Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej"

Transkrypt

1 Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Operatora Infrastruktury przy realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie Białystok, 13 kwietnia 2012 rok

2 I. Nazwa i adres ogłoszeniodawcy. Województwo Podlaskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, Białystok, tel , faks adres strony internetowej Województwa: osoba wyznaczona do kontaktów: Grzegorz Stelmaszek, tel. (85) , fax. (85) , II. Określenie przedmiotu dialogu technicznego. Samorząd Województwa Podlaskiego (dalej Województwo ) przystąpił do realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podlaskie (dalej Projekt ) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Województwo zamierza, na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zmianami), wszcząć postępowanie w sprawie wyboru partnera prywatnego, któremu zostanie powierzone pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury w ramach realizacji Projektu. Niniejsze ogłoszenie zawiera zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego. Celem prowadzonego dialogu technicznego jest pozyskanie przez Województwo informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowywaniu opisu przedmiotu partnerstwa publiczno prywatnego z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. Prowadzony dialog służyć będzie zapoznaniu się przez Województwo z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego partnerstwa publiczno - prywatnego. Celem dialogu będzie również ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych od uczestników Dialogu w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na wybór wykonawcy infrastruktury.

3 III. Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Opis Projektu i zadań planowanych do powierzenia Operatorowi Infrastruktury. Przedmiotem planowanej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym będzie powierzenie w ramach realizacji Projektu wybranemu partnerowi prywatnemu zadań Operatora Infrastruktury. Celem Projektu jest zapewnienie światłowodowej infrastruktury szkieletowodystrybucyjnej regionalnej sieci szerokopasmowej na terenie województwa podlaskiego (zwanej dalej Infrastrukturą SSPW ) aby: wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku (brak inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową, mimo że byłoby to efektywne z punktu widzenia szerszej perspektywy ekonomicznej, w szczególności ze względu na pozytywne efekty w dostępie do wiedzy i usług elektronicznych, co skutkuje brakiem oferty usług dostępu szerokopasmowego lub istnieniem wyłącznie oferty o nieodpowiednich warunkach, tj. istotnie gorszych niż na obszarach o efektywnej konkurencji); zapewnić, by obszary, które operatorzy uważają za nieopłacalne dla budowy w rozsądnym okresie sieci szerokopasmowej, korzystały ze znaczącego wpływu sieci szerokopasmowych na gospodarkę i nie ucierpiały z powodu przepaści cyfrowej w zakresie sieci szerokopasmowych. W ramach prac przygotowawczych Projektu określono wstępnie architekturę Infrastruktury SSPW oraz lokalizacje węzłów i punktów szkieletowych oraz dystrybucyjnych. Podstawowe parametry Projektu szczegółowo określone są w Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie, zamieszczonym na stronie internetowej Województwa (http://si.wrotapodlasia.pl/pl/sspw/informacje_ogolne.htm). Parametry realizacji Projektu mogą zostać zmienione w granicach określonych przez przepisy prawa, decyzje Komisji Europejskiej, dokumenty i wytyczne PORPW oraz umowę o dofinansowanie Projektu. Infrastruktura SSPW dostępna będzie na równoprawnych zasadach dla wszystkich operatorów i dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy chcieliby świadczyć usługi lub budować własną infrastrukturę na terenie województwa. Projekt będzie realizowany w Modelu Bazowym opisanym w studium wykonalności (w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 listopada 2011 r. zwanym modelem podstawowym ). W modelu tym Województwo ogłosi w pierwszej kolejności procedury zamówień publicznych na projekt i budowę infrastruktury szerokopasmowej, a następnie w odrębnej procedurze wybierze partnera prywatnego (Operator Infrastruktury), któremu udostępni sieć SSPW i powierzy jej eksploatację, wraz ze zobowiązaniem do zapewnienia efektywnego dostępu dla innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Dzięki zastosowaniu tego modelu zgodnie z decyzją Komisji Województwo zwiększy szanse na zrealizowanie infrastruktury szerokopasmowej o większym zasięgu, co pozwoliłoby osiągnąć w większym

4 stopniu cele projektu w Postaci wyeliminowania obszarów wykluczenia cyfrowego, a jednocześnie partner prywatny ponosi mniejsze ryzyka niż w modelu alternatywnym. Infrastruktura SSPW będzie przekazywana Operatorowi Infrastruktury sukcesywnie, przy czym szacuje się przekazanie całości Infrastruktury SSPW w IV kwartale 2014 r. Podstawowym zadaniem Operatora Infrastruktury będzie zapewnienie innym podmiotom dostępu hurtowego do Infrastruktury SSPW, w zakresie wszystkich form dostępu we wszystkich miejscach, w których będzie to technicznie możliwe. Zapewnienie Infrastruktury SSPW pozwoli na obniżenie progu wejścia na rynek oraz kosztów funkcjonowania podmiotów świadczących usługi detaliczne i mogących w wyniku interwencji dostarczyć usługi użytkownikowi końcowemu na terenach pozbawionych dostępu do takich usług. Stanowi to element polityki rozwoju Województwa w zakresie utrzymania i rozbudowy infrastruktury technicznej o znaczeniu wojewódzkim. Operatorem Infrastruktury będzie przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz ze zmianami), odpowiedzialny za przygotowanie Infrastruktury SSPW do świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz innych usług w ramach dostępu hurtowego, jej utrzymanie, zarządzanie i eksploatację oraz dokonywanie niezbędnych nakładów i inwestycji w zakresie, w jakim czynności te zmierzają do zachowania celu, w jakim ta infrastruktura została wybudowana. Operator Infrastruktury będzie funkcjonował w modelu tzw. operatora operatorów (ang. carrier s carrier) i będzie neutralny względem podmiotów, którym na równych warunkach zapewni dostęp do Infrastruktury SSPW. Neutralność Operatora Infrastruktury zostanie zapewniona poprzez zakaz świadczenia usług telekomunikacyjnych na rynku detalicznym. Podmiot publiczny oczekuje, iż Operator Infrastruktury będzie wykonywał swoje zobowiązania zawarte w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym z najwyższą starannością oraz profesjonalizmem, jakiego oczekiwać należy od podmiotów zawodowo prowadzących tego rodzaju działalność telekomunikacyjną, zgodnie z wiedzą fachową, przepisami prawa, Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych, a także decyzjami krajowego organu regulacyjnego w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych. W szczególności Województwo oczekuje, iż wybrany partner prywatny będzie odpowiedzialny za: 1) przygotowanie sieci telekomunikacyjnej do świadczenia usług dostępu telekomunikacyjnego, 2) realizację obowiązku utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej w należytym stanie technicznym,

5 3) zapewnienie efektywnego, hurtowego dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej przez cały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 4) określanie opłat za świadczone usługi dostępu telekomunikacyjnego, zgodnie z zasadami określonymi w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, 5) należyte wywiązywanie się z obowiązku zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej każdemu zainteresowanemu operatorowi telekomunikacyjnemu, na równych i niedyskryminujących zasadach, 6) zapewnienie usług dostępu telekomunikacyjnego minimum w zakresie: a) dzierżawy kanalizacji kablowej, b) dzierżawy ciemnych włókien, c) usługa kolokacji, d) dzierżawa jasnych włókien (lambda), e) usługi transmisyjne w najpopularniejszych protokołach MPLS oraz Ethernet, f) usługa hurtowego dostępu do sieci Internet, 7) utrzymywanie poziomu usług dostępu telekomunikacyjnego na poziomie zagwarantowanym w SLA, 8) właściwe wypełnianie ciążących na nim obowiązków związanych ze statusem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wynikających z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675). Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będzie prawo do korzystania i pobierania pożytków z usług wykonywanych z wykorzystaniem Infrastruktury SSPW. Jednocześnie Operator Infrastruktury będzie zobowiązany do terminowej zapłaty na rzecz Podmiotu Publicznego czynszu z tytułu eksploatacji Infrastruktury SSPW. Jednym ze składników czynszu będzie tzw. mechanizm clawback, zabezpieczający przez osiąganiem nadmiernej korzyści. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym zostanie zawarta na okres co najmniej 7 lat. IV. Zasady dotyczące powadzonego dialogu technicznego. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w formie dialogu technicznego, o którym mowa w motywie (8) preambuły dyrektywy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. UE L z dnia

6 30 kwietnia 2004 r.). Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania określone zostały w Regulaminie prowadzenia dialogu technicznego w sprawie wyboru Operatora Infrastruktury przy realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podlaskie, opublikowanym na stronie internetowej Województwa. Dialog techniczny prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w dialogu, w terminach określonych przez Województwo. Pożądany przez Województwo termin zakończenia dialogu technicznego to 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Termin prowadzenia dialogu technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku nie osiągnięcia celów określonych w przedmiocie dialogu technicznego. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w dialogu technicznym. Dialog prowadzony będzie w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6. Województwo zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia dialogu technicznego. Podmioty zainteresowane dialogiem otrzymają zaproszenie do udziału w dialogu z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, licząc od dnia otrzymania informacji o zaproszeniu, przy czym informacja może być przekazana za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawianych w innych językach powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w dialogu. O zakończeniu dialogu Województwo niezwłocznie informuje uczestniczące w nim podmioty. Dialog będzie miał charakter jawny. Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania i realizacji Projektu, w szczególności na potrzeby ewentualnych zmian Studium Wykonalności. W razie przekazania Województwu w toku dialogu technicznego utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Województwu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania i realizacji Projektu, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Województwo nie będzie naruszało praw osób trzecich. Województwo nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w dialogu, nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.

7 Województwo zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn, w szczególności dialog techniczny może zostać odwołany, jeżeli liczba wniosków o dopuszczenie do udziału przekroczy 10. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Nr 19 poz.101 ze zmianami). Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne, o zawarcie umowy o partnerstwo publiczno-prywatne lub umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi. V. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego należy składać do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Referat Zamówień Publicznych ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, Białystok. Termin składania wniosków: do dnia 26 kwietnia 2012 roku, do godz W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin jego złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Województwo. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie /opakowaniu/, która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Koperta /opakowanie/ powinna być oznaczona: nazwą i adresem (firmy) zainteresowanego podmiotu, zaadresowana na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Referat Zamówień Publicznych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, Białystok, pokój 616. Koperta powinna być opisana według poniższego wzoru: Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Operatora Infrastruktury przy realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie. Nie otwierać przed godz dnia r..

8 VI. Warunki udziału w dialogu technicznym. Podmioty, które przystępują do dialogu technicznego, zobowiązane są do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencji działalności gospodarczej lub w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego przetłumaczonego na język polski. W przypadku, w którym w imieniu podmiotu działa przedstawiciel, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego rejestru, przedstawiciel jest zobowiązany do przedłożenia, przed przystąpieniem do dialogu, stosownego oryginału pełnomocnictwa. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego winien zawierać następujące dane: nazwę/imię i nazwisko zainteresowanego podmiotu, jego siedzibę i adres, wskazanym jest także podanie adresu zainteresowanego podmiotu, a także numeru telefonu i faksu. Wniosek winien zostać sporządzony w formie pisemnej, w języku polskim. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba (osoby) podpisująca wniosek jest upoważniona do reprezentowania zainteresowanego podmiotu. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniami na język polski. Wzór wniosku o dopuszczenie został opublikowany na stronie internetowej Województwa. Województwo wezwie zainteresowane podmioty, które w określonym terminie nie złożyły wymaganych przez Województwo dokumentów, w tym pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, pod rygorem pominięcia wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego.

Osoba wyznaczona do kontaktów: p. Stanisław Jastrzębski tel. +48 785 919 888 Adres e-mail: s.jastrzebski@kpts.com.pl

Osoba wyznaczona do kontaktów: p. Stanisław Jastrzębski tel. +48 785 919 888 Adres e-mail: s.jastrzebski@kpts.com.pl Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie organizacji systemu dostaw paliwa skroplonego gazu ziemnego (LNG) na potrzeby własne Zamawiającego. Kujawsko-Pomorski Transport

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI

PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poznań, dnia 28 lutego 2014 r. OPIS WARUNKÓW KONCESJI dla Koncesji na usługi Operatora

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot publiczny) i Operatorem Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot publiczny) i Operatorem Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO DIALOGU TECHNICZNEGO na usługi content marketingu

ZAŁOŻENIA DO DIALOGU TECHNICZNEGO na usługi content marketingu ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Warszawa, dnia 30.07.2015 r. ZAŁOŻENIA DO DIALOGU TECHNICZNEGO na usługi content marketingu 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w Internecie szeroko

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Znak sprawy: CPE-II-261-16/KB/14 Warszawa, 12 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie)

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW Projekt SSPW skupia się na białych obszarach NGA (v. 3.3 Wytycznych Wspólnotowych), to jest obszarach,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Publikacja w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim artykułów związanych z działalnością

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. DZPZ/ 333/11PN/ 2015 Olsztyn, dnia 11 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo