PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI KAPONIER: BARKOWEJ WSCHODNIEJ I PODWÓJNEJ ZW.CZOŁOWĄ FORTU KRZESŁAWICE 49

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI KAPONIER: BARKOWEJ WSCHODNIEJ I PODWÓJNEJ ZW.CZOŁOWĄ FORTU KRZESŁAWICE 49"

Transkrypt

1 PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI KAPONIER: BARKOWEJ WSCHODNIEJ I PODWÓJNEJ ZW.CZOŁOWĄ FORTU KRZESŁAWICE 49 oprac.agata Mamoń mgr konserwator dzieł sztuki Kraków, październik 2011

2 I.WSTĘP Przedmiotem opracowania są elewacje kaponier fortu Krzesławice 49: barkowa wschodnia i podwójna zwana czołową. Prace konserwatorskie przy kaponierze podwójnej i kaponierze barkowej wschodniej przewidywane są w związku z projektowanym ich odsłonięciem. Program prac opracowano na podstawie odsłoniętych fragmentów zakładając, Ŝe części nadal zasypane cechuje podobny stan zachowania. Program będzie wymagał uzupełnienia po usunięcie zasypu i całkowitym odsłonięciu kaponier. Opis fortu, odkrytych struktur architektonicznych i historię obiektu zawiera opracowanie Stanisława Sławińskiego i GraŜyny Szafrugi Fort 49 Krzesławice, kaponiera czołowa (podwójna) i kaponiera barkowa-wschodnia (pojedyncza. Badania historyczno-architektoniczne, Kraków 2011, mps. II.STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ OBIEKTU Elewacje kaponier wykazują dobry stan zachowania. Tynki wierzchnie nie są spęcherzone i odspojone. Rdzeń betonowy jest zbity i spoisty, z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych, nie wykazuje zniszczeń swojej struktury. Powierzchnia ścian i stropów zabrudzona, zaplamiona i zarysowania, pokryta pozostałościami ziemi z zasypu w róŝnym stopniu związanego z porowatym podłoŝem ścian i stropów. Występują bardzo liczne zacieki, przebarwienia i białe wysolenia. W wielu miejscach widoczna jest drobna siateczka spękań tynku, przez które wnika w głąb woda, a na krawędziach pojawiają się sole. Proces ten prowadzi do powstawania drobnych wykruszeń, pękań i odpryskiwań. Szczególnym rodzajem zniszczeń są występujące uszkodzenia powstałe w wyniku wykonywanych tu masowych egzekucji - rozstrzeliwań przez Niemców na obywatelach polskich w czasie II wojny światowej. Kaponiera barkowa wschodnia. Wschodnia i południowa ściana kaponiery zawilgocona na znacznej przestrzeni. Napływ wody następował od góry i związany jest z zalewaniem obiektu przez wody pochodzące z opadów atmosferycznych. Najdalej w dół posunięte zawilgocenie zauwaŝalne jest w naroŝniku ścian. Zacieki i wysolenia szczególnie liczne poniŝej okapu stropu. Krawędzie stropu uszkodzone mechaniczne. Na ścianie wschodniej Ŝółtawe zaplamienia mogą wskazywać na rozwój błony biologicznej. Największe ubytki wierzchnich warstw tynku i rdzenia betonowego występują w rejonie strzelnicy drugiej od strony zachodniej. Schodkowy glif strzelnicy jest w dolnej części niemal całkowicie zniszczony. Drewniana okładzina glifu strzelnicy niezachowana. Na stalowej tarczy występują niewielkie, miseczkowate, okrągłe wgłębienia - ślady po kulach. Wszystkie opisane zniszczenia powstały zapewne od uderzania w ścianę kul karabinowych 2

3 w czasie rozstrzeliwań. Okładzina glifu strzelnicy pierwszej od strony zachodniej znacznie uszkodzona, zwłaszcza od strony zewnętrznej dolna deska niemal całkowicie zniszczona, w bocznych deskach krawędzie drewna rozszczepione, fragmenty drewna odłupane, z sterczącymi drzazgami. Okładzina glifu strzelnicy trzeciej od strony zachodniej mocno pociemniała, zawilgocona, drewno sprawia wraŝenie rozłoŝonego. Brak jest części desek w dolnej części. Na poziomych częściach okładzin zalega gruz. Zachowane strzępie muru Carnota bardzo zabrudzone, zachlapane zaprawą, pozostałości zasypu osadzone w nierównościach muru powodują, Ŝe kolor cegły jest niewidoczny. Układ wątku, spoinowanie czytelne, dobrze zachowane. Cegła, pomimo drobnych ubytków w dobrym stanie. Kaponiera podwójna zwana czołową. WzdłuŜ ściany północnej występuje pociemniała strefa prawdopodobnie związana z zawilgoceniem, ewentualnie przebarwiona od innego rodzaju zasypu. Liczne mniejsze i większe ubytki, wyrwy odsłaniające strukturę rdzenia betonowego widoczne są w ścianie wschodniej. WiąŜą się, podobnie jak w przypadku kaponiery wschodniej, z egzekucjami. W rejonie ubytków nastąpiły rozwarstwienia tynków. Otwór strzelnicy działowej wtórnie zamurowany cegłą. Sklepienie odcinkowe glifu strzelnicy działowej spękane na osi. Tarcza strzelnicza niezachowana. Krawędzie otworu wentylacyjnego ponad strzelnicą działową uszkodzone, w wyniku tego forma otworu jest nieczytelna. Strzelnica południowa posiada pozostałości drewnianej okładziny glifu całkowicie zdegradowane i porozłupywane na odstające drzazgi, w dolnej części glifu brak okładziny. Okładzina glifu strzelnicy południowej nie zachowała się. Drobne ubytki tynku występują na krawędziach strzelnic w ścianie północnej. Strzępie muru Carnota posiada cegłę częściowo rozkruszoną i pokawałkowaną. Układ wątku jest dobrze zachowany. W odkrywkach widoczne fragmenty bruku wapiennego. Mur odcinający kaponierę od przeciwstoku posiada zarówno ubytki całych cegieł, jak i ich fragmentów. Cegła jest rozkruszona, miejscowo rozwarstwiona, posiada znaczną ilość drobnych ubytków. Powierzchnia muru przesłonięta częściowo pozostałościami zasypu. W obu kaponierach stalowe tarcze z otworem strzelniczym znacznie skorodowane, w metalu widoczne wŝery. Rdza rozwarstwia się i opada. Rdzeń metaliczny zachowany. Bruk wapienny otaczający kaponiery na podstawie odkrywek zachowany w dobrym stanie. MoŜna się spodziewać, Ŝe występują jego uszkodzenia związane z odnalezionymi tu pochówkami. 3

4 III.PROGRAM PRAC A.WNIOSKI I ZAŁOśENIA KONSERWATORSKIE Ze względu na szczególny, tragiczny charakter historii kaponier, tzn. funkcjonowanie w tym miejscu w czasie II wojny światowej miejsca straceń, ingerencja w substancję zabytkową powinna być jak najmniejsza i sprowadzać się przede wszystkim do zabiegów technicznych, słuŝących jej utrwaleniu i zabezpieczeniu przed dalszym zniszczeniem. Zakłada się rezygnację z jakichkolwiek uzupełnień o charakterze estetycznym i ograniczenie wyłącznie do tzw. konserwacji zachowawczej. W szczególności ochronie podlegają uszkodzenia tynku, betonowego rdzenia i metalu tarcz strzelniczych powstałe w wyniku uderzeń kul karabinowych w czasie rozstrzeliwań. Z tego powodu nie zakłada się uzupełniana tynków, natomiast odstające fragmenty tynków naleŝy podkleić. W tych rejonach nie proponuje się takŝe czyszczenia elewacji, z wyjątkiem usunięcia luźnych fragmentów ziemi pozostałej po zasypaniu oraz mechanicznego usunięcia wysoleń. Wnioskuje się rezygnację z przeprowadzenia zabiegu odsalania ze względu na brak moŝliwości izolacji obiektu od otoczenia i związane z tym ryzyko uaktywniania się soli. W większym stopniu moŝna oczyścić elewację północną kaponiery podwójnej oraz elewację wschodnią kaponiery wschodniej ze względu na brak uszkodzeń powstałych w czasie okupacji. Na tych elewacjach dopuszczalne są lokalne uzupełnienia ubytków tynku, podobnie jak na krawędziach stropów obu kaponier. Przed przystąpieniem do uzupełnień właściwe byłoby wykonanie badań petrograficznych zapraw betonowych w celu dobrania właściwego składu uzupełnień. Zaleca się do uzupełnień rdzenia dodanie kruszywa wapiennego. Konieczna jest impregnacja biobójcza wszystkich elewacji i stropów. Wnioskuje się równieŝ pozostawienie bez uzupełnień ok. 5 m odcinka muru Carnota bezpośrednio przy kaponierze wschodniej, natomiast w dalszym jego biegu (w barkowym wschodnim odcinku fosy) odbudowę. WiąŜe się to z planowanym powiększeniem zachowanego odcinka fosy. W kaponierze podwójnej zakłada się usunięcie wtórnych zamurowań strzelnicy działowej i wykonanie rekonstrukcji tarczy strzelniczych w przypadku jej odnalezienia w nieodkopanej jeszcze strzelnicy ściany zachodniej lub zaprojektowanie nowej, ze względu na konieczność zabezpieczenia otworu. Zakłada się pozostawienie ceglanego muru schodkowego odcinającego kaponierę podwójną od przeciwstoku. Mur po odczyszczeniu naleŝy poddać impregnacji wzmacniającej i biobójczej, a następnie uzupełnić ubytki cegły i spoinowania zaprawą wapienno-cementową. W ramach prac budowlanych zaleca się kontrolę nasypu i jego ewentualne wzmocnienie. NaleŜy zachować i poddać konserwacji pozostałości muru Carnota na styku z kaponierą podwójną oraz eksponować powyŝej dna fosy relikty dolnych 4

5 partii muru bez jego odbudowywania. Mur zachować w formie reliktowej z uzupełnieniem wyłącznie większych ubytków. Dla konstrukcji ceglanych zastosować do impregnacji materiały krzemoorganiczne, do uzupełnienia ubytków cegieł uŝyć materiał rozbiórkowy o zbliŝonych parametrach technicznych Nie przewiduje się miejscowego uzupełniania cegieł uszkodzonych, których stan jest na tyle dobry, Ŝe nie jest konieczna ich wymiana. Bruk kamienny eksponować i przeprowadzić prace remontowe przy jego oczyszczeniu i uzupełnieniu kamieniem łamanym wapiennym o zróŝnicowanej wielkości - w ramach prac budowlanych. Konserwacji powinny zostać poddane elementy metalowe - tarcze strzelnicze. W celu zabezpieczenia przez procesami korozyjnymi zakłada się zastosowanie inhibitorów korozji nie powodujących zmiany kolorystycznej metalu i dobranych do jego rodzaju. Zachować i poddać konserwacji zachowawczej drewnianą okładzinę zewnętrznych glifów strzelnic. Po mechanicznym oczyszczeniu drewna naleŝy wykonać jego impregnację wzmacniającą i biobójczą, wzmocnić łączenia poszczególnych desek okładziny. W zabiegach przy sklejaniu fragmentów drewna powinno się zachować złoty środek pomiędzy utrzymaniem charakterystycznych zniszczeń roztrzaskania przez kule na drzazgi drewna i wzmocnieniem oderwanych fragmentów. Nie proponuje się uzupełniania okładzin i ich rekonstrukcji w glifach, w których się nie zachowały. Prace naleŝy poprzedzić badaniami stratygrafii powłok malarskich na drewnie. Stropy kaponier powinny zostać zabezpieczone przed nasiąkaniem wodą i wymraŝaniem powierzchni. Ubytki krawędzi stropów uzupełnić. Ewentualne nałoŝenie powłoki hydrofobowej na bazie silanów na beton i konstrukcje ceglane wykonać wyłącznie po całkowitym wyschnięciu tych materiałów. W przeciwnym razie zrezygnować z zabiegu. 5

6 B.PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE Wątek ceglany 1. Wstępne wzmocnienie osłabionych cegieł przed procesem czyszczenia hydrofilnymi preparatami krzemoorganicznym typu KSE 100 E, Steinfestuger OH firmy Remmers, Steinfestiger OH firmy Wacker metodą powlekania pędzlem. 2. Oczyszczenie powierzchni cegły do wyboru metody alternatywne - oczyszczenie powierzchni elewacji strumieniowanym dobranym na powierzchni próbnej kruszywem pod ciśnieniem, metodą piaskowania np. urządzeniem typu Rotec techniką piaskowania z uŝyciem rotacyjnego strumieniowania, w której suchy granulat lub ścierniwo z wodą wprawiane są przez specjalną turbinę przez dysze w ruch wirowy; przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu Kärcher 560 T generującego parę wodną do 140 C przy niskim ciśnieniu roboczym lub suchym lodem. Wykonanie próby na małej powierzchni w celu określenia odpowiednich parametrów czyszczenia dla urządzenia (temperatury, ciśnienia i rodzaju kruszywa). Nie przewiduje się zastosowania środków chemicznych do oczyszczenia wątku ceglanego. 3. Nasączenie preparatem biobójczym typu Algat firmy Altax sp. z o.o., który jednocześnie zapobiega osadzaniu się nowych mikroorganizmów. Miejsca zaatakowane przez mikroorganizmy moŝna poddać takŝe dezynfekcji innymi preparatami bakterio- i grzybobójczymi np. Keim Algicid, Algizit Kabe. Alkutex BFA Entferner, Impragnierung BFA lub Funcosil Algenmittel. 4. Wzmocnione osłabionych i osypujących się cegieł hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym np. Steinfestiger OH firmy Remmers, Steinfestiger OH firmy Wacker przez zabieg impregnacji metodą powlekania. 5. Ewentualna wymiana cegły na nową w miejscach jej ubytków. UŜyta zostanie zachowana w dobrym stanie cegła rozbiórkowa o zbliŝonych parametrach technicznych, kolorze i wymiarach. Cegły zostaną osadzone na zaprawie cementowej. 6. Wyłącznie w przypadku osiągnięcia całkowitego wyschnięcia cegły - zabezpieczenie powierzchni wątku ceglanego przez załoŝenie cienkiej powierzchniowej powłoki hydrofobowej. bezbarwnymi preparatami hydrofobizującymi opartymi na specjalnych silikonach np. Funcosil SNL firmy Remmers, Steinfestiger H firmy Wacker, Ahydrosil K prod.silikony Polskie, Baumit Impregnat. Zabieg hydrofobizacji zostanie wykonany metodą powlekania. 6

7 Rdzeń betonowy wraz z narzutem 1. Przeprowadzenie badań materiałów z zapraw mineralnych 2. Ewentualne usunięcie wtórnych uzupełnień przez wykucie. 3. Oczyszczenie powierzchni betonowych do wyboru metody alternatywne - oczyszczenie metodą strumieniowo-ścierną dobranym na powierzchni próbnej kruszywem pod ciśnieniem lub przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu Kärcher 560 T generującego parę wodną do 140 C przy niskim ciśnieniu roboczym. Wykonać próbę na małej powierzchni w celu określenia odpowiednich parametrów czyszczenia dla urządzenia (temperatury, ciśnienia i rodzaju kruszywa). 4. Podklejenie odstających tynków cementowych i spękań za pomocą Viscacid-Injectionharz frmy Remmers lub Rofaplast PUR-Injectionharz firmy Remmers. 5. Wzmocnienie zapraw cementowych hydrofilnymi preparatami krzemoorganicznym np. Funcosil Steinfestiger OH firmy Remmers, Steinfestiger OH firmy Wacker, przez zabieg impregnacji metodą powlekania wyłącznie w miejscach tego wymagających. 6. Uzupełnienie ubytków elementów betonowych zaprawą cementową zbliŝoną do zaprawy pierwotnej z cementu portlandzkiego z dodatkiem wypełniacza grubego kruszywa wapiennego. Zaprawę do uzupełnień dobrać na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań petrograficznych oryginalnych zapraw, dopasować fakturę, porowatość i nasiąkliwość uzupełnień. 7. Impregnacja biobójcza, zabezpieczająca przed inwazją mikroorganizmów przez wprowadzenie na powierzchnię cementową np. preparatu Algat firmy Altax sp. z o.o., który jednocześnie zapobiega osadzaniu się nowych mikroorganizmów lub Keim Algicid, Algizit Kabe. Alkutex BFA Entferner, Impragnierung BFA lub Funcosil Algenmittel. 8. Wyłącznie w przypadku osiągnięcia całkowitego wyschnięcia - ewentualna hydrofobizacja wyspecjalizowanymi produktami do hydrofobizującej impregnacji betonu i Ŝelbetu niezmieniającym barwy betonu np. środkami typu Deitermann FC, Silex-Bis firmy Schomburg, Deiterol C. Elementy metalowe (stalowe tarcze z otworem strzelniczym) 1. Usunięcie produktów korozji mechanicznie, przy pomocy ścierniwa, skalpeli itp. z pozostawieniem cienkiej warstwy korozji. 2. Pokrycie oczyszczonej powierzchni metalu inhibitorem. Proponuje się uŝycie inhibitorów, które nie powodują zmiany koloru metalu np. azotyn sodu lub urotropina. Procentowość roztworu naleŝy ewentualnie skorygować w zaleŝności od uzyskiwanego efektu estetycznego. 3. ZałoŜenie warstwy ochronnej 5 % Paraloid B 44 w ksylenie lub z Ŝywicy epoksydowej Beckopox VEP 2385 W. 7

8 4. ZałoŜenie warstwy zabezpieczającej wosk mikrokrystaliczny Cosmoloid H 80 w dwóch warstwach, pierwsza zakładana na ciepło, druga na zimno w roztworze benzyny lakowej. Drewniane okładziny glifów strzelnic 1. Dezynfekcja drewna środkami zapobiegającymi zarówno rozwojowi grzybów jak i Ŝerowaniu drewnojadów np. Hylotox, Impregmal, Imprewit, Izohan Impregnat W2. 2. Impregnacja strukturalna drewna w miejscach zdegradowanych przez miejscową impregnację roztworem Paraloidu B 72 lub Hekolem. 3. Impregnacja środkami przeciwogniowymi np. Ogniochron firmy Altax, Fobos M-4 prod. Zakłady Chemiczne Luboń, Polichrondrew prod. Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADW. 4. Pozostawienie wgnieceń, odszczepień i innych uszkodzeń drewna mających charakter lokalny. 5. Ewentualne sklejenie elementów wyłamanych oraz większych rozszczepień klejami stolarskimi (emulsjami). W razie konieczności dopuszcza się wykonanie wzmocnień przez wykonanie kołkowania bądź wykonania wstawek wzmacniających (jaskółczych ogonów, obcych piór itp. 8

9 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 9

1. Kraków, fort 49 Krzesławice, kaponiera barkowa wschodnia, ściana południowa. Miejsce straceń. Widoczne rozległe ubytki tynku oraz ślady po kulach.

1. Kraków, fort 49 Krzesławice, kaponiera barkowa wschodnia, ściana południowa. Miejsce straceń. Widoczne rozległe ubytki tynku oraz ślady po kulach. 1. Kraków, fort 49 Krzesławice, kaponiera barkowa wschodnia, ściana południowa. Miejsce straceń. Widoczne rozległe ubytki tynku oraz ślady po kulach. 2. Kraków, fort 49 Krzesławice, kaponiera barkowa wschodnia,

Bardziej szczegółowo

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki ROTUNDA - 8 - Fot.R.1 Rotunda, widok w kierunku północnym Fot.R.2 Rotunda, widok w kierunku zachodnim - 9 - Fot.R.3 Rotunda, widok w kierunku wschodnim Fot.R.4 Rotunda, widok w kierunku południowym - 10

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK B AKADEMII MUZYCZNEJ, PRZY UL. ŁĄKOWEJ 1-2 W GDAŃSKU, ELEWACJE, GZYMS WIEŃCZĄCY

BUDYNEK B AKADEMII MUZYCZNEJ, PRZY UL. ŁĄKOWEJ 1-2 W GDAŃSKU, ELEWACJE, GZYMS WIEŃCZĄCY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Obiekt: BUDYNEK B AKADEMII MUZYCZNEJ, PRZY UL. ŁĄKOWEJ 1-2 W GDAŃSKU, ELEWACJE, GZYMS WIEŃCZĄCY 1. Podstawa opracowania: 1. Materiały do przetargu na konserwację i rewaloryzacje

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania. 3 Prace budowlano konserwatorskie. przy murze z cegieł. przy murze z kamienia RAZEM

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania. 3 Prace budowlano konserwatorskie. przy murze z cegieł. przy murze z kamienia RAZEM TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania 2 Prace budowlano konserwatorskie przy murze z cegieł 3 Prace budowlano konserwatorskie przy murze z kamienia RAZEM

Bardziej szczegółowo

Zawartość I.WSTĘP... 2 II.OPIS OBIEKTU... 2 III.ZAGADNIENIA HISTORYCZNE... 3 IV.STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ OBIEKTU... 4 V.PROGRAM PRAC...

Zawartość I.WSTĘP... 2 II.OPIS OBIEKTU... 2 III.ZAGADNIENIA HISTORYCZNE... 3 IV.STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ OBIEKTU... 4 V.PROGRAM PRAC... Zawartość I.WSTĘP.... 2 II.OPIS OBIEKTU.... 2 III.ZAGADNIENIA HISTORYCZNE.... 3 IV.STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ OBIEKTU.... 4 V.PROGRAM PRAC... 5 A.Wnioski i założenia konserwatorskie.... 5 B.Proponowane

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA MURÓW WIEŻY POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ PRZEDMIAR ROBÓT aktualizacja 2012

ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA MURÓW WIEŻY POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ PRZEDMIAR ROBÓT aktualizacja 2012 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Woźniakowska 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Góra Kalwaria z siedzibą w Górze Kalwarii ul. 3 Maja 10 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DOTYCZĄCY ZBIOROWEJ MOGIŁY POMORDOWANYCH W LISTOPADZIE 1939 ROKU ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA CMENTARZU W KAŹMIERZU

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DOTYCZĄCY ZBIOROWEJ MOGIŁY POMORDOWANYCH W LISTOPADZIE 1939 ROKU ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA CMENTARZU W KAŹMIERZU PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DOTYCZĄCY ZBIOROWEJ MOGIŁY POMORDOWANYCH W LISTOPADZIE 1939 ROKU ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA CMENTARZU W KAŹMIERZU Autor opracowania: Konserwator Dzieł Sztuki mgr Katarzyna Michalak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT Hydroekspert Biuro Projektów i Usług 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12 lok. 15 KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji ponad dachem Budynku Głównego Teatru Narodowego

Bardziej szczegółowo

SALA BALOWA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

SALA BALOWA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki SALA BALOWA - 19 - Fot.B.1 Sala Balowa, ściana południowa - 20 - Fot.B.2 Sala Balowa, ściana północna - 21 - Fot.B.3 Sala Balowa, ściana zachodnia Fot.B.4 Sala Balowa, ściana wschodnia - 22 - Fot.B.5 Sala

Bardziej szczegółowo

Program prac konserwatorskich REST

Program prac konserwatorskich REST Program prac konserwatorskich REST Konserwacja Zabytków A R T P i o t r D y b a l s k i 60-616 Poznań, Ul.Wołyńska 5 m.1, NIP: 7811154551, REGON: 634476884 tel.(0-61) 8471 579, GSM: 0-602 599 109, e-mail:dibalaq@go2.pl,

Bardziej szczegółowo

Kollarz kw. VII na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie nagrobek kamienny /piaskowiec/ o wysoko ci 250 cm. Brak krzy

Kollarz kw. VII na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie nagrobek kamienny /piaskowiec/ o wysoko ci 250 cm. Brak krzy 1 I. Kollarz kw. VII na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie nagrobek kamienny /piaskowiec/ o wysokości 250 cm. Brak krzyŝa. Napis złuszczony, nieczytelny. 1. Oczyszczenie nagrobka z nawarstwień

Bardziej szczegółowo

Spis treści opracowania

Spis treści opracowania Spis treści opracowania 1. Dane ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Wykorzystana dokumentacja 1.5 Wizje lokalne 2. Opis konstrukcji bramy 3. Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Biuro kosztorysowe ROBOTY REMONTOWE, NAPRAWCZE I REWITALIZACYJNE KAPLICZKI p. w. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ Wola Rzędzińska, województwo małopolskie powiat tarnowski gmina

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

Dr Katarzyna Darecka Gdańsk Konserwator zabytków zabytkoznawca Dział Konserwacji MHMG

Dr Katarzyna Darecka Gdańsk Konserwator zabytków zabytkoznawca Dział Konserwacji MHMG Dr Katarzyna Darecka Gdańsk 17. 10. 2014 Konserwator zabytków zabytkoznawca Dział Konserwacji MHMG OPINIA KONSERWATORSKA Dot. zabytkowych wrót i furtek w przejeździe Bramy Nizinnej W Bramie Nizinnej zachowały

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT. Słownie:

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT. Słownie: USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT WIEŻY WROCŁAWSKIEJ W NYSIE - II ETAP ADRES INWESTYCJI : NYSA

Bardziej szczegółowo

ze zbiorów MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

ze zbiorów MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE KONSERWACJA ZESPOŁU ZABYTKOWYCH KARNISZY ze zbiorów MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Opracowanie: mgr Anna Fic-Lazor konserwator dzieł sztuki Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2015 1 Przedmiotem planowanych prac

Bardziej szczegółowo

Badania stratygraficzne tynków w Domu Mehoffera przy ul.krupniczej 26 w Krakowie

Badania stratygraficzne tynków w Domu Mehoffera przy ul.krupniczej 26 w Krakowie Badania stratygraficzne tynków w Domu Mehoffera przy ul.krupniczej 26 w Krakowie oprac.konserwator dzieł sztuki mgr Agata Mamoń Kraków, maj 2016 Zawartość I. Wstęp.... 4 II. Wyniki badań.... 4 III. Wnioski

Bardziej szczegółowo

II ETAP PRAC REMONTOWYCH

II ETAP PRAC REMONTOWYCH Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego otrzymał dofinansowanie na realizacje projektu p.n.: Remont konserwatorski oraz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja muru klasztornego przy kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie ADRES INWESTYCJI : 83-330 Żukowo, ul. 3-go maja 4 INWESTOR : Parafia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEMENTY KAMIENNE Z ELEWACJI WIEŻY RATUSZOWEJ W PACZKOWIE ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO Autor Obiekt Wieża ratuszowa w Paczkowie Zleceniodawca Gmina Paczków Data

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna Kościół Św. Antoniego w Ratowie Dokumentacja fotograficzna Załącznik do pracowania Renowacja elewacji i fundamentów Kościoła Św. Antoniego w Ratowie 1 Fot. 1 Elewacja boczna, wschodnia. Uszkodzenia lub

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH INSTYTUT ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA ZAKŁAD KONSERWACJI ELEMENTÓW I DETALI ARCHITEKTONICZNYCH PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJI ZACHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Foto 41 Klatka schodowa D balustrada w poziomie I piętra, tralki zastąpione płytą Foto 42 Klatka schodowa D bieg z poziomu I piętra, tralki

Foto 41 Klatka schodowa D balustrada w poziomie I piętra, tralki zastąpione płytą Foto 42 Klatka schodowa D bieg z poziomu I piętra, tralki Spis ilustracji Foto 1. Elewacja frontowa od strony ul. Piotrkowskiej... 51 Foto 2. Elewacja frontowa od strony ulicy Narutowicza... 51 Foto 3 Widok od strony podwórza na elewację budynku frontowego...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH

DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH BADANIA STRATYGRAFICZNE ELEWACJI OBORNIKI ŚLĄSKIE, UL. PODZAMCZE 7 AUTOR BADAŃ: mgr Agnieszka Witkowska AUTOR DOKUMENTACJI : mgr Agnieszka Witkowska WROCŁAW, czerwiec

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO zalecenia wstępne: rusztowania do prac remontowych i konserwatorskich winny zabezpieczać elewacje przed zamakaniem w trakcie trwania prac konieczne zadaszenie rusztowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE. Warszawa ul.st.kostki Potockiego 10/16

PRZEDMIAR MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE. Warszawa ul.st.kostki Potockiego 10/16 MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE Warszawa ul.st.kostki Potockiego 1/16 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja muru i elementów piaskowcowych muru oporowego od wejścia głównego do Pałacu ADRES

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA OBIEKTU

IDENTYFIKACJA OBIEKTU IDENTYFIKACJA OBIEKTU Obiekt: Wentylator kopalniany promieniowy Datowanie: 1919 r. Tytuł: - Autor: Wyprodukowany przez firmę Schüchermann Kremer Maschinenfabrik w Dortmund. Wymiary: - dyfuzor - wentylator

Bardziej szczegółowo

PREPARATY DO CZYSZCZENIA I IMPREGNACJI FIRMY SILIKONY POLSKIE

PREPARATY DO CZYSZCZENIA I IMPREGNACJI FIRMY SILIKONY POLSKIE CZYSZCZENIE I IMPREGNACJA KLINKIERU, KOSTKI BRUKOWEJ I KAMIENIA PREPARATY DO CZYSZCZENIA I IMPREGNACJI FIRMY SILIKONY POLSKIE Trudno dziś znaleźć dom czy ogród bez klinkieru, kamienia czy kostki brukowej.

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Grabarczyk DATA OPRACOWANIA : sierpień. 2010. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : I kw. 2010

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Grabarczyk DATA OPRACOWANIA : sierpień. 2010. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : I kw. 2010 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja wewnętrznej bramy ceglanej na cmentarzu Żydowskim ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Bracka INWESTOR : GMINA WYZNANIOWA ŻYDOWSKA ADRES INWESTORA : Łódź ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Załącznik do ekspertyzy DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Opracował: Jan Kunert Wykaz zdjęć fotograficznych: Fot.1. Elewacja południowo wschodnia budynku. Fot.2. Elewacja południowo wschodnia budynku. Fot.3.

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI 3. ELEWACJE KAMIENIC UL. SZEROKA 82/83 3.1. Opis obiektu w aspekcie historycznym 3.1.1. ELEWACJA NR. 82. Kamienica w układzie kalenicowym dachu

Bardziej szczegółowo

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Proponowane postępowanie konserwatorskie Proponowane postępowanie konserwatorskie 1. Tynki Ze względu na zły stan wypraw tynkarskich, ich niejednorodność : tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe i tynki wapienne z narzutem cementowym oraz znaczne

Bardziej szczegółowo

Fot. 1. Widok elewacji zachodniej przed pracami konserwatorskimi.

Fot. 1. Widok elewacji zachodniej przed pracami konserwatorskimi. Fot. 1. Widok elewacji zachodniej przed pracami konserwatorskimi. Fot. 2. Widok elewacji zachodniej przed pracami konserwatorskimi widoczne liczne przetarcia farb oraz zabrudzenia gzymsów Fot. 3. Widoczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ALBUMÓW ZE ZBIORÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W KRAKOWIE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ALBUMÓW ZE ZBIORÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W KRAKOWIE PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ALBUMÓW ZE ZBIORÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W KRAKOWIE opracowanie: mgr Czesława Orwicz KRAKÓW 2012 1 Program konserwatorski dla Albumów z kolekcji Muzeum Etnograficznego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI 2. ELEWACJE KAMIENIC UL. SZEROKA 80/81 2.1. Opis obiektu w aspekcie historycznym 2.1.1. ELEWACJA NR. 80. Kamienica z elewacją klasycystyczną,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY PORADY OCHRONA I MALOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA Przed przystąpieniem do malowania drewna należy przygotować: rękawice gumowe maska ochronna opalarka szpachla papier ścierny pędzel do drewna lub wałek folia

Bardziej szczegółowo

POKÓJ KĄPIELOWY. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

POKÓJ KĄPIELOWY. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki POKÓJ KĄPIELOWY - 70 - Fot.K.1 Pokój Kąpielowy, ściana północna Fot.K.2 Pokój Kąpielowy, ściana wschodnia - 71 - Fot.K.3 Pokój Kąpielowy, ściana południowa Fot.K.4 Pokój Kąpielowy, ściana zachodnia - 72

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny... 3.

Opis techniczny... 3. POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE STRONA: 2. Spis treści Opis techniczny... 3. 1. Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3. Opis konstrukcji budynku 4. Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

PROJEKT REMONTU ELEWACJI PROJEKT REMONTU ELEWACJI ŻMIGRÓD ul. Rybacka 13 OPRACOWAŁ: żmigród maj 2011 I DANE EWIDENCYJNE 1. Adres: ul. Rybacka 13, 55-140 Żmigród, 2. Właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybacka 13,15, 3. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU STAREGO TEATRU W KRAKOWIE UZUPEŁNIENIE. Kraków, czerwiec 2014r.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU STAREGO TEATRU W KRAKOWIE UZUPEŁNIENIE. Kraków, czerwiec 2014r. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU STAREGO TEATRU W KRAKOWIE UZUPEŁNIENIE Kraków, czerwiec 2014r. Obiekt : TEATR STARY im. H. MODRZEJEWSKIEJ w KRAKOWIE Ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY 'ślepy"

KOSZTORYS OFERTOWY 'ślepy KOSZTORYS OFERTOWY 'ślepy" NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja murów Zamku KsiąŜąt Mazowieckich w Ciechanowie: kurtyny północnej i fragmentów wschodniej i zachodniej - strona wewnętrzna - kontynuacja prac konserwatorskich

Bardziej szczegółowo

OCENA MOŻLIWOŚCI ODSŁONIĘCIA WĄTKÓW CEGLANYCH SPOD TYNKÓW NA ELEWACJACH NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. OGRODOWEJ 24 W ŁODZI

OCENA MOŻLIWOŚCI ODSŁONIĘCIA WĄTKÓW CEGLANYCH SPOD TYNKÓW NA ELEWACJACH NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. OGRODOWEJ 24 W ŁODZI OCENA MOŻLIWOŚCI ODSŁONIĘCIA WĄTKÓW CEGLANYCH SPOD TYNKÓW NA ELEWACJACH NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. OGRODOWEJ 24 W ŁODZI 2013 R. 1 Przedmiot ekspertyzy: Nieruchomość zlokalizowana w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY WYKAZ WOLNYCH GARAŻY Przeznaczenie lokalu Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem BOK ŚRÓDMIEŚCIE ul. 1 Maja 35 1. 1 Maja 15 18,75 Garaż Wolny od 03.11.2008r. 2. Nowy Świat 5c 32,60 Garaż Wolny

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 4521361-4 83-441 Wiele, ul.

Bardziej szczegółowo

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Remont schodów wejściowych budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Remont schodów wejściowych budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Roboty konserwatorskie B.00.00.01 Granit i roboty kamieniarskie 1. Wstęp 1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Remont schodów wejściowych budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH WYSZYŃSKIEGO 24-24A

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH WYSZYŃSKIEGO 24-24A PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH WYSZYŃSKIEGO 24-24A ZAŁĄCZNIK NR 8 ELEWACJA- TYNKI 1. Usunięcie kabli i elementów metalowych, które nie posiadają znaczenia konstrukcyjnego (tj. bolce, haki, gwoździe). 2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania. Opis techniczny projektu opracowanego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Bardziej szczegółowo

ZABYTKI KAMIENNE I METALOWE, ICH NISZCZENIE I KONSERWACJA PROFILAKTYCZNA POD REDAKCJ WIES AWA DOMOS OWSKIEGO

ZABYTKI KAMIENNE I METALOWE, ICH NISZCZENIE I KONSERWACJA PROFILAKTYCZNA POD REDAKCJ WIES AWA DOMOS OWSKIEGO ZABYTKI KAMIENNE I METALOWE, ICH NISZCZENIE I KONSERWACJA PROFILAKTYCZNA POD REDAKCJ WIES AWA DOMOS OWSKIEGO Spis tre ci Wstęp... 13 Część pierwsza Zabytki kamienne Rozdział 1 Rodzaje kamieni naturalnych,

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, BIURO PROJEKTOWE, tel. 058/ , kom. o

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, BIURO PROJEKTOWE, tel. 058/ , kom. o ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, BIURO PROJEKTOWE, tel. 058/334 22 26, kom. o503 113 132 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY REWITALIZACJI MURU KURTYNOWEGO ZAMKU W BYTOWIE OBIEKT

Bardziej szczegółowo

Projekt architektoniczny renowacji murowanego ogrodzenia

Projekt architektoniczny renowacji murowanego ogrodzenia Przedsiębiorstwo ARI spółka z o.o. 61-623 Poznań, ul. Wilczak 16A tel./fax 061 820 85 93 e-mail: info@ari.com.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ARCHIT. - ZAMAWIAJĄCY: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Wartość, I. Roboty budowlano-konserwatorskie pałacu w Łosiowie I.1. Roboty budowlano-konserwatorskie dachu 1. PD ST-01, ST-02 2. PD ST-01, ST-02 Przełożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej -

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Roboty rozbiórkowe komórek gospodarczych przy ul. Noakowskiego 6 w Gliwicach Data: 10-01-04 Budowa: 44-100 Gliwice, ul. Noakowskiego 4 Kody CPV: 45110000-1 Obiekt: Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na

Dotyczy: zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zamawiający: Muzeum-Zamek w Łańcucie ul. Zamkowa 1 37-100 Łańcut Tel.: /17/2252010; Fax.: /17/2252010 wewn. 134 e-mail: krzysztof.zaba@zamek-lancut.pl www.zamek-lancut.pl Łańcut, 19.10.2012 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Opinogóra, ul.z.krasińskiego 9 Zamawiający: Muzeum Romantyzmu, 06-406 Opinogóra, ul.z.krasińskiego 9 Jednostka opracowująca: Constructo AnKo

Bardziej szczegółowo

Mur arkadowy przed Domem Plastyka OW ZPAP. Maciej Czyński Konrad Grabowski Marcin Kozarzewski

Mur arkadowy przed Domem Plastyka OW ZPAP. Maciej Czyński Konrad Grabowski Marcin Kozarzewski Mur arkadowy przed Domem Plastyka OW ZPAP Maciej Czyński Konrad Grabowski Marcin Kozarzewski Obiekt budynek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Historia projekt: Henryk Marconi budowa: 1853-56 (rycina z

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Data: 2012-03-01 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty murowe

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty murowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * ROBOTY MUROWE 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEśNOŚCI DO ZIIB I Ekspertyza techniczna stanu budynku

Bardziej szczegółowo

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. (CZ. WARSZTATOWA). wyceny. 1. KNR 4-01 0349-02 2. KNR 4-01 0329-03 3. KNR 4-01 0331-07 4. KNR 4-01 0347-09 5. KNR 4-01 0349-03 6. KNR 4-01 0354-04 7. KNR 4-01 0354-05 8. KNR 4-01

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y 1 O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAWARSTWIEŃ MALARSKICH

BADANIA NAWARSTWIEŃ MALARSKICH EWA DOLEŻYŃSKA-SEWERNIAK KONSERWACJA ZABYTKÓW TEL. 0 506 177 494 UL. NIESIOŁOWSKIEGO 18B/33 87-100 TORUŃ BADANIA NAWARSTWIEŃ MALARSKICH ORAZ PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI ZABYTKOWEJ KAMIENICY

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE : Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

/nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/

/nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ /nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ Przebudowa mostu drogowego przez ciek Sumina w ciągu drogi powiatowej nr 5025S (km 0+200) ul. Dworcowa w m. Lyski Opracował:.. /miejscowość/

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawy formalne i merytoryczne 4. Opis stanu istniejącego budynku szkoły 5. Ocena stanu technicznego 6.

Bardziej szczegółowo

Lubawa, r. -wykonawcy- Znak sprawy: IGK

Lubawa, r. -wykonawcy- Znak sprawy: IGK Lubawa, 15.03.2013r. -wykonawcy- Znak sprawy: IGK.271.4.2013 Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 dalej zwanej Ustawą)

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45215500-2 Obiekty uŝyteczności społecznej REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNIE PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO Nr

Bardziej szczegółowo

Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia Wykaz protokołów: Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia dla Inwestora, Protokół B Wymalowania powierzchni referencyjnej dla Wykonawcy, Protokół C Prace zabezpieczające antykorozyjnie konstrukcje

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Politechnika Białostocka Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli Temat pracy: Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Promotor: dr inż. Dorota Dworzańczyk Wykonał: Paweł Sokołowski Białystok

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Uprawnienia budowlane, oświadczenie projektantów II. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania projektu 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Zakres wyburzeń i rozbiórek 4. Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia.

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. B. Załączniki fotograficzne.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO "DOMU JÓZEFA MEHOFFERA" BRANŻA KONSTRUKCYJNA

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO DOMU JÓZEFA MEHOFFERA BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO "DOMU JÓZEFA MEHOFFERA" BRANŻA KONSTRUKCYJNA Lokalizacja: Kraków ul. Krupnicza 26 Zleceniodawca: Muzeum Narodowe w Krakowie 30-062 Kraków al. 3 Maja 1 Nazwisko i imię Pieczątka

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

W I K K. WRÓBEL I W. KUBISZYN

W I K K. WRÓBEL I W. KUBISZYN W I K K. WRÓBEL I W. KUBISZYN 35-083 RZESZÓW ZWIĘCZYCA ul. Jarowa 12c tel./fax (0-17) 87-13-612, tel. kom. (0-603) 587-200; (0-695) 620-740 email: k.wrobel@interia.pl; WiesKu@poczta.fm; www.wik.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

STANZACHOWANIA, PROGRAM I KOSZTORYS PRAC KONSERWATORSKICH PRZY RUINACH ZAMKU KRZYŻACKIE W GRUDZIĄDZU

STANZACHOWANIA, PROGRAM I KOSZTORYS PRAC KONSERWATORSKICH PRZY RUINACH ZAMKU KRZYŻACKIE W GRUDZIĄDZU Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych 87-100 Toruń, Sienkiewicza 30/32 tel. +48 56 6113832 e-mail: jwl@umk.pl STANZACHOWANIA, PROGRAM I KOSZTORYS PRAC KONSERWATORSKICH PRZY RUINACH ZAMKU

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 R Y S U N K I

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 R Y S U N K I Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 R Y S U N K I Fot. 1. Budynek A; Tablica z nazwą szkoły i herb miasta Kożuchów Fot. 2. Budynek A; elewacja południowa widok ogólny Fot. 3. Budynek A; elewacja północna widok ogólny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE WYNIKAJĄCE Z ZALECEŃ EKSPERTYZY EKSPERTYZA TECHNICZNA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU W CZĘŚCI LOKALU NR 1

PROJEKT BUDOWLANY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE WYNIKAJĄCE Z ZALECEŃ EKSPERTYZY EKSPERTYZA TECHNICZNA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU W CZĘŚCI LOKALU NR 1 PROJEKT BUDOWLANY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE WYNIKAJĄCE Z ZALECEŃ EKSPERTYZY EKSPERTYZA TECHNICZNA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU W CZĘŚCI LOKALU NR 1 OBIEKT: Budynek mieszkalny, LOKAL NR 1 ADRES: Słupsk, ul.

Bardziej szczegółowo

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1/B ROBOTY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKCIE ZABYTKOWYM - budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie przy Alei Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

S ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW)

S ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW) S 02.00 ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW) Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 13.00.00 00 Roboty betonowe 13.0.01.10.10 10 Malowanie powierzchni betonowych farbami akrylowymi 1.1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Renowacja zamku w Szydłowcu

Renowacja zamku w Szydłowcu Renowacja zamku w Szydłowcu Zamek w Szydłowcu po zakończeniu prac remontowych. Przygotowanie ściany do wykonania izolacji pionowej. Zamek w Szydłowcu został wybudowany w latach 1470 1480 przez Stanisława

Bardziej szczegółowo

OFERTA : Hydromonitoring Hydroblasting Usuwanie graffiti i antygraffiti Usuwanie powłok Hydropiaskowanie

OFERTA : Hydromonitoring Hydroblasting Usuwanie graffiti i antygraffiti Usuwanie powłok Hydropiaskowanie Jesteśmy rodzinną firmą działającą na rynku krajowym jak i zagranicznym. Wykonujemy szeroki zakres usług naszą specjalnością jest ochrona stali i betonu. Zakres usług naszego przedsiębiorstwa poszerza

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

O P R A CO W A N I E K O N S E R W A T O R S K I E

O P R A CO W A N I E K O N S E R W A T O R S K I E O P R A CO W A N I E K O N S E R W A T O R S K I E miejscowość: Bytom Odrzański, Woj. Lubuskie lokalizacja: ul. Cmentarna na wysokości ul. Konopnickiej; działka 458 obiekt: słupy bramy cmentarnej czas

Bardziej szczegółowo

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków cementowo-wapiennych

Bardziej szczegółowo

farba elewacyjna silikonowa CAPAROL AmphiSilan Plus alternatywnie farba krzemianowa CAPAROL SilitolFinish

farba elewacyjna silikonowa CAPAROL AmphiSilan Plus alternatywnie farba krzemianowa CAPAROL SilitolFinish , 82 440 PALAZZO 210 L90/C16/H80 rynny blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem SP RAL 8017 (czekoladowo brązowy) BALEX METAL PALAZZO 180 L93/C12/H80 rury spustowe oraz parapety zewnętrzne blacha

Bardziej szczegółowo