MALARZ - TAPECLARZ. wanzawa MINISTERSTWO EDIJKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BADAN EDUUCYJNYCFI PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MALARZ - TAPECLARZ. wanzawa MINISTERSTWO EDIJKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BADAN EDUUCYJNYCFI PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDIJKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BADAN EDUUCYJNYCFI PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MALARZ - TAPECLARZ dla: SZKOLY ZASADNICZEJ na podbudome szkoly podstawo~vej wanzawa Minister,qukacji 0. Narodowej 1997 Prof, dr hab. h.liroslaw tiandkc

2 Program nauczania opracowala Komisja Progra~nowa dla Zawodow Budowlanych i Pokrewnych powolana decyzjq nr 15 z dnia 16 maja 1995r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sktadu Komisji Programowej dla Zawod6w Budowlanych i Pokrewnych dr inz. Wladyslawa Maria Fra~lcuz - przewodniczqca mgr Teresa Lesiak - cztonek Komisji (wiceprzewodniczqcd~ mgr ink. Barbara Adalniec - czlonek Kolnisji lngr in2 Eulalia Gulik - czlonek Komisji dr in%. Zygmunt Wrzesniowski - czlonek Komisji (sekretarz)

3 I. PLAN NAUCZANIA SZKOtA ZASADNICZA Znw6d: MALARZ - TAPECIARZ Symbol cyfrowy Podbudown programown: szkoln podstawowa *) wymiar godzin dla mtodocianych pracownik6w zgodnie z Kodeksem Pracy **) godziny przeznaczone na dodafkowe zajpcia z przedmiotbv obowi$zkowych, zgodnie z potrzebami danej klasy

4

5 11. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOT~W ZAWODOW\'CH Wykaz pnedmiotbw znwodowych 1. TECHNOLOGIA sir 4 2. DOKIJhENTACJATECHNlCZNA str ZARYS WlEDZY O GOSPODARCE sir ZAECIA PRAKTYCZNE sty. 16

6

7 1. TECHNOLOGIA 1.1 SZCZEG~LOWE CELE KSZTALCENIA W wyniku zorganizowanego procesu nauczaoia ucze" (duchacz) powinien umieb: - opisak zakres podstawowych prac malarskich i tapeciarskich opejqc prawidlowym nazewnictwem, - rozroiniac ustroje budowlane, ich konstrukcje i zastosowanie, - rozroiniac materialy budowlane, znac ich rodzaje i wlaiciwosci, - okreslac jakosc materialow budowlanych i ich zastosowanie, - organizowac stanowiska pracy zgodnie z wymogami technologicznymi, bhp, ppoi. i ochrony Srodowiska, - dokonywac dobow materialow, narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania robot malarskich i tapeciarskich, - prawidlowo skladowa6 i transportowai na stanowisko pracy potrzebne materialy, narzedzia i sprzqt, - sporqdzae zaprawy, - przygotowywab stare i nowe podloia tynkowe, drew~dane i metalowe do malowania, - przygotowywai materialy: farby, szpacl$6wki, kity i gruntowniki, - malowac roinorodne podloia farbami wapiennymi, cementowymi, klejowymi, kazeinowymi, krzemianowymi, emulsyjnymi, olejnymi, emaliarni i powlokami lakierniczymi, - stosowab wsnowania do robot malarskich zewnqtrznych i wewnetrznych, - przygotowywab podlola do tapetowania, - przygotowywai: tapety, kleje i materialy pomocnicze, - wykonywae roboty tapeciarskie, - wykonywak podloia z plyt kactonowo-gipsowych, - wykonywah roboty naprawcze powierzchni malowanych i tapetowanych, - dobierac banvy oraz techniki malarskie i tapeciarskie, - wykonywac zdobienia powlok, napisy i ornarnenty, - oceniab jakosc i poprawnobi wykonanej pracy, - uykonywab przedmiary i obmiary rob&, - zamawiac i rozliczac mzywane materialy, - udzielae pienvszej pocnocy w naglych wypadkach. 2. MATERIAL NAUCZANIA Dzial I - Wiadonloici rvsfepne o zmvods'e oraz teclrnologii robdt malarskiclz i tapeciarskiclr : - podstawowe prace malarskie, - podstawowe prace tapeciarskie,

8 - pomocnicze prace przy malowaniu i tapetowaniu, - rodzaje faib, rozpuszczalnikow i technik malarskich, - rodzaje matenatow tapeciarskich, - narzedzia i sprzet do robot malarskicli i tapeciarskich, - msztowania do rob6t malarskich, - wymagania stawiane powlokom malarskim i tapeciarskim, - prryczyny wypadkhw przy pracy i chorob rawodowych oraz sposoby zapobiegania - wyb6r technologii i organizacji robot. Du'al II - Ogblne,uiadomoSci o brrdowlaek i malerialack hudmvla~lych: - podstawowe pojecia zwiqane z budownictwem, - rodzaje budowli i budynkow, - elementy konstmkcyjne, niekonstmkcyjne i wykoriczeniowe budynkow, - uiytkowa~ue i eksploatacja budynkow, - matenaly budowlane, ich wtasciwosci i zastosowanie, - rnaterialy malarskie i tapeciarskie: rodzaje, skladniki, wtasciwosci, otrzyniywanie i zastosowanie. Dzial Rohofy malarskie: - sposoby i metody wykonania robot malarskich, - r$czne i mechaniczne narydzia malarskie, - prrygotowa~e powierzchni do malowa~a: szpachlowanie, szlifowanie, gmntowa~e, bejcowanie, usuwanie starej farby, lleutralizacja podlo% itp.,. malowanie wapieruie, cementowe, klejowe, kazeinowe, krzemianowe, olejne, emulsyjne, oraz lakierowanie i emaliowanie, - dobor banv w pomieszczeniach i na elewacjach budynkow, - orga~zacja pracy przy wykonywaniu robot malarskich, - przepisy bhp na stanowisku pracy &at IV- Tapelo~vanie: - wybor Wejow, tapet i techniki tapetowania, - przygotowanie podtoe: szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie itp., - organizacja pracy przy tapetowaniu, - stosowany sprzet i narzedzia, - przepisy bhp na stanowisku pracy. - ocena stanu technicznego podlo&,

9 - wybor technologii i organizacja robot remontowych - modernizacja podloia (wykonywanie okladzin z plyl kartono-gipsowych) - dobdr materialow, sprzetu i narzgdzi. - usuwanie starych powlok, naprawa podt02z. - wykonywanie nowych powlok malarskich i tapeciarskich, - przepisy bhp na stanowisku pracy. Dziol VI. Odbidr robdt molnnkich i iapeciankich. - rozliczenie msitych materiatow, - przedmiary i obmiary robot, - kalkulacja robht, - warunki technicme wykonania i odbiom robat, 1.3. UWAGI 0 REALlZACJl Lekcje technologii powinny odbywac sig w klasopracowniach, wyposaionych w roinorodne pomoce dydaktyczne i sprzgt audiowimalny. Realiracja tresci ksztdcenia wymaga stosowania zrbinicowanych metod nauczania i zainteresowania uczniow wybranym zawodem. Nauczyciel powinien zwracac uwage na poprawne poslugiwanie sig przez uczniow okresleniami technicznymi. Powinien rowniei poznac programy nauczania innych przedmiotow zawodowych, aby odpowiednio korelowac treici nauczania. Szczegolnie waina jest tu wsp*raca z nauczycielem zajec praktycznych. Na lekcjach technologii naleiy podkreslac szczegdlnq wag$ jakosci robot, przestrzegania przepishw bhp, przepisow przeciwpoiarowych i ochrony Srodowiska. Uczniowie powinni odbywac wycieczki na budowy, aby poznac zastosowanie nowych technologii. Dokladnq obsenvacjq czynnoici przy malowaniu i tapetowaniu umozliwiajq take filmy dydaktyczne, zrealizowane samodzielnie przez uczni6w oraz zakupione przez szkde. Roinorodne Srodki dydaktyczne prawidtowo dobrane do tematu lekcji, aktywizujq myslenie uczniow, uzupehiajq ich wiedze i utnualajq zdobyte umiejgtnosci PODSTAWOWE SRODKI DMAKTYCZNE: -filmy video, przeirocza i plansze z zakresu budownictwa oraz technologii robot malarskich i tapeciarskich, - probki materialaw budowlanycii, stosowanych w budownictwie i kolekcje wyrobow z tych materialow, pr6bki podloiy malowane r6inymi rodzajami farb, probki tapet i klejow do tapet, - zestawy farb i rozpuszczalnikow, - zestawy ochron osobistych i sprrqtu przeciwpoiarowego, - instmkcje przeciwpoiarowe, - tabiice instruktaiowe udzielania pierwszej pomocy, - no dele maszyn, agregatow i osprzqtu malarskiego, - modeie rusaowa4 6

10 - modele budynkow o roinych konstrukcjach, - zestawy norm, katalogow i cennikow, - prawo budowlane, - aprobaty techniczne i certyfikaty, - czasopisma fachowe, - prospekty reklamowe firm budowlanyct~ LITERATURA: Wolski 2.: Roboty malarskie. Technologia. WSiP Warszawa, 1989 Wolski 2.: Zarys materialoznawstwa budowlanego. WSiP. Warszawa, 1994 Kuczyiski A, Lenkiewicz W.: Zarys budownictwa ogolnego. WSiP. Warszawa, I994 Jastrzqbski A.: Tapetowanie mieszkan. Arkady. Warszawa, 1988 Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa, 1985 ienczykowski W.: Budow~iictw ogolne, t. IV. Arkady. Warszawa, 1985 Czasopisma: Murator, Materiaty Budowlane

11 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2.1. SZCZEGO~OWE CELE KSZrALCENIA W wyniku zorganizowanego procesu nauczania uczen (sbchacz) powinien umied: - przygotowywac przyrydy kreilarskie i poslugiwac sig nimi, - kreilic rdlnego rodzaju linie rysunkowe, - opisywac rjsunki pismem technicznym, - kreslic geometryczne fiyry plaskie, - wykreslac rzuty odcinkow, fibmr plaskicli i bryl geometrycznych na dwie i trzy plaszczyzny, - wykieslac bryty geometryczne i proste ~rzedmioty w rzutach aksonometrycznych, - szkicowad odrecznie bryly geometryczne, zestawy bryt, detale budowlane i sztukatorskie w ujgciu aksonometrycznynn i perspektywicznym, - cqtad rysunki dohmentacji technicznej, - wykreslad szkice robocze i rysunki detali budowlanych w przekrojacln i rmtach, - wymiaiowac narysowane elementy, - poshgiwac sig dokumentacj* technicznq, - sporzqdzab rysunki inwentarjzacyjne obiektow, pomieszczen i detali budowlanych ina podstawie wykonanych przez siebie pomiarow, - projektowad kolorystyke wngtrz i elewacji, - wykonywad szkice omamentow jedno i wielobanvnycln, - wykonywad szablony do ornamenthw, - projektowac i wykonywad napisy przy zastosowaniu roinego rodzaju pisma ozdobnego, - sporz*dzab przedmiary i obmiary robot MATERIAt NAUCZANIA nzial I - Pudslavvmw,viado,tznIci o rysunku fccltrrieurynr i dokuntorfacji brrdorlanej: - rodzaje rysunkow technicznycl~ i ich przeznaczenie, - przybory kreilarskie, techniki kreslenia, - formaty arkuszy rysunkowych, skale rysunk(rw, - zasady opisywania i wymiarowania rysunkow, - rodzaje i gruboici linii rysunkowych, - oznaczenia na rysunkach budowlanych. Dval N - Podstawovvc konsrrukcje geomehycmc: - wyznaczanie prostych rownoleglych i prostopadlych,

12 - podzialy konstrukcyjne odcinka, kqta, okiegu, - konstrukcje figur plaskich, - konstrukcja bryl, rozwiniecia bryl. Dzial I11 - Podsta,uy geomelrii,vykreslnej: - zasady rmtowania punktu, odcinka, prostych fiyr i bryl geometrycznych, - zasady aksonometrii. Dziat IV- Rysunek Onr~cmy i szkicmuy; - zasady sporzqdzania rysunku odrecznego i szkicowego, - odreczne rysowanie bryl geometrycznych, detali budowlanych i snukatorskich. Dial V- Zasady sporz.?rlza~~iaprojckfu budrnulanego: - elementy skiadowe projektu, - wykreslanie fragmentow projektu budowlanego, - czytanie dokumentacji technicznej, - wykonywanie inwentaryracji budowlanej: pomiary, szkice i wykonywanie rysunk0w. Dzial VI - Spoqdzanieprojcktrr kolorysfyki,un<fna i elewocji budynku: - rodzaje barw, zasady dobow oraz lqczenia i iamania, - sporzqdzanie fragmentow projektow kolorystyki. Dzial VII - Ormmenryka; - rysowanie ornamentowjedno- i wielobanunych, - rysowanie szablotiow do ornamentow, - techniki wykonywania szkicow ornamentow, - inwentayzacja omamentirw, - wykonywanie szyldow i napis6w UWAGI 0 REALIZACJI Cele~n nauczania przedmiotu,,dokumentacja techniczna" jest rozwijanie wyobraini przestrzennej, wyksztalcenie umiejetnoici czytania dokumentacji techniculej, wykreilania i opisywania rysunkow prostego projektu budowlanego. Waine jest mrocenie uwagi na przygotowanie ucznibw do satnodzielnego wykonywania ornamentow i napisow, prawidlowego dobom barw i odcieni okz wlaiciwego ich i4cczenia w calosc. Lekcje powinny odbywac sie w klasopracowni, wyposaionej w stanowiska kreilarskie i rbinorodne pomoce dydaktyczne: egre~nplai~e dokumentacji, normy, tablice poglqdowe pisma technicz~lego i oznaczen graficznych itp. Uklad materiah nauczania naleiy tak zaplanowab, aby w pierwszej fazie nauki uczniowie nabyli umiejetnosci prawidlowego poshgiwania sic przyrzqdami kreilarskimi, kreslqc figury geometryczne, rzutujq je i wymiarujqc. W nastepnej fazie nauki uczniowie powinni osiagnqh umiejetnosci czytania dokumentacji i wykonywania prostych rysunkow. Kolejna faza nauki poiwigcona jest tematyce specjalistycznej, zwi-nej z wybranym zawodem, to znaczy projektowaniu ornamentow, szyldow, napisow i rozwiwah kolorystycznych. Poziom i stopien trudnosci przekazywanej wiedzy naleiy dostosowae do Sredniego poziomu klasy. Barddej uzdolnionym ucrniom moina zadawac indywidualne twicrenia o 0

13 wiekszym stopniu trudnosci, wykorzystywane poiniej jako pomoce dydaktyczne. Wszystkie Cwiczenia uczniowie powinni wykonywac samodzielnie, dbajqc o estetyke i jakosc wykonywanych rysunk6w PODSTAWOWE SRODKI DYDAKTYCZNE 2.5. LITERATURA - plansze, tablice poglqdowe, przeirocza, foliogramy, fazogramy, filmy video umozliwiajwe realizacje dziatow programowych, - modele rzutni, - modele bryl geometrycznych, - dokumentacje techniczne w skali 1: 100 i 1 :SO, - katalogi typowych rozwiwan, - zestawy norm dotyczqcych oznaczen na rysunkach budowlanych, - rysunki szczegdtowe detali budowlanych, - przyrzqdy krelarslue, wzorniki, - rysunki przedstawiajqce sposoby wymiarowania, opisywania i stosowania roinych rodzajow pisma, - przyldadowe szyldy i ornamenty. Straszak K.: Rysunek zawodowy dla ZSB. CzeSC og6lna. WSiP Warszawa, 1982 Straszak K.: Rysunek zawodowy dla malarza budowlanego i sauka'tora. WSiP Warszawa, 1986 Wojciechowski L.: Zawodowy rysunek budowlany. WSiP. Warszawa, 1994

14 3; ZARYS WIEDZY 0 COSPODARCE 3.1. SZCZEG~LOWE CELE KSZTALCENIA W wyniku zorganizowanego procesu nauczania uczeh (sluchacz) powinien umiec: - okresiic poj~cia: potmeby, dobra, ushrgi, produkcja, obrot towarowy, konsumpcja, Srodki pracy, sila robocza, - orn0wid powi~ania miqdzy ogniwami cyklu gospodarczego, - wskazac wplyw odpowiedniej organizacji pracy na efekt dzialania, - okreslic istote mechanizmu rynkowego, - okreslic pojecia: towar, popyt, podai, cena, - wska7~c ielacje rniedzy popytem, podazqa ceng - wskazab przyczyny inflacji oraz ~netody walki z inflacjg - okreslid pojecia: podmiot gospodarczy, dzialalnosb gospodarcza, - sklas+ikowac podmioty gospodarcze wedhg formy prawnej, - podah roinice miedzy przedsiebiorshvem panstwowym, komunalnym, spbtdzielniq a sp6lkami prawa handlowego: jawng akcyjog z ograniczonqodpowiedzialnosciqoraz prawa cywilnego, uwzgledniajqc tworzenie, osobowosc prawna, i zasady dzialania, - rozr6inic odpowiedzialnosc majqtkow;\ sp6ldzielni i sp6lek oraz ich wspolwla~cicieli, - rozrotniac cene akcji i obligacji, nominalng emisyjna, i rynkowa - wyjasnic sposoby prywatyzacji przedsiebiorstw pa6stwowych, - wyjasnic zasady powszechnej prywatyzacji, - wymienib podslawowe zadatlia organow rhinych podmiotow gospodarczych, - scharakteryzowah schemat struktury organizacyjnej przedsiebiorstwa: komorki zarzqdu, komorki produkcyjne i pomocnicze, - wskazac komorki organizacyjne zajmujqce sie sprawami pracowniczymi, - z3ooiyc ofertq pracy i odpowiedziec na oferte podana, w prasie, - sporzqdzic list intencyjny (podanie) i tyciorys (Curriculum Vitae - C.V.), - przeprowadzic rozmowp z potencjalnyrn pracodawca - okieslic prawa i obowiqzki pracownika przy zawieraniu umowy o prace i umowy-zlecenia, - skorzystac z kodeksu pracy i przykladowych reguiaminow wewnetrznycll, - obliczyi wydajnosc pracy, - objasnic wptyv wydajnosci pracy na wynagrodzenie pracownika, - obliczyb wysokoic wynagrodrenia, - skorzystac z ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, - obliczyc podatek dochodowy od osob fizycznych, zatrudnionych wg umowy o prace,

15 umowy - zlecenia oraz wypeinie deklaracjp podatkowg - rozpoznawac lokalny rynek w celu prowadzenia dzialalnoici gospodarcrej, - zalatwic formalnosci miqzane z podjeciem dzialalnosci gospodarczej: wypdnic zgloszenie w urzedzie gtniny, uzyskai koncesje, zatotyc rachunek bankowy, uzyskad nr REGON, zglosii obowiqek podatkowy w urzedzie skarbowym, - wypehic deklaracje ubezpieczeniowq do ZUS, - sklasyfikowac ubezpieczenia (spoteczne i gospodarcze), - rozroinic Srodki tnvale i ohrotowe, - wyjasni6 roinice miedzy leasingiem a kredytem, - sklasytikowac kredyty, - wypelnic prosty wniosek kredyiowy, - obliczyc odsetki od kredytu, - sklasylikowac kosay w ukladzie rodzajouym i kalkulacyjnym, - scharakteryzowac koszty zmienne i stale, - przeprowadzic prostq kalkulacje kosnow, - obliczyd cene sprzedazy, - obliczyc wysokosc podatku VAT naliczonego i naleinego, - sporzqdzidzie fakture i rachunek, - podac rainice rniedzy platnoiciami za pomoc\ czeku, weksla i polecenia przelewu, - wystawic weksel, czek i polecenie przelewu, - obliczyc wynik fmansowy, - obliczyt i zinterpretowad podstawowy wskainik rentownoici, - wybrac sposob rozliczania sic z urzedem skarbowym, - zarejestrowac typowe zdarzenia gospodarcze w podatkowej ksiedze przychodnw i rozchod6w. - prowadzic ewidencje przychodow i zakupow, - rozliczyc sic z urzedem skarbowym z tytub linego rodzaju podatkow MATERIAL NAUCZANM Ilzial I - PorLFavvotve >viarlomosci o gosporlarce i rneclraniunach rynkowyclt: - potrzeby ludzkie i Srodki ich zaspokajania, - rola przedsiebiorstwa w zaspokaja~u potrzeb ludzkich, - ogniwa cyklu gospodarczego: produkcja, handel, konsumpeja, - produkcja i jej czynniki, - istota i znaczenie organizacji pracy, - istota gospodarki rynkowej, 12

16 - ~odmiot gospodarczy, dzialalnoic gospodarcza, - klasyfikacia podmiot6w gospodarczych,... - istota, zasady dzialania, hvorzenie podmiotow gospodarczych, - prywatyzacja przedsiebiorshv panstwowych, - powszechna prywatyzacja, - akcje, obligacje jako papiery wartoiciowe; gielda papierow wanoiciowych, - organy podmiotu gospodarczego; stluktura organizacyjna, zapd i komorki produkcyjne; wydzial produkcyjny jako przyszle stanowisko pracy absolwenta; komorki zajmujqce sie sprawami pracowniczymi, - rynek pracy, popyt i podaz pracy; beuobocie: przyczyny i skutki; poszukiwanie pracy; agencje pracy; rozmowa kwalifikacnna; odpowiednie zaprezentowanie (ubior, zachowanie); urnowa o prace i umowa-zlecenie; obowi-ki i prawa prawwnika (ubezpieczenie, czas pracy, urlopy, wynagrodzenie); nvalnianie pracownika; wydajnos6 pracy; wynagrodzenie; placa realna a nomidallla; podatek dochodowy od os6b fizycznych. Dzinl III - Podejmowmie dzialrrlnoici gospodarczj: - wybor rodzaju i miejsca dzialalnobci gospodarczej, - badanie rynku; formalnosci nviwne z podejmowaniem dzidalnoici gospodarczej, - obowiqek ubezpieczenia spdecznego wlaiciciela i jego pracownikow, - ubezpimzenia gospodarcze, - pozyskanie majqtku tnvalego i obrotowego: leasing i kredyt, - kosay dzialalnobci; cena sprzedaiy i jej elementy, - podatek akcyzowy, podatek od towarow i uslug (VAT); - formy platnosci za dostawy: obrot gotowkowy i bezgot6wkowy. - wynik Bnansouy: przychody i koszty, - rentownoic, rozliczanie siq z urzedem skarbowym z tytulu rotnych podatkow, - podatki jako podstawowe irodla dochodow budietu pahstwa i gminy, - prowadzenie podatkowej ksiegi przychodhw i rozchod6w oraz prowadzenie ewidencji przychod6w i zakupow, w pnypadku opodatkowania zryczahowanym podatkiem dochodowym, - marketing, jako zespm dzida15 i instlumentow zmierzajqcych do najlepszego zaspokajania potrzeb ludzkich, - produkt, dystrybucja, cena; komunikowanie sie z nabywcg ochrona konsumenta UWAGI 0 REALJZACJI Absolwent szkdy zasadniczej bedzie w przysdoici pracovmikiem firmy (przedsiebiorstwa) albo mote prowadzi6 samodzielnie dzialalnoic gospodarcq. Zakres tresci programu nauczania,,zarys wiedzy o gospodarce" ma na celu stworzenie podstaw do pelnienia jednej z tych rbl. Godziny przeznaczone w planie naucrania na realiacje tego przedmiotu, powinny bye wykorzystane na uksztahowanie umiejetnoici przewidzianych podstawami programowymi, jak rowniei na aktualizacje oraz na rozszerzenie tresci programowych wedhg zapotrzebowania uczniow i uznania nauczyciela TreSci ksaalcenia nauczyciel powinien przedstawic w spos6b prakiyczny, stosujqc przede wsystkim 6wiczenia i pokazy. Na lekcjach powinien tei uwzgkdnia6 aktualne zmiany w przepisach oraz rbnego rodzaju doniesienia prasowe.

17 I W realizacji mateiiah nauczania w dziale I, nalezy poshgiwac sic slownikami i encyklopediami; pozwoli to na ksztaltowanie nawyku korzystania z literatury. W dziale 11 - nauczyciel powinien skoncentrowae sig na objasnianiu roinic pomiedzy podmiotami gospodarczymi z punktu widzenia wlasnoici. Przedstawiajqc typowe schematy organizacyjne, nauczyciel powinien wskazai: uczniom ich przyszle stanowiska pracy. Dmga czgsc tego dziah powinna by6 realizowana w sposob praktyczny poprzez cwiczenia, ksztahujqce umiejetnosci poszukiwania pracy (przykladowe oferty z prasy codziennej) oraz korzystania ze swoich praw i spdnienia swoich obowiwkow w pracy. W tym prwadku nauczyciel powinien zapoznad ucznihw z podstawowymi przepisami prawa pracy i ewentualnie z przykladowymi regulaminami wewnetrznymi przedsigbiorshva. Material nauczania III dziah oraz czesc drugq dzialu poprzedniego, uzna6 naleiy za najwainiejszy w progra~nie nauczania tego prredmiotu. Uczen powinien zapoznab sie z formalnoicia~ni (w tym od strony ekonomicznej), kt6re musi spelnic przy podejmowaniu oraz prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej. Zadaniem nauczyciela jest takie ~Swiadomienie uczniom, gdzie szukac ewentualnych zmian w przepisach, aby dzialac zgodnie z prawem. Proponuje sic, aby osirlgnigcia uczniow byly badane za pomocq testow osirlgniec szkolnych i iwiczeh oraz obserwacji uczni6w podczas wykonywania zadan i przygotowania do zajgc lekcyjnych. Podstawq do uzyskania przez uczniow pozytywnej oceny jest opanowanie wszystkich umiejetnosci. Zaklada sic, ie stopiei opanowania tych umiejetnoici bgdzie roiny, niektore 2 nich muszq by6 opanowane tak, aby uczeh biegle rozwiqqwal okreilone zadania, inne zas mogq bye opanowane jedynie w stopniu zapewniajqcym rozwiqanie w sytuacji typowej. Przy ocenianiu uczniow naleiy uwzglednic nastepujqce zasady:. uczen musi opanowah wszystkie umiejgtnobi, wynik sprawdzenia opanowania poszczeg6lnych umiejetnosci ma charakter altematywny, co oznacza: uczen umie bqd2 nie umie wykonac zadania,. opanowanie umiejetnosci moie miec r6in4 bieglosc, np, zadanie moie by6 viykonane szybciej 1 lub wolniej, przy pienvszej lub kolejnej probie, bezmednie lub z Mgdem zauwazonym i poprawionym przez ucznia PODSTAWOWE SRODKI DYDAKTYCZNE: - plansze (foliogramy) - obrazujqce:. klasyfikacje potrzeb ludzkich, klasyfikacjg dobr i usiug, wykres krzywej popytu i pod*, prrykladowe schematy struktur organizacyjnych podmiotow gospodarczych, przykladowy schemat stmktuly organizacyjnej wydzialu produkcyjnego, - przykladowe umowy i statuty spmek prawa handlowego, - roine rodzaje dmkow zwiqzane z wykazem umiejetnosci, - przykladowe regulaminy wewnetrzne przedsigbiorstw, 14

18 - podatkowa ksiega przychodow i rozchodbw, - wzor ewidencji przychod6w i zakupow LITERATURA: Bie6 W.: Rynek papierow wartosciowyclr. Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce. Warszawa,l992, D~bski S.: Ekonomika i organizacja pizedsiebiorstw, Cz. I i 11. WSiP. Warszawa, 1994, Doma6ski T.: Tworzenie i rozwoj nntego prredsiqbiorstwa. PWE. Warszawa, 1993, Kodeks Pracy, Komosa A,: Szkolny slownik ekonomiczny. Ekonomik. Warszawa, 1992, SopoCko A,: Gielda papierow warto8ciowych. PWE. Warszawa, 1992, Przygotowanie do wejscia na iynek pracy. Polska Fundacja OSrodkow Wspomagania Kozwoju Gospodarczego. OIC Poland, 1,ublin 1994, WiSniewski A. W.: Prawo o spdkach, Twiger S.A. Warszawa, 1992, Przepisy reguluj~ce funkcjonowanie podmiotow gospodarczych, Czasopisma ekonomiczno-prawne

19 4.ZAJE;CIA PRAKTYCZNE 4.1. SZCZEGOLOWE CELE KSZTALCENIA W wyniku zorganizowanego procesu nauczania ucze6 (shchacz) powinien umiec: - wykonywac roboty malarskie i tapeciarskie, przestrregajqc reylaminu pracy obowiqujqcego w warsztatach szkol~~ych i na budowach, - prawidlowo dobierac technike wykonania robot, rodzaje farb i ustalac ilosci materialow niezbgdnych do wykonania zadania, dobierak narzgdzia i sprzet potrzebne do wykonania robot, organizowac stanowiska robocze, - wykonywac roboty malarskie i tapeciarskie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbiolu robot budowlanych, obowia;suj+cymi normami, przepisatni bhp i p. potarowymi, - posbgiwac sig rysunkami roboczymi wykonywanych robot i kontrolowac ich zgodnosc z dokumentacjq budowlanil - wykonywac proste prace budowlane, pomocnicze i naprawcze, towarzyszqce robotom malarskim, - przygotowywac podtoia do malawania, - fluatowab tynki, - wykonywad malowanie wapienne, - wykonywac malowanie klejowe, - wykonywac malowanie emulsyjne, - wykonywac malowanie olejne, - wykonywac malowanie kazeinowe, - wykonywac malowanie krzemianowe, - IakierowaC i pokrywai emaliami, - przygotowywac podtoia do tapetowania, - wykonywac proste prace budowlane, pomocnicze i naprawcze towarzyszqce robotom tapeciarskim, - wykonywac tapetowanie, - sprawdzac jakosc rob&, - usuwac wady i usterki wykonywanych rob6t; - wykonywai napisy roinymi rodzajami pisma, - wykonywac ornamenty, - wykonywah przedmiary i obmiary iob6t 4.2. MATERIAL NAUCZANIA - struktura organizacyjna warsztatow szkolnych lub przedsiebiorstw, w ktorych odbywajq sig

20 zajecia praktyczne, - regulatnin pracy, - przepisy bhp i ppoi. - narzedzia i sprzct do robot malarskich i tapeciarskich I>do/ I1 -prtvgoffm~anieponloiolo pod malowanie: - przygotowanie tynkow nie malowanych i pokrytych star* farbg - przygotowanie padloe drewnianych nie malowanych i przykrytych starqfarbg - przygotowanie podloty metalowych nie malowanych i przykrytych star* farbg - narzpdzia stosowane do robot przygotowjqcych podloia do malowania, - przygotowanie, utrzymanie i konserwacja narzedzi, - przepisy bhp i ppoi. Du'al III - Flualmvnnie lynkdw i izoloruanie wiekhv: - zastosowanie fluatowania, - przygotowanie mieszanek do fluatowania, - powlekanie tynkow fluatami, - przyczyny powstawania zaciekow, - usuwanie zaciekow. Dzial IV- M,tlownnio ~vapierznc: - przygotowanie narzedzi i sprzetu, - przygotowanie podto* i przygotowanie fah, - malowanie reczne i mechaniczne, - sprawdzanie jakoici wykonanych robot, - przestrzeganie zasad bhp. Dliol Y - Malo,vanie kl&nue: - przygotowanie mieszanek do gruntowania, szpachlowania i malowania, - przygotowanie podloia, dobor narzedzi i sprzptu, - gruntowanie, szpachlowanie, malowanie rqczne i mechaniczne, - kontrola jakosci wykonywatiych robot, - przepisy bhp i ppoi. I)zjal VI- Mulotvanie emulsyjne: - przygotowanie podlo2y, - dobhr farb, narzedzi i materialow pomocniczych, - gruntowanie, szpachlowanie i malowanie, - kontrola jakoici robot, - przeyisy bhp i ppo2.

21 DGul VN- Mulmvanie olcjne: - przygotowanie roinych powierzchni pod malowanie olejne, - przygotowanie gruntownikow i farb, - dobor i sprzetu, - gruntowanie, malowanie reczne i mechaniczne tynkow, powierzchni drewnianych i metalowych, - kontrola jakosci robot, - przepisy bhp i ppoi. DGol VIII - Lukiermvunie i mtulimvunie: - przygotowanie powierzchni, - dobor i przygotowanie lakierow, emalii, materialow pomocniczych, narzedzi i sprzetu, - wykonywanie lakierowania i emaliowania, - sprawdzanie jakosci robot, - przepisy bhp i ppoi. Ds'at ZX- Malmuanie kuzcinowc; - przygotowanie podtoji otynkowanych i drewnianych, - przygotowanie szpachlowek, gruntownikow, farb, narzedzi i sprzetu, - szpachlowanie, gruntowanie, malowanie reczne i mecha~czne, - kontrola jakosci wykonanych robot, - przepisy bhp i ppoi. Dzinl X - Malowunie kmmianowe: - przygotowanie podloji, - dobor narzedzi, sprzqtu, mieszanek do gruntowania i farb, - gruntowanie i malowanie powierzclii, - kontrola jakosci robot, - przepisy bhp i ppoi. Dzial XI - Malo~vunie imifacji drevrtu: - przygotowanie podloiy, - dobor narzpdzi, farb i materialow pomocniczych, - obrobka dekoracyjna, malowanie, - kontrola jakosci wykonywanych robot, - przepisy blip i ppoi. MaiXII - Wykonylvunic nupisdvv i ornamcnthu: - przyyotowanie narzedzi i sprzetu, - komponowanie i wykonywanie ornamentow oraz roinych robot ozdobnych, 18

22 - pisanie sryldow, reklam przy zastosowaniu roinego rodzaju pisma, - kontrola jakosci wykonanych robot, - przepisy bhp i ppoi. Dzint XIII - Tapetowattie: - przygotowanie narzedzi, sprzetu, tapet, klejow i materialow pomocniczych, - przygotowanie podloiy, - tapetowanie, - kontrola jakosci robot, - przepisy bhp i ppoi. D.zlalXIV- Wykonywanic rob6t ifapraa,vc~clr i renmvacyjnyck: - ustalenie zakresu robot, - dobor materialow, sprzqtu, narzedzi i technik wykonania, - usuwanie starych powlok i naprawa podloia, - wykonywanie nowych powlok, - kontrola jakosci robot, - przepisy bhp i ppoi UWAGI 0 REA1,IZACJI Celem zajec praktycznych jest opanowanie umiejetnoici prakiycznych, wymaganych dla zawodu malarza-tapeciarza. Zajecia praktyczne powinny odbywab siq w warsztatach szkolnych i na budowach. Przed rozpoczqciem zajec naleiy sprawdzi6 ubior ucmi6w, Srodki ochrony osobistej, zaznajomic z wymaganiami przepisow bhp na okreilonych stanowiskach pracy, objasnic obslugq narzedzi i maszyn, zapoznac z rysunkami roboczymi. Konieczne jest zachowanie korelacji mi& wiedq teoretycznq a naukq praktycznq zawodu, aby na zajeciacl~ praktycznych uczniowie mogli konfrontowa6 zdobyte wiadomohci z praktykq. Partie materiahr nauczania praktycznego, wyprzedzajqce odpowiednie lekcje technologii, trzeba realizowac stosujqc szczeg6lowy instruktai wstepny. Pomocne jest tu wspoldzialanie z nauczycielem technologii, w kwestii ustale~ua korelacji miedzyprzedmiotowej. Podczas wykonywania przez uczniow przydzielonych prac nauczyciel powinien kontrolowac jakosd wykonywanych robgt, oniawiac szczegotowo usterki i wady, dbac o porqdek i przestrzeganie przepisow bhp. W celu ulatwienia kontroli realizacji materialu nauczania naleiy wymagac prowadzenia przez ucznibw dzienniczk6w zajec, zawierajccych charakteryslyke wykonywanych prac w formie notatek i szkicow. Trzeba unikac stosowania jednostronnego przydziahr robot, do takiego przydzialu zadah, aby wszyscy uczniowie wykonywali pden zakres robot przewidzianych w opisie zawodu. Przy rozdziale prac powinno sic stosowac zasadq stopniowania tludnosci i indywidualnego traktowania kaidego ucznia. TreSci ksztalcenia naleiy na bieicco aktualizowa4 uwzgladniajqc nowe rozwiqzania materialowe i technologiczne PODSTAWOWE SRODKI DYDAKTYCZNE: - narzedria i sprzet do robot malarskich i tapeciarskich, wykonywanych recznie i w sposob zmechanizowany, - odziei robocza i Srodki ochrony indywidualnej, 19

23 - instmkcje obslugi maszyn i urzdze6, - instmkcje ochrony przeciwpozarowej, - instmkcje bhp, - aprobaty techniczne i certyfikaty, - filmy, przeirocza, plansze, modele, zdjpcia i rysunki z zakresu tnalarstwa i tapeciarstwa, - probki surowcow, farb i powtok wykonanych roinymi farbami przy rastosowaniu roznorodnych technik malarskich, - czasopisma fachowe, prospekty reklamowe firm budowlanych, - urzeenia i sprzet laboratopjny do wykoriywania bada6 materiatow budowlanych i okreilania jakosci wykonanych powlok LITERATURA: Wolski Z.: Roboty malarskie. Teclmologia. WSiP. Warszawa, 1989, Wolski 2.: Zarys materiatoznawstwa budowlanego. WSiP. Warszawa, 1994, Francuz W. M., Karpinski J., Sotomski S. Metodyka praktycznego nauczania zawodu. WSiP. Warszawa, 1994, Iastrzpbski A. Tapetowanie mieszkan. Arkady. Warszawa 1988.

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1

1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1 Ministerstwo Edukacji Narodowej 1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] z Zatwierdzam PODSEKRETHR TANU Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr ini. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 724 [02] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2005 Autorzy: mgr inz. Jan Bogdan mgr ini. Jan Palka mgr ini. Janusz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20]

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Warszawa 2006 Autorzy: rngr ini. Bogdan Chmieliriski rngr inz. Zdzistaw Sawaniewicz rngr inz. Andrzej Zych Recenzenci: rngr inz.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] ~inister Edukacji Narodowej i Sportu Wanzawa 2004 r. AUTORZY: Ryszard $wiekatowski Wlodzimierz Arciszewski RECENZENCI:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK 3 1 2 [02]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK 3 1 2 [02] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK 3 1 2 [02] Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 r. AUTORZY: Program opracowali nauczyciele z Zespotu Szkot

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK GEODETA 31 1[10] - Zatwierdzam Zbigniew-Wiiodkwski Minister Edukacji Narodowej T Warszawa 2008 Autorzy: mgr ini. Wanda Brzescihska dr ini. Stanislaw

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 714[02]/ZSZ/MENiS/2002.08. PROGRAM NAUCZANIA KOMINIARZ 714[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002 Autorzy: mgr inż. Janusz Jasek mgr

Bardziej szczegółowo

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej Projekt okładki: Studio GRAVITE, Olsztyn Redakcja:

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edu kacji Narodowej

Ministerstwo Edu kacji Narodowej Ministerstwo Edu kacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] Zatwierdza Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anetta Jurkowska mgr Katarzyna Knapik mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis. Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui

Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis. Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska Spis tresci

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 722[04]/ZSZ/MENiS/2002.08. PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002 Autorzy: mgr inż. Romana Cłapa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzarn Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 Autorzy: mgr in? Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51. MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ

PROGRAM NAUCZANIA. w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51. MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ PROGRAM NAUCZANIA w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51 Dla medycznej szkdy policealnej na podbudowie programowej: liceum og6lnoksztalcaceg0, liceum technicmego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[02] T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr Maria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T Opracowano na podstawie programu autorów: mgr Zbigniew Sobór, mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk. Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński

Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk. Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński Opracowanie redakcyjne: dr inż. Zbigniew Kramek dr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 348[02]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE RZEMIOTOWY SYSTEM OENIANIA WYMAGANIA EUKAYJNE dla przedmiotów zawodowych w zawodzie technik ekonomista 331403 Opracowanie nauczyciele zespołu ekonomiczno-administracyjnego lan nauczania do programu o strukturze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo