ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin realizacji projektu do SPECYFIKACJA OFERTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin realizacji projektu 01-09-2013 do 30-06-2015 SPECYFIKACJA OFERTY"

Transkrypt

1 "NOWA SZKOŁA" Sp. z o. o Łódź Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 NIP , REGON Łódź dnia ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup oprogramowania do projektowania w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata pn: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz wdrożenie do produkcji mebli do sal dydaktycznych Klasa XXI wieku. Nazwa osi priorytetowej i działania: Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Termin realizacji projektu do SPECYFIKACJA OFERTY I : Informacje ogólne: 1. Zamawiający "NOWA SZKOŁA" Sp. z o. o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, Łódź zaprasza do składania ofert w trybie zamówienia na zakup wartości niematerialnych i prawnych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 3. Rozliczenie za dostawę nastąpi w PLN. 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 5. Wszystkie osoby po stronie Zamawiającego, biorące udział w postępowaniu, zobowiązani są do złożenia oświadczenia o bezstronności. II : Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do projektowania, które będzie wykorzystywane przy wdrażaniu nowego projektu serii mebli. Oprogramowanie ma pozwalać precyzyjnie kontrolować typografię i udostępniać

2 wbudowane narzędzia twórcze do projektowania, przeprowadzanie inspekcji wstępnej oraz konwertować gotowe projekty na maszynę obróbczą 2. Wymagania techniczne oprogramowania: 1.1. Tworzenie części i złożeń, w tym: - możliwość modelowania bryłowego, powierzchniowego oraz hybrydowego zarówno prostych geometrii 3D jak i bardzo skomplikowanych, wymagających specjalistycznych narzędzi: skręcenia, odciśnięcia, kopuły, swobodnego formowania, powierzchni według granic, helis o zmiennym skoku, itp., - środowisko wieloobiektowe umożliwiające łączenie, operacje lokalne, modelowanie symetrii, przecięcie obiektów, zapis struktury części wielobryłowej do pliku złożenia przy zachowaniu asocjatywności z plikiem źródłowym, zapis pliku złożenia do pliku części wieloobiektowej, - zaawansowane operacje na powierzchniach. Tworzenie i edycja złożonej geometrii powierzchni i brył. Możliwość swobodnego formatowania powierzchni w oparciu o krzywe i punkty kontroli 1.2. Automatyzacja często wykonywanych operacji tj. konwersja pomiędzy formatami pliku, generowanie rysunków na bazie modeli 3D, aktualizacja plików, dedykowane narzędzie do renderowania Możliwość tworzenia konfiguracji części i złożeń oraz zapisywania typoszeregów w pojedynczym pliku. Brak potrzeby generowania każdej wersji (konfiguracji) do oddzielnego pliku Współpraca z arkuszem kalkulacyjnym Office w celu automatyzacji tworzenia konfiguracji Skrócenie czasu tworzenia złożeń i wspieranie standaryzacji. Baza części znormalizowanych. Automatyczne łączenia, dopasowywanie rozmiarów. Automatyczne tworzenie otworów znormalizowanych. Automatyczne dopasowywanie elementów do istniejących otworów Rysunki 2D, w tym: - możliwość generowania zautomatyzowanej listy materiałów z odnośnikami. Aktualizacja odnośników wraz ze zmianami modelu. Eksport zestawienia materiałów ze złożenia lub rysunku do wydruku, lub do importu do systemu ERP/MRP. Aktualizacja listy materiałów w związku ze zmianą struktury złożenia. - możliwość edycji wymiarów części lub złożenia z poziomu widoku ich rysunku zapewniająca przebudowę obiektów w modelu 3D, - zapewnienie spójności przez porównanie rysunków z normami obowiązującymi w firmie, - możliwość sprawdzenia rysunków graficzne sprawdzenie wersji i porównanie rysunków w celu znalezienia różnic.

3 1.7. Obliczenia i symulacje, w tym: - funkcja automatycznego szacowania kosztów produkcji - pełna wersja polska modułu obliczeniowego z rozbudowaną pomocą oraz samouczkami 1.8. Dodatkowe funkcje, w tym: - możliwość weryfikacji projektu pod kątem możliwości wyprodukowania części z technologią nestingu - możliwość przeprowadzenia wizualizacji i renderingu modelu bezpośrednio z poziomu aplikacji projektowej, - dostęp do biblioteki elementów znormalizowanych, - zintegrowane narzędzie do zarządzania plikami projektowymi w ramach grupy konstruktorów, - możliwość pracy z projektem bez konieczności rozumienia szczegółów oprogramowania. Narzędzia rozwiązujące konflikty w przedefiniowanych szkicach i proponujące ewentualne zestawy rozwiązań. Narzędzie zarządzające tworzywem i modyfikacją pochyleń, - narzędzie zarządzające interakcjami pomiędzy operacjami zaokrąglania i pochylenia. Narzędzie do identyfikacji problemów dotyczących wiązań w złożeniach. Obsługa popularnych formatów plików CAD, w tym: DWG, DXF, PRT, ASM, IPT, IAM, SLDDRW (z historią operacji), SLDPRT (z historią operacji), SLDASM (z historią operacji), SAT, STEP, IGS, STL, Parasolid, - możliwość zapisania modeli 3D oraz dokumentacji rysunkowej zawierającej wewnątrz modele 3D z których dokumentacja została wygenerowana, do plików wykonywalnych EXE/ZIP nie wymagających od odbiorcy instalowania jakichkolwiek aplikacji, bez udostępniania tzw. Know-How III: Termin ważności oferty 60 dni IV: Termin i miejsce składania ofert 1. Do dnia do godziny Prosimy o przesyłania ofert pocztą elektroniczną na adres listownie lub osobiście na adres: "NOWA SZKOŁA" Sp. z o. o. Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, Łódź 3. Otwarcie ofert nastąpi kolejnego dnia w siedzibie firmy. 4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: oraz w siedzibie firmy "NOWA SZKOŁA" Sp. z o. o. Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, Łódź

4 V: Kryteria oceny ofert oraz ich opis: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium : - cena 100% 2. Punkty obliczone zostaną wg następującego wzoru: Pb(C) = (Cn : Cb) x 100% - opis: Pb(C) - ilość punktów Cn - cena oferty najniższej Cb - cena oferty badanej Gdzie: 1% odpowiada jednemu punktowi przyjętemu do oceny. 3. Do oceny przyjmuje się całkowitą cenę zamówienia netto. VI: Termin wykonania zamówienia: 1. Dostarczenie programu powinno nastąpić nie później niż do końca marca 2014r VII: Sposób przygotowania ofert: 1. Oferta musi być złożona w języku polskim lub angielskim. 2. Oferta powinna zawierać opis oferowanego oprogramowania z podaną nazwą producenta 3. Oferta musi być podpisana przez osoby reprezentujące firmę zgodnie z reprezentacją firmy określoną w dokumentach rejestrowych lub osobę upoważnioną. 4. Oferta winna zawierać cenę podaną cyfrowo i słownie, wykazując kwotę netto, stawkę i kwotę podatku VAT oraz cenę brutto. 5. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty, muszą być podpisane za zgodność z oryginałem w sposób czytelny. 6. W przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej kopii, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu. VIII: Informacje końcowe: 1. Osobą udzielającą informacji na temat niniejszego zamówienia jest Pan(i) Krystyna Sieklucka Tel W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości w zakresie przedmiotu oferty prosimy kierować zapytania na adres 3. W razie stwierdzenia nieprawdziwych danych zawartych w przedłożonej ofercie, mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający ma prawo wykluczyć daną ofertę. 4. Umowa na dostawę oprogramowania powinna zawierać informacje o

5 pozyskaniu dofinansowania w ramach Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków niniejszego zamówienia a także unieważnienia postępowania. Miejscowość i data. Łódź r

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23 Wschowa, 14.11.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23 W związku z realizacją projektu pn.: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A. w ramach Pilotażu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Poprawa konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie zakresu usług B+R realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa wdrożenia systemu klasy ERP (e-buissnes) dla potrzeb LEGS Sp. z o.o. w ramach projektu: Wdrożenie platformy e-business firmy Legs Sp. z o.o. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Polchip Sp. z o. o. ul. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON 011133557 Warszawa, 10-02-2014 Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Kompleksowe wdrożenie systemu B2B o następujących parametrach:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Chechło Drugie, dn. 31.03.2014 r. Zapytanie ofertowe Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG.04.03.00-00-D90/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Firma Ewa Karpiel Aromado Serwis pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

Mrągowo, 07.08.2014 roku

Mrągowo, 07.08.2014 roku Mrągowo, 07.08.2014 roku I. NAZWA I ADRES SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE 11-700 Mrągowo tel. +48 89 741 32 48, fax +48 89 741 32 47, NIP 742-000-31-44, II. TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Składający zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 12-02-2014 Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. ul. Zgoda 13, 00-012 Warszawa NIP 1180014960 REGON 010543282 Firma Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r. Bielsko Biała, dn. 10.04.2015r. Szanowni Państwo, W związku z uruchomieniem projektu Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw lotniczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa Zapytanie ofertowe dotyczące usługi dostawy oprogramowania dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo