ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel PROJEKT BUDOWLANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE GÓRNEJ PROJEKT ZAMIENNY OBIEKT: DOM KULTURY NIEDŹWIADA GÓRNA dz. nr 3274, gm. Ropczyce INWESTOR: Gmina Ropczyce, Ropczyce ul. Krisego 1 BRANśA SANITARNA: Projekt instalacji sanitarnych PROJEKTANT: inŝ. Ludomir Deszcz - upr. proj. nr 2317/59 OPRACOWAŁ: inŝ. Halina Lis upr. bud. S-177/94 - mgr inŝ. Tomasz Baran - SPRAWDZAJĄCY: inŝ. Maciej Łukaszewski - upr. proj. nr UAN-7342/1/96 DATA OPRACOWANIA: grudzień 2010 r.

2 P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A M I E N N Y B R A N ś Y S A N I T A R N E J Z A W I E R A C Z Ę Ś C I : S1 S2 S3 S4 INSTALACJA WOD-KAN INSTALACJA GAZOWA KOTŁOWNIA GAZOWA INSTALACJA C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

3 P R O J E K T B U D O W L AN Y PROJEKT ZAMIENNY Wewnętrzna instalacja wod-kan OBIEKT: DOM KULTURY NIEDŹWIADA GÓRNA dz. 3274, gm. Ropczyce S 1 INWESTOR: Gmina Ropczyce, Ropczyce ul. Krisego 1 Projekt zawiera: 1. Opis techniczny 2. Część graficzna rys. Rzut piwnic instalacja wod-kan Rzut parteru instalacja wod-kan Rzut piętra instalacja wod-kan Rozwinięcie instalacji wody Kanalizacja sanitarna profil podłuŝny PROJEKTANT: inŝ. Ludomir Deszcz - upr. proj. nr 2317/59 OPRACOWAŁ: inŝ. Halina Lis upr. bud. S-177/94 - mgr inŝ. Tomasz Baran - SPRAWDZAJĄCY: inŝ. Maciej Łukaszewski - upr. proj. nr UAN-7342/1/96 DATA OPRACOWANIA: grudzień 2010 r. O P I S T E C H N I C Z N Y do P.B. wewnętrznej instalacji wod-kan

4 1. Podstawa opracowania projekt architektoniczno - konstrukcyjny obowiązujące normy i przepisy. inwentaryzacja istniejącej instalacji wod-kan. 2. Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny wewnętrznej instalacji wodkan budynku Domu Kultury w Niedźwiadzie. Zakres opracowania obejmuje następujące instalacje: Instalacja wody socjalno-bytowej, Instalacja wody p.poŝ., Instalacja kanalizacji sanitarnej. Projekt zamienny wewnętrznej instalacji wod-kan zawiera zmiany, które wynikają z podniesienia posadowienia budynku oraz przeniesienia kotłowni i wentylatorowi na poziom parteru. 3. Instalacja wody zimnej i ciepłej Źródłem zaopatrzenia budynku w wodę jest wiejska sieć wodociągowa. Do budynku doprowadzone jest przyłącze wody, pomiar wody jest usytuowany w piwnicy. Źródłem ciepłej wody będą podgrzewacze elektryczne usytuowane przy punktach poboru wody oraz podgrzewacz gazowy usytuowany na zapleczu sali konferencyjno-widowiskowej. Powstające ścieki sanitarne będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i do zbiorników bezodpływowych (oddzielne opracowanie). Pomiar zuŝycia wody naleŝy poddać przebudowie, poniewaŝ obecnie nie spełnia obowiązujących wymogów. NaleŜy zamontować zawór antyskaŝeniowy. Wodę zimną naleŝy doprowadzić do baterii czerpalnych w umywalkach, misek ustępowych, do zaworów czerpalnych, do hydrantów p.poŝ. Ciepłą wodę uŝytkową naleŝy doprowadzić do baterii czerpalnych w umywalkach i zlewozmywakach. Obliczenie zapotrzebowania na wodę wg normy PN-92/B ( programem komputerowym) Normatywny wypływ 8,64 l/s Obliczeniowy przepływ 2 l/s Obiekt wyposaŝony będzie w następujące urządzenia: Umywalki 14 szt Zlewozmywaki 5 szt WC 9 szt Pisuary 3 szt Zawór czerpalny do węŝa 5 szt Hydranty p.poŝ. 4 szt Zmywarka 1 szt Przewody wodne wykonać z rur z polipropylenu w systemie FUSIOTHERM. Prowadzenie instalacji przedstawiono w części graficznej opracowania. Rurociągi poziome prowadzić w posadzce, w bruzdach w ścianach ze spadkiem w kierunku przyborów sanitarnych. Piony prowadzić w bruzdach pionowych w ścianach. Przejścia przez przegrody i stropy naleŝy wykonać w tulejach ochronnych. Nie naleŝy prowadzić przewodów wodociągowych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi. Na wewnętrznej instalacji wody zimnej za wodomierzem naleŝy zamontować zawór antyskaŝeniowy z moŝliwością kontroli typ EA. Po wykonaniu instalacji naleŝy ją przepłukać i poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,9 MPa. Instalację ciepłej wody do celów socjalno-bytowych wykonać z rur PP-R PN 20 w systemie,,fusiotherm-stabi,. Przewody ciepłej wody izolować termicznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(zał. nr 2): - średnica wewnętrzna przewodu do 22 mm grubość izolacji o λ = 0,035 W/(m*K) równa 20 mm - średnica wewnętrzna przewodu od 22 mm do 35 mm grubość izolacji o λ = 0,035 W/(m*K) równa 30 mm 4. Instalacja wody zimnej przeciwpoŝarowej Instalację wodną przeciwpoŝarową zaprojektowano wg normy PN-97/B Budynek wyposaŝyć w instalację przeciwpoŝarową - cztery hydranty wewnętrzne φ 25 z węŝami o długości 30 m. Przewody instalacji p.poŝ. wykonać z rur stalowych ocynkowanych ogniowo. Rury izolować za pomocą otuliny thermaflex.

5 5. Instalacja kanalizacji sanitarnej Kanalizacja sanitarna w obiekcie odprowadza ścieki socjalno-bytowe z urządzeń sanitarnych. Ścieki będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, ilość ścieków odprowadzanych z budynku przyjęto równą ilości zuŝywanej wody. Przy zlewozmywakach w zmywalni i kuchni zamontować łapacze tłuszczu. Piony wentylacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć kominkiem wywiewnym. Rury mocować do ścian za pomocą metalowych uchwytów z wkładką z tworzywa sztucznego. Zaślepić Istniejące rurociągi kanalizacyjne odprowadzające ścieki z budynku. 6. Uwagi końcowe Całość robót wykonać zgodnie z : - Warunkami wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt 7, wydane przez COBRTI INSTAL INSTAL Warszawa r. - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych zeszyt 12, wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa r. - z przepisami BHP i p.poŝ. P R O J E K T B U D O W L AN Y

6 Wewnętrzna instalacja gazowa PROJEKT ZAMIENNY OBIEKT: DOM KULTURY NIEDŹWIADA GÓRNA dz. 3274, gm. Ropczyce INWESTOR: Gmina Ropczyce, Ropczyce ul. Krisego 1 Projekt zawiera: 1. Opis techniczny 2. Część graficzna Aksonometria Rzut parteru instalacja gazowa PROJEKTANT: inŝ. Ludomir Deszcz - upr. proj. nr 2317/59 OPRACOWAŁ: inŝ. Halina Lis upr. bud. S-177/94 - mgr inŝ. Tomasz Baran - SPRAWDZAJĄCY: inŝ. Maciej Łukaszewski - upr. proj. nr UAN-7342/1/96 DATA OPRACOWANIA: grudzień 2010 r. OPIS TECHNICZNY do P.B. wewnętrznej instalacji gazowej 1. Podstawa opracowania Projekt budowlano- architektoniczny Obowiązujące ustawy, rozporządzenia i normy.

7 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Domu Kultury w Niedźwiadzie. W odniesieniu do projektu podstawowego zmianie ulega przebieg przewodów doprowadzających gaz do kotła gazowego co wynika z przeniesienia kotłowni na poziom parteru. Usytuowanie pozostałych urządzeń gazowych nie ulega zmianie. Punkt redukcyjno-pomiarowy naleŝy wykonać wg projektu podstawowego z marca 2009r. 3. Dane ogólne Dostawcą gazu jest Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie. 4. Przewody i armatura Instalację wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H lub rur stalowych przewodowych ze szwem wg PN-79/H-74244, łączonych przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączenia armatury odcinającej oraz do podłączenia gazomierza, reduktora i kotła. Wszystkie łuki gięte wykonać z rur bez szwu. Połączenia gwintowane uszczelnić konopiami nasyconymi minią w pokoście lub taśmami teflonowymi instalacyjnymi. Podejście do aparatu gazowego zaopatrzyć w kurek ćwierćobrotowy. Aparat gazowy łączyć na stale z przewodami za pomocą dwuzłączek lub długim gwintem. Przewody instalacji gazowej ułoŝyć na ścianie w odległości 4 cm od tynku. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umoŝliwić wykonywanie prac konserwacyjnych. Przewody gazowe naleŝy prowadzić w odległości: 15 cm od poziomych przewodów cieplnych umieszczając je pod tymi przewodami, 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je nad tymi przewodami, 10 cm od pionowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych, 20 cm od poziomych przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznych, 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących: wyłączników, bezpieczników, przekaźników, gniazd wtykowych. Przy przejściach przez przegrody budowlane konstrukcyjne stosować rury ochronne wystające po 3 cm po kaŝdej stronie przegrody z wypełnieniem szczelin materiałem niepowodującym korozji. Przewody prowadzić po wierzchu ścian. Dopuszcza się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych po wykonaniu próby szczelności łatwo usuwalną masą tynkarską niepowodującą korozji. Po wykonaniu instalacji i pozytywnym wyniku prób przewody gazowe oczyszczone do połysku metalicznego pomalować farbą antykorozyjną, a następnie dwukrotnie farbą olejną ogólnego stosowania. 5. Przybory gazowe Instalacja zasilać będzie w gaz następujące urządzenia: - kocioł gazowy jednofunkcyjny o mocy 80 kw 1 szt, - taboret gazowy 2 szt, - grzejnik wody pojemnościowy 1 szt, - kuchnię gastronomiczną 1 szt. Maksymalny godzinowy pobór gazu 17,5 m 3 /h. 6. Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej ASBIG Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GX składa się z detektora gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej, modułu alarmowego i zaworu odcinającego klapowego pełnoprzelotowego MAG-3. Zawór odcinający MAG-3 umieszczony w skrzynce obok punktu redukcyjno-pomiarowego jest aktywnym elementem realizującym ideę zabezpieczenia instalacji. Zamykany jest impulsem elektrycznym (lub ręcznie), otwierany tylko ręcznie. Otwieranie tylko ręcznie powoduje wymuszenie świadomej interwencji osób nadzoru / nadzoru instalacji. Moduł alarmowy zasila i steruje pracą detektora gazu oraz generuje impulsy zamykające zawór MAG. 7. Układ pomiarowy Punkt redukcyjno-pomiarowy naleŝy wykonać wg projektu podstawowego z marca 2009r. 8. Obliczenia

8 Wykonano obliczenia sprawdzające spadki ciśnień na instalacji gazowej. Obliczenia wykazały dopuszczalne spadki ciśnień. 9. Wentylacja Pomieszczenia kotłowni i kuchni, w których znajdują się urządzenia gazowe są wentylowane grawitacyjnie kanałami wentylacyjnymi. Do wentylacji wywiewnej wykorzystany będzie kanał wentylacyjny 0,14x0,14 m. Do odprowadzenia spalin z kotła i doprowadzenia powietrza do spalania projektuje się kanał powietrznospalinowy DN 130/ Próba szczelności instalacji Instalacja po wykonaniu, a przed oddaniem do uŝytku powinna być sprawdzona przez wykonawcę w obecności dostawcy gazu. Sprawdzenie instalacji polega na: - kontroli zgodności wykonania z projektem i obowiązującymi przepisami i normami, - ocenie jakości wykonania, - kontroli szczelności przewodów. Próbę szczelności przeprowadza się osobno dla przewodów rozprowadzających bez aparatów gazowych i ponownie razem z tymi aparatami. Próba szczelności instalacji gazowej wykonanej z rur stalowych polega na napełnieniu przewodów powietrzem o ciśnieniu 0,05 MPa i obserwacji spadku ciśnienia po wyrównaniu się temperatury. Włączony manometr rtęciowy nie powinien wykazać w przeciągu 30 min spadku ciśnienia. JeŜeli trzykrotna próba da wynik ujemny naleŝy wykonać instalację na nowo. Po wykonaniu instalacji i komisyjnej próbie szczelności instalację naleŝy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dokładne oczyszczenie z rdzy i zanieczyszczeń, oraz pomalowanie farbą podkładową i chlorokauczukową i nawierzchniową. 11. Uwagi końcowe Instalacje powinny być wykonane przy zachowaniu następujących przepisów i norm: - Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych cz.ii Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690) ze zmianami( Dz. U. z 2004r Nr 109 poz. 1156). - Na sprawność działania oraz prawidłowość podłączenia kanałów wentylacyjnych i spalinowych uzyskać pozytywną opinię kominiarską. - Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia r (Dz.U. 89/94 z dnia r. ) uŝytkownik budynku zobowiązany jest do okresowej kontroli instalacji gazowej, co najmniej raz w roku. - Przybory gazowe eksploatować zgodnie z DTR przy zachowaniu zasad BHP. - Podłączenie przyborów do instalacji gazowej moŝe nastąpić po wykonaniu zakresu budowlanego, kanału nawiewnego i wentylacyjnego. - wszystkie stosowane materiały muszą aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa lub dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności lub deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i aprobatą techniczną. - urządzenia oraz armatura wchodzące w skład punktu redukcyjno- pomiarowego muszą posiadać deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne, a przyrządy pomiarowe świadectwo legalizacji. - roboty spawalnicze muszą być wykonywane przez spawaczy posiadających uprawnienia do spawania rurociągów na paliwa gazowe. P R O J E K T B U D O W L AN Y Kotłownia gazowa PROJEKT ZAMIENNY

9 OBIEKT: DOM KULTURY NIEDŹWIADA GÓRNA dz. 3274, gm. Ropczyce INWESTOR: Gmina Ropczyce, Ropczyce ul. Krisego 1 Projekt zawiera: 1. Opis techniczny 2. Część graficzna rys. Schemat montaŝowy kotłowni Rzut kotłowni usytuowanie urządzeń PROJEKTANT: inŝ. Ludomir Deszcz - upr. proj. nr 2317/59 OPRACOWAŁ: inŝ. Halina Lis upr. bud. S-177/94 - mgr inŝ. Tomasz Baran - SPRAWDZAJĄCY: inŝ. Maciej Łukaszewski - upr. proj. nr UAN-7342/1/96 DATA OPRACOWANIA: grudzień 2010 r. 7. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora P.B. architektoniczno-konstrukcyjny obowiązujące normy O P I S T E C H N I C Z N Y do P.B. technologii kotłowni gazowej 3. Zakres opracowania. Projekt obejmuje rozwiązania techniczne w pomieszczeniu kotłowni, usytuowanie urządzeń oraz rurociągów w obrębie kotłowni. Projekt zamienny technologii kotłowni zawiera zmiany, które wynikają z przeniesienia kotłowni i wentylatorowi na poziom parteru. Zmianie ulega typ zastosowanego kotła gazowego, zamiast kotła z otwartą komorą spalania zaprojektowano kocioł gazowy kondensacyjny, poniewaŝ usytuowanie kotła na poziomie parteru umoŝliwia grawitacyjne odprowadzenie kondensatu.

10 4. Opis techniczny projektowanej kotłowni. Podstawowymi urządzeniami projektowanej kotłowni dla instalacji c.o. i ciepła technologicznego będą : kocioł gazowy kondensacyjny np. ecocraft exclusiv 806/3-E, zawory mieszające trójdrogowe, rozdzielacze zasilania i powrotu, naczynie wzbiorcze przeponowe, stacja uzdatniania wody, zestawy pompowe. Zaprojektowano następujące obiegi grzewcze: obieg instalacji c.o. dla pomieszczeń sklepu, biblioteki, sali komputerowej i innych, oznaczony na rysunkach,,a, obieg instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnicy dla pomieszczeń jak wyŝej, oznaczony na rysunkach,,b, obieg instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnicy dla sali konferencyjno-widowiskowej wraz z zapleczem, oznaczony na rysunkach,,c, obieg instalacji c.o. dla sali konferencyjno-widowiskowej wraz z zapleczem, oznaczony na rysunkach,,d, W związku z wymogiem utrzymania minimalnego natęŝenia przepływu wody grzewczej przez kocioł przewidziano montaŝ pompy kotłowej. Przy wszystkich układach pompowych zaprojektowano, armaturę odcinającą oraz zawory zwrotne. Przy kotle zaprojektowano zawór bezpieczeństwa. Kocioł kondensacyjny ecocraft exclusiv 806/3-E pracuje z zamkniętą komorą spalania. Odprowadzenie spalin z kotła oraz doprowadzenie powietrza do spalania odbywać się będzie z szybu kominowego poprzez kanał powietrzno-spalinowy φ 130 PP z certyfikatem systemowym. Zespół sterowania stanowić będzie regulator colormatic VRC 630 (wyposaŝenie kotła) oraz drugi dodatkowy moduł mieszaczy VR 60. Regulator VRC 630 sterował będzie dwoma obiegami i moduł VR 60 sterował będzie dwoma obiegami. Kotłownia została zaprojektowana jako niskotemperaturowa dostarczająca wodę grzewczą o parametrach 80/60 0 C. Kocioł zabezpieczono zgodnie z normą PN-91/B w systemie zamkniętym naczyniem wzbiorczym przeponowym typu REFLEX oraz zaworem bezpieczeństwa ustawionym na kotle. Palnik gazowy dostarczany jest do kotła z pełnym zabezpieczeniem automatycznym. 5. Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza Kocioł jest z zamkniętą komorą spalania, powietrze do spalania doprowadzone z szybu kominowego, przewód do odprowadzania spalin ułoŝony jest w szybie kominowym. Odprowadzenie spalin z kotła przewodem spalinowym Φ 150 mm naleŝy zredukować do Φ 130 mm i poprowadzić w szybie o średnicy wewnętrznej Φ 190 mm. Doprowadzenie powietrza przewodem Φ 130 mm. Wentylacja kotłowni a) Wentylacja nawiewna Dla potrzeb wentylacji nawiewnej naleŝy wykonać kanał w ścianie zewnętrznej o wymiarach 14 x 14 cm, zapewniający potrzebną ilość powietrza do wentylacji pomieszczenia. Wlot powietrza na zewnętrznej ścianie zabezpieczyć stałą Ŝaluzją. b) Wentylacja wywiewna Wentylacja wywiewna będzie poprzez kanał pionowy o wymiarach 14 x 14 cm. Kanał zaopatrzyć w kratkę wentylacyjną bez Ŝaluzji. 6. Ochrona przeciwpoŝarowa kotłowni W kotłowni winien się znajdować, sprzęt gaśniczy : - koc gaśniczy - gaśnica śniegowa około 6 kg lub o równorzędnym działaniu gaśniczym - drzwi do kotłowni EI 30, ściana i strop EI 60 - przejścia instalacyjne o średnicy powyŝej 4 cm przez ściany i strop kotłowni powinny mieć zabezpieczenie p.poŝ. EI 60 - dodatkowo sygnał o zadziałaniu MAG. 7. Wytyczne dla branŝ BranŜa elektryczna - zapewnić oświetlenie w kotłowni - oprawy hermetyczne

11 - wykonać rozdzielnię elektryczną hermetyczną - doprowadzić zasilanie do pomp i sterowników - wykonać gniazdo 24 V BranŜa sanitarna - wykonać instalację kotłową wg projektu - wykonać instalację gazową wg projektu BranŜa budowlana - wykonać fundament wys. 5 cm pod kocioł - wykonać kanał spalinowy oraz kanał nawiewny - drzwi do kotłowni stalowe otwierane na zewnątrz zamkiem kulowym, drzwi ppoŝ. EI Rurociągi i armatura Instalację w kotłowni naleŝy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-90/H Rurociągi prowadzić w sposób umoŝliwiający dostęp do urządzeń oraz bezpieczne przejścia. Armatura kulowa wg wykazu na ciśnienia min. 0.6 MPa i posiadająca atesty do stosowania. Przewody prowadzić ze spadkiem 3 % 0 w kierunku odwodnień. Rury spustowe z zaworów bezpieczeństwa sprowadzić nad kratkę ściekową. Zmiany kierunków rurociągów naleŝy wykonać przy pomocy łuków gładkich o promieniu R = 3 Dn wg BN- 76/ Rurę bezpieczeństwa prowadzić ze spadkiem 0.5 %. Przejścia rurociągów przez ściany wykonać w rurach ochronnych. Po stronie tłocznej pomp naleŝy zamontować zawory zwrotne proste. MontaŜ armatury kontrolno pomiarowej naleŝy przeprowadzić po zakończeniu montaŝu urządzeń, przepłukaniu kotła i wstępnej próbie wodnej instalacji. Znakowanie przewodów wykonać wg PN-66/H Na wszystkich rurociągach wykonać strzałki w widocznych miejscach oznaczając kierunek przepływu. 9. Izolacja. W kotłowni naleŝy wszystkie przewody rozsyłowe po oczyszczeniu do 2 0 czystości pomalować zgodnie z instrukcją KOR-3A farbą podkładową symbol , grubość warstwy 0.1 mm, dwukrotnie farbą syntetyczną nawierzchniową symbol Przewody izolować termicznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(zał. nr 2): - średnica wewnętrzna przewodu do 22 mm grubość izolacji o λ = 0,035 W/(m*K) równa 20 mm - średnica wewnętrzna przewodu od 22 mm do 35 mm grubość izolacji o λ=0,035 W/(m*K) równa 30 mm - średnica wewnętrzna przewodu od 35 mm do 100 mm grubość izolacji o λ = 0,035 W/(m*K) równa średnicy wewnętrznej przewodu. 10. Napełnianie i uzupełnianie wody w zładzie Napełnianie i uzupełnianie wody w zładzie instalacji c.o. przewidziano poprzez urządzenie do zmiękczania wody SFO7CF-EPURP oraz urządzenie do napełniania składające się z : reduktora, zaworu zwrotnego, manometru oraz końcówki do węŝa. Po napełnieniu zładu instalacji c.o. wąŝ elastyczny w oplocie stalowym musi być odłączony od zaworu do napełniania. Przy zamówieniu urządzenia do uzdatniania wody naleŝy podać analizę jakościową wody. Woda obiegu grzewczego musi spełniać następujące wymagania : - wartość ph zawartość chlorków < 10.3 mol/m 3 - przewodność właściwa < 500 ms/cm w temperaturze 25 0 C 11. Zabezpieczenie kotłowni przed koncentracją ulatniającego się gazu Zgodnie z WTWiO Kotłowni na Paliwa Gazowe i Olejowe w pomieszczeniu kotłowni przewidziano zainstalowanie detektora gazu ( metanu ) który przy pojawieniu stęŝenia gazu 0.1 dolnej granicy wybuchowości powoduje odcięcie dopływu gazu do kotłowni poprzez zawór elektromagnetyczny zamontowany na instalacji doprowadzającej gaz do kotłowni sterowany modułem alarmowym na który podawany jest sygnał detektora. Przewiduje się optyczne i akustyczne sygnalizowanie zadziałania ww detektora gazu. Detektor gazu naleŝy umieścić nad kotłem zgodnie z instrukcją producenta. Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typ GX składa się z : - detektora gazu o budowie przeciwwybuchowej - DEX-1 - modułu alarmowego MD-2.Z

12 - pełnoprzelotowego zaworu klapowego MAG Próba urządzeń kotłowych Instalację, wraz z urządzeniami w kotłowni po zmontowaniu winna być poddana próbie hydraulicznej na ciśnienie min 0.4 MPa oraz na gorąco na ciśnienie robocze. Próby instalacji połączyć z płukaniem instalacji przy prędkości wypływu około 1 m/s. 13. Obsługa kotłowni Kotłownia przystosowana jest do pracy bez stałej obsługi ( automatyczna ). UŜytkownik winien zapewnić bieŝący dozór pracy urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pomieszczenie zabezpieczyć przed wejściem osób nieupowaŝnionych oraz wyposaŝyć w wymagane instrukcje obsługi oraz sprzęt ppoŝ. UWAGA : Nie wolno spuszczać wody z instalacji na okres letni. 14. Uwagi końcowe. Całość robót naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotłowni na Paliwa Gazowe i Olejowe. NaleŜy bezwzględnie stosować materiały posiadające atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zainstalowanie kotła, uruchamianie,konserwacja oraz naprawy mogą być wykonywane tylko przez uprawnioną firmę. Kotłownia oraz urządzenia w niej zamontowane podlegają przepisom DOZORU TECHNICZNEGO UŜytkownik ma obowiązek zlecenia uprawnionym firmom regularne ( co najmniej raz w roku wykonywanie konserwacji urządzeń i czyszczenie kotła. Zaleca się zawarcie umowy na stałe usługi przeglądowo remontowe kotłowni. O B L I C Z E N I A Bilans ciepła Zapotrzebowanie ciepła: obieg instalacji c.o. dla pomieszczeń sklepu, biblioteki, sali komputerowej i innych, oznaczony na rysunkach,,a 21,6 kw obieg instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnicy dla pomieszczeń jak wyŝej, oznaczony na rysunkach,,b 8,0 kw obieg instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnicy dla sali konferencyjno-widowiskowej wraz z zapleczem, oznaczony na rysunkach,,c 30,0 kw obieg instalacji c.o. dla sali konferencyjno-widowiskowej wraz z zapleczem, oznaczony na rysunkach,,d - 29,4 kw Razem 89 kw Dobór kotła Ze względu współczynnik jednoczesności rozbioru = 0,9 wynikający z okresowego zapotrzebowanie ciepła technologicznego do nagrzewnic przyjęto: Moc kotłowni : Q = 80,0 kw Dla wytworzenia tej ilości ciepła dobrano kocioł gazowy kondensacyjny ecocraft exclusiv VKK 806/3-E o mocy 80 kw. Dane techniczne kotła: - znamionowa moc cieplna - 80 kw - zakres mocy cieplnej - 13,6 84,1 kw - nominalny współczynnik sprawności - 97,8 % (108,4 przy 30 % obciąŝeniu) - znamionowe zuŝycie gazu - 8,5 m 3 / h - max. ciśnienie robocze - 6 bar - max. Temperatura wody C - ilość spalin - 35,4 g/s - temperatura spalin C - wymiary gabarytowe - wys.1285mm, szer.695mm, głębokość 1240 mm - cięŝar kg - wymagane napięcie zasilania /50 Hz - maksymalny pobór mocy elektrycznej W Dobór pomp a/ pompa kotłowa

13 1,3x80x860 = = 4,6 20x972 G p m 3 /h Dobrano pompę z regulowaną prędkością obrotową do kotła VKK 806/3 (wyposaŝenie dodatkowe oferowane przez firmę Vaillant). U = 230 V, N s = 25,7 W b/ pompa obiegowa instalacji c.o. dla pomieszczeń sklepu, biblioteki, sali komputerowej i innych, oznaczony na rysunkach,,a 21,6 kw 1,2x 21,6x860 = = 1,15 20x972 G p m 3 /h Dobrano pompę typ MAGNA produkcji Grundfos U = 230 V, N s = 85 W c/ pompa obiegowa instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnicy dla pomieszczeń jak wyŝej oznaczony na rysunkach,,b 8,0 kw 1,2x8x860 = = 0,42 20x972 G p m 3 /h Dobrano pompę typ MAGNA produkcji Grundfos U = 230 V, N s = 85 W c/ obieg instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnicy dla sali konferencyjno-widowiskowej wraz z zapleczem oznaczony na rysunkach,,c 30,0 kw 1,2x30x860 = = 1,60 20x972 G p m 3 /h Dobrano pompę typ MAGNA produkcji Grundfos U = 230 V, N s = 85 W c/ obieg instalacji c.o. dla sali konferencyjno-widowiskowej wraz z zapleczem oznaczony na rysunkach,,d - 29,4 kw 1,2x 29,4x860 = = 1,56 20x972 G p m 3 /h Dobrano pompę typ MAGNA produkcji Grundfos U = 230 V, N s = 85 W Jedna pompa MAGNA i jedna pompa MAGNA będzie stanowić rezerwę magazynową. Zabezpieczenie układu grzewczego przed wzrostem ciśnienia Zabezpieczenie układu grzewczego przed wzrostem ciśnienia zgodnie z PN-B : 1999 stanowić będzie : - zawór bezpieczeństwa - naczynie wzbiorcze przeponowe Dobór zaworu bezpieczeństwa na kotle Doboru zaworu bezpieczeństwa dokonano zgodnie z normą PN-81/M i przepisów UDT DT-UC-90KW/04 Udział wody i pary w mieszance parowo-wodnej przepływającej przez zawór po jego zadziałaniu. A sumaryczny przekrój kanałów zaworu m przepustowość zaworu bezpieczeństwa A w obliczeniowa powierzchnia przekrojów kanałów dopływowych zaworu bezpieczeństwa niezbędna do odprowadzenia wody [mm] A p obliczeniowa powierzchnia przekrojów kanałów dopływowych zaworu bezpieczeństwa niezbędna do odprowadzenia pary [mm] P max max. nadciśnienie przed zaworem [Pa]

14 P 1 = 0,3 Pa P 2 = 0 ρ 1 = 971,8 r = 2256 N = 80 kw moc kotła [kw] A = A p + A w A p = 0 X 2 = 0 A w 5,03x0,25 ( 1 X 2 ) xm ( p1 p 2 ) xρ1 = = A w = 6,7 mm 2 Przepustowość zaworu bezpieczeństwa 5,03x0,25 N 80 m 3600 x = 3600x = 127,6kg / h r ,6 0,3x971,8 Przekrój i średnica zaworu bezpieczeństwa A = A w A w = 6,7 mm 2 d = 2,9 mm Dla w/w kotła zaprojektowano zgodnie z tabelami doboru zaworów SYR 1915 zawór bezpieczeństwa 1915 SYR o średnicy króćca wylotowego 3/4 ciśnienie otwarcia zaworu 3,0 bar. Naczynie przeponowe Dobrano programem komputerowym naczynie przeponowe: typ REFLEX typ NG 140 z szybkozłączką Dn 25 V uŝ =46,7 dm 3 przy ciśnieniu statycznym 1,5 bara φ = 480 mm, H = 912 mm wewnętrzna średnica rury wzbiorczej Dn 25 mm Dobór komina Kocioł jest z zamkniętą komorą spalania, powietrze do spalania doprowadzone z szybu kominowego, przewód do odprowadzania spalin ułoŝony jest w szybie kominowym. Odprowadzenie spalin z kotła przewodem spalinowym Φ 150 mm naleŝy zredukować do Φ 130 mm i poprowadzić w szybie o średnicy wewnętrznej Φ 190 mm. P R O J E K T B U D O W L AN Y Wewnętrzna instalacja c.o. i instalacja ciepła technologicznego PROJEKT ZAMIENNY OBIEKT: DOM KULTURY NIEDŹWIADA GÓRNA

15 dz. 3274, gm. Ropczyce INWESTOR: Gmina Ropczyce, Ropczyce ul. Krisego 1 Projekt zawiera: 1. Opis techniczny 2. Część graficzna rys. Rzut parteru instalacja c.o. 01 Rzut piętra instalacja c.o. 02 Rozwinięcie instalacji c.o. 03 Rozwinięcie instalacji c.o. c.d. 04 PROJEKTANT: inŝ. Ludomir Deszcz - upr. proj. nr 2317/59 OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Tomasz Baran - SPRAWDZAJĄCY: inŝ. Halina Lis upr. bud. S-177/94 - DATA OPRACOWANIA: grudzień 2010 r. O P I S T E C H N I C Z N Y do P.B. instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepła technologicznego 1. Podstawa opracowania projekt architektoniczno - konstrukcyjny obowiązujące normy i przepisy. wizja lokalna. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury w Niedźwiadzie Górnej. 3. Stan istniejący Istniejący budynek nie posiada instalacji centralnego ogrzewania, jest ogrzewany za pomocą pieców węglowych kaflowych. W ramach rozbudowy projektuje się instalację c.o. zasilaną z projektowanej kotłowni gazowej. 4. Instalacja c.o. i instalacja do nagrzewnic wentylacyjnych

16 Projektuje się system ogrzewania wodno-pompowy, dwururowy z dolnym rozdziałem, parametry 80 0 /60 0 C. Poziomy prowadzone w posadzce lub w bruzdach w ścianach. Usytuowanie grzejników pokazano na rysunkach. Odpowietrzenie za pomocą automatycznych odpowietrzników pływakowych montowanych w najwyŝszych punktach instalacji. Obliczenia strat ciepła oraz obliczenia hydrauliczne przewodów, dobór grzejników wykonano programem komputerowym. Zapotrzebowanie ciepła wynosi: - dla instalacji c.o. 47 kw, - dla instalacji zasilania nagrzewnic centrali wentylacyjnych 41 kw (nagrzewnica dla sali konferencyjnowidowiskowej 30 kw, nagrzewnica dla świetlicy, biblioteki, sklepu i sali komputerowej 8 kw, konwektor wentylatorowy w kuchni 3 kw). Zaprojektowano następujące obiegi grzewcze: obieg instalacji c.o. dla pomieszczeń sklepu, biblioteki, sali komputerowej, i innych oznaczony na rysunkach,,a, obieg instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnicy dla pomieszczeń jak wyŝej oznaczony na rysunkach,,b, obieg instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnicy dla sali konferencyjno-widowiskowej wraz z zapleczem oznaczony na rysunkach,,c, obieg instalacji c.o. dla sali konferencyjno-widowiskowej wraz z zapleczem oznaczony na rysunkach,,d, Obiegi c.o. sterowane są z poziomu kotłowni, równieŝ przy wykorzystaniu regulatorów pokojowych. 5. Przewody i izolacje Instalację zaprojektowano z rur PP-R/Al./PP-R PN 20 w systemie,,fusiotherm-stabi (rura zespolona wzmocniona folią aluminiową w środkowej warstwie). Rury zespolone fusiotherm - Stabi podczas montaŝu naleŝy odpowiednio zamocować do konstrukcji budowlanych za pomocą obejm metalowych z wkładką gumową. Przewody układać w podłodze w szlichcie betonowej. Ze względów wytrzymałościowych grubość warstwy betonu nad rurą powinna wynosi minimum 4 cm. Kompensowanie zmiany długości rur zespolonych fusiotherm - Stabi do długości max. 40 m moŝna pominąć poprzez umieszczenie obejmy punktu stałego bezpośrednio przy kaŝdym rozgałęzieniu przewodu. Wtedy wydłuŝenia nie są przenoszone na sąsiednie odcinki. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane ( ściany i stropy) wykonać w tulejach ochronnych wykonanych np. z cienkościennych rur z tworzywa. W obszarze tulei nie moŝe być wykonane Ŝadne połączenie na przewodzie. Połączenie elementów fusiatherm wykonuje się techniką zgrzewania (polifuzja termiczna) w temperaturze 260 o C. Do zgrzewania uŝywać oryginalnych przyrządów i narzędzi. Na gałązkach przed grzejnikami z zasilaniem bocznym montować termostatyczne zawory grzejnikowe wraz z głowicami AV6. Na gałązkach powrotnych zawory odcinające, umoŝliwiające spust wody i odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji. Numer wstępnej nastawy podano na rozwinięciach. Spadki gałązek w kierunku przepływu wody. Odpowietrzenie za pomocą automatycznych odpowietrzników pływakowych z zaworem odcinającym, montowanych na pionach. Przewody izolować termicznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(zał. nr 2): - średnica wewnętrzna przewodu do 22 mm grubość izolacji o λ = 0,035 W/(m*K) równa 20 mm - średnica wewnętrzna przewodu od 22 mm do 35 mm grubość izolacji o λ = 0,035 W/(m*K) równa 30 mm - średnica wewnętrzna przewodu od 35 mm do 100 mm grubość izolacji o λ = 0,035 W/(m*K) równa średnicy wewnętrznej przewodu. 6. Grzejniki Do ogrzania pomieszczeń zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe profilowe PURMO z zasilaniem dolnym i bocznym. Długości i wysokość grzejników wg rysunków rzutów i rozwinięcia instalacji. Grzejniki w pomieszczeniach zlokalizowane pod oknami montować na wysokości 10 do 15 cm od podłogi. Wodę z grzejników moŝna spuszczać tylko w wypadku awarii. Instalacja musi by napełniona wodą przez cały czas (nie tylko w sezonie grzewczym).

17 7. Próby ciśnieniowe i regulacja instalacji. Po wykonaniu całości instalacji naleŝy, przeprowadzić próby hydrauliczne na zimno na ciśnienie 0,4 MPa oraz próbę na gorąco przy ciśnieniu i temperaturze odpowiadającej warunkom roboczym. W czasie próby naleŝy sprawdzić: - szczelność i działanie armatury - szczelność grzejników i przewodów Po zmontowaniu instalacji naleŝy przeprowadzić próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. Próbę ciśnieniową naleŝy przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Zeszyt 6. Po 3 dobowym okresie działania moŝna przystąpić do regulacji instalacji. Najpierw naleŝy wykonać wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Następnie naleŝy dokonać pomiaru temperatur w poszczególnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody zasilającej i powrotnej dla danej temperatury zewnętrznej. Pomiary naleŝy przeprowadzić po 3 dobach działania ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiarów nie naleŝy przeprowadzać przy temperaturach zewnętrznych wyŝszych od +5 0 C. Regulację moŝna uznać za przeprowadzoną prawidłowo, jeŝeli odstępstwa od temperatury w pomieszczeniach mieszczą się w granicach 1 0 C C od temperatur załoŝonych w projekcie. 8. Uwagi końcowe Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6, wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa r Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczające do pracy w instalacji wydane przez odpowiednie organy np. COBRTI INSTAL

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego.

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. 1 PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. II. Część graficzna 1.Rzut parteru skala 1: 50 rys.nr 1 2.Rzut I piętra - - 1: 50 - - 2 3.Rzut

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie.

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ OPACOWANIE ZAWIERA: OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ RYSUNKOWA - RZUT FRAGMENTU PARTERU skala 1:100 rys. 1 - RZUT FRAGMENTU I PIĘTRA skala 1:100 rys. 2 - RZUT FRAGMENTU II PIĘTRA skala 1:100 rys. 3 - RZUT DACHU CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy jako projektant / sprawdzający, Ŝe projekt budowlany obiektu: Instalacja gazu i punkt

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WOD-KAN I P.POś.

INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WOD-KAN I P.POś. 1 INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WOD-KAN I P.POś. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny SPIS RYSUNKÓW 1. Rzut piwnic 1 : 100 2. Rzut parteru 1 : 100 3. Rzut I piętra 1 : 100 4. Rzut

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach,

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - inwentaryzacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Koszalin lipiec 2008r. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBIEKT: Przebudowa wnętrz stołówki z zapleczem kuchennym INWESTOR: Szkoła Podstawowa w Karlinie, ul. Traugutta 2 78-230 Karlino ADRES: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74 OBIEKT: budynek biurowy LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 7 INWESTOR: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład BudŜetowy ul. Partyzantów 7 80-2 Gdańsk TEMAT: przebudowa i remont pomieszczeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT BUDOWLANY -

- PROJEKT BUDOWLANY - - PROJEKT BUDOWLANY - OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny ADRES OBIEKTU: Leszno ul. Nowy Rynek 3/2 INWESTOR: MZBK Leszno ul. Dekana 10 TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Charakterystyka obiektu... 2 4. Warunki podłączenia... 2 5. Opis instalacji... 2 5.1.Prowadzenie przewodów... 3 5.2. Regulacja nastawcza

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Część opisowa. B. Część rysunkowa. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Wiadomości ogólne o obiekcie

SPIS TREŚCI. A. Część opisowa. B. Część rysunkowa. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Wiadomości ogólne o obiekcie SPIS TREŚCI A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Wiadomości ogólne o obiekcie 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja centralnego ogrzewania 4.2.Instalacja wod kan 5. Uwagi

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI C.O. I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis ogólny 4. Rurociągi 5. Armatura 6. Grzejniki i nagrzewnice 7. Izolacje termiczne 8. Badania

Bardziej szczegółowo

MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl

MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl EGZ. NR1 P r z e d s i ę b i o r s t w o T e c h n i c z n o -H a n d l o w e CIEPŁOTECHNIKA MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. Nazwa inwestycji Inwestor REMONT SALI SPOTKAŃ PRZY OSP W STRADUNI GMINA WALCE zam. 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 Lokalizacja inwestycji Stradunia ul. Opolska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T.

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanym w Nowym Dworze Gdańskim. Zawartość opracowania Część I opisowa. 1.0. Podstawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. - 1 - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A: CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Podstawa opracowania. B: OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. 1. MontaŜ i prowadzenie przewodów. 2. Roboty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO GRZEGORZ PABJAN 38-200 JASŁO, ul. 17-Stycznia 68a tel./fax (13) 446 26 63, 791 926 382 www.ekopro-projekty.pl, e-mail: ekopro1@wp.pl P R O J E K T B U D O W L A N Y

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacji sanitarnych

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacji sanitarnych Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacji sanitarnych Nazwa zadania: Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ząbkowskiej 13 w Warszawie - roboty budowlane i instalacyjne - w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE C.O. i GAZ

INSTALACJE C.O. i GAZ INSTALACJE C.O. i GAZ Obiekt: Adres: ul. Tysiąclecia 29, 24-103 Żyrzyn Inwestor: Gminna Biblioteka w Żyrzynie Ul. Tysiąclecia 29 24-103 Żyrzyn Branża: Sanitarna Funkcja Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przedszkolnego. ul. Strzelecka 6 dz. nr 16/9 AM pl. Wolności 5a. Gmina Środa Śląska

PROJEKT BUDOWLANY. Przedszkolnego. ul. Strzelecka 6 dz. nr 16/9 AM pl. Wolności 5a. Gmina Środa Śląska BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI BUDOWNICTWA 55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2, tel.fax /071/317 31 17, 0603 629 743 peterses@wp.pl; NIP 913-104-74-78 Egzemplarz Wydziału Architektury PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o.

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Inwestor: Obiekt, adres: Stadium: PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Gmina Wiązownica 37-522 Wiązownica 208 Świetlica Wiejska Manasterz 59 37-522 Wiązownica Działka nr 316/3, obręb Manasterz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTO-BUD

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA GAZOWA (G)

INSTALACJA GAZOWA (G) INSTALACJA GAZOWA (G) listopad 2012 G1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY STR. G3-G7 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 2. RYS. NR. 1 RZUT PARTERU STR. G8 3. RYS. NR. 2 RZUT PIĘTRA STR. G9 4. RYS.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY Temat: instalacja centralnego ogrzewania w budynku Obiekt : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży Adres: Łomża ul. Aleja Legionów 36. Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis projektowanej instalacji. 3.1. Projektowane wyposażenie w przybory gazowe. 3.2. Zużycie gazu. 3.3. Rozprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz. Nr 29/2 obręb 18 AUTOR: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE. S. Z. G. Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE. S. Z. G. Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE S. Z. G. Sp. z o.o. 20-016 Lublin ul.narutowicza 45/3, tel/fax. (081) 53-298-19 OBIEKT: Budynek mieszkalny (oficyna) MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo