PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa dz. nr ew. 222 Inwestor : Gmina Wiśniowa PROJEKT ZAWIERA : 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Rzut piwnic 1: 100 rys nr 1 4. Rzut parteru 1: 100 rys nr 2 5. Rzut piętra 1: 100 rys nr 3 6. Rozwinięcie aksonometryczne gazu 1: 100 rys nr 4 7. Układ redukcyjno-pomiarowy rys nr 5 8. Schemat instalacji ochrony odgromowej rys nr 6 PROJEKTANT : Dębica, luty 2007 r

2 O P I S T E C H N I C Z N Y 2 do P.B. wewnętrznej instalacji gazowej dla Budowy Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w m. Markuszowa dz. nr ew Podstawa opracowania. - Projekt architektoniczno-konstrukcyjny - obowiązujące normy i przepisy - warunki przyłączenia do sieci gazowej l.dz. 300/O/WP2/83/06 z dnia r wydane przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie. 2. Zakres opracowania. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Markuszowej w pomieszczeniach szkolnych i mieszkaniu słuŝbowym. Wykorzystanie paliwa gazowego dla : ogrzewania, podgrzewania wody uŝytkowej i przygotowania posiłków. Zapotrzebowanie gazu, pomieszczenia szkolne : - kocioł gazowy c.o. z zasobnikiem - 1 szt - 12,0 m 3 /h - kuchenka gazowa 4 palnikowa - 1 szt - 1, 2 m 3 /h - istniejąca kuchenka gazowa 4 palnikowa - 1 szt. - 1, 2 m 3 /h Zapotrzebowanie gazu mieszkanie słuŝbowe : - istniejący PGW - 1 szt - 2, 5 m 3 /h - istniejąca kuchenka gazowa 4 palnikowa - 1 szt. - 1, 2 m 3 /h 3. Instalacja wewnętrzna gazowa Wewnętrzna instalacja gazowa musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz 690)ze zmianami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 109, poz 1156 ). Od gazomierza GN10 prowadzony będzie przewód gazowy φ 40 do kotła gazowego oraz przewód gazowy φ 25 do kuchenek. Od gazomierza G4 prowadzony będzie przewód gazowy φ 25 do mieszkania słuŝbowego gdzie zasilał będzie w gaz kuchenkę gazową i podgrzewacz ciepłej wody. Średnice w/w przewodów przedstawiono na rozwinięciu aksonometrycznym instalacji gazowej. Do wykonania instalacji gazowej naleŝy uŝywać rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie. Przewody gazowe z rur stalowych, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposaŝenie budynku, naleŝy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich uŝytkowania. Odległości między przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umoŝliwiać wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody gazowe naleŝy prowadzić w odległości : a) 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je nad tymi przewodami b) 15 cm od poziomych przewodów centralnego ogrzewania umieszczając je nad tymi przewodami c) 10 cm od pionowych przewodów instalacji j.w. oraz od przewodów innych instalacji z wyjątkiem elektrycznych d) 20 cm od przewodów telefonicznych prowadzonych równolegle

3 3 e) 10 cm do uszczelnionych puszek elektrycznych z zaciskami umieszczając je nad tymi puszkami f) 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących ( wyłączniki, gniazdka, itp. ) Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności powinny być zabezpieczone przed korozją. Rury gazowe prowadzone po ścianach powinny być mocowane za pomocą uchwytów. Rozstaw uchwytów zaleŝy od średnicy i wynosi 1,5 2,5 m. Nie mogą być mocowane do innych przewodów czy stanowić dla nich wsporników. Nie wolno wykorzystywać rur gazowych jako elementów uziemienia instalacji odgromowych czy przewodów bezpieczeństwa. Przejścia przez ściany wykonywać w rurze stalowej o jedną dymensje większą niŝ rury gazowe przejście typu PS. Przestrzeń pomiędzy ściankami rury osłonowej a rury gazowej wypełnić pianką poliuretanową lub silikonem S 300 Przewody gazowe naleŝy zabezpieczyć antykorozyjnie. Najpierw oczyścić je ze zgorzeliny, rdzy i tłuszczów do II stopnia czystości wg PN-70/H Następnie pomalować farbą przeciwrdzewną np. poliwinylową o symbolu a następnie pokryć farbą ftalową lub chlorokauczukową Ŝółtą. 4. Urządzenia gazowe Do instalacji gazowej przewiduje się zamontowanie następujących przyborów gazowych, które muszą posiadać atest dopuszczający do uŝytku. Pomieszczenia szkolne : - kocioł gazowy z zasobnikiem - 1szt. - kuchenka 4-ro palnikowe - 1szt. - istniejąca. kuchenka 4-ro palnikowe - 1szt. Mieszkanie słuŝbowe : - istniejąca kuchenka gazowa - 1 szt. - istniejący podgrzewacz ciepłej wody - 1 szt. Pomieszczenie, w którym przewiduje się zainstalowanie kotła gazowego winno posiadać wentylacje zapewniającą wymianę powietrza i poziom jego zanieczyszczenia zgodny z przepisami i Polskimi Normami. Wysokość tego pomieszczenia po pogłębieniu będzie wynosić 2,3 m. Kocioł gazowy będzie połączony na stałe przewodem z indywidualnym kanałem spalinowym. Pionowy odcinek przewodu powinien mieć długość co najmniej 0,22 m, a poziomy długość nie większą niŝ 2,0 m ze spadkiem 5 % do urządzenia gazowego. Kanał nawiewny typ Z 30x30 cm, sprowadzony 30 cm nad poziom posadzki. Wywiew - poprzez kanał wywiewny 27x14 cm. Pozostałe pomieszczenia, w których są zamontowane urządzenia gazowe są wysokości 3 m oraz posiadają wentylację wywiewną po przez kanały 14x14 cm. Przed odbiorem instalacji gazowej kanały spalinowe i wentylacyjne powinny być sprawdzone i potwierdzone pozytywną opinią kominiarską. W kotłowni zaprojektowano Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX automatycznie odcinającego dopływ gazu i eliminującego zagroŝenia wybuchem gazu ziemnego w pomieszczeniach. System GX składa się z zaworu szybkozamykającego MAG-3 umieszczonego w skrzynce obok układu redukcyjno- pomiarowego na zewnątrz budynku, detektora gazu DEX-1 oraz modułu sterującego MD-2 umieszczonych w kotłowni. Otwarcie zaworu MAG-3 moŝe nastąpić tylko ręcznie. 5. Próba szczelności Próbę szczelności instalacji naleŝy wykonać przed pomalowaniem rur w obecności dostawcy gazu. Próba polega na napełnieniu przewodów powietrzem o ciśnieniu 50 kpa. Pomiar spadku ciśnienia manometrem naleŝy rozpocząć po upływie min od chwili napełnienia przewodów powietrzem. JeŜeli w ciągu 30 min nie zaobserwuje się spadku ciśnienia na manometrze, instalację moŝna uznać za szczelną. JeŜeli

4 4 trzykrotna próba szczelności da wynik negatywny kwalifikuje się ją do rozebrania i powtórnego wykonania. Instalacja powinna być napełniona gazem w ciągu 6 miesięcy od daty wykonania próby szczelności. Po tym terminie próbę naleŝy przeprowadzić na nowo. Po sprawdzeniu szczelności instalacji gazowej przez wykonawcę powinien nastąpić ostateczny, komisyjny odbiór szczelności przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Z przeprowadzonej próby szczelności naleŝy sporządzić protokół. Otwarcia dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu. 6.Układ redukcyjno - pomiarowy Zespół urządzeń składający się na układ redukcyjno- pomiarowy będzie zlokalizowany w szafce gazomierzowej usytuowanej na zewnątrz budynku pokazany na rzucie parteru. W skład układu redukcyjno - pomiarowego wchodzą: - gazomierz G 4 - gazomierz G 10N - reduktor R 25 - rejestrator szczytów godzinowych MacR2 W szafce gazomierzowej zamontowane będą dwa układy pomiarowe jeden dot. mieszkania słuŝbowego gazomierz G 4 i układ pomieszczeń szkoły gazomierz G 10N. W układzie pomiarowym gazomierza miechowego G10N z nadajnikiem impulsów, zamontowany będzie rejestrator szczytów godzinowych MacR2 z zasilaniem bateryjnym. Obudowa punktu pomiaru powinna posiadać drzwiczki z otworami wentylacyjnymi wykonanymi w dolnej i górnej części w celu odpowiedniej wentylacji. Pole przekroju otworów powinno wynosić, co najmniej 2 % powierzchni przekroju. Całą szafkę naleŝy pomalować w kolorze Ŝółtym i powinna być oznaczona literą G. Odległość szafki układu pomiarowego od krawędzi drzwi i okien, otworu wentylacyjnego lub innego otworu powinna wynosić co najmniej 1.0 m. Układ pomiarowy powinien być tak usytuowany, aby kurek główny znajdował się minimum0,5 m od terenu i nie więcej niŝ 1,8 m.. Nie naleŝy instalować liczników elektrycznych powyŝej punktu pomiarowego Lokalizacja punktu pomiarowego, rozmieszczenie urządzeń w punkcie, a takŝe szczegóły konstrukcyjne pokazano w części rysunkowej projektu. Układ redukcyjno pomiarowy powinien odpowiadać normom : ZN-G Instalacja ochrony odgromowej Wszystkie metalowe części instalacji redukcji powinny być połączone ze sobą i uziemione zgodnie z PN-89/E-05003/03. Obiekty technologiczne i budowlane instalacji redukcji powinny być wyposaŝone w ochronę odgromową zgodną z ZN-G-4120 pkt NaleŜy wykonać połączenie skrzynki gazowej z instalacją uziemienia otokowego budynku szkoły. Połączenie wykonać z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 uziom 10 Ω. Wszystkie połączenia podziemne elementów wykonać jako spawane. Miejsca spawane zabezpieczyć przed korozją farbami podkładowymi i nawierzchniowo lepikiem na zimno lub izolować taśmami PE. Z związku z tym Ŝe wszystkie elementy w układzie redukcyjno pomiarowym są z elementów stalowych i gwintowane, naleŝy rurę stalową przyłącza połączyć z obudowa skrzynki gazowej drutem stalowym ocynkowanym φ 6 mm. Drzwiczki skrzynki połączyć z obudową linką stalową o przekroju co najmniej 4 mm 2. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać pomiary rezystancji uziomu przy skrzynce. Z powyŝszych pomiarów sporządzić protokoły.

5 Wszystkie prace związane z wykonaniem uziemienia naleŝy wykonać zgodnie z normą PN-89/E-05003/03. Ochronna odgromowa obiektów budowlanych ochronna obostrzona przez osoby uprawnione. 8. Uwagi końcowe. Próbę szczelności naleŝy wykonać przy udziale przedstawiciela Rozdzielni Gazu. - Instalacje powinny być wykonane przy zachowaniu następujących przepisów i norm : 1. Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- MontaŜowych cz.ii Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych. 2. Normy PN-82/B10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz.690) ze zmianami( Dz. U. z 2004r Nr 109 poz. 1156) - Na sprawność działania oraz prawidłowość podłączenia kanałów wentylacyjnych i spalinowych uzyskać pozytywną opinię kominiarską. - Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia r (Dz.U. 89/94 z dnia r. ) uŝytkownik budynku zobowiązany jest do okresowej kontroli instalacji gazowej, co najmniej raz w roku. - Kotłownię eksploatować zgodnie z DTR kotła przy zachowaniu zasad BHP. - Podłączenie kotła do instalacji gazowej moŝe nastąpić po wykonaniu zakresu budowlanego, kanału nawiewnego i wentylacyjnego. - wszystkie stosowane materiały muszą aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa B lub dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności ( PN E Q ) lub deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną - urządzenia oraz armatura wchodzące w skład punktu redukcyjno- pomiarowego muszą posiadać deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub aprobaty techniczne, a przyrządy pomiarowe świadectwo legalizacji. - roboty spawalnicze muszą być wykonywane przez spawaczy posiadających uprawnienia do spawania rurociągów na paliwa gazowe. 5 Opracowała :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O.

SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE II. III. OBLICZENIA TECHNICZNE ZAŁĄCZNIKI 1. kopia uprawnień projektanta 2. kopia zaświadczenia o przynaleŝności do izby zawodowej projektanta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A OBIEKT : Zespół Sportowy Orlik 2012. ADRES : 48-318 Łambinowice ul.powstańcó Śląskich nr działki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji gazowej 713[02].Z3.04

Montaż instalacji gazowej 713[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marzena Więcek Montaż instalacji gazowej 713[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci: dr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST-I-02.01. INSTALACJE C.O. Grupa robót:453 100000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót:453 30000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo