LKA /2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LKA 4101-17-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LKA /2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej P/12/064 - Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Izabela Pilarek, główny specjalista kontroli państwowej, upowaŝnienie do kontroli nr z dnia 12 lipca 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) LEVEL Sp. z o.o. w Katowicach, Al. Korfantego 70, zwana dalej: firmą LEVEL, Spółką lub kontrolowaną jednostką. Maciej Mol, Prezes Zarządu. (dowód: akta kontroli str. 3-9) Ocena ogólna II. Ocena kontrolowanej działalności NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 1, realizację przez firmę LEVEL umowy o dofinansowanie Projektu pn. Uczyć się by działać (zwanego dalej Projektem). Uzasadnienie oceny ogólnej PowyŜsza ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych obszarów objętych kontrolą. Formułując ocenę pozytywną NIK uwzględniła w szczególności: terminowe wykonanie Projektu, prawidłowe kwalifikowanie wydatków poniesionych na realizację Projektu, przestrzeganie zasady konkurencyjności w okresie obowiązywania umowy o dofinansowanie Projektu, prawidłowe ewidencjonowanie wydatków Projektu, prawidłowe prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, prawidłową realizację obowiązków sprawozdawczych. Stwierdzone polegały na: 1) nieprawidłowym opisywaniu części dokumentów księgowych, 2) nieterminowym składaniu 3 z 14 wniosków o płatność. Wpływ na ocenę ogólną miały równieŝ uwagi NIK dotyczące m.in. nieprowadzenia przez 4 miesiące ewidencji godzin czasu pracy osoby zaangaŝowanej w realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej (zatrudnionej jednocześnie na umowę o pracę) i niedookreślenia procedur archiwizacji dokumentów po zakończeniu Projektu. 1 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 2

3 III. Opis ustalonego stanu 1. Zgodność wdroŝonego projektu z załoŝeniami Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1.1. Charakterystyka projektu. W dniu 15 grudnia 2008 r., pomiędzy firmą LEVEL, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Macieja Mola, a Ministerstwem Edukacji Narodowej Instytucją Pośredniczącą (IP) zawarto umowę o dofinansowanie Projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, poddziałania Modernizacja treści i metod kształcenia, wyłonionego w ramach konkursu zamkniętego 1/POKL/3.3.4/2008. Koszt Projektu w kwocie nieprzekraczającej 6.660,2 tys. zł, stanowił 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Projekt realizowano w okresie od 1 września 2008 r. do 30 września 2011 r., na terenie trzech województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego. Projekt obejmował realizację 9 zadań: 1) przygotowanie do wdroŝenia Projektu i zarządzanie Projektem 1.383,5 tys. zł, 2) promocja Projektu 28,5 tys. zł, 3) rekrutacja Beneficjentów ostatecznych 12,3 tys. zł, 4) spotkania robocze z jednostkami samorządowymi oraz nauczycielami w celu wymiany doświadczeń, uwag nt. realizacji Projektu 8,0 tys. zł, 5) szkolenia dla Beneficjentów ostatecznych z języka angielskiego 3.187,9 tys. zł, 6) szkolenia dla Beneficjentów ostatecznych z języków dodatkowych 1.650,3 tys. zł, 7) szkolenia dla nauczycieli dot. zastosowania metody blended learning w rozwijaniu umiejętności uczniów na przykładzie nauki języków obcych 27,9 tys. zł, 8) przeprowadzenie egzaminów English for Business (EFB) 121,8 tys. zł, 9) wyjazd na kurs językowy do Wielkiej Brytanii 176,0 tys. zł. Koszty bezpośrednie Projektu miały wynieść 6.596,2 tys. zł, a koszty pośrednie 64,0 tys. zł (0,97% kosztów bezpośrednich). Celem głównym Projektu było zdobycie przez absolwentów szkół (podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych) kompetencji porozumiewania się w językach obcych, które będą niezbędne do dalszego kształcenia lub podjęcia pracy. Cele szczegółowe Projektu to: 1) wzrost świadomości uczniów konieczności zdobywania kluczowych kompetencji, by łatwo przystosowywać się do szybko zmieniającego się świata, 2) zmniejszenie luki kompetencyjnej uczniów w obszarach znajomości języków obcych i umiejętności informatycznych, 3) zastosowanie przez nauczycieli nowych metod nauki języków (blended learning) oraz ich wykorzystanie w praktyce w prowadzonych zajęciach szkolnych. Projektem planowano objąć 34 szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z trzech województw (7 z opolskiego, 12 z małopolskiego i 15 ze śląskiego), łącznie uczniów (180 z opolskiego, 720 z małopolskiego i 900 ze śląskiego) oraz 100 nauczycieli. (dowód: akta kontroli str , ) Projekt obejmował w okresie trzyletnim tych samych uczniów, którzy kontynuowali naukę, zmieniając co roku poziom nauczania. 3

4 Ustalone Uwagi dotyczące badanej działalności Projekt realizowano na terenie wszystkich trzech województw na tych samych zasadach. W szczególności Projekt realizowano na terenie powiatów: bielskiego i powiatu m. Bielsko-Biała (powiat ościenny oświęcimski w województwie małopolskim), tarnogórskiego (powiat ościenny strzelecki w województwie opolskim), powiatu m. Katowice (powiaty ościenne olkuski, chrzanowski, oświęcimski w województwie małopolskim), bieruńsko-lędzińskiego (powiat ościenny oświęcimski w województwie małopolskim), oleskiego (powiaty ościenne kłobucki i lubliniecki w województwie śląskim oraz wieluński i wieruszowski w województwie łódzkim), strzeleckiego (powiaty ościenne lubliniecki, tarnogórski i gliwicki w województwie śląskim), oświęcimskiego (powiaty ościenne powiat m. Katowice, pszczyński, bieruńsko-lędziński, powiat m. Bielsko-Biała w województwie śląskim), wadowickiego (powiat ościenny Ŝywiecki w województwie śląskim), olkuskiego (powiaty ościenne zawierciański i powiat m. Katowice w województwie śląskim), chrzanowskiego (powiat ościenny powiat m. Katowice w województwie śląskim), bocheńskiego. W celu realizacji Projektu, Beneficjent zawarł umowy najmu sal lekcyjnych z 44 szkołami oraz umowy ze 175 lektorami i firmami na realizację szkoleń w zakresie nauczania języków obcych, gdyŝ nie posiadał własnych zasobów kadrowych i lokalowych umoŝliwiających realizację Projektu. Ponadto, w Projekcie rozliczano m.in. koszty wynajmu własnej siedziby do prowadzenia zajęć językowych oraz usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, księgowe oraz koszty zakupu materiałów biurowych. (dowód: akta kontroli str , , , ) stwierdzono. W zakresie zgodności wdroŝonego Projektu z załoŝeniami Priorytetu III PO KL stwierdzono nieokreślenie zwymiarowanych wskaźników osiągnięcia tzw. rezultatów miękkich Projektu, tj.: poprawy stanu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji posługiwania się językami obcymi, podniesienia kompetencji językowych (zaliczenie testu końcowego), wzrostu zainteresowania językami obcymi wśród uczniów i nauczycieli, częstszego wyboru dalszej ścieŝki kształcenia związanej z językami obcymi, zwiększenie wiary we własne siły, podniesienie poziomu samooceny, wyŝszych osobistych i zawodowych aspiracji, pobudzenia do działania w obszarze zawodowym. Beneficjent nie określił we wniosku o dofinansowanie, co będzie miarą powodzenia w realizacji Projektu, np. poprzez określenie ilu uczniów i nauczycieli wybierze dalszą ścieŝkę kształcenia związaną z językami obcymi, ilu uczestników szkolenia powinno zadeklarować (np. w ankietach ewaluacyjnych, kwestionariuszach) zwiększenie wiary we własne siły, podniesienie poziomu samooceny, wyŝsze osobiste zawodowe aspiracje, pobudzenie do działania w obszarze zawodowym. W ocenie NIK, Beneficjent nie określił w pełni warunków uznania, Ŝe Projekt zakończył się powodzeniem, a jego cel został osiągnięty. Ponadto, Beneficjent nie określił w jaki sposób zmierzy poziom osiągniecia wskaźników miękkich w wyniku realizacji Projektu. Skutkiem nieokreślenia wskaźników była niemoŝność dokonania oceny stopnia osiągnięcia tzw. rezultatów miękkich, a w konsekwencji osiągnięcia w pełni celów Projektu. (dowód: akta kontroli str , 263, 571, ) 4

5 1.2. Organizacja zarządzania projektem. Ustalone Uwagi dotyczące badanej działalności Personel projektu (11 osób) miał zakresy czynności i obowiązków określone w zawartych ze Spółką umowach zlecenia. Koordynator projektu odpowiadał za całość wykonania projektu, w tym za zatwierdzanie raportów, podejmowanie kluczowych decyzji i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, a do jego zakresu obowiązków naleŝało m.in. przygotowanie niezbędnej dokumentacji do prawidłowej realizacji projektu, przestrzeganie załoŝeń projektu i standardu usług. (dowód: akta kontroli str , ) Ze wszystkimi osobami wchodzącymi w skład personelu Projektu zawarto umowy cywilnoprawne. Cztery z tych osób zatrudniano w Spółce równieŝ na umowę o pracę, jednak były to prace rodzajowo róŝne. (dowód: akta kontroli str , ) stwierdzono w odniesieniu do obowiązujących wówczas wytycznych. Uwagi NajwyŜszej Izby Kontroli w zakresie zgodności realizacji wdroŝonego Projektu z załoŝeniami Priorytetu III PO KL, określonego w wytycznych, dotyczą: 1) nieprowadzenia ewidencji godzin czasu pracy 1 z 11 osób zaangaŝowanych w realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej wchodzącej w skład personelu Projektu, którą jednocześnie zatrudniono w Spółce na umowę o pracę (Prezesa zarządu), w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r. Miesięczne karty czasu pracy w ramach kontrolowanego Projektu nie określały liczby godzin przeznaczonych na realizację Projektu i stosunku godzin przepracowanych w ramach Projektu do całkowitego wymiaru czasu pracy. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z 22 listopada.2010 r. rozdział sekcja 2 ppkt 2 i 3 pkt 2 umowy o dofinansowanie Projektu z 15 grudnia 2008 r., obligowały do prowadzenia takiej ewidencji. NIK przyjęła wyjaśnienia Prezesa Zarządu, iŝ: - karty czasu pracy zawierały opis czynności wykonywanych w konkretnych dniach rozumianych jako pełne 8-godzinne dni pracy, co dawało sumarycznie: 32 godziny w styczniu (4 dni x 8 godzin), 32 godziny w lutym (4 dni x 8 godzin), 48 godzin w marcu (6 dni x 8 godzin) i 32 godziny w kwietniu (4 dni x 8 godzin), - funkcja Prezesa Zarządu warunkuje nienormowany czas pracy, w związku z czym trudno jest określić stosunek godzin przepracowanych w Projekcie do całkowitego wymiaru czasu pracy. Prezes Zarządu (uczestniczący w realizacji 5 innych projektów finansowanych ze środków europejskich, w tym jednocześnie od 1 do 3 projektów) wyjaśnił ponadto, iŝ mógł bez problemu połączyć obowiązki Prezesa Zarządu i stanowiska przydzielone w realizowanych projektach. (dowód: akta kontroli str , 602) 2) niedookreślenia, w obowiązującej w Spółce Polityce bezpieczeństwa w ramach Projektu Uczyć się by działać, procedur archiwizacji dokumentów po zakończeniu Projektu, w sytuacji gdy Beneficjenta zobligowano do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do 31 grudnia 2020 r. NIK przyjęła wyjaśnienia koordynatora Projektu i Prezesa Zarządu, 5

6 dotyczące stosowanych zasad (niepisemnych), poniewaŝ cała dokumentacja Projektu dostępna była (w trakcie niniejszej kontroli) w siedzibie firmy LEVEL. (dowód: akta kontroli str , , 152, ) Ocena cząstkowa NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia, Ŝe wdroŝony Projekt jest zgodny z załoŝeniami Priorytetu III PO KL. 2. Kwalifikowalność wydatków poniesionych na realizację Projektu Kwalifikowalność wydatków. Koszty Projektu wyniosły 6.168,3 tys. zł, w tym koszty bezpośrednie 6.109,0 tys. zł oraz koszty pośrednie 59,3 tys. zł. Dofinansowanie wykorzystano w 92,6%. Niewykorzystaną kwotę (488,6 tys. zł), pozostającą na koncie Projektu na dzień jego zakończenia, terminowo zwrócono do Ośrodka Rozwoju Edukacji (Instytucji Pośredniczącej II stopnia IP II), a wydatki uznane przez IP II za niekwalifikowalne (2,4 tys. zł) i kwotę wynikającą z ostatecznej korekty IP II (0,8 tys. zł) zwrócono wraz z naleŝnymi odsetkami. Do kosztów bezpośrednich realizacji zadań zaliczono koszty ujęte w budŝecie Projektu, wchodzącym w skład wniosku o dofinansowanie, tj.: 1) przygotowanie do wdroŝenia projektu i zarządzanie Projektem 1.383,5 tys. zł (22,6 % kosztów), w tym wynagrodzenie personelu zarządzającego 1.162,2 tys. zł), 2) promocję Projektu 28,4 tys. zł (0,5%), 3) rekrutacja Beneficjentów ostatecznych 12,3 tys. zł (0,2%), 4) spotkania robocze z jednostkami samorządowymi oraz nauczycielami w celu wymiany doświadczeń, uwag 1,0 tys. zł (0,1%), 5) szkolenia dla Beneficjentów ostatecznych z języka angielskiego 2.873,0 tys. zł (47,0%), 6) szkolenia dla Beneficjentów ostatecznych z języków dodatkowych 1.486,2 tys. zł (24,2%), 7) szkolenia dla nauczycieli dotyczące zastosowania metody blended learning w rozwijaniu umiejętności uczniów 27,6 tys. zł (0,5%), 8) przeprowadzenie egzaminów 103,4 tys. zł (1,7%), 9) wyjazd na kurs językowy do Wielkiej Brytanii 193,6 tys. zł (3,2%). W Projekcie nie wymagano wkładu własnego. Podatek VAT w ramach Projektu był kwalifikowalny. Środki finansowe przekazane na realizację Projektu nie wygenerowały przychodu podlegającego zwrotowi. (dowód: akta kontroli str , , ) Szczegółowa kontrola wydatków na kwotę 1.496,0 tys. zł (24,3% wydatków), ujętych we wnioskach o płatność nr 1,2,10 i 14, nie wykazała. (dowód: akta kontroli str , ) W ramach Projektu nie zakupiono środków trwałych. (dowód: akta kontroli str ) Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu z 15 grudnia 2008 r., Spółka miała obowiązek stosowania zasady konkurencyjności podczas realizacji transakcji przekraczających kwotę 20,0 tys. zł. Spółka udzieliła, z pominięciem tej zasady, 4 zamówień na zakup podręczników do nauki języków obcych oraz zamówienia na zakup usługi gwarancji ubezpieczeniowej, których wartość wynosiła od 23,8 tys. zł do 121,0 tys. zł. NIK przyjęła wyjaśnienia koordynatora Projektu i Prezesa Zarządu, iŝ w momencie zamawiania podręczników do nauki języków obcych i zlecania usługi gwarancji 6

7 ubezpieczeniowej (25 września 2008 r., 20 października 2008 r. i 10 grudnia 2008 r.) Spółki nie obowiązywała ta zasada, a wybrani kontrahenci gwarantowali dostarczenie podręczników przed rozpoczęciem zajęć i dodatkowo zaoferowali rabat w wysokości 20% ceny. W odniesieniu do zleceń realizowanych po zawarciu umowy i aneksów do umowy o dofinansowanie Projektu, w szczególności zleceń przeprowadzania końcowego egzaminu językowego i wyjazdu na kurs językowy do Anglii (w październiku 2010 r. i lutym 2011 r.), kontrolowana jednostka przestrzegała wymogów wynikających z zasady konkurencyjności. (dowód: akta kontroli str , , , , , ) Ustalone Ustalone stwierdzono 2.2. Ewidencjonowanie i dokumentowanie wydatków. Beneficjent, zgodnie z pismem Prezesa Zarządu z 1 września 2008 r., wyodrębnił rachunek bankowy do obsługi Projektu oraz ewidencję księgową dla Projektu poprzez utworzenie kont księgowych kosztów i przychodów. Zdarzenia gospodarcze dokumentujące wydatki prawidłowo ujęto w księgach rachunkowych. (dowód: akta kontroli str , ) W wyniku kontroli poszczególnych wydatków, na łączną kwotę 1.496,0 tys. zł wydatków), ujętych we wnioskach o płatność nr 1, 2, 10 i 14 stwierdzono, Ŝe wynikały one z oryginalnych dowodów, ujętych w ewidencji księgowej (konto 509) oraz potwierdzonych dowodami zapłaty. (dowód: akta kontroli str ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŝej zakresie stwierdzono następujące : 1) brak potwierdzenia o poprawności formalnej i rachunkowej na oryginałach faktur i rachunków dotyczących wydatków kwalifikowalnych na kwotę 307,7 tys. zł, 2) brak numeru umowy, tytułu projektu, nazwy zadania, kwoty kwalifikowalnej oraz informacji, Ŝe projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na oryginałach faktur i rachunków dotyczących wydatków kwalifikowalnych na kwotę 16,7 tys. zł, co było niezgodne z zasadami finansowania PO KL z 10 września 2007 r., które wskazywały, iŝ wszystkie dokumenty księgowe projektu (oryginały) muszą być prawidłowo opisane na odwrocie i muszą zawierać co najmniej: numer umowy, tytuł projektu, informację, Ŝe projekt jest współfinansowany z EFS, nazwę zadania, w ramach którego wydatek jest ponoszony, kwotę kwalifikowalną oraz informację o poprawności formalnej i rachunkowej dowodu. (dowód: akta kontroli str , ) Odpowiedzialny za powyŝsze specjalista ds. rozliczeń Projektu wyjaśnił, iŝ przyczyną stwierdzonych było przeoczenie wynikające z duŝej ilości dokumentów występujących w rozliczanym czasie. (dowód: akta kontroli str. 158, ) 2.3. Działania informacyjno-promocyjne. Beneficjent prawidłowo realizował działania promocyjno-informacyjne, określone w 23 umowy o dofinansowanie Projektu, m.in. poprzez umieszczanie logotypów na dokumentach dotyczących Projektu, ogłoszenia prasowe informujące o Projekcie 7

8 Ustalone Ustalone Ocena cząstkowa i go promujące, utworzenie strony internetowej, zorganizowanie konferencji podsumowujących Projekt. (dowód: akta kontroli str ) stwierdzono Obowiązki sprawozdawcze. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości Beneficjent realizował poprzez złoŝenie 14 wniosków o płatność na łączną kwotę 6.168,3 tys. zł, które zostały zatwierdzone przez Departament Funduszy Strukturalnych MEN IP (wnioski nr 1-12) oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji IP II (wnioski nr 13 i 14). (dowód: akta kontroli str ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŝej zakresie stwierdzono następujące : 3 z 14 wniosków o płatność, tj. wnioski nr 4, 5 i 7, złoŝono do Instytucji Pośredniczącej z opóźnieniem od 2 do 6 dni. (dowód: akta kontroli str. 577) Prezes Zarządu wyjaśnił, iŝ przyczyną opóźnień był krótki czas na rozliczenie wniosków i duŝa ilość dokumentów do rozliczenia. (dowód: akta kontroli str.577 ) NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych 2, działalność w zakresie kwalifikowania wydatków poniesionych na realizację Projektu, z uwagi na opisane w pkt 2.2 i 2.4. niniejszego wystąpienia. 3. Efekty realizacji Projektu w aspekcie osiągania celów Priorytetu III PO KL. Ustalone 3.1. Zgodność realizacji Projektu z harmonogramem. Projekt realizowano zgodnie z umową o dofinansowanie i harmonogramem realizacji Projektu, wchodzącym w skład wniosku o dofinansowanie Projektu, w okresie od 1 września 2008 r. do 30 września 2011 r. (dowód: akta kontroli str , ) stwierdzono Efekty realizacji Projektu. W Projekcie uczestniczyło uczniów (131,4% planowanych), korzystających zarówno ze szkolenia z języka angielskiego, jak i dodatkowego języka obcego, 45 szkół (150% planowanych) oraz 100 nauczycieli zaangaŝowanych jako obserwatorzy w prowadzeniu zajęć, w tym 90 nauczycieli biorących udział w projekcie (100% planowanych). Przeprowadzono godzin lekcyjnych z języka angielskiego (w tym godzin metodą tradycyjną i godzin metodą e-learningową) oraz godzin lekcyjnych z języka dodatkowego, 2 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny cząstkowej według proponowanej skali byłoby niemoŝliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, naleŝy zastosować ocenę opisową. 8

9 Ustalone Uwagi dotyczące badanej działalności Ocena cząstkowa Prawo zgłoszenia zastrzeŝeń (w tym godzin metodą tradycyjną i godzin metodą e-learningową) 100% planowanych. Szkolenie z wynikiem pozytywnym zakończyło uczniów (139,5%, przy planowanych 70%) i 30 nauczycieli (100% planowanych), a egzamin JETSET zaliczyło z wynikiem pozytywnym 270 uczniów (133% przy planowanych 80%). Na kurs językowy do Anglii wyjechało 34 uczniów, 8 nauczycieli,1 opiekun i 1 pilot 100% planowanych. W Projekcie osiągnięto zakładane wskaźniki tzw. rezultatów twardych. (dowód: akta kontroli str , ) NIK przyjęła wyjaśnienia Prezesa Zarządu, iŝ wyŝsza od planowanej liczba uczniów oraz szkół objętych Projektem wynikała z bardzo duŝego zainteresowania Projektem, w związku z czym stworzono grupy językowe beneficjentów w większej ilości szkół niŝ zakładał wniosek o dofinansowanie, przy nie zwiększonych kosztach bezpośrednich Projektu. (dowód: akta kontroli str. 603) stwierdzono Uwagi NajwyŜszej Izby Kontroli w zakresie efektów realizacji Projektu w aspekcie osiągania celów Priorytetu III PO KL, dotyczą: 1) niestworzenia Projektu ponadregionalnego programu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności w zakresie języków obcych i technologii informacyjno-komunikacyjnych, który mógł być wykorzystany przez inne podmioty, jednak NIK zwraca uwagę, Ŝe, zarówno wniosek o dofinansowanie, jak i umowa o dofinansowanie Projektu zawarta z Ministerstwem Edukacji Narodowej, nie przewidywały takiego wymogu; 2) braku odniesienia się przez Beneficjenta w końcowym wniosku o płatność do stopnia realizacji i osiągnięcia zakładanych rezultatów miękkich, co wynikało z nieokreślenia we wniosku o dofinansowanie narzędzi do pomiaru osiągnięcia tych rezultatów i ich wskaźników. NIK bierze pod uwagę fakt, Ŝe umowa o dofinansowanie Projektu, zawarta z Ministerstwem Edukacji Narodowej, nie uwzględniła sposobu pomiaru osiągnięcia tych rezultatów i ich wskaźników. (dowód: akta kontroli str ) NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie 3 efekty realizacji Projektu w aspekcie zawartej umowy. IV. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŝeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 3 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny cząstkowej według proponowanej skali byłoby niemoŝliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, naleŝy zastosować ocenę opisową. 9

10 Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. W przypadku wniesienia zastrzeŝeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeŝeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. Katowice, dnia 25 października 2012 r. Kontroler Izabela Pilarek główny specjalista k.p. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Wicedyrektor Gabriela Tutak

LKA 4101-22-03/2012 P/12/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-22-03/2012 P/12/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-22-03/2012 P/12/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/165 Realizacja i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

P/08/096 LGD-41011-02-08 Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Wandzinie

P/08/096 LGD-41011-02-08 Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Wandzinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku ul.wały Jagielońskie 36, 80-853 Gdańsk tel.(058)301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 Gdańsk, 21 sierpnia 2008 r. P/08/096 LGD-41011-02-08

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-18-01/2013 P/13/066 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-18-01/2013 P/13/066 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-18-01/2013 P/13/066 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/066 Efekty kształcenia w szkołach niepublicznych o

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 022 444-57-72 fax 022 444-57-62 P/08/096 LWA-41026-3-2008 Pan Dariusz Pietrowski

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/14/006 Wykorzystanie dotacji celowych na finansowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa. Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa. Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. P/10/007 LOP-4100-02-02/2011 Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-13/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/137 - Realizacja przepisów

Bardziej szczegółowo

LKA /2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-15-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 - Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-021-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-021-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-021-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Kosiedowska Prezes Centrum Wolontariatu w Słupsku

Pani Ewa Kosiedowska Prezes Centrum Wolontariatu w Słupsku NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Gdańsk,18 sierpnia 2008r. DELEGATURA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/096 LGD-

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-02/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-02/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-02/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-01/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler/Kontrolerzy ] P/12/137 Realizacja przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 października 2008 roku. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty. Pan Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi

Warszawa, dnia 20 października 2008 roku. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty. Pan Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, dnia 20 października 2008 roku NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57 tel. (0.22) 444 5661, fax (0.22) 444 5682 KNO-41105-3/2008

Bardziej szczegółowo

LLU /2012 P/12/137/2012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/137/2012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-08/2012 P/12/137/2012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/137 - Realizacja przepisów ustawy o

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia maja 2010 r. Pan Antoni Kozanka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu LWA-4114-01-02/2010 I/10/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-10-02/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-10-02/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-10-02/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

LWA LWA-4101-024-05/2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA LWA-4101-024-05/2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA LWA-4101-024-05/2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/019 Efekty wspierania

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego KNO-4112-01-02/2009 S/09/003 Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. Pan Włodzimierz Kwieciński Prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego

Bardziej szczegółowo

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-15/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/137 - Realizacja przepisów ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-14-16/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-14-16/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-16/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/137 - Realizacja przepisów ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Olsztynie LOL-4101-16-09/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080 Pani Barbara Hałat Dyrektor Policealnego Studium Kosmetycznego

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/07/001 LGD-41020-05-07 Gdańsk, dnia 06

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 4 września 2009 r. KAP-410-01-9/09 Pan Ryszard Rodzik Prezes Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan Kordian Kolbiarz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

Pan Kordian Kolbiarz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Opole, dnia 8 stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/005 LOP - 41018-2007 Pan Kordian Kolbiarz Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I. Dane identyfikacyjne kontroli P/12/138 Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-14-09/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-14-09/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-09/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Warszawa, dnia 10 listopada 2010 r. P/10/005 KGP-4101-08-02//2010 Pan Witold Sartorius Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 23 grudnia 2010 r. KNO-4101-06-01/2010 P/10/005 Pan Marek Dąbrowski Prezes Zarządu CASE - Centrum Analiz Społeczno-

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność

Bardziej szczegółowo

LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

LKI /2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI /2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4010-03-01/2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/154 Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-34-02/2012 P/12/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-34-02/2012 P/12/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-34-02/2012 P/12/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/019 Upraszczanie zasad

Bardziej szczegółowo

- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08

- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Emm Consulting Mariusz Lasak, nr projektów: - POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Doraźna - data rozpoczęcia: 26.07.2010 r. - data zakończenia:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

LWA /2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-024-02/2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/019 Efekty wspierania środkami funduszy europejskich sektora MŚP w województwie mazowieckim

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-24-02/2012 P/12/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-24-02/2012 P/12/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-24-02/2012 P/12/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/019 Upraszczanie

Bardziej szczegółowo

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-02/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 - Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Zarząd Fundacji Nadzieja Dzieci w Zabrzu

Zarząd Fundacji Nadzieja Dzieci w Zabrzu Zarząd Fundacji Nadzieja Dzieci w Zabrzu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli

Bardziej szczegółowo

LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/013 Wykonanie budŝetu państwa w 2012 r. cz. 86/15. Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 grudnia 2011 r. LKA-4101-28-01/2011/P/11/110 Pan Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07 1 Bydgoszcz, dnia.04. 2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07 Sz. Pani ElŜbieta Lorenc

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny Warszawa, dnia 16 kwietnia 2010 r. KAP-4114-01/2010 Pan Tomasz Arabski Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

LLU P/12/137/2012 LLU-4101-14-03/2012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU P/12/137/2012 LLU-4101-14-03/2012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU P/12/137/2012 LLU-4101-14-03/2012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerzy] P/12/137/2012 - Realizacja

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-16-15/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-16-15/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-16-15/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/017 - Promulgacja prawa w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

P/08/096 LWR 41018-3/2008. Pani Renata Berent-Mieszczanowicz Przewodnicząca Rady Dolnośląskiego Związku Organizacji Pozarządowych WROS we Wrocławiu

P/08/096 LWR 41018-3/2008. Pani Renata Berent-Mieszczanowicz Przewodnicząca Rady Dolnośląskiego Związku Organizacji Pozarządowych WROS we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 4 września 2008 r. P/08/096 LWR 41018-3/2008 Pani

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4101-32-04/2011P/11/049 Katowice, 10 stycznia 2012 r. Pan Jerzy Skowronek Prezes Zarządu PANELTECH sp. z o.o. w Chorzowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 1 Bydgoszcz dnia.01. 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/07/080 LBY 41008-02/07 Sz. P. Urszula Kieler Dyrektor

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Rzeszów, dnia listopada 2010 r. Pani Iwona Kurcz-Krawiec LRZ-4101-11-03/2010 P/10/096 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4111-02-01/2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/005 Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszty ogółem projektu: 1 992 177,88 PLN. 2. Koszty bezpośrednie: 1 863 484,00. PLN. 3. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

LKI 4101-04-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4101-04-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4101-04-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego

Bardziej szczegółowo

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/009 - Prawidłowość uzyskania dopłat do ulgowych przejazdów osób korzystających z autobusowego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Olsztynie LOL-4101-16-06/2012, P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 72/2009

Zarządzenie nr 72/2009 Zarządzenie nr 72/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-02-04/2013 R/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-02-04/2013 R/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-02-04/2013 R/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/003 Wykorzystanie przez organizacje poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 15 grudnia 2009 r. LLU-410-36-02/2009 P/09/004 Pan Krzysztof GRABCZUK Marszałek Województwa Lubelskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 P/08/074 LPO-41007-1-2008 Pan Poznań, dnia 17 kwietnia 2008 r. Prof. dr hab. Erwin

Bardziej szczegółowo

Pani Beata Maliszkiewicz Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum TAK w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Beata Maliszkiewicz Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum TAK w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Opole, dnia 27 grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/080 LOP-41019-2-2007 Pani Beata Maliszkiewicz Dyrektor Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

LKR.410.001.06.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR.410.001.06.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR.410.001.06.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P15/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. 1 Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 16 czerwca 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach LKA-4101-04-01/2010/P/10/069 Pan Wiesław Janiszewski Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

- 1 - P/07/079 Wrocław, dnia 11 stycznia 2008 r. LWR- 41042-4/2007 Pani Izabela S U L E J A Dyrektor Gimnazjum Nr 13 im. Unii Europejskiej we WROCŁAW

- 1 - P/07/079 Wrocław, dnia 11 stycznia 2008 r. LWR- 41042-4/2007 Pani Izabela S U L E J A Dyrektor Gimnazjum Nr 13 im. Unii Europejskiej we WROCŁAW - 1 - P/07/079 Wrocław, dnia 11 stycznia 2008 r. LWR- 41042-4/2007 Pani Izabela S U L E J A Dyrektor Gimnazjum Nr 13 im. Unii Europejskiej we WROCŁAW Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2, ust 2

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29

Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29 Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI DYREKTOR JANUSZ MAJ P/07/030 LLO-410-32-01/07 P a n i Helena PIETRASZKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 20 stycznia 2011 r. KAP-4101-05-02/2010 Pan Piotr Balcerowicz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacja dla Pokoju WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 381/2014 WÓJTA GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 12 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 381/2014 WÓJTA GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 12 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 381/2014 WÓJTA GMINY KURYŁÓWKA z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: zasad realizacji Projektu pt. Klub Muchomorka - utworzenie przedszkola w Gminie Kuryłówka" w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 22 sierpnia 2008 r. P/08/096 LWR-41018-1/2008 Pan

Bardziej szczegółowo

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych Opole, dnia 9 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/112 LOP- 41005-2-2008 Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 19 kwietnia 2010 r. P/09/006 LWR-4100-03-01/2010 Pan Roman Purgał Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Tekst jednolity uwzględniający postanowienia

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-22-02/2012 P/12/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-22-02/2012 P/12/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-22-02/2012 P/12/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/093 LWA-41003-3-2008 Pan Andrzej Siemoński Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Prokopowicz Dyrektor Policealnego Studium śak w Opolu

Pani Anna Prokopowicz Dyrektor Policealnego Studium śak w Opolu 1 Opole, dnia 8 stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/080 LOP 41019-4-2007 Pani Anna Prokopowicz Dyrektor Policealnego

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo