PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI"

Transkrypt

1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Zawód: technik technologii żywności SYMBOL CYFROWY: 321[09] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać i oceniać surowce do przerobu, dozwolone substancje dodatkowe i substancje pomagające w przetwarzaniu oraz gotowe produkty spożywcze; 2) dobierać maszyny i urządzenia do wytwarzania produktów spożywczych; 3) organizować procesy produkcji artykułów spożywczych; 4) nadzorować przebieg procesów technologicznych w produkcji artykułów spożywczych; 5) obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego; 6) korzystać z dokumentacji technicznych i technologicznych; 7) stosować odpowiednie metody przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych; 8) wykonywać podstawowe w przetwórstwie spożywczym badania laboratoryjne; 9) analizować zagrożenia, które mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych wyrobów, i ustalać krytyczne punkty kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP) w procesach produkcji artykułów spożywczych; 10) opisywać sposoby prowadzenia procesów technologicznych z zachowaniem zasad dobrej praktyki produkcyjnej (Good Manufacturing Practice - GMP) i dobrej praktyki higienicznej (Good Hygiene Practice GHP); 11) zagospodarowywać odpady poprodukcyjne; 12) planować i organizować pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego; 13) stosować przepisy prawa cywilnego i handlowego w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych; 14) analizować rynek i opracowywać strategie marketingowe; 15) rozwiązywać problemy w twórczy sposób; 16) samodzielnie podejmować decyzje; 17) skutecznie komunikować się z innymi uczestnikami procesu pracy; 18) prowadzić negocjacje; 19) stosować zasady kulturalnego zachowania i etyki w biznesie; 20) kierować zespołem pracowników; 21) stosować przepisy kodeksu pracy, dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy; 22) stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej; 23) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności; 24) udzielać pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków przy pracy; 25) poszukiwać miejsca pracy jako pracownik najemny lub przedsiębiorca; 26) organizować doskonalenie zawodowe własne i pracowników; 27) korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej oraz doradztwa specjalistycznego. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości". B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: 1) dobry stan zdrowia; 2) zdolności manualne; 3) zainteresowania techniczne, przyrodnicze i ekonomiczne; 4) poczucie odpowiedzialności; 1

2 5) zdolności organizacyjne. 2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych, związanych z wytwarzaniem artykułów żywnościowych, takich jak: 1) organizowanie i nadzorowanie procesów pracy i produkcji; 2) dobieranie maszyn i narzędzi oraz surowców do określonej produkcji; 3) prowadzenie uproszczonej rachunkowości i obliczanie opłacalności produkcji oraz stosowanie zasad marketingu. 3. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności może podejmować pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego oraz w instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, handel artykułami spożywczymi, a także przechowywanie i dystrybucję żywności. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. 4. Zawód technik technologii żywności jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa specjalizację, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć: produkcji w poszczególnych branżach przetwórstwa spożywczego, oceny żywności, handlu artykułami spożywczymi, marketingu produktów spożywczych, zarządzania zakładami przetwórstwa spożywczego, ochrony środowiska w przetwórstwie spożywczym. 5. Szkoła realizująca kształcenie w zawodzie technik technologii żywności powinna posiadać następujące pracownie: 1) przetwórstwa spożywczego; 2) techniki spożywczej; 3) analizy żywności; 4) ekonomiczną. Pracownie powinny składać się z sali ćwiczeń i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali ćwiczeń należy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów (jedno- lub dwuosobowych). Każda pracownia powinna być wyposażona w: 1) środki techniczne, takie jak: telewizor, magnetowid, radio, rzutnik pisma, rzutnik przezroczy, zestaw komputerowy, drukarkę, kopiarkę; 2) materiały dydaktyczne, takie jak: filmy, przezrocza, foliogramy, fazogramy, programy komputerowe; 3) tekstowe źródła informacji, takie jak: podręczniki, inne książki niezbędne do kształcenia w zawodzie, czasopisma fachowe, instrukcje do ćwiczeń, katalogi, prospekty, instrukcje technologiczne, normy jakości i receptury. Pracownia przetwórstwa spożywczego powinna być ponadto wyposażona w: 1) plansze i foliogramy zawierające: a) schematy technologiczne, b) skład chemiczny surowców, c) schematy maszyn i urządzeń produkcyjnych, d) tabele parametrów; 2) zestawy i eksponaty: a) drobny sprzęt do przetwórstwa spożywczego, b) makiety oraz modele maszyn i urządzeń, c) opakowania jednostkowe i transportowe, d) próbki surowców, dozwolonych substancji dodatkowych i substancji e) pomagających w przetwarzaniu, f) atrapy i próbki wyrobów spożywczych, g) normy jakościowe składników i produktów gotowych. Pracownia techniki spożywczej powinna być ponadto wyposażona w: 1) modele, atrapy i przekroje maszyn i urządzeń stosowanych w procesach technologicznych przetwórstwa spożywczego i w procesach pomocniczych oraz w kontroli produkcji; 2

3 2) instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urządzeń; 3) maszyny wyłączone z ruchu dla celów dydaktycznych. Pracownia analizy żywności powinna być ponadto wyposażona w: 1) aparaturę laboratoryjną: a) termostaty, b) łaźnie wodne, c) lodówki, d) suszarki, e) wirówki, f) piece do spalań, g) pehametry, h) kolorymetry, i) tłuszczomierze, j) polarymetry, k) wagi analityczne, l) mikroskopy; 2) szkło i drobny sprzęt laboratoryjny; 3) odczynniki chemiczne; 4) zestawy norm czynnościowych; 5) instrukcje do ćwiczeń. Pracownia ekonomiczna powinna być ponadto wyposażona w: 1) kodeks pracy oraz teksty wybranych przepisów prawa gospodarczego i finansowego; 2) poradniki; 3) komputerowe programy użytkowe w wersji szkoleniowej; 4) dokumenty księgowe; 5) środki techniczne, takie jak: telefon, faks, kalkulatory; 6) materiały biurowe. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w szkolnych pracowniach, warsztatach i gospodarstwach pomocniczych, centrach kształcenia praktycznego i centrach kształcenia ustawicznego oraz u pracodawców, głównie w zakładach przetwórstwa spożywczego. 6. Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają cztery bloki programowe: 1) przetwórczy; 2) analityczny 3) techniczny 4) ekonomiczny. II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Podbudowa programowa: gimnazjum Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia w %* Podbudowa programowa: zasadnicza szkoła zawodowa, zawód: wszystkie z branży przetwórstwa spożywczego Podbudowa programowa: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające Przetwórczy Analityczny Techniczny Ekonomiczny

4 Nazwa bloku programowego Podbudowa programowa: gimnazjum Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia w %* Podbudowa programowa: zasadnicza szkoła zawodowa, zawód: wszystkie z branży przetwórstwa spożywczego Podbudowa programowa: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające Razem 70** 70** 70** *) Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej). **) Pozostałe 30% godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na specjalizację. III. BLOKI PROGRAMOWE BLOK: PRZETWÓRCZY 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1) wskazywać rolę i kierunki przetwórstwa spożywczego; 2) stosować przepisy i normy obowiązujące w przetwórstwie spożywczym; 3) określać źródła surowców dla przetwórstwa spożywczego oraz klasyfikować surowce według różnych kryteriów; 4) charakteryzować i stosować dozwolone substancje dodatkowe oraz substancje pomagające w przetwarzaniu; 5) wskazywać funkcje dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu oraz kryteria ich stosowania; 6) określać wartość odżywczą żywności; 7) formułować kryteria jakości i wartości handlowej produktów spożywczych oraz wskazywać czynniki kształtujące jakość zdrowotną żywności; 8) opisywać budowę wirusów, bakterii, drożdży i pleśni; 9) charakteryzować procesy fizjologiczne drobnoustrojów; 10) określać wpływ czynników fizycznych i chemicznych na rozwój drobnoustrojów; 11) wskazywać wykorzystanie drobnoustrojów w przetwórstwie spożywczym; 12) stosować właściwą obróbkę wstępną oraz oceniać jej wpływ na wartość odżywczą i cechy surowców; 13) określać cel i warunki prowadzenia operacji mechanicznych,termicznych i dyfuzyjnych oraz oceniać ich wpływ na wartość odżywczą, cechy organoleptyczne i trwałość produktów spożywczych; 14) określać cel i warunki prowadzenia procesów fizykochemicznych, chemicznych i biotechnicznych w technologii żywności oraz oceniać ich wpływ na wartość odżywczą, cechy organoleptyczne i trwałość produktów spożywczych; 15) opisywać i stosować metody utrwalania żywności oraz opisywać ich wpływ na trwałość produktów spożywczych, ich wartość odżywczą i cechy organoleptyczne; 16) pakować i konfekcjonować żywność; 17) charakteryzować i organizować produkcję: a) przetworów zbożowych, b) wyrobów olejarskich, c) przetworów ziemniaczanych, d) cukru, e) przetworów owocowo-warzywnych, f) wyrobów spirytusowych i browarniczych, g) wyrobów piekarsko-ciastkarskich, h) wyrobów cukierniczych, i) przetworów mięsnych, j) przetworów rybnych, k) przetworów jajczarsko-drobiarskich, l) przetworów mleczarskich, m) koncentratów spożywczych; 4

5 18) określać znaczenie higieny w technologii żywności; 19) sporządzać roztwory myjące i dezynfekujące; 20) prowadzić i kontrolować procesy technologiczne w zakładach przetwórstwa spożywczego; 21) analizować i ograniczać zagrożenia, które mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych wyrobów, a także wskazywać i monitorować krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmować działania korygujące zgodnie z zasadami systemu HACCP; 22) wskazywać zagrożenia dla środowiska ze strony przetwórstwa spożywczego i sposoby zapobiegania im; 23) organizować produkcję żywności zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa żywności. 2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych: 1) znaczenie przetwórstwa spożywczego; 2) normalizacja w technologii żywności; 3) jakość zdrowotna żywności; 4) surowce w przetwórstwie spożywczym; 5) materiały pomocnicze i dodatki do żywności; 6) składniki żywności; 7) morfologia i fizjologia drobnoustrojów; 8) wpływ środowiska na wzrost i rozwój drobnoustrojów; 9) wykorzystanie drobnoustrojów w przetwórstwie spożywczym; 10) operacje i procesy jednostkowe w technologii żywności; 11) metody utrwalania żywności; 12) przetwórstwo zbożowe; 13) przetwórstwo surowców olejarskich; 14) przetwórstwo roślin okopowych; 15) przetwórstwo owocowo-warzywne; 16) przemysł spirytusowy; 17) przemysł browarniczy; 18) produkcja piekarsko-ciastkarska; 19) produkcja cukiernicza; 20) przetwórstwo mięsne; 21) przetwórstwo rybne; 22) przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie; 23) przetwórstwo mleczarskie; 24) produkcja koncentratów spożywczych; 25) higiena i kontrola produkcji; 26) systemy zapewniania jakości w zakładach przetwórstwa spożywczego, w tym system HACCP; 27) zagrożenia dla środowiska ze strony przetwórstwa spożywczego; 28) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa żywności w zakładach przetwórstwa spożywczego. BLOK: ANALITYCZNY 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1) określać rolę i znaczenie analizy żywności; 2) pobierać próbki do badań laboratoryjnych; 3) przeprowadzać podstawowe operacje analizy wagowej; 4) przygotowywać odczynniki oraz określać zasady alkacymetrii, ergonometrii i jodometrii; 5) stosować metody instrumentalne w analizie żywności; 6) przeprowadzać ocenę sensoryczną żywności; 7) oznaczać zawartości: wody, suchej masy i popiołu; 8) oznaczać kwasowość różnymi metodami; 9) oznaczać zawartość tłuszczu metodą ekstrakcyjno-wagową, ekstrakcyjno-refraktometryczną i elektrometryczną; 10) badać cechy fizyczne i chemiczne tłuszczów; 11) oznaczać zawartość białek metodą klasyczną i instrumentalną; 12) oznaczać zawartość cukrów metodą chemiczną i instrumentalną; 13) badać właściwości dozwolonych substancji dodatkowych i innych dodatków do żywności stosowanych 5

6 w przetwórstwie spożywczym; 14) oznaczać zawartość dodatków do żywności w produktach spożywczych; 15) przeprowadzać badania mikrobiologiczne żywności, opakowań, maszyn i urządzeń oraz powietrza w dziale produkcyjnym; 16) określać celowość kontroli międzyoperacyjnej w przetwórstwie spożywczym; 17) wskazywać punkty zagrożeń jakości przetworów zbożowych, wyrobów olejarskich, przetworów ziemniaczanych,cukru, przetworów owocowo-warzywnych, wyrobów spirytusowych i browarniczych, wyrobów piekarsko-ciastkarskich, wyrobów cukierniczych, przetworów mięsnych, przetworów rybnych, przetworów jajczarsko-drobiarskich, przetworów mleczarskich, koncentratów spożywczych; 18) wykonywać podstawowe badania laboratoryjne surowców, półproduktów i produktów w wybranych branżach przetwórstwa spożywczego; 19) obsługiwać sprzęt laboratoryjny stosowany w analizie żywności; 20) interpretować wyniki analiz żywności; 21) przestrzegać zasad ergonomii oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratoriach zakładowych. 2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych: 1) znaczenie analizy żywności; 2) analiza wagowa; 3) analiza objętościowa; 4) metody instrumentalne; 5) ocena sensoryczna; 6) oznaczanie zawartości wody, suchej masy i popiołu; 7) oznaczanie kwasowości; 8) oznaczanie zawartości oraz badanie właściwości tłuszczu; 9) oznaczanie zawartości białek; 10) oznaczanie zawartości cukrów; 11) badanie właściwości dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu; 12) oznaczenie zawartości dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu w produktach spożywczych; 13) oznaczenia mikrobiologiczne w przetwórstwie spożywczym; 14) podstawowe analizy w przetwórstwie zbożowym; 15) analiza w przetwórstwie surowców olejarskich; 16) analiza w przetwórstwie roślin okopowych; 17) analiza w przetwórstwie owocowo-warzywnym; 18) analiza w przemyśle spirytusowym; 19) analiza w przemyśle browarniczym; 20) analiza w produkcji piekarsko-ciastkarskiej; 21) analiza w produkcji cukierniczej; 22) analiza w przetwórstwie mięsa; 23) analiza w przetwórstwie rybnym; 24) analiza w przetwórstwie jajczarsko-drobiarskim; 25) analiza w przetwórstwie mleczarskim; 26) analiza w produkcji koncentratów spożywczych; 27) punkty zagrożeń jakości w przetwórstwie spożywczym; 28) rola systemu zarządzania jakością zdrowotną żywności (HACCP) w procesie technologicznym; 29) przepisy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia; 30) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania ergonomii w laboratorium. BLOK: TECHNICZNY 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1) wskazywać znaczenie techniki w przetwórstwie spożywczym; 2) czytać rysunki techniczne; 3) rozróżniać typowe części maszyn; 4) rozróżniać typowe materiały stosowane do budowy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego; 5) określać następstwa korozji i zużycia materiałów konstrukcyjnych oraz wskazywać sposoby zapobiegania; 6

7 6) posługiwać się katalogami oraz dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń; 7) określać rolę normalizacji części maszyn; 8) dobierać i obsługiwać urządzenia kontrolno-pomiarowe stosowane w przetwórstwie spożywczym; 9) opisywać budowę, zasady działania oraz obsługiwać maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, takie jak: maszyny i urządzenia przepływowe, urządzenia do wytwarzania pary grzejnej, urządzenia chłodnicze, instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne i parowe; 10) rozróżniać i dobierać środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego; 11) rozróżniać i opisywać przeznaczenie typowych maszyn i urządzeń elektrycznych; 12) określać rolę podstawowych elementów automatyki oraz czytać schematy układów automatyki stosowanych w procesach technologicznych; 13) opisywać wyposażenie techniczne magazynów w zakładzie przetwórstwa spożywczego oraz obsługiwać i konserwować stosowane w nich maszyny i urządzenia; 14) opisywać budowę, zasady działania oraz obsługiwać maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców oraz operacji mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych; 15) opisywać budowę, zasady działania oraz obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w procesach fizykochemicznych, chemicznych i biotechnicznych; 16) charakteryzować i obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane do utrwalania żywności poprzez chłodzenie, zamrażanie, ogrzewanie, suszenie, metody osmoaktywne, niekonwencjonalne, chemiczne i biologiczne; 17) charakteryzować i obsługiwać maszyny i urządzenia do pakowania i konfekcjonowania produktów spożywczych; 18) charakteryzować i obsługiwać maszyny i urządzenia do mycia i dezynfekcji opakowań jednostkowych i zbiorczych oraz do mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych; 19) charakteryzować urządzenia: energetyczne, do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, zatrzymywania płynów i gazów; 20) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń w zakładach przetwórstwa spożywczego; 21) udzielać pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków przy pracy. 2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych: 1) rysunek techniczny; 2) części maszyn; 3) materiałoznawstwo; 4) urządzenia kontrolno-pomiarowe w zakładach przetwórstwa spożywczego; 5) maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania; 6) środki transportu w zakładach przetwórstwa spożywczego; 7) maszyny i urządzenia elektryczne stosowane w przetwórstwie spożywczym; 8) podstawy automatyki; 9) maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców, operacji mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych; 10) rodzaje, przeznaczenie, budowa oraz zasady działania maszyn i urządzeń stosowanych w procesach fizykochemicznych, chemicznych i biotechnicznych; 11) maszyny i urządzenia do utrwalania żywności; 12) maszyny i urządzenia do pakowania i konfekcjonowania żywności; 13) maszyny i urządzenia do mycia oraz dezynfekcji opakowań i pomieszczeń; 14) urządzenia energetyczne i wodno-ściekowe w zakładach przetwórstwa spożywczego; 15) zasady eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego; 16) wymagania ergonomii oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń w zakładach przetwórstwa spożywczego; 17) zasady udzielania pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków przy pracy. BLOK: EKONOMICZNY 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1) definiować podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne; 2) objaśniać podstawowe pojęcia dotyczące gospodarki rynkowej; 3) analizować czynniki mające wpływ na wzrost i spadek popytu i podaży; 4) objaśniać zachowania konsumentów na rynku; 5) wyjaśniać istotę mechanizmu rynkowego; 7

8 6) objaśniać rolę i funkcje pieniądza; 7) rozróżniać i charakteryzować przedsiębiorstwa; 8) określać rodzaje kosztów, przychodów i zysków; 9) analizować rynki czynników produkcji: rynek pracy, kapitału i ziemi; 10) rozróżniać papiery wartościowe i oceniać ich znaczenie na rynku; 11) klasyfikować kredyty i analizować kształtowanie się stóp procentowych; 12) określać fazy cyklu koniunkturalnego; 13) wskazywać przyczyny inflacji i metody walki z inflacją; 14) wyjaśniać pojęcie i strukturę budżetu państwa; 15) objaśniać rolę państwa i jego oddziaływanie na gospodarkę; 16) określać rodzaje i przyczyny bezrobocia oraz politykę państwa w tym zakresie; 17) wskazywać możliwości i bariery wymiany międzynarodowej oraz korzyści z handlu zagranicznego; 18) objaśniać formy i procesy integracyjne pomiędzy gospodarkami poszczególnych krajów; 19) wskazywać korzyści i zagrożenia dla przetwórstwa spożywczego w Polsce, związane z integracją z Unią Europejską; 20) definiować istotę marketingu w skali gospodarki narodowej i przedsiębiorstwa; 21) określać pojęcie, znaczenie i kryteria segmentacji rynku; 22) charakteryzować decyzje związane z produktem, ceną i kanałem dystrybucji; 23) rozróżniać podmioty marketingu i określać ich zachowania marketingowe; 24) rozróżniać i objaśniać rodzaje komunikacji marketingowej; 25) objaśniać procedurę zakładania przedsiębiorstwa; 26) analizować działalność wybranego rynku hurtowego i giełdy towarowej; 27) definiować pojęcie, cele i funkcje przedsiębiorstwa; 28) rozróżniać struktury organizacyjne przedsiębiorstwa; 29) charakteryzować działalność zaopatrzeniową, handlową i produkcyjną w przedsiębiorstwie; 30) objaśniać rolę i zadania kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie; 31) ustalać potrzeby i zasady doboru pracowników; 32) współtworzyć poprawne stosunki kadry kierowniczej i pracowników; 33) rozróżniać sposoby wynagradzania pracowników; 34) wyjaśniać różnice w zarządzaniu małym i dużym przedsiębiorstwem; 35) określać potrzeby finansowe przedsiębiorstwa i źródła pozyskiwania kapitału; 36) wyjaśniać rolę planowania i kontroli w przedsiębiorstwie; 37) opracowywać strategie rynkowe dla przedsiębiorstwa; 38) klasyfikować składniki majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia; 39) sporządzać bilans przedsiębiorstwa; 40) klasyfikować koszty przedsiębiorstwa według różnych kryteriów; 41) przeprowadzać kalkulacje kosztów wybranych działalności; 42) sporządzać podstawowe dokumenty dotyczące działalności gospodarczej; 43) przeprowadzać spis z natury składników majątkowych i wyceniać je; 44) prowadzić uproszczoną rachunkowość w przedsiębiorstwie; 45) obliczać dochód z działalności gospodarczej; 46) rozróżniać i obliczać podatki; 47) oceniać działalność przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań i wskaźników finansowych; 48) opracowywać plan marketingowy przedsiębiorstwa; 49) opracowywać biznesplan przedsiębiorstwa; 50) podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy. 2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych: 1) podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne; 2) podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej; 3) zachowania konsumentów; 4) pieniądz jako kategoria ekonomiczna; 5) przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej i jego koszty; 6) rynki czynników produkcji: rynek pracy, kapitału, ziemi; 7) rynek pieniężno-kredytowy; 8) cykle gospodarcze; 9) rola państwa w gospodarce rynkowej; 10) integracja międzynarodowa; 11) marketing w gospodarce narodowej i przedsiębiorstwie; 8

9 12) podstawy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie; 13) system marketingowy w agrobiznesie; 14) decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie; 15) rynki hurtowe i giełdy towarowe; 16) przedsiębiorstwo i struktura przedsiębiorstwa; 17) podstawowe cele i funkcje przedsiębiorstwa; 18) rodzaje działalności w przedsiębiorstwie; 19) kadra kierownicza i pracownicy w przedsiębiorstwie;małe przedsiębiorstwo na rynku; 20) finansowanie działalności przedsiębiorstwa; 21) planowanie i kontrola w przedsiębiorstwie; 22) strategia przedsiębiorstwa na rynku; 23) bilans przedsiębiorstwa; 24) koszty w przedsiębiorstwie; 25) kalkulacja kosztów wybranych działalności; 26) dokumentacja działalności gospodarczej; 27) uproszczone formy rachunkowości w małych przedsiębiorstwach; 28) podstawy księgowości i sprawozdawczości finansowej; 29) plan marketingowy przedsiębiorstwa; 30) biznesplan przedsiębiorstwa; 31) przygotowanie do wejścia na rynek pracy. 9

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa dr inż. Ewa Piotrowska Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie rzeźnikwędliniarz. symbol cyfrowy 741[03]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie rzeźnikwędliniarz. symbol cyfrowy 741[03] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie rzeźnikwędliniarz symbol cyfrowy 741[03] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO SYMBOL CYFROWY 321[12] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWAPROGRAMOWAKSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: CUKIERNIK SYMBOL CYFROWY: 741[01] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia Zasadnicza szkoła zawodowa zawód cukiernik-751201, 3-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 32 w ciągu roku szkolnego RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach

Bardziej szczegółowo

Cukiernik nr indeksu 751201

Cukiernik nr indeksu 751201 Cukiernik nr indeksu 751201 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Cukiernik; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii żywności; symbol 314403 (na podbudowie

Bardziej szczegółowo

Cukiernik

Cukiernik TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych 751201 Cukiernik 314403 Technik technologii żywności PKZ(TG.b) CUKIERNIK 751201 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik przetwórstwa mleczarskiego; symbol 314402 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii żywności; symbol 314403 (na podbudowie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Piekarz; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik agrobiznesu SYMBOL CYFROWY 341[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU

Zawód: technik agrobiznesu SYMBOL CYFROWY 341[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU Zawód: technik agrobiznesu SYMBOL CYFROWY 341[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Piekarz nr indeksu 751204

Piekarz nr indeksu 751204 Piekarz nr indeksu 751204 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Wędliniarz; symbol 751107 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA Załącznik 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać zapotrzebowanie na towary;

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróżniać materiały podstawowe, pomocnicze i dodatki

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO SYMBOL CYFROWY: 512[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO SYMBOL CYFROWY: 512[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO SYMBOL CYFROWY: 512[04] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

II. BLOKI PROGRAMOWE

II. BLOKI PROGRAMOWE I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać podstawowe rodzaje oraz właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych; 2) charakteryzować sposoby wytwarzania tworzyw

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ SYMBOL CYFROWY 714[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją techniczną,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) organizować, uŝytkować i likwidować

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 341[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1)

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych; symbol 343404 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych; symbol 343404 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ SYMBOL CYFROWY 743[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać, sortować i dobierać

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Technik technologii szkła; symbol 311925 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: CUKIERNIK Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy (** Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać znaczenie turystyki

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik analityk; symbol 311102 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KRAWIEC

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KRAWIEC Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KRAWIEC SYMBOL CYFROWY 743[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) odczytywać rysunek modelowy; 2) posługiwać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SYMBOL CYFROWY 346[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PSZCZELARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PSZCZELARZ Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PSZCZELARZ SYMBOL CYFROWY 612[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać przyrodnicze i gospodarcze

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA

TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA AU.05. AU.49. Wytwarzanie wyrobów ze szkła Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 311925 Technik technologii szkła 311925 Technik technologii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 4 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 4 czerwca 2003 r. DZIENNIK USTAW Z 2003 R. NR 159 POZ. 1540 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cukiernik, mechanik-operator

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH Załącznik 11 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 811[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji,

zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, Przedmiot technologie w produkcji cukierniczej należy do bloku teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie cukiernik. W bieżącym roku szkolny mam zajęcia 2 godziny tygodniowo z klasą trzecią oraz 4

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU SYMBOL CYFROWY 313[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311[51] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

W zawodzie technik technologii żywności wyodrębnia się dwie kwalifikacje:

W zawodzie technik technologii żywności wyodrębnia się dwie kwalifikacje: TECHNIKUM technik technologii żywności to propozycja dla tych uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym. Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące,

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** CUKIERNIK 751201 CZELADNIK STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: CUKIERNIK Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: kelner; symbol 513101 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać problemy opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik technologii chemicznej; symbol 311603 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. 2010 r. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ SYMBOL CYFROWY 713[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 394/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik technologii żywności 321[09]

I.1.1. Technik technologii żywności 321[09] I.1.1. Technik technologii żywności 321[09] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2 713 Przystąpiło łącznie: 2 566 przystąpiło: 2 501 ETAP PISEMNY zdało: 2 269 (90,7%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik technologii chemicznej; gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik technologii chemicznej; gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik technologii chemicznej; symbol 311603 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Obsługa maszyn

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Szymon Szewrański Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Podstawowe pojęcia i określenia z zakresu towaroznawstwa żywności 1.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - -letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08]

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) analizować i interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE. Informatyka w przemyśle spożywczym. Teoria mechanizmów i maszyn. Inżynieria procesowa

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE. Informatyka w przemyśle spożywczym. Teoria mechanizmów i maszyn. Inżynieria procesowa PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE Informatyka w przemyśle spożywczym Teoria mechanizmów i maszyn Inżynieria procesowa Urządzenia przemysłu spożywczego Eksploatacja w przemyśle spożywczym Linie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SYMBOL CYFROWY 346[02] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii chemicznej; symbol 311603 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO NR DZIAŁU SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA (słuchacz powinien umieć) HASŁA PROGRAMOWE MATERIAŁ NAUCZANIA ĆWICZENIA 1 2 3 4 I - definiować składniki pokarmowe; - opisywać funkcje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK FARMACEUTYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[10] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK FARMACEUTYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[10] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK FARMACEUTYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[10] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Dzień 3 (wtorek) 07:00 07:30 UAB GLOBALIOS IDĖJOS I GLOBAL IDEAS, LTD

PROGRAM STAŻU. Dzień 3 (wtorek) 07:00 07:30 UAB GLOBALIOS IDĖJOS I GLOBAL IDEAS, LTD PROGRAM STAŻU Uczniowie kształcący się w zawodzie: technik obsługi turystycznej, technik technologii żywności GRUPA nr 1-20 uczniów Miejsca staży: zespół hoteli (Artis, Ratonda, Monika), hotel Panorama,

Bardziej szczegółowo

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k

Bardziej szczegółowo

Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Przedmiot: Pracownia gastronomiczna. Klasa: I TŻ

Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Przedmiot: Pracownia gastronomiczna. Klasa: I TŻ Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (kształcenie w zawodzie) Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie : CUKIERNIK. Symbol cyfrowy: 751201. Nr programu: CUKIERNIK

PROGRAM NAUCZANIA. Dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie : CUKIERNIK. Symbol cyfrowy: 751201. Nr programu: CUKIERNIK PROGRAM NAUCZANIA Dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie : CUKIERNIK Symbol cyfrowy: 7520 Nr programu: CUKIERNIK Typ programu - turnusy zawodowe Rodzaj programu - liniowy Autorzy: Koweziu / Ewa Bogulas

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA SYMBOL CYFROWY 341[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować przepisy

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311 [51] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Danuta Bajor mgr inż. Stanisław Bajor mgr inż. Joanna Kośka mgr inż. Krzysztof Maśliński

Autorzy: mgr inż. Danuta Bajor mgr inż. Stanisław Bajor mgr inż. Joanna Kośka mgr inż. Krzysztof Maśliński Autorzy: mgr inż. Danuta Bajor mgr inż. Stanisław Bajor mgr inż. Joanna Kośka mgr inż. Krzysztof Maśliński Recenzenci: mgr inż. Lucyna Kubicka mgr inż. Jan Oczoś Opracowanie redakcyjne: dr inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. klasa

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. klasa RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach technikum zawód technik żywienia i usług gastronomicznych-343404, 4-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 30 w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA SYMBOL CYFROWY 322[12] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA SYMBOL CYFROWY 322[12] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA SYMBOL CYFROWY 322[12] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-12:45

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-12:45 Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 26.10.2017 12:00-12:45

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** PIEKARZ 751204 - CZELADNIK STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: PIEKARZ Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator urządzeń przemysłu ceramicznego; symbol 818115

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD CUKIERNIK PRZEDMIOT: PROCESY PRODUKCJI WYROBÓW CUKIERNICZYCH SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE

ZAWÓD CUKIERNIK PRZEDMIOT: PROCESY PRODUKCJI WYROBÓW CUKIERNICZYCH SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: ZWÓ UKIERNIK RZEMIOT: ROESY ROUKJI WYROÓW UKIERNIZYH SZZEGÓŁOWE WYMGNI EUKYJNE oziom wymaga ń ZIŁ I. rzygotowanie produkcji cukierniczej rozpoznać zagrożenia dla zdrowia

Bardziej szczegółowo

II. BLOKI PROGRAMOWE. 1. Cele kształcenia

II. BLOKI PROGRAMOWE. 1. Cele kształcenia I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać rodzaje energii oraz określać jej parametry; 2) charakteryzować źródła energii słonecznej, geotermalnej, wiatru,

Bardziej szczegółowo

582 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)

582 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) Dziennik Ustaw Nr 100 5826 Poz. 582 582 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH SYMBOL CYFROWY 712[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

Kucharz KUCHARZ

Kucharz KUCHARZ TG.07. Sporządzanie potraw i napojów 512001 Kucharz 343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych PKZ(TG.c) KUCHARZ 512001 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA SYMBOL CYFROWY 347 [09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać historyczne i współczesne

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik obuwnik-; symbol 311916 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo