LKA /2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LKA 4101-17-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LKA /2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej P/12/064 - Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Izabela Pilarek, główny specjalista kontroli państwowej, upowaŝnienie do kontroli nr z dnia 12 lipca 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) LEVEL Sp. z o.o. w Katowicach, Al. Korfantego 70, zwana dalej: firmą LEVEL, Spółką lub kontrolowaną jednostką. Maciej Mol, Prezes Zarządu. (dowód: akta kontroli str. 3-9) Ocena ogólna II. Ocena kontrolowanej działalności NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 1, realizację przez firmę LEVEL umowy o dofinansowanie Projektu pn. Uczyć się by działać (zwanego dalej Projektem). Uzasadnienie oceny ogólnej PowyŜsza ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych obszarów objętych kontrolą. Formułując ocenę pozytywną NIK uwzględniła w szczególności: terminowe wykonanie Projektu, prawidłowe kwalifikowanie wydatków poniesionych na realizację Projektu, przestrzeganie zasady konkurencyjności w okresie obowiązywania umowy o dofinansowanie Projektu, prawidłowe ewidencjonowanie wydatków Projektu, prawidłowe prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, prawidłową realizację obowiązków sprawozdawczych. Stwierdzone polegały na: 1) nieprawidłowym opisywaniu części dokumentów księgowych, 2) nieterminowym składaniu 3 z 14 wniosków o płatność. Wpływ na ocenę ogólną miały równieŝ uwagi NIK dotyczące m.in. nieprowadzenia przez 4 miesiące ewidencji godzin czasu pracy osoby zaangaŝowanej w realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej (zatrudnionej jednocześnie na umowę o pracę) i niedookreślenia procedur archiwizacji dokumentów po zakończeniu Projektu. 1 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 2

3 III. Opis ustalonego stanu 1. Zgodność wdroŝonego projektu z załoŝeniami Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1.1. Charakterystyka projektu. W dniu 15 grudnia 2008 r., pomiędzy firmą LEVEL, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Macieja Mola, a Ministerstwem Edukacji Narodowej Instytucją Pośredniczącą (IP) zawarto umowę o dofinansowanie Projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, poddziałania Modernizacja treści i metod kształcenia, wyłonionego w ramach konkursu zamkniętego 1/POKL/3.3.4/2008. Koszt Projektu w kwocie nieprzekraczającej 6.660,2 tys. zł, stanowił 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Projekt realizowano w okresie od 1 września 2008 r. do 30 września 2011 r., na terenie trzech województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego. Projekt obejmował realizację 9 zadań: 1) przygotowanie do wdroŝenia Projektu i zarządzanie Projektem 1.383,5 tys. zł, 2) promocja Projektu 28,5 tys. zł, 3) rekrutacja Beneficjentów ostatecznych 12,3 tys. zł, 4) spotkania robocze z jednostkami samorządowymi oraz nauczycielami w celu wymiany doświadczeń, uwag nt. realizacji Projektu 8,0 tys. zł, 5) szkolenia dla Beneficjentów ostatecznych z języka angielskiego 3.187,9 tys. zł, 6) szkolenia dla Beneficjentów ostatecznych z języków dodatkowych 1.650,3 tys. zł, 7) szkolenia dla nauczycieli dot. zastosowania metody blended learning w rozwijaniu umiejętności uczniów na przykładzie nauki języków obcych 27,9 tys. zł, 8) przeprowadzenie egzaminów English for Business (EFB) 121,8 tys. zł, 9) wyjazd na kurs językowy do Wielkiej Brytanii 176,0 tys. zł. Koszty bezpośrednie Projektu miały wynieść 6.596,2 tys. zł, a koszty pośrednie 64,0 tys. zł (0,97% kosztów bezpośrednich). Celem głównym Projektu było zdobycie przez absolwentów szkół (podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych) kompetencji porozumiewania się w językach obcych, które będą niezbędne do dalszego kształcenia lub podjęcia pracy. Cele szczegółowe Projektu to: 1) wzrost świadomości uczniów konieczności zdobywania kluczowych kompetencji, by łatwo przystosowywać się do szybko zmieniającego się świata, 2) zmniejszenie luki kompetencyjnej uczniów w obszarach znajomości języków obcych i umiejętności informatycznych, 3) zastosowanie przez nauczycieli nowych metod nauki języków (blended learning) oraz ich wykorzystanie w praktyce w prowadzonych zajęciach szkolnych. Projektem planowano objąć 34 szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z trzech województw (7 z opolskiego, 12 z małopolskiego i 15 ze śląskiego), łącznie uczniów (180 z opolskiego, 720 z małopolskiego i 900 ze śląskiego) oraz 100 nauczycieli. (dowód: akta kontroli str , ) Projekt obejmował w okresie trzyletnim tych samych uczniów, którzy kontynuowali naukę, zmieniając co roku poziom nauczania. 3

4 Ustalone Uwagi dotyczące badanej działalności Projekt realizowano na terenie wszystkich trzech województw na tych samych zasadach. W szczególności Projekt realizowano na terenie powiatów: bielskiego i powiatu m. Bielsko-Biała (powiat ościenny oświęcimski w województwie małopolskim), tarnogórskiego (powiat ościenny strzelecki w województwie opolskim), powiatu m. Katowice (powiaty ościenne olkuski, chrzanowski, oświęcimski w województwie małopolskim), bieruńsko-lędzińskiego (powiat ościenny oświęcimski w województwie małopolskim), oleskiego (powiaty ościenne kłobucki i lubliniecki w województwie śląskim oraz wieluński i wieruszowski w województwie łódzkim), strzeleckiego (powiaty ościenne lubliniecki, tarnogórski i gliwicki w województwie śląskim), oświęcimskiego (powiaty ościenne powiat m. Katowice, pszczyński, bieruńsko-lędziński, powiat m. Bielsko-Biała w województwie śląskim), wadowickiego (powiat ościenny Ŝywiecki w województwie śląskim), olkuskiego (powiaty ościenne zawierciański i powiat m. Katowice w województwie śląskim), chrzanowskiego (powiat ościenny powiat m. Katowice w województwie śląskim), bocheńskiego. W celu realizacji Projektu, Beneficjent zawarł umowy najmu sal lekcyjnych z 44 szkołami oraz umowy ze 175 lektorami i firmami na realizację szkoleń w zakresie nauczania języków obcych, gdyŝ nie posiadał własnych zasobów kadrowych i lokalowych umoŝliwiających realizację Projektu. Ponadto, w Projekcie rozliczano m.in. koszty wynajmu własnej siedziby do prowadzenia zajęć językowych oraz usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, księgowe oraz koszty zakupu materiałów biurowych. (dowód: akta kontroli str , , , ) stwierdzono. W zakresie zgodności wdroŝonego Projektu z załoŝeniami Priorytetu III PO KL stwierdzono nieokreślenie zwymiarowanych wskaźników osiągnięcia tzw. rezultatów miękkich Projektu, tj.: poprawy stanu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji posługiwania się językami obcymi, podniesienia kompetencji językowych (zaliczenie testu końcowego), wzrostu zainteresowania językami obcymi wśród uczniów i nauczycieli, częstszego wyboru dalszej ścieŝki kształcenia związanej z językami obcymi, zwiększenie wiary we własne siły, podniesienie poziomu samooceny, wyŝszych osobistych i zawodowych aspiracji, pobudzenia do działania w obszarze zawodowym. Beneficjent nie określił we wniosku o dofinansowanie, co będzie miarą powodzenia w realizacji Projektu, np. poprzez określenie ilu uczniów i nauczycieli wybierze dalszą ścieŝkę kształcenia związaną z językami obcymi, ilu uczestników szkolenia powinno zadeklarować (np. w ankietach ewaluacyjnych, kwestionariuszach) zwiększenie wiary we własne siły, podniesienie poziomu samooceny, wyŝsze osobiste zawodowe aspiracje, pobudzenie do działania w obszarze zawodowym. W ocenie NIK, Beneficjent nie określił w pełni warunków uznania, Ŝe Projekt zakończył się powodzeniem, a jego cel został osiągnięty. Ponadto, Beneficjent nie określił w jaki sposób zmierzy poziom osiągniecia wskaźników miękkich w wyniku realizacji Projektu. Skutkiem nieokreślenia wskaźników była niemoŝność dokonania oceny stopnia osiągnięcia tzw. rezultatów miękkich, a w konsekwencji osiągnięcia w pełni celów Projektu. (dowód: akta kontroli str , 263, 571, ) 4

5 1.2. Organizacja zarządzania projektem. Ustalone Uwagi dotyczące badanej działalności Personel projektu (11 osób) miał zakresy czynności i obowiązków określone w zawartych ze Spółką umowach zlecenia. Koordynator projektu odpowiadał za całość wykonania projektu, w tym za zatwierdzanie raportów, podejmowanie kluczowych decyzji i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, a do jego zakresu obowiązków naleŝało m.in. przygotowanie niezbędnej dokumentacji do prawidłowej realizacji projektu, przestrzeganie załoŝeń projektu i standardu usług. (dowód: akta kontroli str , ) Ze wszystkimi osobami wchodzącymi w skład personelu Projektu zawarto umowy cywilnoprawne. Cztery z tych osób zatrudniano w Spółce równieŝ na umowę o pracę, jednak były to prace rodzajowo róŝne. (dowód: akta kontroli str , ) stwierdzono w odniesieniu do obowiązujących wówczas wytycznych. Uwagi NajwyŜszej Izby Kontroli w zakresie zgodności realizacji wdroŝonego Projektu z załoŝeniami Priorytetu III PO KL, określonego w wytycznych, dotyczą: 1) nieprowadzenia ewidencji godzin czasu pracy 1 z 11 osób zaangaŝowanych w realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej wchodzącej w skład personelu Projektu, którą jednocześnie zatrudniono w Spółce na umowę o pracę (Prezesa zarządu), w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r. Miesięczne karty czasu pracy w ramach kontrolowanego Projektu nie określały liczby godzin przeznaczonych na realizację Projektu i stosunku godzin przepracowanych w ramach Projektu do całkowitego wymiaru czasu pracy. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z 22 listopada.2010 r. rozdział sekcja 2 ppkt 2 i 3 pkt 2 umowy o dofinansowanie Projektu z 15 grudnia 2008 r., obligowały do prowadzenia takiej ewidencji. NIK przyjęła wyjaśnienia Prezesa Zarządu, iŝ: - karty czasu pracy zawierały opis czynności wykonywanych w konkretnych dniach rozumianych jako pełne 8-godzinne dni pracy, co dawało sumarycznie: 32 godziny w styczniu (4 dni x 8 godzin), 32 godziny w lutym (4 dni x 8 godzin), 48 godzin w marcu (6 dni x 8 godzin) i 32 godziny w kwietniu (4 dni x 8 godzin), - funkcja Prezesa Zarządu warunkuje nienormowany czas pracy, w związku z czym trudno jest określić stosunek godzin przepracowanych w Projekcie do całkowitego wymiaru czasu pracy. Prezes Zarządu (uczestniczący w realizacji 5 innych projektów finansowanych ze środków europejskich, w tym jednocześnie od 1 do 3 projektów) wyjaśnił ponadto, iŝ mógł bez problemu połączyć obowiązki Prezesa Zarządu i stanowiska przydzielone w realizowanych projektach. (dowód: akta kontroli str , 602) 2) niedookreślenia, w obowiązującej w Spółce Polityce bezpieczeństwa w ramach Projektu Uczyć się by działać, procedur archiwizacji dokumentów po zakończeniu Projektu, w sytuacji gdy Beneficjenta zobligowano do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do 31 grudnia 2020 r. NIK przyjęła wyjaśnienia koordynatora Projektu i Prezesa Zarządu, 5

6 dotyczące stosowanych zasad (niepisemnych), poniewaŝ cała dokumentacja Projektu dostępna była (w trakcie niniejszej kontroli) w siedzibie firmy LEVEL. (dowód: akta kontroli str , , 152, ) Ocena cząstkowa NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia, Ŝe wdroŝony Projekt jest zgodny z załoŝeniami Priorytetu III PO KL. 2. Kwalifikowalność wydatków poniesionych na realizację Projektu Kwalifikowalność wydatków. Koszty Projektu wyniosły 6.168,3 tys. zł, w tym koszty bezpośrednie 6.109,0 tys. zł oraz koszty pośrednie 59,3 tys. zł. Dofinansowanie wykorzystano w 92,6%. Niewykorzystaną kwotę (488,6 tys. zł), pozostającą na koncie Projektu na dzień jego zakończenia, terminowo zwrócono do Ośrodka Rozwoju Edukacji (Instytucji Pośredniczącej II stopnia IP II), a wydatki uznane przez IP II za niekwalifikowalne (2,4 tys. zł) i kwotę wynikającą z ostatecznej korekty IP II (0,8 tys. zł) zwrócono wraz z naleŝnymi odsetkami. Do kosztów bezpośrednich realizacji zadań zaliczono koszty ujęte w budŝecie Projektu, wchodzącym w skład wniosku o dofinansowanie, tj.: 1) przygotowanie do wdroŝenia projektu i zarządzanie Projektem 1.383,5 tys. zł (22,6 % kosztów), w tym wynagrodzenie personelu zarządzającego 1.162,2 tys. zł), 2) promocję Projektu 28,4 tys. zł (0,5%), 3) rekrutacja Beneficjentów ostatecznych 12,3 tys. zł (0,2%), 4) spotkania robocze z jednostkami samorządowymi oraz nauczycielami w celu wymiany doświadczeń, uwag 1,0 tys. zł (0,1%), 5) szkolenia dla Beneficjentów ostatecznych z języka angielskiego 2.873,0 tys. zł (47,0%), 6) szkolenia dla Beneficjentów ostatecznych z języków dodatkowych 1.486,2 tys. zł (24,2%), 7) szkolenia dla nauczycieli dotyczące zastosowania metody blended learning w rozwijaniu umiejętności uczniów 27,6 tys. zł (0,5%), 8) przeprowadzenie egzaminów 103,4 tys. zł (1,7%), 9) wyjazd na kurs językowy do Wielkiej Brytanii 193,6 tys. zł (3,2%). W Projekcie nie wymagano wkładu własnego. Podatek VAT w ramach Projektu był kwalifikowalny. Środki finansowe przekazane na realizację Projektu nie wygenerowały przychodu podlegającego zwrotowi. (dowód: akta kontroli str , , ) Szczegółowa kontrola wydatków na kwotę 1.496,0 tys. zł (24,3% wydatków), ujętych we wnioskach o płatność nr 1,2,10 i 14, nie wykazała. (dowód: akta kontroli str , ) W ramach Projektu nie zakupiono środków trwałych. (dowód: akta kontroli str ) Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu z 15 grudnia 2008 r., Spółka miała obowiązek stosowania zasady konkurencyjności podczas realizacji transakcji przekraczających kwotę 20,0 tys. zł. Spółka udzieliła, z pominięciem tej zasady, 4 zamówień na zakup podręczników do nauki języków obcych oraz zamówienia na zakup usługi gwarancji ubezpieczeniowej, których wartość wynosiła od 23,8 tys. zł do 121,0 tys. zł. NIK przyjęła wyjaśnienia koordynatora Projektu i Prezesa Zarządu, iŝ w momencie zamawiania podręczników do nauki języków obcych i zlecania usługi gwarancji 6

7 ubezpieczeniowej (25 września 2008 r., 20 października 2008 r. i 10 grudnia 2008 r.) Spółki nie obowiązywała ta zasada, a wybrani kontrahenci gwarantowali dostarczenie podręczników przed rozpoczęciem zajęć i dodatkowo zaoferowali rabat w wysokości 20% ceny. W odniesieniu do zleceń realizowanych po zawarciu umowy i aneksów do umowy o dofinansowanie Projektu, w szczególności zleceń przeprowadzania końcowego egzaminu językowego i wyjazdu na kurs językowy do Anglii (w październiku 2010 r. i lutym 2011 r.), kontrolowana jednostka przestrzegała wymogów wynikających z zasady konkurencyjności. (dowód: akta kontroli str , , , , , ) Ustalone Ustalone stwierdzono 2.2. Ewidencjonowanie i dokumentowanie wydatków. Beneficjent, zgodnie z pismem Prezesa Zarządu z 1 września 2008 r., wyodrębnił rachunek bankowy do obsługi Projektu oraz ewidencję księgową dla Projektu poprzez utworzenie kont księgowych kosztów i przychodów. Zdarzenia gospodarcze dokumentujące wydatki prawidłowo ujęto w księgach rachunkowych. (dowód: akta kontroli str , ) W wyniku kontroli poszczególnych wydatków, na łączną kwotę 1.496,0 tys. zł wydatków), ujętych we wnioskach o płatność nr 1, 2, 10 i 14 stwierdzono, Ŝe wynikały one z oryginalnych dowodów, ujętych w ewidencji księgowej (konto 509) oraz potwierdzonych dowodami zapłaty. (dowód: akta kontroli str ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŝej zakresie stwierdzono następujące : 1) brak potwierdzenia o poprawności formalnej i rachunkowej na oryginałach faktur i rachunków dotyczących wydatków kwalifikowalnych na kwotę 307,7 tys. zł, 2) brak numeru umowy, tytułu projektu, nazwy zadania, kwoty kwalifikowalnej oraz informacji, Ŝe projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na oryginałach faktur i rachunków dotyczących wydatków kwalifikowalnych na kwotę 16,7 tys. zł, co było niezgodne z zasadami finansowania PO KL z 10 września 2007 r., które wskazywały, iŝ wszystkie dokumenty księgowe projektu (oryginały) muszą być prawidłowo opisane na odwrocie i muszą zawierać co najmniej: numer umowy, tytuł projektu, informację, Ŝe projekt jest współfinansowany z EFS, nazwę zadania, w ramach którego wydatek jest ponoszony, kwotę kwalifikowalną oraz informację o poprawności formalnej i rachunkowej dowodu. (dowód: akta kontroli str , ) Odpowiedzialny za powyŝsze specjalista ds. rozliczeń Projektu wyjaśnił, iŝ przyczyną stwierdzonych było przeoczenie wynikające z duŝej ilości dokumentów występujących w rozliczanym czasie. (dowód: akta kontroli str. 158, ) 2.3. Działania informacyjno-promocyjne. Beneficjent prawidłowo realizował działania promocyjno-informacyjne, określone w 23 umowy o dofinansowanie Projektu, m.in. poprzez umieszczanie logotypów na dokumentach dotyczących Projektu, ogłoszenia prasowe informujące o Projekcie 7

8 Ustalone Ustalone Ocena cząstkowa i go promujące, utworzenie strony internetowej, zorganizowanie konferencji podsumowujących Projekt. (dowód: akta kontroli str ) stwierdzono Obowiązki sprawozdawcze. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości Beneficjent realizował poprzez złoŝenie 14 wniosków o płatność na łączną kwotę 6.168,3 tys. zł, które zostały zatwierdzone przez Departament Funduszy Strukturalnych MEN IP (wnioski nr 1-12) oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji IP II (wnioski nr 13 i 14). (dowód: akta kontroli str ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŝej zakresie stwierdzono następujące : 3 z 14 wniosków o płatność, tj. wnioski nr 4, 5 i 7, złoŝono do Instytucji Pośredniczącej z opóźnieniem od 2 do 6 dni. (dowód: akta kontroli str. 577) Prezes Zarządu wyjaśnił, iŝ przyczyną opóźnień był krótki czas na rozliczenie wniosków i duŝa ilość dokumentów do rozliczenia. (dowód: akta kontroli str.577 ) NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych 2, działalność w zakresie kwalifikowania wydatków poniesionych na realizację Projektu, z uwagi na opisane w pkt 2.2 i 2.4. niniejszego wystąpienia. 3. Efekty realizacji Projektu w aspekcie osiągania celów Priorytetu III PO KL. Ustalone 3.1. Zgodność realizacji Projektu z harmonogramem. Projekt realizowano zgodnie z umową o dofinansowanie i harmonogramem realizacji Projektu, wchodzącym w skład wniosku o dofinansowanie Projektu, w okresie od 1 września 2008 r. do 30 września 2011 r. (dowód: akta kontroli str , ) stwierdzono Efekty realizacji Projektu. W Projekcie uczestniczyło uczniów (131,4% planowanych), korzystających zarówno ze szkolenia z języka angielskiego, jak i dodatkowego języka obcego, 45 szkół (150% planowanych) oraz 100 nauczycieli zaangaŝowanych jako obserwatorzy w prowadzeniu zajęć, w tym 90 nauczycieli biorących udział w projekcie (100% planowanych). Przeprowadzono godzin lekcyjnych z języka angielskiego (w tym godzin metodą tradycyjną i godzin metodą e-learningową) oraz godzin lekcyjnych z języka dodatkowego, 2 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny cząstkowej według proponowanej skali byłoby niemoŝliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, naleŝy zastosować ocenę opisową. 8

9 Ustalone Uwagi dotyczące badanej działalności Ocena cząstkowa Prawo zgłoszenia zastrzeŝeń (w tym godzin metodą tradycyjną i godzin metodą e-learningową) 100% planowanych. Szkolenie z wynikiem pozytywnym zakończyło uczniów (139,5%, przy planowanych 70%) i 30 nauczycieli (100% planowanych), a egzamin JETSET zaliczyło z wynikiem pozytywnym 270 uczniów (133% przy planowanych 80%). Na kurs językowy do Anglii wyjechało 34 uczniów, 8 nauczycieli,1 opiekun i 1 pilot 100% planowanych. W Projekcie osiągnięto zakładane wskaźniki tzw. rezultatów twardych. (dowód: akta kontroli str , ) NIK przyjęła wyjaśnienia Prezesa Zarządu, iŝ wyŝsza od planowanej liczba uczniów oraz szkół objętych Projektem wynikała z bardzo duŝego zainteresowania Projektem, w związku z czym stworzono grupy językowe beneficjentów w większej ilości szkół niŝ zakładał wniosek o dofinansowanie, przy nie zwiększonych kosztach bezpośrednich Projektu. (dowód: akta kontroli str. 603) stwierdzono Uwagi NajwyŜszej Izby Kontroli w zakresie efektów realizacji Projektu w aspekcie osiągania celów Priorytetu III PO KL, dotyczą: 1) niestworzenia Projektu ponadregionalnego programu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności w zakresie języków obcych i technologii informacyjno-komunikacyjnych, który mógł być wykorzystany przez inne podmioty, jednak NIK zwraca uwagę, Ŝe, zarówno wniosek o dofinansowanie, jak i umowa o dofinansowanie Projektu zawarta z Ministerstwem Edukacji Narodowej, nie przewidywały takiego wymogu; 2) braku odniesienia się przez Beneficjenta w końcowym wniosku o płatność do stopnia realizacji i osiągnięcia zakładanych rezultatów miękkich, co wynikało z nieokreślenia we wniosku o dofinansowanie narzędzi do pomiaru osiągnięcia tych rezultatów i ich wskaźników. NIK bierze pod uwagę fakt, Ŝe umowa o dofinansowanie Projektu, zawarta z Ministerstwem Edukacji Narodowej, nie uwzględniła sposobu pomiaru osiągnięcia tych rezultatów i ich wskaźników. (dowód: akta kontroli str ) NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie 3 efekty realizacji Projektu w aspekcie zawartej umowy. IV. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŝeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 3 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny cząstkowej według proponowanej skali byłoby niemoŝliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, naleŝy zastosować ocenę opisową. 9

10 Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. W przypadku wniesienia zastrzeŝeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeŝeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. Katowice, dnia 25 października 2012 r. Kontroler Izabela Pilarek główny specjalista k.p. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Wicedyrektor Gabriela Tutak

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-10-042013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-10-042013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-10-042013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 Efektywność ekologiczna

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Wniosek beneficjenta o płatność B02+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Dokumenty, na podstawie których tworzony jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Warszawa, 10 września 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 3 1.1. ZASADY OGÓLNE... 3 1.1.1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.6.2 PO KL Pytanie nr 1: Wyjaśnienie kwestii problemowych

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 2 września 2011 r. KAP-4101-02-02/2011 P/11/003 Pan Grzegorz Okoń Prezes Zarządu Source Automation Sp. z o.o. ul. Sarmacka 14c/3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4100-01-02/2012/P/12/136 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Pani dr Izabela Majewska Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia kwietnia 2010 r. LLO-4100-06-01/2011 P/10/013 Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-12-02/2013 P/13/119 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-12-02/2013 P/13/119 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-12-02/2013 P/13/119 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/119 Zarządzanie należnościami finansowymi w agencjach

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/068 Działania promocyjne wybranych miast na prawach

Bardziej szczegółowo