PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY Remont instalacji c.o., kotłownia gazowa oraz instalacja gazowa wewnętrzna na potrzeby budynku biblioteki w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 10. Inwestor: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 BranŜa: SANITARNA Zgodnie z wymogami art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznowykonawczymi, normami i zasadami wiedzy techniczne oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć. Projektant: mgr inŝ. Anna Adamkiewicz upr. bud. 15/97/Ol Sprawdzający : mgr inŝ. Łucja Miszczyk upr. bud. 227/81/Ol; 90/94/Ol Olsztyn, maj 2009r.

2 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Instalacja c.o. 4. Kotłownia gazowa. 5. Wewnętrzna instalacja gazowa. 6. Informacja BIOZ. 7. Uwagi końcowe. 8. Warunki techniczne i ekspertyza kominiarska II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Usytuowanie budynku 1: Rzut piwnic instalacja c.o. i gazu 1:50 3. Rzut parteru instalacja c.o. i gazu 1:50 4. Rzut I piętra instalacja c.o. 1:50 5. Rzut strychu instalacja c.o. 1:50 6. Rozwinięcie instalacji c.o. 7. Schemat kotłowni gazowej.

3 3 Opis do projektu instalacji c.o., kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej wewnętrznej na potrzeby budynku biblioteki w Biskupcu przy ul. Mickiewicza Podstawa opracowania Umowa z Inwestorem Inwentaryzacja arch.- budowlane dla celów projektowych niniejszego oprac Warunki przyłączenia do sieci gazowej W-EZ z dnia r. roku, wydane przez Zakład Gazowniczy w Olsztynie Uzgodnienia z Inwestorem Obowiązujące normy techniczne. 2. Dane ogólne. Istniejący budynek jest 2 kondygnacyjny z uŝytkowym poddaszem, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej Dotychczas był ogrzewany za pośrednictwem kotłowni węglowej i układu c.o. otwartego. Instalacja jest w znacznym stopniu wyeksploatowana, dlatego Inwestor przewiduje modernizację źródła ciepła oraz wymianę całej instalacji c.o. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji gazowej wewnętrznej, kotłowni gazowej wraz z nową instalacją c.o. 3. Instalacja c.o. Zapotrzebowanie ciepła wynosi: Q= 27,20 kw Wysokość strat ciśnienia: DH = 26,0 kpa Parametry pracy parametry pracy instalacji CO : zmienne (max 60/40 0 C ), ciśnienie p = 0,30 MPa 3.1. Obliczenia. Obliczeń dokonano na podstawie norm: PN-91/B PN-83/B PN-83/B PN-82/B PN-82/B-02402,

4 a takŝe na podstawie wytycznych do projektowania instalacji z miedzi, wydane przez COBRTI INSTAL. Obliczenia hydrauliczne rurociągów oraz regulację instalacji przeprowadzono na komputerze IBM programem DANFOSS. Uzgodniono z Inwestorem, Ŝe przy obliczaniu strat ciepła uwzględniona zostanie termomodernizacja budynku, docieplenie ścian i stropu nad piwnicą i dachu (okna zostały wymienione na PCV) Przewody. Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur miedzianych /firmy WICU lub SANCO. Rury miedziane i ich uzbrojenie muszą posiadać atest o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI-Instal. Połączenia rur miedzianych wykonać za pomocą złączek kapilarnych, łączonych lutem miękkim. Powierzchnie złącza powinny być przed lutowaniem oczyszczone do metalicznego połysku. Nadmiar topnika po lutowaniu naleŝy usunąć dokładnie wycierając okolice złącza. Połączenia rozłączne wykonywać za pomocą dwuzłączek typu holender. Przejścia przez przegrody budowlane usytuować w tulejach ochronnych, wypełnionych kitem plastycznym, umoŝliwiającym swobodne przemieszczanie się przewodu w ścianie lub stropie. Przewody mocować za pomocą uchwytów plastikowych lub obejm z miedzi. Stosowanie uchwytów stalowych jest niedopuszczalne. Przewody poziome naleŝy prowadzić pod stropem piwnic w izolacji z otulin PE. Przewody pod stropem w pomieszczeniach uŝytkowych na pozostałych kondygnacjach prowadzić w korytkach osłonowych. Przed zakryciem przewodów całość instalacji naleŝy poddać próbie szczelności. Podczas próby skontrolować zachowanie się kompensatorów, punktów stałych i uchwytów przesuwnych. Po próbach pozostawić instalację napełnioną wodą w całym przekroju. Wszystkie podejścia pod grzejniki 15mm. Odpowietrzenie instalacji za pomocą odpowietrzników automatycznych 15 z zaworem stopowym firmy TACO lub Danfoss, zamontowanych w najwyŝszych punktach. Odwodnienie instalacji c.o. poprzez korki spustowe, zamontowane w kotłowni w studzience o wymiarach 30x30, h=25 cm 3.3. Armatura Jako armaturę zastosować: - zawory termostatyczne wbudowane w grzejnik np. firmy Danfoss z ustawieniem wstępnym typ RTD-N dn 15 nr kodu 013L 3204 uzbrojone w głowice termostatyczne typ RTD 3100 nr kodu 013L na podejściach pod grzejniki zaworki odcinające Grzejniki Jako urządzenia grzejne zaprojektowano grzejniki firmy PURMO typ V lub BUDERUS- zasilone ze ściany, a nie z podłogi. 4

5 Regulacja instalacji c.o. Wyrównanie oporów do poszczególnych grzejników zaprojektowano poprzez odpowiednią nastawę wstępną zaworów grzejnikowych RTD-N. Przed dokonaniem nastaw instalację naleŝy przepłukać i poddać próbie na ciśnienie na zimno i gorąco ze względu na to, Ŝe instalacja prowadzona jest pod posadzką ciśnienie próbne powinno wynosić 0,6 MPa. 4. Kotłownia gazowa Dane ogólne. Źródłem ciepła będzie kotłownia gazowa, usytuowana w odrębnym pomieszczeniu w piwnicy (pomieszczenie po byłej kotłowni węglowej, które naleŝy przygotować zgodnie z wytycznymi dla branŝy budowlanej pkt 4.4.5). Projektowana kotłownia będzie to kotłownia wodna, z piecem kondensacyjnym ( maksymalne parametry pracy 60/40 0 C parametry wskazane dla najefektywniejszej kondesacji 40/30 0 C), pracująca na potrzeby co. w układzie zamkniętym. Zaprojektowano, w ustaleniu z Inwestorem, wiszący kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania firmy BUDERUS typu LOGAMAX plus GB o mocy Q=29 kw ( dopuszczalne jest zamontowanie kotła innego producenta o nie gorszych parametrach) Wymiary kotła: - szerokość 560 mm - głębokość 431 mm - wysokość 685 mm - średnica króćca spalinowego 80 mm - średnica króćców przyłączeniowych 28 mm - średnica króćca gazowego 15mm - pojemność wodna kotła 3 l Ustalono z Inwestorem, Ŝe kocioł będzie wyposaŝony w koncentryczny przewód spalinowo- powietrzny 80/125mm typu DO-S, firmy Buderus, prowadzony jako wkład w kominie murowanym wewnętrznym i wyprowadzony ponad dach budynku. Kocioł wyposaŝony jest fabrycznie w pompę obiegową c.o., zawór bezpieczeństwa oraz naczynie wzbiorcze o pojemności V=12l. Układ hydrauliczny kotłowni sterowany będzie regulatorem typu Logomatic 4111, które spełniają następujące funkcje:

6 - sterowanie układem c.o. - regulacja temperatury zasilania z uwzględnieniem wpływów atmosferycznych - automatyczne obliczanie i adaptacja krzywej grzania - obniŝenie nocne - moŝliwość szybkiego dogrzania po okresie obniŝenia - automatyczne wyłączenie instalacji na okres letni - zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem - uruchamianie pomp poza sezonem grzewczym 4.1.Zabezpieczenie zładu Zabezpieczenie instalacji Zaprojektowano zabezpieczenie instalacji c.o systemu zamkniętego z naczyniem przeponowym wg PN-91/B Zabezpieczenie stanowią: - ciśnieniowe naczynie wzbiorcze, - zawór bezpieczeństwa. Pojemność całkowita zładu : - instalacja CO dm 3 - kocioł - 3,0 dm 3... RAZEM dm 3 Do obliczeń przyjęto V zł. = 260 dm 3 - pojemność uŝytkowa naczynia ( parametry czynnika 60/40 0 C ) V U = 1,1 x 260 x 0,9996 x 0,0142= 4,1 dm 3 Vc = 4,1(0,30 + 0,10): (0,30 0,10 ) = 8,2 dm 3 P max = 0,30 MPa max obl. nadciśnienie podczas eksploatacji dla tm = 50,0 0 C P = 0,10 MPa nadciśnienie wstępne = ciśnieniu statycznemu dla to = 10,0 0 C Przyjęte fabrycznie naczynie o pojemności V=12 l jest więc w świetle obliczeń wystarczające. - średnica rury bezpieczeństwa: d = 0,7 (4,1) 1/2 = 1,42mm Przyjęto średnicę rury bezpieczeństwa, zgodną z króćcem w naczyniu d = 22 mm Zabezpieczenie ciśnieniowe kotła. Zgodnie z PN-82/M zabezpieczeniem kotła przed wzrostem ciśnienia jest zamontowany na nim zawór bezpieczeństwa. Dobrano zawór bezpieczeństwa, ciśnienie zadziałania po =0, 3 MPa o średnicy Dn = 15 mm - w wyposaŝeniu kotła Magnetyzer V = (24000 x 0,86) : 20 = 1032 kg/h Dobrano magnetyzer MI 0, dn=25 mm, Przed magnetyzerem naleŝy zamontować filtr IFM dn 25 mm. 6

7 Napełnianie i uzupełnianie wody w zładzie. Do napełniania i uzupełniania wody w instalacji zastosowano zawór do napełniania instalacji CO firmy HONEYWELL typu VF126-1/2A z manometrem MF126, który moŝna połączyć z zaworem ze złączką do węŝa, zamontowanym na przewodzie zimnej wody tylko na czas uzupełniania wody w zładzie za pośrednictwem elastycznego węŝa. Zgodnie z przepisami technicznymi po uzupełnieniu wody w instalacji połączenie węŝa z zaworem do napełniania naleŝy rozłączyć Pompa obiegowa c.o. Kocioł wyposaŝony jest fabrycznie w pompę c.o. o modulowanej charakterystyce. Pozwala na maksymalnie długi czas pracy kotła w czasie kondensacji, co znacznie obniŝa koszty eksploatacji Wymagane parametry pompy wynoszą: Gp= 1,1 x 27,20 kw x 0,86/20 = 1,3 m 3 /h Wysokość strat ciśnienia: Dp = 1,1 x 26,0 kpa = 28,6 kpa Zamontowana fabrycznie pompa spełnia powyŝsze parametry 4.3. Komin, czopuch i wentylacja kotłowni Komin i czopuch. Komin i czopuch naleŝy wykonać ze stali szlachetnej, kwasoodpornej Kocioł będzie wyposaŝony w koncentryczny przewód spalinowo- powietrzny 80/125mm typu DO-S, firmy Buderus, prowadzony jako wkład w istniejącym kominie murowanym, zgodnie z opinią kominiarską i wyprowadzony ponad dach budynku. Alternatywnie moŝna zastosować inny rodzaj przewodu spalinowo powietrznego o nie gorszych parametrach. Komin wewnętrzny o średnicy 80/125mm będzie miał efektywną wysokości ok. H =11,0 m Czopuch naleŝy zaizolować oraz wyposaŝyć w trójnik wyczystkowy. Kondensat naleŝy odprowadzić do istniejącego pionu kanalizacyjnego poprzez syfon (pion kanalizacyjny Ŝeliwny do wymiany na PCV fi 160 mm) Wentylacja kotłowni. A/ NAWIEW W kotłowni zaprojektowano nawiew poprzez poprzez kanał nawiewny typu Z o przekroju 14x14 cm, zamontowany w ścianie zewnętrznej budynku pod oknem istniejącym w kotłowni. B/ WYWIEW.

8 Wywiew odbywać się będzie istniejącym przewodem murowanym 14x14 cm, umieszczonym obok komina. Strumień wywiewny wynosi 0,75 m 3 /h na 1,0 kw mocy paleniska. Vw = 0,75 x 29 = 22 m 3 /h = 0,006 m 3 /s Fw = 0,006 : 1,0 = 0,006 m 2 = 60 cm 2 Fw = 14 x 14 = 196 cm 2 > 60 cm Warunki wykonania i montaŝu. Urządzenia technologiczne takie jak :kocioł, pompy, zawory i urządzenia AKPiA naleŝy montować zgodnie z wytycznymi producentów i powinny posiadać wymagane przepisami atesty. Nie dopuszcza się montaŝu urządzeń, które nie posiadają aktualnych atestów Rurociągi. Rurociągi w kotłowni wykonać z rur miedzianych łączonych lutem miękkim Armatura. Na rurociągach wody grzejnej stosować zawory kulowe gwintowane oraz zawory zwrotne gwintowane pn = 0,6MPa, t = C. Odwodnienia zaworami kulowymi ze złączką do węŝa, odpowietrzenia automatyczne odpowietrznikami z zaworami stopowymi. Lokalizacja odwodnień i odpowietrzeń poza pokazanymi na schemacie wg potrzeb, określonych w trakcie realizacji Izolacja antykorozyjna i cieplna. Rurociągi w kotłowni zaizolować osłonami z twardej pianki poliuretanowej, spełniającej wymagania PN 85/B z płaszczem z folii aluminiowej typu GULLFIBER. Grubość izolacji: Zasilanie Powrót DN DN DN Wytyczne dla branŝy elektrycznej. Kocioł naleŝy zasilić zalicznikowo. Do wykonania zasilenia kotła nie jest wymagana odrębna dokumentacja. NaleŜy powierzyć to firmie, które posiada uprawnienia serwisowe, wydane przez BUDERUS-a. Po wykonaniu instalacji elektrycznej naleŝy wykonać niezbędne pomiary. Przewidzieć: - gniazdo 24 V - uziemić urządzenia, rurociągi i konstrukcje stalowe oraz komin

9 Wytyczne dla branŝy budowlanej - drzwi do kotłowni o szerokości min. 0,9 m. otwierane na zewnątrz o odporności ogniowej 30 min. - posadzka zmywalna z materiałów nieelektryzujących i przeciwpoślizgowych - ściany kotłowni oczyścić, otynkować i wykonać okładziny z glazury, ścianę zewnętrzną zaizolować, - sufit oczyścić, otynkować i pomalować farbą emulsyjną W uzgodnieniu z inwestorem, w ramach posiadanych środków zostaną wykonane prace remontowe budowlane w obrębie kotłowni i przedsionka w wejściu do biblioteki oraz istniejącego wc na parterze (dla czytelników) i wc (dla personelu) na piętrze - poprawiające warunki estetyczne pomieszczeń: - istniejąca komunikacja do kotłowni (klatka schodowa z korytarzem) oraz pomieszczenie pomocnicze: o posadzki po przygotowaniu powierzchni wykonać z terrakoty antypoślizgowej wraz z cokolikami o schody do piwnicy wyłoŝyć gresem antypoślizgowym o ściany oczyścić, otynkować i pomalować farbą emulsyjną o sufity oczyścić, otynkować i pomalować farba emulsyjną o wymienić drzwi do klatki schodowej do piwnicy - łazienka na parterze (dla czytelników) i łazienka na piętrze(dla personelu) o stare okładziny ścian i posadzek wymienić na nowe z płytek ceramicznych, wykonać izolację posadzki o wykonać sufity podwieszone z płyt g-k wodoodpornych o wymienić drzwi do łazienki na parterze Wytyczne wod. kan. -wpust podłogowy dn 50 mm, zamontowany w studzience 25x25x30 cm i podłączony do istn. pionu kanalizacyjnego W uzgodnieniu z inwestorem, w ramach posiadanych środków zostaną wykonane prace instalacyjne w obrębie istniejącego wc na parterze (dla czytelników) i wc (dla personelu) na piętrze - poprawiające warunki estetyczne pomieszczeń: -instalacja kanalizacyjna Ŝeliwna, stara, nieszczelna zaleca się wymienić piony i podejścia kanalizacyjne z Ŝeliwa na PCV -instalacja wodociągowa stara - wymienić na nową, z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w łazienkach montować w bruzdach pod glazurą,, wymienić podejścia wodoc. pod urządzenia sanitarne, zamontować zawór antyskaŝeniowy w studzience wodomierzowej -wymienić urządzenia białego montaŝu na nowe (umywalki, wc typu kompakt, podgrzewacze wody) 5. Instalacja gazowa wewnętrzna, 5.1..Zapotrzebowanie gazu i pomiar jego zuŝycia. Zapotrzebowanie gazu wyniesie:

10 Qk= 29kW B hmax = 3,6x29/0,95 x 39,5 = 2,8 m 3 /h Pomiar zuŝycia gazu odbywać się będzie, zgodnie z warunkami przyłączenia, za pomocą gazomierza miechowego typu G4, usytuowanego wraz z kurkiem głównym w szafce na zewnątrz budynku Wykonanie instalacji gazu. Projektowaną instalację gazową wykonać z rur miedzianych, łączonych lutem twardym. Połączenia gwintowane stosować tylko przy przyłączaniu urządzeń gazowych. Przy przejściu instalacji przez przegrody budowlane naleŝy stosować tuleje ochronne. Przed kotłem gazowym zaprojektowano zawór kulowy odcinający oraz filtr, przeznaczony do pracy w instalacjach gazowych. Sposób prowadzenia instalacji pokazano na rys. Przewody naleŝy prowadzić po wierzchu ścian w odległości 2 cm od tynku w przypadku kondygnacji naziemnych ze spadkiem 0,4% w kierunku kotła, z zachowaniem normatywnych odległości od innych instalacji ( min 10 cm powyŝej innych przewodów instalacyjnych ). NaleŜy zwrócić uwagę na prawidłowe zamontowanie i uŝytkowanie pieca gazowego, zgodnie z DTR-ką, wydaną przez producenta. Po zamontowaniu urządzeń naleŝy uzyskać protokół kominiarski o prawidłowym podłączeniu do przewodów. KaŜde urządzenie gazowe, podłączane do instalacji moŝe być stosowane tylko wówczas, gdy posiada certyfikat dopuszczenia go do eksploatacji Próby instalacji wewnętrznej. Instalację gazu po zmontowaniu naleŝy poddać próbie szczelności i ciśnieniowej za pomocą spręŝonego powietrza pod ciśnieniem 0,05 MPa przez 30 minut. Miernikiem szczelności jest brak spadku ciśnienia na manometrze. Po dokonaniu próby instalację naleŝy zgłosić do Zakładu Gazowniczego w celu dokonania odbioru. 6. Informacja BIOZ Roboty budowlano- montaŝowe. ZagroŜenia, występujące przy wykonywaniu robot budowlano-montaŝowych Roboty montaŝowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montaŝu oraz planu bioz przez pracowników, zapoznanych z instrukcją organizacji montaŝu oraz rodzajem uŝywanych maszyn i urz. technologicznych NaleŜy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na

11 11 moŝliwość wystąpienia szczególnego zagroŝenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego 6.2. Roboty spawalnicze. Przy wykonywaniu robót spawalniczych dozwolone uŝywanie wyłącznie butli do gazów technicznych, posiadających waŝna cechę dozoru technicznego Ręczne przemieszczanie butli o pojemności wodnej powyŝej 10 l powinni być wykonywane przez dwie osoby PrzewoŜenie napełnionych lub opróŝnionych butli bez nałoŝenia kołpaków ochronnych jest zabronione Jednoczesne przewoŝenie ludzi i butli w skrzyni pojazdu jest zabronione Butle na budowie i w czasie transportu naleŝy chroni przed zanieczyszczeniem, tłuszczem, działaniem promieni słonecznych, deszczu i śniegu Przechowywanie w tym samym miejscu butli z tlenem i materiałów lub gazów, tworzących w połączeniu z nim mieszaninę wybuchową jest niedozwolone W czasie pobierania gazów technicznych butle powinny być ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niŝ 45 od poziomu Odległość płomienia palnika od butli nie moŝe być mniejszy niŝ 1m Nie wolno zmieniać przeznaczenia węzy, uŝywanych poprzednio do innych gazów Miejsca uszkodzone w węŝach powinny być wycięte. Łączenie końców dwóch węzy naleŝy wykonać za pomocą specjalnych łączników metalowych o przekroju wewnętrznym, odpowiadającym prześwitowi łączonego węŝa Sprzęt do spawania elektrycznego powinien posiadać atest producenta i być uŝytkowany zgodnie z oprac. przez niego instrukcją Stałe stanowiska pracy spawacza powinno być wyposaŝone w skuteczną miejscową wentylację wyciągową Przed rozpoczęciem spawania elektrycznego spawacz powinien sprawdzić prawidłowo połączeń przewodników i przyłączenia końcówki kabla roboczego do uchwytu oraz zastosowanego środka ochrony dodatkowej przed poraŝeniem 6.3. Ochrona osobista i pierwsza pomoc na budowie. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy naleŝy zaopatrzyć go w odzieŝ roboczą i ochronną Wszyscy pracownicy zagroŝeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt ochrony osobistej Na kaŝdej budowie powinny być zorganizowane punkty pierwszej pomocy Na budowie powinna być wywieszona tablica z adresami i telefonami słuŝb tj. straŝy poŝarnej pogotowia ratunkowego, posterunku policji, najbliŝszego punktu tel Uwagi dla wykonawcy.

12 12 NaleŜy przestrzegać przepisów bhp Roboty na budowie prowadzić zgodnie z warunkami techn. wykonania i odbioru Dbać o naleŝyty stan maszyn i urządzeń Zawiadomić przełoŝonych o zauwaŝonym wypadku, zagroŝeniu Ŝycia lub zdrowia Przed rozpoczęciem robot zapoznać się z dokumentacją projektową i zasadami bhp. 7. Uwagi końcowe. - Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych cz.2 Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych - Przepisami BHP, ppoŝ, SANEPiD Opracowała: Anna Adamkiewicz

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ 90-640 Łódź,ul.Andrzeja Struga 46 m. 9 tel./ fax ( 0-42 ) 637-45-45 e-mail gaan2@o2.pl Nazwa opracowania : Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 OPIS TECHNICZNY Przebudowy instalacji gazowej dla budynku

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Ewa Przech-Szczepanik 64-140 WŁOSZAKOWICE ul. WOLSZTYŃSKA 12B TEL. KOM. 0 601 / 764721 E-mail: ezui@interia.pl Egz.nr4 PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY Do celów sporządzenia

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T.

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania EUROSYSTEM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa 55-120 Oborniki Śląskie ul. Paderewskiego 21 tel. (071) 310-20-62, kom. 0692448145 REGON: 932096754 NIP: 915-152-45-10 Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. Nazwa inwestycji Inwestor REMONT SALI SPOTKAŃ PRZY OSP W STRADUNI GMINA WALCE zam. 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 Lokalizacja inwestycji Stradunia ul. Opolska

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT BUDOWLANY -

- PROJEKT BUDOWLANY - - PROJEKT BUDOWLANY - OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny ADRES OBIEKTU: Leszno ul. Lipowa 24/1 INWESTOR: MZBK ul. Dekana 10 64-100 Leszno TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji c.o. w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem

Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji c.o. w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem Data: 2009-02-25 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45333000-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5.

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis przyjętych rozwiązań. 3.1. Opis obiektu 3.2. Instalacja gazowa. 3.3. Wentylacja i odprowadzenie spalin. 4. Informacja dotycząca planu

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. projektant : mgr inż. Sławomir Partyka uprawn. bud. instalacyjne nr POM/0112/POOS/05

PROJEKT BUDOWLANY. projektant : mgr inż. Sławomir Partyka uprawn. bud. instalacyjne nr POM/0112/POOS/05 PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, oraz centralnego ogrzewania w rozbudowywanym budynku wielofunkcyjnym o część sklepową i kotłownie lokalizacja Lubiki, dz. nr 122/1,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o.

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Inwestor: Obiekt, adres: Stadium: PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Gmina Wiązownica 37-522 Wiązownica 208 Świetlica Wiejska Manasterz 59 37-522 Wiązownica Działka nr 316/3, obręb Manasterz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTO-BUD

Bardziej szczegółowo

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! "%! -+!/0"0/ /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! "+7!*-#/"#- "+7!*+-'#-+!

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! %! -+!/00/ /1.#*+-+!/0314* ()*+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! +7!*-#/#- +7!*+-'#-+! (# -2$ (*+-0/0-!/ -+*0-1.#0 -+*0/1.#0 -+!/0"0/ -1.#*+-+!/0314* /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- $%# &'!" #$ # %! "%! "%!!"# &'()&*+'&,- $ %! "%! "%!. /+0/-'#-+!!'*2.50/-'70 # 2.50+!%#*"--$*6702-$* #%# /012$

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu budowlanego instalacja wodno kanalizacyjna, instalacja ciepłej wody użytkowej,kanalizacji deszczowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku projektowanym - świetlicy

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o.

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Rysunki: rys nr 1 rys. nr 2 rys nr 3 rys. nr 4 rys nr 5 rys nr 6 rys nr 7 rys nr 8 Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem, Audyt energetyczny budynku, Projekt arch.-budowlany termomodernizacji Domu Zakonnego, Projekt techniczny istniejącej instalacji c.o., Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania...2 1.1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 2 1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 2. Opis rozwiązań projektowych...2 2.1. GRZEJNIKI... 3 2.2. REGULACJA... 3 2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Stan istniejący - lokalizacja 4. Stan projektowany - lokalizacja 5. Technologia kotłowni 6. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) 3836690 tel.kom. 0609295244 NIP 796 153 59 58 REGON 672760450 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY 2 1. Podstawa opracowania 2 2. Zakres opracowania 2 3. Źródło ciepła 2 4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych 2 4.1. Informacje ogólne dla instalacji c.o. 2 4.2.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 e- mail bsipsz.szczecin@inetria.pl REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT PRZEBUDOWYI INSTALACJI WOD-KAN PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU MUZEUM W LĘBORKU PRZY ul. MŁYNARKIEJ 14/15 OBR. LĘBORK 8 WRAZ Z INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny.

SPIS TREŚCI. 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. SPIS TREŚCI 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. 4. Rysunki techniczne: - Instalacja c.o. - rzut parteru inwentaryzacja NR 1 - Instalacja c.o. rzut I pietra - inwentaryzacja NR 2 - Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo