ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel PROJEKT BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE GÓRNEJ PROJEKT ZAMIENNY OBIEKT: DOM KULTURY NIEDŹWIADA GÓRNA dz. nr 3274, gm. Ropczyce INWESTOR: Gmina Ropczyce, Ropczyce ul. Krisego 1 BRANśA SANITARNA: Projekt instalacji sanitarnych PROJEKTANT: inŝ. Ludomir Deszcz - upr. proj. nr 2317/59 OPRACOWAŁ: inŝ. Halina Lis upr. bud. S-177/94 - mgr inŝ. Tomasz Baran - SPRAWDZAJĄCY: inŝ. Maciej Łukaszewski - upr. proj. nr UAN-7342/1/96 DATA OPRACOWANIA: grudzień 2010 r.

2 P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A M I E N N Y B R A N ś Y S A N I T A R N E J Z A W I E R A C Z Ę Ś C I : S1 S2 S3 S4 INSTALACJA WOD-KAN INSTALACJA GAZOWA KOTŁOWNIA GAZOWA INSTALACJA C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

3 P R O J E K T B U D O W L AN Y PROJEKT ZAMIENNY Wewnętrzna instalacja wod-kan OBIEKT: DOM KULTURY NIEDŹWIADA GÓRNA dz. 3274, gm. Ropczyce S 1 INWESTOR: Gmina Ropczyce, Ropczyce ul. Krisego 1 Projekt zawiera: 1. Opis techniczny 2. Część graficzna rys. Rzut piwnic instalacja wod-kan Rzut parteru instalacja wod-kan Rzut piętra instalacja wod-kan Rozwinięcie instalacji wody Kanalizacja sanitarna profil podłuŝny PROJEKTANT: inŝ. Ludomir Deszcz - upr. proj. nr 2317/59 OPRACOWAŁ: inŝ. Halina Lis upr. bud. S-177/94 - mgr inŝ. Tomasz Baran - SPRAWDZAJĄCY: inŝ. Maciej Łukaszewski - upr. proj. nr UAN-7342/1/96 DATA OPRACOWANIA: grudzień 2010 r. O P I S T E C H N I C Z N Y do P.B. wewnętrznej instalacji wod-kan

4 1. Podstawa opracowania projekt architektoniczno - konstrukcyjny obowiązujące normy i przepisy. inwentaryzacja istniejącej instalacji wod-kan. 2. Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny wewnętrznej instalacji wodkan budynku Domu Kultury w Niedźwiadzie. Zakres opracowania obejmuje następujące instalacje: Instalacja wody socjalno-bytowej, Instalacja wody p.poŝ., Instalacja kanalizacji sanitarnej. Projekt zamienny wewnętrznej instalacji wod-kan zawiera zmiany, które wynikają z podniesienia posadowienia budynku oraz przeniesienia kotłowni i wentylatorowi na poziom parteru. 3. Instalacja wody zimnej i ciepłej Źródłem zaopatrzenia budynku w wodę jest wiejska sieć wodociągowa. Do budynku doprowadzone jest przyłącze wody, pomiar wody jest usytuowany w piwnicy. Źródłem ciepłej wody będą podgrzewacze elektryczne usytuowane przy punktach poboru wody oraz podgrzewacz gazowy usytuowany na zapleczu sali konferencyjno-widowiskowej. Powstające ścieki sanitarne będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i do zbiorników bezodpływowych (oddzielne opracowanie). Pomiar zuŝycia wody naleŝy poddać przebudowie, poniewaŝ obecnie nie spełnia obowiązujących wymogów. NaleŜy zamontować zawór antyskaŝeniowy. Wodę zimną naleŝy doprowadzić do baterii czerpalnych w umywalkach, misek ustępowych, do zaworów czerpalnych, do hydrantów p.poŝ. Ciepłą wodę uŝytkową naleŝy doprowadzić do baterii czerpalnych w umywalkach i zlewozmywakach. Obliczenie zapotrzebowania na wodę wg normy PN-92/B ( programem komputerowym) Normatywny wypływ 8,64 l/s Obliczeniowy przepływ 2 l/s Obiekt wyposaŝony będzie w następujące urządzenia: Umywalki 14 szt Zlewozmywaki 5 szt WC 9 szt Pisuary 3 szt Zawór czerpalny do węŝa 5 szt Hydranty p.poŝ. 4 szt Zmywarka 1 szt Przewody wodne wykonać z rur z polipropylenu w systemie FUSIOTHERM. Prowadzenie instalacji przedstawiono w części graficznej opracowania. Rurociągi poziome prowadzić w posadzce, w bruzdach w ścianach ze spadkiem w kierunku przyborów sanitarnych. Piony prowadzić w bruzdach pionowych w ścianach. Przejścia przez przegrody i stropy naleŝy wykonać w tulejach ochronnych. Nie naleŝy prowadzić przewodów wodociągowych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi. Na wewnętrznej instalacji wody zimnej za wodomierzem naleŝy zamontować zawór antyskaŝeniowy z moŝliwością kontroli typ EA. Po wykonaniu instalacji naleŝy ją przepłukać i poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,9 MPa. Instalację ciepłej wody do celów socjalno-bytowych wykonać z rur PP-R PN 20 w systemie,,fusiotherm-stabi,. Przewody ciepłej wody izolować termicznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(zał. nr 2): - średnica wewnętrzna przewodu do 22 mm grubość izolacji o λ = 0,035 W/(m*K) równa 20 mm - średnica wewnętrzna przewodu od 22 mm do 35 mm grubość izolacji o λ = 0,035 W/(m*K) równa 30 mm 4. Instalacja wody zimnej przeciwpoŝarowej Instalację wodną przeciwpoŝarową zaprojektowano wg normy PN-97/B Budynek wyposaŝyć w instalację przeciwpoŝarową - cztery hydranty wewnętrzne φ 25 z węŝami o długości 30 m. Przewody instalacji p.poŝ. wykonać z rur stalowych ocynkowanych ogniowo. Rury izolować za pomocą otuliny thermaflex.

5 5. Instalacja kanalizacji sanitarnej Kanalizacja sanitarna w obiekcie odprowadza ścieki socjalno-bytowe z urządzeń sanitarnych. Ścieki będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, ilość ścieków odprowadzanych z budynku przyjęto równą ilości zuŝywanej wody. Przy zlewozmywakach w zmywalni i kuchni zamontować łapacze tłuszczu. Piony wentylacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć kominkiem wywiewnym. Rury mocować do ścian za pomocą metalowych uchwytów z wkładką z tworzywa sztucznego. Zaślepić Istniejące rurociągi kanalizacyjne odprowadzające ścieki z budynku. 6. Uwagi końcowe Całość robót wykonać zgodnie z : - Warunkami wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt 7, wydane przez COBRTI INSTAL INSTAL Warszawa r. - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych zeszyt 12, wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa r. - z przepisami BHP i p.poŝ. P R O J E K T B U D O W L AN Y

6 Wewnętrzna instalacja gazowa PROJEKT ZAMIENNY OBIEKT: DOM KULTURY NIEDŹWIADA GÓRNA dz. 3274, gm. Ropczyce INWESTOR: Gmina Ropczyce, Ropczyce ul. Krisego 1 Projekt zawiera: 1. Opis techniczny 2. Część graficzna Aksonometria Rzut parteru instalacja gazowa PROJEKTANT: inŝ. Ludomir Deszcz - upr. proj. nr 2317/59 OPRACOWAŁ: inŝ. Halina Lis upr. bud. S-177/94 - mgr inŝ. Tomasz Baran - SPRAWDZAJĄCY: inŝ. Maciej Łukaszewski - upr. proj. nr UAN-7342/1/96 DATA OPRACOWANIA: grudzień 2010 r. OPIS TECHNICZNY do P.B. wewnętrznej instalacji gazowej 1. Podstawa opracowania Projekt budowlano- architektoniczny Obowiązujące ustawy, rozporządzenia i normy.

7 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Domu Kultury w Niedźwiadzie. W odniesieniu do projektu podstawowego zmianie ulega przebieg przewodów doprowadzających gaz do kotła gazowego co wynika z przeniesienia kotłowni na poziom parteru. Usytuowanie pozostałych urządzeń gazowych nie ulega zmianie. Punkt redukcyjno-pomiarowy naleŝy wykonać wg projektu podstawowego z marca 2009r. 3. Dane ogólne Dostawcą gazu jest Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie. 4. Przewody i armatura Instalację wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H lub rur stalowych przewodowych ze szwem wg PN-79/H-74244, łączonych przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączenia armatury odcinającej oraz do podłączenia gazomierza, reduktora i kotła. Wszystkie łuki gięte wykonać z rur bez szwu. Połączenia gwintowane uszczelnić konopiami nasyconymi minią w pokoście lub taśmami teflonowymi instalacyjnymi. Podejście do aparatu gazowego zaopatrzyć w kurek ćwierćobrotowy. Aparat gazowy łączyć na stale z przewodami za pomocą dwuzłączek lub długim gwintem. Przewody instalacji gazowej ułoŝyć na ścianie w odległości 4 cm od tynku. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umoŝliwić wykonywanie prac konserwacyjnych. Przewody gazowe naleŝy prowadzić w odległości: 15 cm od poziomych przewodów cieplnych umieszczając je pod tymi przewodami, 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je nad tymi przewodami, 10 cm od pionowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych, 20 cm od poziomych przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznych, 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących: wyłączników, bezpieczników, przekaźników, gniazd wtykowych. Przy przejściach przez przegrody budowlane konstrukcyjne stosować rury ochronne wystające po 3 cm po kaŝdej stronie przegrody z wypełnieniem szczelin materiałem niepowodującym korozji. Przewody prowadzić po wierzchu ścian. Dopuszcza się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych po wykonaniu próby szczelności łatwo usuwalną masą tynkarską niepowodującą korozji. Po wykonaniu instalacji i pozytywnym wyniku prób przewody gazowe oczyszczone do połysku metalicznego pomalować farbą antykorozyjną, a następnie dwukrotnie farbą olejną ogólnego stosowania. 5. Przybory gazowe Instalacja zasilać będzie w gaz następujące urządzenia: - kocioł gazowy jednofunkcyjny o mocy 80 kw 1 szt, - taboret gazowy 2 szt, - grzejnik wody pojemnościowy 1 szt, - kuchnię gastronomiczną 1 szt. Maksymalny godzinowy pobór gazu 17,5 m 3 /h. 6. Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej ASBIG Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GX składa się z detektora gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej, modułu alarmowego i zaworu odcinającego klapowego pełnoprzelotowego MAG-3. Zawór odcinający MAG-3 umieszczony w skrzynce obok punktu redukcyjno-pomiarowego jest aktywnym elementem realizującym ideę zabezpieczenia instalacji. Zamykany jest impulsem elektrycznym (lub ręcznie), otwierany tylko ręcznie. Otwieranie tylko ręcznie powoduje wymuszenie świadomej interwencji osób nadzoru / nadzoru instalacji. Moduł alarmowy zasila i steruje pracą detektora gazu oraz generuje impulsy zamykające zawór MAG. 7. Układ pomiarowy Punkt redukcyjno-pomiarowy naleŝy wykonać wg projektu podstawowego z marca 2009r. 8. Obliczenia

8 Wykonano obliczenia sprawdzające spadki ciśnień na instalacji gazowej. Obliczenia wykazały dopuszczalne spadki ciśnień. 9. Wentylacja Pomieszczenia kotłowni i kuchni, w których znajdują się urządzenia gazowe są wentylowane grawitacyjnie kanałami wentylacyjnymi. Do wentylacji wywiewnej wykorzystany będzie kanał wentylacyjny 0,14x0,14 m. Do odprowadzenia spalin z kotła i doprowadzenia powietrza do spalania projektuje się kanał powietrznospalinowy DN 130/ Próba szczelności instalacji Instalacja po wykonaniu, a przed oddaniem do uŝytku powinna być sprawdzona przez wykonawcę w obecności dostawcy gazu. Sprawdzenie instalacji polega na: - kontroli zgodności wykonania z projektem i obowiązującymi przepisami i normami, - ocenie jakości wykonania, - kontroli szczelności przewodów. Próbę szczelności przeprowadza się osobno dla przewodów rozprowadzających bez aparatów gazowych i ponownie razem z tymi aparatami. Próba szczelności instalacji gazowej wykonanej z rur stalowych polega na napełnieniu przewodów powietrzem o ciśnieniu 0,05 MPa i obserwacji spadku ciśnienia po wyrównaniu się temperatury. Włączony manometr rtęciowy nie powinien wykazać w przeciągu 30 min spadku ciśnienia. JeŜeli trzykrotna próba da wynik ujemny naleŝy wykonać instalację na nowo. Po wykonaniu instalacji i komisyjnej próbie szczelności instalację naleŝy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dokładne oczyszczenie z rdzy i zanieczyszczeń, oraz pomalowanie farbą podkładową i chlorokauczukową i nawierzchniową. 11. Uwagi końcowe Instalacje powinny być wykonane przy zachowaniu następujących przepisów i norm: - Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych cz.ii Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690) ze zmianami( Dz. U. z 2004r Nr 109 poz. 1156). - Na sprawność działania oraz prawidłowość podłączenia kanałów wentylacyjnych i spalinowych uzyskać pozytywną opinię kominiarską. - Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia r (Dz.U. 89/94 z dnia r. ) uŝytkownik budynku zobowiązany jest do okresowej kontroli instalacji gazowej, co najmniej raz w roku. - Przybory gazowe eksploatować zgodnie z DTR przy zachowaniu zasad BHP. - Podłączenie przyborów do instalacji gazowej moŝe nastąpić po wykonaniu zakresu budowlanego, kanału nawiewnego i wentylacyjnego. - wszystkie stosowane materiały muszą aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa lub dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności lub deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i aprobatą techniczną. - urządzenia oraz armatura wchodzące w skład punktu redukcyjno- pomiarowego muszą posiadać deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne, a przyrządy pomiarowe świadectwo legalizacji. - roboty spawalnicze muszą być wykonywane przez spawaczy posiadających uprawnienia do spawania rurociągów na paliwa gazowe. P R O J E K T B U D O W L AN Y Kotłownia gazowa PROJEKT ZAMIENNY

9 OBIEKT: DOM KULTURY NIEDŹWIADA GÓRNA dz. 3274, gm. Ropczyce INWESTOR: Gmina Ropczyce, Ropczyce ul. Krisego 1 Projekt zawiera: 1. Opis techniczny 2. Część graficzna rys. Schemat montaŝowy kotłowni Rzut kotłowni usytuowanie urządzeń PROJEKTANT: inŝ. Ludomir Deszcz - upr. proj. nr 2317/59 OPRACOWAŁ: inŝ. Halina Lis upr. bud. S-177/94 - mgr inŝ. Tomasz Baran - SPRAWDZAJĄCY: inŝ. Maciej Łukaszewski - upr. proj. nr UAN-7342/1/96 DATA OPRACOWANIA: grudzień 2010 r. 7. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora P.B. architektoniczno-konstrukcyjny obowiązujące normy O P I S T E C H N I C Z N Y do P.B. technologii kotłowni gazowej 3. Zakres opracowania. Projekt obejmuje rozwiązania techniczne w pomieszczeniu kotłowni, usytuowanie urządzeń oraz rurociągów w obrębie kotłowni. Projekt zamienny technologii kotłowni zawiera zmiany, które wynikają z przeniesienia kotłowni i wentylatorowi na poziom parteru. Zmianie ulega typ zastosowanego kotła gazowego, zamiast kotła z otwartą komorą spalania zaprojektowano kocioł gazowy kondensacyjny, poniewaŝ usytuowanie kotła na poziomie parteru umoŝliwia grawitacyjne odprowadzenie kondensatu.

10 4. Opis techniczny projektowanej kotłowni. Podstawowymi urządzeniami projektowanej kotłowni dla instalacji c.o. i ciepła technologicznego będą : kocioł gazowy kondensacyjny np. ecocraft exclusiv 806/3-E, zawory mieszające trójdrogowe, rozdzielacze zasilania i powrotu, naczynie wzbiorcze przeponowe, stacja uzdatniania wody, zestawy pompowe. Zaprojektowano następujące obiegi grzewcze: obieg instalacji c.o. dla pomieszczeń sklepu, biblioteki, sali komputerowej i innych, oznaczony na rysunkach,,a, obieg instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnicy dla pomieszczeń jak wyŝej, oznaczony na rysunkach,,b, obieg instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnicy dla sali konferencyjno-widowiskowej wraz z zapleczem, oznaczony na rysunkach,,c, obieg instalacji c.o. dla sali konferencyjno-widowiskowej wraz z zapleczem, oznaczony na rysunkach,,d, W związku z wymogiem utrzymania minimalnego natęŝenia przepływu wody grzewczej przez kocioł przewidziano montaŝ pompy kotłowej. Przy wszystkich układach pompowych zaprojektowano, armaturę odcinającą oraz zawory zwrotne. Przy kotle zaprojektowano zawór bezpieczeństwa. Kocioł kondensacyjny ecocraft exclusiv 806/3-E pracuje z zamkniętą komorą spalania. Odprowadzenie spalin z kotła oraz doprowadzenie powietrza do spalania odbywać się będzie z szybu kominowego poprzez kanał powietrzno-spalinowy φ 130 PP z certyfikatem systemowym. Zespół sterowania stanowić będzie regulator colormatic VRC 630 (wyposaŝenie kotła) oraz drugi dodatkowy moduł mieszaczy VR 60. Regulator VRC 630 sterował będzie dwoma obiegami i moduł VR 60 sterował będzie dwoma obiegami. Kotłownia została zaprojektowana jako niskotemperaturowa dostarczająca wodę grzewczą o parametrach 80/60 0 C. Kocioł zabezpieczono zgodnie z normą PN-91/B w systemie zamkniętym naczyniem wzbiorczym przeponowym typu REFLEX oraz zaworem bezpieczeństwa ustawionym na kotle. Palnik gazowy dostarczany jest do kotła z pełnym zabezpieczeniem automatycznym. 5. Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza Kocioł jest z zamkniętą komorą spalania, powietrze do spalania doprowadzone z szybu kominowego, przewód do odprowadzania spalin ułoŝony jest w szybie kominowym. Odprowadzenie spalin z kotła przewodem spalinowym Φ 150 mm naleŝy zredukować do Φ 130 mm i poprowadzić w szybie o średnicy wewnętrznej Φ 190 mm. Doprowadzenie powietrza przewodem Φ 130 mm. Wentylacja kotłowni a) Wentylacja nawiewna Dla potrzeb wentylacji nawiewnej naleŝy wykonać kanał w ścianie zewnętrznej o wymiarach 14 x 14 cm, zapewniający potrzebną ilość powietrza do wentylacji pomieszczenia. Wlot powietrza na zewnętrznej ścianie zabezpieczyć stałą Ŝaluzją. b) Wentylacja wywiewna Wentylacja wywiewna będzie poprzez kanał pionowy o wymiarach 14 x 14 cm. Kanał zaopatrzyć w kratkę wentylacyjną bez Ŝaluzji. 6. Ochrona przeciwpoŝarowa kotłowni W kotłowni winien się znajdować, sprzęt gaśniczy : - koc gaśniczy - gaśnica śniegowa około 6 kg lub o równorzędnym działaniu gaśniczym - drzwi do kotłowni EI 30, ściana i strop EI 60 - przejścia instalacyjne o średnicy powyŝej 4 cm przez ściany i strop kotłowni powinny mieć zabezpieczenie p.poŝ. EI 60 - dodatkowo sygnał o zadziałaniu MAG. 7. Wytyczne dla branŝ BranŜa elektryczna - zapewnić oświetlenie w kotłowni - oprawy hermetyczne

11 - wykonać rozdzielnię elektryczną hermetyczną - doprowadzić zasilanie do pomp i sterowników - wykonać gniazdo 24 V BranŜa sanitarna - wykonać instalację kotłową wg projektu - wykonać instalację gazową wg projektu BranŜa budowlana - wykonać fundament wys. 5 cm pod kocioł - wykonać kanał spalinowy oraz kanał nawiewny - drzwi do kotłowni stalowe otwierane na zewnątrz zamkiem kulowym, drzwi ppoŝ. EI Rurociągi i armatura Instalację w kotłowni naleŝy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-90/H Rurociągi prowadzić w sposób umoŝliwiający dostęp do urządzeń oraz bezpieczne przejścia. Armatura kulowa wg wykazu na ciśnienia min. 0.6 MPa i posiadająca atesty do stosowania. Przewody prowadzić ze spadkiem 3 % 0 w kierunku odwodnień. Rury spustowe z zaworów bezpieczeństwa sprowadzić nad kratkę ściekową. Zmiany kierunków rurociągów naleŝy wykonać przy pomocy łuków gładkich o promieniu R = 3 Dn wg BN- 76/ Rurę bezpieczeństwa prowadzić ze spadkiem 0.5 %. Przejścia rurociągów przez ściany wykonać w rurach ochronnych. Po stronie tłocznej pomp naleŝy zamontować zawory zwrotne proste. MontaŜ armatury kontrolno pomiarowej naleŝy przeprowadzić po zakończeniu montaŝu urządzeń, przepłukaniu kotła i wstępnej próbie wodnej instalacji. Znakowanie przewodów wykonać wg PN-66/H Na wszystkich rurociągach wykonać strzałki w widocznych miejscach oznaczając kierunek przepływu. 9. Izolacja. W kotłowni naleŝy wszystkie przewody rozsyłowe po oczyszczeniu do 2 0 czystości pomalować zgodnie z instrukcją KOR-3A farbą podkładową symbol , grubość warstwy 0.1 mm, dwukrotnie farbą syntetyczną nawierzchniową symbol Przewody izolować termicznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(zał. nr 2): - średnica wewnętrzna przewodu do 22 mm grubość izolacji o λ = 0,035 W/(m*K) równa 20 mm - średnica wewnętrzna przewodu od 22 mm do 35 mm grubość izolacji o λ=0,035 W/(m*K) równa 30 mm - średnica wewnętrzna przewodu od 35 mm do 100 mm grubość izolacji o λ = 0,035 W/(m*K) równa średnicy wewnętrznej przewodu. 10. Napełnianie i uzupełnianie wody w zładzie Napełnianie i uzupełnianie wody w zładzie instalacji c.o. przewidziano poprzez urządzenie do zmiękczania wody SFO7CF-EPURP oraz urządzenie do napełniania składające się z : reduktora, zaworu zwrotnego, manometru oraz końcówki do węŝa. Po napełnieniu zładu instalacji c.o. wąŝ elastyczny w oplocie stalowym musi być odłączony od zaworu do napełniania. Przy zamówieniu urządzenia do uzdatniania wody naleŝy podać analizę jakościową wody. Woda obiegu grzewczego musi spełniać następujące wymagania : - wartość ph zawartość chlorków < 10.3 mol/m 3 - przewodność właściwa < 500 ms/cm w temperaturze 25 0 C 11. Zabezpieczenie kotłowni przed koncentracją ulatniającego się gazu Zgodnie z WTWiO Kotłowni na Paliwa Gazowe i Olejowe w pomieszczeniu kotłowni przewidziano zainstalowanie detektora gazu ( metanu ) który przy pojawieniu stęŝenia gazu 0.1 dolnej granicy wybuchowości powoduje odcięcie dopływu gazu do kotłowni poprzez zawór elektromagnetyczny zamontowany na instalacji doprowadzającej gaz do kotłowni sterowany modułem alarmowym na który podawany jest sygnał detektora. Przewiduje się optyczne i akustyczne sygnalizowanie zadziałania ww detektora gazu. Detektor gazu naleŝy umieścić nad kotłem zgodnie z instrukcją producenta. Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typ GX składa się z : - detektora gazu o budowie przeciwwybuchowej - DEX-1 - modułu alarmowego MD-2.Z

12 - pełnoprzelotowego zaworu klapowego MAG Próba urządzeń kotłowych Instalację, wraz z urządzeniami w kotłowni po zmontowaniu winna być poddana próbie hydraulicznej na ciśnienie min 0.4 MPa oraz na gorąco na ciśnienie robocze. Próby instalacji połączyć z płukaniem instalacji przy prędkości wypływu około 1 m/s. 13. Obsługa kotłowni Kotłownia przystosowana jest do pracy bez stałej obsługi ( automatyczna ). UŜytkownik winien zapewnić bieŝący dozór pracy urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pomieszczenie zabezpieczyć przed wejściem osób nieupowaŝnionych oraz wyposaŝyć w wymagane instrukcje obsługi oraz sprzęt ppoŝ. UWAGA : Nie wolno spuszczać wody z instalacji na okres letni. 14. Uwagi końcowe. Całość robót naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotłowni na Paliwa Gazowe i Olejowe. NaleŜy bezwzględnie stosować materiały posiadające atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zainstalowanie kotła, uruchamianie,konserwacja oraz naprawy mogą być wykonywane tylko przez uprawnioną firmę. Kotłownia oraz urządzenia w niej zamontowane podlegają przepisom DOZORU TECHNICZNEGO UŜytkownik ma obowiązek zlecenia uprawnionym firmom regularne ( co najmniej raz w roku wykonywanie konserwacji urządzeń i czyszczenie kotła. Zaleca się zawarcie umowy na stałe usługi przeglądowo remontowe kotłowni. O B L I C Z E N I A Bilans ciepła Zapotrzebowanie ciepła: obieg instalacji c.o. dla pomieszczeń sklepu, biblioteki, sali komputerowej i innych, oznaczony na rysunkach,,a 21,6 kw obieg instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnicy dla pomieszczeń jak wyŝej, oznaczony na rysunkach,,b 8,0 kw obieg instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnicy dla sali konferencyjno-widowiskowej wraz z zapleczem, oznaczony na rysunkach,,c 30,0 kw obieg instalacji c.o. dla sali konferencyjno-widowiskowej wraz z zapleczem, oznaczony na rysunkach,,d - 29,4 kw Razem 89 kw Dobór kotła Ze względu współczynnik jednoczesności rozbioru = 0,9 wynikający z okresowego zapotrzebowanie ciepła technologicznego do nagrzewnic przyjęto: Moc kotłowni : Q = 80,0 kw Dla wytworzenia tej ilości ciepła dobrano kocioł gazowy kondensacyjny ecocraft exclusiv VKK 806/3-E o mocy 80 kw. Dane techniczne kotła: - znamionowa moc cieplna - 80 kw - zakres mocy cieplnej - 13,6 84,1 kw - nominalny współczynnik sprawności - 97,8 % (108,4 przy 30 % obciąŝeniu) - znamionowe zuŝycie gazu - 8,5 m 3 / h - max. ciśnienie robocze - 6 bar - max. Temperatura wody C - ilość spalin - 35,4 g/s - temperatura spalin C - wymiary gabarytowe - wys.1285mm, szer.695mm, głębokość 1240 mm - cięŝar kg - wymagane napięcie zasilania /50 Hz - maksymalny pobór mocy elektrycznej W Dobór pomp a/ pompa kotłowa

13 1,3x80x860 = = 4,6 20x972 G p m 3 /h Dobrano pompę z regulowaną prędkością obrotową do kotła VKK 806/3 (wyposaŝenie dodatkowe oferowane przez firmę Vaillant). U = 230 V, N s = 25,7 W b/ pompa obiegowa instalacji c.o. dla pomieszczeń sklepu, biblioteki, sali komputerowej i innych, oznaczony na rysunkach,,a 21,6 kw 1,2x 21,6x860 = = 1,15 20x972 G p m 3 /h Dobrano pompę typ MAGNA produkcji Grundfos U = 230 V, N s = 85 W c/ pompa obiegowa instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnicy dla pomieszczeń jak wyŝej oznaczony na rysunkach,,b 8,0 kw 1,2x8x860 = = 0,42 20x972 G p m 3 /h Dobrano pompę typ MAGNA produkcji Grundfos U = 230 V, N s = 85 W c/ obieg instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnicy dla sali konferencyjno-widowiskowej wraz z zapleczem oznaczony na rysunkach,,c 30,0 kw 1,2x30x860 = = 1,60 20x972 G p m 3 /h Dobrano pompę typ MAGNA produkcji Grundfos U = 230 V, N s = 85 W c/ obieg instalacji c.o. dla sali konferencyjno-widowiskowej wraz z zapleczem oznaczony na rysunkach,,d - 29,4 kw 1,2x 29,4x860 = = 1,56 20x972 G p m 3 /h Dobrano pompę typ MAGNA produkcji Grundfos U = 230 V, N s = 85 W Jedna pompa MAGNA i jedna pompa MAGNA będzie stanowić rezerwę magazynową. Zabezpieczenie układu grzewczego przed wzrostem ciśnienia Zabezpieczenie układu grzewczego przed wzrostem ciśnienia zgodnie z PN-B : 1999 stanowić będzie : - zawór bezpieczeństwa - naczynie wzbiorcze przeponowe Dobór zaworu bezpieczeństwa na kotle Doboru zaworu bezpieczeństwa dokonano zgodnie z normą PN-81/M i przepisów UDT DT-UC-90KW/04 Udział wody i pary w mieszance parowo-wodnej przepływającej przez zawór po jego zadziałaniu. A sumaryczny przekrój kanałów zaworu m przepustowość zaworu bezpieczeństwa A w obliczeniowa powierzchnia przekrojów kanałów dopływowych zaworu bezpieczeństwa niezbędna do odprowadzenia wody [mm] A p obliczeniowa powierzchnia przekrojów kanałów dopływowych zaworu bezpieczeństwa niezbędna do odprowadzenia pary [mm] P max max. nadciśnienie przed zaworem [Pa]

14 P 1 = 0,3 Pa P 2 = 0 ρ 1 = 971,8 r = 2256 N = 80 kw moc kotła [kw] A = A p + A w A p = 0 X 2 = 0 A w 5,03x0,25 ( 1 X 2 ) xm ( p1 p 2 ) xρ1 = = A w = 6,7 mm 2 Przepustowość zaworu bezpieczeństwa 5,03x0,25 N 80 m 3600 x = 3600x = 127,6kg / h r ,6 0,3x971,8 Przekrój i średnica zaworu bezpieczeństwa A = A w A w = 6,7 mm 2 d = 2,9 mm Dla w/w kotła zaprojektowano zgodnie z tabelami doboru zaworów SYR 1915 zawór bezpieczeństwa 1915 SYR o średnicy króćca wylotowego 3/4 ciśnienie otwarcia zaworu 3,0 bar. Naczynie przeponowe Dobrano programem komputerowym naczynie przeponowe: typ REFLEX typ NG 140 z szybkozłączką Dn 25 V uŝ =46,7 dm 3 przy ciśnieniu statycznym 1,5 bara φ = 480 mm, H = 912 mm wewnętrzna średnica rury wzbiorczej Dn 25 mm Dobór komina Kocioł jest z zamkniętą komorą spalania, powietrze do spalania doprowadzone z szybu kominowego, przewód do odprowadzania spalin ułoŝony jest w szybie kominowym. Odprowadzenie spalin z kotła przewodem spalinowym Φ 150 mm naleŝy zredukować do Φ 130 mm i poprowadzić w szybie o średnicy wewnętrznej Φ 190 mm. P R O J E K T B U D O W L AN Y Wewnętrzna instalacja c.o. i instalacja ciepła technologicznego PROJEKT ZAMIENNY OBIEKT: DOM KULTURY NIEDŹWIADA GÓRNA

15 dz. 3274, gm. Ropczyce INWESTOR: Gmina Ropczyce, Ropczyce ul. Krisego 1 Projekt zawiera: 1. Opis techniczny 2. Część graficzna rys. Rzut parteru instalacja c.o. 01 Rzut piętra instalacja c.o. 02 Rozwinięcie instalacji c.o. 03 Rozwinięcie instalacji c.o. c.d. 04 PROJEKTANT: inŝ. Ludomir Deszcz - upr. proj. nr 2317/59 OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Tomasz Baran - SPRAWDZAJĄCY: inŝ. Halina Lis upr. bud. S-177/94 - DATA OPRACOWANIA: grudzień 2010 r. O P I S T E C H N I C Z N Y do P.B. instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepła technologicznego 1. Podstawa opracowania projekt architektoniczno - konstrukcyjny obowiązujące normy i przepisy. wizja lokalna. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury w Niedźwiadzie Górnej. 3. Stan istniejący Istniejący budynek nie posiada instalacji centralnego ogrzewania, jest ogrzewany za pomocą pieców węglowych kaflowych. W ramach rozbudowy projektuje się instalację c.o. zasilaną z projektowanej kotłowni gazowej. 4. Instalacja c.o. i instalacja do nagrzewnic wentylacyjnych

16 Projektuje się system ogrzewania wodno-pompowy, dwururowy z dolnym rozdziałem, parametry 80 0 /60 0 C. Poziomy prowadzone w posadzce lub w bruzdach w ścianach. Usytuowanie grzejników pokazano na rysunkach. Odpowietrzenie za pomocą automatycznych odpowietrzników pływakowych montowanych w najwyŝszych punktach instalacji. Obliczenia strat ciepła oraz obliczenia hydrauliczne przewodów, dobór grzejników wykonano programem komputerowym. Zapotrzebowanie ciepła wynosi: - dla instalacji c.o. 47 kw, - dla instalacji zasilania nagrzewnic centrali wentylacyjnych 41 kw (nagrzewnica dla sali konferencyjnowidowiskowej 30 kw, nagrzewnica dla świetlicy, biblioteki, sklepu i sali komputerowej 8 kw, konwektor wentylatorowy w kuchni 3 kw). Zaprojektowano następujące obiegi grzewcze: obieg instalacji c.o. dla pomieszczeń sklepu, biblioteki, sali komputerowej, i innych oznaczony na rysunkach,,a, obieg instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnicy dla pomieszczeń jak wyŝej oznaczony na rysunkach,,b, obieg instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnicy dla sali konferencyjno-widowiskowej wraz z zapleczem oznaczony na rysunkach,,c, obieg instalacji c.o. dla sali konferencyjno-widowiskowej wraz z zapleczem oznaczony na rysunkach,,d, Obiegi c.o. sterowane są z poziomu kotłowni, równieŝ przy wykorzystaniu regulatorów pokojowych. 5. Przewody i izolacje Instalację zaprojektowano z rur PP-R/Al./PP-R PN 20 w systemie,,fusiotherm-stabi (rura zespolona wzmocniona folią aluminiową w środkowej warstwie). Rury zespolone fusiotherm - Stabi podczas montaŝu naleŝy odpowiednio zamocować do konstrukcji budowlanych za pomocą obejm metalowych z wkładką gumową. Przewody układać w podłodze w szlichcie betonowej. Ze względów wytrzymałościowych grubość warstwy betonu nad rurą powinna wynosi minimum 4 cm. Kompensowanie zmiany długości rur zespolonych fusiotherm - Stabi do długości max. 40 m moŝna pominąć poprzez umieszczenie obejmy punktu stałego bezpośrednio przy kaŝdym rozgałęzieniu przewodu. Wtedy wydłuŝenia nie są przenoszone na sąsiednie odcinki. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane ( ściany i stropy) wykonać w tulejach ochronnych wykonanych np. z cienkościennych rur z tworzywa. W obszarze tulei nie moŝe być wykonane Ŝadne połączenie na przewodzie. Połączenie elementów fusiatherm wykonuje się techniką zgrzewania (polifuzja termiczna) w temperaturze 260 o C. Do zgrzewania uŝywać oryginalnych przyrządów i narzędzi. Na gałązkach przed grzejnikami z zasilaniem bocznym montować termostatyczne zawory grzejnikowe wraz z głowicami AV6. Na gałązkach powrotnych zawory odcinające, umoŝliwiające spust wody i odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji. Numer wstępnej nastawy podano na rozwinięciach. Spadki gałązek w kierunku przepływu wody. Odpowietrzenie za pomocą automatycznych odpowietrzników pływakowych z zaworem odcinającym, montowanych na pionach. Przewody izolować termicznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(zał. nr 2): - średnica wewnętrzna przewodu do 22 mm grubość izolacji o λ = 0,035 W/(m*K) równa 20 mm - średnica wewnętrzna przewodu od 22 mm do 35 mm grubość izolacji o λ = 0,035 W/(m*K) równa 30 mm - średnica wewnętrzna przewodu od 35 mm do 100 mm grubość izolacji o λ = 0,035 W/(m*K) równa średnicy wewnętrznej przewodu. 6. Grzejniki Do ogrzania pomieszczeń zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe profilowe PURMO z zasilaniem dolnym i bocznym. Długości i wysokość grzejników wg rysunków rzutów i rozwinięcia instalacji. Grzejniki w pomieszczeniach zlokalizowane pod oknami montować na wysokości 10 do 15 cm od podłogi. Wodę z grzejników moŝna spuszczać tylko w wypadku awarii. Instalacja musi by napełniona wodą przez cały czas (nie tylko w sezonie grzewczym).

17 7. Próby ciśnieniowe i regulacja instalacji. Po wykonaniu całości instalacji naleŝy, przeprowadzić próby hydrauliczne na zimno na ciśnienie 0,4 MPa oraz próbę na gorąco przy ciśnieniu i temperaturze odpowiadającej warunkom roboczym. W czasie próby naleŝy sprawdzić: - szczelność i działanie armatury - szczelność grzejników i przewodów Po zmontowaniu instalacji naleŝy przeprowadzić próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. Próbę ciśnieniową naleŝy przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Zeszyt 6. Po 3 dobowym okresie działania moŝna przystąpić do regulacji instalacji. Najpierw naleŝy wykonać wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Następnie naleŝy dokonać pomiaru temperatur w poszczególnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody zasilającej i powrotnej dla danej temperatury zewnętrznej. Pomiary naleŝy przeprowadzić po 3 dobach działania ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiarów nie naleŝy przeprowadzać przy temperaturach zewnętrznych wyŝszych od +5 0 C. Regulację moŝna uznać za przeprowadzoną prawidłowo, jeŝeli odstępstwa od temperatury w pomieszczeniach mieszczą się w granicach 1 0 C C od temperatur załoŝonych w projekcie. 8. Uwagi końcowe Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6, wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa r Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczające do pracy w instalacji wydane przez odpowiednie organy np. COBRTI INSTAL

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Przedszkole nr 14 w Rybniku przy ul. Śląskiej 1a TEMAT : 1. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. CZ. TECHNOLOGICZNA 2. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.W.U.

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo