PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY Remont instalacji c.o., kotłownia gazowa oraz instalacja gazowa wewnętrzna na potrzeby budynku biblioteki w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 10. Inwestor: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 BranŜa: SANITARNA Zgodnie z wymogami art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznowykonawczymi, normami i zasadami wiedzy techniczne oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć. Projektant: mgr inŝ. Anna Adamkiewicz upr. bud. 15/97/Ol Sprawdzający : mgr inŝ. Łucja Miszczyk upr. bud. 227/81/Ol; 90/94/Ol Olsztyn, maj 2009r.

2 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Instalacja c.o. 4. Kotłownia gazowa. 5. Wewnętrzna instalacja gazowa. 6. Informacja BIOZ. 7. Uwagi końcowe. 8. Warunki techniczne i ekspertyza kominiarska II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Usytuowanie budynku 1: Rzut piwnic instalacja c.o. i gazu 1:50 3. Rzut parteru instalacja c.o. i gazu 1:50 4. Rzut I piętra instalacja c.o. 1:50 5. Rzut strychu instalacja c.o. 1:50 6. Rozwinięcie instalacji c.o. 7. Schemat kotłowni gazowej.

3 3 Opis do projektu instalacji c.o., kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej wewnętrznej na potrzeby budynku biblioteki w Biskupcu przy ul. Mickiewicza Podstawa opracowania Umowa z Inwestorem Inwentaryzacja arch.- budowlane dla celów projektowych niniejszego oprac Warunki przyłączenia do sieci gazowej W-EZ z dnia r. roku, wydane przez Zakład Gazowniczy w Olsztynie Uzgodnienia z Inwestorem Obowiązujące normy techniczne. 2. Dane ogólne. Istniejący budynek jest 2 kondygnacyjny z uŝytkowym poddaszem, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej Dotychczas był ogrzewany za pośrednictwem kotłowni węglowej i układu c.o. otwartego. Instalacja jest w znacznym stopniu wyeksploatowana, dlatego Inwestor przewiduje modernizację źródła ciepła oraz wymianę całej instalacji c.o. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji gazowej wewnętrznej, kotłowni gazowej wraz z nową instalacją c.o. 3. Instalacja c.o. Zapotrzebowanie ciepła wynosi: Q= 27,20 kw Wysokość strat ciśnienia: DH = 26,0 kpa Parametry pracy parametry pracy instalacji CO : zmienne (max 60/40 0 C ), ciśnienie p = 0,30 MPa 3.1. Obliczenia. Obliczeń dokonano na podstawie norm: PN-91/B PN-83/B PN-83/B PN-82/B PN-82/B-02402,

4 a takŝe na podstawie wytycznych do projektowania instalacji z miedzi, wydane przez COBRTI INSTAL. Obliczenia hydrauliczne rurociągów oraz regulację instalacji przeprowadzono na komputerze IBM programem DANFOSS. Uzgodniono z Inwestorem, Ŝe przy obliczaniu strat ciepła uwzględniona zostanie termomodernizacja budynku, docieplenie ścian i stropu nad piwnicą i dachu (okna zostały wymienione na PCV) Przewody. Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur miedzianych /firmy WICU lub SANCO. Rury miedziane i ich uzbrojenie muszą posiadać atest o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI-Instal. Połączenia rur miedzianych wykonać za pomocą złączek kapilarnych, łączonych lutem miękkim. Powierzchnie złącza powinny być przed lutowaniem oczyszczone do metalicznego połysku. Nadmiar topnika po lutowaniu naleŝy usunąć dokładnie wycierając okolice złącza. Połączenia rozłączne wykonywać za pomocą dwuzłączek typu holender. Przejścia przez przegrody budowlane usytuować w tulejach ochronnych, wypełnionych kitem plastycznym, umoŝliwiającym swobodne przemieszczanie się przewodu w ścianie lub stropie. Przewody mocować za pomocą uchwytów plastikowych lub obejm z miedzi. Stosowanie uchwytów stalowych jest niedopuszczalne. Przewody poziome naleŝy prowadzić pod stropem piwnic w izolacji z otulin PE. Przewody pod stropem w pomieszczeniach uŝytkowych na pozostałych kondygnacjach prowadzić w korytkach osłonowych. Przed zakryciem przewodów całość instalacji naleŝy poddać próbie szczelności. Podczas próby skontrolować zachowanie się kompensatorów, punktów stałych i uchwytów przesuwnych. Po próbach pozostawić instalację napełnioną wodą w całym przekroju. Wszystkie podejścia pod grzejniki 15mm. Odpowietrzenie instalacji za pomocą odpowietrzników automatycznych 15 z zaworem stopowym firmy TACO lub Danfoss, zamontowanych w najwyŝszych punktach. Odwodnienie instalacji c.o. poprzez korki spustowe, zamontowane w kotłowni w studzience o wymiarach 30x30, h=25 cm 3.3. Armatura Jako armaturę zastosować: - zawory termostatyczne wbudowane w grzejnik np. firmy Danfoss z ustawieniem wstępnym typ RTD-N dn 15 nr kodu 013L 3204 uzbrojone w głowice termostatyczne typ RTD 3100 nr kodu 013L na podejściach pod grzejniki zaworki odcinające Grzejniki Jako urządzenia grzejne zaprojektowano grzejniki firmy PURMO typ V lub BUDERUS- zasilone ze ściany, a nie z podłogi. 4

5 Regulacja instalacji c.o. Wyrównanie oporów do poszczególnych grzejników zaprojektowano poprzez odpowiednią nastawę wstępną zaworów grzejnikowych RTD-N. Przed dokonaniem nastaw instalację naleŝy przepłukać i poddać próbie na ciśnienie na zimno i gorąco ze względu na to, Ŝe instalacja prowadzona jest pod posadzką ciśnienie próbne powinno wynosić 0,6 MPa. 4. Kotłownia gazowa Dane ogólne. Źródłem ciepła będzie kotłownia gazowa, usytuowana w odrębnym pomieszczeniu w piwnicy (pomieszczenie po byłej kotłowni węglowej, które naleŝy przygotować zgodnie z wytycznymi dla branŝy budowlanej pkt 4.4.5). Projektowana kotłownia będzie to kotłownia wodna, z piecem kondensacyjnym ( maksymalne parametry pracy 60/40 0 C parametry wskazane dla najefektywniejszej kondesacji 40/30 0 C), pracująca na potrzeby co. w układzie zamkniętym. Zaprojektowano, w ustaleniu z Inwestorem, wiszący kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania firmy BUDERUS typu LOGAMAX plus GB o mocy Q=29 kw ( dopuszczalne jest zamontowanie kotła innego producenta o nie gorszych parametrach) Wymiary kotła: - szerokość 560 mm - głębokość 431 mm - wysokość 685 mm - średnica króćca spalinowego 80 mm - średnica króćców przyłączeniowych 28 mm - średnica króćca gazowego 15mm - pojemność wodna kotła 3 l Ustalono z Inwestorem, Ŝe kocioł będzie wyposaŝony w koncentryczny przewód spalinowo- powietrzny 80/125mm typu DO-S, firmy Buderus, prowadzony jako wkład w kominie murowanym wewnętrznym i wyprowadzony ponad dach budynku. Kocioł wyposaŝony jest fabrycznie w pompę obiegową c.o., zawór bezpieczeństwa oraz naczynie wzbiorcze o pojemności V=12l. Układ hydrauliczny kotłowni sterowany będzie regulatorem typu Logomatic 4111, które spełniają następujące funkcje:

6 - sterowanie układem c.o. - regulacja temperatury zasilania z uwzględnieniem wpływów atmosferycznych - automatyczne obliczanie i adaptacja krzywej grzania - obniŝenie nocne - moŝliwość szybkiego dogrzania po okresie obniŝenia - automatyczne wyłączenie instalacji na okres letni - zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem - uruchamianie pomp poza sezonem grzewczym 4.1.Zabezpieczenie zładu Zabezpieczenie instalacji Zaprojektowano zabezpieczenie instalacji c.o systemu zamkniętego z naczyniem przeponowym wg PN-91/B Zabezpieczenie stanowią: - ciśnieniowe naczynie wzbiorcze, - zawór bezpieczeństwa. Pojemność całkowita zładu : - instalacja CO dm 3 - kocioł - 3,0 dm 3... RAZEM dm 3 Do obliczeń przyjęto V zł. = 260 dm 3 - pojemność uŝytkowa naczynia ( parametry czynnika 60/40 0 C ) V U = 1,1 x 260 x 0,9996 x 0,0142= 4,1 dm 3 Vc = 4,1(0,30 + 0,10): (0,30 0,10 ) = 8,2 dm 3 P max = 0,30 MPa max obl. nadciśnienie podczas eksploatacji dla tm = 50,0 0 C P = 0,10 MPa nadciśnienie wstępne = ciśnieniu statycznemu dla to = 10,0 0 C Przyjęte fabrycznie naczynie o pojemności V=12 l jest więc w świetle obliczeń wystarczające. - średnica rury bezpieczeństwa: d = 0,7 (4,1) 1/2 = 1,42mm Przyjęto średnicę rury bezpieczeństwa, zgodną z króćcem w naczyniu d = 22 mm Zabezpieczenie ciśnieniowe kotła. Zgodnie z PN-82/M zabezpieczeniem kotła przed wzrostem ciśnienia jest zamontowany na nim zawór bezpieczeństwa. Dobrano zawór bezpieczeństwa, ciśnienie zadziałania po =0, 3 MPa o średnicy Dn = 15 mm - w wyposaŝeniu kotła Magnetyzer V = (24000 x 0,86) : 20 = 1032 kg/h Dobrano magnetyzer MI 0, dn=25 mm, Przed magnetyzerem naleŝy zamontować filtr IFM dn 25 mm. 6

7 Napełnianie i uzupełnianie wody w zładzie. Do napełniania i uzupełniania wody w instalacji zastosowano zawór do napełniania instalacji CO firmy HONEYWELL typu VF126-1/2A z manometrem MF126, który moŝna połączyć z zaworem ze złączką do węŝa, zamontowanym na przewodzie zimnej wody tylko na czas uzupełniania wody w zładzie za pośrednictwem elastycznego węŝa. Zgodnie z przepisami technicznymi po uzupełnieniu wody w instalacji połączenie węŝa z zaworem do napełniania naleŝy rozłączyć Pompa obiegowa c.o. Kocioł wyposaŝony jest fabrycznie w pompę c.o. o modulowanej charakterystyce. Pozwala na maksymalnie długi czas pracy kotła w czasie kondensacji, co znacznie obniŝa koszty eksploatacji Wymagane parametry pompy wynoszą: Gp= 1,1 x 27,20 kw x 0,86/20 = 1,3 m 3 /h Wysokość strat ciśnienia: Dp = 1,1 x 26,0 kpa = 28,6 kpa Zamontowana fabrycznie pompa spełnia powyŝsze parametry 4.3. Komin, czopuch i wentylacja kotłowni Komin i czopuch. Komin i czopuch naleŝy wykonać ze stali szlachetnej, kwasoodpornej Kocioł będzie wyposaŝony w koncentryczny przewód spalinowo- powietrzny 80/125mm typu DO-S, firmy Buderus, prowadzony jako wkład w istniejącym kominie murowanym, zgodnie z opinią kominiarską i wyprowadzony ponad dach budynku. Alternatywnie moŝna zastosować inny rodzaj przewodu spalinowo powietrznego o nie gorszych parametrach. Komin wewnętrzny o średnicy 80/125mm będzie miał efektywną wysokości ok. H =11,0 m Czopuch naleŝy zaizolować oraz wyposaŝyć w trójnik wyczystkowy. Kondensat naleŝy odprowadzić do istniejącego pionu kanalizacyjnego poprzez syfon (pion kanalizacyjny Ŝeliwny do wymiany na PCV fi 160 mm) Wentylacja kotłowni. A/ NAWIEW W kotłowni zaprojektowano nawiew poprzez poprzez kanał nawiewny typu Z o przekroju 14x14 cm, zamontowany w ścianie zewnętrznej budynku pod oknem istniejącym w kotłowni. B/ WYWIEW.

8 Wywiew odbywać się będzie istniejącym przewodem murowanym 14x14 cm, umieszczonym obok komina. Strumień wywiewny wynosi 0,75 m 3 /h na 1,0 kw mocy paleniska. Vw = 0,75 x 29 = 22 m 3 /h = 0,006 m 3 /s Fw = 0,006 : 1,0 = 0,006 m 2 = 60 cm 2 Fw = 14 x 14 = 196 cm 2 > 60 cm Warunki wykonania i montaŝu. Urządzenia technologiczne takie jak :kocioł, pompy, zawory i urządzenia AKPiA naleŝy montować zgodnie z wytycznymi producentów i powinny posiadać wymagane przepisami atesty. Nie dopuszcza się montaŝu urządzeń, które nie posiadają aktualnych atestów Rurociągi. Rurociągi w kotłowni wykonać z rur miedzianych łączonych lutem miękkim Armatura. Na rurociągach wody grzejnej stosować zawory kulowe gwintowane oraz zawory zwrotne gwintowane pn = 0,6MPa, t = C. Odwodnienia zaworami kulowymi ze złączką do węŝa, odpowietrzenia automatyczne odpowietrznikami z zaworami stopowymi. Lokalizacja odwodnień i odpowietrzeń poza pokazanymi na schemacie wg potrzeb, określonych w trakcie realizacji Izolacja antykorozyjna i cieplna. Rurociągi w kotłowni zaizolować osłonami z twardej pianki poliuretanowej, spełniającej wymagania PN 85/B z płaszczem z folii aluminiowej typu GULLFIBER. Grubość izolacji: Zasilanie Powrót DN DN DN Wytyczne dla branŝy elektrycznej. Kocioł naleŝy zasilić zalicznikowo. Do wykonania zasilenia kotła nie jest wymagana odrębna dokumentacja. NaleŜy powierzyć to firmie, które posiada uprawnienia serwisowe, wydane przez BUDERUS-a. Po wykonaniu instalacji elektrycznej naleŝy wykonać niezbędne pomiary. Przewidzieć: - gniazdo 24 V - uziemić urządzenia, rurociągi i konstrukcje stalowe oraz komin

9 Wytyczne dla branŝy budowlanej - drzwi do kotłowni o szerokości min. 0,9 m. otwierane na zewnątrz o odporności ogniowej 30 min. - posadzka zmywalna z materiałów nieelektryzujących i przeciwpoślizgowych - ściany kotłowni oczyścić, otynkować i wykonać okładziny z glazury, ścianę zewnętrzną zaizolować, - sufit oczyścić, otynkować i pomalować farbą emulsyjną W uzgodnieniu z inwestorem, w ramach posiadanych środków zostaną wykonane prace remontowe budowlane w obrębie kotłowni i przedsionka w wejściu do biblioteki oraz istniejącego wc na parterze (dla czytelników) i wc (dla personelu) na piętrze - poprawiające warunki estetyczne pomieszczeń: - istniejąca komunikacja do kotłowni (klatka schodowa z korytarzem) oraz pomieszczenie pomocnicze: o posadzki po przygotowaniu powierzchni wykonać z terrakoty antypoślizgowej wraz z cokolikami o schody do piwnicy wyłoŝyć gresem antypoślizgowym o ściany oczyścić, otynkować i pomalować farbą emulsyjną o sufity oczyścić, otynkować i pomalować farba emulsyjną o wymienić drzwi do klatki schodowej do piwnicy - łazienka na parterze (dla czytelników) i łazienka na piętrze(dla personelu) o stare okładziny ścian i posadzek wymienić na nowe z płytek ceramicznych, wykonać izolację posadzki o wykonać sufity podwieszone z płyt g-k wodoodpornych o wymienić drzwi do łazienki na parterze Wytyczne wod. kan. -wpust podłogowy dn 50 mm, zamontowany w studzience 25x25x30 cm i podłączony do istn. pionu kanalizacyjnego W uzgodnieniu z inwestorem, w ramach posiadanych środków zostaną wykonane prace instalacyjne w obrębie istniejącego wc na parterze (dla czytelników) i wc (dla personelu) na piętrze - poprawiające warunki estetyczne pomieszczeń: -instalacja kanalizacyjna Ŝeliwna, stara, nieszczelna zaleca się wymienić piony i podejścia kanalizacyjne z Ŝeliwa na PCV -instalacja wodociągowa stara - wymienić na nową, z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w łazienkach montować w bruzdach pod glazurą,, wymienić podejścia wodoc. pod urządzenia sanitarne, zamontować zawór antyskaŝeniowy w studzience wodomierzowej -wymienić urządzenia białego montaŝu na nowe (umywalki, wc typu kompakt, podgrzewacze wody) 5. Instalacja gazowa wewnętrzna, 5.1..Zapotrzebowanie gazu i pomiar jego zuŝycia. Zapotrzebowanie gazu wyniesie:

10 Qk= 29kW B hmax = 3,6x29/0,95 x 39,5 = 2,8 m 3 /h Pomiar zuŝycia gazu odbywać się będzie, zgodnie z warunkami przyłączenia, za pomocą gazomierza miechowego typu G4, usytuowanego wraz z kurkiem głównym w szafce na zewnątrz budynku Wykonanie instalacji gazu. Projektowaną instalację gazową wykonać z rur miedzianych, łączonych lutem twardym. Połączenia gwintowane stosować tylko przy przyłączaniu urządzeń gazowych. Przy przejściu instalacji przez przegrody budowlane naleŝy stosować tuleje ochronne. Przed kotłem gazowym zaprojektowano zawór kulowy odcinający oraz filtr, przeznaczony do pracy w instalacjach gazowych. Sposób prowadzenia instalacji pokazano na rys. Przewody naleŝy prowadzić po wierzchu ścian w odległości 2 cm od tynku w przypadku kondygnacji naziemnych ze spadkiem 0,4% w kierunku kotła, z zachowaniem normatywnych odległości od innych instalacji ( min 10 cm powyŝej innych przewodów instalacyjnych ). NaleŜy zwrócić uwagę na prawidłowe zamontowanie i uŝytkowanie pieca gazowego, zgodnie z DTR-ką, wydaną przez producenta. Po zamontowaniu urządzeń naleŝy uzyskać protokół kominiarski o prawidłowym podłączeniu do przewodów. KaŜde urządzenie gazowe, podłączane do instalacji moŝe być stosowane tylko wówczas, gdy posiada certyfikat dopuszczenia go do eksploatacji Próby instalacji wewnętrznej. Instalację gazu po zmontowaniu naleŝy poddać próbie szczelności i ciśnieniowej za pomocą spręŝonego powietrza pod ciśnieniem 0,05 MPa przez 30 minut. Miernikiem szczelności jest brak spadku ciśnienia na manometrze. Po dokonaniu próby instalację naleŝy zgłosić do Zakładu Gazowniczego w celu dokonania odbioru. 6. Informacja BIOZ Roboty budowlano- montaŝowe. ZagroŜenia, występujące przy wykonywaniu robot budowlano-montaŝowych Roboty montaŝowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montaŝu oraz planu bioz przez pracowników, zapoznanych z instrukcją organizacji montaŝu oraz rodzajem uŝywanych maszyn i urz. technologicznych NaleŜy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na

11 11 moŝliwość wystąpienia szczególnego zagroŝenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego 6.2. Roboty spawalnicze. Przy wykonywaniu robót spawalniczych dozwolone uŝywanie wyłącznie butli do gazów technicznych, posiadających waŝna cechę dozoru technicznego Ręczne przemieszczanie butli o pojemności wodnej powyŝej 10 l powinni być wykonywane przez dwie osoby PrzewoŜenie napełnionych lub opróŝnionych butli bez nałoŝenia kołpaków ochronnych jest zabronione Jednoczesne przewoŝenie ludzi i butli w skrzyni pojazdu jest zabronione Butle na budowie i w czasie transportu naleŝy chroni przed zanieczyszczeniem, tłuszczem, działaniem promieni słonecznych, deszczu i śniegu Przechowywanie w tym samym miejscu butli z tlenem i materiałów lub gazów, tworzących w połączeniu z nim mieszaninę wybuchową jest niedozwolone W czasie pobierania gazów technicznych butle powinny być ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niŝ 45 od poziomu Odległość płomienia palnika od butli nie moŝe być mniejszy niŝ 1m Nie wolno zmieniać przeznaczenia węzy, uŝywanych poprzednio do innych gazów Miejsca uszkodzone w węŝach powinny być wycięte. Łączenie końców dwóch węzy naleŝy wykonać za pomocą specjalnych łączników metalowych o przekroju wewnętrznym, odpowiadającym prześwitowi łączonego węŝa Sprzęt do spawania elektrycznego powinien posiadać atest producenta i być uŝytkowany zgodnie z oprac. przez niego instrukcją Stałe stanowiska pracy spawacza powinno być wyposaŝone w skuteczną miejscową wentylację wyciągową Przed rozpoczęciem spawania elektrycznego spawacz powinien sprawdzić prawidłowo połączeń przewodników i przyłączenia końcówki kabla roboczego do uchwytu oraz zastosowanego środka ochrony dodatkowej przed poraŝeniem 6.3. Ochrona osobista i pierwsza pomoc na budowie. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy naleŝy zaopatrzyć go w odzieŝ roboczą i ochronną Wszyscy pracownicy zagroŝeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt ochrony osobistej Na kaŝdej budowie powinny być zorganizowane punkty pierwszej pomocy Na budowie powinna być wywieszona tablica z adresami i telefonami słuŝb tj. straŝy poŝarnej pogotowia ratunkowego, posterunku policji, najbliŝszego punktu tel Uwagi dla wykonawcy.

12 12 NaleŜy przestrzegać przepisów bhp Roboty na budowie prowadzić zgodnie z warunkami techn. wykonania i odbioru Dbać o naleŝyty stan maszyn i urządzeń Zawiadomić przełoŝonych o zauwaŝonym wypadku, zagroŝeniu Ŝycia lub zdrowia Przed rozpoczęciem robot zapoznać się z dokumentacją projektową i zasadami bhp. 7. Uwagi końcowe. - Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych cz.2 Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych - Przepisami BHP, ppoŝ, SANEPiD Opracowała: Anna Adamkiewicz

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72

Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72 1 Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72 Egz. nr 5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku szkolnego na zespół przychodni Lokalizacja: ul. Mickiewicza 2, 64-030 Śmigiel,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Przedszkole nr 14 w Rybniku przy ul. Śląskiej 1a TEMAT : 1. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. CZ. TECHNOLOGICZNA 2. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.W.U.

Bardziej szczegółowo

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy w Omulu wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji gazowej (na gaz płynny propan) Branża: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo