Badanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych sieci SN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych sieci SN"

Transkrypt

1 Badanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych sieci SN 1 1 Wiadomości wstępne 1.1 Sposoby uziemiania punktów neutralnych Sieci średnich napięć w Polsce są głównie sieciami rozdzielczymi zasilanymi z sieci przesyłowo rozdzielczych. Linie SN wykonuje się zarówno jako kablowe i napowietrzne. Charakterystyczną cechą tych sieci jest struktura promieniowa. Sieci SN nie są ze sobą powiązane galwanicznie i zasilają określone obszary terenu, zakładu przemysłowego lub miasta. Charakterystyczną cecha tych sieci są różne sposoby uziemiania ich punktu neutralnego. Sieci SN w Polsce pracują jako: Sieci z izolowanym punktem neutralnym Sieci z punktem neutralnym uziemionym przez dławik kompensacyjny (z kompensacją ziemnozwarciową) Sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor W sieciach średnich napięć nie stosuje się bezpośredniego uziemienia punktu neutralnego U N Izolowany punkt neutralny Uziemiony punkt neutralny sieci przez reaktancję przez rezystancję bezpośrednio 6kV 6kV (SN) WN SN WN SN D WN SN R Nie stosuje się 11kV WN WN Nie stosuje się Nie stosuje się Nie stosuje się 4kV (WN) Rys Sposób pracy punktu neutralnego krajowego systemu elektroenergetycznego Sieci z izolowanym punktem neutralnym Izolowanie punktu neutralnego sieci SN jest najstarszym stosowanym rozwiązaniem. Rozwój sieci SN co do długości linii oraz coraz powszechniejsze stosowanie kabli zamiast linii napowietrznych, spowodowało jednak wzrost pojemności sieci, a co za tym idzie wzrost wartości prądu zwarcia jednofazowego do wartości nie akceptowalnych. Część publikacji wskazuje na ograniczenie do wartości 5 A. Sieci gdzie nie występuję te ograniczenia, a także sieci SN w górnictwie, w dalszym ciągu pracują z izolowanym punktem neutralnym. Jako wady tych sieci można przedstawić: zmniejszona możliwość samolikwidacji zwarć przy znacznych wartościach prądu ziemnozwarciowego, wysoki poziom i wielokrotność przepięć, prowadzących do zwarć podwójnych i wielokrotnych,

2 2 utrudnienie lokalizacji doziemionej linii napowietrznej przy małych wartościach prądu ziemnozwarciowego, zagrożenie porażeniowe przy dłuższym utrzymywaniu się doziemienia w sieci napowietrznej. Główną zaletą sieci z izolowanym punktem neutralnym jest koszt ich wykonania, który jest zdecydowanie mniejszy w porównaniu z kosztami wykonania sieci z punktem neutralnym uziemionym. Różnica w kosztach wynika ze stosowania w sieciach z uziemionym punktem neutralnym skomplikowanych systemów instalacji uziemiających. Mniejsze zagrożenie porażeniowe w stosunku do sieci uziemianych jest kolejną zaletą tych sieci Sieci z kompensacją ziemnozwarciową Sieci z kompensacją ziemnozwarciową są efektem technicznego rozwoju sieci pracujących z izolowanym punktem neutralnym. Celem uziemiania punktu neutralnego transformatora po stronie średniego napięcia przez dławik gaszący jest ograniczenie prądu ziemnozwarciowego do poziomu resztkowego. Uziemiając punkt neutralny przez dławik wprowadza się do sieci prąd indukcyjny płynący podczas zwarcia jednej fazy z ziemią. Pojawienie się prądu indukcyjnego powoduje zmniejszenie wypadkowego prądu ziemnozwarciowego do wartości resztkowej. Ten rodzaj sieci znalazł swoje zastosowanie głównie w sieciach napowietrznych ponieważ umożliwia on w znacznym stopniu likwidacje zwarć doziemnych przemijających zarówno samoistnie jak i z zastosowaniem automatyki SPZ (Samoczynne Ponowne Załączenie). Uzwojenia po stronie średniego napięcia transformatorów zasilających sieci SN najczęściej połączone są w trójkąt więc dławik włącza się poprzez transformator uziemiający, który zwykle pełni rolę transformatora potrzeb własnych. Zaletami kompensacji ziemnozwarciowej są: zmniejszenie wartości prądów ziemnozwarciowych, zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń kabli przy zwarciach doziemnych, zmniejszenie zagrożenia porażeniowego, możliwość zasilania odbiorców podczas pojedynczego doziemienia. Sieci kompensowane posiadają wady głównie zależne od dokładności kompensacji czyli wartości prądu resztkowego. Przy niedokładnej kompensacji prąd resztkowy ma duże wartości co uniemożliwia samoistną likwidację doziemień. Sieci takie charakteryzują się także licznymi przepięciami o znacznych wartościach prowadzącymi często do zwarć wielokrotnych Sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor Wady sieci kompensowanych były przyczyną wprowadzenia sieci z punktem neutralnym trwale uziemionym przez rezystor. Trwałe uziemienie punktu neutralnego przez rezystor powoduje ograniczenie czasu trwania i zmniejszenie poziomu przepięć ziemnozwarciowych. Rezystor uziemiający dobiera się tak aby stosunek jego prądu do prądu pojemnościowego sieci zawierał się w przedziale 1-1,5. Uziemienie punktu neutralnego przez rezystor pociąga za sobą dość znaczne wartości prądów przy doziemieniach. Graniczną wartością prądu doziemnego w takich układach jest wartość 5A. Dzięki takim wartościom prądu doziemnego znacznemu uproszczeniu ulegają zabezpieczenia. W takich układach stosuje się zabezpieczenia nadprądowe zerowe jak i kierunkowe. Trwałe połączenie punktu neutralnego z ziemią przez rezystor znalazło swoje zastosowanie głównie choć nie wyłącznie w sieciach kablowych, ponieważ duże wartości prądu doziemnego (do 5A) w tych sieciach nie powodują zagrożenia porażeniowego. Wartości napięć rażeniowych są kilkakrotnie mniejsze od dopuszczalnych wartości dzięki zastosowaniu żył powrotnych lub powłok metalowych kabli.

3 3 1.2 Sposoby wykrywania zwarć doziemnych w sieciach SN. Wykrywanie zwarć doziemnych w sieciach średnich napięć odbywa się według następujących kryteriów: - nadprądowe zerowe - prądowe kierunkowe - napięciowe zerowe - admitancyjne - kryteria wykorzystujące wyższe harmoniczne Kryterium nadprądowe zerowe. Kryterium nadprądowe zerowe opiera się na pomiarze wartości ustalonego prądu zerowego. Prąd składowej zerowej uzyskuje się za pomocą przekładników połączonych w układ Holmgreena lub poprzez przekładnik Ferrantiego. Podczas doziemienia w zabezpieczanej linii płynie prąd zerowy całej sieci pomniejszony o prąd zerowy zabezpieczanej linii co obrazuje rysunek 1.2. T I S Pozostała część sieci I S -I L Zabezpieczana linia Io> Rys. 1.2 Rozpływ prądu zerowego podczas zwarcia doziemnego w zabezpieczanej linii. Zabezpieczenie mierzy składową zerową prądu płynącą w zabezpieczanej linii i porównuje wartość pomierzoną z wartością rozruchową. Po przekroczeniu wartości rozruchowej następuje wyłączenie zabezpieczanego obiektu. O skuteczności działania tego zabezpieczenia decyduje spełnienie warunku czułości. Jeżeli warunek czułości nie może być spełniony wówczas stosuje się kryterium kierunkowe (kątowoprądowe) Kryterium kierunkowo prądowe. Kryterium kierunkowo prądowe (kątowo prądowe) opiera się na wyznaczeniu kierunku prądu zerowego na podstawie pomiaru przebiegów prądu zerowego, napięcia zerowego i kąta fazowego pomiędzy tym prądem i napięciem. Do selektywnego wykrywania doziemień wykorzystuje się fakt, że w linii zdrowej składowa czynna prądu zerowego jest w fazie z napięciem natomiast w linii doziemionej w opozycji do napięcia. W zależności od sposobu pracy punktu neutralnego sieci brana jest pod uwagę składowa czynna lub bierna prądu zerowego. W sieciach kompensowanych lub uziemionych przez rezystor I cos I r

4 4 gdzie: W sieciach z izolowanym punktem neutralnym I sin I I prąd rozruchowy zabezpieczenia I r nastawiony prąd rozruchowy zabezpieczenia φ kąt między napięciem i prądem zerowym a) b) r Uo Uo działania niedziałania Ir φ Io Io φ Ir działania niedziałania Rys. 1.3 Charakterystyka rozruchowa przekaźników ziemnozwarciowych kątowoprądowych (a) dla sieci kompensowanych i uziemionych przez rezystor, (b) dla sieci z izolowanym punktem neutralnym. W rozwiązaniach praktycznych stosuje się charakterystykę rozruchową uniwersalną, opisaną równaniem: Ir Ir cos( ) Gdzie: I r prąd rozruchowy zabezpieczenia I nastawiony prąd rozruchowy zabezpieczenia φ kąt między napięciem i prądem zerowym φ nastawiony kąt charakterystyczny ( lub 9)

5 5 I r I r 9 9 Rys Uniwersalna charakterystyka zabezpieczenia kierunkowego Kryterium admitancyjne Kryterium admitancyjne polega na pomiarze prądu zerowego, napięcia zerowego i kąta fazowego pomiędzy tym prądem i napięciem. Na podstawie tych pomiarów wyznacza się admitancję linii, w której zostało zainstalowane zabezpieczenie. Kryterium to opiera się na wzroście modułu admitancji zerowej w doziemionej linii. Po przekroczeniu przez moduł admitancji wartości rozruchowej zabezpieczenie działa na wyłączenie doziemionej linii. Charakterystyką rozruchową dla kryterium admitancyjnego jest okrąg leżący na płaszczyźnie admitancji zerowej o środku w początku układu współrzędnych. Charakterystykę rozruchową zabezpieczenia bazującego na kryterium admitancujnym przedstawia rysunek 1.5.a. a) b) jbo jbo Yo Yo Go blokowania Go blokowania działania działania Rys. 1.5 Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia ziemnozwarciowego admitancyjnego: a) bezkierunkowego, b) kierunkowego Kolejną modyfikacją kryterium admitancyjnego jest kryterium admitancyjne kierunkowe. Kryterium admitancyjne kierunkowe polega na wyodrębnieniu poszczególnych składowych admitancji (susceptancji i kondunktancji) oraz porównywaniu tych wielkości z wartościami nastawionymi w zabezpieczeniu według odpowiednich charakterystyk rozruchowych.

6 6 Charakterystykę rozruchową zabezpieczenia admitancyjnego kierunkowego przedstawiono na rysunku 1.5.b. Charakterystyki zabezpieczeń admitancyjnych działających na składowe admitancji przedstawiono na rysunkach odpowiednio: na susceptancje na rysunku 1.6.a oraz na konduktancje na rysunku 1.6.b. (a) (b) jbo jbo działania niedziałania Bor Yo Yo Go Go Gor niedziałania działania Rys Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia admitancyjnego kierunkowego: (a) susceptancyjnego, (b) konduktancyjnego 2 Ogólny opis zabezpieczenia CZAZ-l Zabezpieczenie CZAZ-l jest mikroprocesorowym zabezpieczeniem linii Średnich Napięć spełniającym dodatkowo funkcje sterownika pola. CZAZ-l umożliwia zabezpieczenie linii SN pracujących w układach sieci izolowanych, kompensowanych oraz bezpośrednio uziemionych przez rezystor. Zespół zabezpieczeń posiada możliwość sterowania lokalnego (za pomocą przycisków i wyświetlacza umieszczonego na panelu czołowym) oraz sterowania zdalnego (za pomocą komputera z zainstalowaną aplikacją wizualizacyjną) 2.1 Budowa Zespół zabezpieczeń CZAZ-l mieści się w obudowie BOPLA w dwóch wariantach wykonania dla montażu natablicowego lub zatablicowego. Wejścia pomiarowe wyposażono w zaciski bezśrubowe umożliwiające podłączenie przewodów o przekroju nie przekraczającym 4mm 2. Pozostałe obwody wejściowe wyposażono w łącza wtykowe umożliwiające podłączenie przewodów o przekroju nie przekraczającym 2,5mm 2. Płytę czołową zespołu wyposażono w wyświetlacz LCD oraz klawiaturę składającą się z 6 przycisków umożliwiających pełne sterowanie zespołem. Dodatkowo w celu sygnalizacji optycznej stanu pracy pola oraz stanu pracy zespołu na płycie czołowej umieszczono szereg diod sygnalizacyjnych. Widok zespołu zabezpieczeń przedstawiono na rysunku 2.1.

7 7 Rys. 2.1 Widok zespołu zabezpieczeń CZAZ-l 2.2 Zabezpieczenia oraz funkcje dodatkowe Zespół zabezpieczeń wyposażono w następujący zestaw zabezpieczeń: Zabezpieczenia od zwarć międzyfazowych - nadprądowe bezzwłoczne z dodatkowym członem czasowym - nadprądowe zwłoczne niezależne - nadprądowe zwłoczne z charakterystyką zależną Zabezpieczenie od zwarć doziemnych - nadprądowe dwustopniowe zwłoczne niezależne - nadprądowe zwłoczne zależne - nadprądowe zwłoczne kierunkowe - admitancyjne Wszystkie te zabezpieczenia są w pełni cyfrowe i działają w oparciu o algorytmy pozwalające na wyznaczenie wartości skutecznych oraz amplitud sygnałów wejściowych pomiarowych a także ich cyfrową filtrację. Zabezpieczenie wyposażono także w szereg układów dodatkowych takich jak: - układ współpracy z zabezpieczeniami zewnętrznymi - układ współpracy z obwodami LRW(lokalnej rezerwy wyłącznikowej) - układ automatyki SPZ - układ kontroli ciągłości obwodów wyłączających - układ współpracy z automatyką SCO (samoczynne częstotliwościowe odciążenie) - układ współpracy z wyłącznikiem, odłącznikiem i uziemnikiem - układ do współpracy z układem sygnalizacji akustycznej stacji - układ sygnalizacji stanu pracy pola - układ kontroli sprawności zespołu Zespół CZAZ-L posiada także funkcje: - autonomicznego rejestratora zdarzeń i zakłóceń - jednosekundowego rejestratora prądów i napięć międzyfazowych oraz sygnałów dwustanowych - miernika prądów kumulowanych wyłącznika

8 8 Wszystkie układy i funkcje dodatkowe pozwalają pracować zespołowi zabezpieczeń jako sterownik pola linii średnich napięć. 2.3 Parametry techniczne Poniżej przedstawiono podstawowe parametry techniczne zespołu zabezpieczeń: Pomocnicze napięcie zasilające Upn 24V DC, 6V DC, 11V DC, 22V DC Zakres roboczy napięcia pomocniczego Up (,8 1,1)Upn Podtrzymanie napięcia zasilania tp 5 ms (PN-IEC ) Pobór mocy w obwodach pomiarowych,5va/fazę Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego 2W Czas własny zadziałania 4 ms Współczynnik powrotu: - dla zabezpieczeń nadmiarowych,97 - dla zabezpieczeń niedomiarowych 1,3 Obwody pomiarowe prądowe: - prąd znamionowy In 5A lub 1A - prąd znamionowy Ion 5A - częstotliwość znamionowa fn 5Hz Obwody pomiarowe napięciowe: - napięcie znamionowe Un 1V - częstotliwość znamionowa fn 5Hz Wytrzymałość elektryczna izolacji - napięcie przemienne 2kV/5Hz/1min. - napięcie udarowe 5kV; 1,2/5µs Odporność na zakłócenia zewnętrzne 2,5kV/1MHz/4Ud/s Zakres temperatur pracy ( )K, (-5 4) C Wilgotność względna 8% Stopień ochrony obudowy IP 4 Masa zespołu 6,5kg[6] 3 Przebieg ćwiczenia Celem ćwiczenia jest pomiar charakterystyk działania członów zabezpieczeniowych od zwarć doziemnych. Pomiarów dokonuje się w układzie, którego schemat przedstawiono na rysunku 3.1. W ćwiczeniu wykorzystuje się przekładnik Ferrantiego o przekładni k i = 75.

9 9 3.1 Układ pomiarowy U R X2-4 U S U T U N X2-5 Tester zabezpieczeń MPF-3 I R I S I T I N + Start - Przekładnik Ferrantiego k l X1-13 CZAZ-L X3-2 X1-14 X3-19 X3-17 X3-15 X3-1 Stół laboratoryjny + 22V DC - + Stop V= X6-3 X6-4 X3-2 Rys 3.1. Schemat układu pomiarowego do badania zabezpieczeń ziemnozwarciowych. 3.2 Badanie zabezpieczenia nadprądowego Uaktywnić zabezpieczenie nadprądowe (Io1) i skonfigurować zgodnie z poleceniami prowadzącego. Zmierzyć, wykorzystując tester MPF3 współpracujący z komputerem PC, wartość prądu rozruchowego zabezpieczenia. Dla każdej z wybranych nastaw powtórzyć trzykrotnie pomiar prądu rozruchowego. Wyniki uśrednić. Po każdorazowym pobudzeniu zabezpieczenia należy dokonać kasowania alarmów przyciskiem 3.3 Badanie zabezpieczenia nadprądowego kierunkowego Uaktywnić zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe (Io3) i skonfigurować zgodnie z poleceniami prowadzącego. Zmierzyć, wykorzystując tester MPF3 współpracujący z komputerem PC, wartość prądu rozruchowego zabezpieczenia w funkcji kąta przesunięcia fazowego (zmieniając kąt φ co 1 o ), tak aby uzyskać charakterystykę Io=f(φ). Charakterystyki zmierzyć dla kątów charakterystycznych i 9. ZE WZGLEDU NA INACZEJ PRZYJETĄ KONWENCJIĘ WYZNACZANIA KĄTA PRZESUNIECIA FAZOWEGO W TESTERZE ( U I) I W ZABEZPIECZENIU ( I U) ODCZYTUJĄC Z TESTERA WARTOŚĆ KĄTA NALEŻY ZMIENIĆ JEGO ZNAK NA PRZECIWNY.

10 1 3.4 Badanie zabezpieczenia admitancyjnego Uaktywnić zabezpieczenie admitancyjne (Io4) i skonfigurować zgodnie z poleceniami prowadzącego. Ustawić charakterystykę konduktancyjną. Zmierzyć, wartość prądu rozruchowego zabezpieczenia w funkcji kąta przesunięcia fazowego, przy stałej wartości napięcia U wynoszącej 2V, tak aby uzyskać charakterystykę działania zabezpieczenia na płaszczyźnie G-jB. Pomiary powtórzyć przy wartości napięcia U wynoszącej 4V. Następnie ustawić charakterystykę susceptancją i analogicznie wykonać jej pomiar. Wykreślając charakterystykę rozruchową na płaszczyźnie G-jB należy z wartości uzyskanych w czasie pomiarów (U, I, φ) wyznaczyć wartość kondunktancji i susceptancji rozruchowej. 4 Zawartość sprawozdania 1. Porównanie wartości rozruchowej zmierzonej i nastawionej dla zabezpieczenia nadpradowego. 2. Charakterystyki rozruchowe zabezpieczenia nadprądowego kierunkowego. Na jednym wykresie proszę pokazać wyniki pomiarów (punkty) oraz charakterystykę teoretyczna wykreślona na podstawie zależności podanej w dokumentacji urządenia CZAZ-L 3. Charakterystyki rozruchowe zabezpieczenia admitancyjnego. Na wykresie prosze narysować charakterystykę teoretyczną liniową, wynikającą z nastaw, oraz umieścić wartości uzyskane z pomiarów (punkty). 4. Uwagi i wnioski ZAŁĄCZNIKI 1. Dokumentacja zabezpieczenia CZAZ-L: Opis zabezpieczeń ziemnozwarciowych 2. Dokumentacja zabezpieczenia CZAZ-L: Schemat aplikacyjny

11 CZAZ-L KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne (lub zwłoczne niezależne dla linii długich), od zwarć międzyfazowych (Ib) 51 Zakres nastawczy prądu rozruchowego (2, 25,)In co,1in Zakres nastawczy czasu zadziałania ( 5)ms co 1ms Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, od zwarć międzyfazowych (It) 51 z możliwością wyboru jednego z dwóch wariantów: - niezależne (It1) 51 Zakres nastawczy prądu rozruchowego Zakres nastawczy czasu zadziałania Zakres nastawczy czasu zadziałania w cyklu PDZ - z charakterystyką czasową zależną (It2) 51 (rys.1) Zakres nastawczy prądu rozruchowego Zakres nastawczy czasu zadziałania (,5 8,)In co,1in ( 5)ms co 1ms ( 1)ms co 1ms (,5 5,)In co,1in (5 3)ms co 1ms t1 β t = α I 1 I r I r - wartość nastawienia prądu rozruchowego I - prąd zwarcia t 1 - czas nastawionego opóźnienia przy I=1Ir α,β - współczynniki: α=1, β=9 - charakterystyka stroma α=2, β=99 - charakterystyka bardzo stroma Rys. 1. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia It2 (t 1 =2ms) A - α=1, β=9 B - α=2, β=99 Zabezpieczenie od zwarć doziemnych z możliwością wyboru jednego z czterech wariantów: - dwustopniowe nadprądowe zwłoczne niezależne (Io1) 51N Zakres nastawczy prądu rozruchowego I stopnia (1 25)mA co 1mA Zakres nastawczy czasu zadziałania I stopnia (1 6)ms co 1ms Zakres nastawczy prądu rozruchowego II stopnia (2 5)mA co 1mA Zakres nastawczy czasu zadziałania II stopnia (1 3)ms co 1ms EE

12 CZAZ-L KARTA KATALOGOWA - nadprądowe zwłoczne z charakterystyką czasową zależną (Io2) 51N (rys.2) Zakres nastawczy prądu rozruchowego (1 1)mA co 1mA Zakres nastawczy czasu zadziałania (1 1)ms co 1ms t = 2t 2 I I or o I or - wartość nastawienia prądu rozruchowego, I o - prąd składowej zerowej t 2 - czas nastawienia opóźnienia przy I o = 2I or. Rys. 2. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io2 (tr=4ms) - nadprądowe kierunkowe zwłoczne niezależne (Io3) 67N (rys.3) Zakres nastawczy prądu rozruchowego (1 5)mA co 1mA Zakres nastawczy napięcia rozruchowego (5 2)V co 1V Zakres nastawczy kąta maksymalnej czułości ϕr = ( 9) poj. co 5 Zakres nastawczy czasu zadziałania ( 3)ms co 1ms Ior Io cos( ϕ ϕ) przy U o U omin r I o - prąd składowej zerowej U o - napięcie składowej zerowej ϕ - kąt przesunięcia fazowego między Io a Uo, I or - wartość nastawienia prądu rozruchowego U ormin - wartość nastawienia napięcia rozruchowego ϕ r - nastawiony kąt maksymalnej czułości. Rys. 3. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io3 (ϕ r = ) EE

13 CZAZ-L KARTA KATALOGOWA - admitancyjne kierunkowe zwłoczne (Io4) (rys.4 i 5) Zakres nastawczy prądu rozruchowego (1 5)mA co 1mA Zakres nastawczy napięcia rozruchowego (5 2)V co 1V Zakres nastawczy kąta maksymalnej czułości ϕr = ( 9) poj. co 5 Zakres nastawczy czas zadziałania ( 3)ms co 1ms Yr Y cos( ϕ przy U o U omin Ir Yr = 1V r ϕ) Y r wartość nastawienia admitancji rozruchowej I r wartość nastawienia prądu rozruchowego U o napięcie składowej zerowej U omin wartość nastawcza napięcia rozruchowego ϕ r kąt maksymalnej czułości (nastawiany) ϕ kąt przesunięcia fazowego między prądem i napięciem Rys. 4. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io4 (ϕ r = ) Rys. 5. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io4 (ϕ r = 9 ) Współpraca z systemem łukochronnym VAMP przeznaczonym do ochrony pola przed skutkami powstania łuku elektrycznego (opcja). Czujnik błysku VA1DA systemu VAMP jest doprowadzony do wejścia dwustanowego ZT1. Warunkiem pobudzenia sterowania awaryjnego jest równoczesne: - powstanie silnego błysku światła, - przekroczenie nastawionej wartości prądu rozruchowego. Zakres nastawczy prądu rozruchowego (,5 8,)In co,1in EE

14 Rys.6 Schemat przy³¹czeñ zewnêtrznych CZAZ-L SN CZ CW1 CW2 M SCO SPZpoSCO L1 L2 L3 Zdalna blokada zabezpieczeñ II blok nastaw A A A II blok nastaw - telemechanika Blokada zabezpieczeñ N N N Up RN Awaria LRW ZS dn dn dn X6 X X da da da L1 L2 L3 s1 s1 s1 s2 s2 s2 s1 s1 s1 s2 s2 s2 DC/DC Z COW1 COW2 W RN W-OFF W-ON O-OFF O-ON Uz-OFF RS485 COM2 COM1 (opcja) S1 S2 S3 S4 S5 S6 X8 (RS) Za³¹czenie remontowe Za³¹czenie operacyjne Blokada za³. BLZ1 Blokada za³. BLZ2 Odstawienie BLZ2 SPZ czynny Wy³¹czenie operacyjne Wy³¹czenie awaryjne A B A B Styki programowalne S7 S8 CZAZ-L Uo * X n n n a a a U12 U23 s1 s2 * X Uz X ZT5 ZT4 ZT3 ZT2 ZT1 X5 BlZT(1-3) Kas WWZ +AW/UP AW UP AL Kasowanie Blok. Wtl Ztl Sposób pod³¹czenia obwodów pr¹dowych w uk³adzie dwóch przek³adników L1 L2 L3 X s1 s2 s1 s2 Napiêcie pomocnicze Up Napiêcie sterownicze uk³adu CW2 Zasilanie obwódów telemechaniki 24V -9- EE

CZAZ-L+ i Sterowniczej linii SN

CZAZ-L+ i Sterowniczej linii SN KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ LINII SN I STEROWNICZEJ LINII SN Cyfrowy Zespół

Bardziej szczegółowo

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIO STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej strony górnej transformatora WN/SN ZASTOSOWANIE Cyfrowy Zespół

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej pola łącznika szyn SN CZAZ CR

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN W SIECI UZIEMIONEJ PRZEZ REZYSTOR

KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN W SIECI UZIEMIONEJ PRZEZ REZYSTOR CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN W SIECI UZIEMIONEJ PRZEZ REZYSTOR Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA

CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA SN/0,4kV ZEG-ENERGETYKA Sp. Sp. z o.o. z o.o. oddział oddział w w Tychach ul. ul. Fabryczna Fabryczna 2, 2, 43-100

Bardziej szczegółowo

CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ

CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ KARTA KATALOGOWA KARTA KARTA KATALOGOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN CYFROWY ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA

KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I I STEROWNICZEJ SILNIKA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO WN WN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej silnika asynchronicznego WN ZEG-E Kopex Electric

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik napięciowo-czasowy

Przekaźnik napięciowo-czasowy Przekaźnik napięciowo-czasowy - 2/11 - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo - czasowy jest przeznaczony do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej m. in. jako zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki

Bardziej szczegółowo

KARTAKATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ BATERII KONDENSATORÓW SN CZAZ - KR

KARTAKATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ BATERII KONDENSATORÓW SN CZAZ - KR KARTA KARTAKATALOGOWA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ BATERII KONDENSATORÓW SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej baterii

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej pola pomiarowego SN CZAZ PR ZEG-E Kopex Electric Systems S.A.

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A Zastosowanie Urządzenia izaz100 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, jednofunkcyjnych, bez opcji komunikacji, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211182 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385971 (51) Int.Cl. H02H 7/26 (2006.01) H02H 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ RPz-410 Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej

Bardziej szczegółowo

CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ZASILAJĄCEGO SN

CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ZASILAJĄCEGO SN KRT KTLOGOW CYFROWY ZESPÓŁ UTOMTYKI ZEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POL ZSILJĄCEGO SN Kopex Electric Systems S.. ul. iskupa urschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis:

Bardziej szczegółowo

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej jako trójfazowe

Bardziej szczegółowo

CZAZ-T1, CZAZ-T2, CZAZ-T3

CZAZ-T1, CZAZ-T2, CZAZ-T3 CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA SN/0,4kV CZAZ-T1, CZAZ-T2, Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA KARTAKATALOGOWA. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA KARTAKATALOGOWA. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE KARTA KATALOGOWA

ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe jest przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Sterownik polowy CZIP -PRO

Sterownik polowy CZIP -PRO Sterownik polowy CZIP -PRO cyfrowe zabezpieczenia, automatyki, pomiary, sterowanie, rejestracja i komunikacja Zabezpieczenie konduktancyjne ziemnozwarciowe z algorytmem adaptacyjnym detekcja zwarć doziemnych

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN. Zagadnienia ogólne

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN. Zagadnienia ogólne Zaezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN Zagadnienia ogólne dr inż. Andrzej Juszczyk AREVA T&D sp. z o.o. Zaezpieczenia ziemnozwarciowe. Zagadnienia ogólne. e-mail: andrzej.juszczyk@areva-td.com Zaezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej. dla pól elektroenergetycznej sieci rozdzielczej średniego napięcia

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej. dla pól elektroenergetycznej sieci rozdzielczej średniego napięcia ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. oddział w Tychach ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy www.zeg-energetyka.pl sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93 Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH ĆWCZENE N 5 BADANE ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWACOWYCH. WPOWADZENE ZEOWO-PĄDOWYCH Metoda składowych symetrycznych, która rozwinęła się na początku 0 wieku, stanowi praktyczne narzędzie wykorzystywane do wyjaśniania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej linii SN

ZEG-E. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej linii SN ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. oddział w Tychach ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy www.zeg-energetyka.pl sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93 Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik napięciowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik napięciowo - czasowy ZEG-E EE KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo - czasowy EG-E EE 426006.01 KARTA KATALGWA CHARAKTERYSTYKA GÓLNA astosowanie Przekaźnik napięciowo - czasowy RET-425 jest przeznaczony do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe jest przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Sieci średnich napięć : automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń / Witold Hoppel. Warszawa, Spis treści

Sieci średnich napięć : automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń / Witold Hoppel. Warszawa, Spis treści Sieci średnich napięć : automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń / Witold Hoppel. Warszawa, 2017 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń Spis tablic XIII XVII 1. Wstęp 1 2. Definicje 3 2.1. Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników napięciowych

Układy przekładników napięciowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń Zintegrowany sterownik zabezpieczeń EH-P/15/01.xx Karta produktu CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Zintegrowany sterownik zabezpieczeń typu EH-P/15/01.xx jest wielofunkcyjnym zabezpieczeniem służącym do ochrony

Bardziej szczegółowo

CZAZ-T CZAZ-TSE ZEG-E. transformatora SN/0,4kV KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA

CZAZ-T CZAZ-TSE ZEG-E. transformatora SN/0,4kV KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej TRANSFORMATORA SN/0,4kV TRANSFORMATORA SN/0,4kV transformatora SN/0,4kV

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032)

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032) ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (03) 37-14-58; tel./fax (03) 37-00-3 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie nadprądowo - czasowe RITz-430 WYKONANIE ZEG-E

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania, charakterystykami,

Bardziej szczegółowo

Walizka do badania zabezpieczeñ ziemnozwarciowych W-37

Walizka do badania zabezpieczeñ ziemnozwarciowych W-37 Walizka do badania zabezpieczeñ ziemnozwarciowych W-37 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-37 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne Instrukcja do ćwiczenia Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2 Autorzy: dr hab. inż. Piotr GAWOR, prof. Pol.Śl. dr inż. Sergiusz

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH 1. Wiadomości ogólne Do przekaźników pomiarowych jednowejściowych należą przekaźniki prądowe, napięciowe, częstotliwościowe,

Bardziej szczegółowo

multimuz-2 Cyfrowy zespół zabezpieczeń

multimuz-2 Cyfrowy zespół zabezpieczeń Cechy funkcjonalne MultiMUZ-2 jest wielofunkcyjnym cyfrowym zespołem zabezpieczeń integrującym funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterowania, komunikacji oraz logiki programowalnej, przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych.

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych. 1. ZASADA DZIAŁANIA...1 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...4 3. PARAMETRY ZABEZPIECZENIA ZIEMNOZWARCIOWEGO...5 Zabezpieczenia : ZCS 4E od v

Bardziej szczegółowo

RET-325 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RET-325 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA ASTSWANIE Przekaźnik napięciowo - czasowy RET- 325 Przekaźniki napięciowo-czasowe, typu, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników prądowych

Układy przekładników prądowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ZASILAJĄCEGO SN ZSZ

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN.

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Firma Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET Sp. z o.o., jako producent

Bardziej szczegółowo

mzaz L ZABEZPIECZENIE LINII ŒREDNIEGO NAPIÊCIA

mzaz L ZABEZPIECZENIE LINII ŒREDNIEGO NAPIÊCIA mzaz L ZABEZPIECZENIE LINII ŒREDNIEGO NAPIÊCIA KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie linii średniego napięcia typu mzaz-l jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Schemat funkcjonalny karty MMN-3

Rys. 1 Schemat funkcjonalny karty MMN-3 Karta monitoringu napięć typu MMN-3 1. PRZEZNACZENIE. Karta MMN-3 przeznaczona jest do monitorowania stanu napięć trójfazowych w obwodach pomiaru energii. Modułowa konstrukcja karty zgodna jest ze standardem

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Badanie układów przekładników prądowych stosowanych w sieciach trójfazowych

Ćwiczenie 1 Badanie układów przekładników prądowych stosowanych w sieciach trójfazowych Ćwiczenie 1 Badanie układów przekładników prądowych stosowanych w sieciach trójfazowych 1. Wiadomości podstawowe Przekładniki, czyli transformator mierniczy, jest to urządzenie elektryczne przekształcające

Bardziej szczegółowo

Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA. Sygnalizator przepływu prądu zwarcia

Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA. Sygnalizator przepływu prądu zwarcia Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA Sygnalizator przepływu prądu zwarcia SPPZ 21.3 Instrukcja użytkowania (wersja 3) WARSZAWA 2013 Zastrzega się prawo zmian w urządzeniu Instytut Tele- i Radiotechniczny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA OPIS TECHNICZNY APLIKACJE. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA OPIS TECHNICZNY APLIKACJE. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI CYFROWEJ BADANIE CYFROWEGO URZĄDZENIA MUPASZ 7.U1 DO ZABEZPIECZANIA PÓL ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

Bardziej szczegółowo

mzaz T ZABEZPIECZENIE TRANSFORMATORA SN / 0,4 kv

mzaz T ZABEZPIECZENIE TRANSFORMATORA SN / 0,4 kv mzaz T ZABEZPIECZENIE TRANSFORMATORA SN / 0,4 kv KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie transformatora SN/0,4kV typu mzaz-t jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa 10.01.2012 r. Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Kryteria, dobór oraz własności

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Kryteria, dobór oraz własności Zabezpieczenia ziemnozwarciowe Kryteria, dobór oraz własności Dr inż. Andrzej Juszczyk AREVA T&D sp. z o.o. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Kryteria, dobór oraz własności. e-mail: andrzej.juszczyk@areva-td.com

Bardziej szczegółowo

CZAZ U INSTRUKCJA OBSŁUGI

CZAZ U INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAZ U CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ DLA PÓL ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI ROZDZIELCZEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 2007-10-05 Copyright by ZEG ENERGETYKA Tychy SPIS TREŚCI 1. UWAGI PRODUCENTA...5

Bardziej szczegółowo

CZAZ U INSTRUKCJA OBSŁUGI

CZAZ U INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAZ U CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ DLA PÓL ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI ROZDZIELCZEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Copyright by ZEG ENERGETYKA Tychy SPIS TREŚCI 1. UWAGI PRODUCENTA...5

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie częstotliwościowe RFT-451 ZEG-E EE426056.02

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ CZUJNIKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCIOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZIEMNYCH OPOROWYCH

SKUTECZNOŚĆ CZUJNIKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCIOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZIEMNYCH OPOROWYCH SKUTECZNOŚĆ CZUJNKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZEMNYCH OPOROWYCH Bartosz Olejnik nstytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej 1. Wstęp Czujniki przepływu prądu zwarciowego (nazywane

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl KARTA INSTRUKCJA KATALOGOWA OBSŁUGI CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor

Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor Artykuł ukazał się w Wiadomościach Elektrotechnicznych, nr 7/008 dr inż. Witold Hoppel, docent PP dr hab. inż. Józef Lorenc. profesor PP Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki Wpływ impedancji

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE Walizki serwisów zostały zaprojektowane i wyprodukowane na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Seria walizek zawiera w sobie szereg różnych, niezbędnych

Bardziej szczegółowo

OCENA MOŻLIWOŚCI POPRAWY SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH SKOMPENSOWANYCH 1. WSTĘP

OCENA MOŻLIWOŚCI POPRAWY SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH SKOMPENSOWANYCH 1. WSTĘP Konferencja SIECI 2008 we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska Witold HOPPEL e-mail: witold.hoppel@put.poznan.pl Józef LORENC e-mail: jozef.lorenc@put.poznan.pl Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN W SIECI UZIEMIONEJ PRZEZ REZYSTOR Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego

Bardziej szczegółowo

CZAZ UM CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ DLA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO I SYNCHRONICZNEGO WN KARTA KATALOGOWA

CZAZ UM CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ DLA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO I SYNCHRONICZNEGO WN KARTA KATALOGOWA CZAZ UM CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ DLA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO I SYNCHRONICZNEGO WN KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWACZAZ-UM CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZASTOSOWANIE Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających PS-2 65,0 mm 72,0 mm ZASILANIE 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-2 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWAIE Walizka serwisowa typu W-27 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

ELMAST MASTER 1011 S MASTER 1111 S ELEKTRONICZNE CYFROWE ZABEZPIECZENIA BIAŁYSTOK AGREGATÓW POMPOWYCH GŁĘBINOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST MASTER 1011 S MASTER 1111 S ELEKTRONICZNE CYFROWE ZABEZPIECZENIA BIAŁYSTOK AGREGATÓW POMPOWYCH GŁĘBINOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK MASTER 1011 S MASTER 1111 S ELEKTRONICZNE CYFROWE ZABEZPIECZENIA AGREGATÓW POMPOWYCH GŁĘBINOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 MASTER

Bardziej szczegółowo

ZAŁ WYŁ ZAŁĄCZ TRYB PRACY WYŁĄCZ PRACY PRACY ZAŁ ZAŁ ZAŁ WYŁ. RS232 Wyjście napięcia - Sekcja 2 Wyjścia pomocnicze - blokady ZAŁ ZAŁ ZAŁ WYŁ WYŁ WYŁ

ZAŁ WYŁ ZAŁĄCZ TRYB PRACY WYŁĄCZ PRACY PRACY ZAŁ ZAŁ ZAŁ WYŁ. RS232 Wyjście napięcia - Sekcja 2 Wyjścia pomocnicze - blokady ZAŁ ZAŁ ZAŁ WYŁ WYŁ WYŁ 1. ZASTOSOWAIE Walizka serwisowa typu W-27 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej silnika asynchronicznego WN ZEG-E EE 426064.02

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej silnika asynchronicznego WN ZEG-E EE 426064.02 Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej silnika asynchronicznego WN CZAZ-MSE ZEG-E EE 426064.02 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej CZAZ-MSE

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej linii WN ZEG-E

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej linii WN ZEG-E Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej linii WN ZEG-E CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA!"Wielofunkcyjny zestaw zabezpieczeń, zapewniający szybkie i pewne eliminowanie stanów zwarciowych i awaryjnych!"zaawansowana

Bardziej szczegółowo

CZAZ GT BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY. DODATKOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE DSP v.2

CZAZ GT BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY. DODATKOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE DSP v.2 CZAZ GT CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ GENERATORA / BLOKU GENERATOR -TRANSFORMATOR BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY DODATKOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE DSP v.2 Modyfikacje funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032)

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032) ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej

Bardziej szczegółowo

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik podprądowy do kontroli prądu w napięciowych obwodach układów pomiarowych, przeznaczony do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 Walizka serwisowa Wymuszalnik prądowo-napięciowy W-25 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032)

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032) ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Zawiera w sobie szereg różnych, niezbędnych funkcji,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa ABS przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary zewnętrzne urządzenia przedstawiono na rys.

Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa ABS przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary zewnętrzne urządzenia przedstawiono na rys. 1 73,0 mm 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola uziemianego. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie obwodów prądu stałego mzaz-dc

Zabezpieczenie obwodów prądu stałego mzaz-dc Zabezpieczenie obwodów prądu stałego mzaz-dc KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie obwodów prądu stałego typu mzaz-dc przeznaczone jest głównie do kontroli napięcia i prądu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości Spis treści Spis treści Oznaczenia... 11 1. Wiadomości ogólne... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Przyczyny i skutki zwarć... 15 1.3. Cele obliczeń zwarciowych... 20 1.4. Zagadnienia zwarciowe w statystyce...

Bardziej szczegółowo

CZAZ-U OPIS TECHNICZNY CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ

CZAZ-U OPIS TECHNICZNY CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-7 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym systemem szyn zbiorczych. Łącznik szyn może znajdować się na dowolnym

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2: Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV Sprzęgło 110 kv Pole liniowe 110 kv

Załącznik nr 2: Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV Sprzęgło 110 kv  Pole liniowe 110 kv Załącznik nr 2: Katalog sygnałów sterowniczych. Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV 1. Automatyka SZR 110 kv zablokuj odblokuj 2. Automatyka SZR 110 kv skasuj kasowanie pobudzeń

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1011 S F16-1011 S F6-1111 S F16-1111 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej

Bardziej szczegółowo