Zawód: technik agrobiznesu SYMBOL CYFROWY 341[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawód: technik agrobiznesu SYMBOL CYFROWY 341[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU"

Transkrypt

1 Zawód: technik agrobiznesu SYMBOL CYFROWY 341[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) projektować, organizować i prowadzić działalność gospodarczą w agrobiznesie, głównie w sektorze rolniczym, przetwórczym i dystrybucyjnym; 2) stosować przepisy prawa przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej; 3) wykorzystywać wiadomości przyrodnicze, ekonomiczno-organizacyjne i techniczne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa; 4) opracowywać i stosować efektywne strategie marketingowe, związane z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą w agrobiznesie; 5) oceniać jakość podstawowych produktów rolniczych i spożywczych oraz środków do produkcji rolniczej; 6) analizować i oceniać działalność zaopatrzeniową, produkcyjną, handlową i finansową przedsiębiorstwa; 7) prowadzić rachunkowość w małych przedsiębiorstwach agrobiznesu; 8) sporządzać podstawowe dokumenty związane z działalnością przedsiębiorstwa; 9) dobierać i stosować użytkowe programy komputerowe i inne środki techniki biurowej; 10) rozwiązywać problemy w twórczy sposób; 11) organizować pracę własną i zespołów pracowników oraz zarządzać przedsiębiorstwem; 12) samodzielnie podejmować decyzje; 13) skutecznie komunikować się z klientami, w języku polskim i obcym, z zachowaniem zasad etyki i etykiety biznesu; 14) organizować miejsce pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 15) stosować przepisy kodeksu pracy, dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy; 16) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa żywności; 17) przestrzegać przepisów o ochronie zwierząt i przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej;

2 18) przewidywać, rozpoznawać i przeciwdziałać zagrożeniom ekologicznym; 19) zapobiegać szkodliwemu wpływowi środowiska pracy na zdrowie pracownika; 20) poszukiwać miejsca pracy jako przedsiębiorca lub jako pracownik najemny; 21) organizować doskonalenie zawodowe własne i pracowników; 22) korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej oraz doradztwa specjalistycznego. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości". B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: 1) zainteresowania ekonomiczne i przyrodnicze; 2) zdolności organizacyjne; 3) spostrzegawczość; 4) inicjatywa i szybkość podejmowania decyzji; 5) zdolność koncentracji, systematyczność i wytrwałość. 2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: 1) wytwarzania produktów rolniczych i spożywczych; 2) marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych; 3) technicznej i finansowej obsługi rolnictwa oraz jego otoczenia. 3. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub podejmować pracę w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych i handlowych. 4. Zawód technik agrobiznesu jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa specjalizację, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć: produkcji rolniczej, w tym rolnictwa ekologicznego, produkcji ogrodniczej, obsługi ruchu turystycznego na wsi, organizacji przetwórstwa spożywczego, usług technicznych na wsi, techniki w gospodarce żywnościowej, finansów i bankowości w agrobiznesie, rynku rolnego oraz usług weterynaryjnych. 5. Szkoła realizująca kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu powinna posiadać następujące pracownie: 1) produkcji rolniczej; 2) towaroznawstwa i przetwórstwa spożywczego; 3) ekonomiczną; 4) rachunkowości; 5) pracy biurowej. Pracownie powinny składać się z sali ćwiczeń i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali ćwiczeń należy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów (jedno- lub dwuosobowych). Każda pracownia powinna być wyposażona w: 1) środki techniczne, takie jak: telewizor, magnetowid, radio, rzutnik pisma, rzutnik przezroczy, zestaw komputerowy, drukarkę, kopiarkę; 2) materiały dydaktyczne, takie jak: filmy, przezrocza, foliogramy, fazogramy, programy komputerowe, plansze; 3) tekstowe źródła informacji, takie jak: podręczniki, inne książki niezbędne do kształcenia w zawodzie, czasopisma fachowe, instrukcje do ćwiczeń, katalogi, prospekty. Pracownia produkcji rolniczej powinna być ponadto wyposażona w: 1) okazy naturalne roślin;

3 2) atlasy: roślin, zwierząt, chorób, chwastów i szkodników; 3) przekroje, modele i atrapy zwierząt gospodarskich; 4) przekroje, modele i atrapy pojazdów, maszyn i narzędzi oraz ich części; 5) instrukcje obsługi pojazdów i maszyn rolniczych; 6) przykładowe karty technologiczne; 7) próbki nasion i pasz; 8) próbki nawozów i środków ochrony roślin. Pracownia towaroznawstwa i przetwórstwa spożywczego powinna być ponadto wyposażona w: 1) makiety i modele maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie spożywczym; 2) drobny sprzęt do przetwórstwa spożywczego; 3) opakowania jednostkowe i transportowe; 4) próbki surowców do przerobu, dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu; 5) atrapy i próbki wyrobów spożywczych; 6) urządzenia i zestawy laboratoryjne do badania cech fizycznych wyrobów spożywczych; 7) normy jakości wyrobów spożywczych; 8) instrukcje i dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urządzeń. Pracownia ekonomiczna powinna być ponadto wyposażona w: 1) kodeks pracy oraz teksty wybranych przepisów prawa gospodarczego i finansowego; 2) poradniki; 3) cenniki produktów i środków do produkcji rolniczej i przetwórstwa spożywczego; 4) przykładowe statuty spółek i spółdzielni; 5) roczniki statystyczne; 6) wzory planów i projektów gospodarstw i przedsiębiorstw. Pracownia rachunkowości powinna być ponadto wyposażona w: 1) stanowiska komputerowe (jedno dla dwóch uczniów); 2) komputerowe programy użytkowe w wersji szkoleniowej; 3) wzory dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych; 4) kalkulatory. Pracownia pracy biurowej powinna być ponadto wyposażona w: 1) stanowiska komputerowe (jedno dla dwóch uczniów); 2) środki techniczne, takie jak: telefon, faks, automatyczną sekretarkę; 3) instrukcje obiegu dokumentów; 4) wzory dokumentów; 5) materiały biurowe. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w szkolnych pracowniach, w tym w pracowni symulacyjnej, w skład której wchodzą pracownie: ekonomiczna, rachunkowości i pracy biurowej, w warsztatach i gospodarstwach pomocniczych, centrach kształcenia praktycznego i centrach kształcenia ustawicznego, a także w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz w indywidualnych gospodarstwach rolnych. 6. Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają cztery bloki programowe: 1) produkcyjno-przetwórczy; 2) usługowo-dystrybucyjny; 3) menedżerski; 4) ekonomiczny. II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE

4 Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia w %* Podbudowa programowa: Podbudowa programowa: gimnazjum Podbudowa programowa: zasadnicza szkoła zawodowa, zawód: rolnik Produkcyjnoprzetwórczy Usługowodystrybucyjny Menedżerski Ekonomiczny Razem 70** 70** 70** liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum uzupełniające, liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające * Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej). ** Pozostałe 30% godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na specjalizację. III. BLOKI PROGRAMOWE BLOK: PRODUKCYJNO-PRZETWÓRCZY 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1) określać źródła surowców żywnościowych; 2) wyjaśniać znaczenie produkcji rolniczej w gospodarce narodowej; 3) uzasadniać wpływ czynników klimatycznych i glebowych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin; 4) określać cele, rodzaje i zadania zabiegów uprawowych; 5) wykazywać wpływ zabiegów melioracyjnych na kształtowanie siedliska roślin; 6) rozpoznawać nawozy mineralne i organiczne oraz określać ich wpływ na właściwości gleby, wzrost i plonowanie roślin; 7) charakteryzować metody ochrony roślin i dobierać środki do zwalczania chorób, szkodników i chwastów; 8) opracowywać przykładowe zmianowania roślin; 9) opracowywać technologie produkcji wybranych roślin; 10) opracowywać technologie produkcji pasz na użytkach zielonych; 11) wyjaśniać znaczenie warzyw i owoców w żywieniu człowieka; 12) charakteryzować grupy roślin ogrodniczych; 13) dobierać kierunki produkcji ogrodniczej; 14) rozróżniać pasze i układać dawki pokarmowe dla wybranych grup zwierząt; 15) charakteryzować poszczególne rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich; 16) charakteryzować podstawowe czynniki wpływające na zdrowie i produkcyjność zwierząt, a także sposoby i środki zapobiegania i zwalczania najgroźniejszych chorób zwierząt gospodarskich; 17) opracowywać technologie produkcji wybranych gatunków zwierząt gospodarskich;

5 18) analizować warunki alternatywnej produkcji w rolnictwie; 19) stosować zasady prawidłowej obsługi technicznej maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych; 20) określać rolę rzemiosła i przemysłu spożywczego w agrobiznesie; 21) klasyfikować branże i kierunki produkcji przemysłu i rzemiosła spożywczego; 22) rozróżniać i charakteryzować poszczególne surowce stosowane w przetwórstwie spożywczym; 23) określać warunki wykorzystania surowców w przetwórstwie spożywczym; 24) klasyfikować i oceniać surowce i produkty spożywcze; 25) określać cele i charakteryzować metody utrwalania żywności; 26) objaśniać technologie produkcji w przetwórstwie spożywczym; 27) określać funkcje i parametry opakowań oraz oceniać ich zgodność z obowiązującymi w tym zakresie normami; 28) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności; 29) przestrzegać przepisów o ochronie zwierząt i przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. 2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych: 1) źródła surowców żywnościowych; 2) produkcja rolnicza jako rodzaj działalności gospodarczej; 3) czynniki siedliska (klimatyczne, glebowe); 4) zabiegi agrotechniczne; 5) melioracje; 6) nawożenie roślin; 7) ochrona roślin; 8) podstawy zmianowania; 9) wybrane technologie produkcji roślinnej: zbóż oraz roślin okopowych, pastewnych, przemysłowych; 10) użytki zielone; 11) ogrodnictwo; 12) podstawy żywienia zwierząt gospodarskich; 13) zoohigiena i ochrona zwierząt; 14) wybrane technologie produkcji zwierzęcej: bydła, trzody chlewnej, owiec, drobiu; 15) alternatywne kierunki produkcji rolniczej; 16) branże i kierunki przemysłu spożywczego; 17) surowce dla przetwórstwa spożywczego; 18) normy jakości surowców i produktów spożywczych; 19) technologie produkcji w przetwórstwie spożywczym; 20) metody utrwalania żywności w przetwórstwie spożywczym; 21) opakowania; 22) zagrożenia środowiska powodowane przez rolnictwo i przetwórstwo spożywcze; 23) bezpieczeństwo żywności; 24) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, dotyczące przetwórstwa spożywczego; 25) przepisy o ochronie zwierząt i przepisy o zwalczaniu chorób zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. BLOK: USŁUGOWO-DYSTRYBUCYJNY 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

6 1) definiować podstawowe pojęcia z zakresu usług; 2) określać znaczenie i klasyfikować usługi według różnych kryteriów, objaśniać zasady i zakres działalności usługowej w poszczególnych ogniwach agrobiznesu; 3) określać możliwości i bariery rozwoju działalności usługowej, określać zasady organizacji, sposoby i techniki skupu surowców żywnościowych, z uwzględnieniem źródła ich pochodzenia; 4) definiować pojęcia z zakresu dystrybucji; 5) rozróżniać rodzaje i ogniwa dystrybucji; 6) objaśniać proces organizowania kanału dystrybucji; 7) rozróżniać formy obrotu towarowego produktami rolno-żywnościowymi; 8) wyjaśniać pojęcie, funkcje i formy handlu; 9) określać i uzasadniać kierunki rozwoju handlu; 10) rozróżniać i charakteryzować rodzaje przedsiębiorstw handlowych; 11) objaśniać rolę, zadania i funkcje pośredników w handlu; 12) określać problemy operacyjne bieżącej działalności handlowej; 13) rozróżniać i objaśniać formy sprzedaży; 14) objaśniać zasady sprzedaży towarów i usług; 15) organizować sprzedaż towarów i usług oraz oceniać warunki sprzedaży; 16) rozróżniać rodzaje punktów sprzedaży; 17) projektować stanowiska sprzedaży (punkty sprzedaży towarów lub usług); 18) objaśniać i stosować zasady i metody obsługi klienta; 19) wyjaśniać rolę, zakres i formy serwisu handlowego; 20) określać czynniki oceny jakości usług i oceniać jakość usług. 2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych: 1) klasyfikacja usług; 2) działalność usługowa w agrobiznesie; 3) skup produktów żywnościowych (pozyskiwanych i wytwarzanych); 4) podstawy dystrybucji towarów; 5) obrót towarowy produktami rolno-żywnościowymi; 6) podstawowe pojęcia z zakresu działalności handlowej; 7) przedsiębiorstwa handlowe; 8) działalność handlowa; 9) sprzedaż towarów i usług; 10) jakość usług. BLOK: MENEDŻERSKI 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1) definiować pojęcie, cele działalności i funkcje przedsiębiorstwa; 2) rozróżniać struktury organizacyjne przedsiębiorstwa; 3) objaśniać procedurę zakładania przedsiębiorstwa; 4) wyszukiwać pomysły na przedsięwzięcia gospodarcze i analizować możliwości uruchamiania przedsiębiorstwa; 5) dobierać formę organizacyjno-prawną do rozmiarów planowanej działalności; 6) organizować działalność zaopatrzeniową, handlową i produkcyjną w przedsiębiorstwie; 7) określać rolę i zadania kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie; 8) ustalać potrzeby i zasady doboru pracowników; 9) organizować miejsca pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

7 10) współtworzyć poprawne stosunki kadry kierowniczej i pracowników; 11) zapobiegać szkodliwemu wpływowi środowiska pracy na zdrowie pracowników; 12) rozróżniać sposoby wynagradzania pracowników; 13) wyjaśniać różnice w zarządzaniu małym i dużym przedsiębiorstwem; 14) określać potrzeby finansowe przedsiębiorstwa; 15) charakteryzować decyzje finansowe i inwestycyjne; 16) analizować wskaźniki finansowe i wykorzystywać je do oceny przedsiębiorstwa; 17) objaśniać rolę planowania i kontroli w przedsiębiorstwie i planować działalność; 18) określać czynniki warunkujące sukces przedsiębiorstwa; 19) objaśniać rodzaje strategii przedsiębiorstwa na rynku; 20) definiować istotę marketingu w skali gospodarki narodowej i przedsiębiorstwa; 21) określać pojęcie, znaczenie i kryteria segmentacji rynku; 22) rozróżniać podmioty marketingu i określać ich zachowania marketingowe; 23) określać wpływ procesów integracyjnych i instytucji obsługujących agrobiznes na decyzje marketingowe; 24) charakteryzować decyzje związane z produktem, ceną, kanałem dystrybucji; 25) objaśniać i rozróżniać rodzaje komunikacji marketingowej; 26) konstruować kwestionariusz do badań marketingowych; 27) analizować mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, a także jego szansę i zagrożenia w otoczeniu; 28) opracowywać plany marketingowe dla przedsiębiorstwa; 29) objaśniać pojęcia: marketing międzynarodowy i globalny; 30) analizować działalność rynku hurtowego i giełdy towarowej; 31) opracowywać biznesplany przedsiębiorstwa; 32) definiować podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, administracyjnego, pracy, finansowego; 33) analizować i interpretować wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, administracyjnego, pracy, finansowego; 34) posługiwać się w praktyce źródłami i przepisami prawa; 35) definiować podstawowe pojęcia z zakresu psychologii; 36) wskazywać swoje mocne strony i prezentować wyznawane wartości wobec innych osób; 37) identyfikować i rozwiązywać różne sytuacje problemowe; 38) stosować różne sposoby walki ze stresem; 39) opisywać etapy procesu komunikacji; 40) stosować zasady prawidłowego prowadzenia rozmowy; 41) organizować i prowadzić zebrania, narady i konferencje; 42) dobierać strategie i metody rozwiązywania konfliktów; 43) definiować pojęcie negocjacji i rozróżniać techniki negocjowania; 44) prowadzić skuteczne negocjacje; 45) stosować techniki zachowań asertywnych; 46) pisać na komputerze teksty, prace tabelaryczne; 47) korzystać z komputera w zakresie: a) sieci lokalnych i ogólnodostępnych, b) redagowania pism i tekstów oraz składu tekstu, c) programów graficznych, d) posługiwania się bazą danych, e) użytkowych programów komputerowych niezbędnych w kształceniu zawodowym; 49) definiować podstawowe pojęcia i rozróżniać dokumenty stosowane w pracy biurowej; 50) posługiwać się technicznymi środkami w pracy biurowej (łączności, reprografii, ewidencji);

8 51) sporządzać różne pisma, sprawozdania, notatki według obowiązujących standardów; 52) przestrzegać zasad etyki i etykiety zawodowej; 53) stosować w języku obcym słownictwo z zakresu podstawowych pojęć ekonomicznych oraz agrobiznesu; 54) porozumiewać się w języku obcym na tematy zawodowe w rozmowie bezpośredniej i telefonicznej; 55) czytać i redagować w języku obcym proste teksty zawierające terminologię zawodową. 2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych: 1) przedsiębiorstwo i struktury w przedsiębiorstwie; 2) podstawowe cele i funkcje przedsiębiorstwa; 3) procedura zakładania przedsiębiorstwa; 4) formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa; 5) działalność w przedsiębiorstwie; 6) kadra kierownicza i pracownicy; 7) małe przedsiębiorstwo na rynku; 8) finansowanie działalności przedsiębiorstwa; 9) planowanie i kontrola w przedsiębiorstwie; 10) strategia przedsiębiorstwa na rynku; 11) marketing w gospodarce narodowej i przedsiębiorstwie; 12) podstawy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie; 13) system marketingowy w agrobiznesie; 14) integracja w agrobiznesie a decyzje marketingowe; 15) biznesplan przedsiębiorstwa; 16) wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, administracyjnego, pracy, finansowego; 17) osobowość człowieka; 18) metodyka pracy umysłowej; 19) stres, kontakty interpersonalne; 20) konflikty i negocjacje; 21) asertywność; 22) pisanie na komputerze; 23) komputerowe programy użytkowe stosowane w agrobiznesie; 24) podstawowe pojęcia ekonomiczne i słownictwo związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa; 25) komunikacja językowa. BLOK: EKONOMICZNY 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1) definiować podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne; 2) objaśniać podstawowe pojęcia dotyczące gospodarki rynkowej; 3) analizować czynniki mające wpływ na wzrost i spadek popytu i podaży; 4) wyjaśniać istotę mechanizmu rynkowego; 5) objaśniać rolę i funkcje pieniądza; 6) klasyfikować podstawowe typy przedsiębiorstw według sposobów zarządzania i form własności; 7) określać rodzaje kosztów, przychodów, zysków; 8) analizować rynki czynników produkcji (rynek pracy, kapitału, ziemi); 9) rozróżniać papiery wartościowe i oceniać ich znaczenie na rynku;

9 10) klasyfikować kredyty i analizować mechanizm kształtowania się stóp procentowych; 11) określać fazy cyklu koniunkturalnego; 12) analizować mechanizm wychodzenia z kryzysu; 13) wskazywać przyczyny i metody zwalczania inflacji; 14) wyjaśniać pojęcie i strukturę budżetu państwa; 15) objaśniać pojęcie i znaczenie interwencjonizmu państwowego; 16) określać rodzaje i przyczyny bezrobocia oraz politykę państwa w tym zakresie; 17) objaśniać procesy i formy integracji międzynarodowej; 18) charakteryzować system agrobiznesu (ogniwa, funkcje, potencjał); 19) określać procesy integracyjne w agrobiznesie; 20) obliczać cenową i dochodową elastyczność popytu; 21) rozróżniać instytucje związane z agrobiznesem; 22) charakteryzować bliższe i dalsze otoczenie przedsiębiorstwa agrobiznesowego; 23) określać rolę i wpływ agrobiznesu na bezpieczeństwo żywności; 24) wyjaśniać przestrzenne, ekologiczne i międzynarodowe aspekty agrobiznesu; 25) wskazywać możliwości i bariery wymiany międzynarodowej; 26) określać korzyści z handlu międzynarodowego; 27) objaśniać uregulowania prawne dotyczące obowiązku prowadzenia rachunkowości; 28) klasyfikować składniki majątkowe i źródła ich pochodzenia; 29) sporządzać bilans przedsiębiorstwa; 30) klasyfikować koszty przedsiębiorstwa według różnych kryteriów; 31) przeprowadzać kalkulacje wybranych działalności gospodarczych; 32) sporządzać podstawowe dokumenty dotyczące działalności gospodarczej; 33) sporządzać podstawowe dokumenty dotyczące wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i rozliczeń podatkowych; 34) obliczać wynagrodzenie pracownika; 35) przeprowadzać spis z natury składników majątkowych i wyceniać podstawowe składniki majątkowe; 36) prowadzić uproszczone formy ewidencji przychodów i rozchodów w małym przedsiębiorstwie; 37) prowadzić uproszczoną rachunkowość w gospodarstwie rolnym; 38) obliczać dochód z działalności gospodarczej; 39) rozróżniać i obliczać podatki; 40) ewidencjonować operacje gospodarcze na kontach księgowych; 41) rozróżniać techniki i formy księgowości; 42) obliczać wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa; 43) sporządzać i analizować podstawowe sprawozdania finansowe; 44) oceniać działalność przedsiębiorstwa na podstawie danych uzyskanych z rachunkowości; 45) definiować pojęcia stosowane w statystyce i obliczać wskaźniki statystyczne; 46) prezentować i analizować dane statystyczne różnymi metodami statystycznymi, wyszukiwać i interpretować informacje z opracowań statystycznych; 47) stosować techniki sprawnego wykonywania działań matematycznych; 48) dokonywać obliczeń procentowych, dyskontowych, odsetkowych, walutowych i towarowych. 2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych: 1) podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne; 2) podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej; 3) pieniądz jako kategoria ekonomiczna; 4) przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej i jego koszty; 5) rynki czynników produkcji: rynek pracy, kapitału, ziemi;

10 6) rynek pieniężno-kredytowy; 7) cykle gospodarcze; 8) mechanizm wychodzenia z kryzysu; 9) rola państwa w gospodarce rynkowej; 10) system agrobiznesu w gospodarce rynkowej; 11) ogniwa agrobiznesu i ich funkcje; 12) procesy integracyjne w agrobiznesie; 13) otoczenie rynkowe; 14) instytucje związane z agrobiznesem; 15) agrobiznes a bezpieczeństwo żywności; 16) agrobiznes a konsumpcja żywności; 17) przestrzenne aspekty agrobiznesu; 18) ekologiczne aspekty agrobiznesu; 19) międzynarodowe aspekty agrobiznesu; 20) bilans przedsiębiorstwa; 21) koszty w przedsiębiorstwie; 22) kalkulacja kosztów wybranych działalności gospodarczych; 23) dokumentacja dotycząca działalności gospodarczej; 24) system wynagrodzeń; 25) spis z natury składników majątkowych; 26) uproszczone formy ewidencji przychodów i rozchodów w małych przedsiębiorstwach; 27) uproszczone formy rachunkowości w gospodarstwie rolnym; 28) rodzaje podatków i ich obliczanie; 29) podstawy księgowości finansowej; 30) podstawowe sprawozdania finansowe; 31) podstawy statystyki; 32) opracowanie i prezentacja materiału statystycznego; 33) techniki sprawnego wykonywania działań matematycznych; 34) obliczenia procentowe, dyskontowe, odsetkowe, walutowe, towarowe.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać znaczenie turystyki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PSZCZELARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PSZCZELARZ Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PSZCZELARZ SYMBOL CYFROWY 612[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać przyrodnicze i gospodarcze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie rzeźnikwędliniarz. symbol cyfrowy 741[03]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie rzeźnikwędliniarz. symbol cyfrowy 741[03] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie rzeźnikwędliniarz symbol cyfrowy 741[03] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA Załącznik 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać zapotrzebowanie na towary;

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Zawód: technik technologii żywności SYMBOL CYFROWY: 321[09] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS

Bardziej szczegółowo

Program nauczania PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Specjalność: Technik agrobiznesu 341[01]/2307/MRiGŻ/1997.08.18

Program nauczania PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Specjalność: Technik agrobiznesu 341[01]/2307/MRiGŻ/1997.08.18 I. Wiadomości wstępne Program nauczania PRAKTYKI ZAWODOWEJ Specjalność: Technik agrobiznesu 341[01]/2307/MRiGŻ/1997.08.18 Praktyka zawodowa stanowi istotny element w procesie przygotowania zawodowego ucznia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Szymon Szewrański Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa dr inż. Ewa Piotrowska Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 4 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 4 czerwca 2003 r. DZIENNIK USTAW Z 2003 R. NR 159 POZ. 1540 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cukiernik, mechanik-operator

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik agrobiznesu symbol 331402 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SYMBOL CYFROWY 346[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA SYMBOL CYFROWY 341[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować przepisy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) organizować, uŝytkować i likwidować

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ SYMBOL CYFROWY 714[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją techniczną,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 341[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1)

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU SYMBOL CYFROWY 313[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311[51] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

Jolanta Cybulska PRODUKCJA ZWIERZ CA PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA W TECHNIKUM ROLNICZYM I SZKOLE POLICEALNEJ

Jolanta Cybulska PRODUKCJA ZWIERZ CA PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA W TECHNIKUM ROLNICZYM I SZKOLE POLICEALNEJ Jolanta Cybulska PRODUKCJA ZWIERZ CA PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA W TECHNIKUM ROLNICZYM I SZKOLE POLICEALNEJ Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróżniać materiały podstawowe, pomocnicze i dodatki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się podstawowymi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. 2010 r. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ SYMBOL CYFROWY 713[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ROLNIK 613003

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ROLNIK 613003 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ROLNIK 613003 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 19 czerwca 2015 r. rolnik 613003 Celem kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWAPROGRAMOWAKSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: CUKIERNIK SYMBOL CYFROWY: 741[01] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu ogłasza nabór w roku szkolnym 2012/2013 na kierunek kształcenia TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ NAUKA BEZPŁATNA UWAGA! Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SYMBOL CYFROWY 346[02] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] Dziennik Ustaw Nr 154 11878 Poz. 1033 Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać problemy opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW Z PODSTAW PROGRAMOWYCH W WYBRANYCH ZAWODACH ( TR, TA, TW, TAK, TIŚiM, TMR)

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW Z PODSTAW PROGRAMOWYCH W WYBRANYCH ZAWODACH ( TR, TA, TW, TAK, TIŚiM, TMR) ZESTAWIENIE ELEMENTÓW Z PODSTAW PROGRAMOWYCH W WYBRANYCH ZAWODACH ( TR, TA, TW, TAK, TIŚiM, TMR) ZAWÓD EFEKTY wspólne dla wszystkich zawodów: technik rolnik 314207 (). Bezpieczeństwo i higiena pracy ().

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ SYMBOL CYFROWY 743[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać, sortować i dobierać

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (1) 68 3 181-183 fax: (1) 68 3 18 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA SYMBOL CYFROWY 347 [09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać historyczne i współczesne

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik obsługi turystycznej 422103 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik rolnik; symbol 314207 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO SYMBOL CYFROWY: 512[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO SYMBOL CYFROWY: 512[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO SYMBOL CYFROWY: 512[04] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

Technikum - informacje

Technikum - informacje Technikum - informacje Czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu odpowiednich kwalifikacji, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości

Bardziej szczegółowo

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści Reforma programowa kształcenia ogólnego Projekt zmian podstawy programowej z Podstaw przedsiębiorczości. MoŜliwości nauczania ekonomii w praktyce. (wrzesień 2008) Kielce listopad 2008 Nowy układ podstawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu 13 1.1. Pojęcie agrobiznesu... 13 1.2. Inne określenia agrobiznesu... 17 Rozdział 2. Pierwszy agregat agrobiznesu zaopatrzenie 20 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KRAWIEC

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KRAWIEC Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KRAWIEC SYMBOL CYFROWY 743[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) odczytywać rysunek modelowy; 2) posługiwać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Program nauczania a podstawa programowa

Program nauczania a podstawa programowa Program nauczania a podstawa programowa Program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo a podstawa programowa przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Temat lekcji Treści z programu nauczania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311 [51] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

3.1. WYKAZ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH Efekty w zakresie wiedzy KARTA KIERUNKU KIERUNEK ROLNICTWO

3.1. WYKAZ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH Efekty w zakresie wiedzy KARTA KIERUNKU KIERUNEK ROLNICTWO KARTA KIERUNKU KIERUNEK ROLNICTWO Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma studiów Struktura kierunku (specjalności) Tytuł zawodowy Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO SYMBOL CYFROWY 321[12] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH Załącznik 11 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 811[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Rolnictwo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Rolnictwo Zakładane efekty dla kierunku Rolnictwo Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe +

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Podstaw przedsiębiorczości dla klas I LO i I i II TE

Kryteria oceniania z Podstaw przedsiębiorczości dla klas I LO i I i II TE Kryteria oceniania z Podstaw przedsiębiorczości dla klas I LO i I i II TE Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości z podziałem na dwa zakresy wymagań. Wiadomości i umiejętności ucznia dzieli się

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: Pszczelarz; symbol: 612302 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH Załącznik nr 11 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH SYMBOL CYFROWY 421[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) charakteryzować

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny Przedmiot: produkcja roślinna KL 4TR

Nauczycielski plan dydaktyczny Przedmiot: produkcja roślinna KL 4TR Nauczycielski plan dydaktyczny Przedmiot: produkcja na KL 4TR Marlena Żywicka - Czaja Moduł dział L.p zakres treści Osiągnięcia ucznia Poziom Poziom podstawowy ponadpodstawowy I.Rośliny Lekcja -znać PSO

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: florysta; symbol 343203 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne. Przedmiot: Ekonomia w praktyce

Szczegółowe wymagania edukacyjne. Przedmiot: Ekonomia w praktyce Szczegółowe wymagania edukacyjne Przedmiot: Ekonomia w praktyce ocena dopuszczająca uczeń ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra wyszukuje informacje niezbędne i dodatkowe dotyczące działalności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone. Franciszek Kapusta W pracy (wydanie 2 zmienione i rozszerzone) przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, czym jest i jaką rolę spełnia w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW Z PODSTAW PROGRAMOWYCH W WYBRANYCH ZAWODACH ( TR, TA, TW, TAK, TMR, TOR)

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW Z PODSTAW PROGRAMOWYCH W WYBRANYCH ZAWODACH ( TR, TA, TW, TAK, TMR, TOR) ZESTAWIENIE ELEMENTÓW Z PODSTAW PROGRAMOWYCH W WYBRANYCH ZAWODACH ( TR, TA, TW, TAK, TMR, TOR) ZAWÓD EFEKTY wspólne dla wszystkich zawodów: CELE W ZAWODZIE w zakresie: EFEKTY WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Sprzedawca; symbol 522301 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

II. BLOKI PROGRAMOWE

II. BLOKI PROGRAMOWE I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać podstawowe rodzaje oraz właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych; 2) charakteryzować sposoby wytwarzania tworzyw

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 394/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział

Bardziej szczegółowo

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie stacjonarne/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - symbol 431103

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i II rok realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i II rok realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i I realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 30.06.2011 Przedmioty ogólne I ogólne 295 1 Język obcy 45 45 30-120 120 ZO 2 2 1 2 Etyka/Filozofia

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik weterynarii 322[14]

I.1.1. Technik weterynarii 322[14] I.1.1. Technik weterynarii 322[14] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 322 Przystąpiło łącznie: 368 przystąpiło: 354 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 334 (97,2%) zdało: 193 (52,6%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

2. Treści kształcenia (działy programowe)

2. Treści kształcenia (działy programowe) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SYMBOL CYFROWY 315[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) sporządzać bieżące

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08]

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) analizować i interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo