Janusz Cendrowski Prokom Software SA. Ostatnie 10 lat polskiej kryptografii - czas przełomu?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Janusz Cendrowski Prokom Software SA. Ostatnie 10 lat polskiej kryptografii - czas przełomu?"

Transkrypt

1 Janusz Cendrowski Prokom Software SA Ostatnie 10 lat polskiej kryptografii - czas przełomu? W związku ze zmianami ustrojowych, które miały miejsce w latach , Polska wystąpiła z Układu Warszawskiego i zostały zreorganizowane służby ochrony państwa. Po kilku latach nasz kraj wstąpił do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i miała miejsce integracja z Unią Europejską. Nie mogło to być bez wpływu na środki i metody ochrony tajemnicy państwowej i służbowej w organach władzy i administracji publicznej oraz Siłach Zbrojnych w szczególności środki i metody jej kryptograficznej ochrony. Niniejsze opracowanie jest próbą podsumowania ostatnich 10 lat w historii kryptografii w Polsce. Niewątpliwie nie wszystko, co w tej dziedzinie się wydarzyło, było dostępne opinii publicznej. Kryptografia, jak wiadomo, dzieli się na państwową oraz cywilną (komercyjną). Większość zagadnień z pierwszego obszaru jest niedostępnych publicznie, gdyż ich ujawnienie może naruszyć interes obronności i bezpieczeństwa państwa. Natomiast osiągnięcia kryptografii cywilnej są publikowane, gdyż tego wymaga charakter działalności naukowo-badawczej i biznesowej (w zakresie marketingu). Z drugiej strony kryptografia państwowa, tym bardziej w dzisiejszych czasach, nie może istnieć bez obszaru kryptografii cywilnej. Powodem jest wielki potencjał naukowy tej drugiej, szybkość wymiany informacji o nowych rozwiązaniach matematycznych i technicznych, ich silnych stronach i słabościach. Epoka czarnych gabinetów i utajniana wszystkiego, co jest związane z kryptografią (przynajmniej w tym zakresie, w którym ją znamy) jest przeszłością. Należy jednak podkreślić, że z przyczyn oczywistych przepływ informacji pomiędzy tymi obszarami jest zazwyczaj jednostronny od kryptografii cywilnej do państwowej a nie na odwrót. Produkcja urządzeń kryptograficznych też przestała być domeną Państwa, jak to było przed 1989 rokiem. Jest to zjawisko, które od wielu lat występuje w państwach NATO, gdzie tego rodzaju produkcję podejmują zazwyczaj działy specjalne firm komercyjnych. Ponadto, zasady jawności funkcjonowania organów administracji publicznej, wprowadzane sukcesywnie po 1989 roku zakładają publikowanie regulacji prawnych również w obszarze ochrony informacji niejawnych, a więc i w obszarze zastosowań środków i metod ochrony kryptograficznej. Dlatego celowym jest poświecenie uwagi co wydarzyło się w ostatnich latach w Polsce obszarze kryptografii cywilnej oraz w tych obszarach kryptografii państwowej, która może być dostępna szerokiej opinii publicznej.

2 Przepisy prawne 10 lat temu, w roku 1996, zagadnienie ochrony kryptograficznej istniało w oficjalnych przepisach prawnych szczątkowo. Wciąż obowiązywała nieznacznie znowelizowana Ustawa z 1982 roku o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej [UTPS]. Art. 1,5 tej ustawy wskazywał UOP jako właściwy do określania zasad przekazywania wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową za pomocą technicznych środków łączności oraz obligował naczelne i centralne organy państwowe do uzgadniania z UOP organizacji łączności szyfrowej i kodowej. Zarządzenia określające ww. zasady i wymagania w stosunku środków łączności szyfrowej były tajne i dostępne praktycznie tylko dla instytucji państwowych posiadających kancelarie tajne. Bardziej konkretna była Ustawa o UOP [UOP]. Art. 1, ust 2 p. 7 wskazywał tę instytucję jako odpowiedzialną za kryptograficzną ochronę wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową a jawne choć nieopublikowane zarządzenie nr 51 [51] Prezesa Rady Ministrów rozszerzało wykładnię tego przepisu. Powyższe przepisy były zbyt ogólne i dawały UOP swobodę ich interpretowania i wydawania związanych tajnych aktów prawnych. Ponadto nie obejmowały systemów informatycznych a jedynie techniczne środki łączności. Dopiero Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 r. [UOIN] i rozporządzenie w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa [RPWB1] określiło w sposób jawny niektóre zadania zarówno służb ochrony państwa, jak i podmiotów zamierzających przesyłać informacje niejawne w systemach i sieciach teleinformatycznych. Po kilku latach okazało się jednak, że część przepisów było nie precyzyjna i konieczne były nowelizacje, które te niespójności usunęły. 1. Zakres obowiązku ochrony kryptograficznej przy pomocy certyfikowanych urządzeń był w pierwszej wersji ustawy [UOIN] ograniczony do informacji stanowiących tajemnicę państwową. Dopiero nowelizacja z 2001 roku rozszerzyła ten obowiązek na informacje oznaczone klauzulą poufne. Co prawda z ogólnych przepisów (art. 20, ust. 2 [UOIN]) wynikało, że również informacje oznaczone jako zastrzeżone wymagają ochrony w czasie przesyłania, ale brak było jednoznacznego wskazania na potrzebę ochrony kryptograficznej. Dopiero przepis par. 7 nowego rozporządzenia w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa, opublikowanego w 2005 r. [RPWB2], jednoznacznie wymaga takiej ochrony przy przesyłaniu informacji niejawnych poza strefy kontrolowanego dostępu Zastosowanie pojęcia certyfikat i do urządzenia (narzędzia 2 ) kryptograficznego i do systemu (sieci) prowadziło do nieporozumień. Uzyskanie certyfikatu na urządzenie mogło być ( i było) rozumiane jako warunek wystarczający do jego eksploatacji. Dopiero nowelizacja [UOIN] z roku 2005 wprowadziła rozróżnienie certyfikatu 1 Łącznie strefy bezpieczeństwa i administracyjne. 2 Narzędzie kryptograficzne pojawiło się w [UOIN] jako synonim oprogramowania realizującego funkcje kryptograficzne; z niezrozumiałych przyczyn prawnicy uczestniczący w opracowywaniu projektu [UOIN] nie zgodzili się na termin oprogramowanie i tak pozostało do dzisiejszego dnia.

3 ochrony kryptograficznej oraz certyfikatu akredytacji systemu (sieci) teleinformatycznej. 3. Art. 60 ustawy [UOIN] z 1999 roku wymagał, aby urządzenia i narzędzia były certyfikowane, ale nie wskazywał wprost, że to służby ochrony państwa są uprawnione do wydawania tych certyfikatów. Rozporządzenie wykonawcze [RPWB1] wskazywało w par. 10, ust. 2 służby ochrony państwa jako właściwe do potwierdzania przydatności algorytmów i innych środków kryptograficznych do ochrony informacji niejawnych o określonej klauzul tajności. Tą właściwość do potwierdzania należało rozumieć jako uprawnienia do oceny. Jednocześnie to samo rozporządzenie, w par. 4, umożliwiało uznawanie obcych certyfikatów, jeśli zostały wydane prze Krajową Władzę Bezpieczeństwa w kraju NATO. Kolejność paragrafów mogła sugerować, że uznawanie obcych rozwiązań powinno być priorytetowe. Brak oficjalnych informacji, że praktyka uznawania była stosowana, natomiast na liście certyfikowanych rozwiązań ABW znalazło się kilka rozwiązań obcych, ale po przejściu normalnej procedury badań i certyfikacji. Dopiero nowelizacja [UOIN] z 2005 roku wskazuje wprost w art. 60, ust. 3, że Urządzenia i narzędzia kryptograficzne, służące do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą poufne, podlegają badaniom i certyfikacji prowadzonym przez służby ochrony państwa. 4. Ustawa [UOIN] rozdziela kompetencje obu służb ochrony państwa w zakresie kontroli na strefę wojskową 3 (jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane 4 ) i cywilną 5 (pozostałe jednostki organizacyjne przetwarzające informacje niejawne). Nie było natomiast określone, czy certyfikaty wydawane przez obie służb ochrony państwa są wzajemnie uznawalne. Dopiero Art. 60, ust. 4 noweli Ustawy [UOIN] z 2005 roku wprowadza wzajemną ich uznawalność. Nie znaczy to oczywiście, że posiadanie certyfikatu ochrony kryptograficznej wystawionej przez jedną służbę ochrony państwa daje wystarczającą podstawę do uzyskania certyfikatu akredytacji, przez drugą. Co więcej posiadanie certyfikatu ochrony kryptograficznej nie oznacza że wydające go służba ochrony państwa automatycznie wyda certyfikat akredytacji. Należy spełnić, tu szereg kolejnych warunków określonych przez przepisy (opracowanie polityki bezpieczeństwa budowanego systemu w formie szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji, pomyślne przejście audytu itp.). 5. Przepisy rozdziału X [UOIN] i rozporządzenia [RPWB2], choć może rewolucyjne dla funkcjonariuszy, oficerów oraz pracowników pionów ochrony przyzwyczajonych do tradycyjnych dokumentów niejawnych są wysoce niewystarczające dla informatyków, którym powierza się opracowanie szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji. W szczególności, w zakresie środków kryptograficznych problemem jest, jakie rozwiązania (które nie muszą być certyfikowane) będą zaakceptowane przez służby ochrony państwa dla ochrony informacji oznaczonych 3 Termin autora. 4 Pełną definicję tej strefy zawiera art. 29 ust. 1 [UOIN]. 5 Termin autora.

4 klauzulą zastrzeżone. Nieocenione w tym przypadku były 3-dniowe szkolenia prowadzone do roku 2005 przez DBTI ABW oraz pakiet zaleceń ABW w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego (jawne zalecenia ogólne [Zal] oraz szereg niejawnych zaleceń szczegółowych). Niestety od początku roku 2006 ww. szkolenia zostały z niewiadomych przyczyn zredukowane do jednodniowych. Polskie prawo nie stawia żadnych zakazów lub ograniczeń w zakresie wykorzystania środków kryptograficznych w celach prywatnych, czy ochrony informacji biznesowych (tajemnica przedsiębiorstwa) lub pozostałych tajemnic zawodowych. Inaczej przedstawia się sprawa w zakresie produkcji, obrotu i świadczenia usług w tym zakresie. Import i eksport środków ochrony kryptograficznej był i jest do tej pory regulowany przez przepisy Ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym [UOZT]. W pierwszej wersji tej ustawy ( Ustawa o zasadach szczególnej kontroli z zagranicą - rok 1993) przepisy były dość restrykcyjne i koncentrowały się na udzielaniu zgody przez służby ochrony państwa na import środków ochrony kryptograficznych, przeznaczonych dla ochrony informacji stanowiących tajemnicę państwową lub służbową. Nowa Ustawa uchwalona 29 listopada 2000 roku [UOZT], opierając się na regulacjach Porozumienia z Wassenaar, do którego przystąpiła Rzeczpospolita Polska, zwiększyła jeszcze restrykcyjność kontroli. Podmiot gospodarczy dokonujący obrotu z zagranicą musiał uzyskiwać zezwolenie właściwego organu administracji rządowej (Ministerstwa Gospodarki) na eksport, import lub transfer przez polski obszar celny każdego urządzenia lub oprogramowania, w którym parametry mechanizmów kryptograficznych były większe niż określone w liście towarów stanowiącej załącznik do rozporządzenia wykonawczego, a nie mógł być zwolniony na podstawie innych cech (np. sprzedaż przez Internet, , telefonicznie lub detaliczna /ang. retail/). Za przekroczenie przepisów groziła kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności i to nawet w przypadku winy nieumyślnej. Uzyskanie zezwolenia było i jest uzależnione od posiadania Wewnętrznego Systemu Kontroli, zgodnego z normami serii ISO 9000, certyfikowanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Z drugiej strony, interpretacja cech zwalniających z obowiązku uzyskania zezwolenia nastręczała dużo trudności zarówno przedsiębiorcom, jak i organom państwowym, w tym urzędom celnym i prokuratorom angażowanym do kontroli i ścigania przypadków naruszenia przepisów tej ustawy. Dochodziło do przypadków, kiedy to ambasada USA, państwa w którym kontrola eksportu jest bardzo restrykcyjna, na prośbę firm amerykańskich i polskich przedstawiała polskim organom administracji rządowej amerykańską interpretację przepisów Porozumienia z Wassenaar, aby uchronić obywateli polskich przed odpowiedzialnością karną. Po wejściu Polski do UE, przepisy wyraźnie złagodzono. Nie jest już wymagane zezwolenie na import środków ochrony kryptograficznej (art. 6 ust 3 [UOZT]). Z drugiej strony import urządzeń i oprogramowania kryptograficznego oraz niektórych środków łączności, które wcześniej wymagały zezwolenia został objęty monitorowaniem przez Szefa ABW.

5 Zamiast polskiego rozporządzenia, zawierającego listę towarów podlegających kontroli, nowelizacja Ustawy [UOZT] z 2004 roku odwołuje się do rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000 z dnia 22 czerwca 2000 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania (Dz. Urz. WE L 159 z ) i późniejszych. Przyjęte rozwiązanie ma tę niewątpliwą zaletę, że nie trzeba czekać na dostosowanie polskich przepisów do europejskich w przypadku zmiany w liście towarów podlegających kontroli. Podobnym do poprzedniego aktem prawnym jest Ustawa z 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej m.in. w zakresie wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym [UWDG]. Do tego rodzaju wyrobów i technologii zaliczono te same środki ochrony kryptograficznej, które podlegały obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia na mocy ustawy o obrocie z zagranicą [UOZT]. Różnica w tym, że Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej [UWDG] dotyczy nie obrotu międzynarodowego, ale obrotu wewnętrznego, a oprócz tego swoim zakresem obejmuje również samo wytwarzanie. Podstawowym problemem związanym z interpretacją przepisów, zarówno Ustawy [UWDG], jak i rozporządzeń wykonawczych do niej jest to, że za wojskowe lub policyjne uznaje się te środki ochrony kryptograficznej, które będą używane do ochrony informacji niejawnych. Obowiązek uzyskiwania koncesji MSWiA na wytwarzanie i obrót tego rodzaju tecgnologiami i wyrobami dotyczy więc tych podmiotów gospodarczych, które przewidują sprzedaż tych wyrobów do podmiotów podlegających ustawie o ochronie informacji niejawnych. Reasumując, na dzień dzisiejszy, funkcjonowanie trzech wyżej przedstawionych aktów prawnych można przedstawić w postaci następujących przykładów. a) Firma, która produkuje oprogramowanie szyfrujące i zamierza je sprzedać innemu podmiotowi gospodarczemu do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, bankowej, lekarskiej itp. nie musi spełniać żadnych warunków związanych z powyższymi przepisami. b) Natomiast, jeśli to oprogramowanie ma być używane do ochrony informacji oznaczonych klauzulą zastrzeżone, to firma musi spełnić wymagania [UWDG] i uzyskać koncesję MSWiA. c) Firma, która zamierza konstruować urządzenia przeznaczone dla ochrony informacji niejawnych od poziomu poufne musi spełnić szereg bardzo trudnych warunków określonych w [UOIN] (strefa bezpieczeństwa, kancelaria tajna, poświadczenia dla pracowników, ochrona systemu teleinformatycznego potwierdzona zatwierdzeniem Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa). W szczególności, jeśli urządzenia mają być używane do ochrony informacji stanowiących tajemnicę państwową musi uzyskać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Oprócz tego musi uzyskać koncesję MSWiA 6. d) Firma sprowadzająca z zagranicy i sprzedająca routery z oprogramowaniem lub kartami szyfrującymi do banku niepaństwowego musi posiadać system WSK i informować ABW o tej transakcji (monitorowanie na podstawie [UOZT]). 6 Uzyskanie tej koncesji na podstawie [UWDG]jest w świetle wymagań [UOIN] kwiatkiem do kożucha, ale pozostaje obowiązkiem.

6 e) Firma zamierzająca sprowadzić z zagranicy i sprzedawać te same routery z oprogramowaniem lub kartami szyfrującymi, ale dla organu administracji publicznej, który użyje je do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone musi oprócz posiadania systemu WSK - po spełnieniu szeregu warunków organizacyjnych i technicznych uzyskać koncesję MSWiA a przed samą transakcją poinformować ABW. f) Firma zamierzająca sprowadzać z zagranicy i sprzedawać szyfratory przeznaczone do ochrony informacji oznaczonych klauzulą poufne, po uzyskaniu certyfikatu jednej z dwóch służb ochrony państwa 7 na te urządzenia, musi spełnić wymagania wszystkich trzech ustaw zbudować system ochrony informacji niejawnych [UOIN], uzyskać koncesję [UWDG], posiadać system WSK i poinformować ABW o fakcie sprowadzenia urządzeń z zagranicy[uozt]. Innymi aktami prawnymi, które wprowadzają regulację w obszarze kryptografii, tym razem zupełnie cywilnej, jest Ustawa o podpisie elektronicznym [UOPE] i rozporządzenie wykonawcze do niej, traktujące o politykach certyfikacji [R1094]. Rozporządzenie to, w odróżnieniu od rozporządzenia w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa [RPWB] zawiera szczegółowe regulacje techniczne i kryptograficzne. Opisywane są struktury certyfikatów i list CRL (zgodne z normą [X.509]), długości kluczy algorytmów RSA, DSA, algorytmów opartych o krzywe eliptyczne itp. oraz spełniania kryteriów oceny ITSEC, Common Criteria lub FIPS [140-2]. Ciekawym jest fakt, że o ile istnieje kompatybilność pomiędzy poziomami pewności (uzasadnienia zaufania) ITSEC i Common Criteria, to nie można tego powiedzieć o ich kompatybilności z poziomami amerykańskiej normy FIPS Mimo to rozporządzenie [R1024] te poziomy traktuje równorzędnie. Normalizacja Zagadnieniami normalizacji środków ochrony kryptograficznej oraz (jawnych) kryteriów ich oceny zajmuje się Komitet Techniczny nr 182 Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych (dalej KT 182) w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Komitet działa już 13 lat (początkowo jako Normalizacyjna Komisja Problemowa 182 Zabezpieczenie systemów i ochrona danych ). Zasiadają w nim przedstawiciele wszystkich liczących się środowisk naukowych zajmujących się kryptografią, niektórych organów administracji rządowej i przedsiębiorstw państwowych, banków oraz firm produkujących urządzenia i oprogramowanie przeznaczone do ochrony danych. W zasadzie działalność KT 182 polega na lokalizacji jako polskie normy standardów ISO/IEC opracowywanych przez podkomisję SC27 wspólnego komitetu JTC1 organizacji ISO i IEC. Należy tu zwrócić uwagę, że brak jest jak na razie wielu europejskich standardów w tej dziedzinie. Lista polskich norm w dziedzinie kryptografii jest na dzień dzisiejszy niemała. Należą do niej: 7 W świetle reorganizacji WSI nie wiadomo, która z nowych służb wojskowych przejmie zadania Krajowej Władzy Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

7 a) PN-ISO/IEC 8372:1996 Przetwarzanie Informacji Tryby pracy algorytmu szyfrowania bloków 64-bitowych. b) PN-ISO 9160:1997 Przetwarzanie informacji - Szyfrowanie danych - Wymagania dotyczące współpracy w warstwie fizycznej. c) PN-ISO/IEC 9796:1997 Technika informatyczna -. Techniki zabezpieczeń - Schemat podpisu cyfrowego z odtwarzaniem wiadomości. d) PN-ISO/IEC 9797:1996 Technika informatyczna - Techniki zabezpieczeń - Mechanizm integralności danych wykorzystujący kryptograficzną funkcję kontroli z algorytmem szyfrowania blokowego. e) PN-ISO/IEC :1996 Technika informatyczna - Techniki zabezpieczeń. Mechanizmy uwierzytelniania podmiotów (5 arkuszy Model ogólny, Mechanizmy wykorzystujące symetryczne algorytmy szyfrowania, Mechanizmy stosujące techniki podpisu cyfrowego, Mechanizmy wykorzystujące techniki wiedzy zerowej oraz Mechanizmy wykorzystujące kryptograficzną funkcję kontrolną). f) PN-ISO/IEC 9979:2001 Technika informatyczna - Techniki zabezpieczeń. Procedury rejestracji algorytmów kryptograficznych. g) PN-ISO/IEC 10116:1996 Technika informatyczna - Tryby pracy algorytmu szyfrowania bloków n-bitowych. h) PN-ISO/IEC :1996 Technika informatyczna - Techniki zabezpieczeń. Funkcje skrótu (4 arkusze - Postanowienia ogólne, Funkcje skrótu wykorzystujące n-bitowy algorytm szyfrowania blokowego, Dedykowane funkcje skrótu oraz Funkcje skrótu wykorzystujące arytmetykę modularną). i) PN-ISO/IEC :1998 Technika informatyczna -. Techniki zabezpieczeń. Zarządzanie kluczami (3 arkusze: - Struktura, - Mechanizmy z zastosowaniem technik symetrycznych, - Mechanizmy z zastosowaniem technik asymetrycznych). j) PN-ISO/IEC :1999 Technika informatyczna - Techniki zabezpieczeń. Niezaprzeczalność (3 arkusze: - Model ogólny, - Mechanizmy wykorzystujące techniki symetryczne, - Mechanizmy wykorzystujące techniki asymetryczne). k) PN-ISO/IEC :2000 Technika informatyczna - Techniki zabezpieczeń. Podpisy cyfrowe z załącznikiem (2 arkusze: Część 1: Opis ogólny, Część 3: Mechanizmy oparte na certyfikatach). l) PN-ISO/IEC :2005 Technika informatyczna -. Techniki zabezpieczeń - Usługi znacznika czasu (2 arkusze: Część 1: Struktura, Część 2: Mechanizmy tworzenia tokenów niezależnych, Część 3: Mechanizmy tworzenia tokenów wiązanych) m) PN-ISO/IEC :2005 Technika informatyczna -. Techniki zabezpieczeń Techniki kryptografii oparte na krzywych eliptycznych Część 1: Postanowienia ogólne. n) PN-ISO/IEC :2005 Technika informatyczna -. Techniki zabezpieczeń - Schemat podpisu cyfrowego z odtwarzaniem wiadomości. Część 2 Mechanizmy oparte na faktoryzacji liczb całkowitych.

8 W zakresie kryteriów oceny ustanowiono dwie normy pierwszą i trzecią cześć wspólnych kryteriów (Common Criteria) oraz procedury rejestracji profili: a) PN-ISO/IEC :2002 Technika informatyczna - Techniki zabezpieczeń Kryteria oceny zabezpieczeń teleinformatyki (2 arkusze: Część 1: Wprowadzenie i model ogólny, Część 3: Wymagania uzasadnienia zaufania do zabezpieczeń). b) PN-ISO/IEC 15292:2004 Technika informatyczna -. Techniki zabezpieczeń Procedury rejestracji profili zabezpieczeń Praktycznie ustanowienie dwóch ostatnich norm nie ma jeszcze dużego znaczenia, gdyż Polska nie należy do organizacji CCRA (Common Criteria Recognition Arrangement). Nie udało się jak do tej pory stworzyć Krajowego Systemu Oceny i Certyfikacji, co było swego czasu postulowane na forum publicznym [C_K]. Brak jest właściwych podstaw prawnych w tym zakresie oraz zainteresowania biznesu tworzeniem komercyjnych laboratoriów badawczych. Dość ważną normą, związaną z kryptografią jest norma terminologiczna [02000]. Norma te jednak, jak pokazała praktyka, ze względu na swój zakres i powstawanie innych nowych polskich norm, wymaga ciągłych zmian. Pożądane byłyby jej ponowne ustanawianie nie rzadziej niż co 2-3 lata, czego przeszkodą jest brak finansowania ze strony PKN. Bardzo ważną rolą, jaką spełnia komitet KT 182 (a poprzednio NKP 182), było i jest uczestnictwo w tworzeniu standardów ISO/ISC na forum podkomisji SC27. Uczestnictwo to sprowadza się zarówno do opiniowani projektów standardów na wszystkich etapach ich powstawania, uczestnictwa w ich opiniowaniu, jak również do czynnego uczestnictwa w posiedzeniach plenarnych komisji SC27 i posiedzeniach jej 3-ch grup roboczych. Przeszkodą w uczestnictwie są koszty, które muszą ponosić członkowie KT182 lub ich macierzyste organizacje (firny, instytucje), jeśli te posiedzenia odbywają się w odległych lokalizacjach na świecie. Nie pojawiły się, jak do tej pory, propozycje polskich norm w dziedzinie kryptografii (np. standard polski algorytmu szyfrowania). Wynika to, rzecz jasna z kilku przyczyn. Standaryzacyjne rozwiązania ISO/IEC są wynikiem wielu lat pracy środowisk naukowych i biznesu USA, krajów Europy Zachodniej, Kanady i Dalekiej Azji (głównie Japonia, Australia). Warto tu wspomnieć chociażby udział firmy IBM w opracowaniu algorytmu DES, który był przez 20 lat standardem dla ochrony informacji unclassified but sensitive (w Polsce odpowiednikiem są informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone ). Podobnie wszystkie stosowane dziś w obszarze cywilnej kryptografii algorytmy (m.in. Rijdael, IDEA, Blow- i Two- Fish, RSA, DH), techniki (m.in. podpis cyfrowy) oraz protokoły (m.in. SSL. SSH, IPSEC, SCEP) powstały w ośrodkach akademickich i firmach produkujących urządzenia i oprogramowanie przeznaczone dla ochrony informacji. Nie ma więc potrzeby wyważać otartych drzwi. Innym powodem takiego stanu rzeczy jest praktycznie brak finansowania przez PKN działalności komitetów technicznych. Zakłada się, że tworzenie polskich norm.powinno być sponsorowane przez podmioty zainteresowane w ich ustanowieniu a jedyne środki przyznawane przez PKN są wykorzystywane na lokalizację norm europejskich CEN/CENLEC.

9 Środowiska Naukowo-Badawcze i Konferencje Do roku 1990 ośrodki akademickie w Polsce nie zajmowały się kryptografią a przynajmniej brak jest oficjalnych informacji na ten temat. Sytuacja zmieniła się w latach dziewięćdziesiątych ub. wieku. Badania naukowe w dziedzinie kryptografii i kryptoanalizy oraz kształcenie w tej dziedzinie studentów rozpoczęło w tym czasie kilka ośrodków akademickich. Należy tu wymienić Politechnikę Warszawską, Politechnikę Poznańską, Wojskową Akademię Techniczną, Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Zielonogórski. Zaczęły się pojawiać opracowania naukowe, książki i artykuły, wystąpienia na konferencjach i seminariach opisujące i oceniające istniejące rozwiązania kryptograficzne, jak i zawierające propozycje nowych algorytmów i protokołów. Z drugiej strony można zauważyć, że osiągnięcia naukowe na forum międzynarodowym były głównie udziałem jedynie polskich naukowców pracujących za granicą. Należy tu wyróżnić opracowanie algorytmu Loki97 zgłoszonego na konkurs AES (prof. J. Pieprzyk Australia) oraz propozycja ataku algebraicznego XSL na wiele znanych algorytmów symetrycznych (zarówno blokowych jak i strumieniowych), w tym oczywiście na algorytm Rijdael (J. Pieprzyk [Pietrz], N. T. Courtois [Cur]). Jeśli zaproponowany 4 lata temu ww. atak okaże się obliczeniowo wykonalny, to bezpieczeństwo publicznie znanych algorytmów stanie pod znakiem zapytania. Paradoksem (jednym z wielu w kryptografii) jest to, że najbardziej podatne na te ataki będą algorytmy o przejrzystej strukturze, tak zaprojektowane, żeby łatwo było udowodnić, że nie posiadają nieznanych lub ukrytych słabych miejsc. W ciągu ostatnich 10 lat zagadnienia ochrony kryptograficznej były obecne na wielu konferencjach poświęconych bezpieczeństwu informacji lub innym zagadnieniom projektowania, wdrażania i eksploatacji systemów IT 8. Bezsprzecznie należy wyróżnić tu coroczną Konferencję Zastosowań Kryptografii Enigma, która na stale wpisała się do kalendarza wydarzeń naukowych w tej dziedzinie. Organizatorzy zapewniają obecność na konferencji przedstawicieli światowej czołówki naukowej w dziedzinie kryptografii. Obecni są przedstawiciele organów administracji publicznej, ważnym wydarzeniem są wystąpienia przedstawicieli Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW, którzy podsumowują stan ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych eksploatowanych w administracji publicznej. Można w tym miejscu wyrazić życzenie, aby Konferencja Enigma i podobne jej konferencje nie zatraciły swego charakteru i stały się forum naukowych spotkań większej ilości krajowych i zagranicznych środowisk naukowych zajmujących się kryptografią cywilną. Produkcja i wdrożenia 8 Terminy używane w niniejszym opracowaniu nie świadczą o terminologicznych preferencjach autora ale oddają tendencje zauważalne w różnych obszarach prawno-państwowym, naukowym i biznesie.

10 W latach poprzedzających Ustawę o ochronie informacji niejawnych, organy administracji rządowej i banki państwowe używały urządzeń dopuszczonych przez MSW a później jego następcę Urząd Ochrony Państwa w zakresie realizacji art. 1,5 Ustawy o ochronie tajemnicy państwowej [UOTP]. Jeszcze na kilka lat przed wejściem w życie Ustawy o ochronie informacji niejawnych, w związku z procesem wstępowania do Sojuszu Północnoatlantyckiego podjęto w UOP działania w zakresie zorganizowania laboratorium badawczego i jednostki certyfikującej urządzenia i oprogramowanie kryptograficzne. Formalną decyzją z w tej sprawie podjął Minister Spraw Wewnętrznych [1842]. Wejście w życie Ustawy [UION] dało stymul do konstruowania narodowych rozwiązań kryptograficznych bądź certyfikowania rozwiązań zagranicznych. Rozpoczęło pracę Laboratorium Badawcze Urządzeń i Systemów Kryptograficznych (aktualnie Laboratorium Ochrony Kryptograficznej), wybrano formalne (jawne) kryteria oceny europejskie kryteria Information Technology Security Evaluation Criteria [ITSEC]. Natomiast do oceny przydatności rozwiązań do poszczególnych klauzul tajności stosowane są kryteria niejawne. Lista środków ochrony kryptograficznej, posiadających certyfikaty UOP (później ABW) była od początku jawna i publikowana, początkowo na żądanie zainteresowanych podmiotów, później na stronie WWW (http//:www.abw.gov.pl/bezp_tel/lista%20ljc%20001_26_0krypto_ pdf/ - zawiera listę z dnia ). Pierwsze, które uzyskały certyfikat UOP i weszły do zastosowania w tej dziedzinie były urządzenia szwajcarskiej firmy Omnisec. Aktualnie na liście certyfikowanych rozwiązań znajdują się dwa urządzenia, które nie mają w Polsce konkurentów w swojej klasie, a mianowicie: a) Omnisec 520 szyfrator transmisji telekopiowej (faksowej), b) Omnisec 650 szyfrator liniowy, w zależności od typu z interfejsem T1 lub T3. Oba typy urządzeń zostały dopuszczone do ochrony informacji oznaczonych klauzulą do tajne włącznie. Wkrótce (rok 2000 i następne) pojawił się szereg urządzeń polskiej produkcji (firma COMP S.A.), z których na największą uwagę ze względu na późniejsze zastosowanie w wielu systemach zasługuje rodzina szyfratorów uniwersalnych CompCrypt Delta. W terminologii zachodniej są to szyfratory HSM (ang. High Security Module) przeznaczone dla realizacji operacji kryptograficznych w ramach infrastruktury klucza publicznego PKI. Rodzina ta składa się ogółem z 19 rozwiązań (dla 7 z nich ważność certyfikatów już upłynęła, co nie oznacza że nie można ich dalej eksploatować patrz Uwaga), zgrupowanych w następujące typy: a) CompCrypt Delta-1, przeznaczenie Centrum Certyfikacji Kluczy, b) CompCrypt Delta-2, przeznaczenie serwery, c) CompCrypt Delta-3, przeznaczenie stacje robocze, d) CompCrypt Delta-4, przeznaczenie stacje generacji kluczy. W ramach każdego z powyższych typów istnieją odmiany rozwiązania różniące się zastosowanym algorytmem symetrycznym (co determinuje przydatność do ochrony informacji

11 oznaczonych klauzulą poufne lub tajne ) lub/i maksymalną długością kluczy algorytmu asymetrycznego, a w przypadku urządzenia Delta-2 występują odmiany w obudowie rack. Przykładem oprogramowania kryptograficznego jest pakiet oprogramowania PEM Heart stanowiący (w zależności od typu) gotowy plugin do systemów poczty elektronicznej lub zestaw bibliotek kryptograficznych, które można zaimplementować we własnych aplikacjach. Pakiet ten. Produkt firmy Enigma SOI Sp. z o.o. posiada w zależności od wsparcie sprzętowego certyfikat do poziomu zastrzeżone lub poufne. Wyżej wymienione urządzenia i oprogramowanie korzystają z opracowanego przez firmę Enigna SOI Sp. z o.o. (aktualnie w grupie kapitałowej COMP) systemu Centaur, przy pomocy którego można zorganizować Centrum Certyfikacji Kluczy i Punkty Rejestracji. System ten według nieoficjalnych informacji uzyskał już certyfikat ABW na poziom zastrzeżone (choć brak jeszcze tej informacji na stronie Wszystkie powyższe rozwiązania znalazły swoje zastosowanie w systemach teleinformatycznych szeregu organów administracji publicznej, banków i firm zobowiązanych do realizacji zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem Państwa. Inne urządzenia kryptograficzne opracowane w firmie COMP S.A. które uzyskały certyfikaty i znalazły zastosowanie w organach administracji publicznej to rodzina szyfratorów dysków CompCrypt Gama i szyfratorów interfejsu szeregowego CompCrypt Ro. Ponadto wspólnie z firmą DGT Sp. z o.o. została skonstruowana, uzyskała certyfikaty i znalazła zastosowanie w obszarze transmisji w sieciach cyfrowych ISDN rodzina szyfratorów CompCrypt Alfa. W ramach tej rodziny skonstruowano 3 typy podstawowe oraz dwa typy (każde w dwóch odmianach) z przeznaczeniem dla Centrum Certyfikacji kluczy u stacji generacji kluczy. Nowszą odmianą tego rodzaju urządzeń jest rodzina szyfratorów AGAT, opracowana przez firmę Techlab 2000 Sp. z o.o. na zamówienie Prokom Software, razem z oprogramowaniem Stacji Zarządzania Kluczami wspomaganej przez Bezpieczny Moduł Kryptograficzny. Produkty te są w trakcie certyfikacji w ABW. W innym obszarze przesyłania informacji środkami łączności, a mianowicie telefonii komórkowej certyfikaty uzyskały 4 zagraniczne urządzenia: a) urządzenie szyfrujące HC2413 do telefonu komórkowego Sagem (Crypto AG) do poziomu poufne, b) telefon komórkowy TopSec GSM S35i (Rhode&Schwarz) do poziomu zastrzeżone, c) telefon szyfrujący GSM MW3026S (Sagem) do poziomu zastrzeżone, d) telefon szyfrujący GSM HC2423 do poziomu poufne. Natomiast w obszarze telefonii analogowej dopuszczono do przetwarzania informacji niejawnych: a) szyfrator głosu HC2203 PSTN (Crypto AG) do poziomu poufne,

12 b) telefon szyfrujący typy Cygnus Silver i Cygnus Gold (RWT-TP S.A. / Techlab2000 Sp. z o.o.) do poziomu Zastrzeżone. W kolejnym, bardzo ważnym obszarze przesyłania informacji niejawnych, a mianowicie przesyłaniu pakietów TCP/IP, dopuszczono rozwiązania szwajcarskie (firma Crypto AG) dla budowy wirtualnych sieci prywatnych (ang VPN). Certyfikaty ABW otrzymały więc (wszystkie do poziomu poufne ): a) szyfrator IP HC7820 (typ 10Mbps), b) stacja zarządzania SNMC-7000, c) karta szyfrująca HC6378 PC Security + VPN (dwa typy). W tym samym obszarze, certyfikat na poziomie zastrzeżone uzyskało polskie rozwiązanie szyfrator IP Optimus ABA IPSec Gateway wspólny produkt firm Optimus S.A. i ABA Sp. z o.o. Aktualnie w certyfikacji znajdują się 3 polskie szyfratory IP (producenci Prokom Software SA 9 ). COMP S.A. oraz Krypton Polska Sp. z o.o). Z dostępnych informacji wynika że będą to nowoczesne urządzenia o przepustowości 100 Mbps, w wersjach zarówno dla poziomu poufne (zawierających implementację algorytmem narodowym NASZ-P-05), jak również dla poziomu tajne (z implementacją algorytmu narodowego NASZ1). Należy zauważyć, że jednym rozwiązaniem dla ochrony informacji ściśle tajnych, na liście ABW, jest System SKALAR opracowany przez DBTI ABW. Cechą charakterystyczną procesu badań i certyfikacji prowadzonego przez ABW jest wydawanie certyfikatów na określony czas (zazwyczaj 5 lat). Wiąże się to nie tylko z procesem starzenia się rozwiązań technicznych i technologicznych, ale przede wszystkim z możliwością zmniejszenia mocy rozwiązań kryptograficznych w świetle pojawienia się nowych ataków. Po tym okresie producent jest zmuszony do recertyfikacji. Regułą jest zresztą, że przedstawia wtedy rozwiązanie nowocześniejsze, co najmniej w warstwie oprogramowania). Certyfikacja urządzeń i oprogramowania na określony czas, będąca ograniczeniem w stosunku do producentów, nie powinna być jednak ograniczeniem w stosowaniu dla odbiorców tych urządzeń.trudno bowiem wymagań od organu administracji publicznej, który wydał duże środki finansowe na urządzenia kryptograficzne, aby po pięciu latach przestał je użytkować i został pozbawiony możliwości ochrony przesyłanych informacji niejawnych. Niewątpliwe proces wycofywania urządzeń i oprogramowania powinien być bardziej elastyczny i bezpieczny niż ograniczony do ważności certyfikatu. Lista ABW co prawda zawiera wiele urządzeń, ale nie wszystkie odpowiadają współczesnym wymaganiom klientów pod względem szybkości. Jest to niestety spowodowane przyczynami obiektywnymi proces badań i certyfikacji, czasami trwający kilka lat zamraża rozwój urządzenia, przede wszystkim w warstwie sprzętowej, ale również systemu operacyjnego z którym dane rozwiązanie ma współpracować. Z drugiej strony należy podkreślić różnorodność 9 Docelowo rozwiązanie ma być przekazane jako aport do firmy COMP S.A. w ramach reorganizacji grupy kapitałowej Prokom i organizacji tzw. Centrum Kompetencyjnego Bezpieczeństwa.

13 tych rozwiązań oraz fakt, że stosowana procedura badań i certyfikacji czyni proces wprowadzania rozwiązań kryptograficznych czytelnym zarówno dla producentów jak i odbiorców organów administracji publicznej i innych podmiotów, które mają dostęp do informacji niejawnych. W zakresie zastosowań cywilnych firmy, w tym banki, używają najróżniejszych urządzeń i oprogramowania kryptograficznego. Szerokim powodzeniem cieszą się m.in. różne rozwiązania firmy Cisco w zakresie budowy wirtualnych sieci prywatnych VPN. Wiele witryn WWW, w szczególności realizujących bankowość elektroniczną korzysta z oprogramowania firmy Microsoft i wbudowanych w system mechanizmów i biblioteki kryptograficznej pozwalających na zestawienie pomiędzy przeglądarką a serwerem WWW bezpiecznego połączenia. Co pewien czas wykrywane są jednak w tych aplikacjach i bibliotekach nowe podatności i pojawiają się nowe ataki. Przykładem jest ataki na ścieżkę certyfikatów umożliwiający podszycie się pod autentyczną stronę banku [Kraw]. Warte jest odnotowania, że firmy tworzące dla zapotrzebowań w obszarze informacji niejawnych konstruują również urządzenia i oprogramowanie dla obszaru komercyjnego. Przykładem jest tutaj urządzenia Delta 2 TLS akcelerator protokołu SSL/TLS oraz serwer uwierzytelniający SU (oba produkty - COMP SA). Podsumowanie Na pytanie, czy ostatnie 10 lat polskiej kryptografii było czasem przełomu należy odpowiedzieć twierdząco. Jeśli nie odnotowano w tym czasie takich spektakularnych sukcesów, jak złamanie szyfru Enigmy przed II wojną światową 10, to nie znaczy, że brak było znaczących rezultatów w następujących obszarach: a) porządkowania sfery prawnej zastosowań środków ochrony kryptograficznej, b) kształcenia studentów, popularyzacji naukowych i praktycznych aspektów kryptografii na konferencjach i publikacjach, c) opracowywania nowych rozwiązań, d) normalizacji w zakresie algorytmów, technik i mechanizmów kryptograficznych oraz kryteriów ich oceny, e) implementacji algorytmów, technik i mechanizmów kryptograficznych w urządzeniach i oprogramowaniu kryptograficznym, zarówno dla sfery komercyjnej (tajemnice prawnie chronione), jak i dla podmiotów przetwarzających informacje niejawne. Wszelkie uwagi i polemiki pod adresem treści niniejszego opracowania proszę kierować na adres 10 Warto jednak odnotować, że o sukcesach Biura Szyfrów SzG WP w złamaniu Enigmy świat dowiedział się dopiero po ok. 50 latach a Anglicy oficjalnie potwierdzili wkład Polaków w program Ultra dopiero pod koniec lat 90-ch.

14 Literatura [02000] PN-I-02000:2002 Technika Informatyczna - Zabezpieczenia w systemach informatycznych Terminologia. [140-2] FIPS PUB Security Requirements for Cryptographic modules. NIST [1842] Decyzja nr 1842/86 MSW z dnia r. w sprawie badań i certyfikacji wyrobów o przeznaczeniu specjalnym w laboratoriach badawczych i jednostce certyfikującej [51] Zarządzenie nr 51 Prezesa RM z dnia w sprawie określenia szczegółowych zadań Urzędu Ochrony Państwa (uchylone). [C_K] Janusz Cendrowski, Robert Kośla, Rola kryteriów oceny zabezpieczeń teleinformatyki dla bezpieczeństwa teleinformatycznego polskiej administracji publicznej XXI wieku, IT Security Magazine, nr 6-7 (22-23) [Cur] [Kraw] [Pietrz] [R1094] Nicolas T. Courtois, Algebraic attacks and design of block ciphers (e.g. AES), stream ciphers, and multivariate public key schemes", Materiały VII KKZK Enigma msiemitm.pl.php. J. Pieprzyk, J. Y. Cho, Algebraic attacks on SOBER t-32 and SOBER t-16 without stuttering, Materiały KKZK Enigma 2005 Warszawa Rozporządzenie RM z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (dz. U. Nr 128, poz. 1094) [RPWB1] Rozporządzenie Prezesa RM z dnia w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, Dz.U. 18, poz. 162 (uchylone). [RPWB2] Rozporządzenie Prezesa RM z dnia w sprawie określenia podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, Dz.U. 171, poz [X509] X509: 1997, ITU-T Recommendation: Information Technology Open Systems Interconnection The Directory Authentication Framework. [UOIN] Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 o ochronie informacji niejawnych Dz.U. nr 11 poz. 95 z późn. zm. (ostatnie nowelizacja 2005 rok). [UOP] Ustawa z dnia o Urzędzie Ochrony Państwa Dz.U. nr 30. poz (uchylona). [UOPE] Ustawa z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130, poz. 1450) [UWDG] Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679)

15 [UTPS] Ustawa z dnia o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej Dz.U nr 40 poz. 271 (uchylona). [UOZT] [Zal] Ustawa z dnia o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, Dz.U 119 poz (z późn. zmianami). Zalecenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego, DBTI ABW, Warszawa 2003.

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych Marcin Prządło PODPIS

Bardziej szczegółowo

Czy audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego jest tym samym co audyt informatyczny?

Czy audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego jest tym samym co audyt informatyczny? BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 21, 2004 Czy audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego jest tym samym co audyt informatyczny? Krzysztof LIDERMAN Zakład Systemów Komputerowych, Instytut Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji: historia i stan obecny

Bezpieczeństwo informacji: historia i stan obecny Bezpieczeństwo informacji: historia i stan obecny Autorem tego rozdziału jest dr Bolesław Szomański Wprowadzenie bezpieczeństwo informacji dawniej Problem bezpieczeństwa informacji pojawił się pewnie wtedy

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA I UWIERZYTELNIENIE W USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH

IDENTYFIKACJA I UWIERZYTELNIENIE W USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH IDENTYFIKACJA I UWIERZYTELNIENIE W USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH Przewodnik Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich Warszawa, 2013 Autorzy Zespół redakcyjny: Tomasz Mielnicki (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Ochrona informacji w przedsiębiorstwie turystycznym

Ochrona informacji w przedsiębiorstwie turystycznym Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne. 331 Ochrona informacji w przedsiębiorstwie turystycznym 1. Wstęp Grzegorz Mikrut * Wojciech Jarek Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Bezpieczeństwo systemów komputerowych Program zajęć Bezpieczeństwo systemów komputerowych 1. Wprowadzenie, podstawy i terminologia; Pojęcie informacji; Typy zagrożeń systemów informatycznych i ich klasyfikacja; Pojęcie bezpieczeństwa SI; Polityka

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH, ROZPROSZONYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH. Andrzej Kaczmarek

PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH, ROZPROSZONYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH. Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH, ROZPROSZONYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH Andrzej

Bardziej szczegółowo

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO Paweł Stańczyk PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr. Grzegorza Kotlińskiego Katedra Bankowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu POZNAŃ 2001 O Autorze:

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja bibliotek w świetle ustawy o ochronie danych osobowych. Czy biblioteki przetwarzają dane osobowe czytelników?

Informatyzacja bibliotek w świetle ustawy o ochronie danych osobowych. Czy biblioteki przetwarzają dane osobowe czytelników? Informatyzacja bibliotek w świetle ustawy o ochronie danych osobowych Karol Górski, CISM karol@enigma.com.pl ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. Wstęp Ustawa o ochronie danych osobowych 1 już

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Andrzej Kaczmarek Dyrektor Departamentu Informatyki w Biurze GIODO 2009 DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne dr Krzysztof Korus dr Marek Świerczyński Źródła prawa Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej określają następujące

Bardziej szczegółowo

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego epuap w praktyce epuap w praktyce Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT

Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT Doc. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz - kierownik Projektu Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT zrealizowanej w ramach projektu rozwojowego MNiSzW nr R02 036 02 Instytut Podstaw Informatyki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Raport na temat aktualnego stanu podpisu elektronicznego w Polsce

Raport na temat aktualnego stanu podpisu elektronicznego w Polsce Raport na temat aktualnego stanu podpisu elektronicznego w Polsce Paweł Krawczyk Internet Society Poland Wersja 5 Wstęp... 2 Stan obecny... 3 Podstawy prawne podpisu elektronicznego... 3 Advanced Electronic

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych. Cz. 1. Szymon Sokół

Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych. Cz. 1. Szymon Sokół <Szymon.Sokol@agh.edu.pl> Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych Cz. 1 Szymon Sokół http://home.agh.edu.pl/szymon/pbi/ LITERATURA 1. Młynarski K.: Polityka Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PODPIS ELEKTRONICZNY W BIZNESIE

PODPIS ELEKTRONICZNY W BIZNESIE ROCZNIKI EKONOMII I ZARZĄDZANIA Tom 6(42), numer 2 2014 JUDYTA PRZYŁUSKA-SCHMITT PODPIS ELEKTRONICZNY W BIZNESIE WSTĘP Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą lub kontaktuje się z urzędami administracji

Bardziej szczegółowo

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 Departament Bezpieczeństwa NBP Warszawa, 2015 Spis treści 1. Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo