AMBASADA REPUBLIKI INDII BUDYNEK MIESZKALNY AMBASADY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AMBASADA REPUBLIKI INDII BUDYNEK MIESZKALNY AMBASADY"

Transkrypt

1 PROJEKT PRZETARGOWY INSTALACJE SANITARNE AMBASADA REPUBLIKI INDII BUDYNEK MIESZKALNY AMBASADY Adres: Warszawa ul. Myśliwiecka 2 Numery ewidencyjne działek: Nr 6 oraz części działek ewidencyjnych nr 3 i 8 z obrębu przy ul. Myśliwieckiej, SzwoleŜerów, Kawalerii na terenie Dzielnicy Śródmieście m. ST. Warszawy. Inwestor: Ambasada Republiki Indii w Warszawie Ul. Rejtana 15 lok. 2-7, Warszawa Nazwa i adres jednostki projektowania: Sachdev Eggleston Associates G-33 Kalkacji New Delhi INDIE oraz Project Management Inrtertecno Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36, Warszawa GMS Builders Sp. z o.o. ul. Uniwersytecka 1/77, Warszawa INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Imię i nazwisko projektanta Designer s surname & name Specjalność Speciality Uprawnienia Licence Data Date Podpis Signature mgr inŝ. Marek Jopowicz Imię i nazwisko sprawdzającego Designer s surname & name Instalacje ogrzewania i kotłowni Specjalność Speciality St-351/ Uprawnienia Licence Data Date Podpis Signature mgr inŝ. Barbara Świętorzecka Instalacje sanitarne St 661/

2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny. Rysunki: G-9. Ogrzewanie i kotłownia - Rzut piwnic skala 1:100 G-10. Ogrzewanie - Rzut parteru skala 1:100 G-11. Ogrzewanie - Rzut I piętra skala 1:100 G-12. Ogrzewanie - Rzut poddasza skala 1:100

3 1. Przedmiot i zakres opracowania. Niniejsza dokumentacja jest projektem wbudowanej kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego Ambasady Indii w Warszawie. Pod względem merytorycznym zakres opracowania obejmuje: obliczenia strat ciepła pomieszczeń, dobór i usytuowanie urządzeń grzewczych z wyposaŝeniem, armatury odcinającej, regulacyjnej, rozprowadzenie przewodów, podstawowe obliczenia hydrauliczne, niezbędne rysunki oraz poniŝszy opis rozwiązań technicznych wraz z branŝowymi wytycznymi wykonawczymi. 2. Podstawa opracowania. - ZałoŜenia inwestora - Projekt architektoniczny - Obowiązujące normy i przepisy branŝowe - Uzgodnienia międzybranŝowe - Katalogi firmowe producentów projektowanych urządzeń 3. Podstawowe parametry budynku i instalacji. - Obiekt: Bud. mieszkalny Ambasady Republiki Indii, Warszawa, ul. Myśliwiecka 2. - Rodzaj budynku: masywny, podpiwniczony, 3-kondygnacyjny. - Obliczeniowa temperatura zewnętrzna: -20 C (III strefa klimatyczna) - Kubatura ogrzewana.: ok. 3000m 3 - Zapotrzebowanie ciepła na centralne ogrzewanie: Q co = 67 kw - Zapotrzebowanie na ciepła na wodę uŝytkową: Q cwśr = 16 kw - Zapotrzebowanie na ciepła na wodę uŝytkową: Q cwmax = 60 kw - Zapotrzebowanie sumaryczne ciepła: Q c = 83 kw - Wskaźnik jednostkowych strat ciepła: q f = 63 W/m 2. - Wskaźnik jednostkowych strat ciepła: q v = 23,4 W/m 3. - Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło Ev= 58 kwh/m 3 *rok - Obliczeniowa temperatura wody dla instalacji c.o.: tz/tp = 75/55 C Zapotrzebowanie ciepła obliczono programem komp. zgodnie z normami PN-B , PN-EN ISO 6946, PN-B Wewnętrzną temperaturę obliczeniową przyjęto zgodnie z Dz. U. nr 75 poz.690 jak dla pomieszczeń biurowych (20ºC) i łazienek (+24ºC), zaś temperaturę zewnętrzną wg PN-B-02403). Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane (wg danych architektoniczno-budowlanych przyjęte do obliczeń zapotrzebowania ciepła (spełniające wymagania izolacyjności i energooszczędności określone w Dz.U. nr 75 poz.690):. - Ściany zewnętrzne Uk=0,30 W/m 2 K - Stropodach Uk=0,28 W/m 2 K - Okna zewnętrzne Uk=2,0 W/m 2 K 4. Pomieszczenie kotłowni. Źródłem ciepła będzie kotłownia gazowa zlokalizowana w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu na poziomie garaŝowym budynku. Wytwarza wodę grzewczą na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego nagrzewnic wentylacyjnych oraz ciepłej wody uŝytkowej. Kubatura pomieszczenia o pow. 27,3m 2 i wys. 3,1m zapewnia obciąŝenie cieplne 1,1kW/m 3 (<4,65) tzn. jest wystarczająca. Pomieszczenie posiada oświetlenie naturalne i sztuczne. Min. odporność ogniowa ścian i stropów w kotłowni wg EI60 (1godz). Drzwi w kotłowni stalowe o wym. 200x100cm otwierane na zewnątrz, o odporności ogniowej EI30 (½ godz.). Przewidziano gaśnicę

4 proszkową 6kg GP-6x/ABC usytuowaną przy drzwiach kotłowni. Ponadto w pomieszczeniu zlokalizować naleŝy aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej odcinający dopływ gazu przy 10% granicy stęŝenia i włączający alarm optycznoakustyczny oraz kierujący sygnał alarmowy do dyŝurnych słuŝb eksploatacyjnych budynku (np. portiera). Odwodnienie kotłowni następować powinno poprzez spusty z zaworami na poszczególnych gałęziach do najbliŝszej kratki schładzającej z przewodem odprowadzającym do kanalizacji. Kotłownia wymaga jedynie ograniczonego nadzoru bez stałej obsługi. 5. Źródło ciepła. Przewiduje się zastosowanie podwójnego kotła Hoval UltraGas 90. Są to wysokowydajne kotły z niskoemisyjnymi palnikami modulowanymi zapewniającymi cichą pracę, co jest istotne w aspekcie ich usytuowania w budynku. Zastosowanie takich kotłów redukuje koszty ogrzewania oraz minimalizuje emisję zanieczyszczeń. Znamionowa moc cieplna zestawu mieści się w szerokim zakresie 18-91kW. Sprawność znormalizowana do 107%. ZuŜycie gazu w kotłowni wynosić będzie max.8,7nm 3 /h. Ciśnienie gazu 18-50mbar. Pod kotłem zamontowany jest neutralizator kondensatu KB23. Kotły są dopuszczone do stosowania w Polsce przez Urząd Dozoru Technicznego i Min. Przemysłu. 6. Automatyczna regulacja i sterowanie. Przewidziane dla kotła elektroniczne cyfrowe pole sterownicze TopTronic T U4.1 umoŝliwia sterowanie pracą źródła ciepła. Realizuje on zadany program zmian parametrów wody grzewczej w zaleŝności od warunków pogodowych i temperatury na zewnątrz. Włączanie kotła i modulowana regulacja mocy odbywać się będzie automatycznie w zaleŝności od zapotrzebowania cieplnego. Na podstawie wskazań czujników regulator steruje siłownikami zaworów mieszających w bloku armaturowym c.o., pompą instalacji ogrzewania, pompą ładującą i pompą cyrkulacyjną wymiennika pojemnościowego ciepłej wody. Program regulujący ogrzewanie jest wykonywany wg ustalonego przez uŝytkownika trybu pracy (tzw. krzywej grzewczej. Czujnik zewnętrzny regulatora powinien być zamontowany na ścianie zewnętrznej min 3m od poziomu terenu, w miejscu odsłoniętym. Drugim stopniem regulacji reagującym na róŝne potrzeby cieplne poszczególnych pomieszczeń są zawory z głowicami termostatycznymi usytuowane na grzejnikach. PowyŜsze rozwiązanie gwarantuje komfort cieplny i maksymalnie oszczędną eksploatację. Automatyka powinna być ustawiona na pracę bez priorytetu ciepłej wody uŝytkowej. 7. Zabezpieczenie hydrauliczne kotłów i instalacji grzewczych. Kocioł i instalację grzewczą zabezpieczono przed przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego, zgodnie z UDT i PN/B-02414, (instalacja systemu zamkniętego). Dla instalacji grzewczych przewiduje się naczynie przeponowe typu 200N firmy Reflex, manometr na rurze wzbiorczej 1, zawór spustowy 1/2 i szybkozłączkę odcinającą SU1. Kocioł zabezpieczono membranowym zaworem bezpieczeństwa SYR typ /4 (potw=2,5bar), czujnikiem braku wody w kotle (SYR 933.1) z ręcznym odblokowaniem oraz manometrami i termometrami na króćcach zasilających i powrotnych. Regulatory kotłowe umoŝliwiają poprzez bezpotencjałowy styk podłączenie zewnętrznej elektrycznej sygnalizacji optycznej awaryjnego wyłączenia kotła z ruchu (wskutek awarii palnika, braku poziomu wody, przekroczenia temperatury STB)..

5 8. Wymiennik ciepłej wody uŝytkowej. Ciepła woda uŝytkowa będzie przygotowywana w wysokosprawnym wymienniku pojemnościowym CombiVal ESR500 o poj.500 ltr i wydajności ciągłej min ltr/h. Podgrzewacz c.w. stoi w pobliŝu kotła i jest z nim połączony zestawem przewodów przyłącznych i pompą ładującą z zaworem zwrotnym. Temperatura wyjściowa wody jest utrzymywana na stałym poziomie np. +55 C. Z chwilą obniŝenia się temperatury ciepłej wody w wymienniku w stosunku do wartości nastawionej, uruchamiana będzie pompa ładowania wymiennika c.w. do czasu osiągnięcia Ŝądanej temperatury przez ciepłą wodę uŝytkową. Cyrkulacja ciepłej wody będzie wymuszona pompą Grundfos UPS 25-40B. 9. Pompy obiegowe. Przewidziano następujące pompy: obiegową instalacji ogrzewania, obiegową instalacji ogrzewania podłogowego, ładującą wymiennik ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacyjną. Wszystkie pompy są typu "on line" f-my Grundfos. Dla obiegu centralnego ogrzewania dobrano pompę Grundfos Magna F, do ładowania wymiennika pompę Grundfos UPS32-25, zaś do cyrkulacji c.w.u pompę Grundfos UPS25-40B. Pompy z elektronicznie sterowaną prędkością obrotową mogą swobodnie przystosować się (wydajnością i wysokością podnoszenia) do zmiennych warunków hydraulicznych typu wg zadanego kryterium np. proporcjonalnego ciśnienia dyspozycyjnego i moŝe być w szerokim zakresie zmieniana w zaleŝności od potrzeb, zaś wydajność bezdławicowych pomp UPS dzięki 3 stopniom regulacji moŝe być w szerokim zakresie zmieniana w zaleŝności od potrzeb. Pompy obiegowe zamontowane będą za 3-drogowymi zaworami mieszającymi z siłownikami sterującymi. 10. Przewody rurowe w kotłowni. Przewody i rozdzielacze w pomieszczeniu kotłowni montować z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H łączonych przez spawanie. Rury powinny posiadać atest producenta i świadectwo odbioru jakości. Przewody prowadzone będą po ścianach i pod stropem na wysokości min. 2,5m. Instalacje ciepłej i zimnej wody uŝytkowej montować z przewodów przewidzianych projektem instalacji wod-kan. Rury powinny posiadać wymagane atesty dopuszczeniowe. Przejścia przewodów stalowych przez przegrody poŝarowe zabezpieczyć obustronnie masą ognioodporną, zaś przewody z tworzywa obustronnymi kołnierzami (obejmami, kasetami) ogniochronnymi wg instrukcji producenta (np. f-my Hilti, Promat). 11. Odprowadzenie spalin. Dla ww. kotłów przewiduje się okrągły 1-ściankowy wkład kominowy o średnicy Ø180, izolowany w części czopucha, o wysokości czynnej ok. 13m ze stali szlachetnej kwasoodpornej 1,4404 (X2 CrNiMo), spawanej plazmowo. Komin jest wyposaŝony w niezbędną wyczystkę i zbiornik z odpływem odprowadzającym wody opadowe i kondensat. Usytuowanie komina na dachu powinno być zgodne z wymaganiami normy PN-/B tzn. przewód kominowy powinien wystawać ponad płaszczyznę dachu min. 0,6m. Zgodnie z Ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska kotłownie gazowe tej mocy zwolnione są od konieczności wykonania analizy ochrony powietrza i uciąŝliwości dla środowiska (nie ma obowiązku posiadania opinii Urzędu Ochrony Środowiska i decyzji o emisjach dopuszczalnych).

6 12. Przewody rurowe instalacji c.o. i ich prowadzenie. Projektowane instalacje grzewcze mają za zadanie zapewnienie ciepła pokrywającego straty przez przegrody ustroju budowlanego oraz podgrzewającego infiltrujące powietrze wentylacyjne. Dla budynku przewiduje się jednostrefową, dwururową, pompową instalację centralnego ogrzewania. systemu zamkniętego, działającą wg ustalonego przez uŝytkownika trybu pracy. Ogrzewane będą pomieszczenia mieszkalne i powierzchnie wspólnego uŝytku (korytarze i klatki schodowe). Dla głównych przewodów rozprowadzających (poziomy piwniczne i piony) instalacji ogrzewania przewiduje się zastosowanie rur stalowych. Rury powinny posiadać wymagane dopuszczeniowe atesty producenta. Piony prowadzone w szachtach będą zasilały poziomy prowadzone na poszczególnych kondygnacjach w stropach podwieszonych, z których odchodzące gałązki będą następnie zasilały poszczególne szafki rozdzielaczowe z których przewodami podposadzkowymi będą zasilane grzejniki. Przewody poziome i gałązki powinny być wykonane z rur wielowarstwowych stabilizowanych TECE PE-X-Al (z polietylenu z aluminiową warstwą antydyfuzyjną i stabilizującą termicznie) lub z polietylenu sieciowanego PE-X dyfuzyjnie szczelnego. Przewody będą łączone na systemowe tulejki oraz złączki zaciskowe. Technologia taka nie wymaga specjalnych zewnętrznych zabezpieczeń antykorozyjnych. Mocowania przewodów wykonywać obejmami metalowymi z wkładkami EPDM na kołkach wbijanych w ścianę (szacht) lub strop (poziomy). Wszystkie przewody prowadzone powinny być w termicznej osłonie izolacyjnej (a nie w karbowanych peszlach!). Materiałem izolacyjnym dla przewodów powinny być kształtki ze spienionego polietylenu o wysokiej izolacyjności typu "Tubolit". Przewiduje się naturalną kompensację przewodów grzewczych. Dla całej armatury ustalono wymagania; p dop =0,6 MPa, t dop =100 C, medium: woda. MoŜliwe jest zastosowanie zamiennie innych materiałów oraz urządzeń w stosunku do zaproponowanych, lecz równowaŝnych im jakościowo pod warunkiem uwzględnienia specyfiki zastosowanej technologii szczególnie w aspekcie m.in. wydajności, wytrzymałości temperaturowo-ciśnieniowej, poziomu hałasu, chropowatości, rozszerzalności termicznej oraz posiadania odpowiednich świadectw dopuszczenia COBRTI-Instal. 13. Grzejniki. Jako główne elementy grzejne w pomieszczeniach mieszkalnych przewiduje zastosowanie się grzejników stalowych panelowych Rettig Purmo typu V zapewniających małą inercję regulacyjną. Grzejniki panelowe naleŝy montować min. 10cm nad podłogą, na wspornikach ściennych lub podłogowych. Podłączenie grzejników wykonać poprzez systemowe zespoły armaturowe odcinającospustowe proste lub kątowe, co umoŝliwi odcięcie i spust zładu z poszczególnych odbiorników bez potrzeby opróŝniania całości lub duŝej części instalacji. Do powyŝszych grzejników z zaworami zastosować głowice termostatyczne. Odpowietrzenie układu za pomocą automatycznych odpowietrzników instalowanych w najwyŝszych punktach instalacji oraz ręcznych odpowietrzników zabudowanych przy grzejnikach. Regulacja hydrauliczna układu za pomocą zaworów odcinającoregulacyjnych montowanych na powrotnych odgałęzieniach. Elementem statycznej regulacji wstępnej są zawory odcinająco-regulacyjne Oventrop Hydrocontrol R zamontowane na gałęziach zasilających rozdzielacze mieszkaniowe.

7 14. Armatura odcinająca i regulacyjna. Dla całej armatury ustalono wymagania; p dop =0,6 MPa, t dop =100 C, medium: woda. - Zawory odcinające kulowe mufowe. - Kurki spustowe ze złączką do węŝa Ø15. - Głowice termostatyczne np.uni LH f-my Oventrop - Zawory podłączeniowe do grzejników typu Multiflex V (ze spustem) f-my Oventrop. - Zawory odcinająco-regulacyjne mufowe o charakterystyce liniowej np. Hydrocontrol Oventrop (na gałęziach zasilających) z zaworem pomiarowym, spustowym i dodatkowym adapterem pomiarowym. - Automatyczne odpowietrzniki Ø Zagadnienia BHP i ppoŝ., san-higieniczne. Projektowane instalacje nie powodują pogorszenia warunków sanitarno-higienicznych w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania. Podczas montaŝu, eksploatacji i konserwacji naleŝy przestrzegać odnośnych przepisów obowiązujących w zakresie transportu, ochrony przeciwpoŝarowej, przeciwporaŝeniowej, bezpieczeństwa pracy, eksploatacji urządzeń gazowych oraz przy pracach spawalniczych i malarskich w pomieszczeniach zamkniętych. Układ montaŝowy rurociągów powinien zapewnić bezpieczne szerokości przejść głównych (1m), minimalne prześwity (2m) i dostęp do armatury (na wys. max 1,8m). W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń ppoŝ. przez ściany i stropy o odporności ogniowej EI60 przewidzieć przepusty lub uszczelnienia p.poŝ. o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń ppoŝ. wg aprobaty technicznej producenta (np. Promat, Hilti) Przy krzyŝowaniu się przewodów z trasami kabli elektrycznych naleŝy je prowadzić zawsze pod kablami. 16. Wykonanie i odbiór robót. Powinno się je przeprowadzać zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych COBRTI-Instal. Przed przystąpieniem do montaŝu naleŝy dokładnie zapoznać się z dokumentacją opisowo-rysunkową, DTR wszystkich uŝytych urządzeń oraz przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie. Wykonawca obowiązany jest dokonać własnego obmiaru przed przystąpieniem do realizacji i po uwzględnieniu wszystkich ewentualnych zmian lub uzupełnień w projekcie. Przewody naleŝy oznakować kolorystycznie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. MontaŜ urządzeń i przewodów powinien zapewniać ponadto estetyczny wygląd oraz dogodny dostęp dla specjalistycznej obsługi i konserwacji. Do odbioru technicznego wykonawca powinien m. in. przedstawić: dokumentację powykonawczą, DTR urządzeń i instrukcje ich obsługi, świadectwa dopuszczeń, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne do stosowania w Polsce wszelkich uŝytych materiałów, gwarancje, oświadczenie o zgodności wykonania z projektem. 17. Obliczenia. Wykonano je w oparciu o normy: PN-/B-02402, PN-/B-02403, PN-EN ISO 6946, PN-/B , PN-/B 02421:2000, PN-/B oraz katalogi producentów elementów i urządzeń.

8 18. Wytyczne branŝowe. W branŝy architektoniczno-budowlanej naleŝy uwzględnić: Ocieplenie przegród budowlanych zgodne z ustawowymi wymaganiami. Przebicia przez stropy i ściany, przejścia ochronne w tulejach z uszczelnieniem poŝarowym w przypadku przegród poŝarowych. Ewentualne maskowanie grzejników i przewodów tylko takie, które umoŝliwi prawidłowe ich funkcjonowanie Główne załoŝenia dotyczące pomieszczenia kotłowni zestawiono w poniŝszych punktach: Pomieszczenie posiada ścianę zewnętrzną oraz oświetlenie naturalne i sztuczne. Min. odporność ogniowa ścian i stropów w kotłowni: EI 60 (1godz.), Podłoga nienasiąkliwa z materiałów niepalnych. Drzwi wejściowe wewnętrzne o szer. 200x100cm kat. EI 30 (0,5godz.)., otwierające się zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej. Kanał z kratką wywiewną grawitacyjną bez przesłon, umieszczoną pod stropem, o przekroju min. 20x15 cm. Kanał nawiewny 20x30cm typu "Z" z wlotem usytuowanym na wys. 2,5 nad poz. posadzki, z kratką nawiewną, usytuowaną na wys.30 cm od podłogi. W branŝy wodociągowo-kanalizacyjnej naleŝy przewidzieć: W kotłowni wykonać kratkę odpływową przyłączoną do kanalizacji poprzez studzienkę schładzającą. 80 głęb. 100cm (z zasuwa burzową), przykrytą kratą stalową ocynkowaną zabezpieczającą. W kotłowni przewidzieć doprowadzenie zimnej wody ze złączką do węŝa Ø1 do uzupełniania zładu. W branŝy elektrycznej naleŝy uwzględnić: Wszystkie instalacje elektryczne, gniazda i oświetlenie w pomieszczeniu kotłowni w wykonaniu przemysłowym, odpornym na skutki oddziaływania cieplnego. W kotłowni naleŝy przewidzieć instalację prądu 1-fazowego (pompy, siłowniki, pola sterownicze - łączna moc poniŝej 1,0 kw). Przyłącze elektryczne w skrzynce hermetycznej usytuowanej na ścianie przy wejściu do pom. kotłowni. Wyłącznik główny powodujący odcięcie zasilania elektrycznego urządzeń bez wył. oświetlenia pomieszczenia kotłowni zlokalizowany w łatwo dostępnym miejscu na zewnątrz budynku. Połączenia niskonapięciowe: czujnik zewnętrzny pogodowy usytuowany na ścianie zewnętrznej.

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO nazwa inwestycji: treść opracowania: Inwestor: BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, PRZEBUDOWĄ SIECI GAZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo