Zawód: technik agrobiznesu SYMBOL CYFROWY 341[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawód: technik agrobiznesu SYMBOL CYFROWY 341[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU"

Transkrypt

1 Zawód: technik agrobiznesu SYMBOL CYFROWY 341[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) projektować, organizować i prowadzić działalność gospodarczą w agrobiznesie, głównie w sektorze rolniczym, przetwórczym i dystrybucyjnym; 2) stosować przepisy prawa przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej; 3) wykorzystywać wiadomości przyrodnicze, ekonomiczno-organizacyjne i techniczne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa; 4) opracowywać i stosować efektywne strategie marketingowe, związane z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą w agrobiznesie; 5) oceniać jakość podstawowych produktów rolniczych i spożywczych oraz środków do produkcji rolniczej; 6) analizować i oceniać działalność zaopatrzeniową, produkcyjną, handlową i finansową przedsiębiorstwa; 7) prowadzić rachunkowość w małych przedsiębiorstwach agrobiznesu; 8) sporządzać podstawowe dokumenty związane z działalnością przedsiębiorstwa; 9) dobierać i stosować użytkowe programy komputerowe i inne środki techniki biurowej; 10) rozwiązywać problemy w twórczy sposób; 11) organizować pracę własną i zespołów pracowników oraz zarządzać przedsiębiorstwem; 12) samodzielnie podejmować decyzje; 13) skutecznie komunikować się z klientami, w języku polskim i obcym, z zachowaniem zasad etyki i etykiety biznesu; 14) organizować miejsce pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 15) stosować przepisy kodeksu pracy, dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy; 16) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa żywności; 17) przestrzegać przepisów o ochronie zwierząt i przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej;

2 18) przewidywać, rozpoznawać i przeciwdziałać zagrożeniom ekologicznym; 19) zapobiegać szkodliwemu wpływowi środowiska pracy na zdrowie pracownika; 20) poszukiwać miejsca pracy jako przedsiębiorca lub jako pracownik najemny; 21) organizować doskonalenie zawodowe własne i pracowników; 22) korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej oraz doradztwa specjalistycznego. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości". B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: 1) zainteresowania ekonomiczne i przyrodnicze; 2) zdolności organizacyjne; 3) spostrzegawczość; 4) inicjatywa i szybkość podejmowania decyzji; 5) zdolność koncentracji, systematyczność i wytrwałość. 2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: 1) wytwarzania produktów rolniczych i spożywczych; 2) marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych; 3) technicznej i finansowej obsługi rolnictwa oraz jego otoczenia. 3. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub podejmować pracę w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych i handlowych. 4. Zawód technik agrobiznesu jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa specjalizację, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć: produkcji rolniczej, w tym rolnictwa ekologicznego, produkcji ogrodniczej, obsługi ruchu turystycznego na wsi, organizacji przetwórstwa spożywczego, usług technicznych na wsi, techniki w gospodarce żywnościowej, finansów i bankowości w agrobiznesie, rynku rolnego oraz usług weterynaryjnych. 5. Szkoła realizująca kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu powinna posiadać następujące pracownie: 1) produkcji rolniczej; 2) towaroznawstwa i przetwórstwa spożywczego; 3) ekonomiczną; 4) rachunkowości; 5) pracy biurowej. Pracownie powinny składać się z sali ćwiczeń i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali ćwiczeń należy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów (jedno- lub dwuosobowych). Każda pracownia powinna być wyposażona w: 1) środki techniczne, takie jak: telewizor, magnetowid, radio, rzutnik pisma, rzutnik przezroczy, zestaw komputerowy, drukarkę, kopiarkę; 2) materiały dydaktyczne, takie jak: filmy, przezrocza, foliogramy, fazogramy, programy komputerowe, plansze; 3) tekstowe źródła informacji, takie jak: podręczniki, inne książki niezbędne do kształcenia w zawodzie, czasopisma fachowe, instrukcje do ćwiczeń, katalogi, prospekty. Pracownia produkcji rolniczej powinna być ponadto wyposażona w: 1) okazy naturalne roślin;

3 2) atlasy: roślin, zwierząt, chorób, chwastów i szkodników; 3) przekroje, modele i atrapy zwierząt gospodarskich; 4) przekroje, modele i atrapy pojazdów, maszyn i narzędzi oraz ich części; 5) instrukcje obsługi pojazdów i maszyn rolniczych; 6) przykładowe karty technologiczne; 7) próbki nasion i pasz; 8) próbki nawozów i środków ochrony roślin. Pracownia towaroznawstwa i przetwórstwa spożywczego powinna być ponadto wyposażona w: 1) makiety i modele maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie spożywczym; 2) drobny sprzęt do przetwórstwa spożywczego; 3) opakowania jednostkowe i transportowe; 4) próbki surowców do przerobu, dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu; 5) atrapy i próbki wyrobów spożywczych; 6) urządzenia i zestawy laboratoryjne do badania cech fizycznych wyrobów spożywczych; 7) normy jakości wyrobów spożywczych; 8) instrukcje i dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urządzeń. Pracownia ekonomiczna powinna być ponadto wyposażona w: 1) kodeks pracy oraz teksty wybranych przepisów prawa gospodarczego i finansowego; 2) poradniki; 3) cenniki produktów i środków do produkcji rolniczej i przetwórstwa spożywczego; 4) przykładowe statuty spółek i spółdzielni; 5) roczniki statystyczne; 6) wzory planów i projektów gospodarstw i przedsiębiorstw. Pracownia rachunkowości powinna być ponadto wyposażona w: 1) stanowiska komputerowe (jedno dla dwóch uczniów); 2) komputerowe programy użytkowe w wersji szkoleniowej; 3) wzory dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych; 4) kalkulatory. Pracownia pracy biurowej powinna być ponadto wyposażona w: 1) stanowiska komputerowe (jedno dla dwóch uczniów); 2) środki techniczne, takie jak: telefon, faks, automatyczną sekretarkę; 3) instrukcje obiegu dokumentów; 4) wzory dokumentów; 5) materiały biurowe. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w szkolnych pracowniach, w tym w pracowni symulacyjnej, w skład której wchodzą pracownie: ekonomiczna, rachunkowości i pracy biurowej, w warsztatach i gospodarstwach pomocniczych, centrach kształcenia praktycznego i centrach kształcenia ustawicznego, a także w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz w indywidualnych gospodarstwach rolnych. 6. Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają cztery bloki programowe: 1) produkcyjno-przetwórczy; 2) usługowo-dystrybucyjny; 3) menedżerski; 4) ekonomiczny. II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE

4 Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia w %* Podbudowa programowa: Podbudowa programowa: gimnazjum Podbudowa programowa: zasadnicza szkoła zawodowa, zawód: rolnik Produkcyjnoprzetwórczy Usługowodystrybucyjny Menedżerski Ekonomiczny Razem 70** 70** 70** liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum uzupełniające, liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające * Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej). ** Pozostałe 30% godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na specjalizację. III. BLOKI PROGRAMOWE BLOK: PRODUKCYJNO-PRZETWÓRCZY 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1) określać źródła surowców żywnościowych; 2) wyjaśniać znaczenie produkcji rolniczej w gospodarce narodowej; 3) uzasadniać wpływ czynników klimatycznych i glebowych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin; 4) określać cele, rodzaje i zadania zabiegów uprawowych; 5) wykazywać wpływ zabiegów melioracyjnych na kształtowanie siedliska roślin; 6) rozpoznawać nawozy mineralne i organiczne oraz określać ich wpływ na właściwości gleby, wzrost i plonowanie roślin; 7) charakteryzować metody ochrony roślin i dobierać środki do zwalczania chorób, szkodników i chwastów; 8) opracowywać przykładowe zmianowania roślin; 9) opracowywać technologie produkcji wybranych roślin; 10) opracowywać technologie produkcji pasz na użytkach zielonych; 11) wyjaśniać znaczenie warzyw i owoców w żywieniu człowieka; 12) charakteryzować grupy roślin ogrodniczych; 13) dobierać kierunki produkcji ogrodniczej; 14) rozróżniać pasze i układać dawki pokarmowe dla wybranych grup zwierząt; 15) charakteryzować poszczególne rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich; 16) charakteryzować podstawowe czynniki wpływające na zdrowie i produkcyjność zwierząt, a także sposoby i środki zapobiegania i zwalczania najgroźniejszych chorób zwierząt gospodarskich; 17) opracowywać technologie produkcji wybranych gatunków zwierząt gospodarskich;

5 18) analizować warunki alternatywnej produkcji w rolnictwie; 19) stosować zasady prawidłowej obsługi technicznej maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych; 20) określać rolę rzemiosła i przemysłu spożywczego w agrobiznesie; 21) klasyfikować branże i kierunki produkcji przemysłu i rzemiosła spożywczego; 22) rozróżniać i charakteryzować poszczególne surowce stosowane w przetwórstwie spożywczym; 23) określać warunki wykorzystania surowców w przetwórstwie spożywczym; 24) klasyfikować i oceniać surowce i produkty spożywcze; 25) określać cele i charakteryzować metody utrwalania żywności; 26) objaśniać technologie produkcji w przetwórstwie spożywczym; 27) określać funkcje i parametry opakowań oraz oceniać ich zgodność z obowiązującymi w tym zakresie normami; 28) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności; 29) przestrzegać przepisów o ochronie zwierząt i przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. 2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych: 1) źródła surowców żywnościowych; 2) produkcja rolnicza jako rodzaj działalności gospodarczej; 3) czynniki siedliska (klimatyczne, glebowe); 4) zabiegi agrotechniczne; 5) melioracje; 6) nawożenie roślin; 7) ochrona roślin; 8) podstawy zmianowania; 9) wybrane technologie produkcji roślinnej: zbóż oraz roślin okopowych, pastewnych, przemysłowych; 10) użytki zielone; 11) ogrodnictwo; 12) podstawy żywienia zwierząt gospodarskich; 13) zoohigiena i ochrona zwierząt; 14) wybrane technologie produkcji zwierzęcej: bydła, trzody chlewnej, owiec, drobiu; 15) alternatywne kierunki produkcji rolniczej; 16) branże i kierunki przemysłu spożywczego; 17) surowce dla przetwórstwa spożywczego; 18) normy jakości surowców i produktów spożywczych; 19) technologie produkcji w przetwórstwie spożywczym; 20) metody utrwalania żywności w przetwórstwie spożywczym; 21) opakowania; 22) zagrożenia środowiska powodowane przez rolnictwo i przetwórstwo spożywcze; 23) bezpieczeństwo żywności; 24) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, dotyczące przetwórstwa spożywczego; 25) przepisy o ochronie zwierząt i przepisy o zwalczaniu chorób zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. BLOK: USŁUGOWO-DYSTRYBUCYJNY 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

6 1) definiować podstawowe pojęcia z zakresu usług; 2) określać znaczenie i klasyfikować usługi według różnych kryteriów, objaśniać zasady i zakres działalności usługowej w poszczególnych ogniwach agrobiznesu; 3) określać możliwości i bariery rozwoju działalności usługowej, określać zasady organizacji, sposoby i techniki skupu surowców żywnościowych, z uwzględnieniem źródła ich pochodzenia; 4) definiować pojęcia z zakresu dystrybucji; 5) rozróżniać rodzaje i ogniwa dystrybucji; 6) objaśniać proces organizowania kanału dystrybucji; 7) rozróżniać formy obrotu towarowego produktami rolno-żywnościowymi; 8) wyjaśniać pojęcie, funkcje i formy handlu; 9) określać i uzasadniać kierunki rozwoju handlu; 10) rozróżniać i charakteryzować rodzaje przedsiębiorstw handlowych; 11) objaśniać rolę, zadania i funkcje pośredników w handlu; 12) określać problemy operacyjne bieżącej działalności handlowej; 13) rozróżniać i objaśniać formy sprzedaży; 14) objaśniać zasady sprzedaży towarów i usług; 15) organizować sprzedaż towarów i usług oraz oceniać warunki sprzedaży; 16) rozróżniać rodzaje punktów sprzedaży; 17) projektować stanowiska sprzedaży (punkty sprzedaży towarów lub usług); 18) objaśniać i stosować zasady i metody obsługi klienta; 19) wyjaśniać rolę, zakres i formy serwisu handlowego; 20) określać czynniki oceny jakości usług i oceniać jakość usług. 2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych: 1) klasyfikacja usług; 2) działalność usługowa w agrobiznesie; 3) skup produktów żywnościowych (pozyskiwanych i wytwarzanych); 4) podstawy dystrybucji towarów; 5) obrót towarowy produktami rolno-żywnościowymi; 6) podstawowe pojęcia z zakresu działalności handlowej; 7) przedsiębiorstwa handlowe; 8) działalność handlowa; 9) sprzedaż towarów i usług; 10) jakość usług. BLOK: MENEDŻERSKI 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1) definiować pojęcie, cele działalności i funkcje przedsiębiorstwa; 2) rozróżniać struktury organizacyjne przedsiębiorstwa; 3) objaśniać procedurę zakładania przedsiębiorstwa; 4) wyszukiwać pomysły na przedsięwzięcia gospodarcze i analizować możliwości uruchamiania przedsiębiorstwa; 5) dobierać formę organizacyjno-prawną do rozmiarów planowanej działalności; 6) organizować działalność zaopatrzeniową, handlową i produkcyjną w przedsiębiorstwie; 7) określać rolę i zadania kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie; 8) ustalać potrzeby i zasady doboru pracowników; 9) organizować miejsca pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

7 10) współtworzyć poprawne stosunki kadry kierowniczej i pracowników; 11) zapobiegać szkodliwemu wpływowi środowiska pracy na zdrowie pracowników; 12) rozróżniać sposoby wynagradzania pracowników; 13) wyjaśniać różnice w zarządzaniu małym i dużym przedsiębiorstwem; 14) określać potrzeby finansowe przedsiębiorstwa; 15) charakteryzować decyzje finansowe i inwestycyjne; 16) analizować wskaźniki finansowe i wykorzystywać je do oceny przedsiębiorstwa; 17) objaśniać rolę planowania i kontroli w przedsiębiorstwie i planować działalność; 18) określać czynniki warunkujące sukces przedsiębiorstwa; 19) objaśniać rodzaje strategii przedsiębiorstwa na rynku; 20) definiować istotę marketingu w skali gospodarki narodowej i przedsiębiorstwa; 21) określać pojęcie, znaczenie i kryteria segmentacji rynku; 22) rozróżniać podmioty marketingu i określać ich zachowania marketingowe; 23) określać wpływ procesów integracyjnych i instytucji obsługujących agrobiznes na decyzje marketingowe; 24) charakteryzować decyzje związane z produktem, ceną, kanałem dystrybucji; 25) objaśniać i rozróżniać rodzaje komunikacji marketingowej; 26) konstruować kwestionariusz do badań marketingowych; 27) analizować mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, a także jego szansę i zagrożenia w otoczeniu; 28) opracowywać plany marketingowe dla przedsiębiorstwa; 29) objaśniać pojęcia: marketing międzynarodowy i globalny; 30) analizować działalność rynku hurtowego i giełdy towarowej; 31) opracowywać biznesplany przedsiębiorstwa; 32) definiować podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, administracyjnego, pracy, finansowego; 33) analizować i interpretować wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, administracyjnego, pracy, finansowego; 34) posługiwać się w praktyce źródłami i przepisami prawa; 35) definiować podstawowe pojęcia z zakresu psychologii; 36) wskazywać swoje mocne strony i prezentować wyznawane wartości wobec innych osób; 37) identyfikować i rozwiązywać różne sytuacje problemowe; 38) stosować różne sposoby walki ze stresem; 39) opisywać etapy procesu komunikacji; 40) stosować zasady prawidłowego prowadzenia rozmowy; 41) organizować i prowadzić zebrania, narady i konferencje; 42) dobierać strategie i metody rozwiązywania konfliktów; 43) definiować pojęcie negocjacji i rozróżniać techniki negocjowania; 44) prowadzić skuteczne negocjacje; 45) stosować techniki zachowań asertywnych; 46) pisać na komputerze teksty, prace tabelaryczne; 47) korzystać z komputera w zakresie: a) sieci lokalnych i ogólnodostępnych, b) redagowania pism i tekstów oraz składu tekstu, c) programów graficznych, d) posługiwania się bazą danych, e) użytkowych programów komputerowych niezbędnych w kształceniu zawodowym; 49) definiować podstawowe pojęcia i rozróżniać dokumenty stosowane w pracy biurowej; 50) posługiwać się technicznymi środkami w pracy biurowej (łączności, reprografii, ewidencji);

8 51) sporządzać różne pisma, sprawozdania, notatki według obowiązujących standardów; 52) przestrzegać zasad etyki i etykiety zawodowej; 53) stosować w języku obcym słownictwo z zakresu podstawowych pojęć ekonomicznych oraz agrobiznesu; 54) porozumiewać się w języku obcym na tematy zawodowe w rozmowie bezpośredniej i telefonicznej; 55) czytać i redagować w języku obcym proste teksty zawierające terminologię zawodową. 2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych: 1) przedsiębiorstwo i struktury w przedsiębiorstwie; 2) podstawowe cele i funkcje przedsiębiorstwa; 3) procedura zakładania przedsiębiorstwa; 4) formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa; 5) działalność w przedsiębiorstwie; 6) kadra kierownicza i pracownicy; 7) małe przedsiębiorstwo na rynku; 8) finansowanie działalności przedsiębiorstwa; 9) planowanie i kontrola w przedsiębiorstwie; 10) strategia przedsiębiorstwa na rynku; 11) marketing w gospodarce narodowej i przedsiębiorstwie; 12) podstawy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie; 13) system marketingowy w agrobiznesie; 14) integracja w agrobiznesie a decyzje marketingowe; 15) biznesplan przedsiębiorstwa; 16) wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, administracyjnego, pracy, finansowego; 17) osobowość człowieka; 18) metodyka pracy umysłowej; 19) stres, kontakty interpersonalne; 20) konflikty i negocjacje; 21) asertywność; 22) pisanie na komputerze; 23) komputerowe programy użytkowe stosowane w agrobiznesie; 24) podstawowe pojęcia ekonomiczne i słownictwo związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa; 25) komunikacja językowa. BLOK: EKONOMICZNY 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1) definiować podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne; 2) objaśniać podstawowe pojęcia dotyczące gospodarki rynkowej; 3) analizować czynniki mające wpływ na wzrost i spadek popytu i podaży; 4) wyjaśniać istotę mechanizmu rynkowego; 5) objaśniać rolę i funkcje pieniądza; 6) klasyfikować podstawowe typy przedsiębiorstw według sposobów zarządzania i form własności; 7) określać rodzaje kosztów, przychodów, zysków; 8) analizować rynki czynników produkcji (rynek pracy, kapitału, ziemi); 9) rozróżniać papiery wartościowe i oceniać ich znaczenie na rynku;

9 10) klasyfikować kredyty i analizować mechanizm kształtowania się stóp procentowych; 11) określać fazy cyklu koniunkturalnego; 12) analizować mechanizm wychodzenia z kryzysu; 13) wskazywać przyczyny i metody zwalczania inflacji; 14) wyjaśniać pojęcie i strukturę budżetu państwa; 15) objaśniać pojęcie i znaczenie interwencjonizmu państwowego; 16) określać rodzaje i przyczyny bezrobocia oraz politykę państwa w tym zakresie; 17) objaśniać procesy i formy integracji międzynarodowej; 18) charakteryzować system agrobiznesu (ogniwa, funkcje, potencjał); 19) określać procesy integracyjne w agrobiznesie; 20) obliczać cenową i dochodową elastyczność popytu; 21) rozróżniać instytucje związane z agrobiznesem; 22) charakteryzować bliższe i dalsze otoczenie przedsiębiorstwa agrobiznesowego; 23) określać rolę i wpływ agrobiznesu na bezpieczeństwo żywności; 24) wyjaśniać przestrzenne, ekologiczne i międzynarodowe aspekty agrobiznesu; 25) wskazywać możliwości i bariery wymiany międzynarodowej; 26) określać korzyści z handlu międzynarodowego; 27) objaśniać uregulowania prawne dotyczące obowiązku prowadzenia rachunkowości; 28) klasyfikować składniki majątkowe i źródła ich pochodzenia; 29) sporządzać bilans przedsiębiorstwa; 30) klasyfikować koszty przedsiębiorstwa według różnych kryteriów; 31) przeprowadzać kalkulacje wybranych działalności gospodarczych; 32) sporządzać podstawowe dokumenty dotyczące działalności gospodarczej; 33) sporządzać podstawowe dokumenty dotyczące wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i rozliczeń podatkowych; 34) obliczać wynagrodzenie pracownika; 35) przeprowadzać spis z natury składników majątkowych i wyceniać podstawowe składniki majątkowe; 36) prowadzić uproszczone formy ewidencji przychodów i rozchodów w małym przedsiębiorstwie; 37) prowadzić uproszczoną rachunkowość w gospodarstwie rolnym; 38) obliczać dochód z działalności gospodarczej; 39) rozróżniać i obliczać podatki; 40) ewidencjonować operacje gospodarcze na kontach księgowych; 41) rozróżniać techniki i formy księgowości; 42) obliczać wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa; 43) sporządzać i analizować podstawowe sprawozdania finansowe; 44) oceniać działalność przedsiębiorstwa na podstawie danych uzyskanych z rachunkowości; 45) definiować pojęcia stosowane w statystyce i obliczać wskaźniki statystyczne; 46) prezentować i analizować dane statystyczne różnymi metodami statystycznymi, wyszukiwać i interpretować informacje z opracowań statystycznych; 47) stosować techniki sprawnego wykonywania działań matematycznych; 48) dokonywać obliczeń procentowych, dyskontowych, odsetkowych, walutowych i towarowych. 2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych: 1) podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne; 2) podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej; 3) pieniądz jako kategoria ekonomiczna; 4) przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej i jego koszty; 5) rynki czynników produkcji: rynek pracy, kapitału, ziemi;

10 6) rynek pieniężno-kredytowy; 7) cykle gospodarcze; 8) mechanizm wychodzenia z kryzysu; 9) rola państwa w gospodarce rynkowej; 10) system agrobiznesu w gospodarce rynkowej; 11) ogniwa agrobiznesu i ich funkcje; 12) procesy integracyjne w agrobiznesie; 13) otoczenie rynkowe; 14) instytucje związane z agrobiznesem; 15) agrobiznes a bezpieczeństwo żywności; 16) agrobiznes a konsumpcja żywności; 17) przestrzenne aspekty agrobiznesu; 18) ekologiczne aspekty agrobiznesu; 19) międzynarodowe aspekty agrobiznesu; 20) bilans przedsiębiorstwa; 21) koszty w przedsiębiorstwie; 22) kalkulacja kosztów wybranych działalności gospodarczych; 23) dokumentacja dotycząca działalności gospodarczej; 24) system wynagrodzeń; 25) spis z natury składników majątkowych; 26) uproszczone formy ewidencji przychodów i rozchodów w małych przedsiębiorstwach; 27) uproszczone formy rachunkowości w gospodarstwie rolnym; 28) rodzaje podatków i ich obliczanie; 29) podstawy księgowości finansowej; 30) podstawowe sprawozdania finansowe; 31) podstawy statystyki; 32) opracowanie i prezentacja materiału statystycznego; 33) techniki sprawnego wykonywania działań matematycznych; 34) obliczenia procentowe, dyskontowe, odsetkowe, walutowe, towarowe.

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa dr inż. Ewa Piotrowska Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Szymon Szewrański Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się podstawowymi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Program nauczania PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Specjalność: Technik agrobiznesu 341[01]/2307/MRiGŻ/1997.08.18

Program nauczania PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Specjalność: Technik agrobiznesu 341[01]/2307/MRiGŻ/1997.08.18 I. Wiadomości wstępne Program nauczania PRAKTYKI ZAWODOWEJ Specjalność: Technik agrobiznesu 341[01]/2307/MRiGŻ/1997.08.18 Praktyka zawodowa stanowi istotny element w procesie przygotowania zawodowego ucznia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA SYMBOL CYFROWY 341[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować przepisy

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać cele

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] Dziennik Ustaw Nr 154 11873 Poz. 1033 Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edu kacji Narodowej

Ministerstwo Edu kacji Narodowej Ministerstwo Edu kacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] Zatwierdza Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anetta Jurkowska mgr Katarzyna Knapik mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ROLNIK 314207

TECHNIK ROLNIK 314207 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROLNIK 314207 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji Rolniczej w rwinowie

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 348[02]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej Projekt okładki: Studio GRAVITE, Olsztyn Redakcja:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[02] T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr Maria

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 522305 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:27 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI ZAŁĄCZNIK Nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI SYMBOL CYFROWY 342[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać

Bardziej szczegółowo