BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN DOKONYWANIA OPERACJI GOTÓWKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN DOKONYWANIA OPERACJI GOTÓWKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO"

Transkrypt

1 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN DOKONYWANIA OPERACJI GOTÓWKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, wrzesień 2012 r.

2 SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne... 3 CZĘŚĆ II Opłaty i prowizje... 4 CZĘŚĆ III Operacje gotówkowe w placówkach Banku Pekao S.A... 5 Zakres usługi... 5 Wpłaty gotówkowe w PLN i walutach obcych... 5 Wypłaty gotówkowe w PLN... 6 Wypłaty gotówkowe w walutach obcych... 7 CZĘŚĆ IV Operacje gotówkowe w placówkach Banku Pocztowego S.A Zakres usługi... 8 Wpłaty gotówkowe w PLN... 8 Wpłaty gotówkowe zamknięte w PLN... 8 Wypłaty gotówkowe w PLN CZĘŚĆ V Procedura anulowania dyspozycji CZĘŚĆ VI Operacje gotówkowe w placówkach lokalnych pośredników kasowych CZĘŚĆ VII Reklamacje CZĘŚĆ VIII Postanowienia końcowe WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: Załącznik nr 1 Wzór Dyspozycji ZOK Załącznik nr 2 Wzór Informacji zwrotnej BGK Załącznik nr 3 Wzór blankietu wpłaty w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 4 Wzór blankietu wpłaty w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 5 Wzór pokwitowania odbioru dla wpłat składanych w formie zamkniętej uporządkowanej (Bank Pocztowy S.A.) Załącznik nr 6 Wykaz osób odpowiedzialnych do dokonywania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej uporządkowanej (Bank Pocztowy S.A.) Załącznik nr 7 Wzór protokołu różnic kasowych dla wpłat składanych w formie uporządkowanej (Bank Pocztowy S.A.) Załącznik nr 8 Wzór formularza wypłaty w Banku Pocztowym S.A. 2/ 14

3 CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin dokonywania operacji gotówkowych za pośrednictwem podmiotów współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego określa zasady obsługi operacji gotówkowych, tj. wpłat i wypłat gotówkowych na dobro i w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorcy lub innego klienta instytucjonalnego, dokonywanych w placówkach pośredników kasowych - Banku Pekao S.A. oraz Banku Pocztowego S.A. 2. Przez poniższe pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć: 1) Bank lub BGK Bank Gospodarstwa Krajowego; 2) system świadczenia usług bankowości elektronicznej umożliwiający Posiadaczowi rachunku za pośrednictwem Internetu dostęp do rachunków bankowych; 3) Dyspozycja ZOK pisemna dyspozycja aktywacji funkcjonalności wpłat i wypłat gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego składana przez Posiadacza rachunku w Oddziale BGK, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu; 4) Dzień roboczy dzień, który jest dniem pracy dla Banku i pośrednika kasowego, w celu realizacji Umowy; 5) Informacja zwrotna BGK informacja dotycząca udostępnienia funkcjonalności wpłat i wypłat gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego przekazywana Posiadaczowi rachunku przez BGK w odpowiedzi na złożoną przez Posiadacza rachunku pisemną Dyspozycję ZOK. Wzór Informacji zwrotnej BGK stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu; 6) Instrukcja użytkowa instrukcja określająca szczegółowe zasady korzystania i obsługi systemu w tym obsługi modułu wypłat gotówkowych w 7) Komunikat informacja Banku określająca niektóre, wskazane w Regulaminie warunki (lub zmianę warunków) otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz usług z nimi związanych, udostępniona w Oddziałach lub na stronie internetowej Banku pod adresem 8) Oddział jednostka organizacyjna BGK prowadząca rachunek na rzecz Posiadacza rachunku; 9) Posiadacz rachunku przedsiębiorca lub inny klient instytucjonalny, który zawarł z Bankiem Umowę rachunku bankowego lub Umowę usługi 10) pośrednik kasowy podmiot posiadający z Bankiem umowę na realizację wpłat i wypłat gotówkowych; 11) rachunek rachunek bankowy, prowadzony przez BGK na rzecz Posiadacza rachunku na podstawie Umowy rachunku bankowego lub Umowy usługi 12) rachunek techniczny walutowy rachunek bankowy, nieoprocentowany, prowadzony na rzecz Posiadacza rachunku, który zawarł z Bankiem Umowę usługi i wykorzystywany w celu ewidencji środków z tytułu wpłat gotówkowych (pojedynczych lub zbiorczych) dokonywanych przez Posiadacza rachunku oraz środków przeznaczonych na wypłaty gotówkowe realizowane przez Posiadacza rachunku i interesantów a także jako rachunek przejściowy dla wpłat dokonywanych przez interesantów w formie bezgotówkowej. Rachunek ten prowadzony jest w następujących walutach: USD, EUR, GBP i CHF; 13) rachunek techniczny dla wypłat w PLN rachunek bankowy, nieoprocentowany, prowadzony na rzecz Posiadacza rachunku, który zawarł z Bankiem Umowę usługi wykorzystywany w celu ewidencji środków przeznaczonych na wypłaty gotówkowe realizowane przez Posiadacza rachunku i interesantów a także środków z tytułu niezrealizowanych wypłat przez interesantów. Rachunek ten prowadzony jest w PLN; 14) rachunek wirtualny rachunek prowadzony przez pośrednika kasowego na rzecz BGK, na który Posiadacz rachunku dokonuje wpłat gotówkowych; 15) Regulamin niniejszy regulamin; 3/ 14

4 16) Regulamin Regulamin usługi bankowości elektronicznej dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych obowiązujący w BGK; 17) Regulamin rachunku bankowego Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w BGK ; 18) Regulamin usługi Regulamin usługi w BGK ; 19) Umowa Umowa rachunku bankowego lub Umowa usługi 20) Usługa usługa otwierania, prowadzenia i obsługi ewidencyjnych rachunków sum depozytowych w ramach Umowy usługi ; 21) wpłata gotówkowa dyspozycja powodująca uznanie rachunku Posiadacza rachunku kwotą środków pieniężnych wpłaconą w placówce pośrednika kasowego; 22) wypłata gotówkowa usługa polegająca na wypłaceniu beneficjentowi określonej kwoty środków pieniężnych w oparciu o elektroniczną dyspozycję obciążenia rachunku złożoną za pomocą powodująca obciążenie rachunku Posiadacza rachunku. 3. Usługi dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego, które są przedmiotem niniejszego Regulaminu, stanowią rozszerzenie usług prowadzenia przez Bank rachunków bankowych na rzecz Posiadacza rachunku Pośrednikami kasowymi, świadczącymi usługi wpłat i wypłat gotówkowych, na mocy zawartej umowy z BGK, są w szczególności: 1) Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, Warszawa (www.pekao.com.pl) (zwany dalej Bankiem Pekao S.A.), który realizuje operacje gotówkowe na rzecz klientów BGK za pośrednictwem własnych placówek bankowych; 2) Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, Bydgoszcz (www.pocztowy.pl), który realizuje operacje gotówkowe na rzecz klientów BGK za pośrednictwem urzędów pocztowych. 2. Aktualny wykaz placówek pośredników kasowych dostępny jest w siedzibach oddziałów BGK, w Centrum Operacji i Rozliczeń BGK oraz na stronie internetowej Banku pod adresem 3. W trakcie trwania Umowy wykaz placówek pośredników kasowych może ulec zmianie, co nie stanowi zmiany warunków Umowy. 4. Zmiana wykazu placówek pośredników kasowych podawana jest do wiadomości Posiadacza rachunku w formie Komunikatu. CZĘŚĆ II Opłaty i prowizje Wysokość opłat i prowizji za dokonywanie operacji gotówkowych za pośrednictwem pośredników kasowych określa Umowa. 2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany stawek opłat i prowizji, o których mowa w ust. 1, w trakcie obowiązywania Umowy, bez wypowiedzenia warunków Umowy. 3. Informacja o zmianie wysokości opłat i prowizji za dokonywanie operacji gotówkowych za pośrednictwem podmiotów współpracujących z BGK wraz z informacją o dacie jej wejścia w życie Bank przesyła Posiadaczowi rachunku listem poleconym lub wręcza za pokwitowaniem odbioru. 4. Wysokość nowych opłat i prowizji, o których mowa w ust. 1, uznaje się za przyjęte przez Posiadacza rachunku o ile nie złoży on oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia zawiadomienia o zmianach. 5. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian jest równoznaczne z wyłączeniem funkcjonalności realizacji wpłat i wypłat gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego. 4/ 14

5 6. Zmiana wysokości opłat i prowizji za dokonywanie operacji gotówkowych za pośrednictwem podmiotów współpracujących z BGK określonych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Gospodarstwa Krajowego wraz z datą jej wejścia w życie podawana jest do wiadomości również w formie Komunikatu. CZĘŚĆ III Operacje gotówkowe w placówkach Banku Pekao S.A. Zakres usługi Bank Pekao S.A., jako pośrednik kasowy realizuje usługi wpłat i wypłat gotówkowych na rzecz Posiadacza rachunku oraz osób trzecich. 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe realizowane są w następujących walutach: 1) PLN; 2) EUR; 3) USD; 4) CHF; 5) GBP. 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe w walutach obcych są realizowane wyłącznie w banknotach. Wpłacane i wypłacane kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty obcej Bank Pekao S.A. przyjmuje i wypłaca w PLN, dokonując przeliczeń przy zastosowaniu obowiązujących w dniu realizacji wpłat i wypłat gotówkowych kursów kupna i sprzedaży walut ustalanych przez Bank Pekao S.A. 4. Warunkiem dokonywania operacji gotówkowych w placówkach Banku Pekao S.A. jest: 1) posiadanie przez Posiadacza rachunku przynajmniej jednego rachunku w BGK; 2) posiadanie przez Posiadacza rachunku dostępu do 3) złożenie Dyspozycji ZOK przez Posiadacza rachunku; 4) otrzymanie przez Posiadacza rachunku Informacji zwrotnej BGK. Wpłaty gotówkowe w PLN i walutach obcych Wpłaty gotówkowe dokonywane są na rachunek wirtualny nadawany Posiadaczowi rachunku przez Bank zgodnie z Dyspozycją ZOK. 2. Posiadacz rachunku w Dyspozycji ZOK wskazuje numer rachunku w BGK, na który mają być przekazywane środki wpłacone na rachunek wirtualny. 3. Numer rachunku wirtualnego oraz odpowiadający mu numer rachunku w BGK zawarte są w Informacji zwrotnej BGK przekazywanej Posiadaczowi rachunku niezwłocznie po złożeniu Dyspozycji ZOK, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jej złożenia. 4. Jeden rachunek wirtualny przypisany jest do jednego rachunku w BGK. 5. Posiadacz rachunku może dysponować więcej niż jednym rachunkiem wirtualnym Wpłaty gotówkowe mogą być dokonywane z wykorzystaniem blankietu wpłaty gotówkowej, którego wzór określa załącznik nr 3 do Regulaminu, lub poprzez dyspozycję ustną. 2. W przypadku złożenia dyspozycji ustnej wymagane jest podanie następujących danych: 1) nazwa Posiadacza rachunku; 2) numer rachunku wirtualnego Posiadacza rachunku; 3) kwota wpłaty; 4) waluta wpłaty; 5) nazwa zleceniodawcy; 6) adres zleceniodawcy (tj. kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica); 7) tytuł wpłaty. 3. Środki wpłacone na rachunek wirtualny do godz księgowane są na odpowiednim rachunku Posiadacza rachunku w BGK w tym samym dniu roboczym, natomiast środki 5/ 14

6 wpłacone po godz księgowane są najpóźniej następnego dnia roboczego po dokonaniu wpłaty. Wypłaty gotówkowe w PLN Wypłaty gotówkowe mogą być realizowane z rachunków Posiadacza rachunku prowadzonych w BGK wskazanych w Informacji zwrotnej BGK. 2. W przypadku usługi wypłaty gotówkowe dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem rachunku technicznego dla wypłat w PLN. 3. W celu realizacji wypłaty gotówkowej Posiadacz rachunku zobowiązany jest: 1) złożyć dyspozycję wypłaty za pośrednictwem zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji użytkowej 2) zapewnić środki pieniężne na realizację zleconej dyspozycji. 4. Złożenie dyspozycji wypłaty oznacza upoważnienie Banku do obciążenia wskazanego w niej rachunku kwotą wskazaną w dyspozycji wypłaty w celu jej realizacji. 5. Wypłaty gotówkowe realizowane są na rzecz zarówno Posiadacza rachunku jak i osoby przez niego wskazanej w dyspozycji wypłaty beneficjenta wypłaty. 6. Warunkiem realizacji wypłaty na rzecz beneficjenta wypłaty wskazanego w zleceniu jest prawidłowa identyfikacja beneficjenta, tj. potwierdzenie tożsamości beneficjenta poprzez sprawdzenie: 1) imienia i nazwiska beneficjenta oraz typu i numeru okazanego dokumentu tożsamości, lub 2) imienia i nazwiska beneficjenta oraz numeru PESEL. 7. Maksymalna kwota jednorazowej wypłaty gotówkowej realizowanej zgodnie z ust. 3 nie może być wyższa niż 15 tysięcy PLN. 8. W celu realizacji wypłaty gotówkowej przekraczającej kwotę 15 tysięcy PLN Posiadacz rachunku, po spełnieniu warunków określonych w ust. 3, zobowiązany jest do zgłoszenia planowanej wypłaty w placówce Banku Pekao S.A., w której będzie zrealizowana wypłata, co najmniej jeden dzień roboczy przed planowaną wypłatą. Wybrana placówka Banku Pekao S.A. musi znajdować się w wykazie placówek pośredników kasowych, o którym mowa w 4 ust Bank wykonuje dyspozycję wypłaty zgodnie z jej treścią i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z błędów w dyspozycji Bank realizuje dyspozycję wypłaty wyłącznie w przypadku gdy: 1) dyspozycja wypłaty sporządzona jest zgodnie z wymogami określonymi w 9 ust. 3 pkt 1 w przypadku wypłat nieprzekraczających kwoty 15 tysięcy PLN oraz w 9 ust. 8 w przypadku wypłat przekraczających kwotę 15 tysięcy PLN; 2) kwota dyspozycji ma pełne pokrycie w środkach zgromadzonych na rachunku, w ciężar którego ma nastąpić wypłata. 2. Dyspozycja wypłaty złożona w danym dniu roboczym do godz , przekazywana jest do realizacji przez Bank Pekao S.A. w dniu jej złożenia, natomiast dyspozycja złożona po godz przekazywana jest do realizacji najpóźniej następnego dnia roboczego do godz , pod warunkiem jednoczesnego spełnienia warunków określonych w ust Wypłaty gotówkowe nie będą zrealizowane w przypadku gdy: 1) po wypłatę gotówkową zgłosiła się osoba inna niż wskazana w dyspozycji wypłaty; 2) zgłoszenie się osoby po wypłatę gotówkową nie zostało poprzedzone prawidłowo złożoną dyspozycją wypłaty; 3) nie jest możliwa prawidłowa identyfikacja beneficjenta Wypłata gotówkowa może być zrealizowania w terminie do 90 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty. 6/ 14

7 2. W przypadku niezrealizowania wypłaty gotówkowej w terminie wskazanym w ust. 1, środki przeznaczone na wypłatę są zwracane Posiadaczowi rachunku na rachunek wskazany w dyspozycji wypłaty. 3. W okresie oczekiwania na realizację wypłaty gotówkowej środki pobrane z rachunku Posiadacza rachunku w celu dokonania wypłaty nie są oprocentowane. Wypłaty gotówkowe w walutach obcych Wypłaty gotówkowe w walutach obcych mogą być realizowane z rachunków walutowych Posiadacza rachunku prowadzonych w BGK wskazanych w Informacji zwrotnej BGK. 2. W przypadku usługi wypłaty gotówkowe dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem rachunku technicznego walutowego. 3. W celu realizacji wypłaty gotówkowej w walucie obcej Posiadacz rachunku zobowiązany jest: 1) złożyć dyspozycję wypłaty poprzez zlecenie otwarte za pośrednictwem zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji użytkowej 2) zapewnić środki pieniężne na realizację zleconej dyspozycji. 4. Złożenie dyspozycji wypłaty gotówkowej w walucie obcej oznacza upoważnienie Banku do obciążenia wskazanego w niej rachunku kwotą wskazaną w dyspozycji wypłaty w celu jej realizacji. 5. Wypłaty gotówkowe w walutach obcych realizowane są na rzecz zarówno Posiadacza rachunku jak i osoby przez niego wskazanej w dyspozycji wypłaty beneficjenta wypłaty. 6. Warunkiem realizacji wypłaty gotówkowej w walucie obcej na rzecz beneficjenta wskazanego w zleceniu jest prawidłowa identyfikacja beneficjenta, tj. potwierdzenie tożsamości beneficjenta poprzez sprawdzenie: 1) imienia i nazwiska beneficjenta oraz typu i numeru okazanego dokumentu tożsamości, lub 2) imienia i nazwiska beneficjenta oraz numeru PESEL. 7. Maksymalna kwota jednorazowej wypłaty gotówkowej w walucie obcej nie może być wyższa niż równowartość 15 tysięcy PLN przeliczona dla tej waluty po obowiązującym w danym dniu średnim kursie NBP. 8. W celu realizacji wypłaty gotówkowej w walucie obcej przekraczającej równowartość kwoty 15 tysięcy PLN przeliczonej dla tej waluty po obowiązującym w danym dniu średnim kursie NBP Posiadacz rachunku, po spełnieniu warunków określonych w ust. 3, zobowiązany jest do zgłoszenia planowanej wypłaty w placówce Banku Pekao S.A., w której będzie zrealizowana wypłata, co najmniej dwa dni robocze przed planowaną wypłatą. Wybrana placówka Banku Pekao S.A. musi znajdować się w wykazie placówek pośredników kasowych, o którym mowa w 4 ust Bank wykonuje dyspozycję zgodnie z jej treścią i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z błędów w dyspozycji Bank realizuje dyspozycję wypłaty gotówkowej w walucie obcej wyłącznie w przypadku gdy: 1) dyspozycja wypłaty sporządzona jest zgodnie z wymogami określonymi w 12 ust. 3 pkt 1; 2) kwota dyspozycji ma pełne pokrycie w środkach zgromadzonych na rachunku, w ciężar którego ma nastąpić wypłata. 2. Dyspozycja wypłaty gotówkowej w walucie obcej złożona w danym dniu roboczym do godz.14.00, przekazywana jest do realizacji przez Bank Pekao S.A. w dniu jej złożenia, natomiast dyspozycja złożona po godz przekazywana jest do realizacji najpóźniej następnego dnia roboczego do godz , pod warunkiem jednoczesnego spełnienia warunków określonych w ust Wypłaty gotówkowe w walutach obcych nie będą zrealizowane w przypadku gdy: 1) po wypłatę gotówkową zgłosiła się osoba inna niż wskazana w dyspozycji wypłaty; 2) zgłoszenie się osoby po wypłatę gotówkową nie zostało poprzedzone prawidłowo złożoną dyspozycją wypłaty; 7/ 14

8 3) nie jest możliwa prawidłowa identyfikacja beneficjenta Wypłata gotówkowa w walucie obcej może być zrealizowania w terminie do 90 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty. 2. W przypadku niezrealizowania wypłaty gotówkowej w walucie obcej w terminie wskazanym w ust. 1, środki przeznaczone na wypłatę są zwracane Posiadaczowi rachunku na rachunek wskazany w dyspozycji wypłaty. 3. W okresie oczekiwania na realizację wypłaty gotówkowej w walucie obcej środki pobrane z rachunku Posiadacza rachunku w celu dokonania wypłaty nie są oprocentowane. CZĘŚĆ IV Operacje gotówkowe w placówkach Banku Pocztowego S.A. Zakres usługi Bank Pocztowy S.A., jako pośrednik kasowy, realizuje usługi wpłat i wypłat gotówkowych na rzecz Posiadacza rachunku oraz osób trzecich, z zastrzeżeniem 18 ust Wpłaty i wypłaty gotówkowe realizowane są wyłącznie w PLN. 3. Warunkiem dokonywania operacji gotówkowych w placówkach Banku Pocztowego S.A. jest: 1) posiadanie przez Posiadacza rachunku przynajmniej jednego rachunku w BGK; 2) posiadanie przez Posiadacza rachunku dostępu do 3) złożenie Dyspozycji ZOK przez Posiadacza rachunku; 4) otrzymanie przez Posiadacza rachunku Informacji zwrotnej BGK. Wpłaty gotówkowe w PLN Wpłaty gotówkowe dokonywane są na rachunek wirtualny nadawany Posiadaczowi rachunku przez Bank zgodnie z Dyspozycją ZOK. 2. Posiadacz rachunku w Dyspozycji ZOK wskazuje numer rachunku w BGK, na który mają być przekazywane środki wpłacone na rachunek wirtualny. 3. Numer rachunku wirtualnego oraz odpowiadający mu numer rachunku Posiadacza rachunku w BGK, zawarte są w Informacji zwrotnej BGK. 4. Jeden rachunek wirtualny przypisany jest do jednego rachunku w BGK. 5. Posiadacz rachunku może dysponować więcej niż jednym rachunkiem wirtualnym Wpłaty gotówkowe dokonywane są z wykorzystaniem blankietów wpłat, których wzór oraz zasady wypełniania określa załącznik nr 4 do Regulaminu. 2. Środki wpłacone na rachunek wirtualny, przekazywane są na odpowiedni rachunek Posiadacza rachunku w BGK, najpóźniej drugiego dnia roboczego po dokonaniu wpłaty. Wpłaty gotówkowe zamknięte w PLN Wpłaty gotówkowe zamknięte mogą być dokonywane wyłącznie w placówkach Banku Pocztowego S.A. uzgodnionych z Bankiem i wskazanych w Informacji zwrotnej BGK. 2. Wpłaty gotówkowe zamknięte mogą być dokonywane przez Posiadacza rachunku lub osoby przez niego upoważnione. 8/ 14

9 Wpłaty gotówkowe zamknięte dokonywane są na rachunek wirtualny do wpłat zamkniętych, inny niż wskazany w 16 ust Posiadacz rachunku w Dyspozycji ZOK wskazuje numer rachunku w BGK, na który mają być przekazywane środki wpłacone na rachunek wirtualny. 3. Numer rachunku wirtualnego, na który dokonywane są wpłaty gotówkowe zamknięte oraz odpowiadający mu numer rachunku Posiadacza rachunku w BGK, zawarte są w Informacji zwrotnej BGK. 4. Wpłaty gotówkowe zamknięte przyjmowane są wyłącznie w formie uporządkowanej, zgodnie z zasadami określonymi w Środki wpłacone na rachunek wirtualny, przekazywane są na odpowiedni rachunek Posiadacza rachunku w BGK, najpóźniej drugiego dnia roboczego po dokonaniu wpłaty Prawidłowe przygotowanie wpłaty gotówkowej zamkniętej polega na umieszczeniu w bezpiecznej kopercie: 1) gotówki w formie uporządkowanej tj.: a) ułożenie banknotów według ich rodzajów w taki sposób, aby poszczególne części banknotów pokrywały się stroną obrazu; b) na paczkach banknotów nałożenie opasek, na których należy wpisać: datę wpłaty, ilość banknotów, nominał banknotów, ogólną wartość paczki, podpisy osób sporządzających, pieczątkę Posiadacza rachunku dokonującego wpłaty zamkniętej, c) sporządzenie rulonów z poszczególnych rodzajów monet oraz umieszczenie na tych rulonach napisu wskazującego: ilość monet, nominał monet, ogólną wartość rulonu, podpisy osób sporządzających, pieczątkę Posiadacza rachunku dokonującego wpłaty zamkniętej; 2) wypełnionego blankietu wpłaty (druk samokopiujący). Wzór blankietu wpłaty oraz zasady wypełniania określa załącznik nr 4 do Regulaminu. Na odwrocie blankietu wpłaty należy zawrzeć szczegółową specyfikację ilości i kwot każdego rodzaju banknotów i monet. 2. Bezpieczną kopertę, należy opisać podając następujące dane: 1) liczba porządkowa; 2) nadawca; 3) odbiorca; 4) data nadania; 5) pieczątka Posiadacza rachunku dokonującego wpłaty zamkniętej; 6) podpis osoby sporządzającej pakiet i zamknąć w sposób nie pozwalający na wyjęcie zawartości bez widocznego uszkodzenia opakowania. 3. Wraz z bezpieczną kopertą, przygotowaną zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 oraz opisaną zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 należy doręczyć wypełniony w części I i podpisany formularz pokwitowania odbioru w dwóch egzemplarzach. Wzór pokwitowania odbioru wpłaty zamkniętej stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 4. Dla jednorazowej wpłaty gotówkowej zamkniętej o łącznej wartości bezpiecznych kopert przekraczającej równowartość w PLN kwoty 15 tysięcy euro, wraz z bezpieczną kopertą i formularzem pokwitowania odbioru, wypełnionym zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3, wymagane jest doręczenie wypełnionego Wykazu osób odpowiedzialnych do dokonywania 9/ 14

10 wpłat gotówkowych w formie zamkniętej uporządkowanej, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu Przyjmowanie wpłat gotówkowych zamkniętych przez Bank Pocztowy S.A. polega na sprawdzeniu stanu zewnętrznego bezpiecznej koperty i jej zamknięcia oraz porównaniu numeru bezpiecznej koperty i danych na niej opisanych z danymi w części I formularza pokwitowania odbioru. 2. Bank Pocztowy S.A. przyjmuje wyłącznie wpłaty gotówkowe zamknięte przygotowane w sposób prawidłowy, zgodnie z zasadami określonymi w 20 i nie noszące znaków zewnętrznego naruszenia koperty. 3. Odbiór bezpiecznej koperty, bez sprawdzania zawartości, pośrednik kasowy kwituje wydając jeden egzemplarz pokwitowania odbioru przedstawicielowi Posiadacza rachunku, wpisując w części II pokwitowania odbioru: rok, miesiąc, dzień, godzinę i minuty oraz umieszczając podpis i odcisk datownika osoby przyjmującej. Drugi egzemplarz pozostaje w placówce pocztowej. 4. Za datę przyjęcia wpłaty gotówkowej zamkniętej uważa się dzień oznaczony datą stempla pocztowego na wypełnionym blankiecie wpłaty, zwanym odtąd dowodem wpłaty, składanym w chwili przyjęcia bezpiecznej koperty W przypadku stwierdzenia, po przeliczeniu przez placówkę pocztową gotówki umieszczonej w bezpiecznej kopercie, różnic kasowych (nadwyżki, braki, falsyfikaty) w stosunku do kwoty wskazanej w dowodzie wpłaty i pokwitowaniu odbioru wpłaty zamkniętej, Bank przekazuje Posiadaczowi rachunku sporządzony przez placówkę pocztową protokół różnic kasowych. 2. Protokół różnic kasowych, sporządzony i opatrzony pieczęcią przez Bank Pocztowy S.A., którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu, stanowi jedyny dowód uznania różnic pomiędzy kwotą deklarowaną w dowodzie wpłaty a kwotą stwierdzoną po przeliczeniu gotówki umieszczonej w bezpiecznej kopercie. 3. Protokół różnic kasowych nie jest sporządzany w przypadku zgodności kwoty deklarowanej w dowodzie wpłaty a kwotą stwierdzoną po przeliczeniu Złożenie Dyspozycji ZOK w zakresie realizacji wpłat gotówkowych w formie zamkniętej za pośrednictwem Banku Pocztowego S.A. oraz otrzymanie Informacji zwrotnej BGK dotyczącej udostępnienia funkcjonalności oznacza upoważnienie przez Posiadacza rachunku wskazanych w ww. informacji zwrotnej BGK placówek Banku Pocztowego S.A. do przeliczania wpłat gotówkowych zamkniętych przekazywanych w bezpiecznych kopertach, bez jego obecności, a w przypadku wystąpienia różnic, o których mowa w 22, uznanie komisyjnego protokołu różnic jako wyłącznego dowodu w tym zakresie. 2. Posiadacz rachunku uznaje komisyjnie sporządzony i opatrzony pieczęcią przez placówkę pocztową protokół różnic kasowych (nadwyżki, braki, falsyfikaty), za jedyny i wyłączny dowód uznania różnic. Wypłaty gotówkowe w PLN Wypłaty gotówkowe mogą być realizowane z rachunków Posiadacza rachunku prowadzonych w BGK wskazanych w Informacji zwrotnej BGK. 2. W przypadku usługi wypłaty gotówkowe dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem technicznego rachunku dla wypłat w PLN. 3. W celu realizacji wypłaty gotówkowej Posiadacz rachunku zobowiązany jest: 10/ 14

11 1) złożyć dyspozycję wypłaty za pośrednictwem zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji użytkowej 2) zapewnić środki pieniężne na realizację zleconej dyspozycji; 3) wystawić formularz wypłaty, zgodnie z zasadami określonymi w 25, który stanowi podstawę do dokonania wypłaty w placówce Banku Pocztowego S.A. 4. Złożenie dyspozycji wypłaty oznacza upoważnienie Banku do obciążenia wskazanego w niej rachunku kwotą wskazaną w dyspozycji wypłaty i przekazania tej kwoty do Banku Pocztowego S.A. w celu realizacji dyspozycji. 5. Wypłaty gotówkowe realizowane są na rzecz zarówno Posiadacza rachunku jak i osoby przez niego wskazanej w dyspozycji wypłaty beneficjenta wypłaty. 6. Maksymalna kwota jednorazowej wypłaty gotówkowej na podstawie pojedynczego formularza wypłaty nie może być wyższa niż 20 tysięcy PLN. 7. Dane przekazane w ramach dyspozycji wypłaty muszą być zgodne z danymi na formularzu wypłaty. 8. Bank wykonuje dyspozycję zgodnie z jej treścią i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z błędów w dyspozycji Formularz wypłaty, o którym mowa w 24 ust. 3 pkt 3, musi być wypełniony w sposób czytelny i trwały, bez skreśleń i poprawek w kwocie i numerze rachunku. 2. Wzór formularza wypłaty oraz szczegółowe zasady jego wypełniania zawiera załącznik nr 8 do Regulaminu. 3. W przypadku utraty wypełnionego formularza wypłaty, należy niezwłocznie poinformować o tym pracownika Banku. 4. Formularze wypłaty dostępne są na stronie internetowej Banku Pocztowego (www.pocztowy.pl) oraz w urzędach pocztowych i placówkach Banku Pocztowego. 5. Formularz wypłaty dostępny jest również w systemie 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, treść formularza wypłaty wypełniana jest automatycznie przez system Bank realizuje dyspozycję wypłaty wyłącznie w przypadku gdy: 1) dyspozycja wypłaty sporządzona jest zgodnie z wymogami określonymi w 24 ust. 3 pkt. 1; 2) kwota dyspozycji ma pełne pokrycie w środkach zgromadzonych na rachunku, w ciężar którego ma nastąpić wypłata. 2. Dyspozycja wypłaty złożona w danym dniu roboczym do godz , przekazywana jest do realizacji przez Bank Pocztowy S.A. najpóźniej następnego dnia roboczego do godz , pod warunkiem jednoczesnego spełnienia warunków określonych w ust Wypłaty gotówkowe nie będą zrealizowane w przypadku gdy: 1) po wypłatę gotówkową zgłosiła się osoba bez wymaganego formularza wypłaty; 2) zgłoszenie się osoby po wypłatę gotówkową nie zostało poprzedzone prawidłowo złożoną dyspozycją wypłaty; 3) nie jest możliwa prawidłowa identyfikacja beneficjenta Wypłata gotówkowa może być zrealizowania w terminie 45 dni od złożenia dyspozycji wypłaty. 2. W przypadku niezrealizowania wypłaty gotówkowej w terminie wskazanym w ust. 1, środki przeznaczone na wypłatę są zwracane Posiadaczowi rachunku na rachunek wskazany w dyspozycji wypłaty. 3. W okresie oczekiwania na realizację wypłaty gotówkowej środki pobrane z rachunku Posiadacza rachunku w celu dokonania wypłaty nie są oprocentowane. 11/ 14

12 CZĘŚĆ V Procedura anulowania dyspozycji W celu anulowania wypłaty gotówkowej Posiadacz rachunku zobowiązany jest złożyć dyspozycję anulowania poprzez zlecenie otwarte za pośrednictwem zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji użytkowej 2. Dyspozycja anulowania operacji złożona do godz jest realizowana w dniu jej złożenia, jednak nie później niż następnego dnia roboczego, pod warunkiem, że transakcja nie została zrealizowana w dniu złożenia dyspozycji. CZĘŚĆ VI Operacje gotówkowe w placówkach lokalnych pośredników kasowych W przypadku ograniczonej możliwości zapewnienia Posiadaczowi rachunku obsługi kasowej przez ogólnokrajowych pośredników kasowych BGK, tj. Bank Pekao S.A. lub Bank Pocztowy S.A., obsługa kasowa może być świadczona przez lokalnego pośrednika kasowego realizującego usługi wpłat i wypłat gotówkowych na rzecz Posiadacza rachunku oraz osób trzecich. 2. W przypadku określonym w ust. 1, warunkiem dokonywania operacji gotówkowych jest: 1) posiadanie przez Posiadacza rachunku przynajmniej jednego rachunku w BGK; 2) podpisanie umowy na dokonywanie operacji gotówkowych w placówce lokalnego pośrednika kasowego. 3. Umowa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera indywidulane ustalenia między Bankiem a Posiadaczem rachunku, w zakresie warunków realizacji operacji gotówkowych w placówce lokalnego pośrednika kasowego. 4. Do umowy na dokonywanie operacji gotówkowych w placówce lokalnego pośrednika kasowego postanowienia Regulaminu z wyłączeniem niniejszego paragrafu nie mają zastosowania. CZĘŚĆ VII Reklamacje Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej ze szczegółowym opisem przedmiotu reklamacji przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres skrzynki mailowej lub w siedzibie Oddziału. 2. Do reklamacji powinny być dołączone kopie dokumentów mogących służyć do wykazania zasadności reklamacji. 3. Bank rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do Banku, z zastrzeżeniem ust Dla reklamacji dotyczących operacji dokonywanych w placówkach pośrednika kasowego, Bank zastrzega możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 3 o czas niezbędny w celu dokonania wyjaśnień przez pośrednika kasowego. CZĘŚĆ VIII Postanowienia końcowe 31. Posiadacz rachunku przyjmuje do wiadomości, że Bank jako administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Bankowi Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, Warszawa lub Bankowi Pocztowemu S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji operacji gotówkowych zgodnie z Dyspozycją ZOK. 12/ 14

13 32. Pośrednik kasowy wypełnia postanowienia ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276, z późn. zm.) Wyłączenie funkcjonalności realizacji operacji gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego następuje z nadejściem terminu, na który została zawarta Umowa. 2. Posiadacz rachunku może zrezygnować z funkcjonalności realizacji operacji gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego w dowolnym momencie trwania Umowy. Dyspozycja w tym zakresie winna mieć formę pisemną i określać datę wyłączenia funkcjonalności. 3. Bank może wyłączyć funkcjonalność realizacji operacji gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego tylko z ważnych powodów, którymi są w szczególności: 1) niepłacenie należnych Bankowi opłat i prowizji z tytułu realizacji Umowy; 2) naruszenie postanowień Regulaminu przez Posiadacza rachunku; 3) zmiana pośrednika kasowego realizującego operacje gotówkowe na rzecz klientów Banku; 4) inne przyczyny, które uniemożliwiają Bankowi świadczenie usługi. 4. Wypowiedzenie Umowy stanowi równocześnie wyłączenie funkcjonalności realizacji operacji gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego. 5. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług w systemie stanowi równocześnie wyłączenie funkcjonalności realizacji operacji gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego. 6. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego niezbędne jest złożenie przez Posiadacza rachunku nowej Dyspozycji ZOK Regulamin stanowi integralną część Umowy. 2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 3. Informacje o zmianach Regulaminu z podaniem daty ich wejścia w życie przekazywane są Posiadaczowi rachunku w następujący sposób: 1) elektronicznie w formie komunikatu zamieszczonego za pośrednictwem użytkowanego przez Posiadacza rachunku systemu bankowości elektronicznej lub na wskazany adres poczty elektronicznej, jeżeli są takie uzgodnienia w Umowie; 2) zamieszczeniem komunikatu na wyciągu bankowym z rachunku bankowego dostarczanym w sposób uzgodniony w Umowie; 3) zamieszczeniem komunikatu na stronie internetowej Banku. 4. Pełne brzmienie zmienionego Regulaminu, wraz z podaniem daty jego wejścia w życie, są udostępniane w formie Komunikatu. 5. Zmiany Regulaminu uznaje się za przyjęte przez Posiadacza rachunku o ile nie złoży on pisemnego oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. 6. Za dzień doręczenia w formie elektronicznej informacji o zmianach Regulaminu uważa się dzień, w którym komunikat został wyświetlony w systemie bankowości elektronicznej albo komunikat ten został przesłany na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej. 7. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian jest równoznaczne z wyłączeniem funkcjonalności realizacji wpłat i wypłat gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego z dniem złożenia oświadczenia W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie mają zastosowanie postanowienia regulaminów, o których mowa w 2 pkt 16-18, oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 2. Stosunek prawny wynikający z Umowy podlega prawu polskiemu. 3. Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego oraz art. 109 ust. 2 Prawa bankowego ma charakter wiążący dla stron. 13/ 14

14 4. Wszelkie spory wynikłe z Umowy rozstrzyga sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Oddziału. 36. W okresie przejściowym, nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu, dopuszcza się składanie dyspozycji wypłat gotówkowych za pośrednictwem Banku Pocztowego S.A. w formie zlecenia otwartego określonej w Regulaminie usługi z dnia 7 października 2010 r. 14/ 14

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A. OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KORPORACJI I FINANSÓW PUBLICZNYCH W BOŚ S.A. Spis treści:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KORPORACJI I FINANSÓW PUBLICZNYCH W BOŚ S.A. Spis treści: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KORPORACJI I FINANSÓW PUBLICZNYCH W BOŚ S.A Spis treści: Postanowienia ogólne Transakcje płatnicze Szczegółowe warunki realizacji Przelewów wewnętrznych i krajowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 1 stycznia 2015 r. CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku. Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały Nr 180/2014 Zarządu SBL w Złotowie z dnia 24.11.2014 r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Banku Spółdzielczym w Szadku

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Wprowadzony uchwałą Zarządu Nr 65/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: uchwałą Zarządu Nr 31/2015 z dnia 30 marca 2015 r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 110/2014 z dnia 05.11.2014 Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych Kowal, styczeń 2015 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw. w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw. w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 42/Z/2012 Zarządu GBS w Choszcznie z dnia 20.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział.1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 80/RB/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 30 sierpnia 2012r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Strzałkowo, październik 2014 r. Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 47/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2012 Zarządu BS z dn. 18.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ

Bardziej szczegółowo