Janusz Cendrowski Prokom Software SA. Ostatnie 10 lat polskiej kryptografii - czas przełomu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Janusz Cendrowski Prokom Software SA. Ostatnie 10 lat polskiej kryptografii - czas przełomu?"

Transkrypt

1 Janusz Cendrowski Prokom Software SA Ostatnie 10 lat polskiej kryptografii - czas przełomu? W związku ze zmianami ustrojowych, które miały miejsce w latach , Polska wystąpiła z Układu Warszawskiego i zostały zreorganizowane służby ochrony państwa. Po kilku latach nasz kraj wstąpił do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i miała miejsce integracja z Unią Europejską. Nie mogło to być bez wpływu na środki i metody ochrony tajemnicy państwowej i służbowej w organach władzy i administracji publicznej oraz Siłach Zbrojnych w szczególności środki i metody jej kryptograficznej ochrony. Niniejsze opracowanie jest próbą podsumowania ostatnich 10 lat w historii kryptografii w Polsce. Niewątpliwie nie wszystko, co w tej dziedzinie się wydarzyło, było dostępne opinii publicznej. Kryptografia, jak wiadomo, dzieli się na państwową oraz cywilną (komercyjną). Większość zagadnień z pierwszego obszaru jest niedostępnych publicznie, gdyż ich ujawnienie może naruszyć interes obronności i bezpieczeństwa państwa. Natomiast osiągnięcia kryptografii cywilnej są publikowane, gdyż tego wymaga charakter działalności naukowo-badawczej i biznesowej (w zakresie marketingu). Z drugiej strony kryptografia państwowa, tym bardziej w dzisiejszych czasach, nie może istnieć bez obszaru kryptografii cywilnej. Powodem jest wielki potencjał naukowy tej drugiej, szybkość wymiany informacji o nowych rozwiązaniach matematycznych i technicznych, ich silnych stronach i słabościach. Epoka czarnych gabinetów i utajniana wszystkiego, co jest związane z kryptografią (przynajmniej w tym zakresie, w którym ją znamy) jest przeszłością. Należy jednak podkreślić, że z przyczyn oczywistych przepływ informacji pomiędzy tymi obszarami jest zazwyczaj jednostronny od kryptografii cywilnej do państwowej a nie na odwrót. Produkcja urządzeń kryptograficznych też przestała być domeną Państwa, jak to było przed 1989 rokiem. Jest to zjawisko, które od wielu lat występuje w państwach NATO, gdzie tego rodzaju produkcję podejmują zazwyczaj działy specjalne firm komercyjnych. Ponadto, zasady jawności funkcjonowania organów administracji publicznej, wprowadzane sukcesywnie po 1989 roku zakładają publikowanie regulacji prawnych również w obszarze ochrony informacji niejawnych, a więc i w obszarze zastosowań środków i metod ochrony kryptograficznej. Dlatego celowym jest poświecenie uwagi co wydarzyło się w ostatnich latach w Polsce obszarze kryptografii cywilnej oraz w tych obszarach kryptografii państwowej, która może być dostępna szerokiej opinii publicznej.

2 Przepisy prawne 10 lat temu, w roku 1996, zagadnienie ochrony kryptograficznej istniało w oficjalnych przepisach prawnych szczątkowo. Wciąż obowiązywała nieznacznie znowelizowana Ustawa z 1982 roku o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej [UTPS]. Art. 1,5 tej ustawy wskazywał UOP jako właściwy do określania zasad przekazywania wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową za pomocą technicznych środków łączności oraz obligował naczelne i centralne organy państwowe do uzgadniania z UOP organizacji łączności szyfrowej i kodowej. Zarządzenia określające ww. zasady i wymagania w stosunku środków łączności szyfrowej były tajne i dostępne praktycznie tylko dla instytucji państwowych posiadających kancelarie tajne. Bardziej konkretna była Ustawa o UOP [UOP]. Art. 1, ust 2 p. 7 wskazywał tę instytucję jako odpowiedzialną za kryptograficzną ochronę wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową a jawne choć nieopublikowane zarządzenie nr 51 [51] Prezesa Rady Ministrów rozszerzało wykładnię tego przepisu. Powyższe przepisy były zbyt ogólne i dawały UOP swobodę ich interpretowania i wydawania związanych tajnych aktów prawnych. Ponadto nie obejmowały systemów informatycznych a jedynie techniczne środki łączności. Dopiero Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 r. [UOIN] i rozporządzenie w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa [RPWB1] określiło w sposób jawny niektóre zadania zarówno służb ochrony państwa, jak i podmiotów zamierzających przesyłać informacje niejawne w systemach i sieciach teleinformatycznych. Po kilku latach okazało się jednak, że część przepisów było nie precyzyjna i konieczne były nowelizacje, które te niespójności usunęły. 1. Zakres obowiązku ochrony kryptograficznej przy pomocy certyfikowanych urządzeń był w pierwszej wersji ustawy [UOIN] ograniczony do informacji stanowiących tajemnicę państwową. Dopiero nowelizacja z 2001 roku rozszerzyła ten obowiązek na informacje oznaczone klauzulą poufne. Co prawda z ogólnych przepisów (art. 20, ust. 2 [UOIN]) wynikało, że również informacje oznaczone jako zastrzeżone wymagają ochrony w czasie przesyłania, ale brak było jednoznacznego wskazania na potrzebę ochrony kryptograficznej. Dopiero przepis par. 7 nowego rozporządzenia w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa, opublikowanego w 2005 r. [RPWB2], jednoznacznie wymaga takiej ochrony przy przesyłaniu informacji niejawnych poza strefy kontrolowanego dostępu Zastosowanie pojęcia certyfikat i do urządzenia (narzędzia 2 ) kryptograficznego i do systemu (sieci) prowadziło do nieporozumień. Uzyskanie certyfikatu na urządzenie mogło być ( i było) rozumiane jako warunek wystarczający do jego eksploatacji. Dopiero nowelizacja [UOIN] z roku 2005 wprowadziła rozróżnienie certyfikatu 1 Łącznie strefy bezpieczeństwa i administracyjne. 2 Narzędzie kryptograficzne pojawiło się w [UOIN] jako synonim oprogramowania realizującego funkcje kryptograficzne; z niezrozumiałych przyczyn prawnicy uczestniczący w opracowywaniu projektu [UOIN] nie zgodzili się na termin oprogramowanie i tak pozostało do dzisiejszego dnia.

3 ochrony kryptograficznej oraz certyfikatu akredytacji systemu (sieci) teleinformatycznej. 3. Art. 60 ustawy [UOIN] z 1999 roku wymagał, aby urządzenia i narzędzia były certyfikowane, ale nie wskazywał wprost, że to służby ochrony państwa są uprawnione do wydawania tych certyfikatów. Rozporządzenie wykonawcze [RPWB1] wskazywało w par. 10, ust. 2 służby ochrony państwa jako właściwe do potwierdzania przydatności algorytmów i innych środków kryptograficznych do ochrony informacji niejawnych o określonej klauzul tajności. Tą właściwość do potwierdzania należało rozumieć jako uprawnienia do oceny. Jednocześnie to samo rozporządzenie, w par. 4, umożliwiało uznawanie obcych certyfikatów, jeśli zostały wydane prze Krajową Władzę Bezpieczeństwa w kraju NATO. Kolejność paragrafów mogła sugerować, że uznawanie obcych rozwiązań powinno być priorytetowe. Brak oficjalnych informacji, że praktyka uznawania była stosowana, natomiast na liście certyfikowanych rozwiązań ABW znalazło się kilka rozwiązań obcych, ale po przejściu normalnej procedury badań i certyfikacji. Dopiero nowelizacja [UOIN] z 2005 roku wskazuje wprost w art. 60, ust. 3, że Urządzenia i narzędzia kryptograficzne, służące do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą poufne, podlegają badaniom i certyfikacji prowadzonym przez służby ochrony państwa. 4. Ustawa [UOIN] rozdziela kompetencje obu służb ochrony państwa w zakresie kontroli na strefę wojskową 3 (jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane 4 ) i cywilną 5 (pozostałe jednostki organizacyjne przetwarzające informacje niejawne). Nie było natomiast określone, czy certyfikaty wydawane przez obie służb ochrony państwa są wzajemnie uznawalne. Dopiero Art. 60, ust. 4 noweli Ustawy [UOIN] z 2005 roku wprowadza wzajemną ich uznawalność. Nie znaczy to oczywiście, że posiadanie certyfikatu ochrony kryptograficznej wystawionej przez jedną służbę ochrony państwa daje wystarczającą podstawę do uzyskania certyfikatu akredytacji, przez drugą. Co więcej posiadanie certyfikatu ochrony kryptograficznej nie oznacza że wydające go służba ochrony państwa automatycznie wyda certyfikat akredytacji. Należy spełnić, tu szereg kolejnych warunków określonych przez przepisy (opracowanie polityki bezpieczeństwa budowanego systemu w formie szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji, pomyślne przejście audytu itp.). 5. Przepisy rozdziału X [UOIN] i rozporządzenia [RPWB2], choć może rewolucyjne dla funkcjonariuszy, oficerów oraz pracowników pionów ochrony przyzwyczajonych do tradycyjnych dokumentów niejawnych są wysoce niewystarczające dla informatyków, którym powierza się opracowanie szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji. W szczególności, w zakresie środków kryptograficznych problemem jest, jakie rozwiązania (które nie muszą być certyfikowane) będą zaakceptowane przez służby ochrony państwa dla ochrony informacji oznaczonych 3 Termin autora. 4 Pełną definicję tej strefy zawiera art. 29 ust. 1 [UOIN]. 5 Termin autora.

4 klauzulą zastrzeżone. Nieocenione w tym przypadku były 3-dniowe szkolenia prowadzone do roku 2005 przez DBTI ABW oraz pakiet zaleceń ABW w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego (jawne zalecenia ogólne [Zal] oraz szereg niejawnych zaleceń szczegółowych). Niestety od początku roku 2006 ww. szkolenia zostały z niewiadomych przyczyn zredukowane do jednodniowych. Polskie prawo nie stawia żadnych zakazów lub ograniczeń w zakresie wykorzystania środków kryptograficznych w celach prywatnych, czy ochrony informacji biznesowych (tajemnica przedsiębiorstwa) lub pozostałych tajemnic zawodowych. Inaczej przedstawia się sprawa w zakresie produkcji, obrotu i świadczenia usług w tym zakresie. Import i eksport środków ochrony kryptograficznej był i jest do tej pory regulowany przez przepisy Ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym [UOZT]. W pierwszej wersji tej ustawy ( Ustawa o zasadach szczególnej kontroli z zagranicą - rok 1993) przepisy były dość restrykcyjne i koncentrowały się na udzielaniu zgody przez służby ochrony państwa na import środków ochrony kryptograficznych, przeznaczonych dla ochrony informacji stanowiących tajemnicę państwową lub służbową. Nowa Ustawa uchwalona 29 listopada 2000 roku [UOZT], opierając się na regulacjach Porozumienia z Wassenaar, do którego przystąpiła Rzeczpospolita Polska, zwiększyła jeszcze restrykcyjność kontroli. Podmiot gospodarczy dokonujący obrotu z zagranicą musiał uzyskiwać zezwolenie właściwego organu administracji rządowej (Ministerstwa Gospodarki) na eksport, import lub transfer przez polski obszar celny każdego urządzenia lub oprogramowania, w którym parametry mechanizmów kryptograficznych były większe niż określone w liście towarów stanowiącej załącznik do rozporządzenia wykonawczego, a nie mógł być zwolniony na podstawie innych cech (np. sprzedaż przez Internet, , telefonicznie lub detaliczna /ang. retail/). Za przekroczenie przepisów groziła kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności i to nawet w przypadku winy nieumyślnej. Uzyskanie zezwolenia było i jest uzależnione od posiadania Wewnętrznego Systemu Kontroli, zgodnego z normami serii ISO 9000, certyfikowanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Z drugiej strony, interpretacja cech zwalniających z obowiązku uzyskania zezwolenia nastręczała dużo trudności zarówno przedsiębiorcom, jak i organom państwowym, w tym urzędom celnym i prokuratorom angażowanym do kontroli i ścigania przypadków naruszenia przepisów tej ustawy. Dochodziło do przypadków, kiedy to ambasada USA, państwa w którym kontrola eksportu jest bardzo restrykcyjna, na prośbę firm amerykańskich i polskich przedstawiała polskim organom administracji rządowej amerykańską interpretację przepisów Porozumienia z Wassenaar, aby uchronić obywateli polskich przed odpowiedzialnością karną. Po wejściu Polski do UE, przepisy wyraźnie złagodzono. Nie jest już wymagane zezwolenie na import środków ochrony kryptograficznej (art. 6 ust 3 [UOZT]). Z drugiej strony import urządzeń i oprogramowania kryptograficznego oraz niektórych środków łączności, które wcześniej wymagały zezwolenia został objęty monitorowaniem przez Szefa ABW.

5 Zamiast polskiego rozporządzenia, zawierającego listę towarów podlegających kontroli, nowelizacja Ustawy [UOZT] z 2004 roku odwołuje się do rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000 z dnia 22 czerwca 2000 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania (Dz. Urz. WE L 159 z ) i późniejszych. Przyjęte rozwiązanie ma tę niewątpliwą zaletę, że nie trzeba czekać na dostosowanie polskich przepisów do europejskich w przypadku zmiany w liście towarów podlegających kontroli. Podobnym do poprzedniego aktem prawnym jest Ustawa z 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej m.in. w zakresie wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym [UWDG]. Do tego rodzaju wyrobów i technologii zaliczono te same środki ochrony kryptograficznej, które podlegały obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia na mocy ustawy o obrocie z zagranicą [UOZT]. Różnica w tym, że Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej [UWDG] dotyczy nie obrotu międzynarodowego, ale obrotu wewnętrznego, a oprócz tego swoim zakresem obejmuje również samo wytwarzanie. Podstawowym problemem związanym z interpretacją przepisów, zarówno Ustawy [UWDG], jak i rozporządzeń wykonawczych do niej jest to, że za wojskowe lub policyjne uznaje się te środki ochrony kryptograficznej, które będą używane do ochrony informacji niejawnych. Obowiązek uzyskiwania koncesji MSWiA na wytwarzanie i obrót tego rodzaju tecgnologiami i wyrobami dotyczy więc tych podmiotów gospodarczych, które przewidują sprzedaż tych wyrobów do podmiotów podlegających ustawie o ochronie informacji niejawnych. Reasumując, na dzień dzisiejszy, funkcjonowanie trzech wyżej przedstawionych aktów prawnych można przedstawić w postaci następujących przykładów. a) Firma, która produkuje oprogramowanie szyfrujące i zamierza je sprzedać innemu podmiotowi gospodarczemu do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, bankowej, lekarskiej itp. nie musi spełniać żadnych warunków związanych z powyższymi przepisami. b) Natomiast, jeśli to oprogramowanie ma być używane do ochrony informacji oznaczonych klauzulą zastrzeżone, to firma musi spełnić wymagania [UWDG] i uzyskać koncesję MSWiA. c) Firma, która zamierza konstruować urządzenia przeznaczone dla ochrony informacji niejawnych od poziomu poufne musi spełnić szereg bardzo trudnych warunków określonych w [UOIN] (strefa bezpieczeństwa, kancelaria tajna, poświadczenia dla pracowników, ochrona systemu teleinformatycznego potwierdzona zatwierdzeniem Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa). W szczególności, jeśli urządzenia mają być używane do ochrony informacji stanowiących tajemnicę państwową musi uzyskać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Oprócz tego musi uzyskać koncesję MSWiA 6. d) Firma sprowadzająca z zagranicy i sprzedająca routery z oprogramowaniem lub kartami szyfrującymi do banku niepaństwowego musi posiadać system WSK i informować ABW o tej transakcji (monitorowanie na podstawie [UOZT]). 6 Uzyskanie tej koncesji na podstawie [UWDG]jest w świetle wymagań [UOIN] kwiatkiem do kożucha, ale pozostaje obowiązkiem.

6 e) Firma zamierzająca sprowadzić z zagranicy i sprzedawać te same routery z oprogramowaniem lub kartami szyfrującymi, ale dla organu administracji publicznej, który użyje je do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone musi oprócz posiadania systemu WSK - po spełnieniu szeregu warunków organizacyjnych i technicznych uzyskać koncesję MSWiA a przed samą transakcją poinformować ABW. f) Firma zamierzająca sprowadzać z zagranicy i sprzedawać szyfratory przeznaczone do ochrony informacji oznaczonych klauzulą poufne, po uzyskaniu certyfikatu jednej z dwóch służb ochrony państwa 7 na te urządzenia, musi spełnić wymagania wszystkich trzech ustaw zbudować system ochrony informacji niejawnych [UOIN], uzyskać koncesję [UWDG], posiadać system WSK i poinformować ABW o fakcie sprowadzenia urządzeń z zagranicy[uozt]. Innymi aktami prawnymi, które wprowadzają regulację w obszarze kryptografii, tym razem zupełnie cywilnej, jest Ustawa o podpisie elektronicznym [UOPE] i rozporządzenie wykonawcze do niej, traktujące o politykach certyfikacji [R1094]. Rozporządzenie to, w odróżnieniu od rozporządzenia w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa [RPWB] zawiera szczegółowe regulacje techniczne i kryptograficzne. Opisywane są struktury certyfikatów i list CRL (zgodne z normą [X.509]), długości kluczy algorytmów RSA, DSA, algorytmów opartych o krzywe eliptyczne itp. oraz spełniania kryteriów oceny ITSEC, Common Criteria lub FIPS [140-2]. Ciekawym jest fakt, że o ile istnieje kompatybilność pomiędzy poziomami pewności (uzasadnienia zaufania) ITSEC i Common Criteria, to nie można tego powiedzieć o ich kompatybilności z poziomami amerykańskiej normy FIPS Mimo to rozporządzenie [R1024] te poziomy traktuje równorzędnie. Normalizacja Zagadnieniami normalizacji środków ochrony kryptograficznej oraz (jawnych) kryteriów ich oceny zajmuje się Komitet Techniczny nr 182 Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych (dalej KT 182) w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Komitet działa już 13 lat (początkowo jako Normalizacyjna Komisja Problemowa 182 Zabezpieczenie systemów i ochrona danych ). Zasiadają w nim przedstawiciele wszystkich liczących się środowisk naukowych zajmujących się kryptografią, niektórych organów administracji rządowej i przedsiębiorstw państwowych, banków oraz firm produkujących urządzenia i oprogramowanie przeznaczone do ochrony danych. W zasadzie działalność KT 182 polega na lokalizacji jako polskie normy standardów ISO/IEC opracowywanych przez podkomisję SC27 wspólnego komitetu JTC1 organizacji ISO i IEC. Należy tu zwrócić uwagę, że brak jest jak na razie wielu europejskich standardów w tej dziedzinie. Lista polskich norm w dziedzinie kryptografii jest na dzień dzisiejszy niemała. Należą do niej: 7 W świetle reorganizacji WSI nie wiadomo, która z nowych służb wojskowych przejmie zadania Krajowej Władzy Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

7 a) PN-ISO/IEC 8372:1996 Przetwarzanie Informacji Tryby pracy algorytmu szyfrowania bloków 64-bitowych. b) PN-ISO 9160:1997 Przetwarzanie informacji - Szyfrowanie danych - Wymagania dotyczące współpracy w warstwie fizycznej. c) PN-ISO/IEC 9796:1997 Technika informatyczna -. Techniki zabezpieczeń - Schemat podpisu cyfrowego z odtwarzaniem wiadomości. d) PN-ISO/IEC 9797:1996 Technika informatyczna - Techniki zabezpieczeń - Mechanizm integralności danych wykorzystujący kryptograficzną funkcję kontroli z algorytmem szyfrowania blokowego. e) PN-ISO/IEC :1996 Technika informatyczna - Techniki zabezpieczeń. Mechanizmy uwierzytelniania podmiotów (5 arkuszy Model ogólny, Mechanizmy wykorzystujące symetryczne algorytmy szyfrowania, Mechanizmy stosujące techniki podpisu cyfrowego, Mechanizmy wykorzystujące techniki wiedzy zerowej oraz Mechanizmy wykorzystujące kryptograficzną funkcję kontrolną). f) PN-ISO/IEC 9979:2001 Technika informatyczna - Techniki zabezpieczeń. Procedury rejestracji algorytmów kryptograficznych. g) PN-ISO/IEC 10116:1996 Technika informatyczna - Tryby pracy algorytmu szyfrowania bloków n-bitowych. h) PN-ISO/IEC :1996 Technika informatyczna - Techniki zabezpieczeń. Funkcje skrótu (4 arkusze - Postanowienia ogólne, Funkcje skrótu wykorzystujące n-bitowy algorytm szyfrowania blokowego, Dedykowane funkcje skrótu oraz Funkcje skrótu wykorzystujące arytmetykę modularną). i) PN-ISO/IEC :1998 Technika informatyczna -. Techniki zabezpieczeń. Zarządzanie kluczami (3 arkusze: - Struktura, - Mechanizmy z zastosowaniem technik symetrycznych, - Mechanizmy z zastosowaniem technik asymetrycznych). j) PN-ISO/IEC :1999 Technika informatyczna - Techniki zabezpieczeń. Niezaprzeczalność (3 arkusze: - Model ogólny, - Mechanizmy wykorzystujące techniki symetryczne, - Mechanizmy wykorzystujące techniki asymetryczne). k) PN-ISO/IEC :2000 Technika informatyczna - Techniki zabezpieczeń. Podpisy cyfrowe z załącznikiem (2 arkusze: Część 1: Opis ogólny, Część 3: Mechanizmy oparte na certyfikatach). l) PN-ISO/IEC :2005 Technika informatyczna -. Techniki zabezpieczeń - Usługi znacznika czasu (2 arkusze: Część 1: Struktura, Część 2: Mechanizmy tworzenia tokenów niezależnych, Część 3: Mechanizmy tworzenia tokenów wiązanych) m) PN-ISO/IEC :2005 Technika informatyczna -. Techniki zabezpieczeń Techniki kryptografii oparte na krzywych eliptycznych Część 1: Postanowienia ogólne. n) PN-ISO/IEC :2005 Technika informatyczna -. Techniki zabezpieczeń - Schemat podpisu cyfrowego z odtwarzaniem wiadomości. Część 2 Mechanizmy oparte na faktoryzacji liczb całkowitych.

8 W zakresie kryteriów oceny ustanowiono dwie normy pierwszą i trzecią cześć wspólnych kryteriów (Common Criteria) oraz procedury rejestracji profili: a) PN-ISO/IEC :2002 Technika informatyczna - Techniki zabezpieczeń Kryteria oceny zabezpieczeń teleinformatyki (2 arkusze: Część 1: Wprowadzenie i model ogólny, Część 3: Wymagania uzasadnienia zaufania do zabezpieczeń). b) PN-ISO/IEC 15292:2004 Technika informatyczna -. Techniki zabezpieczeń Procedury rejestracji profili zabezpieczeń Praktycznie ustanowienie dwóch ostatnich norm nie ma jeszcze dużego znaczenia, gdyż Polska nie należy do organizacji CCRA (Common Criteria Recognition Arrangement). Nie udało się jak do tej pory stworzyć Krajowego Systemu Oceny i Certyfikacji, co było swego czasu postulowane na forum publicznym [C_K]. Brak jest właściwych podstaw prawnych w tym zakresie oraz zainteresowania biznesu tworzeniem komercyjnych laboratoriów badawczych. Dość ważną normą, związaną z kryptografią jest norma terminologiczna [02000]. Norma te jednak, jak pokazała praktyka, ze względu na swój zakres i powstawanie innych nowych polskich norm, wymaga ciągłych zmian. Pożądane byłyby jej ponowne ustanawianie nie rzadziej niż co 2-3 lata, czego przeszkodą jest brak finansowania ze strony PKN. Bardzo ważną rolą, jaką spełnia komitet KT 182 (a poprzednio NKP 182), było i jest uczestnictwo w tworzeniu standardów ISO/ISC na forum podkomisji SC27. Uczestnictwo to sprowadza się zarówno do opiniowani projektów standardów na wszystkich etapach ich powstawania, uczestnictwa w ich opiniowaniu, jak również do czynnego uczestnictwa w posiedzeniach plenarnych komisji SC27 i posiedzeniach jej 3-ch grup roboczych. Przeszkodą w uczestnictwie są koszty, które muszą ponosić członkowie KT182 lub ich macierzyste organizacje (firny, instytucje), jeśli te posiedzenia odbywają się w odległych lokalizacjach na świecie. Nie pojawiły się, jak do tej pory, propozycje polskich norm w dziedzinie kryptografii (np. standard polski algorytmu szyfrowania). Wynika to, rzecz jasna z kilku przyczyn. Standaryzacyjne rozwiązania ISO/IEC są wynikiem wielu lat pracy środowisk naukowych i biznesu USA, krajów Europy Zachodniej, Kanady i Dalekiej Azji (głównie Japonia, Australia). Warto tu wspomnieć chociażby udział firmy IBM w opracowaniu algorytmu DES, który był przez 20 lat standardem dla ochrony informacji unclassified but sensitive (w Polsce odpowiednikiem są informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone ). Podobnie wszystkie stosowane dziś w obszarze cywilnej kryptografii algorytmy (m.in. Rijdael, IDEA, Blow- i Two- Fish, RSA, DH), techniki (m.in. podpis cyfrowy) oraz protokoły (m.in. SSL. SSH, IPSEC, SCEP) powstały w ośrodkach akademickich i firmach produkujących urządzenia i oprogramowanie przeznaczone dla ochrony informacji. Nie ma więc potrzeby wyważać otartych drzwi. Innym powodem takiego stanu rzeczy jest praktycznie brak finansowania przez PKN działalności komitetów technicznych. Zakłada się, że tworzenie polskich norm.powinno być sponsorowane przez podmioty zainteresowane w ich ustanowieniu a jedyne środki przyznawane przez PKN są wykorzystywane na lokalizację norm europejskich CEN/CENLEC.

9 Środowiska Naukowo-Badawcze i Konferencje Do roku 1990 ośrodki akademickie w Polsce nie zajmowały się kryptografią a przynajmniej brak jest oficjalnych informacji na ten temat. Sytuacja zmieniła się w latach dziewięćdziesiątych ub. wieku. Badania naukowe w dziedzinie kryptografii i kryptoanalizy oraz kształcenie w tej dziedzinie studentów rozpoczęło w tym czasie kilka ośrodków akademickich. Należy tu wymienić Politechnikę Warszawską, Politechnikę Poznańską, Wojskową Akademię Techniczną, Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Zielonogórski. Zaczęły się pojawiać opracowania naukowe, książki i artykuły, wystąpienia na konferencjach i seminariach opisujące i oceniające istniejące rozwiązania kryptograficzne, jak i zawierające propozycje nowych algorytmów i protokołów. Z drugiej strony można zauważyć, że osiągnięcia naukowe na forum międzynarodowym były głównie udziałem jedynie polskich naukowców pracujących za granicą. Należy tu wyróżnić opracowanie algorytmu Loki97 zgłoszonego na konkurs AES (prof. J. Pieprzyk Australia) oraz propozycja ataku algebraicznego XSL na wiele znanych algorytmów symetrycznych (zarówno blokowych jak i strumieniowych), w tym oczywiście na algorytm Rijdael (J. Pieprzyk [Pietrz], N. T. Courtois [Cur]). Jeśli zaproponowany 4 lata temu ww. atak okaże się obliczeniowo wykonalny, to bezpieczeństwo publicznie znanych algorytmów stanie pod znakiem zapytania. Paradoksem (jednym z wielu w kryptografii) jest to, że najbardziej podatne na te ataki będą algorytmy o przejrzystej strukturze, tak zaprojektowane, żeby łatwo było udowodnić, że nie posiadają nieznanych lub ukrytych słabych miejsc. W ciągu ostatnich 10 lat zagadnienia ochrony kryptograficznej były obecne na wielu konferencjach poświęconych bezpieczeństwu informacji lub innym zagadnieniom projektowania, wdrażania i eksploatacji systemów IT 8. Bezsprzecznie należy wyróżnić tu coroczną Konferencję Zastosowań Kryptografii Enigma, która na stale wpisała się do kalendarza wydarzeń naukowych w tej dziedzinie. Organizatorzy zapewniają obecność na konferencji przedstawicieli światowej czołówki naukowej w dziedzinie kryptografii. Obecni są przedstawiciele organów administracji publicznej, ważnym wydarzeniem są wystąpienia przedstawicieli Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW, którzy podsumowują stan ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych eksploatowanych w administracji publicznej. Można w tym miejscu wyrazić życzenie, aby Konferencja Enigma i podobne jej konferencje nie zatraciły swego charakteru i stały się forum naukowych spotkań większej ilości krajowych i zagranicznych środowisk naukowych zajmujących się kryptografią cywilną. Produkcja i wdrożenia 8 Terminy używane w niniejszym opracowaniu nie świadczą o terminologicznych preferencjach autora ale oddają tendencje zauważalne w różnych obszarach prawno-państwowym, naukowym i biznesie.

10 W latach poprzedzających Ustawę o ochronie informacji niejawnych, organy administracji rządowej i banki państwowe używały urządzeń dopuszczonych przez MSW a później jego następcę Urząd Ochrony Państwa w zakresie realizacji art. 1,5 Ustawy o ochronie tajemnicy państwowej [UOTP]. Jeszcze na kilka lat przed wejściem w życie Ustawy o ochronie informacji niejawnych, w związku z procesem wstępowania do Sojuszu Północnoatlantyckiego podjęto w UOP działania w zakresie zorganizowania laboratorium badawczego i jednostki certyfikującej urządzenia i oprogramowanie kryptograficzne. Formalną decyzją z w tej sprawie podjął Minister Spraw Wewnętrznych [1842]. Wejście w życie Ustawy [UION] dało stymul do konstruowania narodowych rozwiązań kryptograficznych bądź certyfikowania rozwiązań zagranicznych. Rozpoczęło pracę Laboratorium Badawcze Urządzeń i Systemów Kryptograficznych (aktualnie Laboratorium Ochrony Kryptograficznej), wybrano formalne (jawne) kryteria oceny europejskie kryteria Information Technology Security Evaluation Criteria [ITSEC]. Natomiast do oceny przydatności rozwiązań do poszczególnych klauzul tajności stosowane są kryteria niejawne. Lista środków ochrony kryptograficznej, posiadających certyfikaty UOP (później ABW) była od początku jawna i publikowana, początkowo na żądanie zainteresowanych podmiotów, później na stronie WWW (http//:www.abw.gov.pl/bezp_tel/lista%20ljc%20001_26_0krypto_ pdf/ - zawiera listę z dnia ). Pierwsze, które uzyskały certyfikat UOP i weszły do zastosowania w tej dziedzinie były urządzenia szwajcarskiej firmy Omnisec. Aktualnie na liście certyfikowanych rozwiązań znajdują się dwa urządzenia, które nie mają w Polsce konkurentów w swojej klasie, a mianowicie: a) Omnisec 520 szyfrator transmisji telekopiowej (faksowej), b) Omnisec 650 szyfrator liniowy, w zależności od typu z interfejsem T1 lub T3. Oba typy urządzeń zostały dopuszczone do ochrony informacji oznaczonych klauzulą do tajne włącznie. Wkrótce (rok 2000 i następne) pojawił się szereg urządzeń polskiej produkcji (firma COMP S.A.), z których na największą uwagę ze względu na późniejsze zastosowanie w wielu systemach zasługuje rodzina szyfratorów uniwersalnych CompCrypt Delta. W terminologii zachodniej są to szyfratory HSM (ang. High Security Module) przeznaczone dla realizacji operacji kryptograficznych w ramach infrastruktury klucza publicznego PKI. Rodzina ta składa się ogółem z 19 rozwiązań (dla 7 z nich ważność certyfikatów już upłynęła, co nie oznacza że nie można ich dalej eksploatować patrz Uwaga), zgrupowanych w następujące typy: a) CompCrypt Delta-1, przeznaczenie Centrum Certyfikacji Kluczy, b) CompCrypt Delta-2, przeznaczenie serwery, c) CompCrypt Delta-3, przeznaczenie stacje robocze, d) CompCrypt Delta-4, przeznaczenie stacje generacji kluczy. W ramach każdego z powyższych typów istnieją odmiany rozwiązania różniące się zastosowanym algorytmem symetrycznym (co determinuje przydatność do ochrony informacji

11 oznaczonych klauzulą poufne lub tajne ) lub/i maksymalną długością kluczy algorytmu asymetrycznego, a w przypadku urządzenia Delta-2 występują odmiany w obudowie rack. Przykładem oprogramowania kryptograficznego jest pakiet oprogramowania PEM Heart stanowiący (w zależności od typu) gotowy plugin do systemów poczty elektronicznej lub zestaw bibliotek kryptograficznych, które można zaimplementować we własnych aplikacjach. Pakiet ten. Produkt firmy Enigma SOI Sp. z o.o. posiada w zależności od wsparcie sprzętowego certyfikat do poziomu zastrzeżone lub poufne. Wyżej wymienione urządzenia i oprogramowanie korzystają z opracowanego przez firmę Enigna SOI Sp. z o.o. (aktualnie w grupie kapitałowej COMP) systemu Centaur, przy pomocy którego można zorganizować Centrum Certyfikacji Kluczy i Punkty Rejestracji. System ten według nieoficjalnych informacji uzyskał już certyfikat ABW na poziom zastrzeżone (choć brak jeszcze tej informacji na stronie Wszystkie powyższe rozwiązania znalazły swoje zastosowanie w systemach teleinformatycznych szeregu organów administracji publicznej, banków i firm zobowiązanych do realizacji zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem Państwa. Inne urządzenia kryptograficzne opracowane w firmie COMP S.A. które uzyskały certyfikaty i znalazły zastosowanie w organach administracji publicznej to rodzina szyfratorów dysków CompCrypt Gama i szyfratorów interfejsu szeregowego CompCrypt Ro. Ponadto wspólnie z firmą DGT Sp. z o.o. została skonstruowana, uzyskała certyfikaty i znalazła zastosowanie w obszarze transmisji w sieciach cyfrowych ISDN rodzina szyfratorów CompCrypt Alfa. W ramach tej rodziny skonstruowano 3 typy podstawowe oraz dwa typy (każde w dwóch odmianach) z przeznaczeniem dla Centrum Certyfikacji kluczy u stacji generacji kluczy. Nowszą odmianą tego rodzaju urządzeń jest rodzina szyfratorów AGAT, opracowana przez firmę Techlab 2000 Sp. z o.o. na zamówienie Prokom Software, razem z oprogramowaniem Stacji Zarządzania Kluczami wspomaganej przez Bezpieczny Moduł Kryptograficzny. Produkty te są w trakcie certyfikacji w ABW. W innym obszarze przesyłania informacji środkami łączności, a mianowicie telefonii komórkowej certyfikaty uzyskały 4 zagraniczne urządzenia: a) urządzenie szyfrujące HC2413 do telefonu komórkowego Sagem (Crypto AG) do poziomu poufne, b) telefon komórkowy TopSec GSM S35i (Rhode&Schwarz) do poziomu zastrzeżone, c) telefon szyfrujący GSM MW3026S (Sagem) do poziomu zastrzeżone, d) telefon szyfrujący GSM HC2423 do poziomu poufne. Natomiast w obszarze telefonii analogowej dopuszczono do przetwarzania informacji niejawnych: a) szyfrator głosu HC2203 PSTN (Crypto AG) do poziomu poufne,

12 b) telefon szyfrujący typy Cygnus Silver i Cygnus Gold (RWT-TP S.A. / Techlab2000 Sp. z o.o.) do poziomu Zastrzeżone. W kolejnym, bardzo ważnym obszarze przesyłania informacji niejawnych, a mianowicie przesyłaniu pakietów TCP/IP, dopuszczono rozwiązania szwajcarskie (firma Crypto AG) dla budowy wirtualnych sieci prywatnych (ang VPN). Certyfikaty ABW otrzymały więc (wszystkie do poziomu poufne ): a) szyfrator IP HC7820 (typ 10Mbps), b) stacja zarządzania SNMC-7000, c) karta szyfrująca HC6378 PC Security + VPN (dwa typy). W tym samym obszarze, certyfikat na poziomie zastrzeżone uzyskało polskie rozwiązanie szyfrator IP Optimus ABA IPSec Gateway wspólny produkt firm Optimus S.A. i ABA Sp. z o.o. Aktualnie w certyfikacji znajdują się 3 polskie szyfratory IP (producenci Prokom Software SA 9 ). COMP S.A. oraz Krypton Polska Sp. z o.o). Z dostępnych informacji wynika że będą to nowoczesne urządzenia o przepustowości 100 Mbps, w wersjach zarówno dla poziomu poufne (zawierających implementację algorytmem narodowym NASZ-P-05), jak również dla poziomu tajne (z implementacją algorytmu narodowego NASZ1). Należy zauważyć, że jednym rozwiązaniem dla ochrony informacji ściśle tajnych, na liście ABW, jest System SKALAR opracowany przez DBTI ABW. Cechą charakterystyczną procesu badań i certyfikacji prowadzonego przez ABW jest wydawanie certyfikatów na określony czas (zazwyczaj 5 lat). Wiąże się to nie tylko z procesem starzenia się rozwiązań technicznych i technologicznych, ale przede wszystkim z możliwością zmniejszenia mocy rozwiązań kryptograficznych w świetle pojawienia się nowych ataków. Po tym okresie producent jest zmuszony do recertyfikacji. Regułą jest zresztą, że przedstawia wtedy rozwiązanie nowocześniejsze, co najmniej w warstwie oprogramowania). Certyfikacja urządzeń i oprogramowania na określony czas, będąca ograniczeniem w stosunku do producentów, nie powinna być jednak ograniczeniem w stosowaniu dla odbiorców tych urządzeń.trudno bowiem wymagań od organu administracji publicznej, który wydał duże środki finansowe na urządzenia kryptograficzne, aby po pięciu latach przestał je użytkować i został pozbawiony możliwości ochrony przesyłanych informacji niejawnych. Niewątpliwe proces wycofywania urządzeń i oprogramowania powinien być bardziej elastyczny i bezpieczny niż ograniczony do ważności certyfikatu. Lista ABW co prawda zawiera wiele urządzeń, ale nie wszystkie odpowiadają współczesnym wymaganiom klientów pod względem szybkości. Jest to niestety spowodowane przyczynami obiektywnymi proces badań i certyfikacji, czasami trwający kilka lat zamraża rozwój urządzenia, przede wszystkim w warstwie sprzętowej, ale również systemu operacyjnego z którym dane rozwiązanie ma współpracować. Z drugiej strony należy podkreślić różnorodność 9 Docelowo rozwiązanie ma być przekazane jako aport do firmy COMP S.A. w ramach reorganizacji grupy kapitałowej Prokom i organizacji tzw. Centrum Kompetencyjnego Bezpieczeństwa.

13 tych rozwiązań oraz fakt, że stosowana procedura badań i certyfikacji czyni proces wprowadzania rozwiązań kryptograficznych czytelnym zarówno dla producentów jak i odbiorców organów administracji publicznej i innych podmiotów, które mają dostęp do informacji niejawnych. W zakresie zastosowań cywilnych firmy, w tym banki, używają najróżniejszych urządzeń i oprogramowania kryptograficznego. Szerokim powodzeniem cieszą się m.in. różne rozwiązania firmy Cisco w zakresie budowy wirtualnych sieci prywatnych VPN. Wiele witryn WWW, w szczególności realizujących bankowość elektroniczną korzysta z oprogramowania firmy Microsoft i wbudowanych w system mechanizmów i biblioteki kryptograficznej pozwalających na zestawienie pomiędzy przeglądarką a serwerem WWW bezpiecznego połączenia. Co pewien czas wykrywane są jednak w tych aplikacjach i bibliotekach nowe podatności i pojawiają się nowe ataki. Przykładem jest ataki na ścieżkę certyfikatów umożliwiający podszycie się pod autentyczną stronę banku [Kraw]. Warte jest odnotowania, że firmy tworzące dla zapotrzebowań w obszarze informacji niejawnych konstruują również urządzenia i oprogramowanie dla obszaru komercyjnego. Przykładem jest tutaj urządzenia Delta 2 TLS akcelerator protokołu SSL/TLS oraz serwer uwierzytelniający SU (oba produkty - COMP SA). Podsumowanie Na pytanie, czy ostatnie 10 lat polskiej kryptografii było czasem przełomu należy odpowiedzieć twierdząco. Jeśli nie odnotowano w tym czasie takich spektakularnych sukcesów, jak złamanie szyfru Enigmy przed II wojną światową 10, to nie znaczy, że brak było znaczących rezultatów w następujących obszarach: a) porządkowania sfery prawnej zastosowań środków ochrony kryptograficznej, b) kształcenia studentów, popularyzacji naukowych i praktycznych aspektów kryptografii na konferencjach i publikacjach, c) opracowywania nowych rozwiązań, d) normalizacji w zakresie algorytmów, technik i mechanizmów kryptograficznych oraz kryteriów ich oceny, e) implementacji algorytmów, technik i mechanizmów kryptograficznych w urządzeniach i oprogramowaniu kryptograficznym, zarówno dla sfery komercyjnej (tajemnice prawnie chronione), jak i dla podmiotów przetwarzających informacje niejawne. Wszelkie uwagi i polemiki pod adresem treści niniejszego opracowania proszę kierować na adres 10 Warto jednak odnotować, że o sukcesach Biura Szyfrów SzG WP w złamaniu Enigmy świat dowiedział się dopiero po ok. 50 latach a Anglicy oficjalnie potwierdzili wkład Polaków w program Ultra dopiero pod koniec lat 90-ch.

14 Literatura [02000] PN-I-02000:2002 Technika Informatyczna - Zabezpieczenia w systemach informatycznych Terminologia. [140-2] FIPS PUB Security Requirements for Cryptographic modules. NIST [1842] Decyzja nr 1842/86 MSW z dnia r. w sprawie badań i certyfikacji wyrobów o przeznaczeniu specjalnym w laboratoriach badawczych i jednostce certyfikującej [51] Zarządzenie nr 51 Prezesa RM z dnia w sprawie określenia szczegółowych zadań Urzędu Ochrony Państwa (uchylone). [C_K] Janusz Cendrowski, Robert Kośla, Rola kryteriów oceny zabezpieczeń teleinformatyki dla bezpieczeństwa teleinformatycznego polskiej administracji publicznej XXI wieku, IT Security Magazine, nr 6-7 (22-23) [Cur] [Kraw] [Pietrz] [R1094] Nicolas T. Courtois, Algebraic attacks and design of block ciphers (e.g. AES), stream ciphers, and multivariate public key schemes", Materiały VII KKZK Enigma msiemitm.pl.php. J. Pieprzyk, J. Y. Cho, Algebraic attacks on SOBER t-32 and SOBER t-16 without stuttering, Materiały KKZK Enigma 2005 Warszawa Rozporządzenie RM z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (dz. U. Nr 128, poz. 1094) [RPWB1] Rozporządzenie Prezesa RM z dnia w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, Dz.U. 18, poz. 162 (uchylone). [RPWB2] Rozporządzenie Prezesa RM z dnia w sprawie określenia podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, Dz.U. 171, poz [X509] X509: 1997, ITU-T Recommendation: Information Technology Open Systems Interconnection The Directory Authentication Framework. [UOIN] Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 o ochronie informacji niejawnych Dz.U. nr 11 poz. 95 z późn. zm. (ostatnie nowelizacja 2005 rok). [UOP] Ustawa z dnia o Urzędzie Ochrony Państwa Dz.U. nr 30. poz (uchylona). [UOPE] Ustawa z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130, poz. 1450) [UWDG] Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679)

15 [UTPS] Ustawa z dnia o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej Dz.U nr 40 poz. 271 (uchylona). [UOZT] [Zal] Ustawa z dnia o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, Dz.U 119 poz (z późn. zmianami). Zalecenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego, DBTI ABW, Warszawa 2003.

Ostatnie 10 lat polskiej kryptografii. - czas przełomu? dr Janusz Cendrowski PKN KT 182 Warszawa 2006

Ostatnie 10 lat polskiej kryptografii. - czas przełomu? dr Janusz Cendrowski PKN KT 182 Warszawa 2006 Ostatnie 10 lat polskiej kryptografii - czas przełomu? dr Janusz Cendrowski PKN KT 182 Warszawa 2006 Plan prezentacji Kryptografia państwowa i komercyjna Rozwój kryptografii w ośrodkach akademickich Konferencje,

Bardziej szczegółowo

Lista środków ochrony kryptograficznej posiadających certyfikaty Jednostki Certyfikującej Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW.

Lista środków ochrony kryptograficznej posiadających certyfikaty Jednostki Certyfikującej Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW. Lista środków kryptograficznej posiadających certyfikaty Jednostki Certyfikującej Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW DEARTAMENT BEZIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO AGENCJA BEZIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 18 poz. 162 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 18 poz. 162 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 162 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna 1. Wstęp Wprowadzenie do PKI Infrastruktura klucza publicznego (ang. PKI - Public Key Infrastructure) to termin dzisiaj powszechnie spotykany. Pod tym pojęciem kryje się standard X.509 opracowany przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 17 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 45 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 17 sierpnia 2012 r. N-21920/2012 ZARZĄDZENIE NR 45 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie certyfikacji urządzeń, narzędzi oraz środków przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Prezentacja do obrony pracy dyplomowej: Wzorcowa polityka bezpieczeństwa informacji dla organizacji zajmującej się testowaniem oprogramowania. Promotor: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura klucza publicznego w sieci PIONIER

Infrastruktura klucza publicznego w sieci PIONIER Infrastruktura klucza publicznego w sieci PIONIER Ireneusz Tarnowski Konferencja i3 Wrocław, 2 grudnia 2010 Plan wystąpienia PKI Infrastruktura Klucza Publicznego Zastosowania certyfikatów X.509 Jak to

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa Polityka bezpieczeństwa Formalny dokument opisujący strategię bezpieczeństwa. Oczekiwana zawartość: cele, standardy i wytyczne, zadania do wykonania, specyfikacja środków, zakresy odpowiedzialności. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla użytkowników sieci PIONIER

Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla użytkowników sieci PIONIER Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla użytkowników sieci PIONIER Ireneusz Tarnowski Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Poznań, 4 listopada 2009 Plan wystąpienia PKI Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Andrzej Chrząszcz NASK Agenda Wstęp Sieci Wirtualne i IPSEC IPSEC i mechanizmy bezpieczeństwa Jak wybrać właściwą strategię? PKI dla VPN Co oferują dostawcy

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treści 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUŻY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI NAZWA SYSTEMU WERSJA.(NUMER WERSJI DOKUMENTU, NP. 1.0)

PROCEDURY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI NAZWA SYSTEMU WERSJA.(NUMER WERSJI DOKUMENTU, NP. 1.0) pełna nazwa jednostki organizacyjnej ZATWIERDZAM... PROCEDURY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI DLA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO NAZWA SYSTEMU WERSJA.(NUMER WERSJI DOKUMENTU, NP. 1.0) Pełnomocnik Ochrony Kierownik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH Robert Goniacz WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE Obszar sił zbrojnych Najważniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak

epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak BIG TRENDY TECHNOLOGICZNE TRANSFORMACJA DOSTĘPU DO LUDZI I INFORMACJI +WYZWANIA W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA Mobile Social Cloud Millennials (cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo kart elektronicznych

Bezpieczeństwo kart elektronicznych Bezpieczeństwo kart elektronicznych Krzysztof Maćkowiak Karty elektroniczne wprowadzane od drugiej połowy lat 70-tych znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia: bankowości, telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Konsola, TELNET, SSH 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej 2) Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Wersja 1.5 Historia dokumentu Numer wersji Status Data wydania 1.0 Dokument zatwierdzony przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Warsztaty ochrony informacji niejawnych

Warsztaty ochrony informacji niejawnych Warsztaty ochrony informacji niejawnych Opis Przygotowanie i prowadzenie kompleksowej dokumentacji normującej ochronę informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej według ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych

PLAN DZIAŁANIA KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych STRESZCZENIE PLAN DZIAŁANIA KT 182 Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych 1 ŚRODOWISKO BIZNESOWE KT 1.1 Opis środowiska biznesowego Na działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/42/2008 Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa jako kluczowy element systemu informatycznego. Krzysztof Młynarski Teleinformatica Krzysztof.Mlynarski@security.

Polityka Bezpieczeństwa jako kluczowy element systemu informatycznego. Krzysztof Młynarski Teleinformatica Krzysztof.Mlynarski@security. Polityka Bezpieczeństwa jako kluczowy element systemu informatycznego Krzysztof Młynarski Teleinformatica Krzysztof.Mlynarski@security.pl Główne zagadnienia referatu Pojęcie Polityki Bezpieczeństwa Ocena

Bardziej szczegółowo

WSIZ Copernicus we Wrocławiu

WSIZ Copernicus we Wrocławiu Bezpieczeństwo sieci komputerowych Wykład 4. Robert Wójcik Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu Plan wykładu Sylabus - punkty: 4. Usługi ochrony: poufność, integralność, dostępność,

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie

Wykład 4 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie Wykład 4 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie rodzaje szyfrowania kryptografia symetryczna i asymetryczna klucz publiczny i prywatny podpis elektroniczny certyfikaty, CA, PKI IPsec tryb tunelowy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika STOWARZYSZENIE PEMI Przewodnik użytkownika wstęp do podpisu elektronicznego kryptografia asymetryczna Stowarzyszenie PEMI Podpis elektroniczny Mobile Internet 2005 1. Dlaczego podpis elektroniczny? Podpis

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN

DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN Departament Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Poz. 82 DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Informacji

Systemy Ochrony Informacji 1 Systemy Ochrony Informacji Enigma Systemy Ochrony Informacji jest producentem, dostawcą i integratorem zaawansowanych dedykowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa systemów ze szczególnym naciskiem

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Świtała WPiA UKSW

Krzysztof Świtała WPiA UKSW Krzysztof Świtała WPiA UKSW Podstawa prawna 20 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 22-X-2015

Zielona Góra, 22-X-2015 IT Security Academy Zielona Góra, 22-X-2015 Plan inauguracji 13:00 13:05 Przywitanie gości i uczestników. 13:05 13:15 Wystąpienie Dziekana WIEA Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. inż. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds.

Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds. Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds. CC SEKAP. W dniu dzisiejszym przedstawię Państwu w jaki

Bardziej szczegółowo

Platforma Integracji Komunikacji

Platforma Integracji Komunikacji Platforma Integracji Komunikacji ogólnopolska łączność służbowa łączenie różnorodności RadioEXPO, 8 październik 2014 GRUPA WB 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 kapitał własny (K Eur)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektów rozporządzeń związanych z platformą epuap

Uwagi do projektów rozporządzeń związanych z platformą epuap Paweł Krawczyk Kraków, 28 maja 2010 ul. Miechowity 15/19 31-475 Kraków tel +48 602 776959 email pawel.krawczyk@hush.com Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

korporacyjnych i resortowych na bazie protokołu u IP M. Miszewski,, DGT Sp. z o.o.

korporacyjnych i resortowych na bazie protokołu u IP M. Miszewski,, DGT Sp. z o.o. Bezpieczeństwo usług ug w sieciach korporacyjnych i resortowych na bazie protokołu u IP M. Miszewski,, DGT Sp. z o.o. DGT Sp. z o.o. All rights ul. Młyńska reserved 7, 83-010 2005, DGT Straszyn, Sp. z

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych. Wirtualne Sieci Prywatne (VPN)

Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych. Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Czym jest VPN? VPN(Virtual Private Network) jest siecią, która w sposób bezpieczny łączy ze sobą komputery i sieci poprzez wirtualne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5 Podpis elektroniczny i certyfikaty

Laboratorium nr 5 Podpis elektroniczny i certyfikaty Laboratorium nr 5 Podpis elektroniczny i certyfikaty Wprowadzenie W roku 2001 Prezydent RP podpisał ustawę o podpisie elektronicznym, w która stanowi że podpis elektroniczny jest równoprawny podpisowi

Bardziej szczegółowo

1) Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej (sygn. Szt. Gen. 1537/2002),

1) Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej (sygn. Szt. Gen. 1537/2002), 1. WSTĘP W odróżnieniu od informacji niejawnych, których ochrona i tryb udostępniania określa szczegółowo ustawa z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Mobilny Taktyczny System Łączności Bezprzewodowej

Mobilny Taktyczny System Łączności Bezprzewodowej Mobilny Taktyczny System Łączności Bezprzewodowej PODSYSTEM KRYPTOGRAFICZNEJ OCHRONY INFORMACJI Umowa Nr DOBR-BIO4/076/13023/2013 (Radiostacja Przewoźna) Sieradz, kwiecień 2015 r. PODSYSTEM KRYPTOGRAFICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW. Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW. Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Szyfrowana wersja protokołu HTTP Kiedyś używany do specjalnych zastosowań (np. banki internetowe), obecnie zaczyna

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy Krzywe eliptyczne w kryptografii Wykorzystanie pakietu SAGE... 9

Od Wydawcy Krzywe eliptyczne w kryptografii Wykorzystanie pakietu SAGE... 9 Od Wydawcy... 8 1. Krzywe eliptyczne w kryptografii Wykorzystanie pakietu SAGE... 9 1.1.. Krzywe eliptyczne w praktyce... 10 1.2.. Pakiet SAGE... 10 1.3.. Krzywe eliptyczne na płaszczyźnie... 10 1.4..

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( )

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Dr inż. Elżbieta Andrukiewicz Przewodnicząca KT nr 182 Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Zalecenia standaryzacyjne dotyczące bezpieczeństwa wymiany danych osobowych drogą elektroniczną. Andrzej Kaczmarek Biuro GIODO

Zalecenia standaryzacyjne dotyczące bezpieczeństwa wymiany danych osobowych drogą elektroniczną. Andrzej Kaczmarek Biuro GIODO Zalecenia standaryzacyjne dotyczące bezpieczeństwa wymiany danych osobowych drogą elektroniczną Andrzej Kaczmarek Biuro GIODO 1 Plan prezentacji: Przepisy określające wymagania w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

2.1. System kryptograficzny symetryczny (z kluczem tajnym) 2.2. System kryptograficzny asymetryczny (z kluczem publicznym)

2.1. System kryptograficzny symetryczny (z kluczem tajnym) 2.2. System kryptograficzny asymetryczny (z kluczem publicznym) Dr inż. Robert Wójcik, p. 313, C-3, tel. 320-27-40 Katedra Informatyki Technicznej (K-9) Wydział Elektroniki (W-4) Politechnika Wrocławska E-mail: Strona internetowa: robert.wojcik@pwr.edu.pl google: Wójcik

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze. mgr inż. Artur Grygoruk

Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze. mgr inż. Artur Grygoruk Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze mgr inż. Artur Grygoruk Czy wyobrażamy sobie świat bez podpisu? Co podpis wnosi do naszego życia? Cisco Systems 1/15 Podpis elektroniczny

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013 Wersja Jednostka realizująca Typ Poziom Program Profil Blok Grupa Kod Semestr nominalny Język prowadzenia zajęć Liczba punktów ECTS Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów Liczba

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Inżynieria Bezpieczeństwa. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek stopień

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Prawne i techniczne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych z perspektywy skrzynki.

Prawne i techniczne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych z perspektywy skrzynki. Prawne i techniczne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych z perspektywy skrzynki. Andrzej Ruciński Grzegorz Klasa Członek Zarządu Szef Projektu arucinski@unizeto.pl gklasa@unizeto.pl 2. Systemy

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tożsamość w realnym świecie w obliczu nowych usług zaufania i identyfikacji elektronicznej 26.09.2013

Wirtualna tożsamość w realnym świecie w obliczu nowych usług zaufania i identyfikacji elektronicznej 26.09.2013 Wirtualna tożsamość w realnym świecie w obliczu nowych usług zaufania i identyfikacji elektronicznej 26.09.2013 Agenda 1. Wprowadzenie do wirtualnej tożsamości 2. Wirtualna tożsamość z perspektywy PKI

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie

Wykład 3 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie Wykład 3 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie rodzaje szyfrowania kryptografia symetryczna i asymetryczna klucz publiczny i prywatny podpis elektroniczny certyfikaty, CA, PKI IPsec tryb tunelowy

Bardziej szczegółowo

z wykazu towarów podwójnego zastosowania

z wykazu towarów podwójnego zastosowania MINISTER GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Plac Trzech Krzyży /, 00 90 Warszawa http://www.mg.gov.pl/ Data złożenia wniosku: wniosku: wniosku: CZĘŚĆ A WNIOSEK O WYDA: (dotyczy: obrotu z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Wiesław Paluszyński Prezes zarządu TI Consulting Plan prezentacji Zdefiniujmy

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Informatyczne Warszawa, 16 lutego 2011 r. Zarząd Główny

Polskie Towarzystwo Informatyczne Warszawa, 16 lutego 2011 r. Zarząd Główny Polskie Towarzystwo Informatyczne Warszawa, 16 lutego 2011 r. Zarząd Główny Uwagi do projektu Rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagao dla rejestrów publicznych

Bardziej szczegółowo

L.p. Obszar nauki Symbol Nr Efekt kształcenia 1 Obszar nauk technicznych: wiedza. ochronie informacji. usługi sieciowe

L.p. Obszar nauki Symbol Nr Efekt kształcenia 1 Obszar nauk technicznych: wiedza. ochronie informacji. usługi sieciowe Dane do wniosku o uruchomienie studiów podyplomowych: "Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń" 1). Określa się następujące obszary kształcenia

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej Oddział Ochrony Informacji Niejawnych OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH TEMAT 1: Ogólne zasady ochrony informacji niejawnych. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr

Bardziej szczegółowo

Znaczenie norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych (RODO)

Znaczenie norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych (RODO) Znaczenie norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych (RODO) Normy ISO 31000, ISO 27001, ISO 27018 i inne Waldemar Gełzakowski Copyright 2016 BSI. All rights reserved. Tak było Na dokumentację,

Bardziej szczegółowo

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu: Nadzór nad rynkiem w UE, system akredytacji Blok zajęciowy fakultatywny Forma zajęć wykład Wymiar godzinowy 10 h

Bardziej szczegółowo

Zarys algorytmów kryptograficznych

Zarys algorytmów kryptograficznych Zarys algorytmów kryptograficznych Laboratorium: Algorytmy i struktury danych Spis treści 1 Wstęp 1 2 Szyfry 2 2.1 Algorytmy i szyfry........................ 2 2.2 Prosty algorytm XOR......................

Bardziej szczegółowo

Program ochrony cyberprzestrzeni RP założenia

Program ochrony cyberprzestrzeni RP założenia Program ochrony cyberprzestrzeni RP założenia Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW Departament Infrastruktury Teleinformatycznej MSWiA www.cert.gov.pl slajd 1 www.cert.gov.pl slajd 2 Jakie

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne informacji niejawnych

Bezpieczeństwo teleinformatyczne informacji niejawnych Ewa Gwardzińska Bezpieczeństwo teleinformatyczne informacji niejawnych Praktyczna teoria 25 We współczesnym świecie informacja stanowi wyjątkowo cenne dobro. Większość informacji przekazywanych jest w

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

Semestr II Lp. Nazwa przedmiotu ECTS F. zaj. F. zal. Godz. 1. Standardy bezpieczeństwa informacji:

Semestr II Lp. Nazwa przedmiotu ECTS F. zaj. F. zal. Godz. 1. Standardy bezpieczeństwa informacji: 2 Plan studiów podyplomowych Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Edycja II w roku akademickim 2015/2016 Semestr I Lp. ECTS F. zaj. F. zal. Godz. 1. Istota informacji we współczesnych organizacjach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP) 1 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP) 1. Niniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego (IBP) jest załącznikiem do umowy nr z dnia i stanowi jej integralną

Bardziej szczegółowo

Bezpiecze ństwo systemów komputerowych.

Bezpiecze ństwo systemów komputerowych. Ustawa o podpisie cyfrowym. Infrastruktura klucza publicznego PKI. Bezpiecze ństwo systemów komputerowych. Ustawa o podpisie cyfrowym. Infrastruktura klucza publicznego PKI. Autor: Wojciech Szymanowski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 702

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 702 Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 702 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego 2) Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 9.9.2015 L 235/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI. z dnia... 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI. z dnia... 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI z dnia... 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim Załącznik do Zarządzenia nr 14/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 maja 2008 roku Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SET (Secure Electronic Transaction)

SET (Secure Electronic Transaction) SET (Secure Electronic Transaction) Krzysztof Maćkowiak Wprowadzenie SET (Secure Electronic Transaction) [1] to protokół bezpiecznych transakcji elektronicznych. Jest standardem umożliwiający bezpieczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 8 października 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM

PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM Autor: Piotr Marek Ciecierski Kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski Plan prezentacja Spis treści: 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, dn. 27 stycznia 2017 r. Szanowny Pan Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dotyczy: projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ochrona biznesu w cyfrowej transformacji

Ochrona biznesu w cyfrowej transformacji www.pwc.pl/badaniebezpieczenstwa Ochrona biznesu w cyfrowej transformacji Prezentacja wyników 4. edycji badania Stan bezpieczeństwa informacji w Polsce 16 maja 2017 r. Stan cyberbezpieczeństwa w Polsce

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Po podpisaniu znowelizowanej ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych, przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, poddajemy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii VPN

Wprowadzenie do technologii VPN Sieci komputerowe są powszechnie wykorzystywane do realizacji transakcji handlowych i prowadzenia działalności gospodarczej. Ich zaletą jest błyskawiczny dostęp do ludzi, którzy potrzebują informacji.

Bardziej szczegółowo

Wymogi wstępne dotyczą wiedzy pobranej przez studentów na przedmiotach: Systemy operacyjne, oraz Sieci komputerowe i Internet

Wymogi wstępne dotyczą wiedzy pobranej przez studentów na przedmiotach: Systemy operacyjne, oraz Sieci komputerowe i Internet (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 1. Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo systemów informatycznych 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/17 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia

Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia mgr inż. Sławomir Wilczyński Polski Komitet Normalizacyjny OBSZAR ZHARMONIZOWANY W UE OBSZAR NIE ZHARMONIZOWANY W UE Dyrektywy UE ( prawo

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne dla oprogramowania w świetle przepisów prawa. Marzena Kwaczyńska Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka

Wymagania prawne dla oprogramowania w świetle przepisów prawa. Marzena Kwaczyńska Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka Wymagania prawne dla oprogramowania w świetle przepisów prawa Marzena Kwaczyńska Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka Compliance (z ang. zgodność) osiągnięcie zgodności z przepisami prawa, normami, wymaganiami

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej

Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk, 2011.12.01-02 Interoperacyjność czyli komunikacja FINN8WEB SEKAP epuap. Elektroniczny obieg dokumentów FINN8WEB oraz elektroniczna archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

F8WEB CC Polityka Lokalnego Centrum Certyfikacji LCC

F8WEB CC Polityka Lokalnego Centrum Certyfikacji LCC LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 2 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 100 /2011

Zarządzenie nr 100 /2011 Zarządzenie nr 100 /2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo