PROCEDURY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI NAZWA SYSTEMU WERSJA.(NUMER WERSJI DOKUMENTU, NP. 1.0)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI NAZWA SYSTEMU WERSJA.(NUMER WERSJI DOKUMENTU, NP. 1.0)"

Transkrypt

1 pełna nazwa jednostki organizacyjnej ZATWIERDZAM... PROCEDURY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI DLA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO NAZWA SYSTEMU WERSJA.(NUMER WERSJI DOKUMENTU, NP. 1.0) Pełnomocnik Ochrony Kierownik Jednostki Organizacyjnej.... miejscowość miesiąc rok sporządzenia dokumentu

2 Procedury bezpiecznej eksploatacji dla systemu teleinformatycznego Strona 2 z 36 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie..... I.1. Informacje ogólne.... I.2. Klauzula tajności systemu TI.... I.3. Dopuszczenie systemu TI.... I.4. Opis systemu TI.... I.5. Obowiązujące akty prawne..... Część I Procedury obowiązujące personel funkcyjny systemu NAZWA SYSTEMU. II. Procedury administrowania systemem teleinformatycznym oraz zastosowanymi środkami zabezpieczającymi..... Procedura konfiguracji sprzętu komputerowego wykorzystywanego w Systemie..... Procedura zakładania i dezaktywacji kont użytkowników.... Procedura aktualizacji Rejestru użytkowników Systemu..... Procedura aktualizacji oprogramowania antywirusowego..... Procedura pobierania i rejestrowania nośników..... Procedura uruchamiania, zamykania systemu, kończenie pracy z systemem.... Procedura korzystania ze specjalistycznego oprogramowania i usług.... III. Procedury związane z bezpieczeństwem urządzeń..... Procedura dostępu do pomieszczenia Systemu.... Procedura nadzoru nad środkami ochrony fizycznej i technicznej Procedura pobierania zapasowych kluczy i kodów.... Procedura składowania dzienników zdarzeń SSWiN oraz SKD.... Procedura nadzoru nad środkami bezpieczeństwa fizycznego podzespołów systemu NAZWA SYSTEMU.... IV. Procedury związane z bezpieczeństwem oprogramowania..... Procedura wykonywania kopii zapasowych systemu operacyjnego.... Procedura bezpiecznego przechowywania oprogramowania.... Procedura przeciwdziałania infekcjom wirusowym.... V. Procedury związane z zarządzaniem konfiguracją sprzętowo-programową Procedura zarządzania konfiguracją.... Procedura testowania oprogramowania przeznaczonego do użycia w systemie.... Procedura uaktualnienia oprogramowania.... VI. Procedury serwisowania lub modernizacji oraz wycofywania z użycia elementów systemu teleinformatycznego..... Procedura prowadzenia napraw.... Procedura wycofania z użycia elementów systemu.... Procedura zakończenia eksploatacji systemu i jego wycofania.... VII. Procedury monitorowania i audytu systemu teleinformatycznego.... Procedura wykonywania kopii dziennika zdarzeń.... Procedura prowadzenia audytów wewnętrznych.... Procedura wykonywania analizy dziennika zdarzeń.... Procedura dokumentowania analizy dziennika zdarzeń....

3 Procedury bezpiecznej eksploatacji dla systemu teleinformatycznego Strona 3 z 36 VIII. Procedury zarządzania materiałami kryptograficznymi..... IX. Procedury stosowania ochrony elektromagnetycznej..... Część II Procedury obowiązujące użytkowników systemu NAZWA SYSTEMU. X. Procedury związane bezpieczeństwem dokumentów.... Procedura oznaczania, rejestrowania, obiegu oraz niszczenia dokumentów.... Procedura kontroli dokumentów wytworzonych w systemie.... Procedura wykonywania kopii dokumentów na nośnikach danych.... Procedura deponowania elektronicznych nośników danych.... XI. Procedury awaryjne..... Procedura pobierania zdeponowanego hasła administratora.... Procedura zapewnienia ciągłości działania systemu.... Procedura na wypadek sytuacji specjalnych (włamania, atak terrorystyczny itp.).... Procedura na wypadek pożaru.... Procedura na wypadek zaistnienia zagrożeń środowiskowych.... Procedura odtworzenia działania systemu.... XII. Procedury zarządzania nośnikami..... Procedura deklasyfikacji/niszczenia nośników danych..... Procedura postępowania z nośnikami danych.... XIII. Procedury reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego..... Procedura informowania o naruszeniu środków bezpieczeństwa elektronicznego.... Procedura reagowania na incydent komputerowy.... XIV. Procedury szkolenia użytkowników systemu teleinformatycznego..... Procedura szkolenia osób funkcyjnych w Systemie.... Procedura szkolenia użytkowników Systemu..... XV. Procedury wprowadzania danych do systemu i ich wyprowadzania z systemu..... Procedura importowania danych z innych systemów.... Procedura eksportowania danych do innych systemów.... Procedura wykonywania kopii zapasowej danych.... XVI. Podsumowanie..... Załączniki... Załącznik nr 1 Spis inwentaryzacyjny sprzętu.... Załącznik nr 2 Wykaz oprogramowania zainstalowanego w systemie " NAZWA SYSTEMU ".... Załącznik nr 3 Wzór plomby zabezpieczającej.... Załącznik nr 4 Indywidualna Karta Użytkownika systemu NAZWA SYSTEMU.... Załącznik nr 5 - Rejestr użytkowników Systemu.... Załącznik nr 6 wzór Protokołu otwarcia pomieszczenia/szafy.... Załącznik nr 7 Wzór meldunku o wykryciu wirusa... Załącznik nr 8- wzór Rejestru Kontroli systemu.... Załącznik nr 9 - wzór Dziennika Administratora Systemu.... Załącznik nr 10 - wzór Rejestru zgłoszeń użytkowników Systemu.... Załącznik nr 11 - Meldunek o naruszeniu bezpieczeństwa w systemie.... Załącznik nr 12 - Wykaz osób zapoznanych z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji....

4 Procedury bezpiecznej eksploatacji dla systemu teleinformatycznego Strona 4 z 36 Załącznik nr 13 Zakres okresowej kontroli wewnętrznej....

5 Procedury bezpiecznej eksploatacji dla systemu teleinformatycznego Strona 5 z 36 I. WPROWADZENIE Niniejszy dokument stanowi Procedury Bezpiecznej Eksploatacji dla Systemu Teleinformatycznego NAZWA SYSTEMU zwanego dalej Systemem przetwarzającego informacje niejawne w pełna nazwa jednostki organizacyjnej I.1. INFORMACJE OGÓLNE Procedury Bezpieczeństwa zostały opracowane w związku z wymaganiami ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz. U ) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U ). Po zatwierdzeniu przez DBTI ABW dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego nie mogą mieć miejsca żadne odstępstwa od postanowień w nich zawartych. Wprowadzenie istotnych zmian bądź poprawek do Procedur Bezpiecznej Eksploatacji wymagają zgody DBTI ABW. Do warunków które mogą determinować konieczność reakredytacji systemu zaliczamy: zmiana klauzuli informacji wprowadzanej, przechowywanej lub przetwarzanej w Systemie; zmiana zagrożeń Systemu; wykrycie nowych słabych miejsc Systemu mających istotny wpływ na jego bezpieczeństwo; zmiana wymagań bezpieczeństwa będąca następstwem zmian dokumentów normatywnych stanowiących o wymaganiach na bezpieczeństwo Systemu; zmiany wprowadzone w oprogramowaniu systemowym lub oprogramowaniu mającym związek z bezpieczeństwem systemu; zmiany klasy bezpieczeństwa zastosowanych urządzeń lub oprogramowania realizującego funkcje zabezpieczeń; zmiany w konfiguracji sprzętowej Systemu mające wpływ na bezpieczeństwo; naruszenie bezpieczeństwa lub integralności Systemu; wynik kontroli przeprowadzonej przez ABW. Wszelkie zmiany w systemie powinny być poprzedzone przeprowadzeniem ponownej analizy ryzyka ujawnienia lub utraty informacji niejawnych przetwarzanych w systemie NAZWA SYSTEMU mającej na celu ustalenie czy ryzyko pozostaje na akceptowalnym poziomie. Zmiany muszą być również udokumentowane w formie aneksów przedstawionych do oceny DBTI ABW. W przypadku istotnych zmian w systemie należy sporządzić kolejną wersję dokumentacji. Niniejsze Procedury Bezpiecznej Eksploatacji są obowiązujące i mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Systemu. I.2. KLAUZULA TAJNOŚCI SYSTEMU TI System NAZWA SYSTEMU jest systemem pozwalającym na wytwarzanie, przetwarzanie oraz przechowywanie informacji niejawnych do klauzuli Poufne włącznie. I.3. DOPUSZCZENIE SYSTEMU TI Organem akredytującym System jest Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DBTI ABW).

6 Procedury bezpiecznej eksploatacji dla systemu teleinformatycznego Strona 6 z 36 Zatwierdzenie SWB i PBE przez DBTI ABW oznacza, iż zostały spełnione wymagania bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych oraz przechowywanych w tym Systemie. I.4. OPIS SYSTEMU TI System " NAZWA SYSTEMU " wykorzystywany jest do wytwarzania, przetwarzania oraz przechowywania dokumentów związanych z działalnością pełna nazwa jednostki organizacyjnej, tzn. do wytwarzania, przetwarzania oraz przechowywania pism, korespondencji, sprawozdań, itp. Wszystkie wyżej wymienione czynności wynikają z obowiązków nałożonych na gestora systemu art. 41 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz z późniejszymi zmianami), na podstawie którego operatorzy pocztowi są obowiązani do wykonywania zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego. System NAZWA SYSTEMU będzie służył wymianie korespondencji pomiędzy pełna nazwa jednostki organizacyjnej, a uprawnionymi służbami wynikającej z art. 41 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo Pocztowe (Dz. U z późniejszymi zmianami) w związku z art 27, 28 i 34 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U z późniejszymi zmianami). System teleinformatyczny NAZWA SYSTEMU stanowi autonomiczne stanowisko komputerowe przeznaczone do wspomagania działalności pełna nazwa jednostki organizacyjnej Dane wejściowe wprowadzane są do systemu poprzez: klawiaturę; nośniki danych elektronicznych (płyta CD R i RW, płyta DVD R i RW). Dane wyjściowe wyprowadzane są z systemu w postaci: wyników na ekranie monitora; wydruków na papierze; elektronicznych danych na nośnikach (płyta CD R i RW, płyta DVD R i RW). System teleinformatyczny nie służy do wymiany informacji niejawnych w trybie on-line. Wymiana informacji pomiędzy Systemem, a innymi systemami teleinformatycznymi możliwa jest tylko przez nośniki wykorzystywane przez zainstalowany napęd optyczny (płyty CD i DVD). System teleinformatyczny pracuje w dedykowanym trybie bezpieczeństwa pracy. Wszyscy użytkownicy systemu NAZWA SYSTEMU posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne", oraz wszyscy użytkownicy posiadają uzasadnioną potrzebę dostępu do wszystkich informacji niejawnych przetwarzanych w tym Systemie. Spis inwentaryzacyjny sprzętu przedstawia załącznik nr 1. Dokładny wykaz oprogramowania zainstalowanego w Systemie zamieszczony został w załączniku nr 2. I.5. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE. Dokumentacja bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w której skład wchodzi między innymi niniejszy dokument szczególnych wymagań bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z przepisami zawartymi w: ustawie z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228);

7 Procedury bezpiecznej eksploatacji dla systemu teleinformatycznego Strona 7 z 36 rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2010 r. Nr 258, poz. 1751); rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 258, poz.1752); rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 258, poz. 1753); rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 258, poz. 1754); rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 93, poz. 514); rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wzoru świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr156, poz. 926); rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 159, poz. 948); rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 159, poz. 949); rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. z 2011 r. Nr 271, poz. 1603); rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 276, poz. 1631); rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011r. Nr 288, poz. 1692); rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683); dokumencie Szczegółowe zalecenia dotyczące analizy oraz zarządzania ryzykiem w systemach teleinformatycznych, Wersja 2.0; dokumencie Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego, Wersja 2.2.; dokumencie Zalecenia dotyczące ochrony elektromagnetycznej systemów teleinformatycznych, Wersja 4.4; dokumencie Zalecenia dotyczące ustawienia zabezpieczeń systemu Windows 7 dla systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne. Wersja 1.1; dokumencie Zalecenia dotyczące opracowania dokumentu Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego. Wersja 2.1.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego Dziennik Ustaw Nr 159 9338 Poz. 948 948 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego Na podstawie art. 49 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2011 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2011 r. P-120-36-11 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego Na podstawie art. 49 ust. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA Środowiska I GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska MINISTER środowiska

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne informacji niejawnych

Bezpieczeństwo teleinformatyczne informacji niejawnych Ewa Gwardzińska Bezpieczeństwo teleinformatyczne informacji niejawnych Praktyczna teoria 25 We współczesnym świecie informacja stanowi wyjątkowo cenne dobro. Większość informacji przekazywanych jest w

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Warszawa, kwiecień 2015 r. Strona 2 z 20 Spis treści: SŁOWNIK

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa

Polityka Bezpieczeństwa Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 28/2015 Wójta Gminy Secemin z dnia 27 kwietnia 2015 r. Urząd Gminy Secemin Polityka Bezpieczeństwa Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych Projekt e-urząd

Bardziej szczegółowo

W sprawie przetwarzania danych osobowych.

W sprawie przetwarzania danych osobowych. Uchwała nr 16/2014 Rady Krajowej Partii Libertariańskiej z dnia 5 lipca 2014 roku W sprawie przetwarzania danych osobowych. Na podstawie 6 Statutu Partii Libertariańskiej, zarządzamy co następuje: Powołuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OL-12/0021-02/Z/13 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE Z DNIA 18.04.2013 R.

ZARZĄDZENIE NR OL-12/0021-02/Z/13 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE Z DNIA 18.04.2013 R. ZARZĄDZENIE NR OL-12/0021-02/Z/13 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE Z DNIA 18.04.2013 R. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Instrukcji Zarzadzania Systemem Informatycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. ochrony danych osobowych. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Regulamin. ochrony danych osobowych. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Regulamin ochrony danych osobowych Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Tarnów 2012 1 Regulamin ochrony danych osobowych I. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Z A T W I E R D Z A M ORA.142.2.2013. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r.

Z A T W I E R D Z A M ORA.142.2.2013. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r. Z A T W I E R D Z A M Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 stycznia 2013 r... Administrator Danych

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-17-02/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-17-02/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-17-02/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/191 Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY 1. CEL POLITYKI... 4 2. ŹRÓDŁA WYMAGAŃ... 4 3. DOKUMENTY POWIĄZANE... 4 4. ZAKRES STOSOWANIA... 4 5. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu ZATWIERDZAM POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Błonie 2011 S PIS TREŚCI I. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 z dnia 31.03.2015r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku w sprawie "POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU" i "INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Sporządził: data Sprawdził: data Zatwierdził: data Wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2007 Jacek Jarosz ABI 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FOOD ARTS HOLDING SP.Z O.O. 1. CEL POLITYKI...4 2. ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU OTWOCKA LIGA SZÓSTEK PIŁKARSKICH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU OTWOCKA LIGA SZÓSTEK PIŁKARSKICH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU OTWOCKA LIGA SZÓSTEK PIŁKARSKICH str. 1 SPIS TREŚCI 1. CEL POLITYKI... 4 2. ŹRÓDŁA WYMAGAŃ... 4 3. DOKUMENTY POWIĄZANE... 4 4. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH Lublin, czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

1) bezpieczeństwa informacji uwzględniającą normę ISO/IEC 27002, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego model PDCA

1) bezpieczeństwa informacji uwzględniającą normę ISO/IEC 27002, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego model PDCA Załącznik nr 6 do wzoru umowy ekst ujednolicony BEZPIECZEŃSWO INFORMACJI W ARIMR wprowadzone zarządzeniem Nr 40/2008 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 12 czerwca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 Departament Bezpieczeństwa NBP Warszawa, 2015 Spis treści 1. Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9 //2011 Dyrektora Szkoły z dnia 07.09. 2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Deklaracja stosowania w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach

Załącznik 1 - Deklaracja stosowania w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmuje swoim zakresem wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Dobczyce, dnia 15 listopada 2013 roku Rozdział Opis normy/wymaganie Sposób realizacji A.5 Polityka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UŚ nr 59 z 16 kwietnia 2015 r. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH K A

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUKOWCU

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUKOWCU POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUKOWCU ROZDZIAŁ 1 PODSTAWA PRAWNA 1 Potrzeba opracowania dokumentu wynika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW ZATWIERDZAM.. (data i podpis Administratora Danych) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW 1 Spis treści Cel i zakres stosowania instrukcji... 3 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 1 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 1 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Lublin, czerwiec 2015 SPIS TREŚCI 1 Zakres unormowań...

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza Pieczęć firmowa: Opracował: Data: Zatwierdził: Data: Ryszard Gołębiowski B. Wężyk ABI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W ZAKRESIE ZADAŃ DELEGOWANYCH W RAMACH PROW 2007-2013 W DEPARTAMENCIE KOORDYNACJI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE SŁOWNIK

Bardziej szczegółowo