Ministerstwo Edukacji Narodowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Edukacji Narodowej"

Transkrypt

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK BUDOWNICWA 311[04] Zatwierdzam J.. Minister Edukacjl Narodowej Warszawa 2007

2 Autorzy: mgr ini. Krystyna Dmitrzak inz. Alicja Kulczycka mgr inz. Anna Kusina rngr ini. arch. Anna Maria Pietak Recenzenci: mgr inz. Zbigniew Romik mgr int. Alicja Zajqczkowska Opracowanie redakcyjne: mgr inz. Krystyna Elibieta Hejlasz

3 Spis fresei I. Plany nauczania 11. Programy nauczania przedmiot6w zawodowych 1. Podstawy budownictwa 2. Technologia budownictwa 3. Podstawy projektowania 4. Konstrukcje budowlane 5. lnstalacje budowiane 6. Kosztorysowanie 7. Organizacja robbt budowlanych 8. Eksploatacja obiektow budowlanych 9. Jezyk obcy zawodowy 10. Zajecia praktyczne 11. Praktyka zawodowa

4 I. PEANY NAUCZANIA PLAN NAUCZANIA Czteroletnie technikum Zaw6d: technik budownictwa 311[04] Podbudowa programowa: gimnazjum LP. Przedmioiy nauczania * Program specjalizacji opracowuje szkola w porozumieniu z pracodawcq,

5 Technikum uzupetniajqce Zaw6d: technik budownictwa 31 1 [04] Podbudowa programowa: zasadnicza szkola zawodowa. LP.. Liczba Liczba ) Liczba I I godzin! godzin ; godzin i tygodniowo tygodniowo j w : 1 w trzyletnim w trzyletnim trzyletnim! Przedmioty nauczania j okresie okresie i okresie I nauczania nauczania : nauczania / * Program specjalizacji opracowuje szkola w porozumieniu z pracodawcq.

6 PLAN NAUCZANIA Szkota policealna Zaw6d: technilc budownictwa 311[04] Podbudowa programowa: szkola dajqca wyksztatcenie Srednie * Program specjalizacji opracowuje szkola w porozumieniu z pracodawc;l

7 I!. PRQGWAMY MAUCZANIA PRZEBMIQTQW ZAWQDQWCH Szczegotowe cele ksztalcenia W wyniku procesu ksztatcenia uczeh (sluchacz) powinien umiec: - rozpoznac obiekty budowlane oraz ich systemy technologicznokonstrukcyjne, - rozrbinit elementy budynk6w oraz okreslic ich funkcje, - rozpoznat konstrukcje i technologie wykonania obiektow budowlanych, - rozroinic rodzaje i elementy instalacji budowlanych oraz sieci zewngtrznych, - sklasyfikowac materiaty i wyroby budowlane, - okreslic wtasciwosci materiaiow i wyrob6w budowlanych, - wykonat badania laboratoryjne kruszyw, zapraw i betonow oraz zinterpretowat wyniki badah, - scharakteryzowat materialy do produkcji zapraw i betonow, - okreslic sklad zapraw i betonow, - okreslic sposoby sktadowania, magazynowania oraz transportu materiatow i wyrobow budowlanych, - okreslic zasady produkcji oraz dystrybucji materiatow i wyrobow budowlanych, - sklasyfikowac grunty budowlane oraz okreslic ich wlasciwosci, - okreslic geotechniczne metody badania gruntbw, - ocenit przydatnosc gruntbw do cel6w budowlanych, - okreklic kategorie geotechniczne obiekt6w budowlanych, - okre6lic zasady wykonywania prac pomiarowych w terenie, - postuiyc siq dokumentacjq geodezyjnq, - postuiyc sig sprzgtem i przyrzqdami mierniczymi podczas wykonywania podstawowych pomiarow zwiqzanych z przygotowaniem i realizacjq budowy, - zastosowat przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony Srodowiska, - skorzystat ze specjalistycznych programow komputerowych dotyczqcych stosowania materiatow budowlanych oraz technologii wykonywania robot budowlanych.

8 Material. nauczania 1. Ogolne wiadomosci o obiektach budowlanych Zarys historii budownictwa. Podstawowe pojecia: rodzaje budownictwa, obiekt budowlany, budowla, obiekty malej architektury, budynki, rodzaje konstrukcji budynkow, obciqzenia dzialajqce na budynek. Elementy budvnku i ich funkcie. Rodzaie instalacii budowlanvch oraz sieci zewhetrznych. Etapy wykonywa6a obiektow budowlanych. Technoiogie wykonywania obiektbw budowlanych. Ochrona przeciwpoiarowa oraz ochrona Srodowiska w budownictwie. e Rozpoznawanie elementow budynku na podstawie dokumentacji technicznej oraz zdjqc. o Analizowanie ukladu konstrukcyjnego budynku o okreslonym przeznaczeniu. a Rozpoznawanie instalacji w obiektach budowlanych. 2. Materialy budowlane Klasvfikacia materialow budowlanvch. WlaSciwosci materialow buddwlan);ch. Podstawowe badania ~aborator~jne wlasciwosci fizycznych i mechanicznvch materialow budowlanych. Materialy ltamienne i ceramiczne. spoiwa i iepiszcza. ~ rusz~wa.~~acz~n~, zaprawy i betony. Szklo budowiane, drewno, tworzywa sztuczne, metale. Materialy izolacyjne. Materialy malarskie i tapeciarskie. Wyroby z materialbw budowlanych. Transport i magazynowanie materiaiow budowlanych. Zasady produkcji i dystrybucji materiatow i wyrob6w budowlanych. Przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas transportu i skladowania materiat6w budowlanych. dwiczenia: Rozpoznawanie materiaiow budowlanych na podstawie probek. o Klasyfikowanie materialow i wyrobow budowlanych wedtug okreslonych kryteri6w. e Oznaczenie gestosci pozornej wybranych materialow budowianych. o OkreSlanie poczqtku i korica wiqzania zaprawy aparatem Vicata. o Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej metodq stotka opadowego. 0 Dobieranie skladnikow zapraw budowlanych. e Dobieranie materiatow budowlanych do wykonania okreslonego elementu budynku.

9 Ana zoi~an e przep.so.~ bezp.eczensr.za h g en) p~ac) oraz ocnrony Srodo\zis<a ooiyczqc\ch rransport~f sdraaovana rnarev8afoi~~ budowlanych. 3. Grunty budowlane Klasyfikacja i podzial gruntow. Wlasciwo~ci fizyczne i mechaniczne gruntow. Nosnost podloia gruntowego i jego przydainost do celow budowlanvch. Kateaorie geotechniczne obiektow budowlanych. Rodzaj i zakres bidari. ~ok;mencacja geotechniczna. Okreslanie rodzaju gruntu drobnoziarnistego za pomocq trojkqta Fereta.. Analizowanie roinych rodzajow gruntow pod wzglgdem przydatnosci do posadowienia budynku. Okreslanie rodzaju i zakresu badari gruntow dla okreslonej kategorii geotechnicznej obiektu. 4. Miernictwo Pomiary geodezyjne. Zasady wykonywania prac pomiarowych: pomiary liniowe, kqtowe i wysokosciowe. Osnowy geodezyjne i pomiarowe. Stabilizacja punktow pomiarowych. Znaki konwencjonalne. Narzgdzia, sprzgt i instrumenty pomiarowe. Tyczenie prostych, prostych r6wnolegiych i prostopadlych. Metody wytyczenia budynku. Przepisy bezpieczetistwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska obowiqzuja.ce podczas wykonywania pomiarow terenowych. Wykonywanie w terenie pomiarow dlugosci odcinkow tasmq geodezyjnq. Sporzqdzanie szkicu pomiaru sytuacyjnego. Wyznaczanie w terenie prostych r6wnolegiych i prostopadlych. 0 Wykonywanie pomiarow wysokosciowych roinych punktow w terenie. Sporzqdzanie profilu podluinego terenu na podstawie wynikow pomiarow. e Sprawdzanie pionowosci okreslonego elementu konstrukcyjnego budynku. * Sporzqdzanie planu wytyczenia obrysu budynku.

10 ~rodki dydaktyczne Plansze poglqdowe oraz filmy dydaktyczne dotyczqce obiektbw budowlanych z r6inych okresow historycznych. Modele obiektow budowlanych. Foliogramy oraz fazogramy dotyczqce technologii wykonywania obiekt6w budowlanych. Prcbk ma!er~a~ow buuovilan/cn wykoliczen owych Prook~ mater alow I nvrobcw b.~dowlanvch,- Sprzet laboratoryjny bo wykongania podstawowych badah materialow i wyrob6w budowlanych oraz gruntow. lnstrumenty i sprzet mierniczy. Dokumentacja geotechniczna. Projekty budowlane. Polskie Normy, ustawy i rozporzqdzenia obowiqzujqce w budownictwie. Prospekty, katalogi, albumy i czasopisma zawodowe. Specjalistyczne programy komputerowe oraz prezentacje multimedialne dotyczqce materiatow budowlanych oraz technologii robot budowlanych. Teksty przewodnie oraz instrukcje do wykonywania Cwiczeh. Uwagi o realizacji Program nauczania przedmiotu Podstawy budownictwa obejmuje podstawowq wiedze o obiektach budowlanych, wiasciwosciach i zastosowaniu materialow i wyrobow budowlanych, przydatnosci gruntow do celow budowlanych oraz zasadach wykonywania pomiarow terenowych. TreSci programowe sq SciSle zwiqzane z programami nauczania przedmiot6w: Technologia budownictwa, Podsfawy projekfowania, Konsfrukcje budowlane, Organizacja robdt budowlanych oraz Eksploatacja obiektow budowlanych. W procesie nauczania-uczenia sie proponuje sie stosowac nastqpujqce metody nauczania: wyklad informacyjny, pokaz z objahnieniem, tekst przewcdni, metode projekt6w oraz Cwiczenia praktyczne. Zajecia dydaktyczne naleiy prowadzib w pracowni budownictwa wyposaionej w probki materialow i wyrobow budowlanych, sprzet i aparature umoiliwiajqcq wykonywanie badah laboratoryjnych oraz akty prawne, informatory, katalogi, czasopisma i literature zawodowq. Nauczyciel powinien przygotowac materialy potrzebne do realizacji cwiczen, takie jak: teksty przewodnie, instrukcje, normy oraz poradniki. Badania laboratoryjne materiaiow i wyrob6w budowlanych oraz grunt6w uczniowie powinni wykonywac na podstawie instrukcji do Cwiczen. Kaidy uczen powinien miec moiliwoqc identyfikacji materialow stosowanych w budownictwie. Uczniowie powinni pracowac w 2-3 osobowych zespolach na odpowiednio wyposaionych stanowiskach Cwiczeniowych.

11 Podczas okreslania wiasciwosci materiaiow i wyrobow budowlanych oraz interpretowania wynik6w badan naleiy odwoia6 siq do wiedzy uczni6w zdobytej na lekcjach fizyki i matematyki. Ze wzgledu na duiq r6inorodnosc produkowanych materialow i wyrobow budowlanych, naleiy ksztaitowac u uczni6w umiejetnosc dokonywania trafnego ich wyboru, uwzgledniajqc jakosc, trwalosc, mozliwosc zastosowania oraz wplyw na Srodowisko przyrodnicze. Cwiczenia pomiarowe w terenie uczniowie powinni wykonywac w zespolach 5 - osobowych. Przed przystqpieniem do ich wykonania naleiy wyjasnic zasady pracy w zespolach pomiarowych, przeprowadzic instruktai wstgpny w zakresie obsiugi sprzetu i instrumentow geodezyjnych oraz wykonywania i zapisywania wynikow pomiarow, a takie zapoznac uczniow z przepisami bezpieczeristwa obowiqzujqcymi na danym stanowisku pracy. Cwiczenia zamieszczone w poszczeg6lnych dzialach tematycznych stanowiq propozycje, ktorq moina wykorzystac w czasie zajet. Nauczyciel moie zaplanowa6 inne Cwiczenia o zr6inicowanym stopniu trudnogci. Podczas realizacji programu nauczania wskazane jest prezentowanie film6w dydaktycznych oraz organizowanie wycieczek dydaktycznych do punktow sprzedaiy materiaiow budowlanych, na targi i wystawy maszyn i urzqdzen stosowanych w budownictwie, a takie na teren budowy obiekt6w wykonywanych wedlug nowoczesnych technologii. Proponuje sie nastepujqcy podziat godzin na realizacjq poszczeg6lnych dziatow tematycznych: Dziaiy tematyczne Podane w tabeli liczby godzin na realizacje poszczegolnych dziaiow majq charakter orientacyjny. Nauczyciel moie wprowadzit pewne zmiany majqce na celu lepsze dostosowanie programu do specyfiki szkoly.

12 Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgniqc edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiqgnigc uczniow nalezy przeprowadzat systematycznie przez caiy czas realizacji programu nauczania przedmiotu, na podstawie kryteriow przedstawionych na poczqtku zajgc. Osislgnigcia ucznibw moina oceniac na podstawie: - sprawdzianow ustnych, - sprawdzianow pisemnych, - testow osiqgnigc szkolnych, - obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania Cwiczen. Podczas kontroli i oceny dokonywanej w formie ustnej, naleiy zwracac uwage na posiugiwanie sie terminologiq zawodowq merytorycznq jakosc wypowiedzi, operowanie zdobytq wiedzq, stosowanie pojec technicznych oraz umiejetnosc wnioskowania. Umiejgtnosci praktyczne powinny by6 sprawdzane na podstaw~e obserwacji czynnosci uczniow w trakcie wykonywania Cwiczeri. Podczas obserwacji naleiy zwr6cic uwage na: - organizacjg stanowiska pracy, - postugiwanie sig sprzgtem laboratoryjnym do badania wtasciwosci materiatow i wyrob6w budowlanych oraz przyrzqdami pomiarowymi, - wykonywanie pomiar6w geodezyjnych, - interpretowanie wyniktrw pomiarbw, - jakosc i starannose wykonywanych prac, - przestrzeganie przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania badan laboratoryjnych oraz prowadzenia pomiar6w w terenie. Po zakoriczeniu realizacji programu, proponuje sie zastosowanie testu pisemnego z zadaniami wielokrotnego wyboru tub testu praktycznego z zadaniami typu proba pracy. Test praktyczny nalety zaopatrzyc w kryteria oceny i schemat punktowania. W ocenie koncowej naleiy uwzglgdnit wyniki wszystkich, stosowanych przez nauczyciela, metod sprawdzania osiegniqe ucznibw.

13 Literatura Deja J., Kijowski P.: ABC betonu. Polski Cement, Krakow 1998 Frankiewicz D.: Magazynowanie, sktadowanie i transportowanie materiatow budowlanych. KOWEZ, Warszawa 2002 Frankiewicz D.: Rozpoznawanie podstawowych materiatow budowlanych. KOWEZ, Warszawa 2002 Gqsiorowska D., Horsztynska 5.: Postugiwanie siq podstawowymi pojeciami i terminami z zakresu budownictwa. KOWEZ, Warszawa 2002 Letkiewicz W., Lichnowski 2.6.: 0 materiatach budowlanych. WSiP, Warszawa 2002 Martinek W., Szymanski E.: Technologia. Murarstwo i tynkarstwo. WSiP, Warszawa 1999 Michalak H., Pyrak S.: Domy jednorodzinne, Konstruowanie i obliczanie. Arkady, Warszawa 2005 Mirski J.Z.: Budownictwo z technologiqcz.3. WSiP, Warszawa1995. Moj E., Sliwiriski M.: Podstawy budownictwa. Politechnika Krakowska, ~rakow 2000 Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R.: Budynki murowane - materiaty i konstrukcie. Arkadv. Warszawa 1993 Podawca k.: Zarys budownictwa ogolnego. WSiP, Warszawa 2003 Pyrak S., Wtodarczyk W.: Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane, cz.3 - Konstrukcje budowiane. WSiP, Warszawa 2000 Szymatiski E.: Materiaty budowlane. WSiP, Warszawa 2005 Tauszynski K.: Budownictwo z technologiqcz.1. WSiP, Warszawa 1998 Wojewoda K.: Wykonywanie zapraw budowlanych i betonow. KOWEZ, Warszawa 2002 Praca zbiorowa: Budownictwo ogdine, tom 1, materiaty i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa 2005 Praca zbiorowa: Nowy Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003 Czasopisma: Murator, Materialy budowlane Wykaz Iiteratury naleiy aktuaiizowab w miare ukazywania sie nowych pozycji wydawniczych.

14 TECHNOLOGIA BUDOWNICTWA Szczegotowe cele ksztalcenia: W wyniku procesu ksztatcenia uczeri (stuchacz) powinien umiec: - rozroinit rodzaje robot ziemnych, - okreslic zasady wykonywania rob6t ziemnych, - dobrat sposoby zabezpieczenia wykopow i nasypow, - okreslit zasady posadowienia budowli, - rozroinic rodzaje fundamentow oraz okreslit zasady ich wykonywania, - okreilit zasady przygotowywania oraz transportu mieszanki betonowej, - dobra6 metody uktadania i zageszczenia mieszanki betonowej oraz pielegnacji betonu, - okreslic zasady zbrojenia elementow ielbetowych oraz uktadania zbrojenia w deskowaniu, - okreslii: zasady wykonywania Qcian, - okreslit zasady wykonywania nadproiy, - scharakteryzowac rodzaje izolacji budowlanych, - dobra6 materiaty do wykonania r6inego rodzaju izolacji budowlanych, - okreslic zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych, akustycznych oraz przeciwdrganiowych, - obliczyt izolacyjnosc cieplnq przegrod budowlanych, - okreslic zasady wykonywania stropbw, - okreslit zasady wykonywania schodow i pochylni, - rozroinic rodzaje konstrukcji dachow drewnianych, zelbetowych i sialowych, - rozpoznac rodzaje stropodachow, - rozr6inic pokrycia dachowe wykonane z rotnych materiatow, - okreslit zasady wykonywania pokryc dachowych, - okreslic sposoby odprowadzenia w6d opadowych z powierzchni dachow, tarasow, balkonow, - dobra6 przekroj rynien i rur spustowych oraz okreslic zasady ich montaiu, - rozroznic rodzaje drzwi i okien oraz okreslic zasady ich montaiu, - rozroznit rodzaje podtog oraz okreslic zasady ich wykonywania na roinych podtotach, - okreslic zasady wykonywania posadzek, - okreilit zasady wykonywania tynkow, - rozroznic techniki malarskie oraz okreslit zasady ich wykonywania, - okreslic zasady tapetowania oraz wykonywania oktadzin sciennych,

15 - dobra6 materialy, maszyny, narzedzia i sprzet do wykonania robot budowlanych w okreslonej technologii, - postutyc sie normami, instrukcjami obstugi maszyn i urzqdzen oraz katalogami wyrobow budowlanych, - okreslic zasady montazu, uiytltowania i demontaiu rusztowati budowlanych, - rozroznii: rodzaje deskowari stosowanych podczas wykonywania konstrukcji monolitycznych, - wyjabnic zastosowanie maszyn i urzqdzen w robotach budowlanych, - zastosowai: zasady eksploatacji maszyn, narzedzi i sprzetu podczas wykonywania robot budowlanych, - zastosowai: programy komputerowe dotyczqce materiatow i wyrobow budowlanych oraz technologii robot budowlanych, - zastosowac przepisy bezpieczetistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony od porazeniem prqdem elektrycznym oraz ochrony Srodowiska podczas wykonywania robot budowlanych, - dobra* Srodki ochrony indywidualnej, - udzielie pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy. Material nauczania 1. Roboty ziemne Rodzaje robot ziemnych. Podziat gruntow na kategorie. Nachylenie skarp. Maszyny, narzedzia i sprzet do wykonania robot ziemnych. Wyznaczanie obrysu robot ziemnych w terenie. Rgczne i mechaniczne wykonywanie wykop6w. Zabezpieczenie Scian wykop6w. Wykonywanie nasypow oraz zaggszczanie mas ziemnych. Zabezqieczanie skarp nasypow. Tyczenie fundamentow przy pomocy law drutowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ziemnych. Przepisy bezpieczetistwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska obowiqzujqce podczas.wykonywania robot ziemnych. Obliczanie pochylenia skarp wykop6w i nasypow. e Wytyczanie w terenie wykopow szerokoprzestrzennych. Dobieranie narzedzi i sprzgtu do okreklonego rodzaju robot ziemnych. Dobieranie sposobu umocnienia skarp wykopu wqskoprzestrzennego. e Sporzqdzanie rysunku law drutowych na podstawie rzutu fundamentow. 2. Fundamenty Warunki posadowienia budowli. Rodzaje fundamentow. Materiaty stosowane do wykonywania fundamentow. Zasady wykonywania law

16 fundamentowych. Stopy fundamentowe. Ptyty, ruszty i skrzynie fundamentowe. Fundamenty na palach, studniach i kesonach. Fundamentowanie przy wysokim poziomie wody gruntowej. Warunki techniczne wykonania i odbioru fundamentow. Przepisy bezpieczelistwa i hiaienv -. oracv,... ochronv ~rzeciwooiarowei oraz ochronv srodowiska obowiqzujqce podczas w;kbnywan/a robot f;ndamentowyc6. e Dobieranie fundamentow do warunkow gruntowych i rodzaju budynku. m Sporzqdzanie rysunku rzutu law fundamentowych na podstawie rzutu budynku jednorodzinnego. o Planowanie czynnosci zwiqzanych z wykonaniem i posadowieniem law i step fundamentowych. 3. Roboty betoniarskie i zbrojarskie Przygotowywanie mieszanki betonowej. Transport, uktadanie, zaggszczanie mieszanki betonowej oraz pielggnacja swieiego betonu. Zbrojenie podstawowych elementow ielbetowych. Roboty zbrojarskie: czyszczenie, prostowanie, cigcie, giacie pratow zbrojeniowych. Montai i tqczenie prgtbw w szkielet. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot betoniarskich i zbrojarskich. Przepisy bezpieczelistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony Srodowiska obowiqzujqce podczas wykonywania robot betoniarsko-zbrojarskich. c Planowanie kolejnosci prac pcdczas wykonywania robot betoniarskich i zbrojarskich. c Obliczanie ilosci skladnikow betonow na podstawie okreslonej receptury. a Rysowanie zbrojenia elementow ielbetowych: belki, plyty, stupa. e Obliczanie dlugosci pret6w na podstawie rysunku elementu zelbetowego. 4. ~ciany Funkcje i podziat scian. Sciany drewniane. Pofqczenia elementow drewnianych. Sciany z kamienia naturalnego, cegiet, pustakow ceramicznych i betonowych oraz bloczkow z betonu komorkowego. Stosowane grubosci murow. Wiqzania cegiet.,zasady wykonywania naroinikow, skrzyiowan murow oraz filarow. Sciany z przewodami. Sciany szczelinowe i warstwowe. Zaprawy stosowane do iqczenia cegiet, bloczkow, pustakow Bciennych. Wykonywanie i odbior robot murarskich. Sciany monolityczne i prefabrykowane. Nadproia. Elementy zewnatrzne Scian: cokot, gzyms, przypora, attyka, ryzalit, wykusz. Licowanie scian, scianki dzialowe. Rusztowania do robot murarskich. Warunki techniczne 16

17 wykonania i odbioru scian. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas robot zwiqzanych z wykonywaniem Scian. ~wiczenia: Analizowanie konstrukcji scian drewnianych na podstawie modeli.. Sporzqdzanie wykazu elementow znajdujqcych sie w roinych konstrukcjach scian drewnianych. Wykonywanie rysunk6w warstw scian murowanych. Dobieranie nadproia do okresionego otworu i rodzaju Sciany. Rozpoznawanie rodzajow scianek dzialowych wykonywanych z roinych materiatow. 5. lzolacje budowlane Rodzaje izolacji budowlanych. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych. lzolacje cieplne. Obliczanie przegrod budowlanych ze wzgledu na izolacyjnosc cieplnq. Mostki termiczne. Zasady wykonywania izolacji cieplnych w budynkach. Ochrona przeciwdzwiekowa budynku. lzolacje akustyczne i przeciwdrganiowe. Warunki techniczne wvkonvwania i odbioru izolacii budowlanvch. Przepisy bezpieczenstwa i iligieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas wykonywania robot izolacyjnych Dobieranie materiatow do izolacji przeciwwiigociowej rbznych elementow budynku. e. Obliczanie wspbtczynnika przenikania ciepia dla roinych przegrod budowlanych. Dobieranie grubosci warstwy izolacji cieplnej w zaleznosci od rodzaju sciany. Dobieranie srodkow ochrony przeciwdiwiekowej w budynku biurowym. 6. Stropy Zadania, funkcje i rodzaje stropow. Stropy drewniane. Stropy na belkach stalowych. Stropy ceramiczno-ielbetowe. Stropy zeibetowe monolityczne i prefabrykowane. Wience. Balkony i loggie. Warunki techniczne wykonania i odbioru stropow. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas wykonywania stropow.

18 Rozpoznawanie rodzajow stropow na podstawie modeli, zdjec, rysunkow. Projektowanie stropu nad okreslonym pomieszczeniem w budynku mieszkalnym. Sporzqdzanie przekroju balkonu ielbetowego monolitycznego wspornikowego. Analizowanie pracy poszczegolnych prqtow zbrojenia w stropie ielbetowym monolitycznym. 7. Schody i pochylnie Klasyfikacja schodow. Schody ielbetowe monolityczne. Schody zelbetowe prefabrykowane. Schody drewniane, Schody stalowe, ceramiczne i kamienne. Schody zewnetrzne. Pochylnie. Elementy wykonczenia. Warunki techniczne wykonania oraz odbioru schodow ipochylni. Przepisy bezpieczelistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas wykonywania schod6w i pochylni.. Rozpoznawanie rodzajow i ksztattow schodow przedstawionych na planszach, schematach, ilustracjach.. Porownywanie r6znych konstrukcji schodow drewnianych na podstawie rysunkow, albumow, katalogow. Sporzqdzanie rysunkow roinego rodzaju schodbw ielbetowych. 8. Dachy, stropodachy i tarasy Rodzaje dach6w. Pochylenie potaci dachowych. Dachy ciesielskie. Diwigary drewniane. Dachy ielbetowe monolityczne i prefabrykowane. Dachy stalowe. Rodzaje i wymagania stropodachow. Stropodach pelny, odpowietrzany, wentyiowany i odwrocony (zielony dach). Warunki techniczne wykonania i odbioru dachow, stropodachow i tarasow. Przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas wykonywania dachow i stropodachow. Obliczanie pochylenia potaci dachowej.. Rozpoznawanie rodzajow dach6w na podstawie dokumentacji technicznej oraz zdjqc. Rozpoznawanie rodzajow konstrukcji wieiby drewnianej oraz elementow sktadowych.

19 Projektowanie uktadu warstw stropodachu odwroconego (zielony dach) budynku mieszkalnego. 9. Roboty dekarskie i obrobki blacharskie Rodzaje pokryc dachowych. Zasady krycia dachow papq, blachq dachowkq oraz innymi materiatami. Sposoby odprowadzenia wod opadowych z powierzchni dachow, tarasow, balkonow. Rynny i rury spustowe. Obrbbka blacharska. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot dekarskich. Przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas wykonywania robot dekarskich. Dobieranie materialow na pokrycia dachowe budynkow o okreslonym przeznaczeniu i nachyleniu potaci dachowych. Obliczanie przekroju rynien i rur spustowych dla budynku iednorodzinneao. - Okreslanie warunkow technicznych wykonywania robot dekarskich, obowiqzujqcych podczas krycia dachow papq. 10. Stolarka budowlana Rodzaje i czgsci sktadowe okien i drzwi. Konstrukcje drzwi. Osadzanie drzwi. Okna i drzwi balkonowe. Konstrukcje drzwi balkonowych. Okna dachowe i Swietliki. Osadzanie okien i drzwi balkonowych. Szklenie okien i drzwi. ~lusarka budowlana: drzwi i okna, osadzanie oscieinic metalowych. Kraty, ialuzje oraz inne wyroby. Rozpoznawanie czesci skiadowych drzwi i okien na podstawie rysunkbw.. Rozpoznawanie drzwi lewych i prawych. Opracowywanie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej na podstawie projektu budowlanego. Porownywanie konsirukcji drzwi i okien wykonanych z roinych materialow. 11. Tynki Rodzaje i podzial tynkow. Materialy do robot tynkarskich. Narzedzia i sprzet do wykonywania tynkow. Sprzet zmechanizowany do robot tynkarskich. Podtoia pod tynki i ich przygotowanie. Technologia wykonywania tynkow. Tynki tradycyjne i cienkowarstwowe. Spoinowanie. Suche tynki. Wykonywanie suchych tynkow. Rusztowania do robot tynkarskich. Organizacja robot tynkarskich. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot tynkarskich. Przepisy bezpieczetistwa

20 i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas wykonywania robot tynkarskich.. e Rozroinianie rodzajow tynkow na podstawie probek. Porownywanie zasad wykonywania roinego rodzaju tynkow. Planowanie czynnosci zwiqzanych z wykonywaniem tynkow suchych na okreslonym podtoiu. 12. Podtogi Rodzaje podlog. Podtogi na roinych podtoiach. Warstwy podtogowei izolacyjne. Podiogi i posadzki drewniane. Posadzki monolityczne. Posadzki z materiatow mineralnych i bitumicznych. Posadzki z tworzyw sztucznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t podtogowych. Przepisy bezpieczetistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas robot zwiqzanych z wykonywaniem podiog.. Rysowanie przekrojow podiog wykonanych na roinych podtoiach. Projektowanie podtogi na gruncie, w pomieszczeniu warsztatowym. Dobieranie warstw podiogi nad nieogrzewanq piwnicq Dobieranie rodzaju posadzki w zaleinosci od przeznaczenia pomieszczenia. 13. Roboty malarskie Materiaty malarskie. Narzedzia i sprzgt do robot malarskich. Podtoia iich przygotowanie przed malowaniem. Technologie wykonywania powtok malarskich. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot malarskich. Przepisy bezpieczetistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas wykonywania robot malarskich. r Rozpoznawanie podtoiy malarskich oraz planowanie robot poprzedzajqcych wykonanie emulsyjnej powtoki malarskiej. Planowanie czynnosci zwiqzanych z wykonaniem powioki malarskiej na podioiu drewnianym. Porownywanie roinych technik malarskich. Dobieranie techniki malarskiej do malowania scian w pomieszczeniu o okresionym przeznaczeniu. Dobieranie materiaiow i narzedzi do wykonania powtoki malarskiej klejowej.

21 14. Oktadziny i tapety Rodzaje oktadzin. Oktadziny kamienne. Oktadziny ceramiczne. Okiadziny drewniane i drewnopochodne. Oktadziny z metalu i ze szkta. Rodzaje tapet. Tapetowanie. Warunki techniczne wykonania oraz odbioru robot tapeciarskich i okiadzinowych. Przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony Srodowiska obowiqzujqce podczas wykonywania robot tapeciarskich i oktadzinowych.. Rozpoznawanie oktadzin wykonanych z roinych materiatow na podstawie katalogu. Dobieranie materialow do wykonania oktadziny zewngtrznej w budynku uiytecznosci publicznej. e Dobieranie tapet w zaleinosci od przeznaczenia pomieszczenia. 15. Prefabrykacja w budownictwie Typizacja < kiordynacja wymiarowa prefabrykatow. Technologie wykonywania prefabrykatow ielbetowych, stalowych i drewnianych. Transport i sktadowanie elementow prefabrykowanych. Narzgdzia i sprzgt do montaiu. Techniki rnontaiu. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowiqzujqce podczas transportu i montaiu elementow prefabrykowanych. dwiczenia: Porownywanie roinych technologii wykonywania obiektow budowlanych z eiementow prefabrykowanych. Okreslanie zastosowania elementow prefabrykowanych w obecnie stosowanych technologiach budownictwa. ~rodki dydaktyczne Projekty budowlane. Modele zabezpieczenia skarp wykopow. Modele fundamentow. Modele zbrojenia elementow ielbetowych. Modele Scian drewnianych. Modele stropow i schodow stosowanych w budownictwie. Probki materiatow izolacyjnych stosowanych w budownictwie. Plansze ilustrujqce rodzaje wiqzah. Probki materiatow dekarskich. Wzorniki tynkow. Pr6bki tapet. Plansze, przeirocza, folie i filmy ilustrujqce zasady wykonywania robot budowlanych. 21

22 Normy obowiqzujqce w budownictwie. Prawo budowlane. Wytyczne techniczne dotyczqce budownictwa. Prospekty i czasopisma zawodowe. Programy komputerowe do projektowania i opracowan graficznych. Uwagi o realizacji Program nauczania przedmiotu Technologia budownictwa obejmuje tresci dotyczqce wykonania robot ziemnych, fundamentowych, murarskich, ciesielskich, betoniarskich, zbrojarskich, dekarskich oraz wykoriczeniowych. Program przedmiotu naleiy realizowac w korelacji z programami nauczania przedmiotow: Podstawy budownictwa, Podstawy projektowania, Konstrukcje budowlane, Organizacja robot budowlanych, oraz Eksploatacja obiektow budowlanych. Ksztaltowanie umiejetnosci wynikajqcych ze szczegotowych celow ksztalcenia wymaga stosowania roinych metod i form pracy z uczniami oraz wtasciwego doboru Srodkow dydaktycznych. Wskazane jest, aby program nauczania realizowac metodami: wyktadu konwersatoryjnego, dyskusji dydaktycznej, pokazu z objasnieniem, projektow oraz cwiczen praktycznych. Zastosowanie roinorodnych metod nauczania sprzyja zrozumieniu zjawisk oraz procesow technologicznych, ksztatceniu umiejqtnosci. wykorzystania wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych. Szczegblnie zalecana jest metoda projektbw, kt6ra pozwala na ksztattowanie takich umiejetnosci, jak: planowanie pracy, wyszukiwanie i selekcja informacji, rozwiqzywanie problemow, podejmowanie decyzji oraz wykorzystanie w praktyce zdobytych wiadomosci. Cwiczenia zamieszczone w poszczegolnych dziatach tematycznych stanowiq propozycje, ktorq mozna wykorzystac w czasie zajec. Wskazane jest, aby nauczyciel przygotowat inne Cwiczenia o roinym stopniu trudnosci, moiliwe do realizacji w warunkach szkoly. Zajecia dydaktyczne nalezy prowadzie w pracowni budownictwa wyposaionej w odpowiednie Srodki i pomoce dydaktyczne. Podczas realizacji programu nauczania nalezy wdrazac uczniow do samodzielnej pracy, zachecac do studiowania czasopism i literatury zawodowej, katalogow oraz korzystania z zasobow lnternetu. Naleiy takie zwrbcit uwage na ksztattowanie cech niezbednych w zawodzie, takich jak: uczciwosc, odpowiedzialnosc, dbalosc o wysokq jakosc swiadczonych uslug oraz umiejqtnose pracy w zespole. Podczas prowadzenia zajqc zaleca sig rowniei prezentowanie filmow dydaktycznych oraz organizowanie wycieczek dydaktycznych do zaktad6w prefabrykacji oraz na teren budowy obiektow budowlanych wykonywanych w roinych technologiach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 311[04]/ T- 4, TU/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK BUDOWNICTWA 311[04] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr inż. Krystyna Dmitrzak inż.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) organizować, uŝytkować i likwidować

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Organizacja robót klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH STANU

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne L.p. Dział Temat lekcji Liczba godzin na realiza cję Dział. 2 Dział. PKZ(B.c) (). 3 Dział. PKZ(B.c) (),2 4 Dział. PKZ(B.c) (2) 5 Dział. PKZ(B.c) ()3

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa 2. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie Rodzaje obiektów budowlanych Klasyfikacja budynków Układy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Materiał dydaktyczny

Materiał dydaktyczny Materiał dydaktyczny. Typ szkoły: Policealna Szkoła Zawodowa. Przedmiot nauczania: Podstawy projektowania 3. Oddział: BzII 4. Semestr: II 5. Liczba godzin w semestrze: 30 + 6 ( Isemestr) 6. Numer programu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. 2010 r. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ SYMBOL CYFROWY 713[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

Podstawy budownictwa - opis przedmiotu

Podstawy budownictwa - opis przedmiotu Podstawy budownictwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy budownictwa Kod przedmiotu 06.4-WI-ISP-PB04-Ć-S14_pNadGenOS5WS Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik budownictwa

Zawód: technik budownictwa Zawód: technik budownictwa symbol cyfrowy: 311[04] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I-zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE MATRYCA EFEKTÓW PRZEDMIORY KIERUNKOWE EFEKTÓW I I I K_W01 Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, i chemii, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Budownictwo - opis przedmiotu

Budownictwo - opis przedmiotu Budownictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Budownictwo Kod przedmiotu 06.4-WA-AWP-BUD-W-S14_pNadGenJ4SUN Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Doskonalenie umiejętności wykonywania dociepleń obiektów budowlanych nowowznoszonych i istniejących w oparciu o nowoczesne technologie termoizolacyjne to cel

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: PROGRAM: Czas trwania: 60 godzin ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA BUDOWLANA

PROGRAM: PROGRAM: Czas trwania: 60 godzin ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA BUDOWLANA Malarz-tapeciarz Tynkarz-szpachlarz W trakcie kursu pracownicy doskonalą umiejętności malowania pomieszczeń oraz wykonywania robót tapeciarskich z wykorzystaniem typowych materiałów, narzędzi oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

Budownictwo - opis przedmiotu

Budownictwo - opis przedmiotu Budownictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Budownictwo Kod przedmiotu 06.4-WA-AWP-BUD-W-S14_pNadGenJ4SUN Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS Załącznik nr 3 WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS w zakresie konkurencji technologii posadzkarsko-okładzinowych UCZESTNIK MUSI UMIEĆ: - rozpoznać

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO Spis treści ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO 1. Wiadomości wstępne 1.1. Historia rysunku i jego znaczenie 1.2. Normalizacja i normy w rysunku technicznym 1.3. Stanowisko kreślarskie 1.4. Przybory

Bardziej szczegółowo

Spis treści (Krzysztof Gadomski)

Spis treści (Krzysztof Gadomski) Spis treści ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO (Krzysztof Gadomski)... 9 1. Wiadomości wstępne... 9 1.1. Historia rysunku i jego znaczenie... 9 1.2. Normalizacja i normy w rysunku technicznym...

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: murarz - tynkarz; symbol 711204 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - Zawód: technik budownictwa; symbol 311204 K1 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ( B.16.

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - Zawód: technik budownictwa; symbol 311204 K1 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ( B.16. Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik budownictwa; symbol 311204 (na podbudowie kwalifikacji B.16. dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa I Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK DROGOWNICTWA

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa I Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK DROGOWNICTWA Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa I Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK DROGOWNICTWA 3206 L.p. Temat lekcji Liczba godzin Lekcja organizacyjna. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu Zawód: technik drogownictwa symbol cyfrowy: 311[45] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych (dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Symbol BD1A_W01 BD1A_W02 BD1A_W03 BD1A_W04 BD1A_W05 BD1A_W06 BD1A_W07 BD1A_W08 ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I Zajęcia nr 1 (Rysunek 2 x 45 min, Budownictwo 1 x 45 min ) Zasady ogólne, informacje podstawowe o zaliczeniu przedmiotów Zasady wykonywania rysunków architektoniczno budowlanych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Architektury obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Architektura Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH SYMBOL CYFROWY 712[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

II semestr. I semestr

II semestr. I semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr Szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ w Zespole Szkół Silesia Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: betoniarz - zbrojarz; symbol 711402 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki Ministerstwo Edukacji i Nauki 31 1[50]IT- 4, TU, SPIMEiN12006.03.15 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHATRONIK 31 1[50] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006 Autorzy: mgr ini. Urszula Kaczorkiewicz

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne. Projekt. Projekt zagospodarowania działki

Budownictwo ogólne. Projekt. Projekt zagospodarowania działki Budownictwo ogólne Projekt Projekt zagospodarowania działki dr inż. Sebastian Olesiak Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Pokój 309, pawilon A-1 (poddasze) e-mail: olesiak@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/olesiak

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE II

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE II PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE II Zajęcia nr 1 i 2 (2x 90 min) Przypomnienie i omówienie zasad oraz warunków zaliczenia przedmiotu Omówienie sposobu wykonania arkusza nr 4 schematy montaŝowe stropów Zajęcia nr

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK GEODETA 31 1[10] - Zatwierdzam Zbigniew-Wiiodkwski Minister Edukacji Narodowej T Warszawa 2008 Autorzy: mgr ini. Wanda Brzescihska dr ini. Stanislaw

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANYCH ROBOTY MONOLITYCZNE

BUDOWLANYCH ROBOTY MONOLITYCZNE BUDOWLANYCH ROBOTY MONOLITYCZNE Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki www.agh.edu.pl Dane wstępne do projektu. Dokumentacja projektowa Informacje ogólne o inwestycji tj.: rodzaj budowli, lokalizacja,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 724 [02] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2005 Autorzy: mgr inz. Jan Bogdan mgr ini. Jan Palka mgr ini. Janusz

Bardziej szczegółowo

Ewolucja idei energooszczędności w budynkach Termoizolacja elementów budynku Termoizolacja ścian

Ewolucja idei energooszczędności w budynkach Termoizolacja elementów budynku Termoizolacja ścian Technologia budownictwa : podręcznik przeznaczony do nauki zawodu technik budownictwa na poziomie technikum i szkoły policealnej. Cz. 2 / Aut.: Frey Hansjorg [et al.]. Warszawa, cop. 2012 Spis treści 8.

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Murarz-tynkarz nr indeksu 711204 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Technologia robót budowlanych

Technologia robót budowlanych Technologia robót budowlanych ROK III SEM.5 Wykład 1 ROK AKADEMICKI 2015/2016 Dr inż. Marek Sawicki Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie Z6 Budynek C-7, pok. 816 Konsultacje: wtorek 13-15, Środa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM BUDOWLANYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM BUDOWLANYM Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM BUDOWLANYM Specjalność: budownictwo ogólne Przedmioty nauczane: podstawy budownictwa,

Bardziej szczegółowo

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1/B ROBOTY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA MECHANIM POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 723[04]

PROGRAM NAUCZANIA MECHANIM POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 723[04] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA MECHANIM POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 723[04] Zatwierdzam Warszawa 2007 Autorzy: rngr ini. Bogdan Chmielinski rngr Janusz Gorny rngr inz. Maciej Szyndler Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 3204 L.p. Dział Temat lekcji Liczba godzin 65 Dział. Podstawy PKZ(B.k)

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ SYMBOL CYFROWY 714[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją techniczną,

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE. Klasa I II III

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE. Klasa I II III I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni

Bardziej szczegółowo

klasa przedmiot podręcznik 1 tb rysunek techniczny

klasa przedmiot podręcznik 1 tb rysunek techniczny klasa przedmiot podręcznik 1 tb Rysunek techniczny budowlany Budownictwo ogólne Mirosława, Bożena Wapińska 2 tb roboty murarskie i tynkarskie zajęcia praktyczne dokumentacja techniczna 3 tb nadzór robót

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK 724 [05]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK 724 [05] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK 724 [05] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sporti! Warszawa 2002 Autorzy: mgr ini. Jan Bogdan mgr ini. Maria Krogulec-Sobowiec

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20]

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Warszawa 2006 Autorzy: rngr ini. Bogdan Chmieliriski rngr inz. Zdzistaw Sawaniewicz rngr inz. Andrzej Zych Recenzenci: rngr inz.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl. X Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

2.1. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] (91,7%) (96,1%)

2.1. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] (91,7%) (96,1%) 2.1. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 2 162 Przystąpiło łącznie: 1 832 1 690 1 475 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY 1 549 (91,7%) 1 418 (96,1%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Budownictwo ogólne. Mirosława Popek, Bożenna Wapińska. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA

REFORMA 2012. Budownictwo ogólne. Mirosława Popek, Bożenna Wapińska. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA REFORMA 2012 Budownictwo ogólne Mirosława Popek, Bożenna Wapińska Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA Autorzy: Mirosława Popek (rozdziały 1 3, 5), Bożenna Wapińska (rozdział 4) Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Autorzy: inż. Tadeusz Karkoszka inż. Alicja Kulczycka mgr inż. Anna Kusina mgr Andrzej Redlich

Autorzy: inż. Tadeusz Karkoszka inż. Alicja Kulczycka mgr inż. Anna Kusina mgr Andrzej Redlich Autorzy: inż. Tadeusz Karkoszka inż. Alicja Kulczycka mgr inż. Anna Kusina mgr Andrzej Redlich Recenzenci: dr inż. Ewelina Sadowska mgr inż. Teresa Bażela Opracowanie redakcyjne: dr Grzegorz Rycharski

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Kwalifikacja K2 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Kwalifikacja K2 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

MlNlSTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA. TECHNlK CYFROWYCH PROCESOW GRAFICZNYCH 31 1 [51] Zatwierdzam. Minister Edukacji Narodowej

MlNlSTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA. TECHNlK CYFROWYCH PROCESOW GRAFICZNYCH 31 1 [51] Zatwierdzam. Minister Edukacji Narodowej MlNlSTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA TECHNlK CYFROWYCH PROCESOW GRAFICZNYCH 31 1 [51] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Daniel Lesniak ini. Anna Maiyska mgr

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANlA TECHNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 31 11521 Zatwierdzam Minister Edukacjl Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr int. Marek Bustrycki mgr Ryszard Koprucki mgr

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku

Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku A. Pytania o charakterze problemowym: Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku Lp. Treść pytania 1. Jak rozumiesz pojęcie

Bardziej szczegółowo

LICEUM PROFILOWANE (przedmioty zawodowe )

LICEUM PROFILOWANE (przedmioty zawodowe ) LICEUM PROFILOWANE (przedmioty zawodowe ) 1. III Środowisko i Środowisko i gospodarka jego zasobami M. Popek, Wapińska B. gospodarka jego zasobami 2. III Obiekty w środowisku Obiekty w środowisku, cz.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego uczestniczących w programie STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy program

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; symbol 712905 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 11 2. BUDYNEK... 23

Spis treści 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 11 2. BUDYNEK... 23 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 11 1.1. Wiadomości ogólne o budownictwie... 11 1.2. Przepisy prawne w budownictwie... 13 1.2.1. Prawo budowlane... 13 1.2.2. Normy państwowe... 15 1.2.3. Rodzaje i typy norm...

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD: TECHNIK BUDOWNICTWA

ZAWÓD: TECHNIK BUDOWNICTWA ZAWÓD: TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego uczestniczących w programie STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 1. Wstęp do programu REVIT

Zajęcia nr 1. Wstęp do programu REVIT Zajęcia nr 1 Część 1-30 min 1. Informacja ogólna o przedmiocie, o programie, o wymaganiach. 2. Zasady pracy zespołu projektowego oraz pracy w pracowni. 3. Co to jest CAD, modelowanie parametryczne, BIM?

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Budynek publicznej świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 2724 w Baranowie Urząd Gminy Chotcza 27-312 Chotcza ą ᆗ唧 ᆗ唧 Ś

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE. Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie

PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE. Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE Obiekt: Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie Adres: Koszarawa, gmina Koszarawa Działki nr: 6866, 6868 obręb ewidencyjny Koszarawa Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu FRYZJER 514[01]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu FRYZJER 514[01] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA FRYZJER 514[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 i Autorzy: ini. Anna Dziewigcka mgr Danuta Matuszewska ini. Elibieta

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU. 2. Cel kursu: przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót z zakresu prac zbrojarskich oraz ciesielskich.

PROGRAM KURSU. 2. Cel kursu: przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót z zakresu prac zbrojarskich oraz ciesielskich. PROGRAM KURSU INFORMACJE O KURSIE 1. Nazwa kursu: zbrojarz cieśla. 2. Cel kursu: przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót z zakresu prac zbrojarskich oraz ciesielskich. 3. Wymagania stawiane

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I Zajęcia nr 1 ( Budownictwo 1 x 45 min ) Zasady ogólne, informacje podstawowe o zaliczeniu przedmiotu Zasady wykonywania rysunków architektoniczno budowlanych, ściany Zajęcia nr

Bardziej szczegółowo

R A M O W Y P R O G R A M P R A K T Y K I Z A W O D O W E J D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony

R A M O W Y P R O G R A M P R A K T Y K I Z A W O D O W E J D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony Praktyka ćwiczenia terenowe z geodezji 2 tygodnie po I roku studiów, tj. 10 dni x 8 godz. = 80 godz. Organizacja prac terenowych w geodezji, zasady

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne s. 2 Opis techniczny s. 3

Dane ogólne s. 2 Opis techniczny s. 3 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA Dane ogólne s. 2 Opis techniczny s. 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Orientacja fragment mapy w skali 1:10 000 nr rys. 0 Plan sytuacyjny w skali 1: 500 nr rys. 1 Rzut fundamentów

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Piotr Miłosz mgr inż. Krzysztof Wojewoda. Recenzenci: mgr inż. Grażyna Piontecka mgr inż. Jarosław Proć

Autorzy: mgr inż. Piotr Miłosz mgr inż. Krzysztof Wojewoda. Recenzenci: mgr inż. Grażyna Piontecka mgr inż. Jarosław Proć Autorzy: mgr inż. Piotr Miłosz mgr inż. Krzysztof Wojewoda Recenzenci: mgr inż. Grażyna Piontecka mgr inż. Jarosław Proć Opracowanie redakcyjne: mgr Bożena Stadnicka Graboś 1 Spis treści Wprowadzenie 3

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Recenzenci: Opracowanie redakcyjne:

Autorzy:  Recenzenci: Opracowanie redakcyjne: Autorzy: inż. Tadeusz Karkoszka inż. Alicja Kulczycka mgr inż. Anna Kusina mgr Andrzej Redlich Recenzenci: mgr inż. Halina Darecka mgr Piotr Pasternak Opracowanie redakcyjne: dr Grzegorz Rycharski 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik drogownictwa 311[45]

I.1.1. Technik drogownictwa 311[45] I.1.1. Technik drogownictwa 311[45] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 747 Przystąpiło łącznie: 694 przystąpiło: 656 przystąpiło: 677 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 629 (95,9%) zdało: 448 (66,2%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTYCJI (WKI)

WARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTYCJI (WKI) WARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTYCJI (WKI) OBIEKT: DOM JEDNORODZINNY DZP--B LOKALIZACJA: INWESTOR: WARTOŚĆ NETTO(zł): 531534,44 SŁOWNIE: WARTOŚĆ BRUTTO(zł): 570535,14 pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. B2- ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE Kod CPV 45453000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. B2- ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE Kod CPV 45453000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B2- ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE Kod CPV 45453000-7 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot SST 1.2 Zakres stosowania SST 1.3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: cieśla; symbol: 711501 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9

STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 SPIS ZAWARTOŚCI: STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 A. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 1. Wstęp 11 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA BLACHARZ SAMOCHODOWY 721 [03]

PROGRAM NAUCZANIA BLACHARZ SAMOCHODOWY 721 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA BLACHARZ SAMOCHODOWY 721 [03] Zatwierdzam I,&-' Warszawa 2002 Autorzy:..',i rngr int. Bogdan Chmieliliski rngr Jerzy Kopariski rngr Ewa Wierczuk

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 209,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Pracownia dokumentacji Klasa: I Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DROGOWNICTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Pracownia dokumentacji Klasa: I Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DROGOWNICTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Pracownia dokumentacji Klasa: I Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DROGOWNICTWA 311206 Lp Wiadomości wstępne, normy rysunkowe 1 Lekcja organizacyjna

Bardziej szczegółowo