Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia."

Transkrypt

1 BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, Opalenica GK ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 sierpnia 2015 r., na wniosek Nordzücker Polska S.A., ul. 5 Stycznia 54, Opalenica, gmina Opalenica, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie komina stalowego, na terenie cukrowni Nordzücker Polska S.A., Zakład w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, Opalenica, na działce o numerze ewidencyjnym 73/25, obręb Opalenica, której treść podaję poniżej. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Burmistrz Opalenicy /-/ Tomasz Szulc/ Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 49 Kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 281 w GK ES.8 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. DECYZJA Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) i 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Strona 1 z 8

2 Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem Nordzücker Polska S.A., ul. 5 Stycznia 54, Opalenica, z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie komina stalowego, na terenie cukrowni Nordzücker Polska S.A., Zakład w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, Opalenica, na działce o numerze ewidencyjnym 73/25, obręb Opalenica, gmina Opalenica orzekam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 2 lipca 2015 r. do Burmistrza Opalenicy wpłynął wniosek firmy Nordzücker Polska S.A., ul 5 Stycznia 54, Opalenica, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie komina stalowego, na terenie cukrowni Nordzücker Polska S.A., Zakład w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, Opalenica, na działce o numerze ewidencyjnym 73/25, obręb Opalenica, gmina Opalenica. Planowana inwestycja, zgodnie z 3 ust. 2 pkt 2 w związku z 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz ze zm.), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być konieczne. Teren, na którym ma być realizowane ww. przedsięwzięcie, nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ Burmistrz Opalenicy, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed wydaniem postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu, opinią sanitarną z dnia 16 lipca 2015 r. znak ON.NS /15, wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania rozpatrywanego przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismem z dnia 27 lipca 2015 r. znak WOO-IV KL.1, wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: a) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie komina stalowego jednopłaszczowego o wysokości 38 m i średnicy zewnętrznej równej 2,02 m. Nowy komin będzie położony współosiowo z już istniejącym i funkcjonującym kominem, który zlokalizowany jest na terenie cukrowni Nordzücker Polska S.A., Zakład w Opalenicy, Strona 2 z 8

3 ul. 5 Stycznia 54, Opalenica. Analiza zgromadzonych materiałów wykazała, że odległość między zewnętrznymi punktami fundamentów kominów wyniesie 2,0 m. Nowy komin zostanie podłączony do istniejącego kotła OR-32 za pomocą kanału odprowadzania spalin o szerokości około 1,12 x 1,6 m. Całkowita powierzchnia zajęta pod komin będzie wynosiła 3,2 m 2. Przewiduje się realizację trzonu komina jako pojedynczej rury stanowiącej konstrukcję nośną i przewód odprowadzający. Trzon stalowy rury zakotwiczony zostanie na żelbetowym fundamencie za pomocą stalowych kotwi. Izolacja termiczna, która będzie znajdować się na zewnątrz rury, zabezpieczona zostanie osłoną z ocynkowanej blachy. Oprócz podłączenia nowego komina nie przewiduje się zmian w istniejącej instalacji. W wyniku realizacji planowanej inwestycji nie przewiduje się zmian w liczbie i mocy istniejących kotłów. b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie Teren przeznaczony pod inwestycję to teren zakładu Nordzücker Polska S.A. Zakład w Opalenicy, na którym znajdują się hale produkcyjne i magazynowe cukrowni. Planowana inwestycja jest jednym z elementów istniejącego już ciągu technologicznego. Z analizy zgromadzonych dokumentów wynika, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmian technologii produkcji cukru prowadzonej w zakładzie. Z treści dokumentów nie wynika, by inwestor przewidywał wzrost produkcji lub wzrost ilości wykorzystywanych surowców do produkcji. W okolicy nie znajdują się inne przedsięwzięcia, które oddziaływałyby na środowisko na tym obszarze. c) wykorzystanie zasobów naturalnych Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. d) emisja i występowania innych uciążliwości Biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji oraz lokalizację na terenie istniejącego zakładu należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na stan jakości powietrza, ani nie pogorszy klimatu akustycznego w rejonie inwestycji. Analiza dostarczonych dokumentów wykazała, że emisja substancji do powietrza, związana z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia, nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (Dz.U z 2012 r. poz.1031) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U z 2010 r. Nr 16, poz.87). Chwilowe niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy. Prace przy budowie odbywać się będą wyłącznie w porze dziennej. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż przedsięwzięcie nie naruszy akustycznych standardów jakości środowiska na najbliższych terenach wymagających ochrony akustycznej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.112) Strona 3 z 8

4 e) ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii Zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w Zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku, albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (Dz. U. z 2013 r. poz.1470) planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć, które może stworzyć zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniające: a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. b) obszary wybrzeży Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz znaczną odległość od obszaru wybrzeża nie ma możliwego zagrożenia dla tego obszaru. c) obszary górskie lub leśne Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz znaczną odległość od obszarów górskich nie ma możliwego zagrożenia dla tych obszarów. Najbliższy kompleks leśny znajduje się w odległości ok. 500 m. Wziąwszy pod uwagę charakterystykę inwestycji nie stanowi ona zagrożenia dla tego obszaru. d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie GZWP nr 144 Wielkopolska Dolina Kopalna. Główne użytkowe poziomy wodonośne występują w utworach czwartorzędowych na głębokości około 45m. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza wyznaczonymi strefami ochronnymi ujęć wód poziemnych. Projektowana inwestycja położona będzie także poza obszarem spływu wód do najbliższego ujęcia wody. e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Najbliższy ob- Strona 4 z 8

5 szar Natury 2000 znajduje się w odległości około 500 m od planowanego przedsięwzięcia. Jest to obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Mogielnicy PLH Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew i krzewów. Uwzględniając skalę inwestycji i jej lokalizację poza obszarami chronionymi lub cennymi przyrodniczo, nie przewiduje się jej negatywnego oddziaływania na chronione gatunki roślin, zwierząt lub grzybów, obszary objęte ochroną, a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt będące przedmiotami ochrony w/w obszaru Natura f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone Inwestycja nie znajduje się na obszarze, na którym standardy jakości środowiska są przekroczone. g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. h) gęstość zaludnienia Zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości ok. 120 m od planowanego przedsięwzięcia. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się ze wzrostem oddziaływania akustycznego. Eksploatacja komina nie będzie powodowała emisji hałasu. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że przedsięwzięcie nie naruszy akustycznych standardów jakości środowiska na najbliższych terenach wymagających ochrony akustycznej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). i) obszary przylegające do jezior Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz znaczną odległość od obszarów przylegających do jezior nie ma możliwego zagrożenia dla tych obszarów. j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz znaczną odległość od uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej nie ma możliwego zagrożenia dla tych obszarów. 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2, wynikające z: a) zasięgu oddziaływania obszaru geograficznego i liczby ludności, na które przedsięwzięcie może oddziaływać W fazie eksploatacji zasięg oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko powinien zamknąć się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązać się ze zwiększeniem wielkości produkcji. b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz znaczną odległość od granicy Strona 5 z 8

6 państwa nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej Przedsięwzięcie ma charakter lokalny. Zostanie zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, nie spowoduje znaczących zmian w istniejącym środowisku, ani zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. W związku z realizacją inwestycji nie zostaną naruszone interesy osób trzecich, zarówno w związku z przepisami ochrony środowiska jak i przepisami budowlanymi. d) prawdopodobieństwa oddziaływania Oceniając planowane przedsięwzięcie wzięto pod uwagę wpływ hałasu na środowisko, wpływ emisji substancji do powietrza, inne uciążliwości, do których należą: wpływ inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, hydrogeologii oraz przedstawienie zabezpieczeń środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami. Są to elementy z pozoru błahe, ale mogą jednak silnie oddziaływać na człowieka i stać się przedmiotem sporów. Zobowiązuje się Inwestora, aby wszystkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia wykonane zostały z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwych dla środowiska. e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania Biorąc pod uwagę rodzaj i niewielką skalę inwestycji, jej zakres, lokalizację na terenie istniejącego zakładu, nie przewiduje się jej znaczącego oddziaływania w zakresie emisji substancji i energii do środowiska oraz negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne. Przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii, nawet przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Na podstawie zebranych materiałów, wziąwszy pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu, po dokonaniu analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko ustalono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Z aktami sprawy można było się zapoznać na każdym etapie postępowania z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Strona 6 z 8

7 Pouczenie Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 za pośrednictwem Burmistrza Opalenicy w terminie 14 dni od daty doręczenia. Burmistrz Opalenicy /-/ Tomasz Szulc/ Załącznik: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art.82 ust. 3 ustawy ooś. Strona 7 z 8

8 Załącznik do decyzji GK ES.8 z dnia 14 sierpnia 2015 r. Charakterystyka przedsięwzięcia Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w Opalenicy na działce o numerze ewidencyjnym 73/25, obręb Opalenica, na terenie zakładu produkującego cukier i będzie polegało na budowie komina stalowego jednopłaszczowego o wysokości 38 m i średnicy zewnętrznej równej 2,02 m. Nowy komin będzie położony współosiowo z już istniejącym i funkcjonującym kominem, który zlokalizowany jest na terenie analizowanego zakładu. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że odległość między zewnętrznymi punktami fundamentów kominów wyniesie 2,0 m. Nowy komin zostanie podłączony do istniejącego kotła OR-32 za pomocą kanału odprowadzania spalin o szerokości około 1,12 x 1,6 m. Całkowita powierzchnia zajęta pod komin będzie wynosiła 3,2 m 2. Przewiduje się realizację trzonu komina jako pojedynczej rury stanowiącej konstrukcję nośną i przewód odprowadzający. Trzon stalowy rury zakotwiczony zostanie na żelbetowym fundamencie za pomocą stalowych kotwi. Izolacja termiczna, która będzie znajdować się na zewnątrz rury, zabezpieczona zostanie osłoną z ocynkowanej blachy. Oprócz podłączenia nowego komina nie przewiduje się zmian w istniejącej instalacji. Planowana inwestycja jest jednym z elementów istniejącego już ciągu technologicznego. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje również zmian technologii produkcji cukru prowadzonej w zakładzie. Burmistrz Opalenicy /-/ Tomasz Szulc/ Strona 8 z 8

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam GKUHiR.6220.9.2011 Szczyrk, dnia 23 maja 2011r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Rzezawa, dnia 18 listopad 2010r. IROŚ 7625/a/5/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art.85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. p o s t a n o w i ł: u m o r z y ć p o s t ę p o w a n i e. U z a s a d n i e n i e. OŚ.7624/24/09 Przecław, dnia 06.01.2010 r.

D E C Y Z J A. p o s t a n o w i ł: u m o r z y ć p o s t ę p o w a n i e. U z a s a d n i e n i e. OŚ.7624/24/09 Przecław, dnia 06.01.2010 r. OŚ.7624/24/09 Przecław, dnia 06.01.2010 r. D E C Y Z J A Burmistrz w Przecławiu, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Przecław ul. Kilińskiego 7 39-320 Przecław o uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko:

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko: Czempiń, dnia 10 lipca 2013r. IT.7624-2/11 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na postawie: - art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy Krzysztof Mielniczuk 1 Postępowanie OOŚ dla I grupy I grupa to przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wskazane w 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. u s t a l a m

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. u s t a l a m OŚR.6220.5.2014.2015 Grudusk, 14.08.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska

P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska OŚ.OC.6220.2.2011 Przecław dnia 17.05.2011 r. P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska Na podstawie: art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 1 egz. delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

RG.III.7624-7/11-d Mikołajki Pom., dnia 01.08.2011

RG.III.7624-7/11-d Mikołajki Pom., dnia 01.08.2011 DECYZJA Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO P.H.U. Piotr Lipski RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA Projektowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji TEMAT Inwestor Kwalifikacja przedsięwzięcia Etap inwestycyjny Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m GK 7625-15/06 Nakło n.not..12.2006r. D E C Y Z J A Na podstawie art.46a ust.1 i 7 pkt.4, art.48 ust. 2 pkt.1, art.56 ust. 2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Oceny Oddziaływania na Środowisko

Oceny Oddziaływania na Środowisko Oceny Oddziaływania na Środowisko przepisy prawne i wymagania IGSMiE PAN Pracownia Badań Strategicznych dr hab. inŝ. ElŜbieta Pietrzyk-Sokulska Ocena wpływu na środowisko (OOŚ) w krajach UE jest kluczowym

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Zleceniodawca: Inwestor Zatwierdził do wydania: Rojewo 8 88-111 Rojewo Nazwa dokumentu: Rojewo 8 88-111 Rojewo Adam Bugowski Data: 09 maja 2013r KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Nazwa przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia budowa hali magazynowej firmy BROS Sp.j. na terenie działek 10/10, 10/41, 10/42, 10/43, 10/45 w Janikowie gmina Swarzędz. Zakres karty wynika z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Brześć Kujawski, dnia 09-06-2006 roku BI. 7632 1/05/06

D E C Y Z J A. Brześć Kujawski, dnia 09-06-2006 roku BI. 7632 1/05/06 BI. 7632 1/05/06 Brześć Kujawski, dnia 09-06-2006 roku D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 a ust. 1 i ust. 7 pkt 4 w związku z art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i art. 56 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA

DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA EGZ. NR 1 RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI: DOBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-BIUROWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O TEJ SAMEJ FUNKCJI FIRMY BRANDS POLSKA Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 kwiecień 2014 progeo Sp. z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 210, 1101.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA GK 7620/D/03/06/02/07/01/08/04/09/01/10/03/3/11 Marcinowice, dnia 29.04.2011 r. DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r.

www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r. SPÓŁKA Z O.O. DrogMost LUBELSKI 20-415 LUBLIN, ul. Zaciszna 16 tel/fax. (0-81) 744-00-70, tel. (0-81) 744-13-26 Wykonawstwo REGON 008020120 ISO 9001-2008 NIP 712-015-68-14 nr NC 1056 KRS 0000057033 Sąd

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo