLA. 8. Rabat jest udzielany po wniesieniu reklamacji przez Abonenta, poprzez obniżenie faktury w kolejnym Okresie Rozliczeniowym. Jeśli sytuacja niedotrzymania gwarancji SLA nastąpiła w ostatnim Okresie Rozliczeniowym, Abonent ma możliwość wykorzystania rabatu na zakup dowolnej usługi SUPERHOST lub korekty ostatniej faktury, za Usługę objętą gwarancją SLA, ze zwrotem odpowiedniej części dokonanej Opłaty Abonamentowej. 9. Maksymalna łączna odpowiedzialność SUPERHOST z tytułu gwarancji SLA, jest ograniczona do 150% wartości Opłaty Abonamentowej. 10. Udzielenie rabatów lub wypłat, przewidzianych w niniejszym paragrafie, wyczerpuje w całości odpowiedzialność SUPERHOST wobec Abonenta. Abonent nie może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość powyższych. Do odpowiedzialności SUPERHOST stosuje się odpowiednio 8 Regulaminu SUPERHOST. 5 Zgłaszanie i Usuwanie Awarii 1. Zgłoszenie Awarii, przez Abonenta, polega na poinformowaniu SUPERHOST, o jej wystąpieniu telefonicznie, pod numerem telefonu lub pocztą elektroniczną. 2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Awarii polega na poinformowaniu Abonenta, przez SUPERHOST, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie zgłoszeń SUPERHOST, wraz z podaniem numeru zgłoszenia. 3. Abonent jest informowany o statusie zgłoszenia Awarii, w szczególności o usunięciu Awarii. 4. Informacja przekazywana jest telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 5. Usuwanie Awarii nie jest uzależnione od zgłoszenia jej przez Abonenta, tj. będzie ona usuwana także z inicjatywy SUPERHOST, w przypadku jej zauważenia przez SUPERHOST. 6 Pozostałe Regulacje 1. Abonent ponosi odpowiedzialność za udostępnianie osobom trzecim możliwości korzystania z oprogramowania do administracji sklepu. 2. Abonent zobowiązuje się do nienaruszania własności intelektualnej Usługodawcy lub/i Twórcy, w zakresie wykorzystywania rozwiązań występujących w sposób unikalny w oprogramowaniu sklepu. 7 Postanowienia Końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Specyfikacji, Regulaminie i Cennikach stosuje się postanowienia Regulaminu SUPERHOST oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Strona 4 z 5

5 2. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody obu Stron, wyrażonej w formie aneksu do Umowy, podpisanego przez Strony, chyba że jest ona skutkiem zmiany treści Regulaminu. 3. Przepisy kolizyjne, dotyczące stosowania dokumentów, regulujących zasady i warunki świadczenia Usługi, rozstrzygają postanowienia Regulaminu SUPERHOST. 4. Regulaminy dostępne są w siedzibie SUPERHOST i na stronie internetowej 5. Regulamin wchodzi w życie dnia 15 stycznia 2014 roku dla usług zakupionych od tego dnia włącznie. Regulamin zastępuje dotychczasowe uregulowania. Strona 5 z 5

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady świadczenia usług, przez (zwaną dalej SUPERHOST) lub jej następców

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE

Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE 1. Usługodawca - ETK Sp. j. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 113 zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Program Partnerski opracowany przez OPEGIEKA Sp. z o.o. służy prowadzeniu sprzedaży Powierzchni kolokacyjnej Data Center poprzez kanały sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr zawarta dnia:.. Umowa zawarta pomiędzy: Futuro Exito Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 51A (20-701), wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 www.pkt.pl Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator pkt.pl Marketing Zintegrowany Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-605)

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji domen

Regulamin rejestracji domen Regulamin rejestracji domen 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej regulaminem, określa zakres i warunki świadczenia przez Fonet sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie usług rejestracji domen.

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Kontrahenci - profesjonalne podmioty współpracujące z Polkomtel albo home.pl w ramach usług.

I. Definicje. Kontrahenci - profesjonalne podmioty współpracujące z Polkomtel albo home.pl w ramach usług. Regulamin świadczenia usług przez home.pl dla klientów Polkomtel Sp. z o.o. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: I. Definicje home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE Abonent osoba fizyczna zawierająca umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. WROCŁAW, DNIA 1.06.2011 WRAZ ZE ZMIANAMI Z 24.12.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo