REGULAMIN. USŁUGI W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. USŁUGI Depozyty@24 W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO"

Transkrypt

1 Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN USŁUGI W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, styczeń 2015 r.

2 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ II... 4 PARAMETRY USŁUGI 4 Rozdział 1 Odbiorcy usługi... 4 Rozdział 2 Zakres usługi... 5 Rozdział 3 Warunki cenowe... 5 Rozdział 4 Oprocentowanie... 5 CZĘŚĆ III... 6 UDOSTĘPNIENIE USŁUGI 6 Rozdział 1 Warunki korzystania z usługi... 6 Rozdział 2 Umowa... 6 CZĘŚĆ IV... 7 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI 7 Rozdział 1 Zasady dysponowania środkami... 7 Rozdział 2 Zasady przeprowadzania operacji... 8 Rozdział 3 Bilans otwarcia... 9 Rozdział 4 Zarządzanie depozytami na rachunkach ewidencyjnych... 9 Rozdział 5 Operacje gotówkowe w Oddziale BGK Rozdział 6 Raporty z rachunków Rozdział 7 Wyciągi z rachunków CZĘŚĆ V PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Rozdział 1 Zmiana Regulaminu Rozdział 2 Rozwiązanie Umowy Rozdział 3 Tajemnica bankowa Rozdział 4 Postanowienia końcowe WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: Załącznik nr 1 Struktura pliku migracji (do bilansu otwarcia) 2/16

3 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin usługi w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych udostępnianych w ramach usługi 2. Zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego określa, odpowiednio: 1) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego albo 2) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego, właściwy dla Posiadacza rachunku, zwany dalej Regulaminem RB. 3. Warunki, na jakich Bank Gospodarstwa Krajowego świadczy usługi płatnicze Posiadaczom rachunków, określa Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej Regulaminem UP. 4. W miejsce wyłączonych Regulaminem UP, na podstawie art. 16 i art. 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873), zwanej dalej Ustawą UP, przepisów tej ustawy, zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu RB oraz Regulaminu UP. 5. Termin określony w art. 44 ust 2. Ustawy UP zastępuje się terminem określonym w Regulaminie UP Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) Bank lub BGK Bank Gospodarstwa Krajowego; 2) system elektroniczny umożliwiający Posiadaczowi rachunku za pośrednictwem Internetu dostęp do rachunków bankowych i innych funkcjonalności bankowości elektronicznej ; 3) bilans otwarcia proces migracji danych wykonywany w celu zasilenia systemu informatycznego Banku udostępnianego w ramach usługi 4) depozyt środki pieniężne (kaucje, wadia, zabezpieczenia majątkowe i inne) wpłacone przez interesanta; 5) dyspozycja ZOK pisemna dyspozycja aktywacji funkcjonalności wpłat i wypłat gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego, składana przez Posiadacza rachunku w Oddziale; 6) Instrukcja użytkownika instrukcja korzystania z modułu Sum Depozytowych w ramach 7) interesant osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca depozyt; 8) Komunikat Banku informacja podawana do wiadomości Klientów Banku udostępniona w Oddziałach lub na stronie internetowej Banku pod adresem lub w innej formie uzgodnionej indywidulanie z klientem; 9) Oddział jednostka organizacyjna Banku zajmująca się operacyjną obsługą rachunków bankowych. Przez Oddział należy rozumieć również komórki organizacyjne centrali Banku wykonujące zadania z zakresu obsługi rachunków bankowych; 10) odsetki bieżące odsetki nieskapitalizowane naliczone od daty ostatniej kapitalizacji; 11) plik migracji plik danych dotyczących depozytów wymagany w celu wykonania bilansu otwarcia; 12) Posiadacz rachunku przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 2210, poz. 1447, z późn. zm.) lub inny klient instytucjonalny, który zawarł z Bankiem Umowę; 13) pośrednik kasowy podmiot posiadający z Bankiem umowę na realizację wpłat i wypłat gotówkowych; 3/16

4 14) rachunek rachunek bankowy, prowadzony przez BGK na rzecz Posiadacza rachunku na podstawie Umowy rachunku bankowego lub Umowy usługi w tym każdy z rachunków bankowych wymienionych w pkt 15-19; 15) rachunek ewidencyjny rachunek, na którym ewidencjonowany jest pojedynczy depozyt oraz naliczane są odsetki od tego depozytu; 16) rachunek techniczny dla wpłat w PLN rachunek nieoprocentowany, prowadzony w PLN, wykorzystywany w celu ewidencji środków z tytułu wpłat gotówkowych (pojedynczych lub zbiorczych) dokonywanych przez Posiadacza rachunku; 17) rachunek techniczny dla wypłat w PLN rachunek nieoprocentowany, prowadzony w PLN, wykorzystywany w celu ewidencji środków przeznaczonych na wypłaty gotówkowe realizowane przez Posiadacza rachunku i interesantów a także ewidencji środków z tytułu niezrealizowanych wypłat; 18) rachunek techniczny walutowy rachunek nieoprocentowany wykorzystywany w celu ewidencji środków z tytułu wpłat gotówkowych (pojedynczych lub zbiorczych) dokonywanych przez Posiadacza rachunku oraz środków przeznaczonych na wypłaty gotówkowe realizowane przez Posiadacza rachunku i interesantów a także ewidencji środków z tytułu niezrealizowanych wypłat. Rachunek ten prowadzony jest w USD, EUR, GBP i CHF; 19) rachunek zbiorczy rachunek pomocniczy, prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza rachunku; 20) Regulamin obowiązujący w BGK Regulamin usługi bankowości elektronicznej dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych; 21) Regulamin ZOK - obowiązujący w BGK Regulamin dokonywania operacji gotówkowych za pośrednictwem podmiotów współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego; 22) saldo saldo środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku nieuwzględniające odsetek bieżących; 23) sygnatura sprawy indywidualny numer depozytu przechowywanego na rachunku ewidencyjnym; 24) Umowa umowa usługi zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rachunku; 25) Wnioskodawca wnioskujący o udostępnienie usługi 26) wpłata operacja gotówkowa lub bezgotówkowa powodująca uznanie rachunku; 27) wypłata operacja gotówkowa lub bezgotówkowa powodująca obciążenie rachunku; 28) wypłata całkowita wypłata środków z rachunku ewidencyjnego wraz z odsetkami bieżącymi, powiązana z jednoczesną likwidacją tego rachunku. 2. Dla określeń użytych w niniejszym Regulaminie, nie zdefiniowanych w ust. 1, stosuje się znaczenie przyjęte w Regulaminie UP oraz w Regulaminie RB. CZĘŚĆ II PARAMETRY USŁUGI Rozdział 1 Odbiorcy usługi 3. Usługa dostępna jest dla: 1) mających siedzibę w Polsce: a) przedsiębiorców; b) jednostek sektora finansów publicznych; c) organizacji ustanowionych dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych w tym: stowarzyszeń, fundacji, organizacji politycznych, społecznych, społeczno-zawodowych, wyznaniowych, d) innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną; 4/16

5 2) oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, które prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 2 Zakres usługi Usługa obejmuje: 1) rachunki zbiorcze sum depozytowych wraz z powiązanymi z nimi rachunkami ewidencyjnymi; 2) rachunki techniczne: a) rachunek techniczny dla wpłat w PLN, b) rachunek techniczny dla wypłat w PLN, c) rachunek techniczny walutowy w USD, d) rachunek techniczny walutowy w EUR, e) rachunek techniczny walutowy w GBP, f) rachunek techniczny walutowy w CHF; 3) obsługę gotówkową. 2. Bank otwiera i prowadzi rachunki zbiorcze wraz z rachunkami ewidencyjnymi w następujących walutach: 1) PLN; 2) USD; 3) EUR; 4) CHF; 5) GBP. Rozdział 3 Warunki cenowe 5. Za udostępnienie, korzystanie, wykonywanie operacji i innych czynności w ramach usługi Bank pobiera opłaty i prowizje w wysokości i terminach określonych w Umowie. Rozdział 4 Oprocentowanie Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach ewidencyjnych podlegają oprocentowaniu według zmiennej lub stałej stawki oprocentowania, określonej w stosunku rocznym i podanej w Umowie. 2. Zmiana wysokości stawki oprocentowania może nastąpić na zasadach określonych w Umowie. 3. Nie podlegają oprocentowaniu środki wpłacone i wypłacone w tym samym dniu. 4. Obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących podatku od dochodów kapitałowych leżą po stronie Posiadacza rachunku Oprocentowanie naliczane jest od salda środków na rachunku ewidencyjnym od daty wpłaty do dnia poprzedzającego datę wypłaty. 2. Dla celów obliczania odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach ewidencyjnych przyjmuje się, że rok ma 365 dni. 3. Kapitalizacja odsetek dokonywana jest na każdym rachunku ewidencyjnym w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych, zgodnie z Umową oraz odzwierciedlana na rachunku zbiorczym. 5/16

6 CZĘŚĆ III UDOSTĘPNIENIE USŁUGI Rozdział 1 Warunki korzystania z usługi Warunkiem korzystania z usługi jest: 1) zawarcie Umowy; 2) posiadanie przez Wnioskodawcę dostępu do 2. Udostępnienie wymaga zawarcia odrębnej umowy na tę usługę. Rozdział 2 Umowa Podstawą do zawarcia Umowy jest złożenie przez Wnioskodawcę w Oddziale: 1) Wniosku o udostępnienie usługi wypełnionego i podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Wnioskodawcy; 2) załączników do Wniosku o udostępnienie usługi 3) wypełnionej Karty wzorów podpisów; 4) podpisanego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. 2. Do Wniosku o udostępnienie usługi Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć wymagane przez Bank dokumenty, w tym w szczególności: 1) dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy, w tym odpowiednio: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, zaświadczenie o wpisie do innych rejestrów/ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy; 2) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wnioskodawcy; 3) dokumenty dodatkowo identyfikujące Wnioskodawcę, w tym zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego REGON, numeru identyfikacji podatkowej NIP; 4) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów (np. zezwolenia, koncesje albo wpisy w rejestrze działalności regulowanej ) lub Bank uzna, ze są niezbędne do zawarcia Umowy. 3. Decyzja w sprawie udostępnienia usługi jest podejmowana przez Oddział najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia kompletnego Wniosku o udostępnienie usługi wraz z załącznikami. 4. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia usługi bez podania przyczyny Posiadacz rachunku zobowiązany jest do: 1) niezwłocznego zawiadamiania Oddziału na piśmie o wszelkich zmianach w dokumentacji załączonej do Wniosku o udostępnienie usługi złożonej przy zawieraniu Umowy, w szczególności o zmianach wynikających ze zmiany adresu, nazwy, formy prawnej, osób reprezentujących Posiadacza rachunku, sposobu reprezentacji, odwołaniu lub wygaśnięciu udzielonych pełnomocnictw, utracie lub uzyskaniu koncesji/zezwoleń, złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, ogłoszeniu upadłości lub rozpoczęciu likwidacji, załączając stosowne dokumenty; 2) udzielania wyjaśnień Bankowi w sprawach związanych z udostępnieniem i korzystaniem z usługi 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Posiadacza rachunku w przypadku niewywiązania się przez niego z obowiązku, o którym mowa w ust.1. 6/16

7 Na podstawie Umowy Bank zobowiązuje się względem Posiadacza rachunku do: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz przechowywania środków zdeponowanych przez Posiadacza rachunku; 2) prowadzenia ewidencji środków zgromadzonych na rachunku zbiorczym z wykorzystaniem rachunków ewidencyjnych; 3) przeprowadzania na zlecenie Posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 2. Każda zmiana warunków Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, z zastrzeżeniem 6 ust. 2 w odniesieniu do oprocentowania o stawce zmiennej. CZĘŚĆ IV ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI Rozdział 1 Zasady dysponowania środkami Do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach udostępnianych w ramach usługi uprawniony jest Posiadacz rachunku. 2. Dokumentem określającym osoby uprawnione do dysponowania środkami oraz służącym do ewidencji wzorów podpisów jest Karta wzorów podpisów, stanowiąca integralną część Umowy. 3. Podpisy Posiadacza rachunku i podpisy pełnomocników złożone na Karcie wzorów podpisów stanowią wzory podpisów obowiązujące na pisemnych dyspozycjach dotyczących wszystkich rachunków Posiadacza rachunku prowadzonych przez Oddział, w tym również rachunków nowo otwieranych W przypadku zmiany nazwy lub adresu, używanej pieczątki firmowej, reprezentantów lub sposobu reprezentacji lub udzielenia pełnomocnictw osobom niefigurującym na Karcie wzorów podpisów, Posiadacz rachunku zobowiązany jest złożyć w Oddziale prowadzącym rachunek nową Kartę wzorów podpisów, załączając dokumenty potwierdzające te zmiany. 2. Zmiana Karty wzorów podpisów może nastąpić wyłącznie na piśmie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Posiadacza rachunku. 3. Oddział uwzględnia zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w 14 ust. 1, z chwilą złożenia nowej Karty wzorów podpisów wraz dokumentami, o których mowa w ust. 1. W przypadku nie dochowania obowiązków, o których mowa w ust. 1, Bank nie odpowiada za szkody, które mogą z tego tytułu wyniknąć W przypadku utraty uprawnień do dysponowania rachunkiem lub środkami zgromadzonymi na rachunku przez osoby wymienione w Karcie wzorów podpisów Posiadacz rachunku zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Oddział, doręczając nową Kartę wzorów podpisów i pisemne zawiadomienie o: 1) odwołaniu tych osób ze stanowisk, z którymi uprawnienia były związane; 2) odwołaniu/wygaśnięciu udzielonego im pełnomocnictwa; 3) rozpoczęciu likwidacji/ogłoszeniu upadłości Posiadacza rachunku lub 4) unieważnieniu dotychczasowej Karty wzorów podpisów. 2. Utrata uprawnień do dysponowania rachunkiem lub środkami zgromadzonymi na rachunku przez osoby wymienione w Karcie wzorów podpisów jest skuteczna wobec Banku z chwilą doręczenia Oddziałowi przez Posiadacza rachunku zawiadomienia na piśmie. 3. Utrata uprawnień jednej lub kilku osób do dysponowania środkami nie powoduje konieczności zmiany całej Karty wzorów podpisów, jeżeli pozostałe osoby ze względu na wymaganą liczbę podpisów oraz ewentualne powiązania podpisów mogą prawidłowo dysponować środkami. 7/16

8 4. Bank nie odpowiada za szkody, które mogą wyniknąć w przypadku nie dochowania obowiązków, o których mowa w ust Rozdział 2 Zasady przeprowadzania operacji W ramach usługi Posiadacz rachunku może dokonywać operacji na: 1) rachunkach ewidencyjnych; 2) rachunkach technicznych. 2. Rachunek zbiorczy powiązany jest z rachunkami ewidencyjnymi i prezentuje łączne saldo środków zgromadzonych na tych rachunkach. 3. Wszelkie operacje na rachunku zbiorczym dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem rachunków ewidencyjnych. 4. Zmiana salda na rachunku ewidencyjnym powoduje odpowiednią zmianę salda prezentowanego na rachunku zbiorczym. 5. Dla każdej waluty prowadzony jest odrębny rachunek zbiorczy Rachunek techniczny dla wpłat w PLN jest rachunkiem przejściowym wykorzystywanym w celu ewidencji środków pieniężnych z tytułu wpłat gotówkowych (pojedynczych lub zbiorczych) dokonywanych przez Posiadacza rachunku. 2. Rachunek techniczny dla wypłat w PLN wykorzystywany jest w celu ewidencji środków pieniężnych: 1) przeznaczonych na wypłaty gotówkowe realizowane przez Posiadacza rachunku lub interesantów; 2) z tytułu niezrealizowanych wypłat gotówkowych. 3. Rachunki techniczne walutowe są rachunkami przejściowymi wykorzystywanymi w celu ewidencji środków pieniężnych: 1) z tytułu wpłat gotówkowych (pojedynczych lub zbiorczych) dokonywanych przez Posiadacza rachunku; 2) przeznaczonych na wypłaty gotówkowe realizowane przez Posiadacza rachunku lub interesantów; 3) z tytułu niezrealizowanych wypłat gotówkowych. 4. Ze względu na dużą skalę operacji wpłat i wypłat w PLN, dla tej waluty prowadzone są dwa rachunki techniczne odrębny dla wpłat i odrębny dla wypłat Rachunki ewidencyjne są rachunkami służącymi do przechowywania i ewidencji środków z tytułu depozytów, naliczania odsetek i ich kapitalizacji oraz do dokonywania operacji określonych w Dla każdego depozytu prowadzony jest odrębny rachunek ewidencyjny. 3. Każdy rachunek ewidencyjny powiązany jest z rachunkiem zbiorczym prowadzonym w odpowiedniej walucie. 4. Rachunek ewidencyjny prowadzony jest w walucie rachunku zbiorczego, z którym jest powiązany. 5. Rachunek ewidencyjny może być: 1) generowany automatycznie w wyniku wpłaty na rachunek zbiorczy; 2) otwierany i likwidowany przez Posiadacza rachunku za pośrednictwem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 6. Suma sald na rachunkach ewidencyjnych powiązanych z danym rachunkiem zbiorczym jest prezentowana łącznie na rachunku zbiorczym. 18. W ramach rachunków ewidencyjnych oraz rachunków technicznych Posiadacz rachunku może przeprowadzać wyłącznie następujące operacje: 8/16

9 1) wpłata; 2) wypłata Dyspozycje wpłaty i wypłaty mogą być realizowane: 1) za pośrednictwem 2) w Oddziale; 3) w placówce pośrednika kasowego. 2. Dyspozycja w Oddziale składana jest na stosowanych w Banku formularzach lub w innej formie uzgodnionej z Oddziałem. 3. Dyspozycja złożona w Oddziale realizowana jest zgodnie z postanowieniami Rozdziału Dokonywanie operacji gotówkowych w placówkach pośrednika kasowego wymaga złożenia Dyspozycji ZOK. 5. Operacje gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego realizowane są na zasadach określonych w Regulaminie ZOK. 20. Bank i Posiadacz rachunku mogą uzgodnić odmienne od określonych w niniejszym Regulaminie zasady przeprowadzania operacji w ramach usługi Rozdział 3 Bilans otwarcia Bilans otwarcia dokonywany jest po spełnieniu przez Posiadacza rachunku następujących warunków: 1) złożeniu pisemnego Wniosku o przeprowadzenie bilansu otwarcia; 2) dostarczeniu pliku migracji w formacie określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu; 3) zasileniu środkami pieniężnymi właściwego rachunku technicznego, o którym mowa w 16, w kwocie określonej w pliku migracji. 2. Wniosek o przeprowadzenie bilansu otwarcia sporządzany jest dla każdej waluty oddzielnie. 3. Posiadacz rachunku odpowiada za prawidłowość danych przekazanych w pliku migracji. 4. W przypadku spełnienia przez Posiadacza rachunku warunków określonych w ust. 1 w danym dniu roboczym: 1) do godz bilans otwarcia dokonywany jest tego samego dnia; 2) po godz bilans otwarcia dokonywany jest najpóźniej następnego dnia roboczego. 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pliku migracji, bilans otwarcia zostanie dokonany w dniu dostarczenia poprawnego pliku, przy uwzględnieniu godzin określonych w ust. 4 oraz pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków określonych w ust Po wykonaniu bilansu otwarcia Oddział przekazuje Posiadaczowi rachunku potwierdzenie wykonania bilansu otwarcia. Rozdział 4 Zarządzanie depozytami na rachunkach ewidencyjnych Wpłata depozytu może być dokonana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej: 1) na rachunek zbiorczy; 2) bezpośrednio na rachunek ewidencyjny, wskazany przez Posiadacza rachunku; 3) na odpowiedni rachunek techniczny. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, system automatycznie generuje nowy rachunek ewidencyjny. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Posiadacz rachunku dokonuje, za pośrednictwem przelewu środków wpłaconych w ramach danego depozytu na odpowiedni rachunek ewidencyjny. 4. Sposób wykonywania operacji, o których mowa w ust. 2 i 3, określa szczegółowo Instrukcja użytkownika. 9/16

10 Na pisemny wniosek Posiadacza rachunku o przeprowadzenie bilansu otwarcia, Bank otwiera na rzecz Posiadacza rachunku rachunki ewidencyjne w liczbie i o saldach zgodnych z danymi przekazanymi w pliku migracji, zgodnie z Otwarcie kolejnych rachunków ewidencyjnych dokonywane jest: 1) automatycznie w wyniku wpłaty na rachunek zbiorczy; 2) przez Posiadacza rachunku za pośrednictwem Wypłata depozytu może być dokonana przez Posiadacza rachunku w formie: 1) bezgotówkowej za pośrednictwem 2) gotówkowej na zasadach określonych w Wypłata w formie bezgotówkowej dokonywana jest przez Posiadacza rachunku poprzez przelew środków bezpośrednio z rachunku ewidencyjnego na rachunek odbiorcy. 3. Wypłata z rachunku ewidencyjnego może być częściowa lub całkowita. 4. Wypłata całkowita z rachunku ewidencyjnego jest równoznaczna z jego likwidacją Likwidacja rachunku ewidencyjnego dokonywana jest przez Posiadacza rachunku za pośrednictwem 2. Likwidacja rachunku ewidencyjnego następuje w wyniku wypłaty całkowitej. 3. Po zlikwidowaniu rachunku ewidencyjnego nie ma możliwości jego ponownego otwarcia. 4. Wypłata całkowita jest poprzedzona kapitalizacją odsetek bieżących naliczonych na danym rachunku ewidencyjnym. 26. Za pośrednictwem Posiadacz rachunku ma możliwość: 1) wglądu do wszystkich danych dotyczących rachunków ewidencyjnych; 2) modyfikacji następujących danych dotyczących rachunku ewidencyjnego: a) sygnatura sprawy, b) Lp, c) typ podmiotu, d) kapitał, e) odsetki na dzień bilansu otwarcia, f) sektor/podsektor w sposób określony w Instrukcji użytkownika. 27. Szczegółowy tryb składania dyspozycji oraz terminy i zasady ich realizacji przez Bank określa Regulamin UP. Rozdział 5 Operacje gotówkowe w Oddziale BGK Wpłaty gotówkowe w Oddziale mogą być dokonywane w walucie określonej w 4 ust Wpłata gotówkowa w Oddziale może być dokonana: 1) na rachunek zbiorczy; 2) bezpośrednio na rachunek ewidencyjny; 3) zbiorczo na rachunek techniczny walutowy/rachunek techniczny dla wpłat w PLN w takim przypadku Posiadacz rachunku zobowiązany jest do dokonywania przelewu środków z rachunku technicznego na odpowiednie rachunki ewidencyjne w sposób określony w Instrukcji użytkownika. 10/16

11 3. Wpłaty gotówkowe w Oddziale mogą być dokonywane przez Posiadacza rachunku lub przez interesanta Wypłaty gotówkowe w Oddziale dokonywane są w walucie rachunku zbiorczego określonej w 4 ust Wypłaty gotówkowe w Oddziale dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem rachunków technicznych. 3. Wypłaty gotówkowe w Oddziale realizowane są na rzecz Posiadacza rachunku lub interesanta. 4. W celu realizacji wypłaty gotówkowej w Oddziale Posiadacz rachunku zobowiązany jest: 1) wystawić czek gotówkowy imienny dla wypłaty w PLN; 2) złożyć pisemną dyspozycję wypłaty gotówkowej na stosowanym w Banku formularzu dla wypłaty w walucie; 3) zapewnić środki na łączną kwotę wystawionych czeków gotówkowych imiennych lub złożonych pisemnych dyspozycji wypłat gotówkowych, poprzez przelew środków z odpowiednich rachunków ewidencyjnych na właściwy rachunek techniczny. 5. W przypadku wypłaty gotówkowej w kwocie powyżej 30 tys. PLN Bank zastrzega sobie prawo do realizacji wypłaty w następnym dniu roboczym po przedstawieniu czeku do realizacji Czeki gotówkowe imienne wydawane są do rachunku technicznego dla wypłat w PLN. 2. Czek gotówkowy imienny stanowi dyspozycję Posiadacza rachunku udzieloną Bankowi do obciążenia rachunku technicznego dla wypłat w PLN kwotą, na którą czek został wystawiony oraz wypłaty tej kwoty osobie wskazanej na czeku. Rozdział 6 Raporty z rachunków Raporty (dzienne zestawienia operacji) z rachunków prowadzonych na rzecz Posiadacza rachunku, w ramach usługi z ustaleniem salda, dostępne są w wersji elektronicznej za pośrednictwem zgodnie z zasadami określonymi w odrębnej umowie o świadczenie usług 2. Za pośrednictwem Posiadacz rachunku ma możliwość generowania i eksportu do pliku zestawień operacji dla rachunków zbiorczych zawierających szczegółowe dane dotyczące wszystkich rachunków ewidencyjnych powiązanych z danymi rachunkami. Rozdział 7 Wyciągi z rachunków O każdej zmianie stanu rachunków zbiorczych wraz z ustaleniem salda Posiadacz rachunku, jest informowany w formie wyciągu z rachunku zbiorczego. 2. Bank udostępnia Posiadaczowi rachunku bezpłatnie usługę odbioru wyciągów bankowych oraz przeglądania wyciągów bankowych archiwalnych w formie elektronicznej, na zasadach określonych w regulaminie Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego. 3. Na wniosek Posiadacza rachunku Bank sporządza wyciągi bankowe w formie wydruku z drukarek, które stosownie do postanowień Umowy mogą być: 1) odbierane w Oddziale prowadzącym rachunek przez osoby wymienione w Karcie wzorów podpisów oraz inne osoby pisemnie upoważnione przez Posiadacza rachunku; 2) wysyłane pocztą listem zwykłym lub poleconym na adres do korespondencji wskazany przez Posiadacza rachunku, najpóźniej następnego dnia po ich sporządzeniu lub na koniec każdego miesiąca, w formie zestawienia zbiorczego. 4. Sposób i terminy sporządzania i doręczania wyciągów bankowych określa Umowa. 5. Posiadacz rachunku może wyrazić pisemną zgodę na inny, niż określony w ust. 2 i 3, sposób informowania o zmianach stanu rachunku i saldzie rachunku. 11/16

12 6. Informacja o saldach rachunków jest udostępniana Posiadaczowi rachunku również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, zgodnie z odrębną umową. 7. Za sporządzanie, dostarczanie lub przechowywanie wyciągów bankowych w formie wydruku z drukarek oraz inne czynności z tym związane Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 8. Wyciągi, co do których Umowa przewiduje ich odbiór w Oddziale, a które nie zostały odebrane w ciągu 30 dni od daty wystawienia, uważa się za skutecznie doręczone. Wyciągi nieodebrane po upływie 3 miesięcy od daty wystawienia, są niszczone Potwierdzeniem wykonania dyspozycji, w tym pobrania przez Bank opłat i prowizji, są wyciągi z rachunku, przekazywane Posiadaczowi rachunku zgodnie z Regulaminem oraz w sposób i w terminach określonych w Umowie. 2. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do sprawdzania na bieżąco stanu rachunku i salda środków na rachunku oraz do zgłaszania reklamacji odnośnie do stwierdzonych w tym zakresie niezgodności, w tym dotyczących realizacji składanych dyspozycji, w terminie określonym w Regulaminie RB oraz w trybie określonym w Regulaminie UP. Tryb i termin rozpatrzenia reklamacji przez Bank określa Regulamin UP. 3. Niezgłoszenie reklamacji, o której mowa w ust. 2, oznacza potwierdzenie stanu rachunku i salda środków na rachunku Jeżeli Posiadacz rachunku podjął nienależne kwoty zobowiązany jest do ich zwrotu. 2. Nie zwrócenie kwot, o których mowa w ust. 1, w określonym przez Bank terminie powoduje odpowiedzialność cywilną Posiadacza rachunku. CZĘŚĆ V PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Rozdział 1 Zmiana Regulaminu Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy, bez konieczności jej wypowiedzenia. 2. Bank przekazuje Posiadaczowi rachunku informacje o zmianach Regulaminu z podaniem daty wejścia w życie zmian, oraz o uprawnieniu Posiadacza rachunku do zgłoszenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia, sprzeciwu wobec tych zmian, w przypadku braku ich akceptacji, wskazując możliwość zapoznania się z treścią zmian oraz pełnym brzmieniem zmienionego Regulaminu. 3. Informacje o zmianach Regulaminu przekazywane są Posiadaczowi rachunku w następujący sposób: 1) elektronicznie komunikatem zamieszczonym za pośrednictwem użytkowanego przez Posiadacza rachunku lub na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej; 2) komunikatem zamieszczonym na wyciągu bankowym z rachunku dostarczanym w sposób uzgodniony w Umowie; 3) komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Banku. 4. Treść zmienionych postanowień Regulaminu oraz pełne brzmienie zmienionego Regulaminu, wraz z podaniem daty wejścia w życie tych zmian, są udostępniane w formie Komunikatu Banku. 5. Za dzień doręczenia w formie elektronicznej informacji o zmianach Regulaminu uważa się dzień, w którym komunikat został wyświetlony w albo komunikat ten został przesłany na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej. 6. Posiadacz rachunku jest uprawniony w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach, do złożenia pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, w przypadku braku ich 12/16

13 akceptacji, wraz z wypowiedzeniem Umowy. Złożenie wypowiedzenia Umowy w takim przypadku skutkuje rozwiązaniem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie planowanych zmian Regulaminu, chyba że strony uzgodnią wcześniejszy termin rozwiązania Umowy. 7. Niezłożenie pisemnego sprzeciwu wraz z wypowiedzeniem Umowy w terminie określonym w ust. 6, oznacza, że Posiadacz rachunku wyraża zgodę na zmiany Regulaminu. W takim przypadku zmiany Regulaminu obowiązują od dnia podanego w informacji, o której mowa w ust. 2. Rozdział 2 Rozwiązanie Umowy Wygaśnięcie Umowy następuje z nadejściem terminu, na który Umowa została zawarta. 2. Umowa zawarta na czas nieoznaczony może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od daty doręczenia wypowiedzenia Umowy, z zastrzeżeniem 35 ust. 6. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Posiadacz rachunku może rozwiązać umowę bez podania powodów. 4. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w innym niż wskazany w ust. 2 terminie uzgodnionym przez strony na podstawie porozumienia. 5. Wypowiedzenie Umowy przez Bank może nastąpić tylko z ważnych powodów, którymi są w szczególności: 1) naruszenie przez Posiadacza rachunku postanowień Umowy, w tym Regulaminu lub Regulaminu UP; 2) ustanie celu gospodarczego, dla którego rachunek został otwarty; 3) wycofanie usługi z oferty Banku; 4) inne przyczyny, które uniemożliwiają Bankowi świadczenie usługi 5) potrzeba dostosowania Umowy do zmian wprowadzonych w obowiązującym w Banku systemie informatycznym. 6. Bank może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Posiadacza rachunku warunków Umowy, w szczególności w przypadku: 1) udzielenia przez Posiadacza rachunku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, przedstawienia dokumentów fałszywych lub poświadczających nieprawdę; 2) nieudzielenie przez Posiadacza rachunku informacji niezbędnych do wypełnienia przez Bank obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455); 3) powzięcie przez Bank podejrzenia, że usługa jest wykorzystana do działań niezgodnych z prawem; 4) zaistnienie innych powodów, określonych w Regulaminie RB jako uprawniające do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, w odniesieniu do rachunków otwartych w ramach usługi 7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług w systemie stanowi równocześnie wypowiedzenie umowy usługi 8. Wypowiedzenie Umowy przez Bank jest doręczane Posiadaczowi rachunku listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przez kuriera za potwierdzeniem odbioru lub przekazywane za potwierdzeniem odbioru osobie upoważnionej do odbioru dokumentów i korespondencji bankowej. 9. W przypadku zwrotu przez pocztę lub kuriera pisma wypowiadającego Umowę, wysłanego przez Bank na podany przez Posiadacza rachunku adres do korespondencji z Bankiem z adnotacją adres nieaktualny lub podobną, wypowiedzenie uznaje się za skutecznie doręczone w dniu pierwszego awizowania. 13/16

14 Z dniem rozwiązania Umowy Bank powiadamia Posiadacza rachunku o wysokości sald na rachunkach zbiorczych oraz rachunkach technicznych, wzywając go jednocześnie do ich potwierdzenia, zwrotu blankietów czekowych oraz określenia sposobu zadysponowania środkami pozostającymi na tych rachunkach. 2. W przypadku nie wydania dyspozycji, o której mowa w ust. 1, Bank przeksięgowuje środki na nieoprocentowany rachunek. Rozdział 3 Tajemnica bankowa Bank przestrzega tajemnicy bankowej zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.). 2. Informacji o operacjach i stanach salda na rachunkach prowadzonych w ramach usługi Oddział udziela Posiadaczom rachunków oraz osobom upoważnionym przez Posiadaczy rachunków na piśmie w zakresie udzielonego im upoważnienia. 3. Oddział może udzielać informacji, o których mowa w ust. 2, w formie ustalonej z Posiadaczem rachunku, na podstawie odrębnie zawartej umowy Wszelkie informacje dotyczące rachunków udostępnianych w ramach usługi udzielane są przez Bank zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. Przy przekazywaniu informacji, o których mowa w ust. 1, Bank przestrzega tajemnicy bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.). 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) do żądania od banków udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz przez osoby i instytucje upoważnione przez Posiadacza rachunku do otrzymania takiej informacji. Rozdział 4 Postanowienia końcowe 40. Wierzytelność z tytułu Umowy nie może być przelana w trybie postanowień art. 509 i następnych Ustawy Kodeks Cywilny bez uprzedniej pisemnej zgody Banku. 41. Szczegółowe zasady i warunki na jakich Bank realizuje transakcje płatnicze w ciężar i na dobro rachunków określa Regulamin UP. 42. Bank ponosi odpowiedzialność za: 1) środki pieniężne przyjęte na przechowanie i jest zobowiązany zapewnić ich należytą ochronę; 2) prawidłowość naliczania odsetek na rachunkach ewidencyjnych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie; 3) prawidłowość i terminowość dokonywania rozliczeń, na zasadach określonych w Regulaminie UP Stosunek prawny wynikający z Umowy podlega polskiemu prawu. 2. Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego oraz art. 109 ust. 2 Prawa bankowego ma charakter wiążący dla stron Umowy. 14/16

15 3. Wszelkie spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Umowy rozstrzyga sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Oddziału. 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu UP, Regulaminu Regulaminu RB oraz przepisy Prawa bankowego, Kodeksu cywilnego, Prawa dewizowego, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa W związku ze zbieraniem od Posiadaczy rachunku danych osobowych osób przez niego upoważnionych, tj. reprezentantów i pełnomocników, jak również danych osobowych beneficjentów rzeczywistych, Bank jako administrator danych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.), informuje, że dane osób podanych Bankowi przez Posiadacza rachunku: 1) osób upoważnionych dotyczące imienia, nazwiska, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu tożsamości, daty wydania dokumentu tożsamości oraz nazwy zakładu pracy; 2) będących beneficjentami rzeczywistymi - dotyczące imienia, nazwiska, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu tożsamości, daty wydania dokumentu tożsamości, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania, stanowiska/funkcji/stosunku własnościowego, będą przetwarzane w celu : 3) realizowania czynności bankowych i innych czynności stanowiących przedmiot działalności Banku związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy, co w przypadku rozliczeń transakcji płatniczych jest związane z przetwarzaniem danych także w systemach krajowych i międzynarodowych organizacji pośredniczących w ich realizacji (m.in. KIR.S.A z siedzibą w Warszawie, NBP z siedzibą w Warszawie oraz SWIFT z siedzibą w La Hulpe, Belgia), o których mowa w Regulaminie UP; 4) wypełniania prawnie usprawiedliwionego celu Banku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, którym w szczególności jest marketing bezpośredni produktów i usług Banku, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Bank działalności; 5) archiwalnym i statystycznym. 2. Dane uzyskane przez Bank w trybie i z powodów, o których mowa w ust.1, mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom wskazanym w ustawie Prawo bankowe, chyba, ze osoba, której dane dotyczą, upoważni Bank do przetwarzania swoich danych osobowych w trybie określonym w art. 104 ust. 3 ustawy Prawo bankowe. 3. Osobom, o których mowa ust. 1 pkt 1, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania przez Bank w celu związanych z reklamą własnych produktów i usług Banku. 4. Beneficjentom rzeczywistym, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 5. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do uprzedniego uzyskania zgody osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, których dane osobowe są przekazane do Banku, na takie przekazanie w celu przetwarzania ich przez Bank oraz do przekazania tym osobom w imieniu Banku informacji określonych w ust.1, wskazując siebie jako źródło danych osobowych. Bank nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Posiadacza rachunku powyższych 6. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do poinformowania beneficjentów rzeczywistych, których dane osobowe przekazał Bankowi w celu ich przetwarzania, o tym fakcie oraz do przekazania tym osobom w imieniu Banku informacji, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz.926, z późn. zm.), określonych w ust. 1 i 4, wskazując siebie jako źródło danych osobowych. Bank nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Posiadacza rachunku powyższych zobowiązań. 7. W odniesieniu do osób upoważnionych, wymóg o którym mowa w ust. 5, może być również spełniony w drodze odebrania przez Posiadacza rachunku od osób fizycznych, których dane 15/16

16 osobowe są przekazywane Bankowi, pisemnej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji Umowy z wykorzystaniem formularzy Banku Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych objęte są ustawowymi gwarancjami na zasadach i do wysokości ustalonej w ustawie z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 roku, Nr 84, poz. 711, z póz. zm.). 2. Szczegółowe informacje na temat gwarantowania depozytów można znaleźć na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: lub pod numerem telefonów: (numer bezpłatny), , Zmiana powyższej informacji wynikająca ze zmiany ustawy wskazanej w ust.1, nie wymaga zmiany zawartej Umowy. 3. Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku i obowiązującym systemie gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych dostępna jest na stronie oraz w Oddziałach. 16/16

17 Bank państwowy założony w 1924 roku Załącznik nr 1 do Regulaminu usługi Struktura pliku migracji (do bilansu otwarcia) Zawartość pliku migracji: Dane na temat poszczególnych sum depozytowych zapisywane są w pojedynczych liniach pliku tekstowego, w których poszczególne wartości rozdzielone są znakiem pipe " ". Każda linia zawiera następujące pola: Kwota kapitału kwota depozytu wartość tego pola zostanie zapamiętana w polu pomocniczym {Kapitał}, Waluta kapitału w jednym pliku może być tylko i wyłącznie jedna waluta, jeżeli Posiadacz rachunku prowadzi depozyty w różnych walutach, zobowiązany jest przesłać odrębny plik dla każdej waluty, Odsetki naliczone do dnia Bilansu Otwarcia wysokość odsetek naliczonych do depozytu do dnia niniejszego Bilansu Otwarcia, wartość tego pola zostanie zapamiętana w polu pomocniczym {Odsetki_BO}, Data założenia depozytu data wpłaty środków z tytułu depozytu, wartość tego pola zostanie zapamiętana w systemie defbank-pro w kartotece rachunku ewidencyjnego. Liczba Porządkowa (max. 25 znaków) identyfikator depozytu nadawany przez Posiadacza rachunku w systemie księgowym, wartość tego pola zostanie zapamiętana w systemie defbank-pro w kartotece rachunku ewidencyjnego, Sygnatura sprawy (max. 35 znaków) indywidualny numer depozytu nadawany przez Posiadacza rachunku, wartość tego pola zostanie zapamiętana w systemie defbank-pro w kartotece rachunku ewidencyjnego, Typ podmiotu rodzaj podmiotu, którego dotyczy depozyt; możliwe wartości: 1 osoba fizyczna, 2 osoba prawna lub 3 podmiot publiczny, wartość tego pola zostanie zapamiętana w systemie defbank-pro w kartotece rachunku ewidencyjnego. System dopuszcza również wartości 01, 02 i 03. Przykładowa zawartość pliku: 10 PLN KK332/ PLN KK332/ PLN KK332/

18 Bank państwowy założony w 1924 roku Zasady nazewnictwa pliku migracji: Nazwa pliku migracji powinna przyjmować następującą strukturę: SDNNNDDMMRR, gdzie: SD Sumy Depozytowe NNN waluta rachunku zbiorczego; DDMMRR skrócona data planowanej migracji.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, czerwiec 2016 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Zakres obowiązywania Regulaminu... 3 Rozdział 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.:

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 - dotychczasowe brzmienie: 1. Regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN DOKONYWANIA OPERACJI GOTÓWKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN DOKONYWANIA OPERACJI GOTÓWKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN DOKONYWANIA OPERACJI GOTÓWKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, styczeń 2016 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. Dz.Urz.NBP.04.3.6 UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski. (Dz. Urz. NBP

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, styczeń 2015 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, październik 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2... 5 OTWARCIE RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Bonus

Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Bonus Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Bonus Zawarta pomiędzy: ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice; wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21 stycznia 2016 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A.

REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A. REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A. 1 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Otwarcie rachunku.....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONSOLIDACJI SALD W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN KONSOLIDACJI SALD W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN KONSOLIDACJI SALD W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, grudzień 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N R a c h u n k i l o k a t t e r m i n o w y c h d l a K l i e n t ó w B i z n e s o w y c h B a n k u P o l s k a K a s a O p i e k i S p ó ł k a A k c y j n a ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR 9/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR 9/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR 9/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych. Warszawa, 25 marca 2015 r.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych. Warszawa, 25 marca 2015 r. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych Warszawa, 25 marca 2015 r. Spis treści: Rozdział I Przepisy ogólne...3 Rozdział II Ogólne zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

... (Nazwa Instytucji) ... (Adres siedziby Instytucji).

... (Nazwa Instytucji) ... (Adres siedziby Instytucji). Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1477/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku Formularz BGK-ZLECENIA/Z/1 do świadczenia usług BGK-ZLECENIA UMOWA o świadczenie usług w portalu komunikacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW RYNKU MIESZKANIOWEGO W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW RYNKU MIESZKANIOWEGO W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW RYNKU MIESZKANIOWEGO W PKO BANKU POLSKIM SA Spis treści: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ II OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU... 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin Funduszu z Lokatą stan na dzień 25.07.2015 Str. 1 / 8 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

- wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014. w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych

- wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014. w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych Załącznik Nr 4 - wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014 w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych zawarta w dniu. pomiędzy:.. z siedzibą w..,, wpisanym do pod numerem., NIP..,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków powierniczych w Banku

Bardziej szczegółowo

UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych modulo nr. nazwa i siedziba Banku Oddział w. Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych modulo nr. nazwa i siedziba Banku Oddział w. Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych modulo nr W dniu - - r. w pomiędzy Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd w nazwa i siedziba Banku Oddział w pod numerem: KRS REGON NIP reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych przez Euro Bank S.A. 2. W sprawach

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 446/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2017 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo