CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ZASILAJĄCEGO SN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ZASILAJĄCEGO SN"

Transkrypt

1 KRT KTLOGOW CYFROWY ZESPÓŁ UTOMTYKI ZEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POL ZSILJĄCEGO SN Kopex Electric Systems S.. ul. iskupa urschego 3, Tychy tel.: fax: serwis:

2 KRT KTLOGOW CHRKTERYSTYK OGÓLN Zastosowanie Cyfrowy Zespół utomatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej jest kompleksowym zabezpieczeniem pola zasilającego sieci średnich napięć, wyposażonym w funkcje specjalizowanego sterownika polowego. Zespół może być stosowany w sieciach z bezpośrednio uziemionym lub izolowanym punktem neutralnym oraz w sieciach skompensowanych, w rozdzielniach jednosystemowych i dwusystemowych, w układach pomiarowych z dwoma lub trzema przekładnikami prądowymi. Cztery wykonania zespołu są dedykowane dla zróżnicowanych funkcji współpracy z polem: - stosowany w rozdzielniach jednosystemowych wyposażonych w odłącznik szynowy. - wyk.2 stosowany w rozdzielniach dwusystemowych wyposażonych w dwa odłączniki szynowe oraz odłącznik liniowy z uziemnikiem. - wyk.2 stosowany w rozdzielniach jednosystemowych wyposażonych w odłącznik szynowy i liniowy. - wyk.3 stosowany w rozdzielniach jednosystemowych wyposażonych w odłącznik szynowy (posiada możliwość programowania na zestyki zewnętrzne stanów położenia wyłącznika, odłącznika i uziemnika). - wyk.3 stosowany w rozdzielniach jednosystemowych wyposażonych w odłącznik szynowy i liniowy (posiada możliwość programowania na zestyki zewnętrzne stanów położenia wyłącznika, odłączników i uziemnika). Podstawowe właściwości Zestaw zabezpieczeń: 51 nadprądowe zwłoczne od zwarć międzyfazowych, z możliwością wyboru jednego z dwóch wariantów: niezależne lub z charakterystyką czasową zależną, 51N nadprądowe zwłoczne niezależne, od zwarć doziemnych, 51 nadprądowe zwłoczne niezależne, od przeciążeń ruchowych, 51 nadprądowe zwłoczne niezależne, do realizacji automatyki zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS, 51 nadprądowe zwłoczne niezależne, do realizacji automatyki przyspieszenia działania zabezpieczeń po załączeniu na zwarcie PDZ. Technika cyfrowa oraz konstrukcja zespołu zapewniające wysoką dokładność, stabilność i pewność działania. Możliwość dowolnej konfiguracji zestawu zabezpieczeń i układów dodatkowych. Funkcje specjalizowanego sterownika polowego ze standardową logiką zaimplementowana w zespole, zapewniającą bezpieczną obsługę pola przy sterowaniu lokalnym, zdalnym oraz przez telemechanikę, w zależności od stanu położenia łączników, zewnętrznych blokad załączenia i blokad od zadziałania zabezpieczeń. Układ programowalnych wejść i wyjść. Obwody wyjściowe z możliwością bezpośredniego sterowania łącznikami, w tym 2 przekaźniki wyjściowe sterowania awaryjnego z kontrolą ciągłości obwodów wyłączających. Możliwość współpracy z czujnikiem błysku systemu łukochronnego VMP (opcja) Pomiary wielkości elektrycznych. Rejestrator zdarzeń i przebiegów zakłóceń oraz parametrów wyłączających z ostatniego zakłócenia. Sygnalizacja lokalna najważniejszych stanów pracy zespołu i chronionego pola. Samokontrola poprawnego działania zespołu. Pełna obsługa z wykorzystaniem lokalnej konsoli operatora. Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem PC lub systemem nadrzędnym. Zegar czasu rzeczywistego. Zaciski bezśrubowe dla wejść pomiarowych prądowych, złącza wtykowe dla pozostałych obwodów. Obudowa natablicowa lub zatablicowa

3 KRT KTLOGOW ZEZPIECZENI Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, od zwarć międzyfazowych 51 z możliwością wyboru jednego z dwóch wariantów: - niezależne It1 Zakres nastawczy prądu rozruchowego (0,5 8,0)In co 0,1In Zakres nastawczy czasu zadziałania (0 6000)ms co 1ms - z charakterystyką czasową zależną It2 (rys.1) Zakres nastawczy prądu rozruchowego (0,2 5,0)In co 0,1In Zakres nastawczy czas zadziałania ( )ms co 1ms t10 t = I I r β α 1 I r - wartość nastawienia prądu rozruchowego I - prąd zwarcia t 10 - czas nastawionego opóźnienia przy I=10Ir α,β - współczynniki: α=1, β=9 - charakterystyka stroma α=2, β=99 - charakterystyka bardzo stroma Rys. 1. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia It2 (t 10 =2000ms) - α=1, β=9 - α=2, β=99 Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne niezależne, od zwarć doziemnych (Io) 51N, Zakres nastawczy prądu rozruchowego ( )m co 1m Zakres nastawczy czasu zadziałania (0 6000)ms co 1ms Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne niezależne, od przeciążeń ruchowych (Ip) 51 Zakres nastawczy prądu rozruchowego (0,2 2,0)In co 0,1In Zakres nastawczy czasu zadziałania ( )ms co 1ms Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne niezależne, działające na wyłączenie lub do realizacji automatyki zabezpieczenia szyn zbiorczych (ZS) 51 Zakres nastawczy prądu rozruchowego (2,0 25,0)In co 0,1In Zakres nastawczy czasu zadziałania I stopnia (0 1000)ms co 1ms Zakres nastawczy czasu zadziałania II stopnia (0 1000)ms co 1ms Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne niezależne, do realizacji automatyki przyspieszenia działania zabezpieczeń po załączeniu na zwarcie (PDZ) 51 Zakres nastawczy prądu rozruchowego (2,0 25,0)In co 0,1In - 3-3

4 KRT KTLOGOW Współpraca z systemem łukochronnym VMP przeznaczonym do ochrony pola przed skutkami powstania łuku elektrycznego (opcja). Czujnik błysku V1D systemu VMP jest doprowadzony do wejścia dwustanowego ZT1. Warunkiem pobudzenia sterowania awaryjnego jest równoczesne: - powstanie silnego błysku światła, - przekroczenie nastawionej wartości prądu rozruchowego. Zakres nastawczy prądu rozruchowego (0,5 8,0)In co 0,1In UKŁDY DODTKOWE Specjalizowany sterownik pola 22 wejścia dwustanowe i 9 przekaźników wyjściowych dla realizacji tzw. logiki dedykowanej Układ wykonawczy zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS. Układ wykonawczy lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW (50/51F). Zakres nastawczy czasu zadziałania (0 1000)ms co 1ms Współpraca z automatyką samoczynnego załączania rezerwy SZR. Współpraca z układem sygnalizacji akustycznej stacji W/UP/L. Przyspieszenie działania zabezpieczeń po załączeniu na zwarcie PDZ. Układ automatyki załączania baterii kondensatorów ZK. Współpraca z obwodami telemechaniki w zakresie sterowania wyłącznikiem. Układ współpracy z łącznikami: - kontrola położenia wyłącznika i odłącznika szynowego, - kontrola położenia odłącznika liniowego (wykonanie 2, 2 i 3), - kontrola położenia uziemnika, - kontrola zazbrojenia wyłącznika, - sygnalizacja niezgodności styków wyłącznika i odłączników, - kontrola napięcia sterowniczego i ciągłości dwóch obwodów wyłączających CW1/CW2, - sterowanie operacyjne na otwarcie i zamknięcie wyłącznika, - sterowanie na załączenie remontowe wyłącznika (przy otwartych odłącznikach). lokada załączenia wyłącznika w warunkach: - niezgodności styków wyłącznika lub odłączników, - przy załączonym uziemniku, - braku zazbrojenia wyłącznika, - po działaniu zabezpieczenia z nastawieniem blokady załączenia, - zewnętrznej blokady załączenia LZ1 (bez możliwości odstawienia) i LZ2 (z możliwością odstawienia), - ciągłego impulsu wyłączającego (tzw. blokada przed pompowaniem wyłącznika). Układ programowalny 5 (4 w wykonaniu 2 i 2) wejść dwustanowych ZT z przekaźnikami czasowymi. Zakres nastawczy czasu zadziałania ( )ms co 1ms 7 przekaźników wyjściowych. Programowa konfiguracja sygnałów o działaniu zabezpieczeń i sygnałów układu specjalizowanego sterownika polowego oraz wejść dwustanowych ZT na przekaźniki wyjściowe S1 S7 i przekaźniki sterowania awaryjnego CW1 i CW2. Inne Układ kontroli gotowości elektrycznej pola GP - na podstawie kontroli stanu łączników, zewnętrznych blokad załączania i blokad od zabezpieczeń. Kontrola sprawności zespołu

5 KRT KTLOGOW FUNKCJE POMOCNICZE Pomiary Zespół realizuje pomiar następujących wielkości: PRĄD FZOWY L1 - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu w fazie L1, PRĄD FZOWY L2 - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu w fazie L2, PRĄD FZOWY L3 - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu w fazie L3, PRĄD DOZIEMNY - wartość skuteczna składowej zerowej prądu, NP. MF. U12 - wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia międzyfazowego U12, NP. MF. U23 - wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia międzyfazowego U23, NP. MF. U31 - wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia międzyfazowego U31, NP. MF. MIN. - wartość skuteczna składowej podstawowej najmniejszego napięcia międzyfazowego, MOC CZYNN - bieżąca wartość mocy czynnej pobieranej przez linię, MOC IE - bieżąca wartość mocy biernej pobieranej przez linię, MOC CZYNN P15 - średnia wartość mocy czynnej z ostatnich 15min, MOC IE Q15 - średnia wartość mocy biernej z ostatnich 15min, ENERGI - wartość energii czynnej pobranej przez linię, WSP. MOCY - wartość współczynnika mocy. Czas repetycji pomiarów wynosi 100ms. Wynik pomiarów jest podawany jako wielkość pierwotna. Rejestracje Zespół wyposażony jest w cyfrowy rejestrator zdarzeń, rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia oraz rejestrator zakłóceń. Rejestrator zdarzeń Rejestrator ok. 70 rozróżnialnych zdarzeń, z rozdzielczością czasową 1ms, o pojemności 500 zapisów: - zadziałanie zabezpieczeń i układów dodatkowych, - pobudzenie wejść dwustanowych, - zewnętrzne blokady załączenia wyłącznika, - załączenie i zanik pomocniczego napięcia zasilającego, - uaktywnienie zespołu i odstawienie w celu przeprowadzenia testów, - zmiana stanu odłączników i uziemnika, - kasowanie sygnalizacji wewnętrznej, - zmiana nastaw. Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia Zapis maksymalnej wartości skutecznej składowej podstawowej prądów fazowych oraz czasu trwania ostatniego zakłócenia, które spowodowało sterowanie awaryjne (zabezpieczenia It, Io, ZS lub w cyklu PDZ). Rejestrator przechowuje zapis do czasu następnego sterowania awaryjnego. Liczniki pobudzeń i zadziałań: - liczniki zadziałań zabezpieczeń prądowych, - liczniki zadziałań wejść dwustanowych (np. zabezpieczeń zewnętrznych), - liczniki pobudzeń układów kontroli ciągłości obwodów wyłączających COW1/COW2, - licznik awaryjnych wyłączeń. Licznik prądów kumulowanych wyłącznika. utomatyka prądu kumulowanego wyłącznika. Zakres nastawczy prądu I max = ( )In Rejestrator zakłóceń Rejestracja 7 przebiegów analogowych: prądów fazowych I 1, I 2, I 3, prądu składowej zerowej I o, napięć międzyfazowych U 12, U 23, U 31 oraz 16 sygnałów dwustanowych. Zapis do rejestratora inicjowany jest w momencie otwarcia lub zamknięcia wyłącznika. Przebiegi próbkowane są z częstotliwością 1000Hz, a całkowity czas zapisu wynosi 1s

6 KRT KTLOGOW INTERFEJS UŻYTKOWNIK Sygnalizacja wewnętrzna Sygnalizacja optyczna na płycie czołowej (diody LED): - zadziałania zabezpieczeń lub odstawienia zespołu, - stanu pracy pola, - blokady układu zabezpieczenia szyn ZS, - blokady załączenia pola, - awaryjnego wyłączenia pola, - poprawnej pracy zespołu, - uszkodzenia zasilacza i zaniku napięcia pomocniczego. Sygnalizacja na wyświetlaczu LCD - zadziałania zabezpieczeń prądowych, - zadziałania zabezpieczeń zewnętrznych, - zadziałania układów dodatkowych, - awaryjnego otwarcia wyłącznika, - zewnętrznej blokady załączenia wyłącznika, - niezgodności styków wyłącznika i odłączników, - wyłączenia z telemechaniki. Komunikacja Możliwe są dwa rodzaje komunikacji z zespołem: - lokalna z wykorzystaniem wyświetlacza i klawiatury na płycie czołowej, - zdalna z wykorzystaniem komputera PC lub systemu nadzoru zabezpieczeń. Transmisja danych odbywa się w standardzie: - port komunikacyjny RS232 i RS485 (dwuprzewodowy:, ) - protokół MODUS-SCII, MODUS-RTU - prędkość transmisji 1200, 2400, 4800, 9600, lub d. Opcjonalnie drugi port RS485 automatycznie przełączany z lokalnym portem RS232. Protokół komunikacyjny IEC z wykorzystaniem zewnętrznego modułu komunikacyjnego CZZ-COM. Program obsługi Oprogramowanie użytkownika, stanowiące standardowe wyposażenie zespołu, umożliwia jego pełną obsługę w zakresie: - konfiguracji, - wprowadzania i odczytu nastaw, - odczytu bieżących wartości pomiarowych, - przeglądania zapisów rejestratora zdarzeń i zakłóceń, - odczytu i testowania stanu wejść i wyjść dwustanowych, - synchronizacji czasu wewnętrznego. Zespół może być włączony do zdalnej komunikacji i obsługi w systemie pracującym pod nadzorem oprogramowania monitorujacego SMiS. System monitoringu i sterowania SMiS jest uniwersalnym, jednolitym programem przeznaczonym do pełnej, równoległej obsługi oraz archiwizacji danych wszystkich zespołów automatyki zabezpieczeniowej typu CZZ oraz indywidualnych przekaźników produkowanych przez firmę ZEG-ENERGETYK. OWODY WEJŚCIOWE / WYJŚCIOWE Obwody podłączeń zewnętrznych są przedstawione na rys. 2, rys. 3 (wykonanie 2), rys. 4 (wykonanie 2), rys. 5 (wykonanie 3), rys. 6 (wykonanie 3) oraz opisane w tabeli

7 CZ CW1 CW2 ZS czynny M LRW lokada I oraz II stopnia ZS lokada I stopnia ZS waria Z-K X6 X X RS485 COM2 COM1 (opcja) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 SN Wy³. 110kV Up lok. SZR DC/DC Z W Styki programowalne COW1 COW2 X Rys. 2 Schemat po³¹czeñ zewnêtrznych W-K X X Uz X8 (RS) Za³¹czenie remontowe Za³¹czenie operacyjne lokada za³. LZ1 lokada za³. LZ2 Odstawienie LZ2 Za³¹czenie od SZR Wy³¹czenie operacyjne Wy³¹czenie awaryjne ZT5 ZT4 ZT3 ZT2 ZT1 X5 lzt(1-3) Kas WWZ +W/UP W UP L Kasowanie lok. Wtl Ztl N N N n n n a a a U12 U23 U31 Sposób pod³¹czenia obwodów pr¹dowych w uk³adzie dwóch przek³adników X W-OFF W-ON O-OFF O-ON Uz-OFF Napiêcie pomocnicze Up Napiêcie sterownicze uk³adu CW2 Zasilanie obwodów telemechaniki 24V -7-7

8 ZS czynny LRW lokada I oraz II stopnia ZS lokada I stopnia ZS Wy³. 110kV Up waria lok. SZR Z-K W-K X X X RS485 COM2 COM1 (opcja) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 DC/DC Z Styki programowalne X SN Od³¹cznik 1 Od³¹cznik 2 Wy³¹cznik Od³¹cznik liniowy SN Rys. 3 Schemat po³¹czeñ zewnêtrznych - wykonanie 2 CZ CW1 CW2 M W X Uz X8 X (RS) X Za³¹czenie remontowe Za³¹czenie operacyjne lokada za³. LZ1 lokada za³. LZ2 Odstawienie LZ2 Za³¹czenie od SZR Wy³¹czenie operacyjne Wy³¹czenie awaryjne ZT5 lzt(1-3) ZT3 ZT2 ZT1 Kas WWZ +W/UP W UP L Kasowanie lok. N N N n n n a a a U12 U23 U31 Sposób pod³¹czenia obwodów pr¹dowych w uk³adzie dwóch przek³adników X COW1 COW2 O3-ON O2-OFF O2-ON W-OFF W-ON O1-OFF O1-ON Uz-OFF Napiêcie pomocnicze Up Napiêcie sterownicze uk³adu CW2-8- 8

9 CZ CW1 CW2 ZS czynny M LRW lokada I oraz II stopnia ZS lokada I stopnia ZS X6 waria X X RS485 COM2 COM1 (opcja) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 SN lok. SZR DC/DC Z Styki programowalne COW1 COW2 X Od³¹cznik 1 Od³¹cznik 2 Rys. 4 Schemat po³¹czeñ zewnêtrznych - wykonanie 2 Up wy³. strony 110kV X X Uz X8 (RS) X Za³¹czenie remontowe Za³¹czenie operacyjne lokada za³. LZ1 lokada za³. LZ2 Odstawienie LZ2 Za³¹czenie od SZR Wy³¹czenie operacyjne Wy³¹czenie awaryjne ZT5 lzt(1-3) ZT3 ZT2 ZT1 Kas WWZ +W/UP W UP L Kasowanie lok. N N N n n n a a a U12 U23 U31 Sposób pod³¹czenia obwodów pr¹dowych w uk³adzie dwóch przek³adników X Uz-ON O2-OFF O2-ON W-OFF W-ON O1-OFF O1-ON Uz-OFF Napiêcie pomocnicze Up Napiêcie sterownicze uk³adu CW2-9- 9

10 CZ CW1 CW2 ZS czynny M LRW lokada I oraz II stopnia ZS lokada I stopnia ZS waria wy³. strony 110kV X6 X X RS485 COM2 COM1 (opcja) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 SN Up lok. SZR DC/DC Z Styki programowalne COW1 COW2 X Rys. 5 Schemat po³¹czeñ zewnêtrznych - wykonanie 3 W X X Uz X8 (RS) Za³¹czenie remontowe Za³¹czenie operacyjne lokada za³. LZ1 lokada za³. LZ2 Za³¹czenie od SZR Wy³¹czenie operacyjne Wy³¹czenie awaryjne TV ZT6 ZT4 ZT3 ZT2 ZT1 X Kas WWZ +W/UP W UP L Kasowanie lok. Wtl Ztl N N N n n n a a a U12 U23 U31 Sposób pod³¹czenia obwodów pr¹dowych w uk³adzie dwóch przek³adników X W-OFF W-ON O-OFF O-ON Uz-OFF Uz-ON Napiêcie pomocnicze Up Napiêcie sterownicze uk³adu CW2 Zasilanie obwodów telemechaniki 24V

11 CZ CW1 CW2 ZS czynny M LRW lokada I oraz II stopnia ZS lokada I stopnia ZS X6 waria X X lok. SZR RS485 COM2 COM1 (opcja) W-OFF W-ON O-OFF O-ON U-OFF S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 SN DC/DC Z Styki programowalne COW1 COW2 X Od³¹cznik 1 Od³¹cznik 2 Rys. 6 Schemat przy³¹czeñ zewnêtrznych -wykonaie 3 Up wy³. strony 110kV X X Uz X8 (RS) X Za³¹czenie remontowe Za³¹czenie operacyjne lokada za³. LZ1 lokada za³. LZ2 Za³¹czenie od SZR Wy³¹czenie operacyjne Wy³¹czenie awaryjne Kas WWZ +W/UP W UP L Kasowanie lok. N N N n n n a a a U12 U23 U31 U-ON O2-OFF O2-ON TV ZT6 ZT4 ZT3 ZT2 ZT1 Napiêcie pomocnicze Up Napiêcie sterownicze uk³adu CW2-11- Sposób pod³¹czenia obwodów pr¹dowych w uk³adzie dwóch przek³adników X

12 KRT KTLOGOW Tabela 1 Numer Numer Typ Opis sygnału złącza zacisku sygnału Uwagi Złącze 1-4 prąd pomiarowy fazy L1 - X1 2-5 prąd pomiarowy fazy L2-3-6 prąd pomiarowy fazy L3 - Złącze X2 Złącze X3 Złącze X prąd pomiarowy składowej zerowej Io napięcie pomiarowe międzyfazowe U napięcie pomiarowe międzyfazowe U napięcie pomiarowe międzyfazowe U plus napięcia pomocniczego Up - 2 minus napięcia pomocniczego Up - 3 plus napięcia sterowniczego układu CW2-4 minus napięcia sterowniczego układu CW2-5 sterowanie cewką załączającą wyłącznika CZ WYJ 6 sterowanie cewką wyłączającą wyłącznika CW1 WYJ 7 sterowanie cewką wyłączającą wyłącznika CW2 WYJ 8-9 zestyk zwierny przekaźnika pobudzanego przez impuls wyłączający WYJ zestyk przełączny przekaźnika pobudzanego przez impuls wyłączający WYJ kontrola położenia odłącznika liniowego - zestyk zwierny WEJ wykonanie 2 10 wykonanie 3/3 kontrola położenia uziemnika uziemnik zamknięty WEJ wykonanie 2 wykonanie 2 11 kontrola położenia wózka/odłącznika szynowego 2 - odłącznik otwarty WEJ wykonanie 2 wykonanie 3 12 kontrola położenia wózka/odłącznika szynowego 2 - odłącznik zamknięty WEJ niezazbrojony napęd wyłącznika WYJ 15 zazbrojony napęd wyłącznika WEJ 16 kontrola położenia wyłącznika wyłącznik otwarty WEJ 17 kontrola położenia wyłącznika wyłącznik zamknięty WEJ 18 kontrola położenia wózka/odłącznika szynowego 1 odłącznik otwarty WEJ 19 kontrola położenia wózka/odłącznika szynowego 1 odłącznik zamknięty WEJ 20 kontrola położenia uziemnika uziemnik otwarty WEJ 1 załączenie remontowe wyłącznika (przy otwartych odłącznikach) WEJ 2 załączenie operacyjne wyłącznika WEJ 3 blokada załączenia wyłącznika LZ1 - bez możliwości odstawienia WEJ 4 blokada załączenia wyłącznika LZ2 - z możliwością odstawienia WEJ 5 minus napięcia pomocniczego - 6 odstawienie blokady załączenia wyłącznika LZ2 WEJ wykonanie 2 wykonanie 2 wykonanie 3 niewykorzystany - wykonanie 3/3 7 minus napięcia pomocniczego - niewykorzystany wykonanie 3/3 8 załączenie z układu automatyki SZR WEJ 9 wyłączenie operacyjne WEJ 10 wyłączenie awaryjne WEJ 11 kasowanie blokady załączenia wyłącznika WEJ 12 niewykorzystany - 13 wejście dwustanowe ZT1 WEJ 14 minus napięcia pomocniczego - 15 wejście dwustanowe ZT2 WEJ 16 minus napięcia pomocniczego - 17 wejście dwustanowe ZT3 WEJ 18 blokada wejść dwustanowych ZT1 *) -ZT3 WEJ wejście dwustanowe ZT4 wykonanie 3/3 *) w przypadku wykorzystania zabezpieczenia ZT1 do współpracy z czujnikiem powstania łuku V1D systemu VMP brak możliwości odstawienia sygnałem zewnętrznym X4/

13 KRT KTLOGOW Złącze wejście dwustanowe ZT4 WEJ X4 19 wykonanie 2 niewykorzystany - wykonanie 2 wejście dwustanowe ZT6 WEJ wykonanie 3/3 minus napięcia pomocniczego - 20 wykonanie 2 niewykorzystany - wykonanie 2 21 wejście dwustanowe ZT5 WEJ Złącze X5 Złącze X6 Złącze X7 II stopień przekaźnika gazowo-przepływowego TV WEJ wykonanie 3/3 22 minus napięcia pomocniczego - 1 kasowanie sygnalizacji wewnętrznej WWZ WEJ 2-3 sygnalizacja W WYJ 2-4 sygnalizacja UP WYJ 2-5 sygnalizacja L WYJ załączenie z telemechaniki (24V) WEJ niewykorzystany - wyłączenie z telemechaniki (24V) niewykorzystany - minus napięcia 24V niewykorzystany - WEJ WEJ 1-2 awaria zespołu WYJ 3-4 zestyk programowalny S1 WYJ 3-5 zestyk programowalny S2 WYJ 6-7 zestyk programowalny S3 WYJ 6-8 zestyk programowalny S4 WYJ 9-10 zestyk programowalny S5 WYJ zestyk programowalny S6 WYJ zestyk programowalny S7 WYJ blokada automatyki SZR WYJ 1 zewnętrzne odblokowanie układu ZS WEJ 2 minus napięcia pomocniczego - 3 pobudzenie układu LRW WEJ 4 minus napięcia pomocniczego - 5 niewykorzystany - 6 niewykorzystany - 7 blokada I oraz II stopnia ZS WEJ 8 minus napięcia pomocniczego - 9 blokada I stopnia ZS WEJ 10 minus napięcia pomocniczego - 11 niewykorzystany WEJ 12 niewykorzystany wyłączenie strony 110kV WYJ załączenie baterii kondensatorów przez układ ZK wyłączenie strony 110kV WYJ wyłączenie baterii kondensatorów przez układ ZK wyłączenie strony 110kV WYJ 1-2 COM2 port komunikacji szeregowej RS485 WYJ Złącze X8 3-4 COM1 port komunikacji szeregowej RS485 (opcja) WYJ wykonanie 2 wykonanie 2 wykonanie 3 wykonanie 2 wykonanie 2 wykonanie 3 wykonanie 2 wykonanie 2 wykonanie 3 wykonanie 3/3 wykonanie 3/3 Opis wejść dwustanowych w stanie aktywnym (po podaniu napięcia na zaciski wejściowe). Opis wyjść przekaźnikowych podany w stanie beznapięciowym

14 KRT KTLOGOW UDOW Zespół mieści się w obudowie OPL, przystosowanej do montażu natablicowego (rys.7) lub zatablicowego (rys.8). Obwody wejściowe pomiarowe są doprowadzone za pośrednictwem złącz bezśrubowych, umożliwiających przyłączenie przewodów prądowych o przekroju do 4mm 2. Pozostałe obwody są doprowadzone za pośrednictwem złącz wtykowych, umożliwiających przyłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm 2. Na płycie czołowej zespołu znajduje się wyświetlacz alfanumeryczny LCD i klawiatura umożliwiające pełną obsługę zespołu oraz diody sygnalizacji optycznej. SZKIC WYMIROWY Obudowa natablicowa Rys. 7. Szkic wymiarowy obudowy natablicowej Obudowa zatablicowa Rys. 8. Szkic wymiarowy obudowy zatablicowej

15 KRT KTLOGOW DNE TECHNICZNE Pomocnicze napięcie zasilające Upn 24V DC, 60V DC, 110V DC, 220V DC Zakres roboczy napięcia pomocniczego Up (0,8 1,1)Upn Podtrzymanie napięcia zasilania tp 50 ms (PN-IEC ) Pobór mocy w obwodach pomiarowych 0,5V/fazę Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego 20W Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia rozruchowego 5% Uchyb gwarantowany pomiaru prądu rozruchowego 5% Uchyb gwarantowany pomiaru czasu 2% Czas własny zadziałania 40 ms Współczynnik powrotu: - dla zabezpieczeń nadmiarowych 0,97 - dla zabezpieczeń niedomiarowych 1,03 Obwody pomiarowe prądowe: - prąd znamionowy In 5 lub 1 - częstotliwość znamionowa fn 50Hz - obciążalność trwała 2,2 In - wytrzymałość cieplna (1s) 80 In - wytrzymałość dynamiczna 200 In Obwód pomiarowy składowej zerowej prądu: - prąd znamionowy Ion 5 - częstotliwość znamionowa fn 50Hz - obciążalność trwała 2,2 In - wytrzymałość cieplna (1s) 50 In - wytrzymałość dynamiczna 125 In Obwody pomiarowe napięciowe: - napięcie znamionowe Un 100V - częstotliwość znamionowa fn 50Hz - wytrzymałość napięciowa długotrwała 1,2 Un - wytrzymałość cieplna (10s) 1,5 Un Obwody wejściowe dwustanowe obwody telemechaniki: - napięcie wejściowe 24V DC - pobór prądu < 5m pozostałe obwody: - napięcie wejściowe 220V DC lub 110V DC - pobór prądu < 5m Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych: obciążalność prądowa trwała 5 dla prądu stałego o napięciu U=250V - przy obciążeniu rezystancyjnym 0,3 - przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40ms 0,12 dla prądu przemiennego o napięciu U=250V/50Hz - przy obciążeniu indukcyjnym cosϕ=0,4 3 Wytrzymałość elektryczna izolacji - napięcie przemienne 2kV/50Hz/1min. - napięcie udarowe 5kV; 1,2/50µs Odporność na zakłócenia zewnętrzne 2,5kV/1MHz/400Ud/s Zakres temperatur pracy ( )K, (-5 40) C Wilgotność względna 80% Stopień ochrony obudowy IP 40 Masa zespołu 6,5kg

16 KRT KTLOGOW ZGODNOŚĆ Z WYMGNIMI NORM Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) PN-EN 50263:2004 Izolacja PN-EN :2005 Inne PN-86/E-88600; PN-EN :2000; PN-EN :2002 PN-EN :1999 PN-EN :2003 PN-EN :1999 PN-EN :1998 PN-EN :1999 PN-IEC :1994 GWCJ I SERWIS Na zespoły udzielana jest 24-miesięczna gwarancja od daty sprzedaży. Producent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz usługi w zakresie badań pomontażowych i okresowych zespołów. Numery telefonów: - informacja techniczna (0-32) zgłoszenie napraw serwisowych (0-32) lub telefon kontaktowy (całodobowy) (0-32) SPOSÓ ZMWINI W zamówieniu należy podać nazwę urządzenia, wersję wykonania, wartość pomocniczego napięcia zasilającego, wartość prądu i napięcia pomiarowego oraz rodzaj obudowy. Przykład: Cyfrowy Zespół utomatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej: wykonanie 3 220V/5/100V dla Upn=220V DC, In=5, Un=100V, obudowa natablicowa dres firmy: Kopex Electric Systems S.. ul. ZEG-ENERGETYK iskupa urschego 3, Spółka Tychy z o.o. tel.: ul. iskupa urschego , TYCHY fax: tel. 00 (032) serwis: Dział Marketingu i Sprzedaży tel: (032) , tel./fax.: (032)

17 Zakład Chorzów ul. Opolska Chorzów Zakład Tychy ul. iskupa urschego Tychy Kopex Electric Systems S.. ul. iskupa urschego 3, Tychy tel.: fax: serwis:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej pola łącznika szyn SN CZAZ CR

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik napięciowo-czasowy

Przekaźnik napięciowo-czasowy Przekaźnik napięciowo-czasowy - 2/11 - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo - czasowy jest przeznaczony do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej m. in. jako zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej pola pomiarowego SN CZAZ PR ZEG-E Kopex Electric Systems S.A.

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ RPz-410 Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA

KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I I STEROWNICZEJ SILNIKA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO WN WN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej silnika asynchronicznego WN ZEG-E Kopex Electric

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki

Bardziej szczegółowo

CZAZ-L+ i Sterowniczej linii SN

CZAZ-L+ i Sterowniczej linii SN KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ LINII SN I STEROWNICZEJ LINII SN Cyfrowy Zespół

Bardziej szczegółowo

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej jako trójfazowe

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN W SIECI UZIEMIONEJ PRZEZ REZYSTOR

KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN W SIECI UZIEMIONEJ PRZEZ REZYSTOR CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN W SIECI UZIEMIONEJ PRZEZ REZYSTOR Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48

Bardziej szczegółowo

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIO STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej strony górnej transformatora WN/SN ZASTOSOWANIE Cyfrowy Zespół

Bardziej szczegółowo

KARTAKATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ BATERII KONDENSATORÓW SN CZAZ - KR

KARTAKATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ BATERII KONDENSATORÓW SN CZAZ - KR KARTA KARTAKATALOGOWA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ BATERII KONDENSATORÓW SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej baterii

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik napięciowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik napięciowo - czasowy ZEG-E EE KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo - czasowy EG-E EE 426006.01 KARTA KATALGWA CHARAKTERYSTYKA GÓLNA astosowanie Przekaźnik napięciowo - czasowy RET-425 jest przeznaczony do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ

CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ KARTA KATALOGOWA KARTA KARTA KATALOGOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN CYFROWY ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE KARTA KATALOGOWA

ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe jest przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe jest przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie częstotliwościowe RFT-451 ZEG-E EE426056.02

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032)

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032) ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (03) 37-14-58; tel./fax (03) 37-00-3 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie nadprądowo - czasowe RITz-430 WYKONANIE ZEG-E

Bardziej szczegółowo

CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA

CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA SN/0,4kV ZEG-ENERGETYKA Sp. Sp. z o.o. z o.o. oddział oddział w w Tychach ul. ul. Fabryczna Fabryczna 2, 2, 43-100

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH

PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14

Bardziej szczegółowo

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A Zastosowanie Urządzenia izaz100 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, jednofunkcyjnych, bez opcji komunikacji, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

RET-325 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RET-325 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA ASTSWANIE Przekaźnik napięciowo - czasowy RET- 325 Przekaźniki napięciowo-czasowe, typu, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie obwodów prądu stałego mzaz-dc

Zabezpieczenie obwodów prądu stałego mzaz-dc Zabezpieczenie obwodów prądu stałego mzaz-dc KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie obwodów prądu stałego typu mzaz-dc przeznaczone jest głównie do kontroli napięcia i prądu

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej silnika asynchronicznego WN ZEG-E EE 426064.02

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej silnika asynchronicznego WN ZEG-E EE 426064.02 Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej silnika asynchronicznego WN CZAZ-MSE ZEG-E EE 426064.02 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej CZAZ-MSE

Bardziej szczegółowo

CZAZ-T CZAZ-TSE ZEG-E. transformatora SN/0,4kV KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA

CZAZ-T CZAZ-TSE ZEG-E. transformatora SN/0,4kV KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej TRANSFORMATORA SN/0,4kV TRANSFORMATORA SN/0,4kV transformatora SN/0,4kV

Bardziej szczegółowo

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik podprądowy do kontroli prądu w napięciowych obwodach układów pomiarowych, przeznaczony do

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń Zintegrowany sterownik zabezpieczeń EH-P/15/01.xx Karta produktu CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Zintegrowany sterownik zabezpieczeń typu EH-P/15/01.xx jest wielofunkcyjnym zabezpieczeniem służącym do ochrony

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA KARTAKATALOGOWA. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA KARTAKATALOGOWA. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ZASILAJĄCEGO SN ZSZ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl KARTA INSTRUKCJA KATALOGOWA OBSŁUGI CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

CZAZ-T1, CZAZ-T2, CZAZ-T3

CZAZ-T1, CZAZ-T2, CZAZ-T3 CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA SN/0,4kV CZAZ-T1, CZAZ-T2, Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48

Bardziej szczegółowo

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Uniwersalne zabezpieczenie napięciowe typu mzaz-u to urządzenie przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OD MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA

ZABEZPIECZENIE OD MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA mzaz Pz ZABEZPIECZENIE OD MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie od mocy zwrotnej typu mzaz-pz reaguje na zmianę kierunku mocy czynnej w układach trójfazowych

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO mzaz-pr Kope Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 tel/fa.: 00 48 32 327 00 32 serwis.: 00 48 32 327 14 57

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej. dla pól elektroenergetycznej sieci rozdzielczej średniego napięcia

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej. dla pól elektroenergetycznej sieci rozdzielczej średniego napięcia ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. oddział w Tychach ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy www.zeg-energetyka.pl sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93 Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej

Bardziej szczegółowo

Sterownik polowy CZIP -PRO

Sterownik polowy CZIP -PRO Sterownik polowy CZIP -PRO cyfrowe zabezpieczenia, automatyki, pomiary, sterowanie, rejestracja i komunikacja Zabezpieczenie konduktancyjne ziemnozwarciowe z algorytmem adaptacyjnym detekcja zwarć doziemnych

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przeka niki czasowe serii Rto-2 przeznaczone s do stosowania jako elementy opó niaj ce w układach automatyki i zabezpiecze. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

RTo-2 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY

RTo-2 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

RTo-1 / RTo-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY

RTo-1 / RTo-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY RTo-1 / RTo-2 Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-7 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym systemem szyn zbiorczych. Łącznik szyn może znajdować się na dowolnym

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa ABS przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary zewnętrzne urządzenia przedstawiono na rys.

Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa ABS przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary zewnętrzne urządzenia przedstawiono na rys. 1 73,0 mm 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola uziemianego. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej linii SN

ZEG-E. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej linii SN ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. oddział w Tychach ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy www.zeg-energetyka.pl sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93 Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających PS-2 65,0 mm 72,0 mm ZASILANIE 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-2 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

mzaz T ZABEZPIECZENIE TRANSFORMATORA SN / 0,4 kv

mzaz T ZABEZPIECZENIE TRANSFORMATORA SN / 0,4 kv mzaz T ZABEZPIECZENIE TRANSFORMATORA SN / 0,4 kv KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie transformatora SN/0,4kV typu mzaz-t jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

mzaz PR ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO KARTA KATALOGOWA

mzaz PR ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO KARTA KATALOGOWA mzaz PR ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie pola pomiarowego typu mzaz-pr to urządzenie przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

mzaz I UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE KARTA KATALOGOWA

mzaz I UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE KARTA KATALOGOWA mzaz UNWERSALNE ZABEZPECZENE NADPRĄDOWE KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Uniwersalne zabezpieczenie nadprądowe typu mzaz- jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA OPIS TECHNICZNY APLIKACJE. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA OPIS TECHNICZNY APLIKACJE. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Bardziej szczegółowo

CZAZ UM CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ DLA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO I SYNCHRONICZNEGO WN KARTA KATALOGOWA

CZAZ UM CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ DLA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO I SYNCHRONICZNEGO WN KARTA KATALOGOWA CZAZ UM CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ DLA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO I SYNCHRONICZNEGO WN KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWACZAZ-UM CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZASTOSOWANIE Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Schemat funkcjonalny karty MMN-3

Rys. 1 Schemat funkcjonalny karty MMN-3 Karta monitoringu napięć typu MMN-3 1. PRZEZNACZENIE. Karta MMN-3 przeznaczona jest do monitorowania stanu napięć trójfazowych w obwodach pomiaru energii. Modułowa konstrukcja karty zgodna jest ze standardem

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Zespół zabezpieczeń średniego napięcia

Zespół zabezpieczeń średniego napięcia Zespół zabezpieczeń średniego napięcia SKRÓCONA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA - 1 - Skrócona - DTR _12.2017 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zespół zabezpieczeń średniego napięcia, typu, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej linii WN ZEG-E

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej linii WN ZEG-E Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej linii WN ZEG-E CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA!"Wielofunkcyjny zestaw zabezpieczeń, zapewniający szybkie i pewne eliminowanie stanów zwarciowych i awaryjnych!"zaawansowana

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna. 1. kat iii. Ethernet.

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna.  1. kat iii. Ethernet. c kat iii piec ze eńs ieczeń Bezpieczeństwo elektr yczne Ḵ - MIERNIK SyNCHRONIzACJI Przejrzysta wizualizacja parametrów (różnica częstotliwości, napięć i przesunięcia fazowego) na kolorowym wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA . ZASTOSOWANIE Przekaźnik automatyki LRW- przeznaczony jest dla rozdzielni 0kV z jednym systemem szyn zbiorczych. Na dowolnym polu może znajdować się łącznik szyn, który może pracować jako wyłącznik lub

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA . ZASTOSOWANIE Przekaźnik automatyki LRW- przeznaczony jest dla rozdzielni kv z jednym systemem szyn zbiorczych. Na dowolnym polu może znajdować się łącznik szyn, który może pracować jako wyłącznik lub

Bardziej szczegółowo

mzaz L ZABEZPIECZENIE LINII ŒREDNIEGO NAPIÊCIA

mzaz L ZABEZPIECZENIE LINII ŒREDNIEGO NAPIÊCIA mzaz L ZABEZPIECZENIE LINII ŒREDNIEGO NAPIÊCIA KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie linii średniego napięcia typu mzaz-l jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

REFT-430 TRÓJFAZOWY PRZEKA NIK NAPIÊCIOWO-CZASOWY DLA SIECI FALOWNIKOWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

REFT-430 TRÓJFAZOWY PRZEKA NIK NAPIÊCIOWO-CZASOWY DLA SIECI FALOWNIKOWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA TRÓJFAZOWY PRZEKANIK NAPIÊCIOWO-CZASOWY DLA SIECI FALOWNIKOWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 2 3 Uwagi producenta 4. Miejsce instalacji Instalowanie urządzeń dopuszcza się w pomieszczeniach pozbawionych

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2.

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2. 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie CSA-16 służy do optycznej i akustycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, oraz sygnalizowanie awarii i zakłóceń w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY TRÓJSTOPNIOWY

PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY TRÓJSTOPNIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY TRÓJSTOPNIOWY RIT-433A Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY RET-430A

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY RET-430A DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi... EE424034 0 - EE 428081.01

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY. RIoT-400

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY. RIoT-400 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi... EE424035 0 - EE

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2.

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2. CSA-16 138 mm 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie CSA-16 służy do optycznej i akustycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, oraz sygnalizowanie awarii i zakłóceń w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie urządzeń EAZ.

Wymagania w zakresie urządzeń EAZ. Wymagania w zakresie urządzeń EAZ. 1. Dokumenty jakości. Wymaga się, aby kwalifikowane urządzenia EAZ spełniały odpowiednie wymagania w zakresie: jakości i bezpieczeństwa. Wymagania te powinny być potwierdzone

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

RT-4 PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RT-4 PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA 1. Zastosowa. Przekaźniki czasowe serii RT-4... przeznaczone są do stosowania jako elementy opóźniające w układach automatyki i zabezpieczeń. 2. Budowa. Przekaźniki

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1011 S F16-1011 S F6-1111 S F16-1111 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa. Przekaźnik nadprądowo-czasowy RIT-430A DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa. Przekaźnik nadprądowo-czasowy RIT-430A DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Przekaźnik nadprądowo-czasowy DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA - 1 - DTR _04.2019 SPIS TREŚCI 1. Uwagi producenta 1.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa 1.2. Wykaz przyjętych norm 1.3. Przechowywanie i transport

Bardziej szczegółowo

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów

Bardziej szczegółowo

Zakres pomiar. [V] AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC

Zakres pomiar. [V] AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC 25 Elektroniczny Pomiarowy Przekaźnik Nad - lub Podnapięciowy REx-11 Przekaźnik jednofunkcyjny o działaniu bezzwłocznym Napięcie pomiarowe jest równocześnie napięciem zasilającym Możliwość zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

CZAZ-MS1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO WN

CZAZ-MS1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO WN CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO WN Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32

Bardziej szczegółowo

WPW-1 ma 2 wejścia sygnalizacyjne służące do doprowadzenia informacji o stanie wyłącznika.

WPW-1 ma 2 wejścia sygnalizacyjne służące do doprowadzenia informacji o stanie wyłącznika. 1. ZASTOSOWANIE Wskaźnik położenia wyłącznika WPW-1 przeznaczony jest do użytku między innymi w układach automatyki i energetyki przemysłowej. Znajduje zastosowanie w tablicach synoptycznych w rozdzielniach.

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo przekaźniki posiadają zestyk słaby do sygnalizacji zadziałania lub pobudzenia układu rezerwowania wyłączników LRW.

Dodatkowo przekaźniki posiadają zestyk słaby do sygnalizacji zadziałania lub pobudzenia układu rezerwowania wyłączników LRW. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźniki wyłączające PHU-2, PHU-3, PHU-4 stosowane są do sterowania cewkami wyłączników mocy. Charakteryzują się bardzo krótkim czasem załączania (poniżej 3ms). Wszystkie przekaźniki

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA PRZEZNACZENIE Moduł komunikacyjny CZAZ-COM przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad Cyfrowymi

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej

Bardziej szczegółowo

Brak zasilania Wyłączony / Awaria. Ctrl +S Ctrl - S +24V. Uszkodz. zas. Ctrl +S Ctrl - S +24V MZT-924 B. Zasilacz nieczynny.

Brak zasilania Wyłączony / Awaria. Ctrl +S Ctrl - S +24V. Uszkodz. zas. Ctrl +S Ctrl - S +24V MZT-924 B. Zasilacz nieczynny. Przykładowy schemat połączeń dwóch równolegle pracujących zasilaczy. MZT-92A + sygnal. Zanik nap. zas. "1" Zanik nap. zas. "2" Wyłączony / Awaria sygnały np. do MSA-9 Nap. zasilania "1" Listwa zasilania

Bardziej szczegółowo

Szybkie przekaźniki pośredniczące mocne PHU-2 PHU-3 PHU-4

Szybkie przekaźniki pośredniczące mocne PHU-2 PHU-3 PHU-4 Szybkie przekaźniki pośredniczące mocne PHU-2 PHU-3 PHU-4 1 1. ZASTOSOWANIE Przekaźniki wyłączające PHU-2, PHU-3, PHU-4 stosowane są do sterowania cewkami wyłączników mocy. Ich wspólną cechą jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Nowe sterowniki SZR 12/2016

Nowe sterowniki SZR 12/2016 Nowe sterowniki SZR 12/2016 1 Aktualna oferta sterowników SZR 2 urządzenia o zbliżonych możliwościach z portem komunikacyjnym RS 232 z portem komunikacyjnym RS 232 / RS 485 Słabe strony: Brak sterownika

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK POŁOŻENIA ZACZEPÓW TRANSFORMATORA DEC-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

WSKAŹNIK POŁOŻENIA ZACZEPÓW TRANSFORMATORA DEC-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA WSKAŹNIK POŁOŻENIA ZACZEPÓW TRANSFORMATORA DEC-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Wskaźnik położenia przełącznika zaczepów DEC-1 służy do wizualizacji numeru zaczepu transformatora. 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo