Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie)"

Transkrypt

1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW Projekt SSPW skupia się na białych obszarach NGA (v. 3.3 Wytycznych Wspólnotowych), to jest obszarach, które obecnie nie są objęte zasięgiem infrastruktury NGA i gdzie inwestorzy prywatni nie planują wybudowania takiej infrastruktury w ciągu najbliższych trzech (3) lat. Świadczenie przez przyszłego Operatora Infrastruktury (dalej OI ) dostępu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym do wybudowanej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej (SSPW) stworzy zachęty do inwestowania w sieć ostatniej mili w standardzie NGA. Drugim celem Projektu jest pozwolenie na wykorzystanie SSPW w celu wyeliminowania wykluczenia cyfrowego w odniesieniu do podstawowego, tradycyjnego dostępu szerokopasmowego do Internetu, we wszystkich przypadkach, w których to będzie konieczne. Odnosi się to w szczególności do tradycyjnych białych obszarów, gdzie nie ma infrastruktury szerokopasmowej oraz problematycznych tradycyjnych obszarów szarych, gdzie występowanie pojedynczej infrastruktury szerokopasmowej nie przeciwdziała zawodności mechanizmów rynkowych ( market failures ) ani problemom w zakresie spójności. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie) Projekt SSPW jest realizowany w ramach działania II.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (dalej PORPW ), z wykorzystaniem funduszy unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budżet projektu SSPW to ok. 340 mln euro, co obejmuje maksymalnie dostępne środki unijne, wkład budżetu krajowego oraz wkład własny 5 województw Polski Wschodniej tj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Beneficjentami dotacji z PORPW są poszczególne województwa Polski Wschodniej, które podpisały umowy o dofinansowanie z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na podstawie PORPW oraz porozumień z beneficjentami pełni rolę koordynacyjną. Przedmiotem projektu SSPW jest budowa regionalnych sieci szkieletowych (obejmujących też warstwę dystrybucyjną) szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie pięciu województw Polski Wschodniej. Budowa sieci SSPW stworzy odpowiedni efekt zachęty do budowy przez przedsiębiorców z własnych środków sieci dostępowych (infrastruktura ostatniej mili ) łączących węzły sieci SSPW z użytkownikami końcowymi. Na tych obszarach, gdzie pomimo inwestycji SSPW budowa sieci dostępowej dla przedsiębiorców nadal nie byłaby opłacalna, przewidziane jest dofinansowanie budowy ostatniej mili w równolegle realizowanych komplementarnych działaniach w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych. Otwarcie niedostępnego dotąd rynku spowoduje wzrost liczby inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy końcowego, co wpłynie na zwiększenie dostępu do Internetu dla instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Sieć SSPW zapewni mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorcom z terenu tych województw możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów Strona 1 z 23

2 informacji i usług świadczonych elektronicznie oraz umożliwi efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznym, a także mieszkańcami oraz podmiotami gospodarczymi. Strategiczny cel, którego realizację ma ułatwić rozwój sieci i usług szerokopasmowych, to pobudzenie rozwoju gospodarczego województw Polski Wschodniej. Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na zwiększenie dostępności do mediów elektronicznych, a także podniesie atrakcyjność obszarów dla operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługę tzw. ostatniej mili. Realizacja celu projektu pozwala w pełni osiągnąć cel działania II.1 PO Rozwój Polski Wschodniej, jakim jest zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W wyniku realizacji projektu SSPW wybudowana zostanie sieć szerokopasmowa na obszarach białych i szarych, tj. obszarach najbardziej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Ze względu na aktualny trend rozwojowy w zakresie sieci NGA, by jednocześnie przeciwdziałać powstawaniu nowego wykluczenia cyfrowego tym razem w zakresie dostępu do usług NGA, projekt SSPW został zaplanowany w taki sposób, by węzły sieci SSPW obejmowały nie tylko tradycyjne obszary białe i szare, ale także białe obszary NGA (rozumiane jako całe miejscowości lub przy spełnieniu ściśle określonych warunków części miejscowości). Projekt SSPW zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej zasoby należące do istniejących operatorów telekomunikacyjnych. Budowana infrastruktura obejmie przede wszystkim elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowego dostępu do Internetu (takie jak np.: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych) oraz elementy aktywne, jeżeli będzie to potrzebne do uzyskania założonego celu (przede wszystkim w węzłach sieci szkieletowej i głównych węzłach sieci dystrybucyjnej), a jednocześnie możliwe do realizacji w ramach dostępnego budżetu. Sieć SSPW powstanie w zgodzie z zasadą neutralności technologicznej. Projekt nie faworyzuje a priori żadnej konkretnej technologii, jednak wstępna analiza wykazała, że optymalnym rozwiązaniem technologicznym dla regionalnych sieci szkieletowych (w tym warstwy dystrybucyjnej) będzie okablowanie światłowodowe. Jednocześnie zastosowanie takiej technologii w warstwie szkieletowo-dystrybucyjnej w pełni urzeczywistnia realizację zasady neutralności technologicznej, bowiem możliwe jest wykorzystywanie infrastruktury światłowodowej do dołączania infrastruktury ostatniej mili w każdej technologii, zarówno tradycyjnej, jak i NGA, a jedyne ograniczenia w tym zakresie zostały wprowadzone ze względu na konieczność minimalizowania wpływu na konkurencję, co szczegółowo opisano w pkt 3 poniżej. Zakres inwestycji został określony odrębnie dla każdego z powiatów Polski Wschodniej i odpowiada na realne potrzeby danego obszaru. Projekt SSPW został przygotowany w taki sposób, by minimalizować jego wpływ na konkurencje na rynkach telekomunikacyjnych. W pierwszej kolejności dokonano starannego wyboru obszarów objętych projektem i lokalizacji węzłów SSPW. W tym celu dokonano inwentaryzacji istniejącej infrastruktury, zasięgu świadczonych usług oraz wiarygodnych planów inwestycyjnych przedsiębiorców przewidzianych do realizacji w najbliższych 3 latach. Ustalenia te oparto przede wszystkim na danych zbieranych bezpośrednio od samych przedsiębiorców, a uzupełniająco pozyskano je od organu regulacyjnego. Kolejnym mechanizmem zabezpieczającym przed zakłóceniem konkurencji są publiczne konsultacje z przedsiębiorcami, jak również ograniczenie projektu do budowy przede wszystkim infrastruktury pasywnej warstwy szkieletowo-dystrybucyjnej. Warto także podkreślić, że infrastruktura SSPW będzie stanowiła własność poszczególnych województw Polski Wschodniej. Strona 2 z 23

3 Co więcej, sieć SSPW będzie dostępna na równoprawnych zasadach dla wszystkich operatorów i dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy chcieliby świadczyć usługi lub budować własną infrastrukturę na terenie województwa operator SSPW zostanie wyłoniony w publicznym postępowaniu konkurencyjnym oraz nałożony na niego zostanie obowiązek świadczenia efektywnego dostępu hurtowego do infrastruktury SSPW przez okres jej eksploatacji nie krótszy niż 7 lat. Dostęp do infrastruktury będzie oparty na opłatach ustalanych na podstawie cen stosowanych w obszarach, na których występuje efektywna konkurencja infrastrukturalna i w miarę możliwości opłaty te będą publikowane lub regulowane przez Prezesa UKE. Nie mniej ważnym zabezpieczeniem konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych jest wprowadzony w odniesieniu do operatora SSPW zakaz świadczenia usług detalicznych, by wykluczyć konkurowanie z przedsiębiorcami, którym zapewnia hurtowy dostęp do infrastruktury, jak również ustanowienie specjalnego mechanizmu tzw. clawback, którego celem jest ustanowienie określonego poziomu przychodów z eksploatacji SSPW, powyżej którego nadwyżka w całości lub w części jest przekazywana do podmiotu publicznego, w tym przypadku województwa, które udostępniło infrastrukturę SSPW. Realizacja projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (poprzez zwiększenie konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostępu do infrastruktury pasywnej), jak i do zwiększenia poziomu wiedzy, kompetencji oraz świadomości z zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, bowiem istotnym komponentem projektu SSPW są także działania szkoleniowe. 3. System warunkowego dostępu rynkowego do SSPW W celu zaplanowania lokalizacji węzłów SSPW oraz możliwości ich wykorzystania dla dołączania określonego rodzaju sieci dostępowych w oparciu o inwentaryzacje istniejącej infrastruktury i wiarygodnych planów inwestycyjnych oraz przy zastosowaniu metodyki zgodnej z Wytycznymi wspólnotowymi wyznaczono w każdym z pięciu województw Polskich Wschodniej obszary białe, szare (problematyczne oraz nie-problematyczne) i czarne ( klasyfikacja BSC ) pod względem infrastruktury tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu (gwarantowane min. 2 Mb/s), infrastruktury NGA oraz optycznej infrastruktury dystrybucyjnej (projekt SSPW jest bowiem interwencją w warstwie szkieletowo-dystrybucyjnej). Wyniki inwentaryzacji oraz klasyfikacji BSC przedstawiono na załączonych mapach. Jednocześnie, opierając się na praktyce decyzyjnej Komisji UE każdą z miejscowości z województw Polski Wschodniej przypisano do jeden z kategorii w poniższej tabeli: l.p. Liczba miejscowości Istniejąca infrastruktura dystrybucyjna Podstawowa detaliczna oferta szerokopasmowa 1 Infrastruktura NGA lub plany na najbliższą Dostęp warunkowy do SSPW 1 W odniesieniu do danych o istniejącej lub planowanej bezprzewodowej infrastrukturze dostępowej wymagaliśmy, aby taka technologia gwarantowała co najmniej 2Mbits dostępu. Podczas inwentaryzacji nie wykryto żadnych takich sieci bezprzewodowych, co jest zgodne z ustaleniami badania regulatora, który w decyzji nakładającej obowiązki na TP S.A. na rynku 4 uznał: "Z uwagi jednak na ograniczenia technologii radiowych, ich niską popularność, jak również ograniczenia wynikające ze współużytkowania pasma radiowego, niższą niezawodność i dostępność, nie zostały one na obecnym etapie uznane za ekwiwalentne technologie dostępu w stosunku do pętli miedzianej. Zakłada się brak substytucyjności po stronie popytu pomiędzy miedzianymi pętlami lokalnymi a bezprzewodowymi pętlami lokalnymi z powodów potencjalnie mniejszej maksymalnej przepływności w technologii bezprzewodowej w przeliczeniu na jednego użytkownika, niższych oferowanych parametrach jakości i dostępności usługi oraz ograniczonej dostępności pomimo znacznego oficjalnego zasięgu Strona 3 z 23

4 (włączając przyszłość ciemne włókna) Brak Brak Brak Wszyscy operatorzy mogą podłączyć się do SSPW, gdyż nie ma żadnej dostępnej infrastruktury Tylko jedna Tylko jedna Brak Wszyscy operatorzy mogą podłączyć się do SSPW jeżeli jest to obszar szary problematyczny. W przeciwnym wypadku do SSPW mogą być podłączone tylko infrastruktury ostatniej mili NGA TP S.A. TP S.A. + LLU Brak do SSPW mogą być podłączone tylko infrastruktury ostatniej mili NGA Więcej niż jedna Tylko jedna Brak do SSPW mogą być podłączone tylko infrastruktury ostatniej mili NGA Więcej niż jedna 6 39 Więcej niż jedna TP S.A. + LLU Brak do SSPW mogą być podłączone tylko infrastruktury ostatniej mili NGA Więcej niż jedna Brak do SSPW mogą być podłączone tylko geograficznego. Właściwości techniczne lokalnej pętli abonenckiej bezprzewodowej i miedzianej są różne i nie mogą być traktowane jako substytuty." 2 Do SSPW może być podłączona podstawowa infrastruktura ostatniej mili jeżeli podczas zgłoszenia zostanie wykazane, że pomimo istnienia operatora dostępowego (LLU) mechanizmy rynkowe nadal zawodzą (market failure) [operatorzy dostępowi nie mają dostępu do określonych elementów infrastruktury dystrybucyjnej TP (np. ciemnych włókien) i/lub regulowane ceny hurtowe TP (za dzierżawione łącza dystrybucyjne lub zakańczające) są za wysokie (trudne warunki geograficzne lub długie dystanse). W rezultacie, istniejące alternatywne usługi detaliczne mogą nie być wystarczające w odniesieniu do potrzeb użytkowników końcowych [np. bazując na istniejącej infrastrukturze operatorzy alternatywni nie mają możliwości zaoferować usług 'triple play' i/lub ceny detaliczne są wyższe niż na innych konkurencyjnych obszarach (takich jak Warszawa)]. 3 patrz przyp Podstawowa infrastruktura ostatniej mili może być podłączona do węzła SSPW jeżeli podczas zgłoszenia zostanie wykazane, że pomimo występowania określonej liczby operatorów dystrybucyjnych nadal zawodzą mechanizmy rynkowe (market failure) (tj. ciemne włókna istnieją, ale są niedostępne dla operatorów świadczących usługi detaliczne i/lub) ceny za używanie takiej infrastruktury są 2-3 razy wyższe w porównaniu do obszarów, gdzie istnieje efektywna konkurencja. Strona 4 z 23

5 infrastruktury ostatniej mili NGA Jedna lub więcej Jedna lub więcej Istnieje do SSPW mogą być podłączone tylko infrastruktury ostatniej mili NGA, jeżeli: a) najbliższy istniejący lub planowany (w najbliższych 3 latach) optyczny węzeł dystrybucyjny dostępny do wykorzystania dla sieci ostatniej mili NGA znajduje się nie bliżej niż ok. 4 km od planowanej lokalizacji węzła SSPW, b) na danym obszarze brak jest usług NGA (oraz brak realnych planów w najbliższych 3 latach). Jeżeli warunki powyższe nie zostaną spełnione węzeł SSPW zlokalizowany w takiej miejscowości będzie mógł być wykorzystywany tylko na potrzeby administracji publicznej. Poniżej zestawienie typów obszarów we wszystkich województwach Polski Wschodniej (kategorie puste zostały pominięte): województwo Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6 Typ 7 Łącznie lubelskie podkarpackie podlaskie świętokrzyskie warmińskomazurskie Łącznie Strona 5 z 23

6 Na podstawie opisanych wyżej ustaleń zaplanowano węzły sieci SSPW w miejscowościach wskazanych w załączonym Wykazie lokalizacji węzłów SSPW ( Wykaz ). Załączony Wykaz podaje także informację, do której kategorii z tabeli przypisany jest planowany węzeł SSPW, przy czym dla kategorii 2 wskazuje, czy dana miejscowość jest zaliczana do obszarów szarych problematycznych, czy nie-problematycznych, a dla kategorii 7 wskazuje obszar ulic, w granicach których zlokalizowany będzie węzeł SSPW. Przyporządkowanie miejscowości do poszczególnych kategorii z tabeli jednocześnie pokazuje jakie rodzaje sieci dostępowych będą mogły być przyłączane do danego węzła SSPW (informację co do tego zawiera ostatnia kolumna w tabeli). Zbiorcze zestawienie kategorii miejscowości, w których planowana jest lokalizacja węzłów SSPW przedstawia się następująco: województwo Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 6 Typ 7 Łącznie lubelskie podkarpackie podlaskie świętokrzyskie warmińskomazurskie Łącznie Infrastruktura telekomunikacyjna wybudowana w ramach projektu zapewni pełne oraz skuteczne wydzielenie oraz dostęp zarówno do aktywnej, jak i pasywnej infrastruktury, a wobec tego obowiązki nałożone na podmiot zarządzający (OI) obejmą udzielanie dostępu do kanalizacji, ciemnych włókien, jak również usług telekomunikacyjnych świadczonych na wybudowanej infrastrukturze. Zasoby zostały zaplanowane tak, aby sprostać oczekiwanemu popytowi na usługi świadczone przez przyszłego operatora infrastruktury w szczególności w odniesieniu do dostępu do kanalizacji oraz ciemnych włókien. Ponadto, infrastruktura SSPW pozostanie technologicznie neutralna a wszystkie sieci dostępowe (przewodowe, bezprzewodowe, komórkowe) będą mogły wykorzystywać subsydiowaną infrastrukturę w celu świadczenia usług użytkownikom końcowym. 4. Uzasadnienie interwencji publicznej (1) Rozwój dostępu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej napotyka dwa kluczowe problemy: (1) pierwszym jest brak infrastruktury do dostarczania usług wymaganych przez władze publiczne oraz obywateli; oraz (2) drugi związany jest z brakiem wystarczającej konkurencji czego rezultatem są wysokie ceny lub brak odpowiednich usług. Niedostatki infrastrukturalne ze strony operatorów komercyjnych oferujących usługi szerokopasmowe (2) W odniesieniu do pierwszej kwestii, podobnie jak w innych rejonach Unii Europejskiej, również w przypadku Polski Wschodniej, zaawansowane usługi szerokopasmowe i infrastruktura wymagana dla ich dostarczania są dostępne dla mieszkańców i przedsiębiorców na gęsto zaludnionych obszarach, podczas gdy na innych obszarach, które nie są atrakcyjne komercyjnie dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, infrastruktura szerokopasmowa jest niewystarczająca lub wręcz nie występuje wcale. Pozbawia to mieszkańców i przedsiębiorców z takich obszarów możliwości skorzystania z odpowiedniego dostępu szerokopasmowego i usług. Strona 6 z 23

7 (3) W połowie 2010 r., dostęp do usług szerokopasmowych (tj. 2 Mbit/s lub więcej) w Polsce Wschodniej osiągnął poziom 13.8% (dostęp stacjonarny i komórkowy). Ale wskaźnik ten wciąż jest znacznie poniżej średniej UE. Poniższa tabela pokazuje jak kształtuje się rozkład usług w pięciu województwach Polski Wschodniej pod względem różnych prędkości połączeń. Przepustowości pomiędzy 144 Kbps a poniżej 2 Mbps to 84,7%. W 2010 r,, udział operatora zasiedziałego w usługach xdsl wynosił ok. 64.6%, przy czym posiadał on 90% sieci zdolnych do świadczenia takich usług. Widoczna konkurencja pomiędzy operatorami zdolnymi do świadczenia usług z wykorzystaniem konkurencyjnej infrastruktury istnieje tylko na większych obszarach miejskich, gdzie szerokopasmowy dostęp do Internetu jest świadczony przez operatorów telewizji kablowej. 5 brak województwo usługi 1- <1Mbps <2Mbps 2- <6Mbps 6- <8Mbps 8- <16Mbps >16Mbps lubelskie 48,01% 14,07% 22,81% 8,25% 5,66% 0,00% 1,20% podkarpackie 56,30 15,11% 21,39% 4,65% 2,42% 0,00% 0,14% podlaskie 42,36% 13,74% 19,17% 15,21% 8,00% 0,00% 1,53% świętokrzyskie 54,54% 12,43% 21,80% 6,39% 4,40% 0,00% 0,44% warmińskomazurskie 43,83% 13,68% 28,86% 8,45% 5,08% 0,00% 0,09% łącznie 49,40 13,94% 22,88% 8,1% 4,93% 0,00% 0,67% (4) W komunikacie opublikowanym przez Komisję Europejską 4 Sierpnia 2009 r. Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych (COM(2009) 390) Komisja zauważa, że wraz z kryzysem światowym, w 2008 r. wystąpiły oznaki spowolnienia: spada tępo wzrostu popularności dostępu szerokopasmowego, a jednocześnie w ramach UE-27 pogłębiają się różnice pomiędzy państwami członkowskimi w odniesieniu do popularności, prędkości, ceny oraz zasięgu dostępu szerokopasmowego. W raporcie tym Polska jest określona jako kraj, który pomimo szybkiego przyspieszenia w latach wciąż pozostaje w końcówce państw UE- 27 w zakresie penetracji Internetu szerokopasmowego (Rysunek 1 oraz 2). Rysunek 1. Stopień penetracji Internetu szerokopasmowego w UE-27 Źródło: Komunikat Komisji Europejskiej Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych (COM(2009) 390, część 1. 5 Źródło: UKE, dane zbierane w okresach półrocznych dla Komisji Europejskiej od 100 największych przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających 90% udział w rynku telekomunikacyjnym. Strona 7 z 23

8 Rysunek 2. Wzrost zasięgu Internetu szerokopasmowego w UE-27 w latach Źródło: Komunikat Komisji Europejskiej Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych (COM(2009) 390, część 1. Komisja Europejska, w przywołanym Komunikacie pt. Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych (COM(2009) 390 wskazuje istotne różnice pomiędzy państwami członkowskimi w odniesieniu do dostępu szerokopasmowego, które wpływają negatywnie na konkurencyjność UE jako całości. (5) Brak infrastruktury szerokopasmowej w Polsce Wschodniej został wykazany w toku inwentaryzacji istniejących zasobów oraz badania wiarygodnych planów inwestycyjnych. Dane zawarte w tabeli w pkt 3 powyżej dowodzą, że aż w miejscowościach z ogólnej liczby miejscowości nie ma optycznego węzła dystrybucyjnego, ani też nie ma oferty szerokopasmowego dostępu do Internetu gwarantującego 2 Mb/s do użytkownika końcowego. Co do infrastruktury NGA to na miejscowości w Polsce Wschodniej w 484 miejscowościach jest istniejąca lub planowana w najbliższych 3 latach oferta usług NGA i to najczęściej tylko w niewielkich częściach tych miejscowości o największym zagęszczeniu ludności. Brak wystarczającej konkurencji skutkujący wysokimi cenami lub nieodpowiednimi usługami. (6) W odniesieniu do drugiej kwestii na wielu obszarach Wschodniej Polski nie występuje konkurencja w zakresie hurtowych i detalicznych usług szerokopasmowych. Udział dostępu do Internetu, jaki ma operator zasiedziały (TP SA) wynosi 64.6 % (udział rynkowy xdsl), bez uwzględnienia udziału pośredniego wynikającego z dzierżawy łączy innym operatorom rynek łączy xdsl. Operator zasiedziały posiada największy udział w rynku, licząc aktywne linie abonenckie, co pokazuje niski poziom konkurencyjności na rynku docelowym, gdzie występowanie barier i dominująca pozycja TP nie zachęcają do wykorzystywania usługi dostępu do infrastruktury sieciowej w lokalizacji stacjonarnej. W połowie 2010 roku wskaźnik penetracji LLU w Polsce Wschodniej wynosił tylko 4.13% Strona 8 z 23

9 Rysunek 3. Udział poszczególnych operatorów w długościach linii dostępowych w Polsce (wg stanu na koniec 2008 r.): Źródło: UKE Operatorzy alternatywni, mając świadomość pozycji dominującej operatora zasiedziałego, jego pionowej integracji oraz antykonkurencyjnego podejścia (problemy rynkowe opisano w dalszej części), nie są skłonni inwestować w świadczenie usług detalicznych poprzez łącza xdsl oparte o usługę LLU. Ponadto, analiza danych wskazuje, że w zakresie dostępu do Internetu obserwowane są następujące proporcje pomiędzy różnymi technologiami: Rysunek 4. Technologie używane do świadczenia usług dostępu do Internetu Źródło: analiza własna na podstawie danych UKE Prawie połowa usług dostarczana jest za pomocą technologii xdsl, należy jednak zauważyć, że istotny udział w rynku ma również telewizja kablowa, sieci komórkowe 2G/3G oraz Ethernet. Jeżeli skupimy się na tradycyjnych szerokopasmowych usługach (tj. 2 Mbit/s i więcej) proporcje są inne: Strona 9 z 23

10 Rysunek 5. Technologie używane do świadczenia usług dostępu do Internetu na poziomie 2 Mb/ lub większym Źródło: analiza własna na podstawie danych UKE Jak widać przy wyższych prędkościach proporcjonalnie większy udział rynku należy do telewizji kablowej oraz Ethernetu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko technologie przewodowe, to staje się wyraźnie widoczne, że chociaż dominują technologie xdsl, osiągając prawie 2/3 wszystkich usług, to istotna część należy do telewizji kablowej oraz Ethernetu: Rysunek 6. Technologie przewodowe używane do świadczenia usług dostępu do Internetu Źródło: analiza własna na podstawie danych UKE Powyższe dane dotyczą całego obszaru Polski Wschodniej, wliczając w to duże miasta. Dla mniejszych miast i innych lokalizacji poziom penetracji rynku oraz prędkości usług są znacznie mniejsze. Występowanie technologii innych niż xdsl pokazuje potencjał rynkowy dla szerokopasmowych usług wysokich prędkości. Operatorzy, do których należą te sieci w większości są relatywnie mali i działają na rynkach lokalnych. Brak adekwatnej szerokopasmowej Strona 10 z 23

11 transmisji dostarczanej sieciami dystrybucyjnymi uniemożliwia im zaistnienie w zakresie usług wysokich prędkości na rynku lokalnym. (7) Wyniki analiz i badań przeprowadzonych przez UKE doprowadziły do wydania decyzji z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczącej rynku 4 (dostęp szerokopasmowy). Zostało wykazane występowanie trwałych barier wejścia na ten rynek dla nowych operatorów, jak również stwierdzono czynniki ograniczające rozwój tego rynku. Skłonność do dyskryminacji jest konsekwencją integracji pionowej operatora zasiedziałego, podczas gdy możliwość dyskryminacji jest rezultatem posiadania infrastruktury, którą trudno powielić. Należy również zauważyć, że w swojej decyzji regulator wyłączył technologie bezprzewodowe z analizy rynku dostępu szerokopasmowego. (8) Potrzeby operatorów dostępowych zostały zanalizowane na podstawie ankiet, a następnie przedyskutowane podczas bezpośrednich spotkań konsultacyjnych w każdym województwie. Podjęto próby dotarcia do operatorów dostępowych korzystających ze wszystkich możliwych technologii dostępowych: WiFi (pasmo 2.4 oraz 5 GHz), WiMAX (głównie w paśmie 3.5 GHz), Ethernet, xdsl, CATV (telewizja oparta o kabel koncentryczny) oraz FTTx. Prawie wszyscy operatorzy sieci dostępowych zgłosili brak konkurencji na rynku hurtowym dla operatorów sieci dostępowych, w szczególności na obszarach podmiejskich i peryferyjnych. Brak konkurencji jest zdecydowanie związany z brakiem infrastruktury szkieletowej i dystrybucyjnej, która służyłaby zaspokojeniu potrzeb alternatywnych operatorów sieci dostępowych. Ponad 60% operatorów sieci dostępowych jest zdania, że nie występują konkurencyjne oferty na rynku lub, że konkurencja nie jest wystarczająca: Rysunek 7. Statystyki ocen jakości obecnej współpracy pomiędzy operatorami sieci dostępowych oraz operatorami sieci szkieletowych (badana grupa: operatorzy sieci dostępowych w pięciu województwach) Ocena współpracy z operatorami sieci szkieletowych (średnia=3.2) 9% 9% 36% 18% brak współpracy (1) zła (2) dostateczna (3) dobra (4) bardzo dobra (5) 28% Źródło: analiza własna. Strona 11 z 23

12 Rysunek 8. Statystyki ocen konkurencyjności ofert operatorów sieci szkieletowych (ocena według operatorów sieci dostępowych, badana grupa: operatorzy sieci dostępowych w pięciu województwach) Ocena konkurencyjności ofert operatorów sieci szkieletowych średnia = 1.9 bardzo zła lub brak (1); 39% trudno powiedzieć(0); dobra (4); 6% 3% dostateczna (3); 27% niedostateczna (2); 25% Źródło: analiza własna. (9) Wykazany wyżej brak efektywnej konkurencji infrastrukturalnej skutkuje przede wszystkim brakiem inwestycji w sieci nowej generacji oraz brakiem oferty usług NGA, jak również usługi triple play na miejscowości w Polsce Wschodniej w 484 miejscowościach jest istniejąca lub planowana w najbliższych 3 latach oferta usług NGA i to najczęściej tylko w częściach tych miejscowości o największym zagęszczeniu ludności. Podobnie brak efektywnej konkurencji w zakresie podstawowej infrastruktury szerokopasmowej skutkuje tym, że na obszarze 4196 miejscowości w Polsce Wschodniej, na których istnieje monopol jednego dostawcy usług aż 97% miejscowości stanowi obszar szary problematyczny, czyli spełniający co najmniej jedną z cech wskazanych w załączonej metodyce wyznaczania obszarów BSC, która dowodzi, że istnieje problem na rynku detalicznym lub hurtowym. Istniejące sieci nie wystarczają do zaspokojenia stale rosnących potrzeb administracji publicznej, obywateli oraz podmiotów gospodarczych (10) Nieadekwatność istniejących połączeń szerokopasmowych stanie się w regionie poważną przeszkodą w świadczeniu obywatelom i przedsiębiorcom nowych, zaawansowanych usług i może poważnie utrudniać ich działalność. (11) Dzięki postępowi i rozwojowi technologicznemu dokonania na gruncie opieki zdrowotnej pozwolą niedługo władzy publicznej oferować usługi takie, jak współdzielone historie kliniczne (które obejmują duże pliki z obrazami wysokiej rozdzielczości), zdalne obrazowanie medyczne (w celu wymiany badań radiologicznych), telemedycynę i zdalne asystowanie. Oczekuje się również na szybki rozwój e-nauczania, dzięki usługom takim, jak szkolenia wirtualne, zdalne laboratoria, zdalne biblioteki cyfrowe oraz wirtualne miejsca spotkań. Ponadto, usługi takie, jak zdalne przesłuchania, scentralizowane usługi danych (w tym multimedia) i zdalny nadzór spowodują istotne postępy w wymiarze sprawiedliwości, bezpieczeństwa oraz elektronicznej administracji. Strona 12 z 23

13 Uzasadnienie dla budowy SSPW (12) W wyniku wyżej opisanej sytuacji dostosowanie do rosnących oczekiwań swoich obywateli w zakresie świadczenia zaawansowanych usług elektronicznej administracji, edukacji oraz opieki zdrowotnej, wszystkie organy administracji, włączając w to te zlokalizowane w najdalszych zakątkach, potrzebują istotnegozwiększenia obecnej przepustowości, prędkości oraz łączności szerokopasmowej. Obecna sytuacja nie może być naprawiona alternatywnymi instrumentami (takimi jak środki po stronie popytu, regulacje, itp.): problem rynkowy we Wschodniej Polsce nie jest problemem regulacji działalności telekomunikacyjnej i/lub usług nowej generacji, jest to bowiem zasadniczy problem braku infrastruktury. Nie ma środków, które w mniejszym stopniu mogłyby zakłócająca konkurencję (włączając w to regulację ex ante), a które jednocześnie doprowadziłyby do osiągnięcia celu, jakim jest dostarczenie usług szerokopasmowych i usług NGA, niezawodnych i po cenach stosowanych na rynkach o efektywnej konkurencji infrastrukturalnej. (13) Ponadto, w celu złagodzenia innych niedogodności istniejącej sytuacji, tj. aby zaspokoić obecny i przyszły popyt na dostęp szerokopasmowy oraz, aby rozwijać konkurencyjne świadczenie usług szerokopasmowych, SSPW będzie otwarta dla prywatnych operatorów chcących uzyskać dostęp dla podłączenia infrastruktury ostatniej mili. Poprzez wybudowanie regionalnej sieci szerokopasmowej (SSPW), otwartej dla wszystkich operatorów telekomunikacyjnych, służącej świadczeniu usług hurtowych oraz współfinansowanej przez EFRR, władze państwowe i samorządowe województwa mają na celu osiągnięcie celów spójności społecznej oraz wzrostu gospodarczego. Budowa takiej infrastruktury alternatywnej pozwala wejść na rynek dodatkowym operatorom sieci dostępowych, co będzie miało pozytywny wpływ na świadczenie usług detalicznych oraz warunki konkurencji na obszarach objętych Projektem SSPW. (14) Operatorzy sieci dostępowych są bardzo zainteresowani powstaniem nowej sieci oferującej usługi na poziomie gminy lub sołectwa. 85% potwierdza potrzebę jej budowy. Stosunkowo niewielka ( 9%) jest grupa, która nie widzi takiej potrzeby, z tym, że są to operatorzy działający na obszarze większych lub średnich miast, gdzie z jednej strony występuje konkurencyjna oferta, a z drugiej strony nie planuje się tam interwencji obszary czarne. Rysunek 5. Statystyki odpowiedzi na pytanie o potrzebę nowej sieci szkieletowej oferującej dostęp do węzłów na poziomie gmin oraz (lub) sołectw Strona 13 z 23

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej Cel projektu ŚRSS Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r.

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r. Szybki Internet dla Małopolski Kraków, maj 2012 r. Małopolska - stan aktualny co dziesiąte gospodarstwo domowe nie ma możliwości dostępu do Internetu na poziomie podstawowym (2 Mb/s) co drugie gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Plan prezentacji: - historia, - harmonogram, - przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, - problemy, - jak to robią inni - dyskusja Województwa: Lubelskie,

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Wykonawcy Studium Wykonalności Główne założenia projektu w skrócie

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SIEĆ SZEROKOPASMOWA

Bardziej szczegółowo

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Współpraca praca sektora publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Budowa infrastruktury publicznej Wiele projektów budowy publicznej

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g Warszawa

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g Warszawa PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 5 maja 2016 r. DHRT.WPS.6082.4.2016.1 (dotychczasowa sygn. sprawy DHRT.WPS.6082.3.2016) Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g 02-761 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Szerokopasmowego 1 Narodowy Plan Szerokopasmowy Struktura: Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Internet szerokopasmowy Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Małopolska Sieć Szerokopasmowa Małopolska Sieć Szerokopasmowa Agenda - czyli o czym będzie mowa Projekt MSS w skrócie Wykonawcy Studium Wykonalności Sieci szerokopasmowe czym są i czemu służą Cele projektu MSS Harmonogram Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej dr Krzysztof Heller Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Warstwy sieci 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Polski Wschodniej

Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Polski Wschodniej Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Władysław aw Ortyl Sekretarz Stanu Kraków, 12 czerwca 2007 r. Zakres wsparcia : Program Operacyjny Rozwój j Polski Wschodniej PO RPW stanowi dodatkowy

Bardziej szczegółowo

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA System konsultacji społecznych białych obszarów NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET 1 1. Budowa infrastruktury - przedostatnia mila Beneficjent wybiera w otwartej procedurze

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r.

Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r. Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r. 1 CEL GŁÓWNY: realizacja wskaźników Europejskiej Agendy Cyfrowej i Narodowego Planu Szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa nie ma ostatniej prostej bez ostatniej mili. 16 Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk 30 maja-1 czerwca 2012

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa nie ma ostatniej prostej bez ostatniej mili. 16 Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk 30 maja-1 czerwca 2012 Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa nie ma ostatniej prostej bez ostatniej mili 16 Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk 30 maja-1 czerwca 2012 INFORMACJE O SPÓŁCE Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie obszarów do interwencji publicznej

Wyznaczanie obszarów do interwencji publicznej Wyznaczanie obszarów do interwencji publicznej Podstawa prawna interwencji dwa programy pomocowe oparte na art. 14 i art. 52 Rozporządzenia GBER Stosunkowo szybkie rozpoczęcie realizacji I-szej osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 21 listopada 2012 r. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI

PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI 1. Informacje ogólne 1. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. (WSS S.A.), w ramach Projektu WSS (projekt dotyczący Budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej ),

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Agenda Cyfrowa w obszarze szybkiego i bardzo szybkiego

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

BALTIC BUSINESS FORUM

BALTIC BUSINESS FORUM BALTIC BUSINESS FORUM Krzysztof Witoń Pełnomocnik Zarządu TP ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych. Program Rozwoju Sieci Szerokopasmowej Świnoujście, 28.kwiecień 2011 r. Grupa TP Grupę TP tworzy ponad 20

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC KFS Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 AKTUALNY STATUS PRAC 16 MARCA Pierwsze warsztaty rynkowe dotyczące hurtowego dostępu 16 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej usługi w sieci Współpraca z operatorami

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej usługi w sieci Współpraca z operatorami Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej usługi w sieci Współpraca z operatorami Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Usługi Współpraca z operatorami

Bardziej szczegółowo

Administrowanie i zarządzanie publiczną szerokopasmową infrastrukturą dostępową - Wybrane problemy - Krzysztof Buczkowski

Administrowanie i zarządzanie publiczną szerokopasmową infrastrukturą dostępową - Wybrane problemy - Krzysztof Buczkowski Administrowanie i zarządzanie publiczną szerokopasmową infrastrukturą dostępową - Wybrane problemy - Krzysztof Buczkowski k.buczkowski@pw.plock.pl Dostępność Infrastruktury Białe plamy świadczące o problemach

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj.

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Pomorskiego) Realizacja inwestycji teleinformatycznych wyzwania i moŝliwości

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009-2015 Krzysztof Bogusławski Krzysztof Kozakowski

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Operatora Infrastruktury przy realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Zagrożenia enia założenia Brak infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22)

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22) 1. Tytuł ulotki: Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach projektu SIPS 2. Treść ulotki: Czym jest Projekt SIPS? Projekt SIPS to realizowane przez trzech Partnerów (Instytut Łączności

Bardziej szczegółowo

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel. Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.pl Spis treści Spis treści Informacje o firmie 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Warszawa 23 marca 2010

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Warszawa 23 marca 2010 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Warszawa 23 marca 2010 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Kompleksowy projekt Sieć

Bardziej szczegółowo

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. ul. Noakowskiego 24 00-668 Warszawa. www.ippp.pl info@ippp.pl MWJ

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. ul. Noakowskiego 24 00-668 Warszawa. www.ippp.pl info@ippp.pl MWJ MWJ Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ul. Noakowskiego 24 00-668 Warszawa www.ippp.pl info@ippp.pl Partnerstwo publiczno-prywatne a realizacja projektów budowy sieci szerokopasmowych. 2 J.S.T.

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowej w technologii mikrokanalizacji case study

Budowa sieci szerokopasmowej w technologii mikrokanalizacji case study Budowa sieci szerokopasmowej w technologii mikrokanalizacji case study Agenda: Problem białych plam Warianty działań samorządu Rozwiązania techniczne Case study Gmina Nowosolna Podsumowanie i pytania Przygotował:

Bardziej szczegółowo

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH Rafał Sobiczewski Dyr. Do Spraw Dostępu Szerokopasmowego 2012-04-26 1 AGENDA 1. Czym różnią się inwestycja w sieci otwarte od tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Sporządzanie wniosku jednostki samorządu terytorialnego o opinię Prezesa UKE w sprawie wykonywania planowanej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 Umożliwienie dostępu/budowa/modernizacja infrastruktury szerokopasmowego Internetu Andrzej Soliński Wrocław 10.12.2012 Legislacja Rozporządzenie Ministra Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC Pierwsze warsztaty rynkowe Warszawa, 16 marca 2015 r. 1 DOSTĘP HURTOWY POPC Agenda Uwarunkowania prawne Usługi hurtowe Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Kwiatkowska. Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Aleksandra Kwiatkowska. Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Stan realizacji projektów dotyczących budowy sieci Internetu szerokopasmowego w poszczególnych województwach wdrażanych w perspektywie finansowej 2007-2013 Aleksandra Kwiatkowska Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 23.05.2012 C(2012)3425 final

Bruksela, 23.05.2012 C(2012)3425 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, 23.05.2012 C(2012)3425 final Dotyczy: pomocy państwa SA.33222 (2011/N) - Polska Budowa wielkopolskiej sieci szerokopasmowej Szanowny Panie Ministrze, I. STRESZCZENIE (1) Mam

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Funduszy Europejskich na rozwój sieci szerokopasmowego Internetu

Wykorzystanie Funduszy Europejskich na rozwój sieci szerokopasmowego Internetu Wykorzystanie Funduszy Europejskich na rozwój sieci szerokopasmowego Internetu Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 19 maja 2011

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Piotr Zychowicz Konferencja Gminne Sieci Szerokopasmowe od

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS)

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS) Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS) Budowa DSS i wybór Operatora Infrastruktury http://dss.dolnyslask.pl Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

Panel UKE Piotr Gawryluk

Panel UKE Piotr Gawryluk Panel UKE hurtowe dotyczące budowanych sieci: nadmiarowość sieci zakres świadczonych usług Piotr Gawryluk Dep. Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej p.gawryluk@uke.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Weryfikacja listy białych obszarów Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, maj 2016 Spis treści 1 Podstawowe informacje...3 2 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mazowsza

Internet dla Mazowsza Internet dla Mazowsza Infrastruktura teleinformatyczna Liczba ludności w województwie mazowieckim zamieszkujących miejscowości zakwalifikowane do określonych obszarów wg kryterium BSC podstawowy dostęp

Bardziej szczegółowo

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. ul. Noakowskiego 24 00-668 Warszawa. www.ippp.pl info@ippp.pl

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. ul. Noakowskiego 24 00-668 Warszawa. www.ippp.pl info@ippp.pl Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ul. Noakowskiego 24 00-668 Warszawa www.ippp.pl info@ippp.pl Partnerstwo publicznoprywatne a realizacja projektów budowy sieci szerokopasmowych Gminne sieci szerokopasmowe

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne

Wdrożenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne Wdrożenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne Aleksandra Auleytner (DZP) Krzysztof Pigłowski (EY) Zakres i cel projektu Faza I (Analiza) Analiza case

Bardziej szczegółowo

Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE

Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE Aktywna rola Prezesa UKE Legislacja: przygotowywanie projektów ustaw i rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Sender. Analiza efektów wykorzystania funduszy ZPORR 2004-2006 dla budowy. społeczeństwa informacyjnego w Województwie Świętokrzyskim

Zbigniew Sender. Analiza efektów wykorzystania funduszy ZPORR 2004-2006 dla budowy. społeczeństwa informacyjnego w Województwie Świętokrzyskim Analiza efektów wykorzystania funduszy ZPORR 2004-2006 dla budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Świętokrzyskim społeczeństwa informacyjnego w Województwie Świętokrzyskim Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

zastępując go następującym:

zastępując go następującym: DKS /KK/(2013)/79U Uchwała nr 79 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2 0 0 7-2 0 1 3 z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniająca załącznik do Uchwały nr 2 Komitetu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Warszawa 19.08.2014 Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Lp Hasło Definicja Menu SIRS Formularz SIRS 1 Akceptacja danych Potwierdzenie przez

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentu pt.: "Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim oraz działania doradcze i konsultacyjne.

Opracowanie dokumentu pt.: Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim oraz działania doradcze i konsultacyjne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentu pt.: "Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim oraz działania doradcze i konsultacyjne.

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Studium Wykonalności

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Studium Wykonalności Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Studium Wykonalności Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 12-05-2010 SSPW 1 Program prezentacji Sposób podejścia do interwencji

Bardziej szczegółowo

00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r.

00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r. Fundacja Republikańska ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20 Stanowisko w sprawie aukcji 800/2600

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. (obowiązuje od dnia )

CENNIK USŁUG. (obowiązuje od dnia ) CENNIK USŁUG (obowiązuje od dnia ) Spis treści 1. Polityka wyliczania ceny końcowej... 2 a) Poziomy SLA... 2 b) Kategorie Opustów... 2 2. Opłaty wspólne dla wszystkich Usług... 4 a) Opłaty za Nadzór OI...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2007-2013 w zakresie korekt w okresie trwałości projektów

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Rozwój Internetu szerokopasmowego w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013 - możliwości realizacji przedsięwzięć przez JST Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie 1. Zastosowane podejście do inwestycji w Internet szerokopasmowy

Zagadnienie 1. Zastosowane podejście do inwestycji w Internet szerokopasmowy Zagadnienie 1. Zastosowane podejście do inwestycji w Internet szerokopasmowy Główne decyzje województwa ws. ŁRST Uchwała Zarządu Województwa w sprawie modelu ŁRST (06/2010) - sieć będzie budowana w dwóch

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa 1 Spotkanie na temat projektu Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Adam Okniński Roman Pawelski Piotr

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska.

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska. Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili ROLA GMINNYCH SAMORZĄDÓW I BIZNESU W ZAPEWNIANIU SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU DEBATA

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Krzysztof Heller InfoStrategia

Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Krzysztof Heller InfoStrategia Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce Krzysztof Heller InfoStrategia Rodzaje projektów, źródła finansowania Terytorium: Projekty lokalne (gminne, powiatowe) Projekty regionalne

Bardziej szczegółowo

Pan Senator Jan Wyrowiński. Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senat RP. Szanowny Panie Senatorze, Warszawa, dnia 2010.08.

Pan Senator Jan Wyrowiński. Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senat RP. Szanowny Panie Senatorze, Warszawa, dnia 2010.08. Warszawa, dnia 2010.08.05 PIIT/814/10 Pan Senator Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senat RP Szanowny Panie Senatorze, W odpowiedzi na pismo dotyczące zagrożeń wdrażania ustawy

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

Mapowanie infrastruktury. Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane

Mapowanie infrastruktury. Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane Mapowanie infrastruktury Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane Raport Zakres informacyjny raportu opublikowanego na stronie UKE po zakończeniu inwentaryzacji Zakończenia sieci światłowodowych, Obecność

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kraków, 11 stycznia 2013 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kraków, 11 stycznia 2013 r. Rozwój Internetu szerokopasmowego w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013 - możliwości realizacji przedsięwzięć przez JST Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomoc państwa SA.34708 (2012/N) - Polska Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomoc państwa SA.34708 (2012/N) - Polska Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.9.2013 r. C(2013) 5662 final corr WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Przedmiot: Pomoc państwa SA.34708 (2012/N)

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie. Opis inwestycji. Szybki Internet dla województwa lubelskiego.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie. Opis inwestycji. Szybki Internet dla województwa lubelskiego. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie Opis inwestycji. Szybki Internet dla województwa lubelskiego. inwestor inżynier kontraktu wykonawca Krzysztof Hetman Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 1466 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 16 września 2015 r. Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, jako fundamenty te przyjęto:

Bardziej szczegółowo

str. 1 Oświadczenie Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej

str. 1 Oświadczenie Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Oświadczenie Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej W związku z publikacją Gazety Polskiej Unijne pieniądze w platformerskiej sieci z dnia 20 listopada 2013 r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Agenda. 1. POPC 1.1 vs POIG POPC aspekty formalne. 3. POPC aspekty techniczne. 4. Doświadczenia z projektów 8.

Agenda. 1. POPC 1.1 vs POIG POPC aspekty formalne. 3. POPC aspekty techniczne. 4. Doświadczenia z projektów 8. Wstęp Agenda 1. POPC 1.1 vs POIG 8.4 2. POPC 1.1 - aspekty formalne 3. POPC 1.1 - aspekty techniczne 4. Doświadczenia z projektów 8.4 5. Gdzie szukać informacji? POPC 1.1 vs POIG 8.4 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Michał Półtorak Dyrektor Delegatury UKE w Zielonej Górze e-mail: m.poltorak@uke.gov.pl 1. Cel ustawy Celem ustawy jest unowocześnienie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. (wzór) Siedziba i adres wnioskodawcy (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu):

WNIOSEK. (wzór) Siedziba i adres wnioskodawcy (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu): WNIOSEK jednostki samorządu terytorialnego o uzyskanie zgody Prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa (art. 7 ust. 1 Ustawy)

Bardziej szczegółowo