Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Edukacji Narodowej"

Transkrypt

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK BUDOWNICWA 311[04] Zatwierdzam J.. Minister Edukacjl Narodowej Warszawa 2007

2 Autorzy: mgr ini. Krystyna Dmitrzak inz. Alicja Kulczycka mgr inz. Anna Kusina rngr ini. arch. Anna Maria Pietak Recenzenci: mgr inz. Zbigniew Romik mgr int. Alicja Zajqczkowska Opracowanie redakcyjne: mgr inz. Krystyna Elibieta Hejlasz

3 Spis fresei I. Plany nauczania 11. Programy nauczania przedmiot6w zawodowych 1. Podstawy budownictwa 2. Technologia budownictwa 3. Podstawy projektowania 4. Konstrukcje budowlane 5. lnstalacje budowiane 6. Kosztorysowanie 7. Organizacja robbt budowlanych 8. Eksploatacja obiektow budowlanych 9. Jezyk obcy zawodowy 10. Zajecia praktyczne 11. Praktyka zawodowa

4 I. PEANY NAUCZANIA PLAN NAUCZANIA Czteroletnie technikum Zaw6d: technik budownictwa 311[04] Podbudowa programowa: gimnazjum LP. Przedmioiy nauczania * Program specjalizacji opracowuje szkola w porozumieniu z pracodawcq,

5 Technikum uzupetniajqce Zaw6d: technik budownictwa 31 1 [04] Podbudowa programowa: zasadnicza szkola zawodowa. LP.. Liczba Liczba ) Liczba I I godzin! godzin ; godzin i tygodniowo tygodniowo j w : 1 w trzyletnim w trzyletnim trzyletnim! Przedmioty nauczania j okresie okresie i okresie I nauczania nauczania : nauczania / * Program specjalizacji opracowuje szkola w porozumieniu z pracodawcq.

6 PLAN NAUCZANIA Szkota policealna Zaw6d: technilc budownictwa 311[04] Podbudowa programowa: szkola dajqca wyksztatcenie Srednie * Program specjalizacji opracowuje szkola w porozumieniu z pracodawc;l

7 I!. PRQGWAMY MAUCZANIA PRZEBMIQTQW ZAWQDQWCH Szczegotowe cele ksztalcenia W wyniku procesu ksztatcenia uczeh (sluchacz) powinien umiec: - rozpoznac obiekty budowlane oraz ich systemy technologicznokonstrukcyjne, - rozrbinit elementy budynk6w oraz okreslic ich funkcje, - rozpoznat konstrukcje i technologie wykonania obiektow budowlanych, - rozroinic rodzaje i elementy instalacji budowlanych oraz sieci zewngtrznych, - sklasyfikowac materiaty i wyroby budowlane, - okreslic wtasciwosci materiaiow i wyrob6w budowlanych, - wykonat badania laboratoryjne kruszyw, zapraw i betonow oraz zinterpretowat wyniki badah, - scharakteryzowat materialy do produkcji zapraw i betonow, - okreslic sklad zapraw i betonow, - okreslic sposoby sktadowania, magazynowania oraz transportu materiatow i wyrobow budowlanych, - okreslic zasady produkcji oraz dystrybucji materiatow i wyrobow budowlanych, - sklasyfikowac grunty budowlane oraz okreslic ich wlasciwosci, - okreslic geotechniczne metody badania gruntbw, - ocenit przydatnosc gruntbw do cel6w budowlanych, - okreklic kategorie geotechniczne obiekt6w budowlanych, - okre6lic zasady wykonywania prac pomiarowych w terenie, - postuiyc siq dokumentacjq geodezyjnq, - postuiyc sig sprzgtem i przyrzqdami mierniczymi podczas wykonywania podstawowych pomiarow zwiqzanych z przygotowaniem i realizacjq budowy, - zastosowat przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony Srodowiska, - skorzystat ze specjalistycznych programow komputerowych dotyczqcych stosowania materiatow budowlanych oraz technologii wykonywania robot budowlanych.

8 Material. nauczania 1. Ogolne wiadomosci o obiektach budowlanych Zarys historii budownictwa. Podstawowe pojecia: rodzaje budownictwa, obiekt budowlany, budowla, obiekty malej architektury, budynki, rodzaje konstrukcji budynkow, obciqzenia dzialajqce na budynek. Elementy budvnku i ich funkcie. Rodzaie instalacii budowlanvch oraz sieci zewhetrznych. Etapy wykonywa6a obiektow budowlanych. Technoiogie wykonywania obiektbw budowlanych. Ochrona przeciwpoiarowa oraz ochrona Srodowiska w budownictwie. e Rozpoznawanie elementow budynku na podstawie dokumentacji technicznej oraz zdjqc. o Analizowanie ukladu konstrukcyjnego budynku o okreslonym przeznaczeniu. a Rozpoznawanie instalacji w obiektach budowlanych. 2. Materialy budowlane Klasvfikacia materialow budowlanvch. WlaSciwosci materialow buddwlan);ch. Podstawowe badania ~aborator~jne wlasciwosci fizycznych i mechanicznvch materialow budowlanych. Materialy ltamienne i ceramiczne. spoiwa i iepiszcza. ~ rusz~wa.~~acz~n~, zaprawy i betony. Szklo budowiane, drewno, tworzywa sztuczne, metale. Materialy izolacyjne. Materialy malarskie i tapeciarskie. Wyroby z materialbw budowlanych. Transport i magazynowanie materiaiow budowlanych. Zasady produkcji i dystrybucji materiatow i wyrob6w budowlanych. Przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas transportu i skladowania materiat6w budowlanych. dwiczenia: Rozpoznawanie materiaiow budowlanych na podstawie probek. o Klasyfikowanie materialow i wyrobow budowlanych wedtug okreslonych kryteri6w. e Oznaczenie gestosci pozornej wybranych materialow budowianych. o OkreSlanie poczqtku i korica wiqzania zaprawy aparatem Vicata. o Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej metodq stotka opadowego. 0 Dobieranie skladnikow zapraw budowlanych. e Dobieranie materiatow budowlanych do wykonania okreslonego elementu budynku.

9 Ana zoi~an e przep.so.~ bezp.eczensr.za h g en) p~ac) oraz ocnrony Srodo\zis<a ooiyczqc\ch rransport~f sdraaovana rnarev8afoi~~ budowlanych. 3. Grunty budowlane Klasyfikacja i podzial gruntow. Wlasciwo~ci fizyczne i mechaniczne gruntow. Nosnost podloia gruntowego i jego przydainost do celow budowlanvch. Kateaorie geotechniczne obiektow budowlanych. Rodzaj i zakres bidari. ~ok;mencacja geotechniczna. Okreslanie rodzaju gruntu drobnoziarnistego za pomocq trojkqta Fereta.. Analizowanie roinych rodzajow gruntow pod wzglgdem przydatnosci do posadowienia budynku. Okreslanie rodzaju i zakresu badari gruntow dla okreslonej kategorii geotechnicznej obiektu. 4. Miernictwo Pomiary geodezyjne. Zasady wykonywania prac pomiarowych: pomiary liniowe, kqtowe i wysokosciowe. Osnowy geodezyjne i pomiarowe. Stabilizacja punktow pomiarowych. Znaki konwencjonalne. Narzgdzia, sprzgt i instrumenty pomiarowe. Tyczenie prostych, prostych r6wnolegiych i prostopadlych. Metody wytyczenia budynku. Przepisy bezpieczetistwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska obowiqzuja.ce podczas wykonywania pomiarow terenowych. Wykonywanie w terenie pomiarow dlugosci odcinkow tasmq geodezyjnq. Sporzqdzanie szkicu pomiaru sytuacyjnego. Wyznaczanie w terenie prostych r6wnolegiych i prostopadlych. 0 Wykonywanie pomiarow wysokosciowych roinych punktow w terenie. Sporzqdzanie profilu podluinego terenu na podstawie wynikow pomiarow. e Sprawdzanie pionowosci okreslonego elementu konstrukcyjnego budynku. * Sporzqdzanie planu wytyczenia obrysu budynku.

10 ~rodki dydaktyczne Plansze poglqdowe oraz filmy dydaktyczne dotyczqce obiektbw budowlanych z r6inych okresow historycznych. Modele obiektow budowlanych. Foliogramy oraz fazogramy dotyczqce technologii wykonywania obiekt6w budowlanych. Prcbk ma!er~a~ow buuovilan/cn wykoliczen owych Prook~ mater alow I nvrobcw b.~dowlanvch,- Sprzet laboratoryjny bo wykongania podstawowych badah materialow i wyrob6w budowlanych oraz gruntow. lnstrumenty i sprzet mierniczy. Dokumentacja geotechniczna. Projekty budowlane. Polskie Normy, ustawy i rozporzqdzenia obowiqzujqce w budownictwie. Prospekty, katalogi, albumy i czasopisma zawodowe. Specjalistyczne programy komputerowe oraz prezentacje multimedialne dotyczqce materiatow budowlanych oraz technologii robot budowlanych. Teksty przewodnie oraz instrukcje do wykonywania Cwiczeh. Uwagi o realizacji Program nauczania przedmiotu Podstawy budownictwa obejmuje podstawowq wiedze o obiektach budowlanych, wiasciwosciach i zastosowaniu materialow i wyrobow budowlanych, przydatnosci gruntow do celow budowlanych oraz zasadach wykonywania pomiarow terenowych. TreSci programowe sq SciSle zwiqzane z programami nauczania przedmiot6w: Technologia budownictwa, Podsfawy projekfowania, Konsfrukcje budowlane, Organizacja robdt budowlanych oraz Eksploatacja obiektow budowlanych. W procesie nauczania-uczenia sie proponuje sie stosowac nastqpujqce metody nauczania: wyklad informacyjny, pokaz z objahnieniem, tekst przewcdni, metode projekt6w oraz Cwiczenia praktyczne. Zajecia dydaktyczne naleiy prowadzib w pracowni budownictwa wyposaionej w probki materialow i wyrobow budowlanych, sprzet i aparature umoiliwiajqcq wykonywanie badah laboratoryjnych oraz akty prawne, informatory, katalogi, czasopisma i literature zawodowq. Nauczyciel powinien przygotowac materialy potrzebne do realizacji cwiczen, takie jak: teksty przewodnie, instrukcje, normy oraz poradniki. Badania laboratoryjne materiaiow i wyrob6w budowlanych oraz grunt6w uczniowie powinni wykonywac na podstawie instrukcji do Cwiczen. Kaidy uczen powinien miec moiliwoqc identyfikacji materialow stosowanych w budownictwie. Uczniowie powinni pracowac w 2-3 osobowych zespolach na odpowiednio wyposaionych stanowiskach Cwiczeniowych.

11 Podczas okreslania wiasciwosci materiaiow i wyrobow budowlanych oraz interpretowania wynik6w badan naleiy odwoia6 siq do wiedzy uczni6w zdobytej na lekcjach fizyki i matematyki. Ze wzgledu na duiq r6inorodnosc produkowanych materialow i wyrobow budowlanych, naleiy ksztaitowac u uczni6w umiejetnosc dokonywania trafnego ich wyboru, uwzgledniajqc jakosc, trwalosc, mozliwosc zastosowania oraz wplyw na Srodowisko przyrodnicze. Cwiczenia pomiarowe w terenie uczniowie powinni wykonywac w zespolach 5 - osobowych. Przed przystqpieniem do ich wykonania naleiy wyjasnic zasady pracy w zespolach pomiarowych, przeprowadzic instruktai wstgpny w zakresie obsiugi sprzetu i instrumentow geodezyjnych oraz wykonywania i zapisywania wynikow pomiarow, a takie zapoznac uczniow z przepisami bezpieczeristwa obowiqzujqcymi na danym stanowisku pracy. Cwiczenia zamieszczone w poszczeg6lnych dzialach tematycznych stanowiq propozycje, ktorq moina wykorzystac w czasie zajet. Nauczyciel moie zaplanowa6 inne Cwiczenia o zr6inicowanym stopniu trudnogci. Podczas realizacji programu nauczania wskazane jest prezentowanie film6w dydaktycznych oraz organizowanie wycieczek dydaktycznych do punktow sprzedaiy materiaiow budowlanych, na targi i wystawy maszyn i urzqdzen stosowanych w budownictwie, a takie na teren budowy obiekt6w wykonywanych wedlug nowoczesnych technologii. Proponuje sie nastepujqcy podziat godzin na realizacjq poszczeg6lnych dziatow tematycznych: Dziaiy tematyczne Podane w tabeli liczby godzin na realizacje poszczegolnych dziaiow majq charakter orientacyjny. Nauczyciel moie wprowadzit pewne zmiany majqce na celu lepsze dostosowanie programu do specyfiki szkoly.

12 Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgniqc edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiqgnigc uczniow nalezy przeprowadzat systematycznie przez caiy czas realizacji programu nauczania przedmiotu, na podstawie kryteriow przedstawionych na poczqtku zajgc. Osislgnigcia ucznibw moina oceniac na podstawie: - sprawdzianow ustnych, - sprawdzianow pisemnych, - testow osiqgnigc szkolnych, - obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania Cwiczen. Podczas kontroli i oceny dokonywanej w formie ustnej, naleiy zwracac uwage na posiugiwanie sie terminologiq zawodowq merytorycznq jakosc wypowiedzi, operowanie zdobytq wiedzq, stosowanie pojec technicznych oraz umiejetnosc wnioskowania. Umiejgtnosci praktyczne powinny by6 sprawdzane na podstaw~e obserwacji czynnosci uczniow w trakcie wykonywania Cwiczeri. Podczas obserwacji naleiy zwr6cic uwage na: - organizacjg stanowiska pracy, - postugiwanie sig sprzgtem laboratoryjnym do badania wtasciwosci materiatow i wyrob6w budowlanych oraz przyrzqdami pomiarowymi, - wykonywanie pomiar6w geodezyjnych, - interpretowanie wyniktrw pomiarbw, - jakosc i starannose wykonywanych prac, - przestrzeganie przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania badan laboratoryjnych oraz prowadzenia pomiar6w w terenie. Po zakoriczeniu realizacji programu, proponuje sie zastosowanie testu pisemnego z zadaniami wielokrotnego wyboru tub testu praktycznego z zadaniami typu proba pracy. Test praktyczny nalety zaopatrzyc w kryteria oceny i schemat punktowania. W ocenie koncowej naleiy uwzglgdnit wyniki wszystkich, stosowanych przez nauczyciela, metod sprawdzania osiegniqe ucznibw.

13 Literatura Deja J., Kijowski P.: ABC betonu. Polski Cement, Krakow 1998 Frankiewicz D.: Magazynowanie, sktadowanie i transportowanie materiatow budowlanych. KOWEZ, Warszawa 2002 Frankiewicz D.: Rozpoznawanie podstawowych materiatow budowlanych. KOWEZ, Warszawa 2002 Gqsiorowska D., Horsztynska 5.: Postugiwanie siq podstawowymi pojeciami i terminami z zakresu budownictwa. KOWEZ, Warszawa 2002 Letkiewicz W., Lichnowski 2.6.: 0 materiatach budowlanych. WSiP, Warszawa 2002 Martinek W., Szymanski E.: Technologia. Murarstwo i tynkarstwo. WSiP, Warszawa 1999 Michalak H., Pyrak S.: Domy jednorodzinne, Konstruowanie i obliczanie. Arkady, Warszawa 2005 Mirski J.Z.: Budownictwo z technologiqcz.3. WSiP, Warszawa1995. Moj E., Sliwiriski M.: Podstawy budownictwa. Politechnika Krakowska, ~rakow 2000 Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R.: Budynki murowane - materiaty i konstrukcie. Arkadv. Warszawa 1993 Podawca k.: Zarys budownictwa ogolnego. WSiP, Warszawa 2003 Pyrak S., Wtodarczyk W.: Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane, cz.3 - Konstrukcje budowiane. WSiP, Warszawa 2000 Szymatiski E.: Materiaty budowlane. WSiP, Warszawa 2005 Tauszynski K.: Budownictwo z technologiqcz.1. WSiP, Warszawa 1998 Wojewoda K.: Wykonywanie zapraw budowlanych i betonow. KOWEZ, Warszawa 2002 Praca zbiorowa: Budownictwo ogdine, tom 1, materiaty i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa 2005 Praca zbiorowa: Nowy Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003 Czasopisma: Murator, Materialy budowlane Wykaz Iiteratury naleiy aktuaiizowab w miare ukazywania sie nowych pozycji wydawniczych.

14 TECHNOLOGIA BUDOWNICTWA Szczegotowe cele ksztalcenia: W wyniku procesu ksztatcenia uczeri (stuchacz) powinien umiec: - rozroinit rodzaje robot ziemnych, - okreslic zasady wykonywania rob6t ziemnych, - dobrat sposoby zabezpieczenia wykopow i nasypow, - okreslit zasady posadowienia budowli, - rozroinic rodzaje fundamentow oraz okreslit zasady ich wykonywania, - okreilit zasady przygotowywania oraz transportu mieszanki betonowej, - dobra6 metody uktadania i zageszczenia mieszanki betonowej oraz pielegnacji betonu, - okreslic zasady zbrojenia elementow ielbetowych oraz uktadania zbrojenia w deskowaniu, - okreslii: zasady wykonywania Qcian, - okreslit zasady wykonywania nadproiy, - scharakteryzowac rodzaje izolacji budowlanych, - dobra6 materiaty do wykonania r6inego rodzaju izolacji budowlanych, - okreslic zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych, akustycznych oraz przeciwdrganiowych, - obliczyt izolacyjnosc cieplnq przegrod budowlanych, - okreslic zasady wykonywania stropbw, - okreslit zasady wykonywania schodow i pochylni, - rozroinic rodzaje konstrukcji dachow drewnianych, zelbetowych i sialowych, - rozpoznac rodzaje stropodachow, - rozr6inic pokrycia dachowe wykonane z rotnych materiatow, - okreslit zasady wykonywania pokryc dachowych, - okreslic sposoby odprowadzenia w6d opadowych z powierzchni dachow, tarasow, balkonow, - dobra6 przekroj rynien i rur spustowych oraz okreslic zasady ich montaiu, - rozroznic rodzaje drzwi i okien oraz okreslic zasady ich montaiu, - rozroznit rodzaje podtog oraz okreslic zasady ich wykonywania na roinych podtotach, - okreslic zasady wykonywania posadzek, - okreilit zasady wykonywania tynkow, - rozroznic techniki malarskie oraz okreslit zasady ich wykonywania, - okreslic zasady tapetowania oraz wykonywania oktadzin sciennych,

15 - dobra6 materialy, maszyny, narzedzia i sprzet do wykonania robot budowlanych w okreslonej technologii, - postutyc sie normami, instrukcjami obstugi maszyn i urzqdzen oraz katalogami wyrobow budowlanych, - okreslic zasady montazu, uiytltowania i demontaiu rusztowati budowlanych, - rozroznii: rodzaje deskowari stosowanych podczas wykonywania konstrukcji monolitycznych, - wyjabnic zastosowanie maszyn i urzqdzen w robotach budowlanych, - zastosowai: zasady eksploatacji maszyn, narzedzi i sprzetu podczas wykonywania robot budowlanych, - zastosowai: programy komputerowe dotyczqce materiatow i wyrobow budowlanych oraz technologii robot budowlanych, - zastosowac przepisy bezpieczetistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony od porazeniem prqdem elektrycznym oraz ochrony Srodowiska podczas wykonywania robot budowlanych, - dobra* Srodki ochrony indywidualnej, - udzielie pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy. Material nauczania 1. Roboty ziemne Rodzaje robot ziemnych. Podziat gruntow na kategorie. Nachylenie skarp. Maszyny, narzedzia i sprzet do wykonania robot ziemnych. Wyznaczanie obrysu robot ziemnych w terenie. Rgczne i mechaniczne wykonywanie wykop6w. Zabezpieczenie Scian wykop6w. Wykonywanie nasypow oraz zaggszczanie mas ziemnych. Zabezqieczanie skarp nasypow. Tyczenie fundamentow przy pomocy law drutowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ziemnych. Przepisy bezpieczetistwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska obowiqzujqce podczas.wykonywania robot ziemnych. Obliczanie pochylenia skarp wykop6w i nasypow. e Wytyczanie w terenie wykopow szerokoprzestrzennych. Dobieranie narzedzi i sprzgtu do okreklonego rodzaju robot ziemnych. Dobieranie sposobu umocnienia skarp wykopu wqskoprzestrzennego. e Sporzqdzanie rysunku law drutowych na podstawie rzutu fundamentow. 2. Fundamenty Warunki posadowienia budowli. Rodzaje fundamentow. Materiaty stosowane do wykonywania fundamentow. Zasady wykonywania law

16 fundamentowych. Stopy fundamentowe. Ptyty, ruszty i skrzynie fundamentowe. Fundamenty na palach, studniach i kesonach. Fundamentowanie przy wysokim poziomie wody gruntowej. Warunki techniczne wykonania i odbioru fundamentow. Przepisy bezpieczelistwa i hiaienv -. oracv,... ochronv ~rzeciwooiarowei oraz ochronv srodowiska obowiqzujqce podczas w;kbnywan/a robot f;ndamentowyc6. e Dobieranie fundamentow do warunkow gruntowych i rodzaju budynku. m Sporzqdzanie rysunku rzutu law fundamentowych na podstawie rzutu budynku jednorodzinnego. o Planowanie czynnosci zwiqzanych z wykonaniem i posadowieniem law i step fundamentowych. 3. Roboty betoniarskie i zbrojarskie Przygotowywanie mieszanki betonowej. Transport, uktadanie, zaggszczanie mieszanki betonowej oraz pielggnacja swieiego betonu. Zbrojenie podstawowych elementow ielbetowych. Roboty zbrojarskie: czyszczenie, prostowanie, cigcie, giacie pratow zbrojeniowych. Montai i tqczenie prgtbw w szkielet. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot betoniarskich i zbrojarskich. Przepisy bezpieczelistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony Srodowiska obowiqzujqce podczas wykonywania robot betoniarsko-zbrojarskich. c Planowanie kolejnosci prac pcdczas wykonywania robot betoniarskich i zbrojarskich. c Obliczanie ilosci skladnikow betonow na podstawie okreslonej receptury. a Rysowanie zbrojenia elementow ielbetowych: belki, plyty, stupa. e Obliczanie dlugosci pret6w na podstawie rysunku elementu zelbetowego. 4. ~ciany Funkcje i podziat scian. Sciany drewniane. Pofqczenia elementow drewnianych. Sciany z kamienia naturalnego, cegiet, pustakow ceramicznych i betonowych oraz bloczkow z betonu komorkowego. Stosowane grubosci murow. Wiqzania cegiet.,zasady wykonywania naroinikow, skrzyiowan murow oraz filarow. Sciany z przewodami. Sciany szczelinowe i warstwowe. Zaprawy stosowane do iqczenia cegiet, bloczkow, pustakow Bciennych. Wykonywanie i odbior robot murarskich. Sciany monolityczne i prefabrykowane. Nadproia. Elementy zewnatrzne Scian: cokot, gzyms, przypora, attyka, ryzalit, wykusz. Licowanie scian, scianki dzialowe. Rusztowania do robot murarskich. Warunki techniczne 16

17 wykonania i odbioru scian. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas robot zwiqzanych z wykonywaniem Scian. ~wiczenia: Analizowanie konstrukcji scian drewnianych na podstawie modeli.. Sporzqdzanie wykazu elementow znajdujqcych sie w roinych konstrukcjach scian drewnianych. Wykonywanie rysunk6w warstw scian murowanych. Dobieranie nadproia do okresionego otworu i rodzaju Sciany. Rozpoznawanie rodzajow scianek dzialowych wykonywanych z roinych materiatow. 5. lzolacje budowlane Rodzaje izolacji budowlanych. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych. lzolacje cieplne. Obliczanie przegrod budowlanych ze wzgledu na izolacyjnosc cieplnq. Mostki termiczne. Zasady wykonywania izolacji cieplnych w budynkach. Ochrona przeciwdzwiekowa budynku. lzolacje akustyczne i przeciwdrganiowe. Warunki techniczne wvkonvwania i odbioru izolacii budowlanvch. Przepisy bezpieczenstwa i iligieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas wykonywania robot izolacyjnych Dobieranie materiatow do izolacji przeciwwiigociowej rbznych elementow budynku. e. Obliczanie wspbtczynnika przenikania ciepia dla roinych przegrod budowlanych. Dobieranie grubosci warstwy izolacji cieplnej w zaleznosci od rodzaju sciany. Dobieranie srodkow ochrony przeciwdiwiekowej w budynku biurowym. 6. Stropy Zadania, funkcje i rodzaje stropow. Stropy drewniane. Stropy na belkach stalowych. Stropy ceramiczno-ielbetowe. Stropy zeibetowe monolityczne i prefabrykowane. Wience. Balkony i loggie. Warunki techniczne wykonania i odbioru stropow. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas wykonywania stropow.

18 Rozpoznawanie rodzajow stropow na podstawie modeli, zdjec, rysunkow. Projektowanie stropu nad okreslonym pomieszczeniem w budynku mieszkalnym. Sporzqdzanie przekroju balkonu ielbetowego monolitycznego wspornikowego. Analizowanie pracy poszczegolnych prqtow zbrojenia w stropie ielbetowym monolitycznym. 7. Schody i pochylnie Klasyfikacja schodow. Schody ielbetowe monolityczne. Schody zelbetowe prefabrykowane. Schody drewniane, Schody stalowe, ceramiczne i kamienne. Schody zewnetrzne. Pochylnie. Elementy wykonczenia. Warunki techniczne wykonania oraz odbioru schodow ipochylni. Przepisy bezpieczelistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas wykonywania schod6w i pochylni.. Rozpoznawanie rodzajow i ksztattow schodow przedstawionych na planszach, schematach, ilustracjach.. Porownywanie r6znych konstrukcji schodow drewnianych na podstawie rysunkow, albumow, katalogow. Sporzqdzanie rysunkow roinego rodzaju schodbw ielbetowych. 8. Dachy, stropodachy i tarasy Rodzaje dach6w. Pochylenie potaci dachowych. Dachy ciesielskie. Diwigary drewniane. Dachy ielbetowe monolityczne i prefabrykowane. Dachy stalowe. Rodzaje i wymagania stropodachow. Stropodach pelny, odpowietrzany, wentyiowany i odwrocony (zielony dach). Warunki techniczne wykonania i odbioru dachow, stropodachow i tarasow. Przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas wykonywania dachow i stropodachow. Obliczanie pochylenia potaci dachowej.. Rozpoznawanie rodzajow dach6w na podstawie dokumentacji technicznej oraz zdjqc. Rozpoznawanie rodzajow konstrukcji wieiby drewnianej oraz elementow sktadowych.

19 Projektowanie uktadu warstw stropodachu odwroconego (zielony dach) budynku mieszkalnego. 9. Roboty dekarskie i obrobki blacharskie Rodzaje pokryc dachowych. Zasady krycia dachow papq, blachq dachowkq oraz innymi materiatami. Sposoby odprowadzenia wod opadowych z powierzchni dachow, tarasow, balkonow. Rynny i rury spustowe. Obrbbka blacharska. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot dekarskich. Przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas wykonywania robot dekarskich. Dobieranie materialow na pokrycia dachowe budynkow o okreslonym przeznaczeniu i nachyleniu potaci dachowych. Obliczanie przekroju rynien i rur spustowych dla budynku iednorodzinneao. - Okreslanie warunkow technicznych wykonywania robot dekarskich, obowiqzujqcych podczas krycia dachow papq. 10. Stolarka budowlana Rodzaje i czgsci sktadowe okien i drzwi. Konstrukcje drzwi. Osadzanie drzwi. Okna i drzwi balkonowe. Konstrukcje drzwi balkonowych. Okna dachowe i Swietliki. Osadzanie okien i drzwi balkonowych. Szklenie okien i drzwi. ~lusarka budowlana: drzwi i okna, osadzanie oscieinic metalowych. Kraty, ialuzje oraz inne wyroby. Rozpoznawanie czesci skiadowych drzwi i okien na podstawie rysunkbw.. Rozpoznawanie drzwi lewych i prawych. Opracowywanie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej na podstawie projektu budowlanego. Porownywanie konsirukcji drzwi i okien wykonanych z roinych materialow. 11. Tynki Rodzaje i podzial tynkow. Materialy do robot tynkarskich. Narzedzia i sprzet do wykonywania tynkow. Sprzet zmechanizowany do robot tynkarskich. Podtoia pod tynki i ich przygotowanie. Technologia wykonywania tynkow. Tynki tradycyjne i cienkowarstwowe. Spoinowanie. Suche tynki. Wykonywanie suchych tynkow. Rusztowania do robot tynkarskich. Organizacja robot tynkarskich. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot tynkarskich. Przepisy bezpieczetistwa

20 i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas wykonywania robot tynkarskich.. e Rozroinianie rodzajow tynkow na podstawie probek. Porownywanie zasad wykonywania roinego rodzaju tynkow. Planowanie czynnosci zwiqzanych z wykonywaniem tynkow suchych na okreslonym podtoiu. 12. Podtogi Rodzaje podlog. Podtogi na roinych podtoiach. Warstwy podtogowei izolacyjne. Podiogi i posadzki drewniane. Posadzki monolityczne. Posadzki z materiatow mineralnych i bitumicznych. Posadzki z tworzyw sztucznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t podtogowych. Przepisy bezpieczetistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas robot zwiqzanych z wykonywaniem podiog.. Rysowanie przekrojow podiog wykonanych na roinych podtoiach. Projektowanie podtogi na gruncie, w pomieszczeniu warsztatowym. Dobieranie warstw podiogi nad nieogrzewanq piwnicq Dobieranie rodzaju posadzki w zaleinosci od przeznaczenia pomieszczenia. 13. Roboty malarskie Materiaty malarskie. Narzedzia i sprzgt do robot malarskich. Podtoia iich przygotowanie przed malowaniem. Technologie wykonywania powtok malarskich. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot malarskich. Przepisy bezpieczetistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas wykonywania robot malarskich. r Rozpoznawanie podtoiy malarskich oraz planowanie robot poprzedzajqcych wykonanie emulsyjnej powtoki malarskiej. Planowanie czynnosci zwiqzanych z wykonaniem powioki malarskiej na podioiu drewnianym. Porownywanie roinych technik malarskich. Dobieranie techniki malarskiej do malowania scian w pomieszczeniu o okresionym przeznaczeniu. Dobieranie materiaiow i narzedzi do wykonania powtoki malarskiej klejowej.

21 14. Oktadziny i tapety Rodzaje oktadzin. Oktadziny kamienne. Oktadziny ceramiczne. Okiadziny drewniane i drewnopochodne. Oktadziny z metalu i ze szkta. Rodzaje tapet. Tapetowanie. Warunki techniczne wykonania oraz odbioru robot tapeciarskich i okiadzinowych. Przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony Srodowiska obowiqzujqce podczas wykonywania robot tapeciarskich i oktadzinowych.. Rozpoznawanie oktadzin wykonanych z roinych materiatow na podstawie katalogu. Dobieranie materialow do wykonania oktadziny zewngtrznej w budynku uiytecznosci publicznej. e Dobieranie tapet w zaleinosci od przeznaczenia pomieszczenia. 15. Prefabrykacja w budownictwie Typizacja < kiordynacja wymiarowa prefabrykatow. Technologie wykonywania prefabrykatow ielbetowych, stalowych i drewnianych. Transport i sktadowanie elementow prefabrykowanych. Narzgdzia i sprzgt do montaiu. Techniki rnontaiu. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowiqzujqce podczas transportu i montaiu elementow prefabrykowanych. dwiczenia: Porownywanie roinych technologii wykonywania obiektow budowlanych z eiementow prefabrykowanych. Okreslanie zastosowania elementow prefabrykowanych w obecnie stosowanych technologiach budownictwa. ~rodki dydaktyczne Projekty budowlane. Modele zabezpieczenia skarp wykopow. Modele fundamentow. Modele zbrojenia elementow ielbetowych. Modele Scian drewnianych. Modele stropow i schodow stosowanych w budownictwie. Probki materiatow izolacyjnych stosowanych w budownictwie. Plansze ilustrujqce rodzaje wiqzah. Probki materiatow dekarskich. Wzorniki tynkow. Pr6bki tapet. Plansze, przeirocza, folie i filmy ilustrujqce zasady wykonywania robot budowlanych. 21

22 Normy obowiqzujqce w budownictwie. Prawo budowlane. Wytyczne techniczne dotyczqce budownictwa. Prospekty i czasopisma zawodowe. Programy komputerowe do projektowania i opracowan graficznych. Uwagi o realizacji Program nauczania przedmiotu Technologia budownictwa obejmuje tresci dotyczqce wykonania robot ziemnych, fundamentowych, murarskich, ciesielskich, betoniarskich, zbrojarskich, dekarskich oraz wykoriczeniowych. Program przedmiotu naleiy realizowac w korelacji z programami nauczania przedmiotow: Podstawy budownictwa, Podstawy projektowania, Konstrukcje budowlane, Organizacja robot budowlanych, oraz Eksploatacja obiektow budowlanych. Ksztaltowanie umiejetnosci wynikajqcych ze szczegotowych celow ksztalcenia wymaga stosowania roinych metod i form pracy z uczniami oraz wtasciwego doboru Srodkow dydaktycznych. Wskazane jest, aby program nauczania realizowac metodami: wyktadu konwersatoryjnego, dyskusji dydaktycznej, pokazu z objasnieniem, projektow oraz cwiczen praktycznych. Zastosowanie roinorodnych metod nauczania sprzyja zrozumieniu zjawisk oraz procesow technologicznych, ksztatceniu umiejqtnosci. wykorzystania wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych. Szczegblnie zalecana jest metoda projektbw, kt6ra pozwala na ksztattowanie takich umiejetnosci, jak: planowanie pracy, wyszukiwanie i selekcja informacji, rozwiqzywanie problemow, podejmowanie decyzji oraz wykorzystanie w praktyce zdobytych wiadomosci. Cwiczenia zamieszczone w poszczegolnych dziatach tematycznych stanowiq propozycje, ktorq mozna wykorzystac w czasie zajec. Wskazane jest, aby nauczyciel przygotowat inne Cwiczenia o roinym stopniu trudnosci, moiliwe do realizacji w warunkach szkoly. Zajecia dydaktyczne nalezy prowadzie w pracowni budownictwa wyposaionej w odpowiednie Srodki i pomoce dydaktyczne. Podczas realizacji programu nauczania nalezy wdrazac uczniow do samodzielnej pracy, zachecac do studiowania czasopism i literatury zawodowej, katalogow oraz korzystania z zasobow lnternetu. Naleiy takie zwrbcit uwage na ksztattowanie cech niezbednych w zawodzie, takich jak: uczciwosc, odpowiedzialnosc, dbalosc o wysokq jakosc swiadczonych uslug oraz umiejqtnose pracy w zespole. Podczas prowadzenia zajqc zaleca sig rowniei prezentowanie filmow dydaktycznych oraz organizowanie wycieczek dydaktycznych do zaktad6w prefabrykacji oraz na teren budowy obiektow budowlanych wykonywanych w roinych technologiach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK GEODETA 31 1[10] - Zatwierdzam Zbigniew-Wiiodkwski Minister Edukacji Narodowej T Warszawa 2008 Autorzy: mgr ini. Wanda Brzescihska dr ini. Stanislaw

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20]

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Warszawa 2006 Autorzy: rngr ini. Bogdan Chmieliriski rngr inz. Zdzistaw Sawaniewicz rngr inz. Andrzej Zych Recenzenci: rngr inz.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 724 [02] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2005 Autorzy: mgr inz. Jan Bogdan mgr ini. Jan Palka mgr ini. Janusz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 714[02]/ZSZ/MENiS/2002.08. PROGRAM NAUCZANIA KOMINIARZ 714[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002 Autorzy: mgr inż. Janusz Jasek mgr

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1

1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1 Ministerstwo Edukacji Narodowej 1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] z Zatwierdzam PODSEKRETHR TANU Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr ini. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK 3 1 2 [02]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK 3 1 2 [02] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK 3 1 2 [02] Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 r. AUTORZY: Program opracowali nauczyciele z Zespotu Szkot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzarn Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 Autorzy: mgr in? Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis. Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui

Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis. Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska Spis tresci

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52]

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Ministerstwo Edukacji Narodowej 311 [52]/T,TU,SP/MEN/2007.0?. 48 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 722[04]/ZSZ/MENiS/2002.08. PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002 Autorzy: mgr inż. Romana Cłapa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] ~inister Edukacji Narodowej i Sportu Wanzawa 2004 r. AUTORZY: Ryszard $wiekatowski Wlodzimierz Arciszewski RECENZENCI:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op. INSTYTUT POLITECHNICZNY 38-404 KROSNO; ul. WYSPIAŃSKIEGO 20; Tel. 013 437 55 70 ZAKŁAD BUDOWNICTWA 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.pl SYLABUSY PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 311[51] /T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311[51] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Daniel Leśniak

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia:

Opis przedmiotu. 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: 1. Nazwa przedmiotu: Historia kultury i sztuki 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: 4. Kierunek: AiU_S_II_HKiS 2 polski Architektura i Urbanistyka 5. Specjalność: 6. Rok: I Semestr: 2 7. Tytuł/stopień

Bardziej szczegółowo

Mgr Magdalena Kożuch

Mgr Magdalena Kożuch Nr Nazwa przedmiotu AI02 Język angielski Nie występują 120 120 5 Przygotowanie studentów do wykorzystania języka angielskiego w środowisku zawodowym. Doskonalenia umiejętności w zakresie rozumienia ze

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk. Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński

Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk. Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński Opracowanie redakcyjne: dr inż. Zbigniew Kramek dr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM * Opracowany, uaktualniony i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51. MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ

PROGRAM NAUCZANIA. w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51. MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ PROGRAM NAUCZANIA w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51 Dla medycznej szkdy policealnej na podbudowie programowej: liceum og6lnoksztalcaceg0, liceum technicmego

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 348[02]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa ul Broniewskiego 14 15-959 Białystok tel.: +48 85 65 13 479 fa.:+48 85 65 12 167 zsmbialystok@wp.pl www.mechaniak.com.pl

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Renowator zabytków architektury Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU BLAHARZ SAMOHODOWY 721306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Barbara Horsztyńska Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo