SKUTECZNOŚĆ CZUJNIKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCIOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZIEMNYCH OPOROWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKUTECZNOŚĆ CZUJNIKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCIOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZIEMNYCH OPOROWYCH"

Transkrypt

1 SKUTECZNOŚĆ CZUJNKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZEMNYCH OPOROWYCH Bartosz Olejnik nstytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej 1. Wstęp Czujniki przepływu prądu zwarciowego (nazywane też inaczej detektorami bądź też wskaźnikami zwarć) pracują w sieciach średniego napięcia od wielu lat. Nawet pomimo ich, często, prostej konstrukcji skutecznie wspomagają i ułatwiają eksploatację sieci. Wykorzystywane są do odcinkowej lokalizacji i sygnalizacji zwarć tak doziemnych jak i międzyfazowych. Urządzenia tego typu często wyposażone są w układy służące do ich łączności z systemem nadzoru operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), dzięki czemu informacja o lokalizacji uszkodzonego odcinka sieci dostarczana jest niemal natychmiastowo do dyspozycji ruchu [1]. Stosując w sieci odpowiednio dużą liczbę wskaźników przepływu prądu zwarciowego można kilkukrotnie skrócić czas przerwy w zasilaniu odbiorców oraz, co ważne dla OSD, zmniejszyć straty z tytułu niedostarczonej energii. Czujniki przepływu prądu zwarciowego są urządzeniami zwykle tanimi, wyposażonymi w większości w proste układy detekcji zakłóceń oparte na pomiarze składowej zerowej prądu. Tego typu kryteria są dostatecznymi w przypadku detekcji zwarć niskooporowych, jednakże w zasadzie w ogóle nie nadają się do wykrywania zwarć doziemnych oporowych, podczas których rezystancja przejścia między przewodem fazowym a ziemią może sięgać kilku kiloomów. W niniejszym artykule teza ta zostanie potwierdzona w oparciu o przeprowadzone analizy i obliczenia.. Obliczanie wartości prądów zwarć doziemnych w sieci średniego napięcia i nastaw wskaźników Najczęściej spotykane zależności opisujące wielkości ziemnozwarciowe w sieciach SN o nieskutecznie uziemionym punkcie neutralnym nie uwzględniają impedancji wzdłużnych elementów systemu elektroenergetycznego. Chociaż postępowanie takie nie jest do końca uzasadnione, to zależności te zapewniają wystarczającą dokładność i mogą z powodzeniem służyć do obliczania nastaw różnego typu zabezpieczeń []. Zależności pomijające impedancje wzdłużne przedstawiają wzory:

2 U U 0 L (1) k 1 ULCS ( d 0 js) () We wzorach (1) oraz (): U 0 - składowa zerowa napięcia w sieci, - współczynnik ziemnozwarciowy, U L - napięcie fazowe, przyjmowane jako napięcie w warunkach znamionowych, np. 15/3 kv, k1 - prąd w miejscu zwarcia doziemnego, C S - zastępcza pojemność doziemna sieci, d 0 - współczynnik tłumienia sieci, s - współczynnik rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej. Współczynnik ziemnozwarciowy może być wyznaczony według zależności: 1 (3) 1 R C ( d 0 js) F w której R F - rezystancja przejścia między przewodem fazowym a ziemią w miejscu zwarcia. Współczynnik rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej s jest wyznaczany z uproszczonej zależności: s L CS s (4) CS W przypadku sieci skompensowanej (także z AWSCz) L to wartość składowej biernej prądu dławika kompensacyjnego (w przybliżeniu równa prądowi pracy na wybranym zaczepie) natomiast CS to prąd pojemnościowy sieci []. Współczynnik rozstrojenia kompensacji s ma wartość dodatnią w sieci przekompensowanej, ujemną w sieci niedokompensowanej. W sieciach uziemionych przez rezystor lub izolowanych przyjmuje się wartość s = -1. Współczynnik tłumienia sieci d 0 oblicza się z wystarczającą dokładnością z bardzo uproszczonej zależności: R d0 (5) za R przyjmując znamionową wartość prądu ziemnozwarciowego rezystora w punkcie neutralnym (dla sieci z rezystorem) lub też, dla sieci skompensowanych, wartość prądu wymuszanego po stronie pierwotnej przez układ AWSCz. CS

3 Wartość prądu ziemnozwarciowego płynącego przez zabezpieczenie lub czujnik zainstalowane na początku odcinka sieci (rys. 1) oblicza się korzystając z zależności: kz 0 ( s a) CS d (6) gdzie a - względny udział pojemnościowego prądu zwarcia doziemnego danej linii w pojemnościowym prądzie całej sieci. Rys. 1. Prąd w miejscu zwarcia oraz prąd w miejscu zainstalowania czujnika (zabezpieczenia) podczas doziemienia w sieci SN Czujniki przepływu prądu zwarciowego oparte na kryterium prądowym powinno się nastawiać tożsamo z zabezpieczeniami tego samego typu. Należy zatem do wyznaczenia nastawy korzystać z zależności: k (7) b CL 0nast 0 k pi0 W powyższym wzorze: k b - współczynnik bezpieczeństwa, przyjmowany zwykle równy 1,1, CL - prąd pojemnościowy zabezpieczanego odcinka linii, k p - współczynnik powrotu, przyjmowany równy 0,98, ϑ i0 - przekładnia przekładnika Ferrantiego/Holmgreena w polu liniowym, tutaj przyjmowana równa 1, 0µ - prąd uchybowy, przyjmowany równy 0,0 A. Warunek czułości dany jest zależnością: k c CS d 0 ( a s) 0nast i0 0 (8)

4 3. Sieć z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor Do celów obliczeniowych założono, że prąd pojemnościowy sieci CS = 10 A. Ponieważ w tego typu układach zakłada się, że współczynnik tłumienia d 0 powinien wynosić około d 0 = 1,, wartość znamionowego prądu ziemnozwarciowego rezystora przyjętą równą R = 150 A, co daje jego rezystancję znamionową równą R R = 57,74. W tablicy 1. przedstawione zostały wartości współczynników ziemnozwarciowych dla różnych przejścia w sieci o parametrach podanych wyżej, przy czym współczynnik obliczany był z zależności (3). Tablica 1. Wartości współczynników ziemnozwarciowych dla różnych rezystancji przejścia R F w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor R F [] ,997-0,976-0,753-0,558-0,81-0,144-0,071-0,07 - j0,003 j0,033 j0,1 j0,45 j0,6 j0,151 j0,087 j0,038 Obliczone wartości prądu ziemnozwarciowego w miejscu zainstalowania czujnika zgodnie z zależnością (6), dla różnych wartości prądu pojemnościowego linii, przedstawiono w tablicy. Tablica zawiera także nastawy czujników przepływu prądu zwarciowego 0nast obliczone zgodnie z zależnością (7) i zaokrąglone w górę do wielokrotności 5. W tablicy. za podwójną linią i wyróżnione pogrubieniem znajdują się takie zwarcia, które nie zostaną wykryte przez poprawnie nastawione czujniki przepływu prądu zwarciowego zainstalowane na początku linii. Wyraźnie widać, że w liniach o niewielkim prądzie pojemnościowym (czyli w praktyce w ciągach napowietrznych) skuteczność kryterium 0> jest wysoka. Można wykrywać zwarcia o rezystancji przejścia sięgającej kilku kiloomów. Wzrost CL nie powoduje znacznego spadku wartości składowej zerowej prądu w miejscu zainstalowania czujnika, jednakże w celu uniknięcia zadziałań zbędnych, należy zwiększyć jego nastawę. Sprawia to, że w liniach o dużym prądzie pojemnościowym kryterium 0> ma bardzo ograniczoną skuteczność.

5 Tablica. Wartości prądu ziemnozwarciowego kz w miejscu zainstalowania czujnika podczas zwarć w liniach o różnej wartości prądu pojemnościowego i dla różnych rezystancji przejścia R F w sieci uziemionej przez rezystor CL 0nast R F [] [A] [A] ,19 16,07 6,49 36,43 16,10 8,33 4,4 3, ,77 159,99 61,69 35,96 15,90 8,3 4,19 3, ,83 157,45 60,71 35,39 15,64 8,10 4,1 3, ,96 154,98 59,76 34,84 15,40 7,97 4,05 3, ,19 15,59 58,84 34,30 15,16 7,85 3,99 3, ,5 150,9 57,95 33,78 14,93 7,73 3,93 3, ,93 148,07 57,09 33,8 14,71 7,61 3,87 3,11 Należy pamiętać, że w przypadku nastawy, dla której współczynnik czułości k c, liczony według zależności (8), osiągnie wartość niższą od 1, czujnik nie wykryje żadnego zwarcia, nawet metalicznego. Najczęściej wymaga się, aby k c wynosiło nie mniej niż 1,5, a nawet. W przypadku rozpatrywania zagadnienia skuteczności detekcji zwarć doziemnych istotne jest rozpatrzenie także wpływu wartości współczynnika tłumienia sieci d 0 na wartość wykrywanej rezystancji przejścia zwarcia doziemnego. Wyniki zostały przedstawione na rysunku. Omawiana analiza przeprowadzona została dla nastawy czujnika z maksymalnym możliwym współczynnikiem czułości (k c = 1), natomiast rezystancja przejścia obliczana była z zależności (9) przyjmując za 0µ = 3 A. R F max CS d kb k 0 CL p ( s a) 0 C kb k s p d CL o s 0 (9)

6 Rys.. Wpływ wartości współczynnika tłumienia d 0 i prądu pojemnościowego linii na wartość wykrywanej rezystancji przejścia zwarcia doziemnego w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor Wniosek częściowy z tej części artykułu jest taki, że kryterium 0> stosowane do wykrywania doziemień przez czujniki przepływu prądów zwarć doziemnych w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor jest skuteczne dla stosunkowo niewielkiego spektrum rezystancji przejścia, zwłaszcza dla linii o dużym udziale prądu pojemnościowego w prądzie całej sieci. Wpływ współczynnika tłumienia sieci d 0 (a więc wartość znamionowego prądu ziemnozwarciowego rezystora) jest niewielki, przy czym logicznym jest, że jego zwiększenie poprawia skuteczność detekcji doziemień. Należy jednak pamiętać o bardzo znacznym wzroście zagrożenia porażeniowego w sieci z rezystorami pierwotnymi o dużej wartości znamionowego prądu ziemnozwarciowego. 4. Sieć skompensowana Do analizy zachowania się czujników przepływu prądu zwarciowego w sieci skompensowanej założono, że, podobnie jak w przypadku sieci z rezystorem opisywanej w punkcie 3, wartość prądu pojemnościowego całej sieci będzie równa CS = 10 A. W takim przypadku optymalna wartość prądu dławika kompensującego zawiera się w przedziale: 1,05 1, A dł CS dł (10)

7 Założono dł = 13 A. Dla takiej sieci wartość współczynnika kompensacji ziemnozwarciowej s = 0,1. Przyjęto także, że w układzie pracuje automatyka wymuszania składowej czynnej (AWSCz), przy czym AWSCz = 0 A. Współczynnik tłumienia sieci w takim przypadku jest równy d 0 = 0,167. Tablica 3. przedstawia wartości współczynników ziemnozwarciowych β dla różnych wartości rezystancji przejścia R F i sieci z założeniami jak wyżej. Tablica 3. Wartości współczynników ziemnozwarciowych dla różnych rezystancji przejścia R F w sieci skompensowanej o parametrach jak w punkcie 4. R F [] ,997 + j0,001 0,977 + j0,013 0,80 + j0,090 0,660 + j0,15 0,40 + j0,135 0,57 + j0,108 0,143 + j0,170 0,061 + j0,033 Prąd zwarciowy w miejscu zainstalowania czujnika kz dla sieci skompensowanej oblicza się, podobnie jak dla sieci uziemionej przez rezystor, z zależności (6). Obliczone nastawy czujników doziemień umieszczone są w kolumnie nast tablicy 4. Tablica 4. Wartości prądu ziemnozwarciowego kz w miejscu zainstalowania czujnika podczas zwarć w liniach o różnej wartości prądu pojemnościowego i dla różnych rezystancji przejścia R F w sieci uziemionej przez rezystor CL 0nast R F [] [A] [A] ,80 3,31 19,5 16,03 10,54 6,65 3,81 1, ,19 5,66 1,19 17,64 11,60 7,3 4,19 1, ,66 9,06 4,00 19,98 13,13 8,8 4,74, ,5 3,84 7,1,58 14,84 9,36 5,36, ,65 36,88 30,47 5,36 16,67 10,5 6,0, ,96 41,10 33,95 8,6 18,58 11,7 6,71, ,41 45,46 37,55 31,6 0,55 1,96 7,4 3,4

8 Skuteczność wykrywania zwarć doziemnych przez czujniki przepływu prądu zwarciowego bazujące tylko na kryterium 0> jest dużo niższa w sieci skompensowanej z AWSCz niż w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor. W tym przypadku prawdopodobne jest niewykrycie zwarcia także w linii o bardzo małym prądzie pojemnościowym. Graniczne wartości wykrywania zwarć doziemnych w przypadku sieci skompensowanej z AWSCz dla różnych prądów pojemnościowych linii CL oraz różnych wartości współczynnika rozstrojenia kompensacji przedstawia rysunek 3. Rys. 3. Wpływ wartości współczynnika rozstrojenia kompensacji i prądu pojemnościowego linii na wartość wykrywanej rezystancji przejścia zwarcia doziemnego w sieci skomepensowanej Z punktu widzenia skuteczności detekcji zwarć doziemnych przez czujniki przepływu prądu zwarciowego bardzo istotna jest poprawna wartość współczynnika rozstrojenia kompensacji s, tzn. należy dobrać do danej sieci dławik kompensacyjny o takim prądzie znamionowym jak w zależności (10). Jakiekolwiek zwarcie może być wykryte w sieci idealnie skompensowanej (czyli CS = dł ) tylko w liniach, których udział a < 0,17, czyli w rozpatrywanym przypadku CL < 0 A. W sieciach niedokompensowanych czujniki (i zabezpieczenia) bazujące na kryterium 0> będą działać tylko w bardzo specyficznych przypadkach zwarć o bardzo małych rezystancjach przejścia. Warto tutaj wspomnieć, że analizy są prowadzone dla minimalnej możliwej nastawy, czyli maksymalnego możliwego do osiągnięcia współczynnika czułości wskaźnika. Zwiększenie nastawy, a więc zmniejszenie czułości, pociągnie za sobą pogorszenie skuteczności czujników.

9 5. Wnioski W niniejszym artykule przedstawione zostały problemy związane ze skutecznością czujników przepływu prądu zwarciowego, montowanymi współcześnie w sieciach średniego napięcia pracujących z dowolnym sposobem pracy punktu neutralnego. Tutaj skupiono się jednak tylko na układach pracujących z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor oraz sieci skompensowanej jako tych najczęściej spotykanych w praktyce. Analiza wskazuje jednoznacznie, że czujniki oparte tylko na pomiarze składowej zerowej prądu i operujące tylko na kryterium 0> mają w omawianych sieciach trudne warunki pracy. W obu przypadkach nawet poprawnie nastawione czujniki mogą nie zasygnalizować wystąpienia doziemienia. Problem występuje szczególnie w liniach o dużej wartości prądu pojemnościowego CL i, co oczywiste, przy dużych rezystancjach przejścia R F. Zależność skuteczności wykrywania zwarć w sieci z rezystorem jest w zasadzie niezależna od wartości współczynnika d 0, natomiast w przypadku kompensacji istnieje bardzo silne powiązanie między współczynnikiem rozstrojenia kompensacji s a efektywnością czujników. Należy zatem, w sieciach wyposażonych w czujniki, szczególnie dbać o jego poprawną wartość. Warto także dodać, że gdy s < 0,1 to może zajść sytuacja, że nawet zwarcie metaliczne nie zostanie wykryte przez poprawnie nastawiony czujnik. Należy jednocześnie wyraźnie podkreślić, że wszystkie analizy prowadzone były dla najbardziej optymistycznych założeń, tzn. współczynnik czułości kc przy wyznaczaniu maksymalnej wykrywanej rezystancji przejścia wynosił zawsze k c = 1. W praktyce, w celu uniknięcia zbędnych alarmów i zadziałań, czujniki nastawia się tak, aby k c 1,5, co znacznie zmniejsza skuteczność tych urządzeń. Wydaje się, że jedną z możliwości poprawienia efektywności działania wskaźników przepływu prądu zwarciowego jest modyfikacja kryteriów i algorytmów decyzyjnych, np. zastosowanie warunku Y0> [3]. Literatura [1] Marciniak L.: Efektywność ziemnozwarciowych zabezpieczeń impulsowoprądowych, Przegląd Elektrotechniczny, 04/014, str. 133, wyd. SGMA-NOT. [] Hoppel W.: Współczesne rozwiązania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć o nieskutecznie uziemionym punkcie neutralnym, NPE, /014, str. 4, wyd. SEP. [3] Lorenc J.: Admitancyjne zabezpieczenia ziemnozwarciowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 007.

Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor

Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor Artykuł ukazał się w Wiadomościach Elektrotechnicznych, nr 7/008 dr inż. Witold Hoppel, docent PP dr hab. inż. Józef Lorenc. profesor PP Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki Wpływ impedancji

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN.

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Firma Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET Sp. z o.o., jako producent

Bardziej szczegółowo

W.Hoppel, J.Lorenc: Ogólna ocena sposobów str.1.

W.Hoppel, J.Lorenc: Ogólna ocena sposobów str.1. W.Hoppel, J.Lorenc: Ogólna ocena sposobów str.1. Artykuł przygotowany na konferencję naukową Współczesna problematyka sieci średnich napięć, 16 18 października 2007 Kórnik k/poznania dr inż. Witold HOPPEL

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości Spis treści Spis treści Oznaczenia... 11 1. Wiadomości ogólne... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Przyczyny i skutki zwarć... 15 1.3. Cele obliczeń zwarciowych... 20 1.4. Zagadnienia zwarciowe w statystyce...

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN. Zagadnienia ogólne

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN. Zagadnienia ogólne Zaezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN Zagadnienia ogólne dr inż. Andrzej Juszczyk AREVA T&D sp. z o.o. Zaezpieczenia ziemnozwarciowe. Zagadnienia ogólne. e-mail: andrzej.juszczyk@areva-td.com Zaezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Kompensacja prądów ziemnozwarciowych

Kompensacja prądów ziemnozwarciowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Artykuł opublikowany w kwartalniku Automatyka Zabezpieczeniowa w 2002 r.

Artykuł opublikowany w kwartalniku Automatyka Zabezpieczeniowa w 2002 r. Artykuł opublikowany w kwartalniku Automatyka Zabezpieczeniowa w 2002 r. Dr inż. Witold Hoppel Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej Inż. Andrzej Pokojski Zakład Energetyczny Gorzów SA Nietypowe

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I ANALIZA NARAŻEŃ PRZEPIĘCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ

MODELOWANIE I ANALIZA NARAŻEŃ PRZEPIĘCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ Szczepan MOSKWA Bartłomiej KERCEL MODELOWANIE I ANALIZA NARAŻEŃ PRZEPIĘCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ STRESZCZENIE Najczęstszą przyczynę uszkodzeń urządzeń w sieciach średnich napięć (SN) stanowią

Bardziej szczegółowo

Uziemienia ochronne betonowych słupów linii średniego napięcia (artykuł opublikowany w czasopiśmie Energetyka, nr 9/2011 )

Uziemienia ochronne betonowych słupów linii średniego napięcia (artykuł opublikowany w czasopiśmie Energetyka, nr 9/2011 ) dr inż.witold Hoppel Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki Uziemienia ochronne betonowych słupów linii średniego napięcia (artykuł opublikowany w czasopiśmie Energetyka, nr 9/2011 ) 1. Stan

Bardziej szczegółowo

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego: " 3 1,1 15,75 3 8,5

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego:  3 1,1 15,75 3 8,5 6. Obliczenia techniczne 6.1. Dane wyjściowe: prąd zwarć wielofazowych na szynach rozdzielni 15 kv stacji 110/15 kv Brzozów 8,5 czas trwania zwarcia 1 prąd ziemnozwarciowy 36 czas trwania zwarcia 5 moc

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników napięciowych

Układy przekładników napięciowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ O NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKCIE NEUTRALNYM

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ O NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKCIE NEUTRALNYM Podziękowania dla p. dr. inż. Edwarda Musiała za merytoryczne uwagi i przygotowanie edytorskie. WSPÓŁCZESNE ROZWĄZANA ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWARCOWYCH W SECACH ŚREDNCH NAPĘĆ O NESKUTECZNE UZEMONYM PUNKCE NEUTRALNYM

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA UZIEMIENIA PUNKTU NEUTRALNEGO SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

WYBRANE ZAGADNIENIA UZIEMIENIA PUNKTU NEUTRALNEGO SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Artykuł przygotowany na konferencję Automatyzacja sieci średnich napięć w KSE w Krasnobrodzie, 2002 r. Witold Hoppel Józef Lorenc Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki WYBRANE ZAGADNIENIA UZIEMIENIA

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ O NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKCIE NEUTRALNYM

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ O NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKCIE NEUTRALNYM WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ O NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKCIE NEUTRALNYM Witold Hoppel - Politechnika Poznańska 1. Wstęp Zwarcia doziemne w sieciach

Bardziej szczegółowo

Referat wygłoszony podczas konferencji "Zwarcia doziemne w sieciach SN", kwietnia 2001 zorganizowanej przez Zakład Energetyczny PŁOCK S.A.

Referat wygłoszony podczas konferencji Zwarcia doziemne w sieciach SN, kwietnia 2001 zorganizowanej przez Zakład Energetyczny PŁOCK S.A. Referat wygłoszony podczas konferencji "Zwarcia doziemne w sieciach SN", 11-13 kwietnia 2001 zorganizowanej przez Zakład Energetyczny PŁOCK S.A. dr inż.witold Hoppel Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Kryteria i algorytm decyzyjny ziemnozwarciowego zabezpieczenia zerowoprądowego kierunkowego linii WN i NN

Kryteria i algorytm decyzyjny ziemnozwarciowego zabezpieczenia zerowoprądowego kierunkowego linii WN i NN Maksymilian Przygrodzki, Piotr Rzepka, Mateusz Szablicki Politechnika Śląska, PSE Innowacje Sp. z o.o. Kryteria i algorytm decyzyjny ziemnozwarciowego zabezpieczenia zerowoprądowego kierunkowego linii

Bardziej szczegółowo

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa 10.01.2012 r. Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ dr inż. Witold Hoppel witold.hoppel@alpines.pl WSPÓŁCZESNE ROZWĄZANA ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWARCOWYCH W SECACH ŚREDNCH NAPĘĆ O NESKUTECZNE UZEMONYM PUNKCE NEUTRALNYM 1 1. Wstęp W sieciach średnich napięć (SN)

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE ZAGROŻENIA PORAŻENIOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UZIEMIENIA PUNKTU NEUTRALNEGO W SIECIACH SN FAX

OGRANICZANIE ZAGROŻENIA PORAŻENIOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UZIEMIENIA PUNKTU NEUTRALNEGO W SIECIACH SN FAX Artykuł opublikowany: International Conference on Elekctricity Distribution - CIRED, 1-4 June 1999, materiały konferencyjne wydane na CD-ROM pozycja 2_22. OGRANICZANIE ZAGROŻENIA PORAŻENIOWEGO W ZALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników prądowych

Układy przekładników prądowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211182 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385971 (51) Int.Cl. H02H 7/26 (2006.01) H02H 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH ĆWCZENE N 5 BADANE ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWACOWYCH. WPOWADZENE ZEOWO-PĄDOWYCH Metoda składowych symetrycznych, która rozwinęła się na początku 0 wieku, stanowi praktyczne narzędzie wykorzystywane do wyjaśniania

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

5. ZWARCIA DOZIEMNE W SIECI Z NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKTEM NEUTRALNYM. 5.1. Własności sieci z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym

5. ZWARCIA DOZIEMNE W SIECI Z NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKTEM NEUTRALNYM. 5.1. Własności sieci z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym 5. ZWACA DOZEMNE W SEC Z NESKUTECZNE UZEMONYM PUNKTEM NEUTALNYM 5.. Własności sieci z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym Do sieci pracujących z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym należą:

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015 EROELEKTR Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 014/015 Zadania z elektrotechniki na zawody II stopnia (grupa elektryczna) Zadanie 1 W układzie jak na rysunku 1 dane są:,

Bardziej szczegółowo

Sieci i zabezpieczenia. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni

Sieci i zabezpieczenia. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Sieci i zabezpieczenia Nazwa modułu w języku angielskim Networks and protections Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Uproszczona struktura sygnalizatora przepływu prądu zwarciowego 1

Rys. 1. Uproszczona struktura sygnalizatora przepływu prądu zwarciowego 1 Działanie detektorów zwarć międzyfazowych w sygnalizatorach przepływu prądu zwarciowego mgr inż. Bartosz Olejnik Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. Wstęp Niezawodność pracy sieci oraz

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania, charakterystykami,

Bardziej szczegółowo

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tekst zatwierdzony przez Zarząd Tekst obowiązujący od dnia 2017 roku Podpis i pieczęć osób zatwierdzających SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Artykuł przygotowany na konferencję naukową Współczesna problematyka sieci średnich napięć w 2007 r. Kórnik k/poznania

Artykuł przygotowany na konferencję naukową Współczesna problematyka sieci średnich napięć w 2007 r. Kórnik k/poznania Artykuł przygotowany na konferencję naukową Współczesna problematyka sieci średnich napięć w 2007 r. Kórnik k/poznania Witold HOPPEL, Józef LORENC Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA MIEJSCA ZWARCIA DOZIEMNEGO W SKOMPENSOWANEJ SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

LOKALIZACJA MIEJSCA ZWARCIA DOZIEMNEGO W SKOMPENSOWANEJ SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 82 Electrical Engineering 2015 Bartosz OLEJNIK* LOKALIZACJA MIEJSCA ZWARCIA DOZIEMNEGO W SKOMPENSOWANEJ SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Wraz z ciągle rosnącym

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego.. Wprowadzenie: Wykonując pomiary z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

JACEK KLUCZNIK OBLICZANIE WARTOŚCI PRĄDÓW W PRZEWODACH ODGROMOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

JACEK KLUCZNIK OBLICZANIE WARTOŚCI PRĄDÓW W PRZEWODACH ODGROMOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH JACEK KLUCZNIK OBLICZANIE WARTOŚCI PRĄDÓW W PRZEWODACH ODGROMOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH GDAŃSK 2017 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie siecią SN. Wskaźniki zkłóceń Easergy Flair 21D 22D 23D. Miej na oku prądy zakłóceniowe!

Zarządzanie siecią SN. Wskaźniki zkłóceń Easergy Flair 21D 22D 23D. Miej na oku prądy zakłóceniowe! Zarządzanie siecią SN 2006 Wskaźniki zkłóceń Easergy Flair 21D 22D 23D Miej na oku prądy zakłóceniowe! Zarządzanie siecią SN Easergy Flair 21D - 22D - 23D Autonomiczne wskaźniki zakłóceń Easergy Flair

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne Instrukcja do ćwiczenia Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2 Autorzy: dr hab. inż. Piotr GAWOR, prof. Pol.Śl. dr inż. Sergiusz

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Kryteria, dobór oraz własności

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Kryteria, dobór oraz własności Zabezpieczenia ziemnozwarciowe Kryteria, dobór oraz własności Dr inż. Andrzej Juszczyk AREVA T&D sp. z o.o. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Kryteria, dobór oraz własności. e-mail: andrzej.juszczyk@areva-td.com

Bardziej szczegółowo

Badania instalacji uziemiających stacji SN/nN

Badania instalacji uziemiających stacji SN/nN ANALZY BADANA PZEGLĄDY Badania instalacji uziemiających stacji SN/nN Witold Hoppel, Józef Lorenc Uziemienie stacji SN/nN powinno być oceniane pod względem wartości rezystancji, napięcia uziomowego i napięć

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych.

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych. 1. ZASADA DZIAŁANIA...1 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...4 3. PARAMETRY ZABEZPIECZENIA ZIEMNOZWARCIOWEGO...5 Zabezpieczenia : ZCS 4E od v

Bardziej szczegółowo

Przesyłanie energii elektrycznej

Przesyłanie energii elektrycznej KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Transmission of electric energy Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Przesyłanie energii elektrycznej A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

Nastawy zabezpieczeń w liniach SN z reklozerami Protection Settings in MV Lines with Reclosers

Nastawy zabezpieczeń w liniach SN z reklozerami Protection Settings in MV Lines with Reclosers ENERGETYKA (Power Engineering) vol. 8, nr 1 (27) 2017, marzec, ISSN 2082-4149 dr inż. Witold HOPPEL, e-mail: witold.hoppel@alpines.pl Politechnika Poznańska s. 6 21 DOI: 10.17274/AEZ.2017.27.01 Nastawy

Bardziej szczegółowo

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002)

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002) Andrzej Purczyński Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:00) W 10 krokach wyznaczane są: prąd początkowy zwarciowy I k, prąd udarowy (szczytowy)

Bardziej szczegółowo

Moc pobierana przez rezystory dociążające przeznaczone dla obwodów prądowych 3 5A. Moc pobierana przez rezystory przy znamionowej wartości prądu

Moc pobierana przez rezystory dociążające przeznaczone dla obwodów prądowych 3 5A. Moc pobierana przez rezystory przy znamionowej wartości prądu 1. PRZEZNACZENIE RD-30. RD-30 Zestawy rezystorów dociążających stosowane są w celu zapewnienia właściwych parametrów pracy przekładników pomiarowych. Zestaw typu RD-30 przeznaczony jest głównie dla obwodów

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1 Kraków, dn. 2014-02-10 Nr warunków: WP/005966/2014/O09R03 TD/. Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Wnioskodawca: Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

RD PRZEZNACZENIE RD-50. ZPrAE Sp. z o.o. 1

RD PRZEZNACZENIE RD-50. ZPrAE Sp. z o.o. 1 1. PRZEZNACZENIE RD-50. RD-50 Zestawy rezystorów dociążających typu RD-50 stosowane są w celu zapewnienia właściwych parametrów pracy przekładników pomiarowych (prądowych i napięciowych). Współczesne liczniki,

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

dr inż. Krzysztof Stawicki ks@zut.edu.pl

dr inż. Krzysztof Stawicki ks@zut.edu.pl Zakłócenia w układach elektroenergetycznych dr inż. Krzysztof Stawicki ks@zut.edu.pl e-mail: w temacie wiadomości proszę wpisywać tylko słowo STUDENT strona www: ks.zut.edu.pl/z Literatura Kacejko P.,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I-1-RE j ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYMAGANE TERMINY ICH WYKONANIA 1. Linie napowietrzne o znamionowym wyższym niż 1kV

Bardziej szczegółowo

Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP.

Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP. Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP. Dwa pół komplety zabezpieczeń podłączonych na dwóch końcach linii powinny być sfazowane ( połączenie zgodne z rysunkiem

Bardziej szczegółowo

Kompensacja mocy biernej w stacjach rozdzielczych WN/SN

Kompensacja mocy biernej w stacjach rozdzielczych WN/SN mgr inż. Łukasz Matyjasek Kompensacja mocy biernej w stacjach rozdzielczych WN/SN Dla dystrybutorów energii elektrycznej, stacje rozdzielcze WN/SN stanowią podstawowy punkt systemu rozdziału energii, której

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie wielkości zwarciowych według norm

Wyznaczanie wielkości zwarciowych według norm Zasady obliczeń wielkości zwarciowych nie ulegają zmianom od lat trzydziestych ubiegłego wieku i są dobrze opisane w literaturze. Szczegółowe zasady takich obliczeń są podawane w postaci norm począwszy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 56. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie powyżej 1 kv

Lekcja 56. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie powyżej 1 kv Lekcja 56. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie powyżej 1 kv W urządzeniach o napięciu powyżej 1 kv stosuje się ochronę przed: a) bezpośrednim dotknięciem części obwodu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od MΩ

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od MΩ Załącznik nr 4 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA 1 Linie napowietrzne o napięciu

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 II.

Bardziej szczegółowo

Badania instalacji uziemiających stacji SN/nN

Badania instalacji uziemiających stacji SN/nN Artykuł opublikowany: Wiadomości Elektrotechniczne, nr 9/2008. Witold Hoppel Józef Lorenc Badania instalacji uziemiających stacji SN/nN 1. Wstęp Uziemienie stacji SN/nN powinno być oceniane pod względem

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011 Nazwa przedmiotu: Urządzenia i sieci elektroenergetyczne KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki 2010/2011 Rodzaj i tryb studiów: Stacjonarne I stopnia Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Automatyka i

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Stacje i sieci elektroenergetyczne Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E36_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci

Bardziej szczegółowo

GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. PRZYŁĄCZANIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ URZĄDZEŃ WYTWÓRCZYCH, SIECI, URZĄDZEŃ ODBIORCÓW KOŃCOWYCH... 3 III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ... 32 IV.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja nastawień zabezpieczenia różnicowego transformatora RRTC-1 na podstawie wyników dotychczasowej eksploatacji

Optymalizacja nastawień zabezpieczenia różnicowego transformatora RRTC-1 na podstawie wyników dotychczasowej eksploatacji mgr inż. Sławomir Skrodzki mgr inż. Emil Tomczak Instytut Energetyki Warszawa. Optymalizacja nastawień zabezpieczenia różnicowego transformatora RRTC-1 na podstawie wyników dotychczasowej eksploatacji

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2. ANALIZA WARUNKÓW DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W PRZYPADKU WYSOKOREZYSTANCYJNYCH ZWARĆ Z ZIEMIĄ.

1. WSTĘP 2. ANALIZA WARUNKÓW DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W PRZYPADKU WYSOKOREZYSTANCYJNYCH ZWARĆ Z ZIEMIĄ. Problemy eksploatacji elektroenergetycznych sieci rozdzielczych średniego napięcia w aspekcie niezawodności elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej 31 PROBLEMY EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci P r o j e k t Tekst obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (korzystanie)

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (korzystanie) Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...5 II. PRZYŁĄCZANIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ URZĄDZEŃ WYTWÓRCZYCH, SIECI, URZĄDZEŃ ODBIORCÓW KOŃCOWYCH, POŁĄCZEŃ MIĘDZYSYSTEMOWYCH ORAZ LINII BEZPOŚREDNICH...5 II.1.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15 Spis treści 5 SPIS TREŚCI Spis treści Przedmowa do wydania czwartego... 11 1. Wyjaśnienia ogólne... 13 Spis treści 2. Charakterystyka normy PN-HD 60364 (IEC 60364)... 15 2.1. Układ normy PN-HD 60364 Instalacje

Bardziej szczegółowo

Referat B: SPOSOBY PRACY PUNKTU NEUTRALNEGO SIECI O NAPIĘCIU POWYŻEJ 1 kv

Referat B: SPOSOBY PRACY PUNKTU NEUTRALNEGO SIECI O NAPIĘCIU POWYŻEJ 1 kv Referat B. Sposoby pracy punktu neutralnego sieci o napięciu powyżej 1 kv str.b-1 Referat B: SPOSOBY PRACY PUNKTU NEUTRALNEGO SIECI O NAPIĘCIU POWYŻEJ 1 kv 1. Wstęp Problematyka wyboru sposobu pracy punktu

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji Generatory napięcia sinusoidalnego Drgania sinusoidalne można uzyskać Poprzez utworzenie wzmacniacza, który dla jednej częstotliwości miałby wzmocnienie równe nieskończoności. Poprzez odtłumienie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

Rozkład napięcia na łańcuchu izolatorów wiszących

Rozkład napięcia na łańcuchu izolatorów wiszących POLITECHNIKA LBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA RZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I TWN LABORATORIM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Ćw. nr 13 Rozkład napięcia na łańcuchu izolatorów wiszących Grupa dziekańska...

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zwarć doziemnych w sieciach SN za pomocą programu PSCAD/EMTDC

Modelowanie zwarć doziemnych w sieciach SN za pomocą programu PSCAD/EMTDC Modelowanie zwarć doziemnych w sieciach SN za pomocą programu PSCAD/EMTDC Adam Smolarczyk Symulacja, czyli sztuczne odtwarzanie właściwości analizowanego zjawiska występującego w rzeczywistości jest jednym

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Wrocław 1.01.2013 Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr

Bardziej szczegółowo

12. DOBÓR ZABEZPIECZEŃ NADPRĄDOWYCH SILNIKÓW NISKIEGO NAPIĘCIA

12. DOBÓR ZABEZPIECZEŃ NADPRĄDOWYCH SILNIKÓW NISKIEGO NAPIĘCIA 12. DOBÓR ZABEZPECZEŃ NADPRĄDOWYCH SLNKÓW NSKEGO NAPĘCA 12.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad doboru zabezpieczeń przeciążeniowych i zwarciowych silników niskiego napięcia. 12.2.1.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, nformatyki i Automatyki nstytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Grupa dziekańska... Rok akademicki...

Bardziej szczegółowo

FERROREZONANS JAKO ŹRÓDŁO ZAKŁÓCEŃ I AWARII W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH ŚREDNICH NAPIĘĆ

FERROREZONANS JAKO ŹRÓDŁO ZAKŁÓCEŃ I AWARII W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH ŚREDNICH NAPIĘĆ Ferrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć FERROREZONANS JAKO ŹRÓDŁO ZAKŁÓCEŃ I AWARII W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH ŚREDNICH NAPIĘĆ dr inż. Rafał Tarko / Akademia

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. 1. WSTĘP. 2. Zastosowanie. 3. Budowa. System kontroli doziemienia KDZ-3. ZPrAE Sp. z o.o. 1

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. 1. WSTĘP. 2. Zastosowanie. 3. Budowa. System kontroli doziemienia KDZ-3. ZPrAE Sp. z o.o. 1 LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. 1. WSTĘP. System kontroli doziemienia KDZ-3 Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

DŁAWIKI GASZĄCE OLEJOWE

DŁAWIKI GASZĄCE OLEJOWE ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 www.ftz.com.pl Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31 zarzad@ftz.com.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży Tel.:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PROJEKT Tekst obowiązujący od dnia: 1 listopada 2012 roku strona 1 z 114 Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 I.B. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Badanie instalacji uziemiających stacji SN/nN

Badanie instalacji uziemiających stacji SN/nN Witold Hoppel Badanie instalacji uziemiających stacji SN/nN 1. Wstęp Przedstawiona poniżej wykładnia wymagań dotyczy stacji SN/nN: - przyłączonych do sieci SN, czyli o napięciu nominalnym powyżej 1 kv

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Nastawy zabezpieczenia impedancyjnego

Nastawy zabezpieczenia impedancyjnego Nastawy zabezpieczenia impedancyjnego Spis treści 1. WSTĘP...2 2. PARAMETRY POBUDZENIOWE (WYBIORNIK FAZOWY)...3 3. PARAMETRY LINII...9 3.1. OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA KOMPENSACJI ZIEMNOZWARCIOWEJ...12 4.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych Studia... Kierunek... Grupa dziekańska... Zespół... Nazwisko i Imię 1.... 2.... 3.... 4.... Laboratorium...... Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

transformatora jednofazowego.

transformatora jednofazowego. Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia

Bardziej szczegółowo

Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA. Sygnalizator przepływu prądu zwarcia

Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA. Sygnalizator przepływu prądu zwarcia Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA Sygnalizator przepływu prądu zwarcia SPPZ 21.3 Instrukcja użytkowania (wersja 3) WARSZAWA 2013 Zastrzega się prawo zmian w urządzeniu Instytut Tele- i Radiotechniczny

Bardziej szczegółowo

Pomiar strat I 2 t oraz U 2 t w licznikach produkcji ZEUP POZYTON

Pomiar strat I 2 t oraz U 2 t w licznikach produkcji ZEUP POZYTON Pomiar strat I t oraz U t w licznikach produkcji ZEUP POZYTON Straty I t oraz U t rejestrowane są w następujących licznikach produkcji ZEUP POZYTON: a) EQABP (wersja standard), b) EQABP (wersja OBIS),

Bardziej szczegółowo

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Metody mostkowe Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Rodzaje przewodników Do pomiaru rezystancji rezystorów, rezystancji i indukcyjności cewek, pojemności i stratności kondensatorów stosuje się

Bardziej szczegółowo

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35 Spis treści SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 1. Wiadomości ogólne... 13 1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych i niektóre definicje... 13 1.2. Narażenia klimatyczne i środowiskowe... 16 1.3. Narażenia

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni. Teoria obwodów 1, 2

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni. Teoria obwodów 1, 2 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Transmission and processing of electric energy Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Przesyłanie i przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ROZPŁYWY PRĄDÓW SPADKI NAPIĘĆ STRATA NAPIĘCIA STRATY MOCY WSPÓŁCZYNNIK MOCY

CZĘŚĆ II ROZPŁYWY PRĄDÓW SPADKI NAPIĘĆ STRATA NAPIĘCIA STRATY MOCY WSPÓŁCZYNNIK MOCY EEKTROEERGETYKA - ĆWCZEA - CZĘŚĆ ROZPŁYWY PRĄDÓW SPADK APĘĆ STRATA APĘCA STRATY MOCY WSPÓŁCZYK MOCY Prądy odbiorników wyznaczamy przy założeniu, że w węzłach odbiorczych występują napięcia znamionowe.

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania Poprawa jakości energii i niezawodności zasilania Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Poziom zniekształceń napięcia w sieciach energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Rezerwowanie zabezpieczeń zwarciowych w kopalnianych sieciach średniego napięcia

Rezerwowanie zabezpieczeń zwarciowych w kopalnianych sieciach średniego napięcia SERGIUSZ BORON JAROSŁAW JOOSTBERENS Politechnika Śląska w Gliwicach Rezerwowanie zabezpieczeń zwarciowych w kopalnianych sieciach średniego napięcia W artykule przedstawiono trudności związane z z rezerwowaniem

Bardziej szczegółowo

Zastosowania sensorów napięciowych i prądowych SN w Automatyce Dystrybucji

Zastosowania sensorów napięciowych i prądowych SN w Automatyce Dystrybucji Zastosowania sensorów napięciowych i prądowych SN w Automatyce Dystrybucji Dokument może ulec zmianie. Skontaktuj się z ARTECHE w celu potwierdzenia parametrów i dostępności opisanych produktów. Moving

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI Wchodzi w życie z dniem: Data zatwierdzenia: Wersja 02 Strona 1 z 51

Bardziej szczegółowo

l, l t (" WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI t USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

l, l t ( WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI t USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO l.-i \k~i.t\&t~ l, l t (" WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI t USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO INWESTYCJE LINIOWE: sieci: elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe, telekomunikacyjne i inne Energa

Bardziej szczegółowo

Badanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych sieci SN

Badanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych sieci SN Badanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych sieci SN 1 1 Wiadomości wstępne 1.1 Sposoby uziemiania punktów neutralnych Sieci średnich napięć w Polsce są głównie sieciami rozdzielczymi zasilanymi z sieci przesyłowo

Bardziej szczegółowo

Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej

Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej FORUM DYSTRYBUTORÓW ENERGII NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE LUBLIN, 15 LISTOPADA 2016 R., TARGI ENERGETICS Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej Sylwester Adamek Politechnika

Bardziej szczegółowo

Badanie instalacji uziemiających stacji SN/nN

Badanie instalacji uziemiających stacji SN/nN Witold Hoppel Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny Badanie instalacji uziemiających stacji SN/nN 1. Wstęp Przedstawiona poniżej wykładnia wymagań dotyczy stacji SN/nN: przyłączonych do sieci SN,

Bardziej szczegółowo

str. 1 Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe.

str. 1 Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe. Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe. Podstawowym elementem wyłącznika różnicowoprądowego jest przekładnik sumujący (rys. 4.19). Przy jednakowej liczbie zwojów przewodów fazowych i neutralnego, nawiniętych

Bardziej szczegółowo