MALARZ - TAPECLARZ. wanzawa MINISTERSTWO EDIJKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BADAN EDUUCYJNYCFI PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MALARZ - TAPECLARZ. wanzawa MINISTERSTWO EDIJKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BADAN EDUUCYJNYCFI PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDIJKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BADAN EDUUCYJNYCFI PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MALARZ - TAPECLARZ dla: SZKOLY ZASADNICZEJ na podbudome szkoly podstawo~vej wanzawa Minister,qukacji 0. Narodowej 1997 Prof, dr hab. h.liroslaw tiandkc

2 Program nauczania opracowala Komisja Progra~nowa dla Zawodow Budowlanych i Pokrewnych powolana decyzjq nr 15 z dnia 16 maja 1995r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sktadu Komisji Programowej dla Zawod6w Budowlanych i Pokrewnych dr inz. Wladyslawa Maria Fra~lcuz - przewodniczqca mgr Teresa Lesiak - cztonek Komisji (wiceprzewodniczqcd~ mgr ink. Barbara Adalniec - czlonek Kolnisji lngr in2 Eulalia Gulik - czlonek Komisji dr in%. Zygmunt Wrzesniowski - czlonek Komisji (sekretarz)

3 I. PLAN NAUCZANIA SZKOtA ZASADNICZA Znw6d: MALARZ - TAPECIARZ Symbol cyfrowy Podbudown programown: szkoln podstawowa *) wymiar godzin dla mtodocianych pracownik6w zgodnie z Kodeksem Pracy **) godziny przeznaczone na dodafkowe zajpcia z przedmiotbv obowi$zkowych, zgodnie z potrzebami danej klasy

4

5 11. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOT~W ZAWODOW\'CH Wykaz pnedmiotbw znwodowych 1. TECHNOLOGIA sir 4 2. DOKIJhENTACJATECHNlCZNA str ZARYS WlEDZY O GOSPODARCE sir ZAECIA PRAKTYCZNE sty. 16

6

7 1. TECHNOLOGIA 1.1 SZCZEG~LOWE CELE KSZTALCENIA W wyniku zorganizowanego procesu nauczaoia ucze" (duchacz) powinien umieb: - opisak zakres podstawowych prac malarskich i tapeciarskich opejqc prawidlowym nazewnictwem, - rozroiniac ustroje budowlane, ich konstrukcje i zastosowanie, - rozroiniac materialy budowlane, znac ich rodzaje i wlaiciwosci, - okreslac jakosc materialow budowlanych i ich zastosowanie, - organizowac stanowiska pracy zgodnie z wymogami technologicznymi, bhp, ppoi. i ochrony Srodowiska, - dokonywac dobow materialow, narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania robot malarskich i tapeciarskich, - prawidlowo skladowa6 i transportowai na stanowisko pracy potrzebne materialy, narzedzia i sprzqt, - sporqdzae zaprawy, - przygotowywab stare i nowe podloia tynkowe, drew~dane i metalowe do malowania, - przygotowywai materialy: farby, szpacl$6wki, kity i gruntowniki, - malowac roinorodne podloia farbami wapiennymi, cementowymi, klejowymi, kazeinowymi, krzemianowymi, emulsyjnymi, olejnymi, emaliarni i powlokami lakierniczymi, - stosowab wsnowania do robot malarskich zewnqtrznych i wewnetrznych, - przygotowywab podlola do tapetowania, - przygotowywai: tapety, kleje i materialy pomocnicze, - wykonywae roboty tapeciarskie, - wykonywak podloia z plyt kactonowo-gipsowych, - wykonywah roboty naprawcze powierzchni malowanych i tapetowanych, - dobierac banvy oraz techniki malarskie i tapeciarskie, - wykonywac zdobienia powlok, napisy i ornarnenty, - oceniab jakosc i poprawnobi wykonanej pracy, - uykonywab przedmiary i obmiary rob&, - zamawiac i rozliczac mzywane materialy, - udzielae pienvszej pocnocy w naglych wypadkach. 2. MATERIAL NAUCZANIA Dzial I - Wiadonloici rvsfepne o zmvods'e oraz teclrnologii robdt malarskiclz i tapeciarskiclr : - podstawowe prace malarskie, - podstawowe prace tapeciarskie,

8 - pomocnicze prace przy malowaniu i tapetowaniu, - rodzaje faib, rozpuszczalnikow i technik malarskich, - rodzaje matenatow tapeciarskich, - narzedzia i sprzet do robot malarskicli i tapeciarskich, - msztowania do rob6t malarskich, - wymagania stawiane powlokom malarskim i tapeciarskim, - prryczyny wypadkhw przy pracy i chorob rawodowych oraz sposoby zapobiegania - wyb6r technologii i organizacji robot. Du'al II - Ogblne,uiadomoSci o brrdowlaek i malerialack hudmvla~lych: - podstawowe pojecia zwiqane z budownictwem, - rodzaje budowli i budynkow, - elementy konstmkcyjne, niekonstmkcyjne i wykoriczeniowe budynkow, - uiytkowa~ue i eksploatacja budynkow, - matenaly budowlane, ich wtasciwosci i zastosowanie, - rnaterialy malarskie i tapeciarskie: rodzaje, skladniki, wtasciwosci, otrzyniywanie i zastosowanie. Dzial Rohofy malarskie: - sposoby i metody wykonania robot malarskich, - r$czne i mechaniczne narydzia malarskie, - prrygotowa~e powierzchni do malowa~a: szpachlowanie, szlifowanie, gmntowa~e, bejcowanie, usuwanie starej farby, lleutralizacja podlo% itp.,. malowanie wapieruie, cementowe, klejowe, kazeinowe, krzemianowe, olejne, emulsyjne, oraz lakierowanie i emaliowanie, - dobor banv w pomieszczeniach i na elewacjach budynkow, - orga~zacja pracy przy wykonywaniu robot malarskich, - przepisy bhp na stanowisku pracy &at IV- Tapelo~vanie: - wybor Wejow, tapet i techniki tapetowania, - przygotowanie podtoe: szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie itp., - organizacja pracy przy tapetowaniu, - stosowany sprzet i narzedzia, - przepisy bhp na stanowisku pracy. - ocena stanu technicznego podlo&,

9 - wybor technologii i organizacja robot remontowych - modernizacja podloia (wykonywanie okladzin z plyl kartono-gipsowych) - dobdr materialow, sprzetu i narzgdzi. - usuwanie starych powlok, naprawa podt02z. - wykonywanie nowych powlok malarskich i tapeciarskich, - przepisy bhp na stanowisku pracy. Dziol VI. Odbidr robdt molnnkich i iapeciankich. - rozliczenie msitych materiatow, - przedmiary i obmiary robot, - kalkulacja robht, - warunki technicme wykonania i odbiom robat, 1.3. UWAGI 0 REALlZACJl Lekcje technologii powinny odbywac sig w klasopracowniach, wyposaionych w roinorodne pomoce dydaktyczne i sprzgt audiowimalny. Realiracja tresci ksztdcenia wymaga stosowania zrbinicowanych metod nauczania i zainteresowania uczniow wybranym zawodem. Nauczyciel powinien zwracac uwage na poprawne poslugiwanie sig przez uczniow okresleniami technicznymi. Powinien rowniei poznac programy nauczania innych przedmiotow zawodowych, aby odpowiednio korelowac treici nauczania. Szczegolnie waina jest tu wsp*raca z nauczycielem zajec praktycznych. Na lekcjach technologii naleiy podkreslac szczegdlnq wag$ jakosci robot, przestrzegania przepishw bhp, przepisow przeciwpoiarowych i ochrony Srodowiska. Uczniowie powinni odbywac wycieczki na budowy, aby poznac zastosowanie nowych technologii. Dokladnq obsenvacjq czynnoici przy malowaniu i tapetowaniu umozliwiajq take filmy dydaktyczne, zrealizowane samodzielnie przez uczni6w oraz zakupione przez szkde. Roinorodne Srodki dydaktyczne prawidtowo dobrane do tematu lekcji, aktywizujq myslenie uczniow, uzupehiajq ich wiedze i utnualajq zdobyte umiejgtnosci PODSTAWOWE SRODKI DMAKTYCZNE: -filmy video, przeirocza i plansze z zakresu budownictwa oraz technologii robot malarskich i tapeciarskich, - probki materialaw budowlanycii, stosowanych w budownictwie i kolekcje wyrobow z tych materialow, pr6bki podloiy malowane r6inymi rodzajami farb, probki tapet i klejow do tapet, - zestawy farb i rozpuszczalnikow, - zestawy ochron osobistych i sprrqtu przeciwpoiarowego, - instmkcje przeciwpoiarowe, - tabiice instruktaiowe udzielania pierwszej pomocy, - no dele maszyn, agregatow i osprzqtu malarskiego, - modeie rusaowa4 6

10 - modele budynkow o roinych konstrukcjach, - zestawy norm, katalogow i cennikow, - prawo budowlane, - aprobaty techniczne i certyfikaty, - czasopisma fachowe, - prospekty reklamowe firm budowlanyct~ LITERATURA: Wolski 2.: Roboty malarskie. Technologia. WSiP Warszawa, 1989 Wolski 2.: Zarys materialoznawstwa budowlanego. WSiP. Warszawa, 1994 Kuczyiski A, Lenkiewicz W.: Zarys budownictwa ogolnego. WSiP. Warszawa, I994 Jastrzqbski A.: Tapetowanie mieszkan. Arkady. Warszawa, 1988 Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa, 1985 ienczykowski W.: Budow~iictw ogolne, t. IV. Arkady. Warszawa, 1985 Czasopisma: Murator, Materiaty Budowlane

11 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2.1. SZCZEGO~OWE CELE KSZrALCENIA W wyniku zorganizowanego procesu nauczania uczen (sbchacz) powinien umied: - przygotowywac przyrydy kreilarskie i poslugiwac sig nimi, - kreilic rdlnego rodzaju linie rysunkowe, - opisywac rjsunki pismem technicznym, - kreslic geometryczne fiyry plaskie, - wykreslac rzuty odcinkow, fibmr plaskicli i bryl geometrycznych na dwie i trzy plaszczyzny, - wykieslac bryty geometryczne i proste ~rzedmioty w rzutach aksonometrycznych, - szkicowad odrecznie bryly geometryczne, zestawy bryt, detale budowlane i sztukatorskie w ujgciu aksonometrycznynn i perspektywicznym, - cqtad rysunki dohmentacji technicznej, - wykreslad szkice robocze i rysunki detali budowlanych w przekrojacln i rmtach, - wymiaiowac narysowane elementy, - poshgiwac sig dokumentacj* technicznq, - sporzqdzab rysunki inwentarjzacyjne obiektow, pomieszczen i detali budowlanych ina podstawie wykonanych przez siebie pomiarow, - projektowad kolorystyke wngtrz i elewacji, - wykonywad szkice omamentow jedno i wielobanvnycln, - wykonywad szablony do ornamenthw, - projektowac i wykonywad napisy przy zastosowaniu roinego rodzaju pisma ozdobnego, - sporz*dzab przedmiary i obmiary robot MATERIAt NAUCZANIA nzial I - Pudslavvmw,viado,tznIci o rysunku fccltrrieurynr i dokuntorfacji brrdorlanej: - rodzaje rysunkow technicznycl~ i ich przeznaczenie, - przybory kreilarskie, techniki kreslenia, - formaty arkuszy rysunkowych, skale rysunk(rw, - zasady opisywania i wymiarowania rysunkow, - rodzaje i gruboici linii rysunkowych, - oznaczenia na rysunkach budowlanych. Dval N - Podstawovvc konsrrukcje geomehycmc: - wyznaczanie prostych rownoleglych i prostopadlych,

12 - podzialy konstrukcyjne odcinka, kqta, okiegu, - konstrukcje figur plaskich, - konstrukcja bryl, rozwiniecia bryl. Dzial I11 - Podsta,uy geomelrii,vykreslnej: - zasady rmtowania punktu, odcinka, prostych fiyr i bryl geometrycznych, - zasady aksonometrii. Dziat IV- Rysunek Onr~cmy i szkicmuy; - zasady sporzqdzania rysunku odrecznego i szkicowego, - odreczne rysowanie bryl geometrycznych, detali budowlanych i snukatorskich. Dial V- Zasady sporz.?rlza~~iaprojckfu budrnulanego: - elementy skiadowe projektu, - wykreslanie fragmentow projektu budowlanego, - czytanie dokumentacji technicznej, - wykonywanie inwentaryracji budowlanej: pomiary, szkice i wykonywanie rysunk0w. Dzial VI - Spoqdzanieprojcktrr kolorysfyki,un<fna i elewocji budynku: - rodzaje barw, zasady dobow oraz lqczenia i iamania, - sporzqdzanie fragmentow projektow kolorystyki. Dzial VII - Ormmenryka; - rysowanie ornamentowjedno- i wielobanunych, - rysowanie szablotiow do ornamentow, - techniki wykonywania szkicow ornamentow, - inwentayzacja omamentirw, - wykonywanie szyldow i napis6w UWAGI 0 REALIZACJI Cele~n nauczania przedmiotu,,dokumentacja techniczna" jest rozwijanie wyobraini przestrzennej, wyksztalcenie umiejetnoici czytania dokumentacji techniculej, wykreilania i opisywania rysunkow prostego projektu budowlanego. Waine jest mrocenie uwagi na przygotowanie ucznibw do satnodzielnego wykonywania ornamentow i napisow, prawidlowego dobom barw i odcieni okz wlaiciwego ich i4cczenia w calosc. Lekcje powinny odbywac sie w klasopracowni, wyposaionej w stanowiska kreilarskie i rbinorodne pomoce dydaktyczne: egre~nplai~e dokumentacji, normy, tablice poglqdowe pisma technicz~lego i oznaczen graficznych itp. Uklad materiah nauczania naleiy tak zaplanowab, aby w pierwszej fazie nauki uczniowie nabyli umiejetnosci prawidlowego poshgiwania sic przyrzqdami kreilarskimi, kreslqc figury geometryczne, rzutujq je i wymiarujqc. W nastepnej fazie nauki uczniowie powinni osiagnqh umiejetnosci czytania dokumentacji i wykonywania prostych rysunkow. Kolejna faza nauki poiwigcona jest tematyce specjalistycznej, zwi-nej z wybranym zawodem, to znaczy projektowaniu ornamentow, szyldow, napisow i rozwiwah kolorystycznych. Poziom i stopien trudnosci przekazywanej wiedzy naleiy dostosowae do Sredniego poziomu klasy. Barddej uzdolnionym ucrniom moina zadawac indywidualne twicrenia o 0

13 wiekszym stopniu trudnosci, wykorzystywane poiniej jako pomoce dydaktyczne. Wszystkie Cwiczenia uczniowie powinni wykonywac samodzielnie, dbajqc o estetyke i jakosc wykonywanych rysunk6w PODSTAWOWE SRODKI DYDAKTYCZNE 2.5. LITERATURA - plansze, tablice poglqdowe, przeirocza, foliogramy, fazogramy, filmy video umozliwiajwe realizacje dziatow programowych, - modele rzutni, - modele bryl geometrycznych, - dokumentacje techniczne w skali 1: 100 i 1 :SO, - katalogi typowych rozwiwan, - zestawy norm dotyczqcych oznaczen na rysunkach budowlanych, - rysunki szczegdtowe detali budowlanych, - przyrzqdy krelarslue, wzorniki, - rysunki przedstawiajqce sposoby wymiarowania, opisywania i stosowania roinych rodzajow pisma, - przyldadowe szyldy i ornamenty. Straszak K.: Rysunek zawodowy dla ZSB. CzeSC og6lna. WSiP Warszawa, 1982 Straszak K.: Rysunek zawodowy dla malarza budowlanego i sauka'tora. WSiP Warszawa, 1986 Wojciechowski L.: Zawodowy rysunek budowlany. WSiP. Warszawa, 1994

14 3; ZARYS WIEDZY 0 COSPODARCE 3.1. SZCZEG~LOWE CELE KSZTALCENIA W wyniku zorganizowanego procesu nauczania uczeh (sluchacz) powinien umiec: - okresiic poj~cia: potmeby, dobra, ushrgi, produkcja, obrot towarowy, konsumpcja, Srodki pracy, sila robocza, - orn0wid powi~ania miqdzy ogniwami cyklu gospodarczego, - wskazac wplyw odpowiedniej organizacji pracy na efekt dzialania, - okreslic istote mechanizmu rynkowego, - okreslic pojecia: towar, popyt, podai, cena, - wska7~c ielacje rniedzy popytem, podazqa ceng - wskazab przyczyny inflacji oraz ~netody walki z inflacjg - okreslid pojecia: podmiot gospodarczy, dzialalnosb gospodarcza, - sklas+ikowac podmioty gospodarcze wedhg formy prawnej, - podah roinice miedzy przedsiebiorshvem panstwowym, komunalnym, spbtdzielniq a sp6lkami prawa handlowego: jawng akcyjog z ograniczonqodpowiedzialnosciqoraz prawa cywilnego, uwzgledniajqc tworzenie, osobowosc prawna, i zasady dzialania, - rozr6inic odpowiedzialnosc majqtkow;\ sp6ldzielni i sp6lek oraz ich wspolwla~cicieli, - rozrotniac cene akcji i obligacji, nominalng emisyjna, i rynkowa - wyjasnic sposoby prywatyzacji przedsiebiorstw pa6stwowych, - wyjasnic zasady powszechnej prywatyzacji, - wymienib podslawowe zadatlia organow rhinych podmiotow gospodarczych, - scharakteryzowah schemat struktury organizacyjnej przedsiebiorstwa: komorki zarzqdu, komorki produkcyjne i pomocnicze, - wskazac komorki organizacyjne zajmujqce sie sprawami pracowniczymi, - z3ooiyc ofertq pracy i odpowiedziec na oferte podana, w prasie, - sporzqdzic list intencyjny (podanie) i tyciorys (Curriculum Vitae - C.V.), - przeprowadzic rozmowp z potencjalnyrn pracodawca - okieslic prawa i obowiqzki pracownika przy zawieraniu umowy o prace i umowy-zlecenia, - skorzystac z kodeksu pracy i przykladowych reguiaminow wewnetrznycll, - obliczyi wydajnosc pracy, - objasnic wptyv wydajnosci pracy na wynagrodzenie pracownika, - obliczyb wysokoic wynagrodrenia, - skorzystac z ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, - obliczyc podatek dochodowy od osob fizycznych, zatrudnionych wg umowy o prace,

15 umowy - zlecenia oraz wypeinie deklaracjp podatkowg - rozpoznawac lokalny rynek w celu prowadzenia dzialalnoici gospodarcrej, - zalatwic formalnosci miqzane z podjeciem dzialalnosci gospodarczej: wypdnic zgloszenie w urzedzie gtniny, uzyskai koncesje, zatotyc rachunek bankowy, uzyskad nr REGON, zglosii obowiqek podatkowy w urzedzie skarbowym, - wypehic deklaracje ubezpieczeniowq do ZUS, - sklasyfikowac ubezpieczenia (spoteczne i gospodarcze), - rozroinic Srodki tnvale i ohrotowe, - wyjasni6 roinice miedzy leasingiem a kredytem, - sklasytikowac kredyty, - wypelnic prosty wniosek kredyiowy, - obliczyc odsetki od kredytu, - sklasylikowac kosay w ukladzie rodzajouym i kalkulacyjnym, - scharakteryzowac koszty zmienne i stale, - przeprowadzic prostq kalkulacje kosnow, - obliczyd cene sprzedazy, - obliczyc wysokosc podatku VAT naliczonego i naleinego, - sporzqdzidzie fakture i rachunek, - podac rainice rniedzy platnoiciami za pomoc\ czeku, weksla i polecenia przelewu, - wystawic weksel, czek i polecenie przelewu, - obliczyc wynik fmansowy, - obliczyt i zinterpretowad podstawowy wskainik rentownoici, - wybrac sposob rozliczania sic z urzedem skarbowym, - zarejestrowac typowe zdarzenia gospodarcze w podatkowej ksiedze przychodnw i rozchod6w. - prowadzic ewidencje przychodow i zakupow, - rozliczyc sic z urzedem skarbowym z tytub linego rodzaju podatkow MATERIAL NAUCZANM Ilzial I - PorLFavvotve >viarlomosci o gosporlarce i rneclraniunach rynkowyclt: - potrzeby ludzkie i Srodki ich zaspokajania, - rola przedsiebiorstwa w zaspokaja~u potrzeb ludzkich, - ogniwa cyklu gospodarczego: produkcja, handel, konsumpeja, - produkcja i jej czynniki, - istota i znaczenie organizacji pracy, - istota gospodarki rynkowej, 12

16 - ~odmiot gospodarczy, dzialalnoic gospodarcza, - klasyfikacia podmiot6w gospodarczych,... - istota, zasady dzialania, hvorzenie podmiotow gospodarczych, - prywatyzacja przedsiebiorshv panstwowych, - powszechna prywatyzacja, - akcje, obligacje jako papiery wartoiciowe; gielda papierow wanoiciowych, - organy podmiotu gospodarczego; stluktura organizacyjna, zapd i komorki produkcyjne; wydzial produkcyjny jako przyszle stanowisko pracy absolwenta; komorki zajmujqce sie sprawami pracowniczymi, - rynek pracy, popyt i podaz pracy; beuobocie: przyczyny i skutki; poszukiwanie pracy; agencje pracy; rozmowa kwalifikacnna; odpowiednie zaprezentowanie (ubior, zachowanie); urnowa o prace i umowa-zlecenie; obowi-ki i prawa prawwnika (ubezpieczenie, czas pracy, urlopy, wynagrodzenie); nvalnianie pracownika; wydajnos6 pracy; wynagrodzenie; placa realna a nomidallla; podatek dochodowy od os6b fizycznych. Dzinl III - Podejmowmie dzialrrlnoici gospodarczj: - wybor rodzaju i miejsca dzialalnobci gospodarczej, - badanie rynku; formalnosci nviwne z podejmowaniem dzidalnoici gospodarczej, - obowiqek ubezpieczenia spdecznego wlaiciciela i jego pracownikow, - ubezpimzenia gospodarcze, - pozyskanie majqtku tnvalego i obrotowego: leasing i kredyt, - kosay dzialalnobci; cena sprzedaiy i jej elementy, - podatek akcyzowy, podatek od towarow i uslug (VAT); - formy platnosci za dostawy: obrot gotowkowy i bezgot6wkowy. - wynik Bnansouy: przychody i koszty, - rentownoic, rozliczanie siq z urzedem skarbowym z tytulu rotnych podatkow, - podatki jako podstawowe irodla dochodow budietu pahstwa i gminy, - prowadzenie podatkowej ksiegi przychodhw i rozchod6w oraz prowadzenie ewidencji przychod6w i zakupow, w pnypadku opodatkowania zryczahowanym podatkiem dochodowym, - marketing, jako zespm dzida15 i instlumentow zmierzajqcych do najlepszego zaspokajania potrzeb ludzkich, - produkt, dystrybucja, cena; komunikowanie sie z nabywcg ochrona konsumenta UWAGI 0 REALJZACJI Absolwent szkdy zasadniczej bedzie w przysdoici pracovmikiem firmy (przedsiebiorstwa) albo mote prowadzi6 samodzielnie dzialalnoic gospodarcq. Zakres tresci programu nauczania,,zarys wiedzy o gospodarce" ma na celu stworzenie podstaw do pelnienia jednej z tych rbl. Godziny przeznaczone w planie naucrania na realiacje tego przedmiotu, powinny bye wykorzystane na uksztahowanie umiejetnoici przewidzianych podstawami programowymi, jak rowniei na aktualizacje oraz na rozszerzenie tresci programowych wedhg zapotrzebowania uczniow i uznania nauczyciela TreSci ksaalcenia nauczyciel powinien przedstawic w spos6b prakiyczny, stosujqc przede wsystkim 6wiczenia i pokazy. Na lekcjach powinien tei uwzgkdnia6 aktualne zmiany w przepisach oraz rbnego rodzaju doniesienia prasowe.

17 I W realizacji mateiiah nauczania w dziale I, nalezy poshgiwac sic slownikami i encyklopediami; pozwoli to na ksztaltowanie nawyku korzystania z literatury. W dziale 11 - nauczyciel powinien skoncentrowae sig na objasnianiu roinic pomiedzy podmiotami gospodarczymi z punktu widzenia wlasnoici. Przedstawiajqc typowe schematy organizacyjne, nauczyciel powinien wskazai: uczniom ich przyszle stanowiska pracy. Dmga czgsc tego dziah powinna by6 realizowana w sposob praktyczny poprzez cwiczenia, ksztahujqce umiejetnosci poszukiwania pracy (przykladowe oferty z prasy codziennej) oraz korzystania ze swoich praw i spdnienia swoich obowiwkow w pracy. W tym prwadku nauczyciel powinien zapoznad ucznihw z podstawowymi przepisami prawa pracy i ewentualnie z przykladowymi regulaminami wewnetrznymi przedsigbiorshva. Material nauczania III dziah oraz czesc drugq dzialu poprzedniego, uzna6 naleiy za najwainiejszy w progra~nie nauczania tego prredmiotu. Uczen powinien zapoznab sie z formalnoicia~ni (w tym od strony ekonomicznej), kt6re musi spelnic przy podejmowaniu oraz prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej. Zadaniem nauczyciela jest takie ~Swiadomienie uczniom, gdzie szukac ewentualnych zmian w przepisach, aby dzialac zgodnie z prawem. Proponuje sic, aby osirlgnigcia uczniow byly badane za pomocq testow osirlgniec szkolnych i iwiczeh oraz obserwacji uczni6w podczas wykonywania zadan i przygotowania do zajgc lekcyjnych. Podstawq do uzyskania przez uczniow pozytywnej oceny jest opanowanie wszystkich umiejetnosci. Zaklada sic, ie stopiei opanowania tych umiejetnoici bgdzie roiny, niektore 2 nich muszq by6 opanowane tak, aby uczeh biegle rozwiqqwal okreilone zadania, inne zas mogq bye opanowane jedynie w stopniu zapewniajqcym rozwiqanie w sytuacji typowej. Przy ocenianiu uczniow naleiy uwzglednic nastepujqce zasady:. uczen musi opanowah wszystkie umiejgtnobi, wynik sprawdzenia opanowania poszczeg6lnych umiejetnosci ma charakter altematywny, co oznacza: uczen umie bqd2 nie umie wykonac zadania,. opanowanie umiejetnosci moie miec r6in4 bieglosc, np, zadanie moie by6 viykonane szybciej 1 lub wolniej, przy pienvszej lub kolejnej probie, bezmednie lub z Mgdem zauwazonym i poprawionym przez ucznia PODSTAWOWE SRODKI DYDAKTYCZNE: - plansze (foliogramy) - obrazujqce:. klasyfikacje potrzeb ludzkich, klasyfikacjg dobr i usiug, wykres krzywej popytu i pod*, prrykladowe schematy struktur organizacyjnych podmiotow gospodarczych, przykladowy schemat stmktuly organizacyjnej wydzialu produkcyjnego, - przykladowe umowy i statuty spmek prawa handlowego, - roine rodzaje dmkow zwiqzane z wykazem umiejetnosci, - przykladowe regulaminy wewnetrzne przedsigbiorstw, 14

18 - podatkowa ksiega przychodow i rozchodbw, - wzor ewidencji przychod6w i zakupow LITERATURA: Bie6 W.: Rynek papierow wartosciowyclr. Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce. Warszawa,l992, D~bski S.: Ekonomika i organizacja pizedsiebiorstw, Cz. I i 11. WSiP. Warszawa, 1994, Doma6ski T.: Tworzenie i rozwoj nntego prredsiqbiorstwa. PWE. Warszawa, 1993, Kodeks Pracy, Komosa A,: Szkolny slownik ekonomiczny. Ekonomik. Warszawa, 1992, SopoCko A,: Gielda papierow warto8ciowych. PWE. Warszawa, 1992, Przygotowanie do wejscia na iynek pracy. Polska Fundacja OSrodkow Wspomagania Kozwoju Gospodarczego. OIC Poland, 1,ublin 1994, WiSniewski A. W.: Prawo o spdkach, Twiger S.A. Warszawa, 1992, Przepisy reguluj~ce funkcjonowanie podmiotow gospodarczych, Czasopisma ekonomiczno-prawne

19 4.ZAJE;CIA PRAKTYCZNE 4.1. SZCZEGOLOWE CELE KSZTALCENIA W wyniku zorganizowanego procesu nauczania ucze6 (shchacz) powinien umiec: - wykonywac roboty malarskie i tapeciarskie, przestrregajqc reylaminu pracy obowiqujqcego w warsztatach szkol~~ych i na budowach, - prawidlowo dobierac technike wykonania robot, rodzaje farb i ustalac ilosci materialow niezbgdnych do wykonania zadania, dobierak narzgdzia i sprzet potrzebne do wykonania robot, organizowac stanowiska robocze, - wykonywac roboty malarskie i tapeciarskie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbiolu robot budowlanych, obowia;suj+cymi normami, przepisatni bhp i p. potarowymi, - posbgiwac sig rysunkami roboczymi wykonywanych robot i kontrolowac ich zgodnosc z dokumentacjq budowlanil - wykonywac proste prace budowlane, pomocnicze i naprawcze, towarzyszqce robotom malarskim, - przygotowywac podtoia do malawania, - fluatowab tynki, - wykonywad malowanie wapienne, - wykonywac malowanie klejowe, - wykonywac malowanie emulsyjne, - wykonywac malowanie olejne, - wykonywac malowanie kazeinowe, - wykonywac malowanie krzemianowe, - IakierowaC i pokrywai emaliami, - przygotowywac podtoia do tapetowania, - wykonywac proste prace budowlane, pomocnicze i naprawcze towarzyszqce robotom tapeciarskim, - wykonywac tapetowanie, - sprawdzac jakosc rob&, - usuwac wady i usterki wykonywanych rob6t; - wykonywai napisy roinymi rodzajami pisma, - wykonywac ornamenty, - wykonywah przedmiary i obmiary iob6t 4.2. MATERIAL NAUCZANIA - struktura organizacyjna warsztatow szkolnych lub przedsiebiorstw, w ktorych odbywajq sig

20 zajecia praktyczne, - regulatnin pracy, - przepisy bhp i ppoi. - narzedzia i sprzct do robot malarskich i tapeciarskich I>do/ I1 -prtvgoffm~anieponloiolo pod malowanie: - przygotowanie tynkow nie malowanych i pokrytych star* farbg - przygotowanie padloe drewnianych nie malowanych i przykrytych starqfarbg - przygotowanie podloty metalowych nie malowanych i przykrytych star* farbg - narzpdzia stosowane do robot przygotowjqcych podloia do malowania, - przygotowanie, utrzymanie i konserwacja narzedzi, - przepisy bhp i ppoi. Du'al III - Flualmvnnie lynkdw i izoloruanie wiekhv: - zastosowanie fluatowania, - przygotowanie mieszanek do fluatowania, - powlekanie tynkow fluatami, - przyczyny powstawania zaciekow, - usuwanie zaciekow. Dzial IV- M,tlownnio ~vapierznc: - przygotowanie narzedzi i sprzetu, - przygotowanie podto* i przygotowanie fah, - malowanie reczne i mechaniczne, - sprawdzanie jakoici wykonanych robot, - przestrzeganie zasad bhp. Dliol Y - Malo,vanie kl&nue: - przygotowanie mieszanek do gruntowania, szpachlowania i malowania, - przygotowanie podloia, dobor narzedzi i sprzptu, - gruntowanie, szpachlowanie, malowanie rqczne i mechaniczne, - kontrola jakosci wykonywatiych robot, - przepisy bhp i ppoi. I)zjal VI- Mulotvanie emulsyjne: - przygotowanie podlo2y, - dobhr farb, narzedzi i materialow pomocniczych, - gruntowanie, szpachlowanie i malowanie, - kontrola jakoici robot, - przeyisy bhp i ppo2.

21 DGul VN- Mulmvanie olcjne: - przygotowanie roinych powierzchni pod malowanie olejne, - przygotowanie gruntownikow i farb, - dobor i sprzetu, - gruntowanie, malowanie reczne i mechaniczne tynkow, powierzchni drewnianych i metalowych, - kontrola jakosci robot, - przepisy bhp i ppoi. DGol VIII - Lukiermvunie i mtulimvunie: - przygotowanie powierzchni, - dobor i przygotowanie lakierow, emalii, materialow pomocniczych, narzedzi i sprzetu, - wykonywanie lakierowania i emaliowania, - sprawdzanie jakosci robot, - przepisy bhp i ppoi. Ds'at ZX- Malmuanie kuzcinowc; - przygotowanie podtoji otynkowanych i drewnianych, - przygotowanie szpachlowek, gruntownikow, farb, narzedzi i sprzetu, - szpachlowanie, gruntowanie, malowanie reczne i mecha~czne, - kontrola jakosci wykonanych robot, - przepisy bhp i ppoi. Dzinl X - Malowunie kmmianowe: - przygotowanie podloji, - dobor narzedzi, sprzqtu, mieszanek do gruntowania i farb, - gruntowanie i malowanie powierzclii, - kontrola jakosci robot, - przepisy bhp i ppoi. Dzial XI - Malo~vunie imifacji drevrtu: - przygotowanie podloiy, - dobor narzpdzi, farb i materialow pomocniczych, - obrobka dekoracyjna, malowanie, - kontrola jakosci wykonywanych robot, - przepisy blip i ppoi. MaiXII - Wykonylvunic nupisdvv i ornamcnthu: - przyyotowanie narzedzi i sprzetu, - komponowanie i wykonywanie ornamentow oraz roinych robot ozdobnych, 18

22 - pisanie sryldow, reklam przy zastosowaniu roinego rodzaju pisma, - kontrola jakosci wykonanych robot, - przepisy bhp i ppoi. Dzint XIII - Tapetowattie: - przygotowanie narzedzi, sprzetu, tapet, klejow i materialow pomocniczych, - przygotowanie podloiy, - tapetowanie, - kontrola jakosci robot, - przepisy bhp i ppoi. D.zlalXIV- Wykonywanic rob6t ifapraa,vc~clr i renmvacyjnyck: - ustalenie zakresu robot, - dobor materialow, sprzqtu, narzedzi i technik wykonania, - usuwanie starych powlok i naprawa podloia, - wykonywanie nowych powlok, - kontrola jakosci robot, - przepisy bhp i ppoi UWAGI 0 REA1,IZACJI Celem zajec praktycznych jest opanowanie umiejetnoici prakiycznych, wymaganych dla zawodu malarza-tapeciarza. Zajecia praktyczne powinny odbywab siq w warsztatach szkolnych i na budowach. Przed rozpoczqciem zajec naleiy sprawdzi6 ubior ucmi6w, Srodki ochrony osobistej, zaznajomic z wymaganiami przepisow bhp na okreilonych stanowiskach pracy, objasnic obslugq narzedzi i maszyn, zapoznac z rysunkami roboczymi. Konieczne jest zachowanie korelacji mi& wiedq teoretycznq a naukq praktycznq zawodu, aby na zajeciacl~ praktycznych uczniowie mogli konfrontowa6 zdobyte wiadomohci z praktykq. Partie materiahr nauczania praktycznego, wyprzedzajqce odpowiednie lekcje technologii, trzeba realizowac stosujqc szczeg6lowy instruktai wstepny. Pomocne jest tu wspoldzialanie z nauczycielem technologii, w kwestii ustale~ua korelacji miedzyprzedmiotowej. Podczas wykonywania przez uczniow przydzielonych prac nauczyciel powinien kontrolowac jakosd wykonywanych robgt, oniawiac szczegotowo usterki i wady, dbac o porqdek i przestrzeganie przepisow bhp. W celu ulatwienia kontroli realizacji materialu nauczania naleiy wymagac prowadzenia przez ucznibw dzienniczk6w zajec, zawierajccych charakteryslyke wykonywanych prac w formie notatek i szkicow. Trzeba unikac stosowania jednostronnego przydziahr robot, do takiego przydzialu zadah, aby wszyscy uczniowie wykonywali pden zakres robot przewidzianych w opisie zawodu. Przy rozdziale prac powinno sic stosowac zasadq stopniowania tludnosci i indywidualnego traktowania kaidego ucznia. TreSci ksztalcenia naleiy na bieicco aktualizowa4 uwzgladniajqc nowe rozwiqzania materialowe i technologiczne PODSTAWOWE SRODKI DYDAKTYCZNE: - narzedria i sprzet do robot malarskich i tapeciarskich, wykonywanych recznie i w sposob zmechanizowany, - odziei robocza i Srodki ochrony indywidualnej, 19

23 - instmkcje obslugi maszyn i urzdze6, - instmkcje ochrony przeciwpozarowej, - instmkcje bhp, - aprobaty techniczne i certyfikaty, - filmy, przeirocza, plansze, modele, zdjpcia i rysunki z zakresu tnalarstwa i tapeciarstwa, - probki surowcow, farb i powtok wykonanych roinymi farbami przy rastosowaniu roznorodnych technik malarskich, - czasopisma fachowe, prospekty reklamowe firm budowlanych, - urzeenia i sprzet laboratopjny do wykoriywania bada6 materiatow budowlanych i okreilania jakosci wykonanych powlok LITERATURA: Wolski Z.: Roboty malarskie. Teclmologia. WSiP. Warszawa, 1989, Wolski 2.: Zarys materiatoznawstwa budowlanego. WSiP. Warszawa, 1994, Francuz W. M., Karpinski J., Sotomski S. Metodyka praktycznego nauczania zawodu. WSiP. Warszawa, 1994, Iastrzpbski A. Tapetowanie mieszkan. Arkady. Warszawa 1988.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) organizować, uŝytkować i likwidować

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ SYMBOL CYFROWY 714[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją techniczną,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. 2010 r. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ SYMBOL CYFROWY 713[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

3. Materiały malarskie 97

3. Materiały malarskie 97 Spis treści 1. Wiadomości wstępne i pojęcia podstawowe 11 1.1. Zawód malarza budowlanego 11 1.2. Cele robót malarskich 14 1.3. Podział technik malarskich 16 1.4. Procesy technologiczne w robotach malarskich

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH SYMBOL CYFROWY 712[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróżniać materiały podstawowe, pomocnicze i dodatki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

I. PLANY NAUCZANlA DLA ZA\\'ODU

I. PLANY NAUCZANlA DLA ZA\\'ODU POSADZKARZ I. PLANY NAUCZANlA DLA ZA\\'ODU 1. SZI(O1A ZASADNICZA Zaw6d - I'OSADZI

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: malarz-tapeciarz Symbol cyfrowy: 714[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

co* PROGRAM NAUCZANIA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BAPAN EDUKACYJNYCH

co* PROGRAM NAUCZANIA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BAPAN EDUKACYJNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BAPAN EDUKACYJNYCH d{ S:ko. 5usov.i; pych i Piastycznych I77J..V. Kopernika Cffirnieckis'gc 9. tel 5-5 34 002(3} 66-300 GRUDZIf^DZ 0643869 PROGRAM NAUCZANIA DLA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTALCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTALCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTALCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 51 3[02] y'i { Akceptujp: Zatwierdzam: w/z MINBSTRA Minister Edu kacji Narodowej Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK BUDOWNICWA 311[04] Zatwierdzam J.. Minister Edukacjl Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr ini. Krystyna Dmitrzak inz. Alicja Kulczycka mgr inz.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8 Spis tre ści Część I. System finansowy przedsiębiorstwa....................... 8 1. Majątek podmiotu gospodarczego................................. 8 1.1. Majątek i jego struktura......................................

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik budownictwa

Zawód: technik budownictwa Zawód: technik budownictwa symbol cyfrowy: 311[04] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I-zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

Ponadpodstawowy. Charakteryzuje poszczególne rodzaje rachunków bankowych

Ponadpodstawowy. Charakteryzuje poszczególne rodzaje rachunków bankowych EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW PROGRAM: 23 02/T-5, SP/MEN/1998.02.24 KLASA 4 TE1, 4 TE2 ROK SZKOLNY 2011/2012 ALEKSANDRA WOŁOSZYK L.p. Nazwa jednostki dydaktycznej Podstawowy Poziom wymagań Ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE. Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI. Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE. Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI. Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Gospodarka i organizacje jako podmiot zainteresowania ekonomii 1.2.

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu Zawód: technik drogownictwa symbol cyfrowy: 311[45] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach pracowni ekonomiczno - informatycznej stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

MALARZ - TAPECIARZ 52 03

MALARZ - TAPECIARZ 52 03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 52 03 Obecnie: 714 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 1. OPIS

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie: - programu nauczania zajęć technicznych w klasach IV- V szkoły podstawowej - programu obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS Załącznik nr 3 WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS w zakresie konkurencji technologii posadzkarsko-okładzinowych UCZESTNIK MUSI UMIEĆ: - rozpoznać

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ I ILOŚC SPOTKAŃ:

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ I ILOŚC SPOTKAŃ: SZKOLNY KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Spotkania w ramach SKP mają na celu przygotować ucznia do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, pobudzić w nim ducha przedsiębiorczości, kształcić postawy

Bardziej szczegółowo

. LICEUM ZAWODOWEGO na podbudowie szkoly podstawowej MU RARZ 712 [06] ... (VPY szk61) ...

. LICEUM ZAWODOWEGO na podbudowie szkoly podstawowej MU RARZ 712 [06] ... (VPY szk61) ... MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ INSTYTUTBADANEDUKACYJNYCH PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTACCENIA ZAWODOWEGO 15207 1 SZ,LZI MEN /194?',05.~1 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MU RARZ 712 [06]... (nazwa zawodu) (symbol

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ SYMBOL CYFROWY 743[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać, sortować i dobierać

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Ekonomia jako nauka o dysponowaniu zasobami 1.2. Proces produkcji

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na Zadanie 51. Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na A. ubezpieczenia spdeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkg na podatek. dochodowy. B. ubezpieczenia spoleczne i zaliczkg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI: M.44. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ

SZCZEGÓŁOWY PLAN NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI: M.44. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ SZCZEGÓŁOWY PLAN NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI: M.. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ Przedmiot nauczania PKM PSM konstrukcji sterowania i regulacji Dział programowy Części i

Bardziej szczegółowo

Technologia wymagania edukacyjne

Technologia wymagania edukacyjne Technologia wymagania edukacyjne Zawód: Lakiernik 714(03) SZPN/SZ/07/19 714[03]/ZSZ/MENiS/ 2002.08.26 Program wykonany przez mgr inż. Tomasza Reclika Liczba godzin: 2 kl.-4 2012/13 Klasa II 1. Nanoszenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Marketing w działalności reklamowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Marketing w działalności reklamowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu Marketing w działalności reklamowej klasa 1 TLR Technik organizacji reklamy Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rynek, popyt, podaż, konkurencja,

Bardziej szczegółowo

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany: !UDA GMINY OPOR6W POW. Kutno, woj. todzkie UCHWALA Nr LVI/ 182/ 2010 RADY GM1NY OPOROW z dnia 13 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr L/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kominiarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kominiarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Kominiarz numer indeksu 713303 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM BUDOWLANYM Zawód: Specjalność: technik budownictwa budownictwo ogólne Przedmioty: budownictwo z technologią, konstrukcje budowlane, materiały

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Technikum Ekonomiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rachunkowość, dokument księgowy, majątek, kapitał, operacja gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opracował: Dr Bogumił Galica

Rachunkowość. Opracował: Dr Bogumił Galica Rachunkowość Opracował: Dr Bogumił Galica 120 I. Cele nauczania: Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi problemami rachunkowości finansowej. Ćwiczenia maja na celu nauczyć studentów praktycznej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ SEMESTR I 1 Przedmiot i zakres ekonomii. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. rozróżnić podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii i makroekonomii wyjaśnić,

Bardziej szczegółowo

- technikum na podbudowie programowej szkoly podstawowej,

- technikum na podbudowie programowej szkoly podstawowej, MINISTERSMO EDUKACJI NARODOWE. INSNTUT BADAN EDUKACYJNYCH PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTAkCENIA ZAWODOWEGO PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU Dla: - technikum na podbudowie programowej szkoly podstawowej, - teclinikum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA ELEMENTY PRAWA HANDLOWEGO, FINANSOWEGO I PRAWA PRACY

PODSTAWY PRAWA ELEMENTY PRAWA HANDLOWEGO, FINANSOWEGO I PRAWA PRACY PODSTAWY PRAWA ELEMENTY PRAWA HANDLOWEGO, FINANSOWEGO I PRAWA PRACY Tomasz Kruk SPIS TREŚCI Część I. Prawo handlowe Zakres unormowań prawnych prawa handlowego Źródła prawa handlowego Spółki osobowe Spółki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK EKONOMISTA 341[02] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego uczestniczących w programie STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy program

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 210 14886 Poz. 1383 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 września 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 210 14886 Poz. 1383 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 210 14886 Poz. 1383 Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Doskonalenie umiejętności wykonywania dociepleń obiektów budowlanych nowowznoszonych i istniejących w oparciu o nowoczesne technologie termoizolacyjne to cel

Bardziej szczegółowo

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje:

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 2 1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: - przedmiot

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER SYMBOL CYFROWY 743 [03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) czytać oraz sporządzać rysunki techniczne

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik:

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012 Podręcznik: Zajęcia techniczne - część komunikacyjna Zajęcia techniczne - część techniczna Wydawnictwo OPERON Część techniczna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: złotnik-jubiler symbol: 731305 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu Zarzqdzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w strukturze organitacyinei atlministtacii cenlralnei orflz zmian w Regulaminie organizacyinym Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NBBAUCZANIA DkA ZAWODU

PROGRAM NBBAUCZANIA DkA ZAWODU MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BADAI(I EDUKACYJNYCH PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO PROGRAM NBBAUCZANIA DkA ZAWODU Dla: Szkolv rasadniczei - na oodbudowie szbolv aodstawowei Proqrarn

Bardziej szczegółowo

1 Lekcja organizacyjna

1 Lekcja organizacyjna NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu ekonomika rolnictwa na podstawie programu nr TA/PZS1/PG/2012 klasa 2TA l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.8 Temat zajęć: Ewidencja zdarzeń w książce przychodów i rozchodów 1. Cele lekcji:

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.8 Temat zajęć: Ewidencja zdarzeń w książce przychodów i rozchodów 1. Cele lekcji: Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.8 Temat zajęć: Ewidencja zdarzeń w książce przychodów i rozchodów 1. Cele lekcji: Uczeń: zna rodzaje form opodatkowania: podatkiem PIT na zasadach ogólnych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie,

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie, Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Oddział Zabrze Ul. Wolności 299, 41-800 Zabrze PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Cele kształcenia Po odbyciu praktyki słuchacz powinien umieć: - zorganizować

Bardziej szczegółowo

TEMAT Analiza ruchów przedstawionych na zdjeciach stroboskopowych zastosowanie komputerowego programu RUCH2W

TEMAT Analiza ruchów przedstawionych na zdjeciach stroboskopowych zastosowanie komputerowego programu RUCH2W TEMAT Analiza ruchów przedstawionych na zdjeciach stroboskopowych zastosowanie komputerowego programu RUCH2W ZAKRES NAUCZANIA rozszerzony PROGRAM RUCH2W/Zdjecie stroboskopowe Program ten pozwala na otworzenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO Spis treści ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO 1. Wiadomości wstępne 1.1. Historia rysunku i jego znaczenie 1.2. Normalizacja i normy w rysunku technicznym 1.3. Stanowisko kreślarskie 1.4. Przybory

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM raktyki zawodowe 8.1. raktyki zawodowe w dziale: zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych 8.2. raktyki

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANlA TECHNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 31 11521 Zatwierdzam Minister Edukacjl Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr int. Marek Bustrycki mgr Ryszard Koprucki mgr

Bardziej szczegółowo

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w...

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w... UMOWA nr...ski... Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiqdzy: Zalqcznik nr 7 do SlWZ lstotne postanowienia umowy SZPlTALEM KLlNlCZNYM im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej 2, 00-315 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.6. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści (Krzysztof Gadomski)

Spis treści (Krzysztof Gadomski) Spis treści ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO (Krzysztof Gadomski)... 9 1. Wiadomości wstępne... 9 1.1. Historia rysunku i jego znaczenie... 9 1.2. Normalizacja i normy w rysunku technicznym...

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK BHP

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK BHP Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu ul.. Płocka 28 09-140 Raciążu (23) 679 10 71 www.storaciaz.pl PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK BHP 1. Cele kształcenia Po odbyciu praktyki, słuchacz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie Przedmiotowy System Oceniania DLA CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO DLA GRUPY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH MECHATRONICZNYCH W OBSZARZE TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Dział. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. program nauczania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: modelarz odlewniczy ; symbol 721104 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych

Poziom wymagań programowych raktyki zawodowe TEHNIK LOGISTYK 333107 1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 2. odstawy prowadzenia działalności logistycznej 3. rocesy transportowe i magazynowe

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl. X Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH 1. Wykaz aktów prawnych i dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Murarz-tynkarz nr indeksu 711204 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: lakiernik; symbol 713201 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z I N F O R M A T Y K I W K L A S A C H I - II G I M. I. Cele oceniania: Ocenianie ma na celu: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI 1. Cele oceniania: 1. BieŜące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ WSPOMAGANIA UCZNIA W JEGO WSZECHSTRONNYM ROZWOJU

ZASADY ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ WSPOMAGANIA UCZNIA W JEGO WSZECHSTRONNYM ROZWOJU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 15 ZASADY ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ WSPOMAGANIA UCZNIA W JEGO WSZECHSTRONNYM ROZWOJU SPIS TREŚCI: ZAŁOŻENIA OGÓLNE... 2 CELE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów informatycznych dla zawodu technik informatyk I. CELE EDUKACYJNE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo