Badania losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych"

Transkrypt

1 Europejski Fundusz Spo³eczny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwaw ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Badania losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RAPORT Public Profits Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Europejski Fundusz Spo³eczny PUBLIC PROFITS Kraków

2 Spis treści Publikacja powstała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Copyright Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN Druk: Drukarnia Kraków, ul. Przewóz 2a, Kraków I. Wnioski i rekomendacje dotyczące systemu kształcenia zawodowego 5 2. Metodologia badania i zastosowane narzędzia analityczne Dobór próby Opis zastosowanych technik badawczych Opis nadzoru i kontroli badań Opis przebiegu realizacji badania Opis sposobu analizy danych Szczegółowa analiza otrzymanych danych Określenie subiektywnych i obiektywnych czynników decydujących o powodzeniu na rynku pracy oraz siły ich wpływu Zawód uzyskany w trakcie kształcenia, a obecny status Tryb ukończenia szkoły, wyniki egzaminu zawodowego oraz wniosek o dokument Europass Uczestnictwo w trakcie kształcenia w kursach organizowanych poza szkołą Uczestnictwo i ocena zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu organizowanych na terenie szkoły Awans edukacyjny stosunek wykształcenia rodziców do wykształcenia dzieci Posiadane umiejętności znajomość języków obcych, obsługa komputera, obsługa urządzeń związanych z zawodem, prowadzenia samochodu Ocena warunków kształcenia w ramach zajęć z teoretycznych podstaw nauki zawodu oraz zajęć praktycznych Motywy wyboru szkoły i kierunku kształcenia Podejmowanie pracy w trakcie trwania nauki Uczestnictwo w zajęciach, spotkaniach, pogadankach na temat poszukiwania pracy po zakończeniu nauki Losy rówieśników z klasy Analiza wpływu poszczególnych czynników na obecny status badanych Czas poszukiwania pracy Charakterystyka związana z zatrudnieniem - stanowisko pracy, wymiar zatrudnienia, charakter umowy i przeciętne wynagrodzenie Charakterystyka miejsca pracy (firmy/instytucji) Zgodność pierwszej pracy z wyuczonym zawodem Ograniczenia i możliwości związane z wykonywaną pracą Zmiany położenia na rynku pracy Odsetek osób deklarujących zmianę pracy i okres trwania pierwszej pracy Przyczyny zmiany pierwszej pracy, w tym zmiany w charakterystyce stanowiska i zakładu pracy oraz w ocenie warunków pracy Określenie sytuacji osób nadal uczących się Charakterystyka osób kontynuujących edukację szkolną, tryb kształcenia oraz przyczyny podjęcia decyzji o dalszej edukacji Podejmowanie pracy w trakcie nauki Sposoby poszukiwania pracy i charakterystyka trudności, jakie mogą się pojawić w trakcie jej poszukiwania, w tym przydatność umiejętności nabytych w szkole (opis grup osób bezrobotnych i pracujących) Udział powiatowych urzędów pracy w znalezieniu pierwszej pracy oraz korzystanie z usług urzędów w grupie osób bezrobotnych i pracujących Oczekiwania wobec pracy Oczekiwania wobec stawki wynagrodzenia oraz poziom kompromisu w tej kwestii Oczekiwania wobec formy zatrudnienia Czas dotarcia do miejsca pracy Ocena szansy znalezienia pracy zgodnej z wyuczonym zawodem Poziom kompromisu związany z pozyskaniem lepszej pracy

3 3.9 Plany absolwentów dotyczące wyjazdów za granicę w celu podjęcia pracy zarobkowej, dalszej edukacji oraz zmiany pracy i podnoszenia kwalifikacji Plany migracyjne Podejmowanie dalszej nauki i podnoszenie własnych kwalifikacji Plany dotyczące zmiany pracy oraz prawdopodobieństwo pozyskania i utraty pracy Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonego badania Subiektywne i obiektywne czynniki decydujące o powodzeniu na rynku pracy Sytuacja osób pracujących Sytuacja osób uczących się Czynniki sprzyjające pozyskaniu pracy oraz efektywne sposoby jej poszukiwania Udział powiatowych urzędów pracy w znalezieniu pierwszej pracy oraz korzystanie z usług urzędów w grupie osób bezrobotnych i pracujących Plany absolwentów dotyczące wyjazdów za granicę w celu podjęcia pracy zarobkowej, dalszej edukacji oraz zmiany pracy i podnoszenia kwalifikacji 105 Spis tabel i wykresów 107 Aneks 110 Wzór kwestionariusza wywiadu 110 Wykresy rozrzutu 134 Wnioski i rekomendacje dotyczące systemu kształcenia zawodowego 1. Wniosek: Z badania losów absolwentów wynika, że podejmowanie dalszej nauki przez absolwentów jest determinowane w głównej mierze wysokim poziomem wykształcenia rodziców, czemu współtowarzyszy aktywne uczestnictwo uczniów w dodatkowych kursach pozaszkolnych - głównie językowych - celem uzyskania dodatkowych świadectw lub dyplomów. O powodzeniu na rynku pracy i edukacji decyduje więc przede wszystkim duża aktywność pozaszkolna absolwentów podejmowana w trakcie edukacji w szkole. Rekomendacje: Aby pomóc absolwentom w wejściu na rynek pracy, a także zapewnić im sukces w ciągu dalszego kształcenia należy zapewnić uczniom w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz promować uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych organizowanych przez inne ośrodki. Ważnym aspektem jest również organizowanie przez szkołę konkursów wiedzy oraz uczestnictwo szkół w olimpiadach tematycznych. Pomocne w uzyskaniu pracy po zakończeniu szkoły może być również organizowanie (w trakcie trwania edukacji) zajęć, spotkań, pogadanek, na temat poszukiwania pracy po zakończeniu szkoły. Organizowanie tego typu zajęć świadczy o dużym zaangażowaniu szkoły i nauczycieli, które może zwrotnie pozytywnie wpływać na postawę uczniów, zwiększając stopień ich zaangażowania w proces poszukiwania pracy. Znaczące jest, że nawet ci uczniowie, którzy nie skorzystali z zajęć tego typu organizowanych przez szkołę, są w mniejszym stopniu zagrożeni bezrobociem niż ci, których szkoły nie organizowały tego typu zajęć. 2. Wniosek: Czym niższe wykształcenie rodziców, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że absolwent będzie kontynuował edukację, wzrasta natomiast prawdopodobieństwo posiadania statusu osoby bezrobotnej lub pracującej. Rekomendacje: Należy wpływać na postawę rodziców w zakresie kształcenia ustawicznego, stworzyć osobom dorosłym po zakończeniu formalnej edukacji możliwości dalszego kształcenia. Szanse tego rodzaju powinny być ukierunkowane szczególnie na rodziców, którzy mają formalne niższe wykształcenie i często wykazują mniejsze zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji. Aktywność w zakresie kształcenia dorosłych może zwrotnie oddziaływać na proedukacyjne postawy młodych ludzi. Wskazane jest promowanie i realizowanie projektów w zakresie podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych w regionie w ramach konkursów organizowanych w ramach POKL. 3. Wniosek: Absolwenci, którzy stają się bezrobotnymi to często osoby bierne, nie posiadające wysokich kwalifikacji, które nie przywiązują dużej wagi do świadomego kształtowania swojej ścieżki edukacyjnej, w związku z czym mają niską motywację do poprawy własnej sytuacji na rynku pracy. Rekomendacje: Aby pomóc tym absolwentom, jak również uchronić przyszłych absolwentów przed bezrobociem, należy: wykorzystywać wyniki egzaminów końcowych w gimnazjum lub badań predyspozycji do kształtowania planów edukacyjno-zawodowych młodzieży oraz wspomagania świadomego wyboru szkoły, zapewnić poradnictwo zawodowe każdemu uczniowi gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach obowiązkowych lekcji przedsiębiorczości lub w ramach tak zwanych godzin wychowawczych, przekonywać uczniów do gromadzenia doświadczenia zawodowego, nie tylko poprzez obowiązkowe praktyki i praktyczne przygotowanie do zawodu, ale również przez łączenie nauki z pracą np. dorywczą i/lub wakacyjną, zapewnienie absolwentom staży w wyuczonym zawodzie czy wolontariat, zachęcać do podejmowania w trakcie nauki pracy zgodnej z kierunkiem kształcenia, 4 5

4 uświadamiać uczniom i absolwentom rolę certyfikatów potwierdzających umiejętności zawodowe uzyskiwanych w drodze egzaminów zawodowych realizowanych przez niezależne od szkoły instytucje oraz wagę zdobywania dodatkowych kwalifikacji (poprzez udział w kursach, zdobywanie dyplomów i uprawnień). 4 Wniosek: Niska jakość umiejętności i kwalifikacji absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ) jest po części wynikiem polityki państwa, które w ciągu ostatnich lat promowało szkolnictwo ogólnokształcące kosztem szkolnictwa zawodowego. W wyniku takiej polityki preferencje młodzieży i rodziców ukierunkowały się na szkolnictwo ogólnokształcące, przez co ten rodzaj wykształcenia jest postrzegany jako najlepszy. Spowodowało to, że edukację w ZSZ wybiera głównie młodzież o niskich aspiracjach i niewielkich zdolnościach. Dodatkowo, wielu uczniów nie angażuje się w zdobywanie doświadczenia zawodowego i nie podchodzi do egzaminów zawodowych. Uczniowie techników z kolei nastawiają się raczej na kontynuację nauki na studiach i nie przywiązują wagi do praktycznej nauki zawodu ani do egzaminów zawodowych. Efektem jest niska ocena przydatności zawodowej absolwentów przez pracodawców. Rekomendacje: Biorąc pod uwagę wysokie koszty kształcenia zawodowego należy: Zaangażować pracodawców w dostosowanie programu kształcenia do potrzeb rynku pracy (w tym w programy kształcenia praktycznego), Zapewnić młodzieży dostęp do informacji, pozwalających na świadomy i racjonalny wybór kierunku kształcenia oraz zachęcić ich do przystępowania do egzaminów zawodowych, Polepszyć jakość zajęć praktycznych odbywanych przez uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych tak, aby były one dostosowane do potrzeb potencjalnych pracodawców. 5. Wniosek: Zagrożeniem dla osób z wykształceniem zawodowym, zwłaszcza zasadniczym zawodowym, jest posiadanie ograniczonych, wąsko wyspecjalizowanych kompetencji, co ogranicza ich elastyczność podejmowania zatrudnienia, a w konsekwencji pogarsza ich sytuację na rynku pracy. Rekomendacja: Rozwiązaniem może być wdrożenie w Polsce popularnego w UE kształcenia modułowego (nastawionego na realizację zadań w trakcie nauki szkolnej zbliżonych do tych, które będą realizowane w przyszłej pracy, wykonywanych na stanowisku pracy i w dużej mierze wykorzystujących wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin, tak aby uczeń mógł zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności z kilku specjalizacji co zwiększy jego elastyczność na rynku pracy) oraz upowszechnienie nawyku uczestnictwa w kształceniu przez całe życie. II. Rekomendacje dotyczące zasadności prowadzenia bieżącego monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych oraz organizacji badań 1. Ze względu na brak informacji o absolwentach na rynku pracy oraz w systemie edukacyjnym uznano za konieczne systematyczne i możliwie pełne monitorowanie losów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 2. Na podstawie cyklicznych analiz rynku pracy powinny być projektowane kierunki kształcenia ponadgimnazjalnego oraz treści programowe. 3. Należy prowadzić bieżący monitoring losów absolwentów, by móc dostosować ofertę kształcenia kierunki kształcenia, a także liczbę miejsc w szkole - do zapotrzebowania na rynku pracy. Pomoże to uniknąć sytuacji, w której kształci się uczniów w zawodach, na które nie ma zapotrzebowania. W tym celu konieczne jest również prowadzenie systematycznych badań pracodawców w regionie w zakresie zapotrzebowania na pracowników. 4. Ze względu na fakt, że pojawiła się możliwość wykorzystania środków finansowych pochodzących z funduszy unijnych na polepszenie jakości kształcenia oraz na prowadzenie badań rynku pracy pod kątem diagnozy procesów zachodzących na rynku pracy należałoby zastosować to źródło finansowania dla ich realizacji. Tematyka badawcza i zakres badań 1. W badaniach losów absolwentów szkół zawodowych należy uwzględnić osoby, które zdobywały zawód jako młodociani pracownicy (badane były tylko osoby, które ukończyły kształcenie w trybie szkolnym). Porównanie wyżej wymienionych grup umożliwiłoby ocenę efektywności obydwu form kształcenia oraz pomogłoby w projektowaniu systemu kształcenia zawodowego. 2. Celowe jest uwzględnienie w badaniu kwestii związanych z doświadczeniem zawodowym uczniów w trakcie trwania nauki z punktu widzenia zgodności z kierunkiem kształcenia (w tym również wolontariatu). 3. Wyniki badań powinny w jak największej mierze znajdować praktyczne wykorzystanie. Aby osiągnąć ten cel, należy na etapie weryfikacji tematyki badawczej, a także ustalania metodologii i opracowywania narzędzia badawczego, zaangażować instytucje bezpośrednio zainteresowane wykorzystaniem rezultatów badań, to jest: przedstawicieli szkół zawodowych, dyrekcji szkół, doradców zawodowych, pracujących w sektorze szkolnictwa zawodowego, pracodawców oraz przedstawicieli instytucji publicznych odpowiadających za jakość kształcenia - Kuratorium Oświaty w Krakowie - oraz za sprawdzanie jakości kształcenia - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie i Izba Rzemieślnicza, a także organów prowadzących szkoły oraz departamentu właściwego ds. edukacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. 4. Przy wyborze tematyki i zakresu badań należy uwzględnić rekomendacje i propozycje płynące ze środowiska edukacyjnego, pracodawców i osób związanych z rynkiem pracy. Metodologia Za optymalne rozwiązanie uznano badania prowadzone przy aktywnym współudziale każdej szkoły zawodowej (ZSZ i technikum) według jednolitej metodologii dla całej Małopolski. Badanie mogłoby być prowadzone w dwóch etapach w pierwszym etapie badanie obejmowałoby uczniów ostatniej klasy, a w drugim już po ukończeniu szkoły przez uczniów z pierwszego etapu - absolwentów. W ten sposób zapewniono by reprezentatywność na poziomie każdej szkoły, powiatu i województwa. Dodatkową zaletą byłoby podtrzymywanie kontaktu z respondentami nawet po ukończeniu nauki w szkole zawodowej. Taka organizacja badań, angażująca pracowników szkół i wszystkich uczniów, obniżyłaby znacznie koszty badania i ułatwiłaby ich organizację. Zaproponowano również metodę opartą na dystrybucji ankiet za pomocą poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu uczniów szkoły. Uczniowie z zasady mieliby łatwiejszy dostęp do absolwentów szkoły poprzez kontakty koleżeńskie i mogliby zająć się dystrybucją ankiet (sami absolwenci wypełnialiby ankiety) np. w określonym czasie po ukończeniu przez nich szkoły. W tym wypadku można zastosować zachęty do udziału w badaniach dla uczniów w postaci nagród (np. aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3 oraz nośniki pamięci typu Pen Drive). Narzędzie badawcze Należy uzupełnić narzędzie badawcze o pytanie czy dla uzyskania pracy, którą w danym momencie absolwent wykonuje, konieczne było ukończenie szkoły/kierunku, której jest absolwentem? W badaniach należy uwzględnić zróżnicowane formy zatrudnienia tj.: staże i praktyki zawodowe wśród osób, które podejmują zatrudnienie po ukończeniu szkoły zawodowej. Należy zupełnić narzędzie badawcze o pytanie na ile czuje się Pan/Pani ekspertem w dziedzinie swojej aktywności zawodowej. Wskazane jest dostępnienie narzędzia badawczego ponadgimnazjalnym szkołom zawodowym tak, by mogły samodzielnie prowadzić badania na poziomie szkoły. III. Wnioski i rekomendacje dotyczące upowszechniania wyników badań: 1. Wyniki badania losów absolwentów mogą stać się narzędziem do podejmowania decyzji dotyczących systemu kształcenia zawodowego określając zapotrzebowanie na rynku pracy na absolwentów konkretnych szkół zawodowych. 6 7

5 Mając na uwadze motywy podejmowania decyzji o wyborze szkoły (namowa rówieśników i rodziny, moda - o niektórych kierunkach można powiedzieć, że są uznawane za modne mimo tego, że nie gwarantują zatrudnienia) ważne jest dostarczanie absolwentom i ich rodzicom rzetelnej informacji o perspektywach pracy w określonych zawodach, pozwalającej na racjonalne podejmowanie decyzji o wyborze szkoły i zawodu. Postuluje się w większym zakresie zaangażować rodziców, którzy pomogą młodzieży w podjęciu bardziej świadomych i racjonalnych decyzji dotyczących wyboru nauki w szkołach ponadgimnazjalnych z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnego czy regionalnego rynku pracy. Urzędy pracy muszą zadbać o rozpropagowanie własnych źródeł informacji, (w tym dostępnych za pośrednictwem Internetu) dotyczących terytorialnego zapotrzebowania w zakresie siły roboczej i oferowanych warunków płacowych. Wówczas szkoły gimnazjalne będą mogły kształtować u młodzieży gimnazjalnej nawyki sięgania i analizowania zmian na rynku pracy. Raporty z badań należy pisać językiem korzyści, tj. eksponując pozytywne aspekty podejmowania kształcenia w konkretnych kierunkach. Wśród atutów przemawiających za podejmowaniem kształcenia mogłyby się znaleźć perspektywa wysokich zarobków, czy łatwość oraz pewność znalezienia pracy. Należy zadbać o jak najszerszy dostęp do raportu m.in. poprzez umieszczenie go na stronach internetowych OKE w Krakowie czy Kuratorium Oświaty. Należy również rozważyć opracowanie streszczenia raportu w postaci umożliwiającej przedstawienie go rodzicom na zebraniach w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wyniki badań należy promować wśród podmiotów, które mogą być bezpośrednio zainteresowane wykorzystaniem rezultatów badań, to jest: przedstawicieli szkół zawodowych, dyrekcji szkół, doradców zawodowych, pracujących w sektorze szkolnictwa zawodowego, pracodawców oraz przedstawicieli instytucji publicznych odpowiadających za jakość kształcenia - Kuratorium Oświaty - oraz za sprawdzanie jakości kształcenia - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie i Izba Rzemieślnicza, a także organów prowadzących szkoły oraz właściwego departamentu właściwego ds. edukacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Jest pożądane powoływanie się na wyniki badań i analiz prowadzonych i publikowanych przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji przy aplikowaniu o środki finansowe m.in. na projekty edukacyjne związane z rynkiem pracy wdrażane przez WUP w Krakowie. V. Wnioski i rekomendacje w zakresie doradztwa zawodowego 1. Należy prowadzić doradztwo zawodowe w zakresie wyboru szkół i kierunków kształcenia pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy. Pomocne w doborze właściwego kierunku kształcenia mogą być wyniki egzaminów gimnazjalnych (humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych), które wsparte wynikami badań kompetencji ucznia mogłyby być cennym źródłem informacji o predyspozycjach ucznia. 2. Doradztwo powinno być prowadzone w ramach cyklicznych i kompleksowych zajęć z uczniami. Zajęcia te powinny być prowadzone wśród: uczniów szkół gimnazjalnych - przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły ponadgimnzjalnej, uczniów szkół ponadgimnazjalnych - przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły średniej, rodziców uczniów (informacje o rynku pracy i zapotrzebowaniu na pracowników). 3. W ramach doradztwa należy prowadzić badania predyspozycji uczniów szkół gimnazjalnych, gdyż wyniki badania pomagałyby w wyborze kierunku dalszego kształcenia a także dałyby informację o jakości zasobów ludzkich, które w perspektywie kilku lat zasilą rynek pracy. Obecna liczba doradców zawodowych (którzy prowadzą takie badania) 40 osób w skali województwa jest niewystarczająca, aby zapewnić poradnictwo i diagnozę predyspozycji wszystkim uczniom szkół zawodowych. 4. Rekomenduje się realizowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu finansowanego ze środków EFS. W tym kontekście warto rozpatrzyć możliwość realizacji projektu przez WUP w Krakowie lub inną instytucję o zasięgu regionalnym. Projekt polegałby na zapewnieniu w każdej szkole bezpłatnych usług doradztwa zawodowego w ramach np. lekcji wychowawczych lub zajęć dodatkowych. IV. Wykorzystanie dobrych praktyk w planowaniu badania 1. Należy w kolejnych badaniach Wykorzystać wyniki projektu badawczego realizowanego przez Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie dla województw świętokrzyskiego i podkarpackiego. Badanie ukierunkowane było na losy zawodowe absolwentów szkół średnich i wykorzystywało ankietę audytoryjną do zbierania materiału badawczego. Zastosowanie podobnego sposobu postępowania pozwoliłoby na większe zaangażowanie pracowników szkół oraz uczniów i absolwentów. Projekt zakładał przeprowadzenie badania wśród uczniów najstarszej klasy, oraz pozyskanie danych osobowych i zgody na ich przetwarzanie celem dotarcia do tych samych osób po zakończeniu szkoły. Umożliwi to zespołowi badawczemu kontynuowanie badań po zakończeniu przez ucznia nauki w szkole. 2. Przygotowując kolejną edycję badania należy rozważyć wykorzystanie wyników projektu badawczego Pierwsze kroki na rynku pracy badanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Krakowskiej realizowanego przez Biuro Karier Politechniki Krakowskiej. 3. Należy zapewnić porównywalność wyników badań na poziomie poszczególnych szkół umożliwiłoby porównanie oferty edukacyjnej. Byłoby to dużym ułatwieniem dla osób podejmujących decyzje o wyborze szkoły. Stworzenie swoistej tabeli ligowej musiałoby uwzględniać kilka wskaźników z badania losów absolwentów: zatrudnialność z uwzględnieniem lokalnej sytuacji na rynku pracy oraz faktu, że część absolwentów po szkole nie decyduje się na podjęcie zatrudnienia, lecz dalszą edukację; satysfakcję absolwentów z wyboru szkoły/nauki. 8 9

6 1.Wprowadzenie Firma badawcza Public Profits Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przeprowadziła badanie pod tytułem: Badania losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Prowadzone badania były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Zgodnie z zaleceniem sformułowanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, badanie zostało zrealizowane w postaci wywiadów kwestionariuszowych. Badaniem zostały objęte 22 powiaty województwa małopolskiego. Właściwymi respondentami byli absolwenci zawodowych szkół ponadgimnazjalnych: techników i zasadniczych szkół zawodowych. Absolwent rozumiany był jako osoba, która ukończyła naukę w szkole zawodowej w roku 2006, bez względu na fakt, czy był to ostatni osiągnięty poziom kształcenia. Łącznie badaniem objętych zostało 2080 osób. Podstawowym celem przeprowadzonego badania była odpowiedź na pytanie, co dzieje się z absolwentami szkół zawodowych z punktu widzenia rynku pracy i systemu edukacji. Podjęto również próbę określenia siły oddziaływania czynników obiektywnych i subiektywnych, które sprzyjają powodzeniu na rynku pracy oraz podejmowaniu dalszej edukacji. Szczegółowe cele badawcze zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przedstawiały się następująco: 1. Określenie ścieżki zawodowej absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (zasadniczych szkół zawodowych, techników) z uwzględnieniem dalszej ścieżki edukacyjnej. 2. Pozyskanie informacji, po których kierunkach kształcenia absolwenci szkół zawodowych mają największą szansę na pracę w wyuczonym zawodzie. 3. Określenie subiektywnych i obiektywnych czynników decydujących o powodzeniu na rynku pracy oraz siły ich wpływu. 4. Odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu szkoła przygotowuje do pracy w zawodzie. 5. Określenie, jakie kwalifikacje i dodatkowe umiejętności (poza zawodowymi zdobytymi w szkole) wnoszą absolwenci na rynek pracy. 6. Określenie, jakie trudności związane są z poszukiwaniem pierwszej pracy oraz w jakich grupach absolwentów są one najpoważniejsze. 7. Pozyskanie informacji o tym, jakiej pracy poszukują absolwenci i jaką pracę podejmują. 8. Określenie, jakie są dalsze losy zawodowe absolwentów po zakończeniu wykonywania pierwszej pracy. 9. Pozyskanie informacji o tym, jakie kryteria decydują o wyborze danej pracy. 10. Określenie, w jaki sposób absolwenci poszukują pracy. 11. Określenie, na ile świadomie kształtowana jest kariera edukacyjno-zawodowa. Zamawiający przedstawił również listę pytań badawczych, na podstawie której został skonstruowany kwestionariusz [Aneks str. 118]. Z uwagi na objętość opracowania szczegółowe tabele oznaczone w tekście w nawiasach kwadratowych zostały umieszczone w aneksie tabelerycznym, dostepnym na stronie internetowej projektu pod adresem: 2. Metodologia badania i zastosowane narzędzia analityczne 2.1. Dobór próby Badaniem zostało objętych 2080 respondentów zamieszkujących województwo małopolskie. Właściwym respondentem w badaniu była osoba, która ukończyła naukę w szkole zawodowej w roku 2006, bez względu na fakt, czy był to ostatni osiągnięty poziom kształcenia. Próba miała charakter kwotowy 1 i była oparta o 3 charakterystyki: liczbę absolwentów w danym powiecie (22 powiaty), zawód uzyskany w szkole (37 zawodów), a także udział osób bezrobotnych oraz nie będących bezrobotnymi (pracujących i uczących się). Kwoty do próby zostały opracowane i dostarczone przez Zamawiającego. Liczba oraz odsetek zrealizowanych wywiadów w podziale na powiaty, zawód uzyskany podczas kształcenia oraz udział osób bezrobotnych i nie będących bezrobotnymi zostały przedstawione w tabelach nr 1 i 2. Tabela 1. Liczba respondentów z uwzględnieniem podziału na powiaty Powiat Odsetek N=2080 Liczba wywiadów Powiat bocheński 4,5% 94 Powiat brzeski 3,8% 80 Powiat chrzanowski 2,9% 60 Powiat dąbrowski 1,7% 36 Powiat gorlicki 4,5% 93 Powiat krakowski 3,0% 62 Powiat limanowski 4,0% 84 Powiat m. Kraków 21,5% 447 Powiat m. Nowy Sącz 5,7% 119 Powiat m. Tarnów 6,0% 125 Powiat miechowski 1,9% 39 Powiat myślenicki 4,9% 101 Powiat nowosądecki 4,0% 84 Powiat nowotarski 3,7% 76 Powiat olkuski 4,2% 87 Powiat oświęcimski 5,9% 123 Powiat proszowicki 1,4% 29 Powiat suski 3,2% 66 Powiat tarnowski 3,0% 63 Powiat tatrzański 2,4% 49 Powiat wadowicki 5,7% 119 Powiat wielicki 2,1% 44 1 Podstawowym celem tworzenia próby kwotowej jest uzyskanie maksymalnego podobieństwa do populacji wyjściowej pod względem wybranych zmiennych

7 Tabela 2. Liczba respondentów z uwzględnieniem podziału na zawody oraz kategorie bezrobotni i nie będący bezrobotnymi Liczba wywiadów Zawody Uczy się/pracuje Bezrobotny Razem Blacharz samochodowy Cukiernik Elektromechanik Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektryk Fryzjer Kucharz małej gastronomii Mechanik-monter maszyn i urządzeń Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Mechanik pojazdów samochodowych Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Murarz Piekarz Rolnik Sprzedawca Stolarz Ślusarz Technolog robót wykończeniowych w budownictwie RAZEM- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kucharz Technik agrobiznesu Technik budownictwa Technik ekonomista Technik elektronik Technik elektryk Technik handlowiec Technik hotelarstwa Technik mechanik Technik mechanizacji rolnictwa Technik ochrony środowiska Technik ogrodnik Technik organizacji usług gastronomicznych Technik rolnik Technik technologii drewna Technik technologii odzieży Technik technologii żywności Technik telekomunikacji Technik żywienia i gospodarstwa domowego RAZEM - Technikum Dodarcie do pierwszego respondenta odbywało się poprzez poszukiwane odpowiedniej osoby odpowiadającej założeniom rekrutacji, począwszy od wyznaczonego punktu startowego. Miasta funkcjonujące na prawach powiatu takie, jak Kraków, Nowy Sącz i Tarnów oraz miasta powiatowe zostały podzielone na 4 kwadraty i w każdym z tych kwadratów był losowany punkt startowy. W mniejszych miejscowościach oraz wsiach losowano jeden lub dwa punkty startowe. Po znalezieniu pierwszego respondenta odpowiadającego założeniom rekrutacji i przeprowadzeniu wywiadu ankieter zdobywał od niego listę kontaktów, na podstawie której rekrutował kolejne osoby. Dotarcie ankieterów do kolejnych respondentów odbywało się z wykorzystaniem naturalnej sieci kontaktów występującej w badanej populacji (osób, które ukończyły szkołę w 2006 roku). Zabieg taki w metodologii doboru próby określa się jako metodę kuli śniegowej. Metodę tę stosujemy w wypadku badań, w których populacja badana składa się z jednostek nietypowych, do których bardzo trudno jest dotrzeć. Z listy osób, jaką ankieter otrzymał od kolejnego respondenta, wybierał on maksymalnie 2-3 osoby, z którymi przeprowadzał kolejne wywiady i uzyskiwał kolejne kontakty Opis zastosowanych technik badawczych W badaniu zastosowana została technika wywiadu bezpośredniego. Badanie to podlega standaryzowanej technice badawczej. Kwestionariusz jest formularzem zawierającym pytania z określoną (zarysowaną w nich) problematyką. Pytania te były odczytywane respondentowi przez ankietera w odpowiednio przyjętej kolejności. Kwestionariusz składał się z części pre-rekrutacyjnej (część pierwsza), merytorycznej (część główna), metryczkowej i ewidencyjnej. W części merytorycznej znalazły się pytania dotyczące samego przedmiotu badania, ułożone w sześć bloków badawczych zgodnych z problematyką badania. Metryczka zawierała m.in. podstawowe informacje o jednostce badania w tej części kwestionariusza znalazły się pozycje dotyczące informacji o respondentach: płeć, wykształcenie rodziców, wiek, stopień opanowania umiejętności takich, jak znajomość języków, obsługa komputera, obsługa urządzeń związanych z wykonywanym zawodem i prowadzenie samochodu. Część ewidencyjna była wypełniana po zakończeniu badania przez samego ankietera. Zawierała ona informacje potrzebne do kontroli prawidłowości przebiegu badania, w tym czas i miejsce przeprowadzenia wywiadu oraz dane ankietera prowadzącego wywiad. Kwestionariusz składał się z pytań otwartych i zamkniętych. W pytaniach zamkniętych respondent proszony było o wybranie jednej z przedstawionych odpowiedzi. Pytania otwarte pozostawiały respondentowi całkowitą swobodę wypowiedzi. Odpowiedzi na te pytania zostały zakodowane. Kodowanie polegało na przypisaniu każdej słownej odpowiedzi respondenta lub jej fragmentowi wartości liczbowej i miało charakter indukcyjny 2. Przed przystąpieniem do badań zasadniczych w dniach kwietnia na terenie Poznania na próbie 20 respondentów przeprowadzono badanie pilotażowe, którego celem była weryfikacja narzędzia badawczego. Po wprowadzeniu zmian do kwestionariusza przystąpiono do realizacji badania zasadniczego. Zanim przystąpiono do badań terenowych przeprowadzono szkolenia koordynatorów, podczas których omówiono cele badawcze i problematykę badań, a następnie kwestionariusz oraz sposoby dotarcia do respondentów. Dodatkowo każdy z ankieterów i koordynatorów w terenie otrzymał pisemną instrukcję dotyczącą badania oraz sposobu prowadzenia wywiadu z respondentem. Do instrukcji zostały dołączone karty, które były pokazywane respondentowi w trakcie trwania wywiadu Opis nadzoru i kontroli badań Kontrola badań. Badania realizowane przez Public Profits dostosowane są do standardów określonych przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku, jak również są zgodne z założeniami Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, który definiuje minimalne normy jakości pracy w zakresie organizacji Działu Realizacji oraz sieci terenowej, rekrutacji ankieterów i koordynatorów, ich szkolenia, nadzoru, a także kontroli poprawności wykonanej przez nich pracy. Sposobem zapewnienia wysokiej jakości pracy ankieterskiej, a co za tym idzie zebranych wyników, było przeprowadzenie szkolenia dla koordynatorów regionalnych na podstawie dostarczonych materiałów i szczegółowych instrukcji. Kontrola badania obejmowała ankietera, koordynatora i agencję badawczą. Poniżej przedstawiamy szczegóły kontroli dotyczące każdego z ogniw procesu badawczego: Ankieter kontrola poprawności i kompletności wypełnionego kwestionariusza, karty realizacji badań, kompletności kwestionariusza rekrutacyjnego oraz poruszonych wątków badawczych. 2 Podstawowym celem tworzenia próby kwotowej jest uzyskanie maksymalnego podobieństwa do populacji wyjściowej pod względem wybranych zmiennych

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu

Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy Warszawa, Wrzesień 2009 Profesjonalna kadra kluczem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE RAPORT ZA ROK 2008 Maj 2009 r. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim 0 Badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW:

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: 1 OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: Sprzedawca Kucharz Elektryk Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Raport końcowy Tom I 2 Publikacja współfi nansowana

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy z dotacją. Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej fi nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedsiębiorcy z dotacją. Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej fi nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014 Przedsiębiorcy z dotacją Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej fi nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorcy z dotacją Efektywność dotacji na założenie działalności

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce 2011 Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce Badanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - wersja skrócona Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - SPO RZL Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce Raport z badania jakościowego wśród ekspertów SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przez całe życie

Kształcenie przez całe życie 2012 Kształcenie przez całe życie Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Anna Szczucka, Konrad Turek, Barbara Worek Kształcenie przez całe

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ANALIZ STRATEGICZNYCH

CENTRUM ANALIZ STRATEGICZNYCH CENTRUM ANALIZ STRATEGICZNYCH Publikacja finansowana z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w programie ZPORR 2.1. Prof. Adam Sagan Dr Jadwiga Stobiecka Dr Mariusz Łapczyński Małopolski rynek pracy diagnoza

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań Marta Znajmiecka-Sikora Katarzyna Boczkowska Konrad Niziołek Adam Sikora Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Spis treści 1. Wprowadzenie do raportu... 3 2. Informacja o projekcie... 5 3. Metodyka

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIA Z BADAŃ I ANALIZ KADROWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA

MONOGRAFIA Z BADAŃ I ANALIZ KADROWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA MONOGRAFIA Z BADAŃ I ANALIZ KADROWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA Raport z badania ankietowego projektu Diagnostyka potrzeb kadrowych przedsiębiorców Dolnego Śląska projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce 2011 Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce Badanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - wersja rozszerzona Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO

DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO - 1 - - 2 - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO W OBSZARZE: PROGRAMÓW I METOD NAUCZANIA, METOD POTWIERDZANIA

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Szanse na rynku pracy osób 50+

Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Raport z badań jakościowych Lublin 2015 Projekt Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy kontynuacja jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności, nowoczesności oraz głównym

Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności, nowoczesności oraz głównym Andrzej Żyławski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry Seneka Kariera w ICT dobry wybór Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności,

Bardziej szczegółowo