Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02]"

Transkrypt

1 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się normami, recepturami i instrukcjami; 2) rozpoznawać i dobierać surowce do przerobu, dozwolone substancje dodatkowe i substancje pomagające w przetwarzaniu; 3) dobierać maszyny i urządzenia oraz drobny sprzęt stosowany w produkcji piekarskiej; 4) obsługiwać oraz konserwować maszyny i urządzenia stosowane w produkcji piekarskiej; 5) przeciwdziałać powstawaniu awarii i przyspieszonemu zuŝyciu maszyn i urządzeń 6) posługiwać się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w produkcji piekarskiej; 7) planować pracę na poszczególnych stanowiskach w zakładzie piekarskim; 8) przygotowywać surowce, dozwolone substancje dodatkowe i substancje pomagające w przetwarzaniu do produkcji piekarskiej; 9) sporządzać półprodukty piekarskie; 10) wypiekać pieczywo; 11) wykonywać czynności po wypieku; 12) analizować zagroŝenia, które mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych wyrobów, i ustalać krytyczne punkty kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP) w procesach produkcji, prowadzonych w zakładzie piekarskim; 13) prowadzić procesy technologiczne z zachowaniem zasad dobrej praktyki produkcyjnej (Good Manufacturing Practice - GMP) i dobrej praktyki higienicznej (Good Hygiene Practice - GHP); 14) klasyfikować wyroby piekarskie, rozróŝniać gatunki pieczywa oraz określać jego znaczenie w Ŝywieniu człowieka; 15) stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej; 16) prowadzić uproszczoną rachunkowość; 17) radzić sobie w sytuacjach problemowych; 18) samodzielnie podejmować decyzje; 19) organizować i oceniać własną pracę; 20) skutecznie komunikować się z innymi uczestnikami procesu pracy; 21) kierować pracą innych i efektywnie współdziałać w zespole; 22) stosować przepisy kodeksu pracy, dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy; 23) stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej; 24) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŝarowej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa Ŝywności; 25) udzielać pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków przy pracy; 26) poszukiwać miejsca pracy jako pracownik najemny lub przedsiębiorca; 27) doskonalić umiejętności zawodowe;

2 28) korzystać z róŝnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej oraz doradztwa specjalistycznego. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości". B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: 1) dobry stan zdrowia; 2) sprawność i wytrzymałość fizyczna; 3) zdolności manualne; 4) zainteresowanie produkcją piekarską; 5) poczucie odpowiedzialności; 6) spostrzegawczość i podzielność uwagi; 7) systematyczność i dokładność. 2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) dobierania i przygotowywania surowców do produkcji; 2) ustalania metod i parametrów prowadzenia procesów technologicznych na podstawie wyników badań jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych odpowiednio do istniejących warunków techniczno-organizacyjnych zakładu piekarskiego; 3) wybierania i zestawiania w ciąg produkcyjny oraz obsługiwania maszyn i urządzeń; 4) sporządzania półproduktów; 5) dzielenia i formowania róŝnych wyrobów piekarskich; 6) przygotowywania do wypieku uformowanych kęsów ciasta; 7) wypiekania pieczywa w róŝnych asortymentach; 8) sortowania, brakowania, pakowania, magazynowania i przygotowywania pieczywa do wysyłki; 9) oceny jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych metodą organoleptyczną; 10) rozliczania produkcji piekarskiej. 3. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz moŝe podejmować pracę w zakładach piekarskich - rzemieślniczych i przemysłowych, zakładach gastronomicznych oraz w punktach zbytu pieczywa. Absolwent moŝe takŝe samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. 4. Szkoła realizująca kształcenie w zawodzie piekarz powinna posiadać następujące pracownie: 1) techniczną; 2) technologiczną; 3) ekonomiczną. Pracownie powinny składać się z sali ćwiczeń i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali ćwiczeń naleŝy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów (jedno- lub dwuosobowych). KaŜda pracownia powinna być wyposaŝona w: 1) środki techniczne, takie jak: telewizor, magnetowid, radio, rzutnik pisma, rzutnik przezroczy, zestaw komputerowy, drukarkę, kopiarkę; 2) materiały dydaktyczne, takie jak: filmy, przezrocza, foliogramy, fazogramy, programy komputerowe; 3) tekstowe źródła informacji, takie jak: podręczniki, inne ksiąŝki niezbędne do kształcenia w zawodzie, czasopisma fachowe, instrukcje do ćwiczeń, katalogi, prospekty, instrukcje

3 technologiczne, receptury, normy. Pracownia techniczna powinna być ponadto wyposaŝona w: 1) plansze i foliogramy przedstawiające uproszczone schematy maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji piekarskiej, przekroje maszyn i urządzeń; 2) modele maszyn i urządzeń 3) narzędzia i drobny sprzęt stosowany w produkcji piekarskiej; 4) urządzenia kontrolno-pomiarowe; 5) instrukcje obsługi. Pracownia technologiczna powinna być ponadto wyposaŝona w: 1) plansze i foliogramy przedstawiające w szczególności: skład chemiczny surowców, wartość odŝywczą produktów, tabele parametrów technologicznych dla róŝnych metod prowadzenia ciast i wypieku, schematy technologiczne; 2) filmy dydaktyczne z zakresu piekarstwa; 3) zestaw plansz przedstawiających schematy procesów fermentacyjnych; 4) próbki: surowców do przerobu, dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu stosowanych w produkcji piekarskiej, próbki wyrobów gotowych; 5) drobny sprzęt stosowany w produkcji piekarskiej; 6) opakowania; 7) katalog wzorów dokumentacji; 8) zbiór norm 9) wykaz najczęściej spotykanych wad pieczywa; 10) sprzęt przeciwpoŝarowy; 11) instrukcje alarmowe. Pracownia ekonomiczna powinna być ponadto wyposaŝona w: 1) kodeks pracy oraz teksty wybranych przepisów prawa gospodarczego i finansowego; 2) poradniki; 3) komputerowe programy uŝytkowe w wersji szkoleniowej; 4) dokumenty księgowe; 5) środki techniczne, takie jak: telefon, faks, kalkulatory; 6) materiały biurowe. Praktyczna nauka zawodu moŝe odbywać się w szkolnych pracowniach, warsztatach i gospodarstwach pomocniczych, centrach kształcenia praktycznego i centrach kształcenia ustawicznego oraz u pracodawców - w zakładach piekarskich - rzemieślniczych i przemysłowych. 5. Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają trzy bloki programowe: 1) produkcja piekarska; 2) techniczny; 3) ekonomiczny. II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia w % * Produkcja piekarska 50 Techniczny 20 Ekonomiczny 10 Razem 80** * Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieŝy i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej). ** Pozostałe 20% godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

4 nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. III. BLOKI PROGRAMOWE BLOK: PRODUKCJA PIEKARSKA 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1) klasyfikować wyroby piekarskie i rozróŝniać gatunki pieczywa; 2) określać znaczenie pieczywa w Ŝywieniu człowieka; 3) wskazywać kierunki rozwoju produkcji piekarskiej; 4) rozpoznawać i dobierać surowce, dozwolone substancje dodatkowe i substancje pomagające w przetwarzaniu; 5) korzystać z przepisów, schematów technologicznych, receptur i norm obowiązujących w produkcji piekarskiej; 6) określać rolę drobnoustrojów i zagroŝenia zdrowotne w produkcji piekarskiej; 7) planować etapy procesu technologicznego i harmonogram produkcji; 8) magazynować i racjonalnie gospodarować surowcami do przerobu, dozwolonymi substancjami dodatkowymi i substancjami pomagającymi w przetwarzaniu; 9) obliczać namiary surowców w oparciu o receptury; 10) przygotowywać surowce do produkcji; 11) dobierać metodę prowadzenia ciasta i ustalać parametry technologiczne; 12) sporządzać ciasta pszenne, Ŝytnie i mieszane; 13) poddawać ciasta obróbce; 14) wypiekać pieczywo; 15) pakować i konfekcjonować wyroby piekarskie; 16) magazynować wyroby i przygotowywać je do wysyłki; 17) wskazywać znaczenie higieny i kontroli jakości w produkcji piekarskiej; 18) dokonywać oceny organoleptycznej surowców, półproduktów i wyrobów gotowych; 19) identyfikować zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas procesów produkcyjnych i w czasie przechowywania produktów piekarskich; 20) rozpoznawać wady wyrobów i określać sposoby zapobiegania; 21) określać wydajność i zdolność produkcyjną; 22) analizować i ograniczać zagroŝenia, które mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych wyrobów, a takŝe wskazywać i monitorować punkty krytyczne w procesie produkcji oraz podejmować działania korygujące, zgodnie z zasadami systemu analizy zagroŝeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP); 23) stosować się do zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP); 24) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŝarowej i ochrony środowiska, dotyczących produkcji piekarskiej; 25) wskazywać warunki, jakie musi spełniać zakład piekarski w warunkach gospodarki rynkowej; 26) sporządzać dokumentację produkcyjną. 2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych: 1) klasyfikacja wyrobów piekarskich; 2) znaczenie pieczywa w Ŝywieniu; 3) struktura organizacyjna zakładu piekarskiego; 4) normy i receptury stosowane w produkcji piekarskiej;

5 5) surowce piekarskie, dozwolone substancje dodatkowe i substancje pomagające w przetwarzaniu; 6) przyjmowanie i magazynowanie surowców; 7) przygotowanie surowców do produkcji; 8) wytwarzanie ciast pszennych, Ŝytnich i mieszanych; 9) dzielenie i formowanie ciasta; 10) rozrost końcowy kęsów ciasta; 11) wypiek pieczywa; 12) operacje technologiczne po wypieku; 13) kontrola jakości i wady pieczywa; 14) wydajność pieczywa; 15) dokumentacja produkcyjna; 16) produkcja wyrobów piekarskich specjalnych; 17) systemy zapewnienia jakości zdrowotnej gotowych wyrobów w zakładach piekarskich; 18) przepisy prawa dotyczące warunków zdrowotnych Ŝywności i Ŝywienia w Polsce i Unii Europejskiej. BLOK: TECHNICZNY 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1) posługiwać się instrukcjami obsługi i dokumentacjami techniczno-ruchowymi maszyn 2) czytać proste rysunki techniczne i sporządzać schematy; 3) oceniać przydatność materiałów w konstrukcji maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji piekarskiej; 4) identyfikować części oraz zespoły maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji piekarskiej; 5) rozpoznawać instalacje techniczne znajdujące się w zakładzie piekarskim i ich oznakowanie; 6) korzystać z urządzeń elektrycznych stosowanych w produkcji piekarskiej i wykorzystywać racjonalnie energię elektryczną; 7) obsługiwać urządzenia chłodnicze stosowane w produkcji piekarskiej; 8) posługiwać się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w produkcji piekarskiej; 9) korzystać ze środków transportu wewnętrznego w zakładach piekarskich; 10) rozpoznawać rodzaje i przeznaczenie zabezpieczeń w maszynach i urządzeniach 11) dobierać maszyny i urządzenia do potrzeb technologicznych; 12) obsługiwać i konserwować maszyny i urządzenia stosowane w produkcji piekarskiej; 13) przeciwdziałać powstawaniu awarii i przyspieszonemu zuŝyciu maszyn i urządzeń 14) rozróŝniać urządzenia energetyczne, urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz zatrzymywania pyłów i gazów; 15) stosować zasady i techniki utrzymania higieny produkcji piekarskiej; 16) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń stosowanych w zakładach piekarskich; 17) udzielać pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków przy pracy. 2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych:

6 1) dokumentacja i informacja techniczna; 2) materiały konstrukcyjne; 3) części maszyn; 4) instalacje techniczne; 5) aparatura kontrolno-pomiarowa; 6) urządzenia chłodnicze; 7) układy sterowania oraz zabezpieczenia w maszynach i urządzeniach; 8) ogólna klasyfikacja maszyn i urządzeń 9) zasady eksploatacji maszyn i urządzeń 10) transport w zakładzie piekarskim; 11) maszyny i urządzenia magazynowe; 12) maszyny do wytwarzania ciasta; 13) maszyny i urządzenia do obróbki ciasta; 14) urządzenia do rozrostu ciasta; 15) piece piekarskie; 16) urządzenia do konfekcjonowania pieczywa; 17) linie produkcyjne; 18) urządzenia energetyczne i gospodarka wodno-ściekowa; 19) zasady i technika utrzymania higieny produkcji piekarskiej; 20) bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie piekarskim; 21) zasady udzielania pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków przy pracy. BLOK: EKONOMICZNY 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1) definiować podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne; 2) objaśniać podstawowe pojęcia dotyczące gospodarki rynkowej; 3) objaśniać zasady i zakres działalności gospodarczej w przetwórstwie spoŝywczym; 4) określać moŝliwości i bariery rozwoju działalności gospodarczej; 5) rozróŝniać i charakteryzować przedsiębiorstwa; 6) organizować i zarządzać przedsiębiorstwem oraz kierować małym zespołem pracowników; 7) sporządzać podstawowe dokumenty dotyczące działalności gospodarczej; 8) prowadzić uproszczoną rachunkowość; 9) rozróŝniać i obliczać podatki; 10) obliczać koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej; 11) korzystać z usług instytucji i organizacji działających na rzecz przetwórstwa spoŝywczego; 12) wskazywać korzyści i zagroŝenia dla przetwórstwa spoŝywczego związane z integracją z Unią Europejską; 13) stosować strategie marketingowe; 14) stosować przepisy prawa dotyczące produkcji piekarskiej; 15) korzystać z róŝnych źródeł informacji; 16) podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy. 2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych: 1) podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne; 2) podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej; 3) działalność gospodarcza w przetwórstwie spoŝywczym;

7 4) przedsiębiorstwa; 5) zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem; 6) dokumentacja działalności przedsiębiorstwa; 7) zakład piekarski w gospodarce rynkowej; 8) rachunek ekonomiczny; 9) uproszczone formy rachunkowości; 10) instytucje przetwórstwa spoŝywczego; 11) integracja międzynarodowa; 12) marketing w przedsiębiorstwie; 13) wybrane zagadnienia prawne dotyczące produkcji piekarskiej; 14) przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Szymon Szewrański Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE kucharz 512001 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9745 Poz. 998 998 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY MODUŁ I PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B. Nazwa usługi szkoleniowej: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B kurs zawodowy:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik handlowiec symbol 522305 PRZEDMIOT - Symulacyjna firma handlowa PROPOZYCJE POMIARU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD TYP SZKOŁY OKRES NAUKI. technik informatyk technik logistyk technik spedytor technik usług fryzjerskich

ZAWÓD TYP SZKOŁY OKRES NAUKI. technik informatyk technik logistyk technik spedytor technik usług fryzjerskich TYP SZKOŁY OKRES NAUKI ZAWÓD TECHNIKUM 4 LATA technik informatyk technik logistyk technik spedytor technik usług fryzjerskich ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3 LATA cukiernik fryzjer kucharz piekarz mechanik

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo