AMBASADA REPUBLIKI INDII BUDYNEK MIESZKALNY AMBASADY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AMBASADA REPUBLIKI INDII BUDYNEK MIESZKALNY AMBASADY"

Transkrypt

1 PROJEKT PRZETARGOWY INSTALACJE SANITARNE AMBASADA REPUBLIKI INDII BUDYNEK MIESZKALNY AMBASADY Adres: Warszawa ul. Myśliwiecka 2 Numery ewidencyjne działek: Nr 6 oraz części działek ewidencyjnych nr 3 i 8 z obrębu przy ul. Myśliwieckiej, SzwoleŜerów, Kawalerii na terenie Dzielnicy Śródmieście m. ST. Warszawy. Inwestor: Ambasada Republiki Indii w Warszawie Ul. Rejtana 15 lok. 2-7, Warszawa Nazwa i adres jednostki projektowania: Sachdev Eggleston Associates G-33 Kalkacji New Delhi INDIE oraz Project Management Inrtertecno Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36, Warszawa GMS Builders Sp. z o.o. ul. Uniwersytecka 1/77, Warszawa INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Imię i nazwisko projektanta Designer s surname & name Specjalność Speciality Uprawnienia Licence Data Date Podpis Signature mgr inŝ. Marek Jopowicz Imię i nazwisko sprawdzającego Designer s surname & name Instalacje ogrzewania i kotłowni Specjalność Speciality St-351/ Uprawnienia Licence Data Date Podpis Signature mgr inŝ. Barbara Świętorzecka Instalacje sanitarne St 661/

2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny. Rysunki: G-9. Ogrzewanie i kotłownia - Rzut piwnic skala 1:100 G-10. Ogrzewanie - Rzut parteru skala 1:100 G-11. Ogrzewanie - Rzut I piętra skala 1:100 G-12. Ogrzewanie - Rzut poddasza skala 1:100

3 1. Przedmiot i zakres opracowania. Niniejsza dokumentacja jest projektem wbudowanej kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego Ambasady Indii w Warszawie. Pod względem merytorycznym zakres opracowania obejmuje: obliczenia strat ciepła pomieszczeń, dobór i usytuowanie urządzeń grzewczych z wyposaŝeniem, armatury odcinającej, regulacyjnej, rozprowadzenie przewodów, podstawowe obliczenia hydrauliczne, niezbędne rysunki oraz poniŝszy opis rozwiązań technicznych wraz z branŝowymi wytycznymi wykonawczymi. 2. Podstawa opracowania. - ZałoŜenia inwestora - Projekt architektoniczny - Obowiązujące normy i przepisy branŝowe - Uzgodnienia międzybranŝowe - Katalogi firmowe producentów projektowanych urządzeń 3. Podstawowe parametry budynku i instalacji. - Obiekt: Bud. mieszkalny Ambasady Republiki Indii, Warszawa, ul. Myśliwiecka 2. - Rodzaj budynku: masywny, podpiwniczony, 3-kondygnacyjny. - Obliczeniowa temperatura zewnętrzna: -20 C (III strefa klimatyczna) - Kubatura ogrzewana.: ok. 3000m 3 - Zapotrzebowanie ciepła na centralne ogrzewanie: Q co = 67 kw - Zapotrzebowanie na ciepła na wodę uŝytkową: Q cwśr = 16 kw - Zapotrzebowanie na ciepła na wodę uŝytkową: Q cwmax = 60 kw - Zapotrzebowanie sumaryczne ciepła: Q c = 83 kw - Wskaźnik jednostkowych strat ciepła: q f = 63 W/m 2. - Wskaźnik jednostkowych strat ciepła: q v = 23,4 W/m 3. - Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło Ev= 58 kwh/m 3 *rok - Obliczeniowa temperatura wody dla instalacji c.o.: tz/tp = 75/55 C Zapotrzebowanie ciepła obliczono programem komp. zgodnie z normami PN-B , PN-EN ISO 6946, PN-B Wewnętrzną temperaturę obliczeniową przyjęto zgodnie z Dz. U. nr 75 poz.690 jak dla pomieszczeń biurowych (20ºC) i łazienek (+24ºC), zaś temperaturę zewnętrzną wg PN-B-02403). Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane (wg danych architektoniczno-budowlanych przyjęte do obliczeń zapotrzebowania ciepła (spełniające wymagania izolacyjności i energooszczędności określone w Dz.U. nr 75 poz.690):. - Ściany zewnętrzne Uk=0,30 W/m 2 K - Stropodach Uk=0,28 W/m 2 K - Okna zewnętrzne Uk=2,0 W/m 2 K 4. Pomieszczenie kotłowni. Źródłem ciepła będzie kotłownia gazowa zlokalizowana w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu na poziomie garaŝowym budynku. Wytwarza wodę grzewczą na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego nagrzewnic wentylacyjnych oraz ciepłej wody uŝytkowej. Kubatura pomieszczenia o pow. 27,3m 2 i wys. 3,1m zapewnia obciąŝenie cieplne 1,1kW/m 3 (<4,65) tzn. jest wystarczająca. Pomieszczenie posiada oświetlenie naturalne i sztuczne. Min. odporność ogniowa ścian i stropów w kotłowni wg EI60 (1godz). Drzwi w kotłowni stalowe o wym. 200x100cm otwierane na zewnątrz, o odporności ogniowej EI30 (½ godz.). Przewidziano gaśnicę

4 proszkową 6kg GP-6x/ABC usytuowaną przy drzwiach kotłowni. Ponadto w pomieszczeniu zlokalizować naleŝy aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej odcinający dopływ gazu przy 10% granicy stęŝenia i włączający alarm optycznoakustyczny oraz kierujący sygnał alarmowy do dyŝurnych słuŝb eksploatacyjnych budynku (np. portiera). Odwodnienie kotłowni następować powinno poprzez spusty z zaworami na poszczególnych gałęziach do najbliŝszej kratki schładzającej z przewodem odprowadzającym do kanalizacji. Kotłownia wymaga jedynie ograniczonego nadzoru bez stałej obsługi. 5. Źródło ciepła. Przewiduje się zastosowanie podwójnego kotła Hoval UltraGas 90. Są to wysokowydajne kotły z niskoemisyjnymi palnikami modulowanymi zapewniającymi cichą pracę, co jest istotne w aspekcie ich usytuowania w budynku. Zastosowanie takich kotłów redukuje koszty ogrzewania oraz minimalizuje emisję zanieczyszczeń. Znamionowa moc cieplna zestawu mieści się w szerokim zakresie 18-91kW. Sprawność znormalizowana do 107%. ZuŜycie gazu w kotłowni wynosić będzie max.8,7nm 3 /h. Ciśnienie gazu 18-50mbar. Pod kotłem zamontowany jest neutralizator kondensatu KB23. Kotły są dopuszczone do stosowania w Polsce przez Urząd Dozoru Technicznego i Min. Przemysłu. 6. Automatyczna regulacja i sterowanie. Przewidziane dla kotła elektroniczne cyfrowe pole sterownicze TopTronic T U4.1 umoŝliwia sterowanie pracą źródła ciepła. Realizuje on zadany program zmian parametrów wody grzewczej w zaleŝności od warunków pogodowych i temperatury na zewnątrz. Włączanie kotła i modulowana regulacja mocy odbywać się będzie automatycznie w zaleŝności od zapotrzebowania cieplnego. Na podstawie wskazań czujników regulator steruje siłownikami zaworów mieszających w bloku armaturowym c.o., pompą instalacji ogrzewania, pompą ładującą i pompą cyrkulacyjną wymiennika pojemnościowego ciepłej wody. Program regulujący ogrzewanie jest wykonywany wg ustalonego przez uŝytkownika trybu pracy (tzw. krzywej grzewczej. Czujnik zewnętrzny regulatora powinien być zamontowany na ścianie zewnętrznej min 3m od poziomu terenu, w miejscu odsłoniętym. Drugim stopniem regulacji reagującym na róŝne potrzeby cieplne poszczególnych pomieszczeń są zawory z głowicami termostatycznymi usytuowane na grzejnikach. PowyŜsze rozwiązanie gwarantuje komfort cieplny i maksymalnie oszczędną eksploatację. Automatyka powinna być ustawiona na pracę bez priorytetu ciepłej wody uŝytkowej. 7. Zabezpieczenie hydrauliczne kotłów i instalacji grzewczych. Kocioł i instalację grzewczą zabezpieczono przed przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego, zgodnie z UDT i PN/B-02414, (instalacja systemu zamkniętego). Dla instalacji grzewczych przewiduje się naczynie przeponowe typu 200N firmy Reflex, manometr na rurze wzbiorczej 1, zawór spustowy 1/2 i szybkozłączkę odcinającą SU1. Kocioł zabezpieczono membranowym zaworem bezpieczeństwa SYR typ /4 (potw=2,5bar), czujnikiem braku wody w kotle (SYR 933.1) z ręcznym odblokowaniem oraz manometrami i termometrami na króćcach zasilających i powrotnych. Regulatory kotłowe umoŝliwiają poprzez bezpotencjałowy styk podłączenie zewnętrznej elektrycznej sygnalizacji optycznej awaryjnego wyłączenia kotła z ruchu (wskutek awarii palnika, braku poziomu wody, przekroczenia temperatury STB)..

5 8. Wymiennik ciepłej wody uŝytkowej. Ciepła woda uŝytkowa będzie przygotowywana w wysokosprawnym wymienniku pojemnościowym CombiVal ESR500 o poj.500 ltr i wydajności ciągłej min ltr/h. Podgrzewacz c.w. stoi w pobliŝu kotła i jest z nim połączony zestawem przewodów przyłącznych i pompą ładującą z zaworem zwrotnym. Temperatura wyjściowa wody jest utrzymywana na stałym poziomie np. +55 C. Z chwilą obniŝenia się temperatury ciepłej wody w wymienniku w stosunku do wartości nastawionej, uruchamiana będzie pompa ładowania wymiennika c.w. do czasu osiągnięcia Ŝądanej temperatury przez ciepłą wodę uŝytkową. Cyrkulacja ciepłej wody będzie wymuszona pompą Grundfos UPS 25-40B. 9. Pompy obiegowe. Przewidziano następujące pompy: obiegową instalacji ogrzewania, obiegową instalacji ogrzewania podłogowego, ładującą wymiennik ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacyjną. Wszystkie pompy są typu "on line" f-my Grundfos. Dla obiegu centralnego ogrzewania dobrano pompę Grundfos Magna F, do ładowania wymiennika pompę Grundfos UPS32-25, zaś do cyrkulacji c.w.u pompę Grundfos UPS25-40B. Pompy z elektronicznie sterowaną prędkością obrotową mogą swobodnie przystosować się (wydajnością i wysokością podnoszenia) do zmiennych warunków hydraulicznych typu wg zadanego kryterium np. proporcjonalnego ciśnienia dyspozycyjnego i moŝe być w szerokim zakresie zmieniana w zaleŝności od potrzeb, zaś wydajność bezdławicowych pomp UPS dzięki 3 stopniom regulacji moŝe być w szerokim zakresie zmieniana w zaleŝności od potrzeb. Pompy obiegowe zamontowane będą za 3-drogowymi zaworami mieszającymi z siłownikami sterującymi. 10. Przewody rurowe w kotłowni. Przewody i rozdzielacze w pomieszczeniu kotłowni montować z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H łączonych przez spawanie. Rury powinny posiadać atest producenta i świadectwo odbioru jakości. Przewody prowadzone będą po ścianach i pod stropem na wysokości min. 2,5m. Instalacje ciepłej i zimnej wody uŝytkowej montować z przewodów przewidzianych projektem instalacji wod-kan. Rury powinny posiadać wymagane atesty dopuszczeniowe. Przejścia przewodów stalowych przez przegrody poŝarowe zabezpieczyć obustronnie masą ognioodporną, zaś przewody z tworzywa obustronnymi kołnierzami (obejmami, kasetami) ogniochronnymi wg instrukcji producenta (np. f-my Hilti, Promat). 11. Odprowadzenie spalin. Dla ww. kotłów przewiduje się okrągły 1-ściankowy wkład kominowy o średnicy Ø180, izolowany w części czopucha, o wysokości czynnej ok. 13m ze stali szlachetnej kwasoodpornej 1,4404 (X2 CrNiMo), spawanej plazmowo. Komin jest wyposaŝony w niezbędną wyczystkę i zbiornik z odpływem odprowadzającym wody opadowe i kondensat. Usytuowanie komina na dachu powinno być zgodne z wymaganiami normy PN-/B tzn. przewód kominowy powinien wystawać ponad płaszczyznę dachu min. 0,6m. Zgodnie z Ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska kotłownie gazowe tej mocy zwolnione są od konieczności wykonania analizy ochrony powietrza i uciąŝliwości dla środowiska (nie ma obowiązku posiadania opinii Urzędu Ochrony Środowiska i decyzji o emisjach dopuszczalnych).

6 12. Przewody rurowe instalacji c.o. i ich prowadzenie. Projektowane instalacje grzewcze mają za zadanie zapewnienie ciepła pokrywającego straty przez przegrody ustroju budowlanego oraz podgrzewającego infiltrujące powietrze wentylacyjne. Dla budynku przewiduje się jednostrefową, dwururową, pompową instalację centralnego ogrzewania. systemu zamkniętego, działającą wg ustalonego przez uŝytkownika trybu pracy. Ogrzewane będą pomieszczenia mieszkalne i powierzchnie wspólnego uŝytku (korytarze i klatki schodowe). Dla głównych przewodów rozprowadzających (poziomy piwniczne i piony) instalacji ogrzewania przewiduje się zastosowanie rur stalowych. Rury powinny posiadać wymagane dopuszczeniowe atesty producenta. Piony prowadzone w szachtach będą zasilały poziomy prowadzone na poszczególnych kondygnacjach w stropach podwieszonych, z których odchodzące gałązki będą następnie zasilały poszczególne szafki rozdzielaczowe z których przewodami podposadzkowymi będą zasilane grzejniki. Przewody poziome i gałązki powinny być wykonane z rur wielowarstwowych stabilizowanych TECE PE-X-Al (z polietylenu z aluminiową warstwą antydyfuzyjną i stabilizującą termicznie) lub z polietylenu sieciowanego PE-X dyfuzyjnie szczelnego. Przewody będą łączone na systemowe tulejki oraz złączki zaciskowe. Technologia taka nie wymaga specjalnych zewnętrznych zabezpieczeń antykorozyjnych. Mocowania przewodów wykonywać obejmami metalowymi z wkładkami EPDM na kołkach wbijanych w ścianę (szacht) lub strop (poziomy). Wszystkie przewody prowadzone powinny być w termicznej osłonie izolacyjnej (a nie w karbowanych peszlach!). Materiałem izolacyjnym dla przewodów powinny być kształtki ze spienionego polietylenu o wysokiej izolacyjności typu "Tubolit". Przewiduje się naturalną kompensację przewodów grzewczych. Dla całej armatury ustalono wymagania; p dop =0,6 MPa, t dop =100 C, medium: woda. MoŜliwe jest zastosowanie zamiennie innych materiałów oraz urządzeń w stosunku do zaproponowanych, lecz równowaŝnych im jakościowo pod warunkiem uwzględnienia specyfiki zastosowanej technologii szczególnie w aspekcie m.in. wydajności, wytrzymałości temperaturowo-ciśnieniowej, poziomu hałasu, chropowatości, rozszerzalności termicznej oraz posiadania odpowiednich świadectw dopuszczenia COBRTI-Instal. 13. Grzejniki. Jako główne elementy grzejne w pomieszczeniach mieszkalnych przewiduje zastosowanie się grzejników stalowych panelowych Rettig Purmo typu V zapewniających małą inercję regulacyjną. Grzejniki panelowe naleŝy montować min. 10cm nad podłogą, na wspornikach ściennych lub podłogowych. Podłączenie grzejników wykonać poprzez systemowe zespoły armaturowe odcinającospustowe proste lub kątowe, co umoŝliwi odcięcie i spust zładu z poszczególnych odbiorników bez potrzeby opróŝniania całości lub duŝej części instalacji. Do powyŝszych grzejników z zaworami zastosować głowice termostatyczne. Odpowietrzenie układu za pomocą automatycznych odpowietrzników instalowanych w najwyŝszych punktach instalacji oraz ręcznych odpowietrzników zabudowanych przy grzejnikach. Regulacja hydrauliczna układu za pomocą zaworów odcinającoregulacyjnych montowanych na powrotnych odgałęzieniach. Elementem statycznej regulacji wstępnej są zawory odcinająco-regulacyjne Oventrop Hydrocontrol R zamontowane na gałęziach zasilających rozdzielacze mieszkaniowe.

7 14. Armatura odcinająca i regulacyjna. Dla całej armatury ustalono wymagania; p dop =0,6 MPa, t dop =100 C, medium: woda. - Zawory odcinające kulowe mufowe. - Kurki spustowe ze złączką do węŝa Ø15. - Głowice termostatyczne np.uni LH f-my Oventrop - Zawory podłączeniowe do grzejników typu Multiflex V (ze spustem) f-my Oventrop. - Zawory odcinająco-regulacyjne mufowe o charakterystyce liniowej np. Hydrocontrol Oventrop (na gałęziach zasilających) z zaworem pomiarowym, spustowym i dodatkowym adapterem pomiarowym. - Automatyczne odpowietrzniki Ø Zagadnienia BHP i ppoŝ., san-higieniczne. Projektowane instalacje nie powodują pogorszenia warunków sanitarno-higienicznych w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania. Podczas montaŝu, eksploatacji i konserwacji naleŝy przestrzegać odnośnych przepisów obowiązujących w zakresie transportu, ochrony przeciwpoŝarowej, przeciwporaŝeniowej, bezpieczeństwa pracy, eksploatacji urządzeń gazowych oraz przy pracach spawalniczych i malarskich w pomieszczeniach zamkniętych. Układ montaŝowy rurociągów powinien zapewnić bezpieczne szerokości przejść głównych (1m), minimalne prześwity (2m) i dostęp do armatury (na wys. max 1,8m). W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń ppoŝ. przez ściany i stropy o odporności ogniowej EI60 przewidzieć przepusty lub uszczelnienia p.poŝ. o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń ppoŝ. wg aprobaty technicznej producenta (np. Promat, Hilti) Przy krzyŝowaniu się przewodów z trasami kabli elektrycznych naleŝy je prowadzić zawsze pod kablami. 16. Wykonanie i odbiór robót. Powinno się je przeprowadzać zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych COBRTI-Instal. Przed przystąpieniem do montaŝu naleŝy dokładnie zapoznać się z dokumentacją opisowo-rysunkową, DTR wszystkich uŝytych urządzeń oraz przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie. Wykonawca obowiązany jest dokonać własnego obmiaru przed przystąpieniem do realizacji i po uwzględnieniu wszystkich ewentualnych zmian lub uzupełnień w projekcie. Przewody naleŝy oznakować kolorystycznie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. MontaŜ urządzeń i przewodów powinien zapewniać ponadto estetyczny wygląd oraz dogodny dostęp dla specjalistycznej obsługi i konserwacji. Do odbioru technicznego wykonawca powinien m. in. przedstawić: dokumentację powykonawczą, DTR urządzeń i instrukcje ich obsługi, świadectwa dopuszczeń, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne do stosowania w Polsce wszelkich uŝytych materiałów, gwarancje, oświadczenie o zgodności wykonania z projektem. 17. Obliczenia. Wykonano je w oparciu o normy: PN-/B-02402, PN-/B-02403, PN-EN ISO 6946, PN-/B , PN-/B 02421:2000, PN-/B oraz katalogi producentów elementów i urządzeń.

8 18. Wytyczne branŝowe. W branŝy architektoniczno-budowlanej naleŝy uwzględnić: Ocieplenie przegród budowlanych zgodne z ustawowymi wymaganiami. Przebicia przez stropy i ściany, przejścia ochronne w tulejach z uszczelnieniem poŝarowym w przypadku przegród poŝarowych. Ewentualne maskowanie grzejników i przewodów tylko takie, które umoŝliwi prawidłowe ich funkcjonowanie Główne załoŝenia dotyczące pomieszczenia kotłowni zestawiono w poniŝszych punktach: Pomieszczenie posiada ścianę zewnętrzną oraz oświetlenie naturalne i sztuczne. Min. odporność ogniowa ścian i stropów w kotłowni: EI 60 (1godz.), Podłoga nienasiąkliwa z materiałów niepalnych. Drzwi wejściowe wewnętrzne o szer. 200x100cm kat. EI 30 (0,5godz.)., otwierające się zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej. Kanał z kratką wywiewną grawitacyjną bez przesłon, umieszczoną pod stropem, o przekroju min. 20x15 cm. Kanał nawiewny 20x30cm typu "Z" z wlotem usytuowanym na wys. 2,5 nad poz. posadzki, z kratką nawiewną, usytuowaną na wys.30 cm od podłogi. W branŝy wodociągowo-kanalizacyjnej naleŝy przewidzieć: W kotłowni wykonać kratkę odpływową przyłączoną do kanalizacji poprzez studzienkę schładzającą. 80 głęb. 100cm (z zasuwa burzową), przykrytą kratą stalową ocynkowaną zabezpieczającą. W kotłowni przewidzieć doprowadzenie zimnej wody ze złączką do węŝa Ø1 do uzupełniania zładu. W branŝy elektrycznej naleŝy uwzględnić: Wszystkie instalacje elektryczne, gniazda i oświetlenie w pomieszczeniu kotłowni w wykonaniu przemysłowym, odpornym na skutki oddziaływania cieplnego. W kotłowni naleŝy przewidzieć instalację prądu 1-fazowego (pompy, siłowniki, pola sterownicze - łączna moc poniŝej 1,0 kw). Przyłącze elektryczne w skrzynce hermetycznej usytuowanej na ścianie przy wejściu do pom. kotłowni. Wyłącznik główny powodujący odcięcie zasilania elektrycznego urządzeń bez wył. oświetlenia pomieszczenia kotłowni zlokalizowany w łatwo dostępnym miejscu na zewnątrz budynku. Połączenia niskonapięciowe: czujnik zewnętrzny pogodowy usytuowany na ścianie zewnętrznej.

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ 90-640 Łódź,ul.Andrzeja Struga 46 m. 9 tel./ fax ( 0-42 ) 637-45-45 e-mail gaan2@o2.pl Nazwa opracowania : Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T.

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie.

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. OPIS TECHNICZNY do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. Nazwa inwestycji Inwestor REMONT SALI SPOTKAŃ PRZY OSP W STRADUNI GMINA WALCE zam. 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 Lokalizacja inwestycji Stradunia ul. Opolska

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

S-00.02 Wytyczne do instalacji grzewczych i wentylacji mechanicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Budowa Hali Sportowej 1

S-00.02 Wytyczne do instalacji grzewczych i wentylacji mechanicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Budowa Hali Sportowej 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-00.03 Wytyczne do instalacji grzewczych i wentylacji mechanicznej Budowa Hali Sportowej 1 Spis treści 1. Źródła ciepła... 3 1.1. Kotłownia i magazyn oleju opałowego... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) 3836690 tel.kom. 0609295244 NIP 796 153 59 58 REGON 672760450 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski.

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja centralnego ogrzewania... 3

1. Instalacja centralnego ogrzewania... 3 2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Instalacja centralnego ogrzewania... 3 1.1. Podstawa opracowania.... 3 1.2. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.3. Charakterystyka budynku... 3 1.4. Kotłownia... 3 1.5. Bilans

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

NOVPOL PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Wspólnota Mieszkaniowa BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY

NOVPOL PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Wspólnota Mieszkaniowa BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY NOVPOL projektowanie i wykonawstwo ul. Jaspisowa 1 61-680 680 Poznań Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poznańska 36 64-361 Miedzichowo Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY Adres: ul. Poznańska 36 64-361

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego 1 PROJEKT sanitarny Projekt remontu budynku mieszkalnego Inwestor: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Browsk. 17-220 Narewka, Gruszki 10. Adres budowy: Waśki 111 Gm.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) 3836690 tel.kom. 0609295244 NIP 796 153 59 58 REGON 672760450 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.. Kotłownia gazowa c.o. cw. 4.2. Bilans

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR - WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW 50-156 WROCŁAW UL. BERNARDYŃSKA 5 OBIEKT - BUDYNEK WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ADRES - JELENIA

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Dane ogólne 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Instalacja klimatyzacji za pomocą urządzeń typu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH 05-540

Bardziej szczegółowo

Team s.c. Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Team s.c. Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz Symbol projektu: 08.1211.18 Faza opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. projektant : mgr inż. Sławomir Partyka uprawn. bud. instalacyjne nr POM/0112/POOS/05

PROJEKT BUDOWLANY. projektant : mgr inż. Sławomir Partyka uprawn. bud. instalacyjne nr POM/0112/POOS/05 PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, oraz centralnego ogrzewania w rozbudowywanym budynku wielofunkcyjnym o część sklepową i kotłownie lokalizacja Lubiki, dz. nr 122/1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIERZCHNICY. 26-015 PIERZCHNICA, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIERZCHNICY. 26-015 PIERZCHNICA, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5. INSTALACJE KOTŁOWNIE OBIEKTY SANITARNE INSTALATOR B I U R O P R O J E K T Ó W I N S T A L A T O R 25-549 Kielce, ul. Toporowskiego 73/81, tel. /0-41/ 331 55 89 jozfla@wp.pl tel. komórkowy 604 225 415 PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem, Audyt energetyczny budynku, Projekt arch.-budowlany termomodernizacji Domu Zakonnego, Projekt techniczny istniejącej instalacji c.o., Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 OPIS TECHNICZNY Przebudowy instalacji gazowej dla budynku

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Stan istniejący - lokalizacja 4. Stan projektowany - lokalizacja 5. Technologia kotłowni 6. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji sanitarnych dla projektowanej przebudowy pomieszczeń budynku szkoły. 1.1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

BRT PROJEKT 02-685 Warszawa ul. St. Bryły 2 m77 tel./ fax. (0-22) 648-40-67, 0-507-162-174 e-mail malgorzatatarwacka@aster.pl

BRT PROJEKT 02-685 Warszawa ul. St. Bryły 2 m77 tel./ fax. (0-22) 648-40-67, 0-507-162-174 e-mail malgorzatatarwacka@aster.pl BRT PROJEKT 02-685 Warszawa ul. St. Bryły 2 m77 tel./ fax. (0-22) 648-40-67, 0-507-162-174 e-mail malgorzatatarwacka@aster.pl Nazwa obiektu: BUDYNEK MIESZKALNY ul. Obozowa 110 Warszawa Nazwa projektu :

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

5.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące węzła cieplnego

5.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące węzła cieplnego 5. Wytyczne projektowania węzłów cieplnych 5.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące węzła cieplnego 5.1.1 Przedmiotem założeń techniczno-eksploatacyjnych są urządzenia węzła poza wielokanałowym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219 RAB Z.U.P. ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219 Tel. ( 0 22 ) 853 87 4, 853 87 43, 0 601 23 20 29,fax. 853 87 44 e-mail

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec KADM SOLITUONS Sp. z o.o. ul. Sokola 4 39-400 Tarnobrzeg Projekt będzie realizowany przez Gminę Janowiec ze środków pochodzących z

Bardziej szczegółowo