BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN DOKONYWANIA OPERACJI GOTÓWKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN DOKONYWANIA OPERACJI GOTÓWKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO"

Transkrypt

1 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN DOKONYWANIA OPERACJI GOTÓWKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, wrzesień 2012 r.

2 SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne... 3 CZĘŚĆ II Opłaty i prowizje... 4 CZĘŚĆ III Operacje gotówkowe w placówkach Banku Pekao S.A... 5 Zakres usługi... 5 Wpłaty gotówkowe w PLN i walutach obcych... 5 Wypłaty gotówkowe w PLN... 6 Wypłaty gotówkowe w walutach obcych... 7 CZĘŚĆ IV Operacje gotówkowe w placówkach Banku Pocztowego S.A Zakres usługi... 8 Wpłaty gotówkowe w PLN... 8 Wpłaty gotówkowe zamknięte w PLN... 8 Wypłaty gotówkowe w PLN CZĘŚĆ V Procedura anulowania dyspozycji CZĘŚĆ VI Operacje gotówkowe w placówkach lokalnych pośredników kasowych CZĘŚĆ VII Reklamacje CZĘŚĆ VIII Postanowienia końcowe WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: Załącznik nr 1 Wzór Dyspozycji ZOK Załącznik nr 2 Wzór Informacji zwrotnej BGK Załącznik nr 3 Wzór blankietu wpłaty w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 4 Wzór blankietu wpłaty w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 5 Wzór pokwitowania odbioru dla wpłat składanych w formie zamkniętej uporządkowanej (Bank Pocztowy S.A.) Załącznik nr 6 Wykaz osób odpowiedzialnych do dokonywania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej uporządkowanej (Bank Pocztowy S.A.) Załącznik nr 7 Wzór protokołu różnic kasowych dla wpłat składanych w formie uporządkowanej (Bank Pocztowy S.A.) Załącznik nr 8 Wzór formularza wypłaty w Banku Pocztowym S.A. 2/ 14

3 CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin dokonywania operacji gotówkowych za pośrednictwem podmiotów współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego określa zasady obsługi operacji gotówkowych, tj. wpłat i wypłat gotówkowych na dobro i w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorcy lub innego klienta instytucjonalnego, dokonywanych w placówkach pośredników kasowych - Banku Pekao S.A. oraz Banku Pocztowego S.A. 2. Przez poniższe pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć: 1) Bank lub BGK Bank Gospodarstwa Krajowego; 2) system świadczenia usług bankowości elektronicznej umożliwiający Posiadaczowi rachunku za pośrednictwem Internetu dostęp do rachunków bankowych; 3) Dyspozycja ZOK pisemna dyspozycja aktywacji funkcjonalności wpłat i wypłat gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego składana przez Posiadacza rachunku w Oddziale BGK, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu; 4) Dzień roboczy dzień, który jest dniem pracy dla Banku i pośrednika kasowego, w celu realizacji Umowy; 5) Informacja zwrotna BGK informacja dotycząca udostępnienia funkcjonalności wpłat i wypłat gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego przekazywana Posiadaczowi rachunku przez BGK w odpowiedzi na złożoną przez Posiadacza rachunku pisemną Dyspozycję ZOK. Wzór Informacji zwrotnej BGK stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu; 6) Instrukcja użytkowa instrukcja określająca szczegółowe zasady korzystania i obsługi systemu w tym obsługi modułu wypłat gotówkowych w 7) Komunikat informacja Banku określająca niektóre, wskazane w Regulaminie warunki (lub zmianę warunków) otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz usług z nimi związanych, udostępniona w Oddziałach lub na stronie internetowej Banku pod adresem 8) Oddział jednostka organizacyjna BGK prowadząca rachunek na rzecz Posiadacza rachunku; 9) Posiadacz rachunku przedsiębiorca lub inny klient instytucjonalny, który zawarł z Bankiem Umowę rachunku bankowego lub Umowę usługi 10) pośrednik kasowy podmiot posiadający z Bankiem umowę na realizację wpłat i wypłat gotówkowych; 11) rachunek rachunek bankowy, prowadzony przez BGK na rzecz Posiadacza rachunku na podstawie Umowy rachunku bankowego lub Umowy usługi 12) rachunek techniczny walutowy rachunek bankowy, nieoprocentowany, prowadzony na rzecz Posiadacza rachunku, który zawarł z Bankiem Umowę usługi i wykorzystywany w celu ewidencji środków z tytułu wpłat gotówkowych (pojedynczych lub zbiorczych) dokonywanych przez Posiadacza rachunku oraz środków przeznaczonych na wypłaty gotówkowe realizowane przez Posiadacza rachunku i interesantów a także jako rachunek przejściowy dla wpłat dokonywanych przez interesantów w formie bezgotówkowej. Rachunek ten prowadzony jest w następujących walutach: USD, EUR, GBP i CHF; 13) rachunek techniczny dla wypłat w PLN rachunek bankowy, nieoprocentowany, prowadzony na rzecz Posiadacza rachunku, który zawarł z Bankiem Umowę usługi wykorzystywany w celu ewidencji środków przeznaczonych na wypłaty gotówkowe realizowane przez Posiadacza rachunku i interesantów a także środków z tytułu niezrealizowanych wypłat przez interesantów. Rachunek ten prowadzony jest w PLN; 14) rachunek wirtualny rachunek prowadzony przez pośrednika kasowego na rzecz BGK, na który Posiadacz rachunku dokonuje wpłat gotówkowych; 15) Regulamin niniejszy regulamin; 3/ 14

4 16) Regulamin Regulamin usługi bankowości elektronicznej dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych obowiązujący w BGK; 17) Regulamin rachunku bankowego Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w BGK ; 18) Regulamin usługi Regulamin usługi w BGK ; 19) Umowa Umowa rachunku bankowego lub Umowa usługi 20) Usługa usługa otwierania, prowadzenia i obsługi ewidencyjnych rachunków sum depozytowych w ramach Umowy usługi ; 21) wpłata gotówkowa dyspozycja powodująca uznanie rachunku Posiadacza rachunku kwotą środków pieniężnych wpłaconą w placówce pośrednika kasowego; 22) wypłata gotówkowa usługa polegająca na wypłaceniu beneficjentowi określonej kwoty środków pieniężnych w oparciu o elektroniczną dyspozycję obciążenia rachunku złożoną za pomocą powodująca obciążenie rachunku Posiadacza rachunku. 3. Usługi dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego, które są przedmiotem niniejszego Regulaminu, stanowią rozszerzenie usług prowadzenia przez Bank rachunków bankowych na rzecz Posiadacza rachunku Pośrednikami kasowymi, świadczącymi usługi wpłat i wypłat gotówkowych, na mocy zawartej umowy z BGK, są w szczególności: 1) Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, Warszawa ( (zwany dalej Bankiem Pekao S.A.), który realizuje operacje gotówkowe na rzecz klientów BGK za pośrednictwem własnych placówek bankowych; 2) Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, Bydgoszcz ( który realizuje operacje gotówkowe na rzecz klientów BGK za pośrednictwem urzędów pocztowych. 2. Aktualny wykaz placówek pośredników kasowych dostępny jest w siedzibach oddziałów BGK, w Centrum Operacji i Rozliczeń BGK oraz na stronie internetowej Banku pod adresem 3. W trakcie trwania Umowy wykaz placówek pośredników kasowych może ulec zmianie, co nie stanowi zmiany warunków Umowy. 4. Zmiana wykazu placówek pośredników kasowych podawana jest do wiadomości Posiadacza rachunku w formie Komunikatu. CZĘŚĆ II Opłaty i prowizje Wysokość opłat i prowizji za dokonywanie operacji gotówkowych za pośrednictwem pośredników kasowych określa Umowa. 2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany stawek opłat i prowizji, o których mowa w ust. 1, w trakcie obowiązywania Umowy, bez wypowiedzenia warunków Umowy. 3. Informacja o zmianie wysokości opłat i prowizji za dokonywanie operacji gotówkowych za pośrednictwem podmiotów współpracujących z BGK wraz z informacją o dacie jej wejścia w życie Bank przesyła Posiadaczowi rachunku listem poleconym lub wręcza za pokwitowaniem odbioru. 4. Wysokość nowych opłat i prowizji, o których mowa w ust. 1, uznaje się za przyjęte przez Posiadacza rachunku o ile nie złoży on oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia zawiadomienia o zmianach. 5. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian jest równoznaczne z wyłączeniem funkcjonalności realizacji wpłat i wypłat gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego. 4/ 14

5 6. Zmiana wysokości opłat i prowizji za dokonywanie operacji gotówkowych za pośrednictwem podmiotów współpracujących z BGK określonych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Gospodarstwa Krajowego wraz z datą jej wejścia w życie podawana jest do wiadomości również w formie Komunikatu. CZĘŚĆ III Operacje gotówkowe w placówkach Banku Pekao S.A. Zakres usługi Bank Pekao S.A., jako pośrednik kasowy realizuje usługi wpłat i wypłat gotówkowych na rzecz Posiadacza rachunku oraz osób trzecich. 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe realizowane są w następujących walutach: 1) PLN; 2) EUR; 3) USD; 4) CHF; 5) GBP. 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe w walutach obcych są realizowane wyłącznie w banknotach. Wpłacane i wypłacane kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty obcej Bank Pekao S.A. przyjmuje i wypłaca w PLN, dokonując przeliczeń przy zastosowaniu obowiązujących w dniu realizacji wpłat i wypłat gotówkowych kursów kupna i sprzedaży walut ustalanych przez Bank Pekao S.A. 4. Warunkiem dokonywania operacji gotówkowych w placówkach Banku Pekao S.A. jest: 1) posiadanie przez Posiadacza rachunku przynajmniej jednego rachunku w BGK; 2) posiadanie przez Posiadacza rachunku dostępu do 3) złożenie Dyspozycji ZOK przez Posiadacza rachunku; 4) otrzymanie przez Posiadacza rachunku Informacji zwrotnej BGK. Wpłaty gotówkowe w PLN i walutach obcych Wpłaty gotówkowe dokonywane są na rachunek wirtualny nadawany Posiadaczowi rachunku przez Bank zgodnie z Dyspozycją ZOK. 2. Posiadacz rachunku w Dyspozycji ZOK wskazuje numer rachunku w BGK, na który mają być przekazywane środki wpłacone na rachunek wirtualny. 3. Numer rachunku wirtualnego oraz odpowiadający mu numer rachunku w BGK zawarte są w Informacji zwrotnej BGK przekazywanej Posiadaczowi rachunku niezwłocznie po złożeniu Dyspozycji ZOK, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jej złożenia. 4. Jeden rachunek wirtualny przypisany jest do jednego rachunku w BGK. 5. Posiadacz rachunku może dysponować więcej niż jednym rachunkiem wirtualnym Wpłaty gotówkowe mogą być dokonywane z wykorzystaniem blankietu wpłaty gotówkowej, którego wzór określa załącznik nr 3 do Regulaminu, lub poprzez dyspozycję ustną. 2. W przypadku złożenia dyspozycji ustnej wymagane jest podanie następujących danych: 1) nazwa Posiadacza rachunku; 2) numer rachunku wirtualnego Posiadacza rachunku; 3) kwota wpłaty; 4) waluta wpłaty; 5) nazwa zleceniodawcy; 6) adres zleceniodawcy (tj. kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica); 7) tytuł wpłaty. 3. Środki wpłacone na rachunek wirtualny do godz księgowane są na odpowiednim rachunku Posiadacza rachunku w BGK w tym samym dniu roboczym, natomiast środki 5/ 14

6 wpłacone po godz księgowane są najpóźniej następnego dnia roboczego po dokonaniu wpłaty. Wypłaty gotówkowe w PLN Wypłaty gotówkowe mogą być realizowane z rachunków Posiadacza rachunku prowadzonych w BGK wskazanych w Informacji zwrotnej BGK. 2. W przypadku usługi wypłaty gotówkowe dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem rachunku technicznego dla wypłat w PLN. 3. W celu realizacji wypłaty gotówkowej Posiadacz rachunku zobowiązany jest: 1) złożyć dyspozycję wypłaty za pośrednictwem zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji użytkowej 2) zapewnić środki pieniężne na realizację zleconej dyspozycji. 4. Złożenie dyspozycji wypłaty oznacza upoważnienie Banku do obciążenia wskazanego w niej rachunku kwotą wskazaną w dyspozycji wypłaty w celu jej realizacji. 5. Wypłaty gotówkowe realizowane są na rzecz zarówno Posiadacza rachunku jak i osoby przez niego wskazanej w dyspozycji wypłaty beneficjenta wypłaty. 6. Warunkiem realizacji wypłaty na rzecz beneficjenta wypłaty wskazanego w zleceniu jest prawidłowa identyfikacja beneficjenta, tj. potwierdzenie tożsamości beneficjenta poprzez sprawdzenie: 1) imienia i nazwiska beneficjenta oraz typu i numeru okazanego dokumentu tożsamości, lub 2) imienia i nazwiska beneficjenta oraz numeru PESEL. 7. Maksymalna kwota jednorazowej wypłaty gotówkowej realizowanej zgodnie z ust. 3 nie może być wyższa niż 15 tysięcy PLN. 8. W celu realizacji wypłaty gotówkowej przekraczającej kwotę 15 tysięcy PLN Posiadacz rachunku, po spełnieniu warunków określonych w ust. 3, zobowiązany jest do zgłoszenia planowanej wypłaty w placówce Banku Pekao S.A., w której będzie zrealizowana wypłata, co najmniej jeden dzień roboczy przed planowaną wypłatą. Wybrana placówka Banku Pekao S.A. musi znajdować się w wykazie placówek pośredników kasowych, o którym mowa w 4 ust Bank wykonuje dyspozycję wypłaty zgodnie z jej treścią i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z błędów w dyspozycji Bank realizuje dyspozycję wypłaty wyłącznie w przypadku gdy: 1) dyspozycja wypłaty sporządzona jest zgodnie z wymogami określonymi w 9 ust. 3 pkt 1 w przypadku wypłat nieprzekraczających kwoty 15 tysięcy PLN oraz w 9 ust. 8 w przypadku wypłat przekraczających kwotę 15 tysięcy PLN; 2) kwota dyspozycji ma pełne pokrycie w środkach zgromadzonych na rachunku, w ciężar którego ma nastąpić wypłata. 2. Dyspozycja wypłaty złożona w danym dniu roboczym do godz , przekazywana jest do realizacji przez Bank Pekao S.A. w dniu jej złożenia, natomiast dyspozycja złożona po godz przekazywana jest do realizacji najpóźniej następnego dnia roboczego do godz , pod warunkiem jednoczesnego spełnienia warunków określonych w ust Wypłaty gotówkowe nie będą zrealizowane w przypadku gdy: 1) po wypłatę gotówkową zgłosiła się osoba inna niż wskazana w dyspozycji wypłaty; 2) zgłoszenie się osoby po wypłatę gotówkową nie zostało poprzedzone prawidłowo złożoną dyspozycją wypłaty; 3) nie jest możliwa prawidłowa identyfikacja beneficjenta Wypłata gotówkowa może być zrealizowania w terminie do 90 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty. 6/ 14

7 2. W przypadku niezrealizowania wypłaty gotówkowej w terminie wskazanym w ust. 1, środki przeznaczone na wypłatę są zwracane Posiadaczowi rachunku na rachunek wskazany w dyspozycji wypłaty. 3. W okresie oczekiwania na realizację wypłaty gotówkowej środki pobrane z rachunku Posiadacza rachunku w celu dokonania wypłaty nie są oprocentowane. Wypłaty gotówkowe w walutach obcych Wypłaty gotówkowe w walutach obcych mogą być realizowane z rachunków walutowych Posiadacza rachunku prowadzonych w BGK wskazanych w Informacji zwrotnej BGK. 2. W przypadku usługi wypłaty gotówkowe dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem rachunku technicznego walutowego. 3. W celu realizacji wypłaty gotówkowej w walucie obcej Posiadacz rachunku zobowiązany jest: 1) złożyć dyspozycję wypłaty poprzez zlecenie otwarte za pośrednictwem zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji użytkowej 2) zapewnić środki pieniężne na realizację zleconej dyspozycji. 4. Złożenie dyspozycji wypłaty gotówkowej w walucie obcej oznacza upoważnienie Banku do obciążenia wskazanego w niej rachunku kwotą wskazaną w dyspozycji wypłaty w celu jej realizacji. 5. Wypłaty gotówkowe w walutach obcych realizowane są na rzecz zarówno Posiadacza rachunku jak i osoby przez niego wskazanej w dyspozycji wypłaty beneficjenta wypłaty. 6. Warunkiem realizacji wypłaty gotówkowej w walucie obcej na rzecz beneficjenta wskazanego w zleceniu jest prawidłowa identyfikacja beneficjenta, tj. potwierdzenie tożsamości beneficjenta poprzez sprawdzenie: 1) imienia i nazwiska beneficjenta oraz typu i numeru okazanego dokumentu tożsamości, lub 2) imienia i nazwiska beneficjenta oraz numeru PESEL. 7. Maksymalna kwota jednorazowej wypłaty gotówkowej w walucie obcej nie może być wyższa niż równowartość 15 tysięcy PLN przeliczona dla tej waluty po obowiązującym w danym dniu średnim kursie NBP. 8. W celu realizacji wypłaty gotówkowej w walucie obcej przekraczającej równowartość kwoty 15 tysięcy PLN przeliczonej dla tej waluty po obowiązującym w danym dniu średnim kursie NBP Posiadacz rachunku, po spełnieniu warunków określonych w ust. 3, zobowiązany jest do zgłoszenia planowanej wypłaty w placówce Banku Pekao S.A., w której będzie zrealizowana wypłata, co najmniej dwa dni robocze przed planowaną wypłatą. Wybrana placówka Banku Pekao S.A. musi znajdować się w wykazie placówek pośredników kasowych, o którym mowa w 4 ust Bank wykonuje dyspozycję zgodnie z jej treścią i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z błędów w dyspozycji Bank realizuje dyspozycję wypłaty gotówkowej w walucie obcej wyłącznie w przypadku gdy: 1) dyspozycja wypłaty sporządzona jest zgodnie z wymogami określonymi w 12 ust. 3 pkt 1; 2) kwota dyspozycji ma pełne pokrycie w środkach zgromadzonych na rachunku, w ciężar którego ma nastąpić wypłata. 2. Dyspozycja wypłaty gotówkowej w walucie obcej złożona w danym dniu roboczym do godz.14.00, przekazywana jest do realizacji przez Bank Pekao S.A. w dniu jej złożenia, natomiast dyspozycja złożona po godz przekazywana jest do realizacji najpóźniej następnego dnia roboczego do godz , pod warunkiem jednoczesnego spełnienia warunków określonych w ust Wypłaty gotówkowe w walutach obcych nie będą zrealizowane w przypadku gdy: 1) po wypłatę gotówkową zgłosiła się osoba inna niż wskazana w dyspozycji wypłaty; 2) zgłoszenie się osoby po wypłatę gotówkową nie zostało poprzedzone prawidłowo złożoną dyspozycją wypłaty; 7/ 14

8 3) nie jest możliwa prawidłowa identyfikacja beneficjenta Wypłata gotówkowa w walucie obcej może być zrealizowania w terminie do 90 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty. 2. W przypadku niezrealizowania wypłaty gotówkowej w walucie obcej w terminie wskazanym w ust. 1, środki przeznaczone na wypłatę są zwracane Posiadaczowi rachunku na rachunek wskazany w dyspozycji wypłaty. 3. W okresie oczekiwania na realizację wypłaty gotówkowej w walucie obcej środki pobrane z rachunku Posiadacza rachunku w celu dokonania wypłaty nie są oprocentowane. CZĘŚĆ IV Operacje gotówkowe w placówkach Banku Pocztowego S.A. Zakres usługi Bank Pocztowy S.A., jako pośrednik kasowy, realizuje usługi wpłat i wypłat gotówkowych na rzecz Posiadacza rachunku oraz osób trzecich, z zastrzeżeniem 18 ust Wpłaty i wypłaty gotówkowe realizowane są wyłącznie w PLN. 3. Warunkiem dokonywania operacji gotówkowych w placówkach Banku Pocztowego S.A. jest: 1) posiadanie przez Posiadacza rachunku przynajmniej jednego rachunku w BGK; 2) posiadanie przez Posiadacza rachunku dostępu do 3) złożenie Dyspozycji ZOK przez Posiadacza rachunku; 4) otrzymanie przez Posiadacza rachunku Informacji zwrotnej BGK. Wpłaty gotówkowe w PLN Wpłaty gotówkowe dokonywane są na rachunek wirtualny nadawany Posiadaczowi rachunku przez Bank zgodnie z Dyspozycją ZOK. 2. Posiadacz rachunku w Dyspozycji ZOK wskazuje numer rachunku w BGK, na który mają być przekazywane środki wpłacone na rachunek wirtualny. 3. Numer rachunku wirtualnego oraz odpowiadający mu numer rachunku Posiadacza rachunku w BGK, zawarte są w Informacji zwrotnej BGK. 4. Jeden rachunek wirtualny przypisany jest do jednego rachunku w BGK. 5. Posiadacz rachunku może dysponować więcej niż jednym rachunkiem wirtualnym Wpłaty gotówkowe dokonywane są z wykorzystaniem blankietów wpłat, których wzór oraz zasady wypełniania określa załącznik nr 4 do Regulaminu. 2. Środki wpłacone na rachunek wirtualny, przekazywane są na odpowiedni rachunek Posiadacza rachunku w BGK, najpóźniej drugiego dnia roboczego po dokonaniu wpłaty. Wpłaty gotówkowe zamknięte w PLN Wpłaty gotówkowe zamknięte mogą być dokonywane wyłącznie w placówkach Banku Pocztowego S.A. uzgodnionych z Bankiem i wskazanych w Informacji zwrotnej BGK. 2. Wpłaty gotówkowe zamknięte mogą być dokonywane przez Posiadacza rachunku lub osoby przez niego upoważnione. 8/ 14

9 Wpłaty gotówkowe zamknięte dokonywane są na rachunek wirtualny do wpłat zamkniętych, inny niż wskazany w 16 ust Posiadacz rachunku w Dyspozycji ZOK wskazuje numer rachunku w BGK, na który mają być przekazywane środki wpłacone na rachunek wirtualny. 3. Numer rachunku wirtualnego, na który dokonywane są wpłaty gotówkowe zamknięte oraz odpowiadający mu numer rachunku Posiadacza rachunku w BGK, zawarte są w Informacji zwrotnej BGK. 4. Wpłaty gotówkowe zamknięte przyjmowane są wyłącznie w formie uporządkowanej, zgodnie z zasadami określonymi w Środki wpłacone na rachunek wirtualny, przekazywane są na odpowiedni rachunek Posiadacza rachunku w BGK, najpóźniej drugiego dnia roboczego po dokonaniu wpłaty Prawidłowe przygotowanie wpłaty gotówkowej zamkniętej polega na umieszczeniu w bezpiecznej kopercie: 1) gotówki w formie uporządkowanej tj.: a) ułożenie banknotów według ich rodzajów w taki sposób, aby poszczególne części banknotów pokrywały się stroną obrazu; b) na paczkach banknotów nałożenie opasek, na których należy wpisać: datę wpłaty, ilość banknotów, nominał banknotów, ogólną wartość paczki, podpisy osób sporządzających, pieczątkę Posiadacza rachunku dokonującego wpłaty zamkniętej, c) sporządzenie rulonów z poszczególnych rodzajów monet oraz umieszczenie na tych rulonach napisu wskazującego: ilość monet, nominał monet, ogólną wartość rulonu, podpisy osób sporządzających, pieczątkę Posiadacza rachunku dokonującego wpłaty zamkniętej; 2) wypełnionego blankietu wpłaty (druk samokopiujący). Wzór blankietu wpłaty oraz zasady wypełniania określa załącznik nr 4 do Regulaminu. Na odwrocie blankietu wpłaty należy zawrzeć szczegółową specyfikację ilości i kwot każdego rodzaju banknotów i monet. 2. Bezpieczną kopertę, należy opisać podając następujące dane: 1) liczba porządkowa; 2) nadawca; 3) odbiorca; 4) data nadania; 5) pieczątka Posiadacza rachunku dokonującego wpłaty zamkniętej; 6) podpis osoby sporządzającej pakiet i zamknąć w sposób nie pozwalający na wyjęcie zawartości bez widocznego uszkodzenia opakowania. 3. Wraz z bezpieczną kopertą, przygotowaną zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 oraz opisaną zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 należy doręczyć wypełniony w części I i podpisany formularz pokwitowania odbioru w dwóch egzemplarzach. Wzór pokwitowania odbioru wpłaty zamkniętej stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 4. Dla jednorazowej wpłaty gotówkowej zamkniętej o łącznej wartości bezpiecznych kopert przekraczającej równowartość w PLN kwoty 15 tysięcy euro, wraz z bezpieczną kopertą i formularzem pokwitowania odbioru, wypełnionym zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3, wymagane jest doręczenie wypełnionego Wykazu osób odpowiedzialnych do dokonywania 9/ 14

10 wpłat gotówkowych w formie zamkniętej uporządkowanej, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu Przyjmowanie wpłat gotówkowych zamkniętych przez Bank Pocztowy S.A. polega na sprawdzeniu stanu zewnętrznego bezpiecznej koperty i jej zamknięcia oraz porównaniu numeru bezpiecznej koperty i danych na niej opisanych z danymi w części I formularza pokwitowania odbioru. 2. Bank Pocztowy S.A. przyjmuje wyłącznie wpłaty gotówkowe zamknięte przygotowane w sposób prawidłowy, zgodnie z zasadami określonymi w 20 i nie noszące znaków zewnętrznego naruszenia koperty. 3. Odbiór bezpiecznej koperty, bez sprawdzania zawartości, pośrednik kasowy kwituje wydając jeden egzemplarz pokwitowania odbioru przedstawicielowi Posiadacza rachunku, wpisując w części II pokwitowania odbioru: rok, miesiąc, dzień, godzinę i minuty oraz umieszczając podpis i odcisk datownika osoby przyjmującej. Drugi egzemplarz pozostaje w placówce pocztowej. 4. Za datę przyjęcia wpłaty gotówkowej zamkniętej uważa się dzień oznaczony datą stempla pocztowego na wypełnionym blankiecie wpłaty, zwanym odtąd dowodem wpłaty, składanym w chwili przyjęcia bezpiecznej koperty W przypadku stwierdzenia, po przeliczeniu przez placówkę pocztową gotówki umieszczonej w bezpiecznej kopercie, różnic kasowych (nadwyżki, braki, falsyfikaty) w stosunku do kwoty wskazanej w dowodzie wpłaty i pokwitowaniu odbioru wpłaty zamkniętej, Bank przekazuje Posiadaczowi rachunku sporządzony przez placówkę pocztową protokół różnic kasowych. 2. Protokół różnic kasowych, sporządzony i opatrzony pieczęcią przez Bank Pocztowy S.A., którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu, stanowi jedyny dowód uznania różnic pomiędzy kwotą deklarowaną w dowodzie wpłaty a kwotą stwierdzoną po przeliczeniu gotówki umieszczonej w bezpiecznej kopercie. 3. Protokół różnic kasowych nie jest sporządzany w przypadku zgodności kwoty deklarowanej w dowodzie wpłaty a kwotą stwierdzoną po przeliczeniu Złożenie Dyspozycji ZOK w zakresie realizacji wpłat gotówkowych w formie zamkniętej za pośrednictwem Banku Pocztowego S.A. oraz otrzymanie Informacji zwrotnej BGK dotyczącej udostępnienia funkcjonalności oznacza upoważnienie przez Posiadacza rachunku wskazanych w ww. informacji zwrotnej BGK placówek Banku Pocztowego S.A. do przeliczania wpłat gotówkowych zamkniętych przekazywanych w bezpiecznych kopertach, bez jego obecności, a w przypadku wystąpienia różnic, o których mowa w 22, uznanie komisyjnego protokołu różnic jako wyłącznego dowodu w tym zakresie. 2. Posiadacz rachunku uznaje komisyjnie sporządzony i opatrzony pieczęcią przez placówkę pocztową protokół różnic kasowych (nadwyżki, braki, falsyfikaty), za jedyny i wyłączny dowód uznania różnic. Wypłaty gotówkowe w PLN Wypłaty gotówkowe mogą być realizowane z rachunków Posiadacza rachunku prowadzonych w BGK wskazanych w Informacji zwrotnej BGK. 2. W przypadku usługi wypłaty gotówkowe dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem technicznego rachunku dla wypłat w PLN. 3. W celu realizacji wypłaty gotówkowej Posiadacz rachunku zobowiązany jest: 10/ 14

11 1) złożyć dyspozycję wypłaty za pośrednictwem zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji użytkowej 2) zapewnić środki pieniężne na realizację zleconej dyspozycji; 3) wystawić formularz wypłaty, zgodnie z zasadami określonymi w 25, który stanowi podstawę do dokonania wypłaty w placówce Banku Pocztowego S.A. 4. Złożenie dyspozycji wypłaty oznacza upoważnienie Banku do obciążenia wskazanego w niej rachunku kwotą wskazaną w dyspozycji wypłaty i przekazania tej kwoty do Banku Pocztowego S.A. w celu realizacji dyspozycji. 5. Wypłaty gotówkowe realizowane są na rzecz zarówno Posiadacza rachunku jak i osoby przez niego wskazanej w dyspozycji wypłaty beneficjenta wypłaty. 6. Maksymalna kwota jednorazowej wypłaty gotówkowej na podstawie pojedynczego formularza wypłaty nie może być wyższa niż 20 tysięcy PLN. 7. Dane przekazane w ramach dyspozycji wypłaty muszą być zgodne z danymi na formularzu wypłaty. 8. Bank wykonuje dyspozycję zgodnie z jej treścią i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z błędów w dyspozycji Formularz wypłaty, o którym mowa w 24 ust. 3 pkt 3, musi być wypełniony w sposób czytelny i trwały, bez skreśleń i poprawek w kwocie i numerze rachunku. 2. Wzór formularza wypłaty oraz szczegółowe zasady jego wypełniania zawiera załącznik nr 8 do Regulaminu. 3. W przypadku utraty wypełnionego formularza wypłaty, należy niezwłocznie poinformować o tym pracownika Banku. 4. Formularze wypłaty dostępne są na stronie internetowej Banku Pocztowego ( oraz w urzędach pocztowych i placówkach Banku Pocztowego. 5. Formularz wypłaty dostępny jest również w systemie 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, treść formularza wypłaty wypełniana jest automatycznie przez system Bank realizuje dyspozycję wypłaty wyłącznie w przypadku gdy: 1) dyspozycja wypłaty sporządzona jest zgodnie z wymogami określonymi w 24 ust. 3 pkt. 1; 2) kwota dyspozycji ma pełne pokrycie w środkach zgromadzonych na rachunku, w ciężar którego ma nastąpić wypłata. 2. Dyspozycja wypłaty złożona w danym dniu roboczym do godz , przekazywana jest do realizacji przez Bank Pocztowy S.A. najpóźniej następnego dnia roboczego do godz , pod warunkiem jednoczesnego spełnienia warunków określonych w ust Wypłaty gotówkowe nie będą zrealizowane w przypadku gdy: 1) po wypłatę gotówkową zgłosiła się osoba bez wymaganego formularza wypłaty; 2) zgłoszenie się osoby po wypłatę gotówkową nie zostało poprzedzone prawidłowo złożoną dyspozycją wypłaty; 3) nie jest możliwa prawidłowa identyfikacja beneficjenta Wypłata gotówkowa może być zrealizowania w terminie 45 dni od złożenia dyspozycji wypłaty. 2. W przypadku niezrealizowania wypłaty gotówkowej w terminie wskazanym w ust. 1, środki przeznaczone na wypłatę są zwracane Posiadaczowi rachunku na rachunek wskazany w dyspozycji wypłaty. 3. W okresie oczekiwania na realizację wypłaty gotówkowej środki pobrane z rachunku Posiadacza rachunku w celu dokonania wypłaty nie są oprocentowane. 11/ 14

12 CZĘŚĆ V Procedura anulowania dyspozycji W celu anulowania wypłaty gotówkowej Posiadacz rachunku zobowiązany jest złożyć dyspozycję anulowania poprzez zlecenie otwarte za pośrednictwem zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji użytkowej 2. Dyspozycja anulowania operacji złożona do godz jest realizowana w dniu jej złożenia, jednak nie później niż następnego dnia roboczego, pod warunkiem, że transakcja nie została zrealizowana w dniu złożenia dyspozycji. CZĘŚĆ VI Operacje gotówkowe w placówkach lokalnych pośredników kasowych W przypadku ograniczonej możliwości zapewnienia Posiadaczowi rachunku obsługi kasowej przez ogólnokrajowych pośredników kasowych BGK, tj. Bank Pekao S.A. lub Bank Pocztowy S.A., obsługa kasowa może być świadczona przez lokalnego pośrednika kasowego realizującego usługi wpłat i wypłat gotówkowych na rzecz Posiadacza rachunku oraz osób trzecich. 2. W przypadku określonym w ust. 1, warunkiem dokonywania operacji gotówkowych jest: 1) posiadanie przez Posiadacza rachunku przynajmniej jednego rachunku w BGK; 2) podpisanie umowy na dokonywanie operacji gotówkowych w placówce lokalnego pośrednika kasowego. 3. Umowa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera indywidulane ustalenia między Bankiem a Posiadaczem rachunku, w zakresie warunków realizacji operacji gotówkowych w placówce lokalnego pośrednika kasowego. 4. Do umowy na dokonywanie operacji gotówkowych w placówce lokalnego pośrednika kasowego postanowienia Regulaminu z wyłączeniem niniejszego paragrafu nie mają zastosowania. CZĘŚĆ VII Reklamacje Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej ze szczegółowym opisem przedmiotu reklamacji przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres skrzynki mailowej lub w siedzibie Oddziału. 2. Do reklamacji powinny być dołączone kopie dokumentów mogących służyć do wykazania zasadności reklamacji. 3. Bank rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do Banku, z zastrzeżeniem ust Dla reklamacji dotyczących operacji dokonywanych w placówkach pośrednika kasowego, Bank zastrzega możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 3 o czas niezbędny w celu dokonania wyjaśnień przez pośrednika kasowego. CZĘŚĆ VIII Postanowienia końcowe 31. Posiadacz rachunku przyjmuje do wiadomości, że Bank jako administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Bankowi Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, Warszawa lub Bankowi Pocztowemu S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji operacji gotówkowych zgodnie z Dyspozycją ZOK. 12/ 14

13 32. Pośrednik kasowy wypełnia postanowienia ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276, z późn. zm.) Wyłączenie funkcjonalności realizacji operacji gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego następuje z nadejściem terminu, na który została zawarta Umowa. 2. Posiadacz rachunku może zrezygnować z funkcjonalności realizacji operacji gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego w dowolnym momencie trwania Umowy. Dyspozycja w tym zakresie winna mieć formę pisemną i określać datę wyłączenia funkcjonalności. 3. Bank może wyłączyć funkcjonalność realizacji operacji gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego tylko z ważnych powodów, którymi są w szczególności: 1) niepłacenie należnych Bankowi opłat i prowizji z tytułu realizacji Umowy; 2) naruszenie postanowień Regulaminu przez Posiadacza rachunku; 3) zmiana pośrednika kasowego realizującego operacje gotówkowe na rzecz klientów Banku; 4) inne przyczyny, które uniemożliwiają Bankowi świadczenie usługi. 4. Wypowiedzenie Umowy stanowi równocześnie wyłączenie funkcjonalności realizacji operacji gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego. 5. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług w systemie stanowi równocześnie wyłączenie funkcjonalności realizacji operacji gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego. 6. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego niezbędne jest złożenie przez Posiadacza rachunku nowej Dyspozycji ZOK Regulamin stanowi integralną część Umowy. 2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 3. Informacje o zmianach Regulaminu z podaniem daty ich wejścia w życie przekazywane są Posiadaczowi rachunku w następujący sposób: 1) elektronicznie w formie komunikatu zamieszczonego za pośrednictwem użytkowanego przez Posiadacza rachunku systemu bankowości elektronicznej lub na wskazany adres poczty elektronicznej, jeżeli są takie uzgodnienia w Umowie; 2) zamieszczeniem komunikatu na wyciągu bankowym z rachunku bankowego dostarczanym w sposób uzgodniony w Umowie; 3) zamieszczeniem komunikatu na stronie internetowej Banku. 4. Pełne brzmienie zmienionego Regulaminu, wraz z podaniem daty jego wejścia w życie, są udostępniane w formie Komunikatu. 5. Zmiany Regulaminu uznaje się za przyjęte przez Posiadacza rachunku o ile nie złoży on pisemnego oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. 6. Za dzień doręczenia w formie elektronicznej informacji o zmianach Regulaminu uważa się dzień, w którym komunikat został wyświetlony w systemie bankowości elektronicznej albo komunikat ten został przesłany na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej. 7. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian jest równoznaczne z wyłączeniem funkcjonalności realizacji wpłat i wypłat gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego z dniem złożenia oświadczenia W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie mają zastosowanie postanowienia regulaminów, o których mowa w 2 pkt 16-18, oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 2. Stosunek prawny wynikający z Umowy podlega prawu polskiemu. 3. Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego oraz art. 109 ust. 2 Prawa bankowego ma charakter wiążący dla stron. 13/ 14

14 4. Wszelkie spory wynikłe z Umowy rozstrzyga sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Oddziału. 36. W okresie przejściowym, nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu, dopuszcza się składanie dyspozycji wypłat gotówkowych za pośrednictwem Banku Pocztowego S.A. w formie zlecenia otwartego określonej w Regulaminie usługi z dnia 7 października 2010 r. 14/ 14

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, czerwiec 2016 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Zakres obowiązywania Regulaminu... 3 Rozdział 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wypłaty gotówkowe zamknięte

Regulamin Wypłaty gotówkowe zamknięte Regulamin Wypłaty gotówkowe zamknięte Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: 1. Postanowienia ogólne...3 2. Wypłaty dokonywane w kasach Banku...4 3. Wypłaty dokonywane za pośrednictwem firmy przewozowej...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi gotówkowej w formie zamkniętej w Alior Bank S.A.

Regulamin obsługi gotówkowej w formie zamkniętej w Alior Bank S.A. Załącznik nr 7 do Umowy w sprawie obsługi gotówkowej w formie zamkniętej Regulamin obsługi gotówkowej w formie zamkniętej w Alior Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin obsługi gotówkowej w formie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wpłaty gotówkowe zamknięte

Regulamin Wpłaty gotówkowe zamknięte Regulamin Wpłaty gotówkowe zamknięte Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: 1. Postanowienia ogólne...3 2. Wpłaty dokonywane w kasach...6 3. Wpłaty dokonywane do wrzutni gotówkowej (w Banku lub

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w...

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w... NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)... Umowa w sprawie: zawierania Transakcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej R -Dealer, zawierania Transakcji za pośrednictwem funkcjonalności R-Dealer

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN REALIZOWANIA WPŁAT I WYPŁAT GOTÓWKOWYCH ZAMKNIĘTYCH W SIEDZIBIE WŁASNEJ

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN REALIZOWANIA WPŁAT I WYPŁAT GOTÓWKOWYCH ZAMKNIĘTYCH W SIEDZIBIE WŁASNEJ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN REALIZOWANIA WPŁAT I WYPŁAT GOTÓWKOWYCH ZAMKNIĘTYCH W SIEDZIBIE WŁASNEJ Warszawa, lipiec 2013 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne... 3 CZĘŚĆ II Opłaty i prowizje...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. USŁUGI Depozyty@24 W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN. USŁUGI Depozyty@24 W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN USŁUGI Depozyty@24 W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, styczeń 2015 r. www.bgk.com.pl SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I... 3 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 32/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 5 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 32/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 5 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 32/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia,,regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje:

Niniejszy dokument obejmuje: Niniejszy dokument obejmuje: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych obowiązująca: 1) Klientów, którzy podpisali Umowę od dnia 29 czerwca 2012r. od momentu zawarcia Umowy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA SPIS TREŚCI Rozdział 1... 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 I. Przyjęcie i realizacja zlecenia płatniczego przez Bank... 1 II. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A.

REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A. REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A. 1 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Otwarcie rachunku.....

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Poleceń

Regulamin Programu Poleceń Regulamin Programu Poleceń 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Programu Poleceń (dalej: Regulamin) określa zasady Programu Poleceń (dalej: Program). 2. Organizatorem Programu Poleceń jest Credit Agricole

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 20 maja 2014 r. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych zamkniętych za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych zamkniętych za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Załącznik nr 3 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych zamkniętych za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Spis treści Część 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN I Zasady otwierania subkont 1. Otwarcie subkonta jest możliwe tylko na podstawie podpisania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi gotówkowej w formie zamkniętej w Alior Bank S.A.

Regulamin obsługi gotówkowej w formie zamkniętej w Alior Bank S.A. Załącznik nr 7 do Umowy w sprawie obsługi gotówkowej w formie zamkniętej Obowiązuje od 27 marca 2017 r. Regulamin obsługi gotówkowej w formie zamkniętej w Alior Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego 2012-01-30 Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, sierpień 2011 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Uruchomienie usługi... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy zwanej dalej Promocją jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKTYWACJI KONTA ALERTY BIK Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI BIK PARTNER

REGULAMIN AKTYWACJI KONTA ALERTY BIK Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI BIK PARTNER REGULAMIN AKTYWACJI KONTA ALERTY BIK Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI BIK PARTNER 1 Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna ustala Regulamin aktywacji Konta Alerty BIK z wykorzystaniem Aplikacji BIK Partner

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN DYSTRYBUCJI KART PRZEDPŁACONYCH mbank S.A. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki na jakich Fritz Group S.A. dokonuje dystrybucji Karty Przedpłaconej mbank S.A.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

B ANKOWOŚĆ K O R P O R ACYJNA. Regulamin Rozliczeń Pieniężnych dla Klientów Korporacyjnych w Banku BPH SA

B ANKOWOŚĆ K O R P O R ACYJNA. Regulamin Rozliczeń Pieniężnych dla Klientów Korporacyjnych w Banku BPH SA B ANKOWOŚĆ K O R P O R ACYJNA Regulamin Rozliczeń Pieniężnych dla Klientów Korporacyjnych w Banku BPH SA 1 Spis treści R O Z D Z I A Ł 1 P R Z E P I S Y O G Ó L N E I D E F I N I C J E 3 Zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N R a c h u n k i l o k a t t e r m i n o w y c h d l a K l i e n t ó w B i z n e s o w y c h B a n k u P o l s k a K a s a O p i e k i S p ó ł k a A k c y j n a ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.:

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 - dotychczasowe brzmienie: 1. Regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo