Katalog Instrumentów Wsparcia Finansowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog Instrumentów Wsparcia Finansowego"

Transkrypt

1 Katalog Instrumentów Wsparcia Finansowego Suplement do Ekspertyzy realizowanej w ramach porjektu pn. Wsparcie dla rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oraz z krajowych i regionalnych programów operacyjnych dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, listopad 2015

2 Autorzy: Tomasz Maciejewicz Małgorzata Porada-Rochoń

3 Spis treści Wstęp... 9 Część I Zwrotne i bezzwrotne instrumenty wsparcia finansowego Zestawienie zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów wsparcia finansowego INSTRUMENTY ZWROTNE Inicjatywa JEREMIE Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie Województwo wielkopolskie Województwo łódzkie Województwo mazowieckie Województwo dolnośląskie Inicjatywa JESSICA finansowanie inwestycji na obszarach miejskich Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Program kredytowania Wiarygodny Partner Pożyczki dla MŚP Mikrokredyty Kredyty na agroturystykę INSTRUMENTY BEZZWROTNE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dopłaty do domów energooszczędnych Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Termomodernizacja budynków jednorodzinnych program Ryś Dofinansowanie mikroinstalacji OZE program Prosument Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru

4 Gospodarczego Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Dziedzictwo kulturowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa INNE FORMY WSPARCIA Polska Organizacja Turystyczna Certyfikat Najlepszego Produktu Turystycznego Konsorcjum Zdrowie i Uroda Konsorcjum Polskie Szlaki Kulinarne Regionalne Organizacje Turystyczne Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych: Lokalne Organizacje Turystyczne Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich i Lokalne Grupy Działania POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ Gospodarstwa Gościnne Część II Instrumenty wsparcia oferowane w ramach regionalnych programów operacyjnych Zestawienie instrumentów wsparcia oferowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Działanie 2.1. E-usługi publiczne Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe Działanie 4.4. Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych Działanie 8.3. Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.6. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)... 84

5 Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Poddziałanie Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów miejskich Działanie 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby Poddziałanie Cyfrowe zasoby regionalne Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Poddziałanie Lokalne trasy turystyczne Poddziałanie Regionalna sieć tras rowerowych Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie Rozwój lokalnych zasobów subregionów Poddziałanie Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych Poddziałanie Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej Poddziałanie Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Poddziałanie Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w tym w formie instrumentów zwrotnych 121 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

6 Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Działanie 8.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy 130 Działanie 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia Poddziałanie Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Poddziałanie Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych Poddziałanie Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych ZIT REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Poddziałanie Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Działanie 4.4 Kultura Działanie 6.1 Rozwój Potencjału Endogenicznego Regionu Działanie 6.3 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy projekty konkursowe Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy projekty pozakonkursowe PUP 153 Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Działanie 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

7 Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu Działanie 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Działanie 2.1 Inwestycje podstawowe Działanie 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych projekty powiatowych urzędów pracy. 180 Poddziałanie Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Poddziałanie Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy mechanizm ZIT Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych ZIT Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych RIT Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia konkurs Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 200 Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy

8 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie Firmy w początkowej fazie rozwoju Poddziałanie Fundusz na rozwój nowych firm (IF) Poddziałanie Usługi dla MŚP Poddziałanie Pakietowanie produktów i usług Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP Poddziałanie Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Poddziałanie Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 219 Poddziałanie Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Działanie 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe Działanie 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych Działanie 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczoszkoleniowe 232

9 Wstęp Katalog Instrumentów Wsparcia Finansowego został opracowany na podstawie zidentyfikowanych potrzeb podmiotów działających w obszarze turystyki wiejskiej oraz zidentyfikowanego zakresu rzeczowego służącego rozwojowi turystyki wiejskiej. Katalog składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono krótki opis dostępnych instrumentów wsparcia finansowego (zwrotnych dotacje, i bezzwrotnych kredyty, pożyczki) oferowanych przez instytucje finansowe oraz inne instytucje krajowe (m.in. fundacje, organizacje turystyczne, ministerstwa, fundusze ochrony środowiska) oraz w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. W części tej zaprezentowano także inne formy wsparcia (nagrody, konkursy, certyfikaty) dla szeroko rozumianej branży turystycznej. W drugiej części Katalogu zaprezentowano formy wsparcia w ramach regionalnych programów operacyjnych, zawierającego informacje szczególnie istotne dla potencjalnych beneficjentów z uwzględnieniem m.in.: podstawy prawnej, instrumentu wsparcia, nazwy instytucji wdrażającej, przeznaczenia, formy, beneficjentów, okresu obowiązywania, wysokości wsparcia, a także linków do tych informacji. Ze względu na fakt, że część dokumentów programowych jest jeszcze modyfikowana lub wymaga zatwierdzenia, zaleca się śledzenie zmian tych dokumentów na stronach internetowych poszczególnych programów podanych w opracowaniu. Należy też pamiętać, że Katalog nie prezentuje wszystkich możliwości wsparcia dla branży turystycznej w nowej perspektywie unijnej, gdyż prezentuje przede wszystkim bezpośrednie formy tego wsparcia. Obok wymienionych w opracowaniu możliwości pośrednio skorzystają również jako tzw. grupa docelowa lub odbiorcy ostateczni osoby, instytucje lub grupy społeczne, które nie ubiegają się o dotację, ale mogą uczestniczyć w projektach realizowanych przez inne podmioty, instytucje itp. W ten sposób można wziąć udział np. w szkoleniach, kursach, studiach, starać się o usługę doradczą dla firmy, dofinansowanie lub pożyczkę na założenie działalności gospodarczej. Tego rodzaju projekty kierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców i ich pracowników, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, nisko wykwalifikowanych, osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych oraz osób po 50. roku życia. 9

10 Część I Zwrotne i bezzwrotne instrumenty wsparcia finansowego 10

11 Zestawienie zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów wsparcia finansowego Forma wsparcia Instytucja Instrument wsparcia Strona Pożyczki Europejski Bank Inwestycyjny Inicjatywa JEREMIE Europejski Bank Inwestycyjny Inicjatywa JEREMIE Europejski Bank Inwestycyjny Inicjatywa JEREMIE Europejski Bank Inwestycyjny Inicjatywa JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla województwa zachodniopomorskiego Inicjatywa JEREMIE dla województwa pomorskiego Inicjatywa JEREMIE dla województwa wielkopolskiego Inicjatywa JEREMIE dla województwa łódzkiego Europejski Bank Inwestycyjny Inicjatywa JEREMIE Europejski Bank Inwestycyjny Inicjatywa JEREMIE Europejski Bank Inwestycyjny Inicjatywa JESSICA Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Inicjatywa JEREMIE dla 24 województwa mazowieckiego Inicjatywa JEREMIE dla 26 województwa dolnośląskiego Inicjatywa JESSICA 28 Pożyczki dla MŚP 30 Kredyty Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Program kredytowania Wiarygodny Partner 29 Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Mikrokredyty 32 Kredyty na agroturystykę 33 Dotacje, granty Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dopłaty do domów energooszczędnych 35 11

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ministerstwo Sportu i Turystyki Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Termomodernizacja budynków jednorodzinnych program Ryś Dofinansowanie mikroinstalacji OZE program Prosument Zlecanie zadań publicznych Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Dziedzictwo kulturowe 50 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Wspieranie działalności innowacyjnej i badawczej, rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich, nowe technologie Programy transgraniczne Programy transnarodowe Program międzyregionalny INTERREG EUROPA

13 Inne formy wsparcia Ministerstwo Sportu i Turystyki Polska Organizacja Turystyczna Program Rozwoju Turystyki do 2020 Promocja i rozwój turystyki w Polsce i za granicą, certyfikowanie produktów turystycznych, zrzeszanie podmiotów turystycznych, współpraca z Regionalnymi i Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich i Lokalne Grupy Działania Polska Federacja Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne Organizacja spotkań, szkoleń, seminariów, sieci eksperckich, usługi doradcze Kategoryzacja bazy noclegowej

14 1.1. INSTRUMENTY ZWROTNE Inicjatywa JEREMIE JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego) kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm, a także inne instrumenty kapitałowe. Jego ideą jest ułatwienie dostępu do finansowania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej. Instrumenty inżynierii finansowej to nic innego jak najbardziej potrzebne na rynku i nieskomplikowane produkty finansowe: pożyczki, kredyty i poręczenia. JEREMIE ma na celu przede wszystkim pomóc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, również tych znajdujących się w początkowej fazie działalności startupów. Produkty te pojawiają się tam, gdzie dotychczasowe instytucje finansowe nie są w stanie finansować rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Z instrumentów inicjatywy JEREMIE mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. 14

15 Województwo zachodniopomorskie Dla kogo wsparcie? Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na zwykłym rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które: 1. rozpoczynają działalność (tzw. start-upy); 2. nie posiadają historii kredytowej; 3. nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca: 1. zatrudniający od 1 do 250 pracowników; 2. mający obrót roczny w wysokości do 50 mln euro oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln euro; 3. posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą w województwie zachodniopomorskim; 4. nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu; 5. nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Na jaką działalność przedsiębiorca otrzyma wsparcie? Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej, w tym w szczególności na: 1. realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; 2. unowocześnienie składników majątku trwałego zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; 3. budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii; 4. informatyzację; 5. dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych; 6. tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy; 7. inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa. Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na: 1. pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; 2. finansowanie celów konsumpcyjnych; 15

16 3. spłatę pożyczek i kredytów; 4. spłatę zobowiązań publiczno-prawnych. Kredyty i pożyczki udzielane ze środków JEREMIE przez Fundusze Pożyczkowe i Banki kwota pożyczki okres finansowania oprocentowanie pożyczki na zasadach rynkowych oprocentowanie pożyczki na zasadach de minimis prowizja/opłaty dodatkowe karencja w spłacie do zł maksymalnie 60 miesięcy (5 lat) maksymalnie 60 miesięcy (5 lat) od 0,00 % p.a. od 0,00% wartości pożyczki do 6 miesięcy Poręczenia udzielane ze środków JEREMIE przez Fundusze Poręczeniowe wartość poręczenia do 80% kwoty kredytu, maksymalnie do zł okres poręczenia maksymalnie 66 miesięcy (5,5 roku), ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty wygaśnięcia kredytu prowizja/opłaty dodatkowe od 0,00% wartości poręczenia Korzyści dla przedsiębiorców ze wsparcia w ramach JEREMIE w województwie zachodniopomorskim: 1. zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego firm i przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych: kredyty, pożyczki, poręczenia; 2. korzystniejsze warunki finansowania firm oraz przedsiębiorstw z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym tzw. start-upów; 3. elastyczność: specyficzne pożyczki mogą zostać nakierowane na poszczególne grupy przedsiębiorców, np. dłuższa prolongata lub okres spłaty dla nowo powstałych firm (start-upy). 16

17 Województwo pomorskie Dla kogo wsparcie? Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na zwykłym rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które: 1. rozpoczynają działalność (start-upy); 2. nie posiadają historii kredytowej; 3. nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca: 1. zatrudniający od 1 do 250 pracowników; 2. mający obrót roczny w wysokości do 50 mln euro oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln euro; 3. posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą działalności gospodarczej w województwie pomorskim; 4. nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu; 5. nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Na jaką działalność przedsiębiorca otrzyma wsparcie? Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej, w tym w szczególności na: 1. realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; 2. unowocześnienie składników majątku trwałego zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; 3. budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii; 4. informatyzację; 5. dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych; 6. tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy; 7. inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa. Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na: 1. pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; 2. finansowanie celów konsumpcyjnych; 17

18 3. spłatę pożyczek i kredytów; 4. spłatę zobowiązań publiczno-prawnych. Kredyty i pożyczki udzielane ze środków JEREMIE przez Fundusze Pożyczkowe i Banki kwota pożyczki okres finansowania oprocentowanie pożyczki na zasadach rynkowych oprocentowanie pożyczki na zasadach de minimis prowizja/opłaty dodatkowe karencja w spłacie do zł maksymalnie 60 miesięcy (5 lat) od 2,36% p.a. od 0,0% p.a. od 0,0% wartości pożyczki do 6 miesięcy Poręczenia udzielane ze środków JEREMIE przez Fundusze Poręczeniowe wartość poręczenia do 80% kwoty kredytu, maksymalnie zł okres poręczenia maksymalnie 66 miesięcy (5,5 roku), ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty wygaśnięcia kredytu prowizja/opłaty dodatkowe od 0.00 PLN Korzyści dla przedsiębiorców ze wsparcia w ramach JEREMIE z województwa pomorskiego: 1. zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego firm i przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych: kredyty, pożyczki, poręczenia; 2. korzystniejsze warunki finansowania firm oraz przedsiębiorstw z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym tzw. start-upów; 3. elastyczność: specyficzne pożyczki mogą zostać nakierowane na poszczególne grupy przedsiębiorców, np. dłuższa prolongata lub okres spłaty dla nowo powstałych firm (start-upy). 18

19 Województwo wielkopolskie Dla kogo wsparcie? Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na zwykłym rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które: 1. rozpoczynają działalność (start-upy); 2. nie posiadają historii kredytowej; 3. nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca: 1. zatrudniający od 1 do 250 pracowników; 2. mający obrót roczny w wysokości do 50 mln euro oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln euro; 3. posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą działalności gospodarczej w województwie wielkopolskim; 4. nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu; 5. nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Na jaką działalność przedsiębiorca otrzyma wsparcie? Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej, w tym w szczególności na: 1. realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; 2. unowocześnienie składników majątku trwałego zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; 3. budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii; 4. informatyzację; 5. dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych; 6. tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy; 7. inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa. Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na: 1. pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; 2. finansowanie celów konsumpcyjnych; 19

20 3. spłatę pożyczek i kredytów; 4. spłatę zobowiązań publiczno-prawnych. Działalność innowacyjna W ramach działań o charakterze innowacyjnym kredyty, pożyczki i poręczenia objęte Inicjatywą JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie wydatków niezbędnych do wdrożenia przez MŚP rozwiązania technologicznego opisanego w Opinii o Innowacyjności, tj. na: 1. nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym m.in.: a. budowli i budynków oraz gruntów i nieruchomości zabudowanych pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego pożyczką; b. maszyn i urządzeń; c. narzędzi, przyrządów i aparatury wyposażenia technicznego dla prac biurowych; d. infrastruktury technicznej związanej z przedsięwzięciem inwestycyjnym objętym pożyczką, w szczególności drogi wewnętrznej, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych; 2. nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości. Kredyty i pożyczki udzielane ze środków JEREMIE przez Fundusze Pożyczkowe i Banki kwota pożyczki do ,00 zł okres finansowania maksymalnie 60 miesięcy (5 lat) oprocentowanie pożyczki na zasadach rynkowych od 3,35% oprocentowanie pożyczki na zasadach de minimis od 0,00% prowizja/opłaty dodatkowe karencja w spłacie Dla pożyczek o charakterze innowacyjnym kwota pożyczki okres finansowania maksymalnie od 0,00% wartości pożyczki do 6 miesięcy od ,01 zł do ,00 zł 120 miesięcy (10 lat) 60 miesięcy (5 lat) 20

21 oprocentowanie pożyczki na zasadach rynkowych oprocentowanie pożyczki na zasadach de minimis prowizja/opłaty dodatkowe karencja w spłacie n/d od 2,50% p.a. od 0,00% wartości pożyczki do 6 miesięcy Poręczenia udzielane ze środków JEREMIE przez Fundusze Poręczeniowe wartość poręczenia do 80% kwoty kredytu, maksymalnie zł okres poręczenia maksymalnie 66 miesięcy (5,5 roku), ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty wygaśnięcia kredytu prowizja/opłaty dodatkowe od zł Korzyści dla przedsiębiorców ze wsparcia w ramach JEREMIE z województwa wielkopolskiego: 1. zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego firm i przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych: kredyty, pożyczki, poręczenia; 2. korzystniejsze warunki finansowania firm oraz przedsiębiorstw z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym tzw. start-upów; 3. elastyczność: specyficzne pożyczki mogą zostać nakierowane na poszczególne grupy przedsiębiorców, np. dłuższa prolongata lub okres spłaty dla nowo powstałych firm (start-upy). 21

22 Województwo łódzkie Dla kogo wsparcie? Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na zwykłym rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które: 1. rozpoczynają działalność (start-upy); 2. nie posiadają historii kredytowej; 3. nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca: 1. zatrudniający od 1 do 250 pracowników; 2. mający obrót roczny w wysokości do 50 mln euro oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln euro; 3. posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą w województwie łódzkim; 4. nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu; 5. nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Na jaką działalność przedsiębiorca otrzyma wsparcie? Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej, w tym w szczególności na: 1. realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; 2. unowocześnienie składników majątku trwałego zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; 3. budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii; 4. informatyzację; 5. dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych; 6. tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy; 7. inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa. Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na: 1. pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; 2. finansowanie celów konsumpcyjnych; 3. spłatę pożyczek i kredytów; 22

23 4. spłatę zobowiązań publiczno-prawnych. Kredyty i pożyczki udzielane ze środków JEREMIE przez Fundusze Pożyczkowe i Banki kwota pożyczki do zł okres finansowania maksymalnie 60 miesięcy (5 lat) oprocentowanie pożyczki na zasadach od 2,36% rynkowych oprocentowanie pożyczki na zasadach de od 0,5% minimis prowizja/opłaty dodatkowe od 0,0% wartości pożyczki karencja w spłacie 6 miesięcy Poręczenia udzielane ze środków JEREMIE przez Fundusze Poręczeniowe wartość poręczenia do 80% kwoty kredytu, maksymalnie zł okres poręczenia maksymalnie 75 miesięcy Korzyści dla przedsiębiorców ze wsparcia w ramach JEREMIE w województwie łódzkim: 1. zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego firm i przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych: kredyty, pożyczki, poręczenia; 2. korzystniejsze warunki finansowania firm oraz przedsiębiorstw z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym tzw. start-upów; 3. elastyczność: specyficzne pożyczki mogą zostać nakierowane na poszczególne grupy przedsiębiorców, np. dłuższa prolongata lub okres spłaty dla nowo powstałych firm (start-upy). 23

24 Województwo mazowieckie Dla kogo wsparcie? Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na zwykłym rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które: 1. rozpoczynają działalność (start-upy); 2. nie posiadają historii kredytowej; 3. nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca: 1. zatrudniający od 1 do 250 pracowników; 2. mający obrót roczny w wysokości do 50 mln euro oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln euro; 3. prowadzący działalność gospodarczą w województwie mazowieckim; 4. nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu; 5. nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Na jaką działalność przedsiębiorca otrzyma wsparcie? Kredyty, pożyczki i poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej, w tym w szczególności na: 1. finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych; 2. tworzenie nowych miejsc pracy; 3. wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; 4. zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; 5. oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na: 1. spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych; 2. spłatę zobowiązań publiczno-prawnych; 3. współfinansowanie wydatków z innych programów unijnych lub krajowych. 24

25 Kredyty i pożyczki udzielane ze środków JEREMIE przez Fundusze Pożyczkowe i Banki kwota pożyczki do zł okres finansowania maksymalnie 60 miesięcy (5 lat) oprocentowanie pożyczki na zasadach rynkowych oprocentowanie pożyczki na zasadach de minimis prowizja/opłaty dodatkowe karencja w spłacie od 2,36% od 2,0% od 0,0% wartości pożyczki do 6 miesięcy Poręczenia udzielane ze środków JEREMIE przez Fundusze Poręczeniowe wartość poręczenia do 80% kwoty kredytu/pożyczki wartość kredytu/pożyczki do zł okres poręczenia maksymalnie 75 miesięcy (6 lat i 1 kwartał) prowizja/opłaty dodatkowe od 0,0% wartości pożyczki Korzyści dla przedsiębiorców ze wsparcia w ramach JEREMIE w województwie mazowieckim: 1. zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego firm i przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych: kredyty, pożyczki, poręczenia; 2. korzystniejsze warunki finansowania firm oraz przedsiębiorstw z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym tzw. start-upów; 3. elastyczność: specyficzne pożyczki mogą zostać nakierowane na poszczególne grupy przedsiębiorców, np. dłuższa prolongata lub okres spłaty dla nowo powstałych firm (start-up y); 4. indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy; 5. elastyczność w spłacie; 6. szybki proces decyzyjny. 25

26 Województwo dolnośląskie Dla kogo wsparcie? Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na zwykłym rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które: 1. rozpoczynają działalność (start-upy); 2. nie posiadają historii kredytowej; 3. nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca: 1. zatrudniający od 1 do 250 pracowników; 2. mający obrót roczny w wysokości do 50 mln euro oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln euro; 3. posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą działalności gospodarczej w województwie dolnośląskim; 4. nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu; 5. nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Na jaką działalność przedsiębiorca otrzyma wsparcie? Kredyty, pożyczki i poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej, w tym w szczególności na: 1. realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; 2. unowocześnienie składników majątku trwałego zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; 3. budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii; 4. informatyzację; 5. dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych; 6. tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy; 7. inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa. 26

27 Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na: 1. pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; 2. finansowanie celów konsumpcyjnych; 3. spłatę pożyczek i kredytów; 4. spłatę zobowiązań publiczno-prawnych. Kredyty i pożyczki udzielane ze środków JEREMIE przez Fundusze Pożyczkowe i Banki kwota pożyczki do zł okres finansowania maksymalnie 60 miesięcy (5 lat) oprocentowanie pożyczki na zasadach od 2,76% rynkowych oprocentowanie pożyczki na zasadach de od 0,25% minimis prowizja/opłaty dodatkowe od 0,0% wartości pożyczki karencja w spłacie do 6 miesięcy Poręczenia udzielane ze środków JEREMIE przez Fundusze Poręczeniowe wartość poręczenia do 80% kwoty kredytu maksymalnie zł okres poręczenia maksymalnie 66 miesięcy prowizja/opłaty dodatkowe od 0,0% Korzyści dla przedsiębiorców ze wsparcia w ramach DFP: 1. zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego firm i przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych: kredyty, pożyczki, poręczenia; 2. korzystniejsze warunki finansowania firm oraz przedsiębiorstw z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym tzw. start-upów; 3. elastyczność: specyficzne pożyczki mogą zostać nakierowane na poszczególne grupy przedsiębiorców, np. dłuższa prolongata lub okres spłaty dla nowo powstałych firm (start-upy). Więcej informacji: 27

28 Inicjatywa JESSICA finansowanie inwestycji na obszarach miejskich JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich) jest inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Umożliwia państwom członkowskim finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskich. Finansowanie inwestycji odbywa się w formie instrumentów zwrotnych (np. pożyczek), dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrotnie wykorzystane. Współfinansowanie projektów ze środków JESSICA jest możliwe jedynie w przypadku, gdy są one ujęte w planach rewitalizacji miast. Ze środków inicjatywy można korzystać w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim oraz mazowieckim, gdzie powstały Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM). Główne obszary inwestycji FROM to: 1. Rewitalizacja obszarów powojskowych i poprzemysłowych (np. na potrzeby mieszkaniowe, rekreacyjne, sportowe czy kulturalne); 2. Miejskie projekty rewitalizacyjne, np. inwestycje w zdegradowane i ubogie dzielnice miast; 3. Projekty dotyczące infrastruktury miejskiej, co obejmuje transport, sieć wodociągową, gospodarkę odpadami, kwestie energetyczne itp.; 4. Rehabilitacja nieużytków poprzemysłowych (oczyszczenie terenu, usunięcie zanieczyszczeń); 5. Infrastruktura edukacyjna (wyspecjalizowane placówki); 6. Poprawa efektywności energetycznej oraz projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii zlokalizowane w obszarach miejskich; 7. Inwestycje w instytucje wspierające rozwój biznesu w obszarach miejskich. Operatorami Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich w Polsce dla poszczególnych regionów są Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK i Bank Ochrony Środowiska. Więcej informacji: Europejski Bank Inwestycyjny Warsaw Office plac Piłsudskiego 1 PL Warszawa tel fax

29 Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczął swoją działalność w 1990 r. w wyniku umowy pomiędzy rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Bezpośredni nadzór nad działaniami Fundacji przez pierwsze lata jej istnienia pełniła Komisja Europejska. Środki finansowe na działalność Funduszu pochodzą ze sprzedaży pomocy żywnościowej przyznanej Polsce przez organizacje międzynarodowe. Profesjonalne gospodarowanie i inwestowanie kapitału początkowego pozwoliło Fundacji na usamodzielnienie się. Obecnie większość działań prowadzonych przez EFRWP finansowana jest ze środków własnych Program kredytowania Wiarygodny Partner Linia kredytowa przeznaczona na sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych na terenach wiejskich. O kredyty mogą ubiegać się spółki handlowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, inne podmioty prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Kwota kredytu: od 20 tys. zł do 1 mln złotych. Finansowanie: do 100% wartości zadania inwestycyjnego brutto. Zabezpieczenie spłaty kredytu w wysokości do 70% kapitału kredytu może stanowić poręczenie funduszu Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. (w województwie podkarpackim do 80% kapitału kredytu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego). Kredyt przyznawany jest przez jeden z banków współpracujących z Fundacją. Oprocentowanie kredytu płacone przez kredytobiorcę wynosi 2,36 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym. Jednorazowa prowizja do 2% kwoty kredytu pobierana przez bank. 29

30 Okres, na jaki udzielony zostanie kredyt, jest uzależniony od jego przeznaczenia: do 8 lat w przypadku kredytu na inwestycje w środki trwałe; do 3 lat w pozostałych przypadkach; na 12 miesięcy jako kredyt odnawialny. Banki współpracujące przy udzielaniu kredytów: SGB Bank SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze w Spółdzielczej Grupie Bankowej; Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone z nim banki spółdzielcze; Bank Gospodarki Żywnościowej SA; Bank Spółdzielczy w Brańsku; Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie; Bank Spółdzielczy w Łosicach; Bank Spółdzielczy w Przysusze; Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim; Bank Spółdzielczy w Szepietowie; Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Pożyczki dla MŚP Program, w ramach którego udzielane są pożyczki przeznaczone na finansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem, prowadzeniem lub rozwojem działalności gospodarczej (poza produkcją rolną). O pożyczki mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, w tym także prowadzący działalność osobiście przedstawiciele wolnych zawodów oraz inne podmioty działające na terenach wiejskich. 30

31 Trzy kategorie przeznaczenia pożyczek: 1. Pożyczki obrotowe Kwota pożyczki: od 50 tys. złotych. Okres spłaty: maksymalnie 12 miesięcy. 2. Pożyczki na finansowanie inwestycji Maksymalna kwota pożyczki: do 300 tys. złotych. Karencja w spłacie kapitału pożyczki: 9 miesięcy. Okres spłaty: maksymalnie do 60 miesięcy z okresem karencji. 3. Pożyczki inwestycyjno-obrotowe Maksymalna kwota pożyczki: do 300 tys. zł, z czego 50 tys. zł może zostać przeznaczone na zakup środków obrotowych. Dopuszczalny jest 9-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. Okres spłaty: maksymalnie do 60 miesięcy z okresem karencji. Pozostałe informacje: Oprocentowanie = stopa redyskonta weksli NBP (2,75%) + marża (do 3,5%); Jednorazowa prowizja określona w tabeli prowizji i opłat; Odsetki naliczane i płatne w okresach miesięcznych; Finansowanie do 100% wartości przedsięwzięcia brutto; Zabezpieczenie pożyczki obligatoryjnie weksel in blanco + poręczenie Funduszu oraz ewentualnie inne formy zabezpieczenia, ustalane indywidualnie z MŚP. 31

32 Mikrokredyty Mikrokredyty mogą być udzielane na sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem już istniejących pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych na terenach wiejskich. O kredyty mogą ubiegać się spółki osobowe, rolnicy i członkowie ich rodzin, bezrobotni oraz inne osoby fizyczne rozpoczynające lub prowadzące działalność gospodarczą. Maksymalna kwota kredytu: 20 tys. złotych. Finansowanie: do 100% wartości przedsięwzięcia brutto. Kredyt przyznawany jest przez jeden z banków współpracujących z Fundacją. Zabezpieczenie kredytu jest ustalane indywidualnie przez bank. Oprocentowanie kredytu płacone przez kredytobiorcę wynosi 2,36 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym. Jednorazowa prowizja w wysokości 1% kwoty kredytu pobierana przez bank. Kredyt udzielany na okres do 24 miesięcy, wliczając w to okres karencji w spłacie kwoty mikrokredytu nieprzekraczający 3 miesięcy. Odsetki są naliczane i płatne w okresach miesięcznych. Banki współpracujące przy udzielaniu kredytów: Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim; Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie; Bank Spółdzielczy we Wschowie; Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie; Bank Spółdzielczy w Poddębicach; Bank Spółdzielczy w Przysusze; Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku; Bank Spółdzielczy w Suwałkach; 32

33 SBR Bank w Szepietowie; Bank Spółdzielczy w Brańsku; Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku; Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Kredyty na agroturystykę Linia kredytowa przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięć związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem już istniejących pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych z zakresu agroturystyki, związanych zarówno z funkcjonującym gospodarstwem rolnym, jak i turystyki wiejskiej realizowanej poza gospodarstwem rolnym. O kredyty mogą ubiegać się rolnicy i członkowie ich rodzin, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, spółki handlowe, inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Plafon kredytowy A: Kwota kredytu do 50 tys. zł; Oprocentowanie kredytu płacone przez kredytobiorcę wynosi 1,20 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym; Finansowanie do 100% wartości przedsięwzięcia brutto. Plafon kredytowy B: Kwota kredytu od 50 do 300 tys. zł; Oprocentowanie kredytu płacone przez kredytobiorcę wynosi 1,60 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym; Finansowanie do 80% wartości przedsięwzięcia brutto. Pozostałe informacje: Kredyt przyznawany jest przez jeden z banków współpracujących z Fundacją. Zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie przez bank. Jednorazowa prowizja w wysokości 1,5% kwoty kredytu pobierana przez bank. 33

34 Kredyt udzielany jest na okres do 5 lat, wliczając w to okres karencji w spłacie kwoty kredytu nieprzekraczający 12 miesięcy. Odsetki są naliczane i płatne w okresach miesięcznych. Banki współpracujące przy udzielaniu kredytów: SGB Bank SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze w Spółdzielczej Grupie Bankowej; Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone z nimi banki spółdzielcze; Bank Ochrony Środowiska SA; BS w Łosicach; BS w Radzyniu Podlaskim; SBR Bank w Szepietowie. Więcej informacji: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ul. Miedziana 3A Warszawa tel fax

35 1.2. INSTRUMENTY BEZZWROTNE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który powstał w 1989 r. w okresie zmian ustrojowych Polski, jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dysponując największym potencjałem finansowym, Narodowy Fundusz jest ważnym narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce. Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne, a także osoby fizyczne. W sektorze finansów publicznych Narodowy Fundusz jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska. Wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej NFOŚiGW tworzy system funduszy ekologicznych. W oparciu o Wspólną Strategię działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizuje politykę ochrony środowiska w Polsce Dopłaty do domów energooszczędnych Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami o niemal zerowym zużyciu energii. Cel programu Przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań dyrektywy. Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii. 35

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pożyczkowy POMERANUS-JEREMIE. w ramach. Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS

Fundusz Pożyczkowy POMERANUS-JEREMIE. w ramach. Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS Fundusz Pożyczkowy POMERANUS-JEREMIE w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS Cel inicjatywy Jeremie JEREMIE (Joint European Resources for Microto-Medium Enterprises -Wspólne Europejskie Zasoby

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 15 maja 2014 29.05.2014 r. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Łukasz Narloch, Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, dn. 21.09.2011 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia sektora MŚP

REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia sektora MŚP Gdynia, 12 lutego 2014 r. Ewa Ropela, Agata Sowula Fundacja Gospodarcza REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE

Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Tytuł prezentacji Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. SPIS TREŚCI: 1. Co to jest JEREMIE? 2. JEREMIE w Polsce 3. JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji Oferta Banku Spółdzielczego w Czersku w zakresie wsparcia finansowego MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Tytuł prezentacji Oferta Banku Spółdzielczego w Czersku w zakresie wsparcia finansowego MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Tytuł prezentacji Oferta Banku Spółdzielczego w Czersku w zakresie wsparcia finansowego MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Bank Spółdzielczy w Czersku ul. Dr. Zielińskiego 4 89-650 Czersk BGK tel. 52 395

Bardziej szczegółowo

Czym jest Inicjatywa JEREMIE

Czym jest Inicjatywa JEREMIE Czym jest Inicjatywa JEREMIE W Wielkopolsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Jeremie unijna pożyczka dla przedsiębiorców. Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży

Inicjatywa Jeremie unijna pożyczka dla przedsiębiorców. Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Inicjatywa Jeremie unijna pożyczka dla przedsiębiorców Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Fundusz Pożyczkowy - udzielone pożyczki Od początku swojej działalności do dnia 31 grudnia 2013r. WARP

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. SPIS TREŚCI: 1. Co to jest JEREMIE? 2. JEREMIE w Polsce 3. JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

FINASUJEMY FIRMY W REGIONIE

FINASUJEMY FIRMY W REGIONIE FINASUJEMY FIRMY W REGIONIE Obsługa i finansowanie firm w województwie Zachodniopomorskim Fundusz powstał w 2002 roku z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Siedziba: Centrum

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE oferta dla przedsiębiorców. BGK Szczecin, 9 kwietnia 2014 r.

Inicjatywa JEREMIE oferta dla przedsiębiorców. BGK Szczecin, 9 kwietnia 2014 r. Inicjatywa JEREMIE oferta dla przedsiębiorców BGK Szczecin, 9 kwietnia 2014 r. JEREMIE w Polsce W Polsce inicjatywa JEREMIE realizowana jest : na poziomie krajowym i regionalnym BGK realizuje JEREMIE na

Bardziej szczegółowo

"Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są"

Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są "Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są" Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Wolsztyn, 11.12.2013r WARP Sp. z o.o. - Fundusz Pożyczkowy Unijna pożyczka niekomercyjna na start i rozwój,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 8.12.2010 r.

Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 8.12.2010 r. Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim Szczecin, 8.12.2010 r. Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP Szczecin, 8.12.2010

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe

Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe mają na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez ułatwienie dostępu do zewnętrznego finansowania. Fundusze

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o fundusze unijne?

Jak ubiegać się o fundusze unijne? BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Jak ubiegać się o fundusze unijne? Spis treści Strona 2 Można mądrze finansować inwestycje w miastach..3 Rozwój lokalny możliwy dzięki Unii Europejskiej.11 Są alternatywy

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Źródła wsparcia 1. Preferencyjne mikropożyczki dofinansowywane ze środków UE oraz z budżetu krajowego 2.

Bardziej szczegółowo

Unijna pożyczka JEREMIE. Od 2% na rozwój Oferta skrojona na potrzeby szpitali i gabinetów lekarskich.

Unijna pożyczka JEREMIE. Od 2% na rozwój Oferta skrojona na potrzeby szpitali i gabinetów lekarskich. Unijna pożyczka JEREMIE. Od 2% na rozwój Oferta skrojona na potrzeby szpitali i gabinetów lekarskich. Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Poznań, 09.10.2013 WARP Sp. z o.o. - Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie GiŜycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE Anna Żyła Małgorzata Kowalczuk BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020 POZNAŃ 28.10.2015 r. Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz Slajd 1 z 15 Misja

Bardziej szczegółowo

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, 25 maja 2012 r. Miasto, data Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany Głęboczek, maj 2015 Projekty dotyczące wsparcia sektora MŚP realizowane przez BGK w roli Menadżera Funduszu Powierniczego Data zawarcia umowy Wkład do Projektu Województwo

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PRZYSZŁOŚCIOWE INWESTYCJE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PRZYSZŁOŚCIOWE INWESTYCJE 1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PRZYSZŁOŚCIOWE INWESTYCJE 2 PLAN SPOTKANIA 1. OZE - podstawowe informacje 2. Dotacje w 2013 roku 3. Inicjatywa Jessica na Mazowszu 4. Programy NFOŚiGW 3 OZE PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE ROZWOJU MKROŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ NA TERENACH WIEJSKICH

INSTRUMENTY FINANSOWE ROZWOJU MKROŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ NA TERENACH WIEJSKICH INSTRUMENTY FINANSOWE ROZWOJU MKROŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ NA TERENACH WIEJSKICH Sandra Wyborska Główny Ekolog ds. klientów detalicznych Gospodarstwo z dobrą energią" PODR, Lubań, 23 listopad 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP.

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Spotkanie brokerskie z przedsiębiorcami i pracownikami z branży piekarniczo - cukierniczej województwa warmińsko-mazurskiego. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Finansowanie miejskich projektów rewitalizacji w BGK

Finansowanie miejskich projektów rewitalizacji w BGK Finansowanie miejskich projektów rewitalizacji w BGK Mateusz Andrzejewski Wydział Rozwoju Instrumentów Finansowych Departament Programów Europejskich Gdańsk, styczeń 2016 r. Inicjatywa JESSICA Joint European

Bardziej szczegółowo

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl Pożyczki i poręczenia na inwestycje realizowane przez K-PFP sp. z o.o. oraz TFPK sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków pochodzących z RPO WK-P na lata 2007-2013 z uwzględnieniem Inicjatywy JEREMIE Toruń

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego : założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce

Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce Fundusz współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA w Polsce. Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych

Inicjatywa JESSICA w Polsce. Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych Inicjatywa JESSICA w Polsce Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych Model wdrażania inicjatywy JESSICA JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas KOMISJA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 grudnia 2012r.

Warszawa, 13 grudnia 2012r. Warszawa, 13 grudnia 2012r. Joint European Support for Suistainable Investment in City Areas Oficjalnie zapoczątkowana w dniu 30 maja 2006 r. porozumieniem Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r. Fundusze, konkursy, dotacje szanse i moŝliwości dla przedsiębiorców w roku 2012 Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie. InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław

Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie. InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. powołany w

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji Wsparcie dla firm nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie MŚP w Polsce Wschodniej poprzez reporęczenia Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane funduszom poręczeniowym ze środków PO RPW

Wsparcie MŚP w Polsce Wschodniej poprzez reporęczenia Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane funduszom poręczeniowym ze środków PO RPW Wsparcie MŚP w Polsce Wschodniej poprzez reporęczenia Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane funduszom poręczeniowym ze środków PO RPW 2007-2013 Bank Gospodarstwa Krajowego Kromerowo, 1 grudnia 20111 r.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Wsparcie inwestycyjne dla, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Działanie RPO Dolnośląskie Działanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w ZIT AW Rodzaje kwalifikowanych projektów

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Tomasz Makowski Specjalista Warszawa, 22 kwietnia 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją

Bardziej szczegółowo

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Natalia Łaba KARR S.A. Fundusz PoŜyczkowy przez 20 lat swojej działalności jest

Bardziej szczegółowo

Fundusze pożyczkowe Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oferta dla małopolskich Przedsiębiorców. www.marr.pl

Fundusze pożyczkowe Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oferta dla małopolskich Przedsiębiorców. www.marr.pl Fundusze pożyczkowe Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oferta dla małopolskich Przedsiębiorców O Agencji Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Założona w 1993 roku w celu rewitalizacji zdegradowanych

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne.

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK. Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r.

Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK. Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r. Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r. Instrumenty finansowe BGK wspierające przedsięwzięcia oszczędzające energię Fundusz Termomodernizacji Fundusz

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj.

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA. preferencyjne finansowanie miejskich projektów rewitalizacyjnych w Wielkopolsce

Inicjatywa JESSICA. preferencyjne finansowanie miejskich projektów rewitalizacyjnych w Wielkopolsce Inicjatywa JESSICA preferencyjne finansowanie miejskich projektów rewitalizacyjnych w Wielkopolsce Inicjatywa JESSICA JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas - Wspólne

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Zwrotne finansowanie rewitalizacji miast ze środków UE doświadczenia BGK

Zwrotne finansowanie rewitalizacji miast ze środków UE doświadczenia BGK Zwrotne finansowanie rewitalizacji miast ze środków UE doświadczenia BGK dr Marek Szczepański Dyrektor Zarządzający Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 4 czerwca 2014 r. JESSICA w Polsce Joint European

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

BOŚ S.A. BOŚ S.A. jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie zachodniopomorskim

BOŚ S.A. BOŚ S.A. jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie zachodniopomorskim 1 BOŚ S.A. BOŚ S.A. jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie zachodniopomorskim Dlaczego JESSICA w BOŚ S.A.? Misja i strategia Banku wspieranie - poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo