D E C Y Z J A. p o s t a n o w i ł: u m o r z y ć p o s t ę p o w a n i e. U z a s a d n i e n i e. OŚ.7624/24/09 Przecław, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D E C Y Z J A. p o s t a n o w i ł: u m o r z y ć p o s t ę p o w a n i e. U z a s a d n i e n i e. OŚ.7624/24/09 Przecław, dnia 06.01.2010 r."

Transkrypt

1 OŚ.7624/24/09 Przecław, dnia r. D E C Y Z J A Burmistrz w Przecławiu, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Przecław ul. Kilińskiego Przecław o uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa budynku remizy straŝackiej na działkach nr ewid. 1052/2 i 1054/2 połoŝonych w Tuszymie, gmina Przecław realizowana w ramach projektu Ochrona bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpoŝarowa mieszkańców Gminy Przecław Działanie 4.4. zwalczanie i zapobieganie zagroŝeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata Na podstawie art ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z póź. zmian.), oraz 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), p o s t a n o w i ł: u m o r z y ć p o s t ę p o w a n i e. U z a s a d n i e n i e W dniu r. Wójt Gminy Przecław wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawiadamiając strony o wszczęciu postępowania oraz publikując obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przecław, a takŝe na stronie internetowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami informacja o złoŝonym wniosku została umieszczona równieŝ w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w formularzu A pod nr 101/284/2009 prowadzonym przez Wójta Gminy Przecław. Strony nie zgłosiły Ŝadnych uwag i wniosków.

2 Do wniosku dołączono dokumenty: 1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane wymieniane w art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 2. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 3. Kopię mapy ewidencyjnej poświadczoną przez Starostę Powiatu Mieleckiego, obejmującą przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 4. Zaświadczenie Urzędu Gminy Przecław dotyczące braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego wnioskiem. PrzedłoŜony wniosek spełniał wymogi art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z póź. zm.). Analizując przedmiotowy wniosek, uwzględniono, Ŝe w art ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z póź. zm.) przedstawiony został zakres sytuacji wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawach indywidualnych. Postępowanie to nie jest jednak celem samym w sobie, ale słuŝy ocenie ewentualnych następstw dla środowiska, związanych z realizacją konkretnego przedsięwzięcia, dlatego teŝ regułą wynikającą z postanowień art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy jest jej przeprowadzenie w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, która zgodnie z postanowieniami art. 71 ust. 1 ustawy powinna określać środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Dlatego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wymagane przed uzyskaniem m.in. pozwoleń na budowę lub decyzji o warunkach zabudowy ma charakter obligatoryjny. Generalnie lista przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 ustawy, tj. zaliczonych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 2

3 lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ma charakter zamknięty (gdyŝ muszą być one wymienione w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 60 ustawy). Obecnie obowiązującym rozporządzeniem zgodnie z zapisem art. 173 ust. 2 ustawy jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz z późn. zm.). Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem: Rozbudowie budynku remizy straŝackiej, która będzie polegała na dobudowie garaŝu, wiaty i schodów. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 1052/2 i 1054/2 połoŝonych w miejscowości Tuszyma. Obecnie na działce znajduje się budynek remizy straŝackiej, który jest przedmiotem rozbudowy oraz dwa budynki gospodarcze. Przez działkę inwestora przebiega sieć wodociągowa oraz napowietrzna linia energetyczna. Działka posiada wjazd z drogi powiatowej. Powierzchnia zabudowy części istniejącej budynku wynosi 392,15 m 2. Powierzchnia zabudowy po rozbudowie budynku wyniesie 452,90 m 2. Powierzchnia dróg i chodników 167,44 m 2. Powierzchnia zieleni 1389,66 m 2. Powierzchnia działek 2001,00 m 2 Powierzchnia uŝytkowa części rozbudowywanej wyniesie 54,51 m 2. Powierzchnia uŝytkowa całkowita po rozbudowie wyniesie 376,47 m 2. Projektowany budynek będzie posiadał dach wielospadowy. Więźba dachowa drewniana, budynek realizowany systemem tradycyjnym, pokrycie dachu blachą. Odprowadzenie wody deszczowej na własną działkę. Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe z bloczków, wewnętrzne nośne z pustaka szczelinowego 25 cm. Strop Ŝelbetowy krzyŝowo zbrojony, wieńce Ŝelbetowe wylewane. Schody zewnętrzne Ŝelbetowe. Drzwi zewnętrzne: drzwi drewniane wzmocnione, ocieplane, częściowo przeszklone szkłem antywłamaniowym. 3

4 Instalacji wod-kan: Źródłem zaopatrzenia w wodę będzie istniejący przyłącz wodociągowy. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącego szczelnego zbiornika na nieczystości płynne. Nie planuje się wykonywania dodatkowych przyłączy do sieci elektrycznej czy gazowej ani rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej Ogrzewanie budynku będzie z istniejącej kotłowni własnej Dlatego uwzględniając powyŝsze, uznano, Ŝe przedmiotowe przedsięwzięcie nie spełnia zapisów Ŝadnego z podpunktów 2 lub 3 cyt. Rozporządzenia OOŚ i nie jest obecnie kwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązujące wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego (Monitor Polski Nr 48, poz. 433) wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (screening) celem ustalenia, czy dla danego przedsięwzięcia wymagane jest sporządzenie raportu oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 4 ust. 3 dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne do przedsięwzięć infrastrukturalnych Państwa Członkowskie mają obowiązek uwzględnić, określając progi lub kryteria, odpowiednie kryteria selekcji zdefiniowane w załączniku III do tej dyrektywy. Dlatego dokonując kwalifikacji przedsięwzięć do obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uznano, Ŝe zgodnie z pkt 10 aneksu II dyrektywy Rady nr 85/337/EWG zamierzenie inwestycyjne naleŝy do przedsięwzięć infrastrukturalnych lecz nie jest enumeratywnie wymienione. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe w cyt. Rozporządzeniu OOŚ nie wyszczególniono ww. typów przedsięwzięć. Obecnie nie ma więc wyraźnych podstaw prawnych w prawie krajowym do przeprowadzania screeningu dla planowanej inwestycji. Organ dalej analizując zgromadzone materiały wziął pod uwagę ww. opinie, kryteria selekcji określone w aneksie III dyrektywy Rady nr 85/337/EWG w powiązaniu z uwarunkowaniami wymienionymi w 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 4

5 związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz zapisy art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. tj. rodzaj, skalę, charakter, usytuowanie przedsięwzięcia. RozwaŜono, m.in. cechy przedsięwzięcia takie jak: 1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku remizy straŝackiej, która będzie polegała na dobudowie garaŝu, wiaty i schodów. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 1052/2 i 1054/2 połoŝonych w miejscowości Tuszyma. Projektowany budynek będzie posiadał dach wielospadowy. Więźba dachowa drewniana, budynek realizowany systemem tradycyjnym, pokrycie dachu blachą. Odprowadzenie wody deszczowej na własną działkę. Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe z bloczków, wewnętrzne nośne z pustaka szczelinowego 25 cm. Strop Ŝelbetowy krzyŝowo zbrojony, wieńce Ŝelbetowe wylewane. Schody zewnętrzne Ŝelbetowe. Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachu blacha. Drzwi zewnętrzne: drzwi drewniane wzmocnione, ocieplane, częściowo przeszklone szkłem antywłamaniowym. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III lub z płyt g-k mocowanych do ścian murowanych na plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym do ściany i sufitów wg wskazań producenta. Instalacji wod-kan: Źródłem zaopatrzenia w wodę będzie istniejący przyłącz wodociągowy. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącego szczelnego zbiornika na nieczystości płynne. Nie planuje się wykonywania dodatkowych przyłączy do sieci elektrycznej czy gazowej ani rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej Ogrzewanie budynku będzie z istniejącej kotłowni własnej. Po wykonaniu budynku pn.; Rozbudowa budynku remizy straŝackiej, która będzie polegała na dobudowie garaŝu, wiaty i schodów w pełni będzie mógł słuŝyć zaspakajaniu potrzeb dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Tuszymy i Gminy Przecław. Inwestycja przyczyni się do poprawy bazy lokalowej OSP w 5

6 Tuszymie, a przez to zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości Tuszyma i Gminy Przecław. b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, Rozbudowywany budynek remizy OSP w Tuszymie pn. Rozbudowa budynku remizy straŝackiej, która będzie polegała na dobudowie garaŝu, wiaty i schodów w Tuszymie jako zaspokojenie zbiorowych potrzeb bezpieczeństwa mieszkańców Tuszymy. Inwestycja ta prowadzona będzie na działkach nr ewid. 1052/2 i 1054/2. Rozbudowywany budynek OSP Tuszyma nie jest powiązany z innymi przedsięwzięciami, ulokowanymi na terenie miejscowości Tuszyma, będzie miał charakter wyłącznie infrastrukturalny. Polegający m.in. na zaopatrzeniu w wodę energię cieplną i elektryczną, odprowadzenie ścieków i odpady komunalne. Przedsięwzięcie nie wpłynie na kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, jest to teren wiejski o gęstość zaludnienia ok. 50,33os./km². c) wykorzystywania zasobów naturalnych, Realizacja inwestycji nie spowoduje wykorzystania zasobów naturalnych, poza ich pośrednim wykorzystaniem, jako: paliw, materiałów i energii niezbędnych do realizowanej rozbudowy. Przedsięwzięcie realizowane w tym zakresie, tzn. rozbudowa remizy OSP Tuszyma polegająca na; Rozbudowie budynku remizy straŝackiej, która będzie polegała na dobudowie garaŝu, wiaty i schodów w znacznym stopniu poprawi stan istniejący na terenie miejscowości Tuszyma i przyczyni się do poprawy bazy OSP Tuszyma i w Gminie Przecław pozostaje takŝe bez wpływu na potencjalne, nierozpoznane złoŝa kopalin. d) emisji i występowania innych uciąŝliwości, na etapie budowy: stopień oddziaływania oraz zmiany nieodwracalne na gleby i powierzchnię ziemi będą nieznaczne i związane z naruszeniem struktury gleby poprzez prowadzenie prac przy rozbudowie budynku, gdzie po zakończeniu etapu budowy zostanie przywrócony stan poprzedni gdzie teren biologicznie czynne wynosił będzie około 0,69. Na terenie planowanej inwestycji w związku z jej realizacją nie występują nasadzenia zieleni wysokiej, wymagające usunięcia. 6

7 stopień oddziaływania na wody podziemne oraz warunki hydrologiczne będą nieznaczne i nie istnieje prawdopodobieństwo skaŝenia na skutek wprowadzenia substancji, stopień oddziaływania oraz zmiany odwracalne na warunki klimatyczne i jakość powietrza będą nieznaczne i związane z intensyfikacją transportu oraz wykorzystaniem do prac budowlanych urządzeń, maszyn, czyli emisją spalin, stopień oddziaływania oraz zmiany odwracalne na klimat akustyczny będą najbardziej istotne na tym etapie, jednak nie przekroczą dopuszczalnych norm, a dodatkowo zostaną zminimalizowane wykonywaniem prac transportowych i budowlanych w godzinach dogodnych dla mieszkańców, stopień oddziaływania oraz zmiany odwracalne na krajobraz będą takŝe istotne na tym etapie budowy, gdyŝ zmianie ulegną lokalne formy krajobrazu związane z prowadzeniem przy rozbudowie budynku, powstaniem magazynowaniem materiałów budowlanych, mas ziemnych pochodzących z wykopów jednak nie są to obszary waŝne ani wraŝliwe ze względu na cechy przyrodnicze czy teŝ obszary o wysokich walorach krajobrazowych lub widokowych, a po zakończeniu etapu rozbudowy zostanie przywrócony stan poprzedni, stopień oddziaływania oraz zmiany odwracalne na uŝytkowanie terenu będą o tyle istotne, Ŝe w trakcie rozbudowy wystąpią przejściowe trudności w dotychczasowym uŝytkowaniu terenu związane z postępem robót, które zostaną dodatkowo zminimalizowane dzięki opracowaniu odpowiedniego harmonogramu prac, korzystnego dla mieszkańców i nie utrudnianiu dostępu do nieruchomości, stopień oddziaływania poprzez wytwarzanie odpadów będzie nieistotny gdyŝ zostanie zapewniony racjonalny i zgody z przepisami sposób ich dalszego zagospodarowania, oraz na etapie eksploatacji: stopień oddziaływania na gleby i powierzchnię ziemi będzie niewielki gdyŝ w znacznym stopniu pozostanie terenem zielonym, więc będzie minimalny, stopień oddziaływania na wody podziemne oraz warunki hydrologiczne będzie nieistotny, stopień oddziaływania na warunki klimatyczne i jakość powietrza będzie nieistotny, gdyŝ budynek będzie ogrzewany paliwem ekologicznie czystym, 7

8 stopień oddziaływania na klimat akustyczny po zakończeniu prac budowy będzie nieistotny, stopień oddziaływania na krajobraz po zakończeniu prac budowlanych w znacznym stopniu zostanie poprawiony gdyŝ teren będzie uporządkowany i zadbany, obsadzony zielenią niską, stopień oddziaływania na uŝytkowanie terenu po zakończeniu prac budowlanych będzie nieistotny. Przedsięwzięcie nie stwarza ryzyka wystąpienia powaŝnych awarii przemysłowych, zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o duŝym ryzyku wystąpienia powaŝnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535). Przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami: wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, wybrzeŝy, oraz przylegającymi do jezior, górskimi i leśnymi, objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, Na obszarze Gminy Przecław w tym miejscowości Tuszyma (w tym na terenie analizowanego przedsięwzięcia) znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów (GZWP) nr 425. Zbiornik ten objęty jest monitoringiem państwowym - punkt nr 84 wg Państwowego Instytutu Geologicznego. ZagroŜenia dla wód podziemnych GZWP są nieistotne z uwagi na stosowaną technologię, uszczelnienia przyłączy kanalizacyjnych oraz brak uŝycia w technologii substancji niebezpiecznych dla środowiska wodnego. Jak wynika z informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia załączonej do wniosku, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia z uwagi na jego usytuowanie i lokalny zasięg oddziaływania ( oddziaływanie ogranicza się do terenu inwestycji) nie będzie ingerować, ani negatywnie oddziaływać na wyznaczone obszary ochrony przyrodniczej w tym równieŝ na obszary Europejskiej Sieci natura Projektowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach chronionych ustanowionych w trybie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz

9 strona OŚ-7624/24/09 5 z 6 Przecław dnia r. z póź, zm.), występowania cennych zbiorowisk roślinnych, a takŝe siedlisk ptaków i zwierząt spełniających kryteria dyrektyw 79/409/EWG i 92/43/EWG i zgłoszonych do objęcia ochroną w formie obszarów Sieci Natura 2000, oraz nie będzie miało wpływu, na jakość i zdolność do odtwarzania zasobów naturalnych. Przedsięwzięcie znajduje się w odległości ok. 5 km od granicy powołanego przez Wojewodę Rzeszowskiego Rozporządzeniem nr 35 z dnia 14 lipca 1992 r. Mielecko- Kolbuszowsko-Głogowskigo Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz najbliŝej połoŝonego obszaru PLB Puszcza Sandomierska (ustalony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dz. U. Nr 179 poz. 1275), jak równieŝ poza planowanym wyznaczeniem strefy ochrony siedlisk Dolina Wisłoki z Dopływami. W pobliŝu analizowanego przedsięwzięcia nie znajdują obiekty ochrony uzdrowiskowej, ani stanowiska archeologiczne Nie jest przedsięwzięciem wymienionym w załączniku nr 1 do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Ekspo w dniu 25 lutego 1991 r., ratyfikowanej przez RP i ogłoszonej w Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz.1110, i nie będzie miało transgranicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uŝytkowania, określenia granic takiego obszaru, oraz innych ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich, zgodnie z art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska. W czasie trwania robót wykonawca robót będzie miał obowiązek utrzymania terenu budowy w naleŝytym stanie, a takŝe zobowiązany będzie do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół budowy oraz do unikania uszkodzeń lub uciąŝliwości względem osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działań. Odpady powstające podczas prowadzenia prac w związku z funkcjonowaniem zaplecza budowlanego będą odpowiednio magazynowane oraz usuwane z terenu ich powstawania przez upowaŝnione do tego podmioty posiadające waŝne wymagane prawem zezwolenia. Konkludując moŝna uznać, Ŝe prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływania dotyczy przede wszystkim fazy budowy, w zasięgu samej inwestycji i ma znaczenie lokalne. Czas trwania oddziaływania bezpośrednio związany jest 9

10 z fazą budowy przy całkowitej odwracalności skutków i braku częstotliwości powtarzania. Na etapie eksploatacji obiektu, przedsięwzięcie nie będzie powodowało pogorszenia warunków na terenach przyległych, a oddziaływanie nie ulegnie znacznemu zwiększeniu w stosunku do obecnego stanu istniejącego. Ocena rozwiązań technicznych i technologicznych pozwala sformułować wniosek o korzystnych warunkach miejscowych i moŝliwościach zamierzonych robót. Starano się równieŝ przeanalizować takŝe wariantowość przedsięwzięcia. W przypadku przedmiotowego projektu, który polega na rozbudowie obiektu z konkretnym przeznaczeniem, trudno jest wyszczególnić alternatywne warianty dla prowadzenia tej inwestycji. Inwestycja ma na celu takŝe poprawę stanu istniejącego rozbudowa budynku na terenie który jest uŝytkowany jako teren Remizy OSP Tuszyma, którego pozostawienie w istniejącym nie przyczyni się do poprawy stanu istniejącego. RównieŜ kryteria ekonomiczne, mimo wysokości koniecznych do poniesienia nakładów finansowych przemawiają za realizacją projektu. W oparciu o zebrany materiał dowodowy Burmistrz w Przecławiu uznał, w związku z faktem, Ŝe planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć określonych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i nie będzie oddziaływać znacząco na obszar Natura 2000, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagane. Przedsięwzięcie ze względu na swój rodzaj i charakter, usytuowanie oraz rodzaj i skalę oddziaływania nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko (screening negatywny), co pozwalałoby takŝe wg. prawa wspólnotowego na odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stosownie do art Kodeksu postępowania administracyjnego, jeŝeli postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. POUCZENIE Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Burmistrza w Przecławiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Otrzymują: 1x wnioskodawca 1xstrony postępowania 1xa/a 10

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Rzezawa, dnia 18 listopad 2010r. IROŚ 7625/a/5/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art.85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy Krzysztof Mielniczuk 1 Postępowanie OOŚ dla I grupy I grupa to przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wskazane w 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam GKUHiR.6220.9.2011 Szczyrk, dnia 23 maja 2011r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

Oceny Oddziaływania na Środowisko

Oceny Oddziaływania na Środowisko Oceny Oddziaływania na Środowisko przepisy prawne i wymagania IGSMiE PAN Pracownia Badań Strategicznych dr hab. inŝ. ElŜbieta Pietrzyk-Sokulska Ocena wpływu na środowisko (OOŚ) w krajach UE jest kluczowym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RLG 7624/9/2009/2010 Radziejowice 2010.06.21 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska

P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska OŚ.OC.6220.2.2011 Przecław dnia 17.05.2011 r. P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska Na podstawie: art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Mateusz Wielgat mgr Agnieszka Samsel Otrębusy 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 Poznań, 5 listopada 2014 r. DECYZJA nr 20/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 1 egz. delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/170 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO P.H.U. Piotr Lipski RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA Projektowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji TEMAT Inwestor Kwalifikacja przedsięwzięcia Etap inwestycyjny Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z Prawo ochrony środowiska 1) 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Warszawa 2010 W opracowaniu wykorzystano materiał zawarty w projekcie Poradnika w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE OO.4233.9.2014.AK Kraków, dnia 11.06.2015 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 oraz art. 107 1, art. 108 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/181 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Oprac.: mgr Jacek Skorupski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA GK 7620/D/03/06/02/07/01/08/04/09/01/10/03/3/11 Marcinowice, dnia 29.04.2011 r. DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo