AMBASADA REPUBLIKI INDII BUDYNEK MIESZKALNY AMBASADY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AMBASADA REPUBLIKI INDII BUDYNEK MIESZKALNY AMBASADY"

Transkrypt

1 PROJEKT PRZETARGOWY INSTALACJE SANITARNE AMBASADA REPUBLIKI INDII BUDYNEK MIESZKALNY AMBASADY Adres: Warszawa ul. Myśliwiecka 2 Numery ewidencyjne działek: Nr 6 oraz części działek ewidencyjnych nr 3 i 8 z obrębu przy ul. Myśliwieckiej, SzwoleŜerów, Kawalerii na terenie Dzielnicy Śródmieście m. ST. Warszawy. Inwestor: Ambasada Republiki Indii w Warszawie Ul. Rejtana 15 lok. 2-7, Warszawa Nazwa i adres jednostki projektowania: Sachdev Eggleston Associates G-33 Kalkacji New Delhi INDIE oraz Project Management Inrtertecno Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36, Warszawa GMS Builders Sp. z o.o. ul. Uniwersytecka 1/77, Warszawa INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Imię i nazwisko projektanta Designer s surname & name Specjalność Speciality Uprawnienia Licence Data Date Podpis Signature mgr inŝ. Marek Jopowicz Imię i nazwisko sprawdzającego Designer s surname & name Instalacje ogrzewania i kotłowni Specjalność Speciality St-351/ Uprawnienia Licence Data Date Podpis Signature mgr inŝ. Barbara Świętorzecka Instalacje sanitarne St 661/

2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny. Rysunki: G-9. Ogrzewanie i kotłownia - Rzut piwnic skala 1:100 G-10. Ogrzewanie - Rzut parteru skala 1:100 G-11. Ogrzewanie - Rzut I piętra skala 1:100 G-12. Ogrzewanie - Rzut poddasza skala 1:100

3 1. Przedmiot i zakres opracowania. Niniejsza dokumentacja jest projektem wbudowanej kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego Ambasady Indii w Warszawie. Pod względem merytorycznym zakres opracowania obejmuje: obliczenia strat ciepła pomieszczeń, dobór i usytuowanie urządzeń grzewczych z wyposaŝeniem, armatury odcinającej, regulacyjnej, rozprowadzenie przewodów, podstawowe obliczenia hydrauliczne, niezbędne rysunki oraz poniŝszy opis rozwiązań technicznych wraz z branŝowymi wytycznymi wykonawczymi. 2. Podstawa opracowania. - ZałoŜenia inwestora - Projekt architektoniczny - Obowiązujące normy i przepisy branŝowe - Uzgodnienia międzybranŝowe - Katalogi firmowe producentów projektowanych urządzeń 3. Podstawowe parametry budynku i instalacji. - Obiekt: Bud. mieszkalny Ambasady Republiki Indii, Warszawa, ul. Myśliwiecka 2. - Rodzaj budynku: masywny, podpiwniczony, 3-kondygnacyjny. - Obliczeniowa temperatura zewnętrzna: -20 C (III strefa klimatyczna) - Kubatura ogrzewana.: ok. 3000m 3 - Zapotrzebowanie ciepła na centralne ogrzewanie: Q co = 67 kw - Zapotrzebowanie na ciepła na wodę uŝytkową: Q cwśr = 16 kw - Zapotrzebowanie na ciepła na wodę uŝytkową: Q cwmax = 60 kw - Zapotrzebowanie sumaryczne ciepła: Q c = 83 kw - Wskaźnik jednostkowych strat ciepła: q f = 63 W/m 2. - Wskaźnik jednostkowych strat ciepła: q v = 23,4 W/m 3. - Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło Ev= 58 kwh/m 3 *rok - Obliczeniowa temperatura wody dla instalacji c.o.: tz/tp = 75/55 C Zapotrzebowanie ciepła obliczono programem komp. zgodnie z normami PN-B , PN-EN ISO 6946, PN-B Wewnętrzną temperaturę obliczeniową przyjęto zgodnie z Dz. U. nr 75 poz.690 jak dla pomieszczeń biurowych (20ºC) i łazienek (+24ºC), zaś temperaturę zewnętrzną wg PN-B-02403). Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane (wg danych architektoniczno-budowlanych przyjęte do obliczeń zapotrzebowania ciepła (spełniające wymagania izolacyjności i energooszczędności określone w Dz.U. nr 75 poz.690):. - Ściany zewnętrzne Uk=0,30 W/m 2 K - Stropodach Uk=0,28 W/m 2 K - Okna zewnętrzne Uk=2,0 W/m 2 K 4. Pomieszczenie kotłowni. Źródłem ciepła będzie kotłownia gazowa zlokalizowana w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu na poziomie garaŝowym budynku. Wytwarza wodę grzewczą na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego nagrzewnic wentylacyjnych oraz ciepłej wody uŝytkowej. Kubatura pomieszczenia o pow. 27,3m 2 i wys. 3,1m zapewnia obciąŝenie cieplne 1,1kW/m 3 (<4,65) tzn. jest wystarczająca. Pomieszczenie posiada oświetlenie naturalne i sztuczne. Min. odporność ogniowa ścian i stropów w kotłowni wg EI60 (1godz). Drzwi w kotłowni stalowe o wym. 200x100cm otwierane na zewnątrz, o odporności ogniowej EI30 (½ godz.). Przewidziano gaśnicę

4 proszkową 6kg GP-6x/ABC usytuowaną przy drzwiach kotłowni. Ponadto w pomieszczeniu zlokalizować naleŝy aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej odcinający dopływ gazu przy 10% granicy stęŝenia i włączający alarm optycznoakustyczny oraz kierujący sygnał alarmowy do dyŝurnych słuŝb eksploatacyjnych budynku (np. portiera). Odwodnienie kotłowni następować powinno poprzez spusty z zaworami na poszczególnych gałęziach do najbliŝszej kratki schładzającej z przewodem odprowadzającym do kanalizacji. Kotłownia wymaga jedynie ograniczonego nadzoru bez stałej obsługi. 5. Źródło ciepła. Przewiduje się zastosowanie podwójnego kotła Hoval UltraGas 90. Są to wysokowydajne kotły z niskoemisyjnymi palnikami modulowanymi zapewniającymi cichą pracę, co jest istotne w aspekcie ich usytuowania w budynku. Zastosowanie takich kotłów redukuje koszty ogrzewania oraz minimalizuje emisję zanieczyszczeń. Znamionowa moc cieplna zestawu mieści się w szerokim zakresie 18-91kW. Sprawność znormalizowana do 107%. ZuŜycie gazu w kotłowni wynosić będzie max.8,7nm 3 /h. Ciśnienie gazu 18-50mbar. Pod kotłem zamontowany jest neutralizator kondensatu KB23. Kotły są dopuszczone do stosowania w Polsce przez Urząd Dozoru Technicznego i Min. Przemysłu. 6. Automatyczna regulacja i sterowanie. Przewidziane dla kotła elektroniczne cyfrowe pole sterownicze TopTronic T U4.1 umoŝliwia sterowanie pracą źródła ciepła. Realizuje on zadany program zmian parametrów wody grzewczej w zaleŝności od warunków pogodowych i temperatury na zewnątrz. Włączanie kotła i modulowana regulacja mocy odbywać się będzie automatycznie w zaleŝności od zapotrzebowania cieplnego. Na podstawie wskazań czujników regulator steruje siłownikami zaworów mieszających w bloku armaturowym c.o., pompą instalacji ogrzewania, pompą ładującą i pompą cyrkulacyjną wymiennika pojemnościowego ciepłej wody. Program regulujący ogrzewanie jest wykonywany wg ustalonego przez uŝytkownika trybu pracy (tzw. krzywej grzewczej. Czujnik zewnętrzny regulatora powinien być zamontowany na ścianie zewnętrznej min 3m od poziomu terenu, w miejscu odsłoniętym. Drugim stopniem regulacji reagującym na róŝne potrzeby cieplne poszczególnych pomieszczeń są zawory z głowicami termostatycznymi usytuowane na grzejnikach. PowyŜsze rozwiązanie gwarantuje komfort cieplny i maksymalnie oszczędną eksploatację. Automatyka powinna być ustawiona na pracę bez priorytetu ciepłej wody uŝytkowej. 7. Zabezpieczenie hydrauliczne kotłów i instalacji grzewczych. Kocioł i instalację grzewczą zabezpieczono przed przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego, zgodnie z UDT i PN/B-02414, (instalacja systemu zamkniętego). Dla instalacji grzewczych przewiduje się naczynie przeponowe typu 200N firmy Reflex, manometr na rurze wzbiorczej 1, zawór spustowy 1/2 i szybkozłączkę odcinającą SU1. Kocioł zabezpieczono membranowym zaworem bezpieczeństwa SYR typ /4 (potw=2,5bar), czujnikiem braku wody w kotle (SYR 933.1) z ręcznym odblokowaniem oraz manometrami i termometrami na króćcach zasilających i powrotnych. Regulatory kotłowe umoŝliwiają poprzez bezpotencjałowy styk podłączenie zewnętrznej elektrycznej sygnalizacji optycznej awaryjnego wyłączenia kotła z ruchu (wskutek awarii palnika, braku poziomu wody, przekroczenia temperatury STB)..

5 8. Wymiennik ciepłej wody uŝytkowej. Ciepła woda uŝytkowa będzie przygotowywana w wysokosprawnym wymienniku pojemnościowym CombiVal ESR500 o poj.500 ltr i wydajności ciągłej min ltr/h. Podgrzewacz c.w. stoi w pobliŝu kotła i jest z nim połączony zestawem przewodów przyłącznych i pompą ładującą z zaworem zwrotnym. Temperatura wyjściowa wody jest utrzymywana na stałym poziomie np. +55 C. Z chwilą obniŝenia się temperatury ciepłej wody w wymienniku w stosunku do wartości nastawionej, uruchamiana będzie pompa ładowania wymiennika c.w. do czasu osiągnięcia Ŝądanej temperatury przez ciepłą wodę uŝytkową. Cyrkulacja ciepłej wody będzie wymuszona pompą Grundfos UPS 25-40B. 9. Pompy obiegowe. Przewidziano następujące pompy: obiegową instalacji ogrzewania, obiegową instalacji ogrzewania podłogowego, ładującą wymiennik ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacyjną. Wszystkie pompy są typu "on line" f-my Grundfos. Dla obiegu centralnego ogrzewania dobrano pompę Grundfos Magna F, do ładowania wymiennika pompę Grundfos UPS32-25, zaś do cyrkulacji c.w.u pompę Grundfos UPS25-40B. Pompy z elektronicznie sterowaną prędkością obrotową mogą swobodnie przystosować się (wydajnością i wysokością podnoszenia) do zmiennych warunków hydraulicznych typu wg zadanego kryterium np. proporcjonalnego ciśnienia dyspozycyjnego i moŝe być w szerokim zakresie zmieniana w zaleŝności od potrzeb, zaś wydajność bezdławicowych pomp UPS dzięki 3 stopniom regulacji moŝe być w szerokim zakresie zmieniana w zaleŝności od potrzeb. Pompy obiegowe zamontowane będą za 3-drogowymi zaworami mieszającymi z siłownikami sterującymi. 10. Przewody rurowe w kotłowni. Przewody i rozdzielacze w pomieszczeniu kotłowni montować z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H łączonych przez spawanie. Rury powinny posiadać atest producenta i świadectwo odbioru jakości. Przewody prowadzone będą po ścianach i pod stropem na wysokości min. 2,5m. Instalacje ciepłej i zimnej wody uŝytkowej montować z przewodów przewidzianych projektem instalacji wod-kan. Rury powinny posiadać wymagane atesty dopuszczeniowe. Przejścia przewodów stalowych przez przegrody poŝarowe zabezpieczyć obustronnie masą ognioodporną, zaś przewody z tworzywa obustronnymi kołnierzami (obejmami, kasetami) ogniochronnymi wg instrukcji producenta (np. f-my Hilti, Promat). 11. Odprowadzenie spalin. Dla ww. kotłów przewiduje się okrągły 1-ściankowy wkład kominowy o średnicy Ø180, izolowany w części czopucha, o wysokości czynnej ok. 13m ze stali szlachetnej kwasoodpornej 1,4404 (X2 CrNiMo), spawanej plazmowo. Komin jest wyposaŝony w niezbędną wyczystkę i zbiornik z odpływem odprowadzającym wody opadowe i kondensat. Usytuowanie komina na dachu powinno być zgodne z wymaganiami normy PN-/B tzn. przewód kominowy powinien wystawać ponad płaszczyznę dachu min. 0,6m. Zgodnie z Ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska kotłownie gazowe tej mocy zwolnione są od konieczności wykonania analizy ochrony powietrza i uciąŝliwości dla środowiska (nie ma obowiązku posiadania opinii Urzędu Ochrony Środowiska i decyzji o emisjach dopuszczalnych).

6 12. Przewody rurowe instalacji c.o. i ich prowadzenie. Projektowane instalacje grzewcze mają za zadanie zapewnienie ciepła pokrywającego straty przez przegrody ustroju budowlanego oraz podgrzewającego infiltrujące powietrze wentylacyjne. Dla budynku przewiduje się jednostrefową, dwururową, pompową instalację centralnego ogrzewania. systemu zamkniętego, działającą wg ustalonego przez uŝytkownika trybu pracy. Ogrzewane będą pomieszczenia mieszkalne i powierzchnie wspólnego uŝytku (korytarze i klatki schodowe). Dla głównych przewodów rozprowadzających (poziomy piwniczne i piony) instalacji ogrzewania przewiduje się zastosowanie rur stalowych. Rury powinny posiadać wymagane dopuszczeniowe atesty producenta. Piony prowadzone w szachtach będą zasilały poziomy prowadzone na poszczególnych kondygnacjach w stropach podwieszonych, z których odchodzące gałązki będą następnie zasilały poszczególne szafki rozdzielaczowe z których przewodami podposadzkowymi będą zasilane grzejniki. Przewody poziome i gałązki powinny być wykonane z rur wielowarstwowych stabilizowanych TECE PE-X-Al (z polietylenu z aluminiową warstwą antydyfuzyjną i stabilizującą termicznie) lub z polietylenu sieciowanego PE-X dyfuzyjnie szczelnego. Przewody będą łączone na systemowe tulejki oraz złączki zaciskowe. Technologia taka nie wymaga specjalnych zewnętrznych zabezpieczeń antykorozyjnych. Mocowania przewodów wykonywać obejmami metalowymi z wkładkami EPDM na kołkach wbijanych w ścianę (szacht) lub strop (poziomy). Wszystkie przewody prowadzone powinny być w termicznej osłonie izolacyjnej (a nie w karbowanych peszlach!). Materiałem izolacyjnym dla przewodów powinny być kształtki ze spienionego polietylenu o wysokiej izolacyjności typu "Tubolit". Przewiduje się naturalną kompensację przewodów grzewczych. Dla całej armatury ustalono wymagania; p dop =0,6 MPa, t dop =100 C, medium: woda. MoŜliwe jest zastosowanie zamiennie innych materiałów oraz urządzeń w stosunku do zaproponowanych, lecz równowaŝnych im jakościowo pod warunkiem uwzględnienia specyfiki zastosowanej technologii szczególnie w aspekcie m.in. wydajności, wytrzymałości temperaturowo-ciśnieniowej, poziomu hałasu, chropowatości, rozszerzalności termicznej oraz posiadania odpowiednich świadectw dopuszczenia COBRTI-Instal. 13. Grzejniki. Jako główne elementy grzejne w pomieszczeniach mieszkalnych przewiduje zastosowanie się grzejników stalowych panelowych Rettig Purmo typu V zapewniających małą inercję regulacyjną. Grzejniki panelowe naleŝy montować min. 10cm nad podłogą, na wspornikach ściennych lub podłogowych. Podłączenie grzejników wykonać poprzez systemowe zespoły armaturowe odcinającospustowe proste lub kątowe, co umoŝliwi odcięcie i spust zładu z poszczególnych odbiorników bez potrzeby opróŝniania całości lub duŝej części instalacji. Do powyŝszych grzejników z zaworami zastosować głowice termostatyczne. Odpowietrzenie układu za pomocą automatycznych odpowietrzników instalowanych w najwyŝszych punktach instalacji oraz ręcznych odpowietrzników zabudowanych przy grzejnikach. Regulacja hydrauliczna układu za pomocą zaworów odcinającoregulacyjnych montowanych na powrotnych odgałęzieniach. Elementem statycznej regulacji wstępnej są zawory odcinająco-regulacyjne Oventrop Hydrocontrol R zamontowane na gałęziach zasilających rozdzielacze mieszkaniowe.

7 14. Armatura odcinająca i regulacyjna. Dla całej armatury ustalono wymagania; p dop =0,6 MPa, t dop =100 C, medium: woda. - Zawory odcinające kulowe mufowe. - Kurki spustowe ze złączką do węŝa Ø15. - Głowice termostatyczne np.uni LH f-my Oventrop - Zawory podłączeniowe do grzejników typu Multiflex V (ze spustem) f-my Oventrop. - Zawory odcinająco-regulacyjne mufowe o charakterystyce liniowej np. Hydrocontrol Oventrop (na gałęziach zasilających) z zaworem pomiarowym, spustowym i dodatkowym adapterem pomiarowym. - Automatyczne odpowietrzniki Ø Zagadnienia BHP i ppoŝ., san-higieniczne. Projektowane instalacje nie powodują pogorszenia warunków sanitarno-higienicznych w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania. Podczas montaŝu, eksploatacji i konserwacji naleŝy przestrzegać odnośnych przepisów obowiązujących w zakresie transportu, ochrony przeciwpoŝarowej, przeciwporaŝeniowej, bezpieczeństwa pracy, eksploatacji urządzeń gazowych oraz przy pracach spawalniczych i malarskich w pomieszczeniach zamkniętych. Układ montaŝowy rurociągów powinien zapewnić bezpieczne szerokości przejść głównych (1m), minimalne prześwity (2m) i dostęp do armatury (na wys. max 1,8m). W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń ppoŝ. przez ściany i stropy o odporności ogniowej EI60 przewidzieć przepusty lub uszczelnienia p.poŝ. o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń ppoŝ. wg aprobaty technicznej producenta (np. Promat, Hilti) Przy krzyŝowaniu się przewodów z trasami kabli elektrycznych naleŝy je prowadzić zawsze pod kablami. 16. Wykonanie i odbiór robót. Powinno się je przeprowadzać zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych COBRTI-Instal. Przed przystąpieniem do montaŝu naleŝy dokładnie zapoznać się z dokumentacją opisowo-rysunkową, DTR wszystkich uŝytych urządzeń oraz przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie. Wykonawca obowiązany jest dokonać własnego obmiaru przed przystąpieniem do realizacji i po uwzględnieniu wszystkich ewentualnych zmian lub uzupełnień w projekcie. Przewody naleŝy oznakować kolorystycznie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. MontaŜ urządzeń i przewodów powinien zapewniać ponadto estetyczny wygląd oraz dogodny dostęp dla specjalistycznej obsługi i konserwacji. Do odbioru technicznego wykonawca powinien m. in. przedstawić: dokumentację powykonawczą, DTR urządzeń i instrukcje ich obsługi, świadectwa dopuszczeń, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne do stosowania w Polsce wszelkich uŝytych materiałów, gwarancje, oświadczenie o zgodności wykonania z projektem. 17. Obliczenia. Wykonano je w oparciu o normy: PN-/B-02402, PN-/B-02403, PN-EN ISO 6946, PN-/B , PN-/B 02421:2000, PN-/B oraz katalogi producentów elementów i urządzeń.

8 18. Wytyczne branŝowe. W branŝy architektoniczno-budowlanej naleŝy uwzględnić: Ocieplenie przegród budowlanych zgodne z ustawowymi wymaganiami. Przebicia przez stropy i ściany, przejścia ochronne w tulejach z uszczelnieniem poŝarowym w przypadku przegród poŝarowych. Ewentualne maskowanie grzejników i przewodów tylko takie, które umoŝliwi prawidłowe ich funkcjonowanie Główne załoŝenia dotyczące pomieszczenia kotłowni zestawiono w poniŝszych punktach: Pomieszczenie posiada ścianę zewnętrzną oraz oświetlenie naturalne i sztuczne. Min. odporność ogniowa ścian i stropów w kotłowni: EI 60 (1godz.), Podłoga nienasiąkliwa z materiałów niepalnych. Drzwi wejściowe wewnętrzne o szer. 200x100cm kat. EI 30 (0,5godz.)., otwierające się zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej. Kanał z kratką wywiewną grawitacyjną bez przesłon, umieszczoną pod stropem, o przekroju min. 20x15 cm. Kanał nawiewny 20x30cm typu "Z" z wlotem usytuowanym na wys. 2,5 nad poz. posadzki, z kratką nawiewną, usytuowaną na wys.30 cm od podłogi. W branŝy wodociągowo-kanalizacyjnej naleŝy przewidzieć: W kotłowni wykonać kratkę odpływową przyłączoną do kanalizacji poprzez studzienkę schładzającą. 80 głęb. 100cm (z zasuwa burzową), przykrytą kratą stalową ocynkowaną zabezpieczającą. W kotłowni przewidzieć doprowadzenie zimnej wody ze złączką do węŝa Ø1 do uzupełniania zładu. W branŝy elektrycznej naleŝy uwzględnić: Wszystkie instalacje elektryczne, gniazda i oświetlenie w pomieszczeniu kotłowni w wykonaniu przemysłowym, odpornym na skutki oddziaływania cieplnego. W kotłowni naleŝy przewidzieć instalację prądu 1-fazowego (pompy, siłowniki, pola sterownicze - łączna moc poniŝej 1,0 kw). Przyłącze elektryczne w skrzynce hermetycznej usytuowanej na ścianie przy wejściu do pom. kotłowni. Wyłącznik główny powodujący odcięcie zasilania elektrycznego urządzeń bez wył. oświetlenia pomieszczenia kotłowni zlokalizowany w łatwo dostępnym miejscu na zewnątrz budynku. Połączenia niskonapięciowe: czujnik zewnętrzny pogodowy usytuowany na ścianie zewnętrznej.

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz. Nr 29/2 obręb 18 AUTOR: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach,

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - inwentaryzacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanym w Nowym Dworze Gdańskim. Zawartość opracowania Część I opisowa. 1.0. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Rzut piwnic 2 Rzut parteru 3 Rzut I piętra 4 Rzut II piętra 5 Rozwinięcie instalacji c.

I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Rzut piwnic 2 Rzut parteru 3 Rzut I piętra 4 Rzut II piętra 5 Rozwinięcie instalacji c. I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Temat i zakres opracowania 3. Opis instalacji c.o. 4. Warunki wykonania instalacji 5. Zestawienie obowiązujących norm II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut piwnic 2

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów.

Spis treści. 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów. Spis treści 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów Rysunki: 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 2.1. Rzut parteru - instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY 1 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W DAWIDACH BANKOWYCH INSTALACJE SANITARNE: WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE I CO Skład zespołu projektowego: Branża Imię

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWO- KOKSOWEJ NA OLEJOWĄ

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWO- KOKSOWEJ NA OLEJOWĄ PROJEKT ZAMIENNY BRANśA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃ- SKA, UL. DŁUGA 144 34-530 BUKOWINA TATRZAŃ- SKA Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Wykonawczy Tytuł opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Charakterystyka obiektu... 2 4. Warunki podłączenia... 2 5. Opis instalacji... 2 5.1.Prowadzenie przewodów... 3 5.2. Regulacja nastawcza

Bardziej szczegółowo

MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; Świdnica telefon/fax. (074) ; PROJEKT BUDOWLANY

MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; Świdnica telefon/fax. (074) ; PROJEKT BUDOWLANY MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; 58-100 Świdnica telefon/fax. (074) 853-54-67 ; 0603-997-848 PROJEKT BUDOWLANY Dane ewidencyjne 1. Obiekt : BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ I BIBLIOTEKI.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ 90-640 Łódź,ul.Andrzeja Struga 46 m. 9 tel./ fax ( 0-42 ) 637-45-45 e-mail gaan2@o2.pl Nazwa opracowania : Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A Budynek mieszkalny wielorodzinny w śyrardowie nr 2; ul. Parkingowa; dz. nr ew. 2827; 2836; Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny str.1-7 2. Wydruk z obliczeń strat

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO. K R A K Ó W INWESTOR : 0 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO REHABILITACYJNY SPZOZ W KRYNICY ZDROJU ul. Świdzińskiego 4 Krynica Zdrój TYTUŁ OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE C.O. i GAZ

INSTALACJE C.O. i GAZ INSTALACJE C.O. i GAZ Obiekt: Adres: ul. Tysiąclecia 29, 24-103 Żyrzyn Inwestor: Gminna Biblioteka w Żyrzynie Ul. Tysiąclecia 29 24-103 Żyrzyn Branża: Sanitarna Funkcja Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BRANŻA ZAKRES OBIEKT CIEPŁOWNICZA MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BUDYNEK SZPITALA TEMAT INSTALACJA CO. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Cześć opisowa 1. Dane ogólne 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T.

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA. EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Stadium: Temat: Obiekt: Adres: SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania A. CZĘŚĆ OPISOWA I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania II. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania 1. Rodzaj ogrzewania 2. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie.

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2.Część rysunkowa - Rzut piwnic rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut 1 piętra rys. 3 - Rzut poddasza rys. 4 - Sala gimnastyczna. Rzut przyziemia rys. 5 - Sala

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania Zawartość opracowania. Materiały służące do opracowania. Dane ogólne, zakres opracowania 3. Instalacja centralnego ogrzewania. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie.

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. OPIS TECHNICZNY do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy

Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy Poczta Polska Punkt rozdzielczo przeładunkowy Ustroń, ul. Daszyńskiego 33 Strona 1 PRZEBUDOWA POCZTA POLSKA Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) 3836690 tel.kom. 0609295244 NIP 796 153 59 58 REGON 672760450 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 4 BRANŻA SANITARNA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO

Bardziej szczegółowo