CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 DEFINICJE Umowa / Kontrakt oznacza podpisaną Umowę zawartą między Stronami na realizację Usług, łącznie z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, a także wszelkie inne dokumenty dołączone do Umowy lub załączników do Umowy. Dokumenty składające się na Umowę są przede wszystkim traktowane jako wzajemnie się uzupełniające, jednakże w przypadku wystąpienia niejasności lub rozbieżności, będą one wyjaśniane i rozwiązywane przez Zamawiającego, który przedstawi Inżynierowi wiążącą interpretację postanowień Umowy. Usługi oznaczają wszelkie działania jakie mają być wykonywane przez Inżyniera w ramach niniejszej Umowy i zgodnie z jej warunkami. Usługi określone zostały szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik do Umowy. Strona lub Strony oznacza Zamawiającego i Inżyniera, a Osoby trzecie oznaczają Strony lub jednostki inne niż Zamawiający i Inżynier. Zamawiający / Beneficjent oznacza Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Inżynier określenie Inżynier jest tożsame z określeniem Wykonawca w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych i oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, konsorcjum albo jednostkę organizacyjną (niebędącą osoba prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawna) wybraną przez Zamawiającego w drodze przetargu, która będzie realizować Usługi. Inżynier pełni funkcje w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC. Projekt oznacza przedsięwzięcie pn. Przebudowa modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku dotowany ze środków UE, Kontrakt na Roboty Budowlane oznacza Kontrakt zawarty z Wykonawcą Robót Budowlanych wchodzących w zakres Projektu. Wykonawca Robót Budowlanych oznacza podmiot wykonujący Roboty w ramach Kontraktu na Roboty Budowlane zarządzanego i nadzorowanego przez Inżyniera. Obowiązujące przepisy oznaczają wszelkie międzynarodowe, krajowe, miejscowe przepisy mające wpływ lub dotyczące (nawet pośrednio) Umowy, w tym w szczególności: pozwolenie na budowę i wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne oraz orzeczenia sądowe dotyczące lub związane z Umową, a także wszelkie przepisy, z którymi przedmiot Umowy jest lub będzie związany. Pojęcie takie obejmuje w szczególności przepisy, zarządzenia, regulaminy, itp. dotyczące godzin pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wynagrodzenie oznacza cenę z VAT, zaoferowaną przez Inżyniera za wykonanie Usług i przyjętą przez Zamawiającego. Wytyczne zasady, podręczniki i wytyczne Instytucji Pośredniczących, Zarządzających, Płatniczych i Wdrażających Funduszu Spójności w ramach POIiŚ, zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów, Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. MAO Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu oznacza urzędnika autoryzującego przedsięwzięcie, powołanego przez Zamawiającego/Beneficjenta, odpowiedzialnego za prawidłową realizację Projektu i reprezentującego Zamawiającego/Beneficjenta w kontaktach z IW, Inżynierem Kontraktu i Wykonawcami. Z-ca MAO Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu zastępuje MAO, oznacza urzędnika autoryzującego przedsięwzięcie, powołanego przez Zamawiającego/Beneficjenta, odpowiedzialnego za prawidłową realizację Projektu i reprezentującego Zamawiającego/Beneficjenta w kontaktach z IW, Inżynierem Kontraktu i Wykonawcami. JRP Jednostka Realizująca Projekt oznacza wydzielony zespół do realizacji Projektu, podlegający MAO, współpracujący w imieniu Zamawiającego z Inżynierem Kontraktu i Wykonawcami, odpowiedzialny za realizację Projektu. SIWZ oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania przetargowego prowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dla zamówienia pn.: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Kontraktowych FIDIC 2 S t r o n a

3 na Roboty Budowlane ( czerwona książka ) dla przebudowy modernizacji komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku. FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) Międzynarodowa Federacja Inżynierów-Konsultantów. Roboty, Rozpoczęcie Robót, Świadectwo Wykonania, Końcowe Świadectwo Płatności, itp. definicje przyjęte z dokumentu FIDIC Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno- Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego przygotowanych i opublikowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs- Conseils FIDIC) pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, czwarte wydanie angielskopolskie niezmienione 2008 (wydanie SIDiR), według którego jest realizowany Kontrakt na Roboty. u.p.z.p. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Nazwa i numer projektu Przebudowa modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku, nr POIS / Kraj beneficjenta Rzeczpospolita Polska Strony zaangażowane w realizację projektu Zamawiający (Beneficjent): Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Graniczna 3a PL Kraśnik Instytucja Zarządzająca (IZ): Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/ Warszawa Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu (IP): Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/ Warszawa Instytucja Wdrażająca (IW): Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Spokojna Lublin 1.4. Informacja o projekcie Nazwa projektu i programu operacyjnego: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Kontraktowych FIDIC na Roboty Budowlane ( czerwona książka ) dla przebudowy modernizacji komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku Fundusz, z którego projekt jest współfinansowany: Fundusz Spójności Termin realizacji projektu: lata Celem nadrzędnym projektu poświęconego gospodarce wodno-ściekowej w Kraśniku jest osiągnięcie norm jakościowych dotyczących ochrony środowiska zgodnych z przepisami Unii Europejskiej oraz polskimi. 3 S t r o n a

4 Bezpośrednie społeczne efekty realizacji Projektu: przyczynienie się do spełnienia przez aglomerację Kraśnik wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zwiększenie bezawaryjności systemu oczyszczania ścieków. Ponadto w efekcie realizacji programu przewidywane jest: utrzymanie stopnia oczyszczania ścieków zgodnego z wymogami dyrektywy UE i prawa polskiego, zmniejszenie ilości i objętości odpadów. Celem realizacji Projektu jest spowodowanie aby odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych miasta Kraśnik było zgodne z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Realizacja Projektu ma strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Projekt jest realizowany w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM Zakres robót Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zadania dotyczące oczyszczalni ścieków w Kraśniku zgodnie z posiadaną dokumentacją. Elementy i obiekty objęte modernizacją: budynek krat (rozbudowa), osadniki wtórne (wymiana zgarniaczy, koryt odpływowych i koryt zrzutowych części pływających), osadniki wstępne (komory spustu osadu surowego), pompownia osadu powrotnego-warsztat, pompownia osadów wraz z komorami czerpalnymi i stacją zagęszczania osadu nadmiernego, budynek maszynowni z wymiennikownią i wszystkimi instalacjami wewnętrznymi, stacją mechanicznego odwadniania osadu oraz suszarnią do suszenia zagęszczonego osadu. W budynku tym zainstalowane zostaną pompy ciepła dla poprawy bilansu energetycznego całej technologii, wydzielona zamknięta komora fermentacyjna (WKF-z), obiekty gospodarki biogazu obejmujące odsiarczalnię biogazu, kontenerową tłocznię biogazu, zbiornik biogazu i pochodnię biogazu, zwężka pomiarowa ścieków oczyszczonych, sieci i kanały zewnętrzne technologiczne, drogi wewnętrzne, zagęszczacz grawitacyjny osadu przefermentowanego, zbiornik retencyjny osadu przefermentowanego zagęszczonego, wiata magazynowa osadu przefermentowanego z pompami i podajnikami do transportu osadu, zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych, stacja higienizacji osadów mechanicznie odwodnionych, urządzenia ciągu ściekowego (wymiana i montaż dmuchaw promieniowych, pomp recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz zatapialnych mieszadeł wolnoobrotowych w komorach defosfatacji i denitryfikacji), wykonanie monitoringu terenu oczyszczalni i lagun. Wykonanie energetycznych linii kablowych Źródła finansowania Unia Europejska (Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM ), Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. (Beneficjent) przy wykorzystaniu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Założenia Dla realizacji Projektu przyjęto następujące założenia: wymogi dotyczące wdrażania programu Funduszu Spójności tj. procedury i standardy wymaganych dokumentów są ustalone i pozostają niezmienne w okresie kontraktowania i realizacji inwestycji, 4 S t r o n a

5 stały wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców regionu, Zamawiający posiada zdolność finansową do realizacji Projektu, tzn. wszystkie źródła finansowania wymienione we Wniosku i Umowie o dofinansowanie są dostępne, roboty będą prowadzone bez wyłączenia oczyszczalni z eksploatacji Ryzyko Poniżej zestawiono zagadnienia, które mogą stanowić ryzyko dla prawidłowej realizacji Projektu: opóźnienia wynikające z procedur przetargowych na roboty budowlane, utrudnienie wynikające z faktu, że roboty będą wykonywane w trakcie pracy obiektu bez wyłączania go z eksploatacji, błędy w dokumentacji budowlanej, zakłócenia finansowe w przepływie środków z instytucji finansującej, konieczność dostosowania realizacji pewnych robót do warunków klimatycznych, opóźnienia robót w stosunku do założonego harmonogramu, niewłaściwe wykonanie obowiązków przez Wykonawców robót budowlanych, konieczność przeprowadzenia odrębnych postępowań przetargowych i zawarcia nowych umów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych, siła wyższa. Wykonawca zadania musi wziąć pod uwagę powyższe ryzyka składając ofertę i proponując cenę ofertową (za wyjątkiem siły wyższej), gdyż zaistnienie okoliczności wskazanych jako ryzyko nie będzie stanowiło podstawy do dodatkowego wynagrodzenia w ramach niniejszego zamówienia Lokalizacja i ramy czasowe projektu Inżynier Kontraktu będzie wypełniał swoje obowiązki głównie na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kraśniku. Należy jednak przewidzieć (również w cenie ofertowej), że do obowiązków Inżyniera będą należały również krótkoterminowe wyjazdy związane ze spotkaniami i konsultacjami, m.in. z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą we wdrażaniu Funduszu Spójności w Polsce. Koszty takich podróży i pobytów będą pokrywane przez Inżyniera Kontraktu. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia r. Termin, o którym mowa powyżej może zostać przez Zamawiającego wydłużony, bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera, maksymalnie o 6 m-cy, stosownie do rzeczywistego terminu zakończenia i rozliczenia Robót oraz Okresu Zgłaszania Wad dla Kontraktu na Roboty, nad którym sprawowany będzie nadzór. Inżynier zgodnie z zapisami umowy opracowuje Raport Końcowy z realizacji Przedmiotu Zamówienia w odpowiednim terminie po wydaniu Świadectwa Wykonania. 2. CELE KONTRAKTU I OCZEKIWANE REZULTATY 2.1. Cel ogólny Kontraktu/Umowy Cele Umowy obejmują: Wykonywanie Robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zgodnie z procedurami i Wytycznymi obowiązującymi beneficjentów Funduszu Spójności; Wykonanie Robót w ramach zaplanowanych budżetów; Ukończenie Robót w zaplanowanych terminach; Osiągnięcie zaplanowanych efektów rzeczowych, finansowych i ekologicznych Cele szczegółowe Kontraktu/Umowy 5 S t r o n a

6 Nadzór, kierowanie i administrowanie realizacją Kontraktu na wykonanie Robót Budowlanych wymienionego w pkt 1.5 niniejszej części SIWZ, włącznie z: pełnieniem roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego, FIDIC czerwona książka, wykonanego przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SI- DiR w Polsce pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (wydanie SIDiR), organizacją i koordynacją procesu inwestycyjnego, sprawowaniem nadzoru inwestorskiego zgodnie z polskim Prawem budowlanym, przygotowywaniem raportów, prowadzeniem sprawozdawczości, bieżącym rozliczaniem finansowym i rzeczowym robót, finalnym finansowym i rzeczowym rozliczeniem kontraktów na roboty budowlane, ścisłą współpracą z MAO, Z-cą MAO oraz zespołem JRP. 3. ZAKRES USŁUG 3.1. Informacje ogólne Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi związane z nadzorem inwestorskim nad Robotami i zarządzaniem Kontraktem na Roboty opisanym powyżej w pkt 1.5. Usługi będą obejmowały wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu zgodnie z wymaganiami wdrażania Funduszu Spójności, zasadami określonymi w Warunkach Kontraktowych FIDIC na Roboty Budowlane ( czerwona książka ), zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane. Podczas wykonywania umowy Inżynier będzie świadczył bieżącą pomoc dla Zamawiającego w formie fachowego doradztwa i stałych usług konsultacyjnych. Inżynier będzie w pełni odpowiedzialny za nadzór i zarządzanie procesem inwestycyjnym objętym Projektem. Usługi Inżyniera obejmują: usługi w trakcie wdrażania i realizacji Kontraktu na Roboty Budowlane, usługi w trakcie Okresu Zgłaszania Wad, usługi w okresie rozliczeniowym. Inżynier będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym, zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami Inżynier będzie odpowiedzialny także za: 1) Zarządzanie administracyjne i finansowe Projektem, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Wytycznych wdrażania Funduszu Spójności. 2) Sporządzanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia Kontraktu na Roboty budowlane, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC ( czerwona książka ) oraz zasadami wdrażania Funduszu Spójności na terenie Polski. 3) Wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w trakcie realizacji Projektu poprzez: udział w kwalifikacji kosztów zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej i Wytycznymi, kontrolę zgodności robót budowlanych prowadzonych przez Wykonawcę Robót z dokumentacją techniczną oraz Kontraktem na Roboty Budowlane, rzetelne raportowanie, identyfikowanie wszelkich problemów, ryzyk i zagrożeń dla właściwego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu Projektu, podjęcie lub sformułowanie konkretnych rozwiązań, bieżącą sprawozdawczość na podstawie własnej oceny, klasyfikację środków trwałych i ustalanie ich wartości. 6 S t r o n a

7 4) Rozliczenie kontraktów na roboty w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i Komisji Europejskiej Działania szczegółowe Inżynier zapewni pełny nadzór z ramienia Zamawiającego. W szczególności dokona następujących czynności: W okresie przed rozpoczęciem robót budowlanych 1) Inżynier ma obowiązek zapoznać się z całą istniejącą dokumentacją techniczną obejmującą całość nadzorowanych Robót jaka jest w dyspozycji Zamawiającego (w okresie 30 dni od dnia rozpoczęcia wykonania Kontraktu) celem sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności. 2) Inżynier wykryje ewentualne nieprawidłowości i braki w dokumentacji i poinformuje o tym Zamawiającego, przedstawi propozycję sposobu ich rozwiązania oraz zaleci wymagane modyfikacje, aby w trakcie realizacji Projektu nie wystąpiły żadne problemy w prawidłowej realizacji inwestycji. 3) Inżynier będzie opiniować dokumentację będącą w posiadaniu Zamawiającego uwzględniając między innymi konieczność wywiązania się ze zobowiązań określonych Decyzją KE. 4) Inżynier przeprowadzi wstępną inspekcję Terenu Budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego ze stanem przedstawionym w dokumentacji projektowej oraz sporządzi dokumentację fotograficzną. 5) Inżynier będzie uczestniczył wraz z zamawiającym w przekazywaniu terenu pod zaplecze oraz placu budowy Wykonawcy Robót. 6) Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym zobowiązany będzie do zdefiniowania wskaźników rzeczowych i finansowych służących do monitorowania postępu realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi wymogami i wytycznymi. 7) Inżynier będzie odpowiedzialny za sprawdzanie prawidłowości i zgodności z warunkami kontraktu wszystkich wymaganych polis ubezpieczeniowych, zabezpieczeń finansowych kontraktu, gwarancji oraz praw własności. 8) Inżynier będzie przekazywać Wykonawcom Robót, w imieniu Zamawiającego, dokumentacje projektowe, pozwolenia na budowę wraz z kompletem uzgodnień oraz udostępniać plac budowy w czasie zgodnym z harmonogramem realizacji stanowiącym część kontraktu na roboty. 9) Inżynier będzie odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie odpowiedniego systemu zarządzania Projektem, który zapewni stały nadzór i kontrolę nad Projektem oraz jego realizacją w oparciu o dokumentację przetargową oraz harmonogram rzeczowy i finansowy. 10) Inżynier będzie weryfikował i zatwierdzał plany zapewnienia jakości Wykonawcy Robót. 11) Inżynier wyda Wykonawcy Robót powiadomienia o dacie Rozpoczęcia Robót W trakcie prowadzenia robót budowlanych 1) Inżynier będzie prowadził pełny nadzór inwestorski nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Kontraktem na Roboty Budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem Prawa budowlanego i Warunków Kontraktowych FIDIC ( czerwona książka ) i innych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez polskie Prawo budowlane. 2) Inżynier będzie ściśle współpracować z nadzorem autorskim oraz innymi jednostkami sprawującymi nadzór nad wykonywanymi robotami oraz pozyskiwać zgodę projektanta i Zamawiającego (inwestora) na ewentualne zmiany w zakresie zmian w projektach. 7 S t r o n a

8 3) Inżynier będzie prowadzić techniczny, finansowy i administracyjny nadzór nad prowadzonymi pracami, egzekwować zgodność prowadzonych prac z: a) harmonogramem realizacji Robót, b) zawartym Kontraktem na Roboty, c) pozwoleniem na budowę oraz decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, d) projektami budowlanymi i wykonawczymi, e) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, f) obowiązującym prawem, g) zasadami wiedzy inżynierskiej, h) warunkami programów instytucji finansujących ze szczególnym uwzględnieniem środków finansowych Unii Europejskiej. 4) Inżynier będzie zapobiegał sporom oraz będzie uczestniczył w polubownym rozstrzyganiu sporów powstałych pomiędzy stronami kontraktu na roboty. 5) W szczególności zadaniem Inżyniera będzie: a) weryfikacja punktów odniesienia i wytyczenia obiektów budowlanych, b) monitorowanie postępu Robót poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania i zgodności z harmonogramem i zdefiniowanymi wskaźnikami, c) organizowanie i prowadzenie cyklicznych, nie rzadziej niż raz w miesiącu narad koordynacyjnych, w których udział będą brali przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu Stron wraz ze sporządzaniem i przekazywaniem protokołów w terminie 5 dni od dnia narady, d) sporządzanie okresowych raportów z postępu robót, e) zatwierdzanie rysunków, projektów i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z kontraktem, f) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw wykonawców, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, pozwoleń, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, certyfikatów, atestów itp., w celu uniknięcia użycia materiałów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, g) wykonywanie obmiarów robót i potwierdzenie ilości oraz określanie wartości wykonanych robót zgodnie z Kontraktem na Roboty, h) wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności zgodnie z wytycznymi i wzorami Instytucji Pośredniczącej, i) wystawianie Świadectw Przejęcia Robót i innych świadectw wymaganych Kontraktem na Roboty, j) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość wykonania i jakość materiałów zgodnie z Kontraktem na Roboty oraz dobrą praktyką inżynierską; wymaga się także inspekcji związanych z przeprowadzeniem nadzoru, kontroli, pomiarów i prób urządzeń, materiałów i wykonanych robót podczas procesu produkcji u wytwórcy, wyjazdy te będą się odbywały na koszt Inżyniera według potrzeb Zamawiającego w celu zapewnienia sprawnego przebiegu inwestycji, k) kontrola zgodności wykonywania robót z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, l) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przedkładanie kompetentnym jednostkom dokumentacji powykonawczej, m) organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to potrzebne, na życzenie Zamawiającego, 8 S t r o n a

9 n) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę Robót, o) nadzorowanie prób, badań i rozruchów technologicznych, p) rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, q) szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych i zamiennych zaproponowanych przez Wykonawców Robót w zakresie rzeczowym i finansowym, sporządzanie stosownych protokołów, r) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót, s) prowadzenie negocjacji z Wykonawcą Robót (na życzenie Zamawiającego), t) zapobieganie roszczeniom Wykonawcy Robót, u) identyfikowanie, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń Wykonawcy Robót i stron trzecich oraz informowanie o tym fakcie Zamawiającego wraz z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom, v) rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawianie stanowiska w odniesieniu do nich, w) pośredniczenie w polubownym rozstrzyganiu sporów, x) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą Robót, wsparcie Zamawiającego poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu, y) rozliczanie Kontraktu na Roboty Budowlane w przypadku jego rozwiązania, z) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę Robót i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym, aa) przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, List Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami Kontraktu na Roboty, bb) sprawdzenie kompletności dokumentacji Wykonawcy Robót i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania, cc) zestawienie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie dla Zamawiającego niezbędnych do uzyskania wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych, np. pozwolenia na użytkowanie, dd) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z odpowiednimi opisami oraz datami, ee) nadzór nad przeprowadzeniem przez Wykonawcę Robót inwentaryzacji geodezyjnej, ff) nadzór nad wykonaniem przez Wykonawcę Robót (we współpracy z pracownikami Zamawiającego) instrukcji eksploatacji obiektu Po zakończeniu robót budowlanych, podczas okresu zgłaszania wad Inżynier nadal musi być aktywnym uczestnikiem Projektu. W szczególności jego zadania będą obejmować: 1) Nadzór nad robotami zaległymi lub robotami niezbędnymi do usunięcia wad, w tym odbiory robót ulegających zakryciu i zanikających. 2) Regularne aktualizowanie listy wad i poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę Robót. 3) Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych. 4) Wydanie Świadectwa Wykonania po Ukończeniu prac przez Wykonawcę Robót. 5) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów. 9 S t r o n a

10 6) Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności. 7) Zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń i kwoty zatrzymanej po terminie zgłaszania wad W całym okresie realizacji Kontraktu 1) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Kontraktu na Roboty. 2) Informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów. 3) Pomoc we wszystkich działaniach Zamawiającego związanych z regułami wdrażania Projektu, w tym sporządzanie i aktualizowanie planów i harmonogramów Projektu, sprawozdań oraz innych opracowań wymaganych przez Instytucje Zarządzające i Pośredniczące w zarządzaniu Funduszem Spójności. 4) Kontrola nad właściwym i czasowym wdrażaniem Kontraktu na Roboty, koordynacja działań wszystkich organizacji uczestniczących w realizacji Kontraktu na Roboty. 5) Monitorowanie wskaźników Projektu. 6) Przygotowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego Projektu. 7) Opracowanie Raportów zgodnie pkt ) Dostarczanie Zamawiającemu wszystkich żądanych informacji, dotyczących prowadzenia inwestycji zarządzanej przez Inżyniera. 9) Rozliczenie Kontraktu pod kątem klasyfikacji wg KŚT i podziału powstałych w wyniku prowadzonych inwestycji nakładów na środki trwałe, z przypisaniem im wartości, opisem i określeniem charakterystycznych parametrów w zakresie niezbędnym do wystawienia tzw. druków OT. Odpowiedzialność Inżyniera powinna uwzględnić wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadań, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji Kontraktu na Roboty (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego. 4. INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 4.1. Współpraca z Zamawiającym Na każdym etapie realizacji Kontraktu Wykonawca niniejszego zamówienia Inżynier Kontraktu zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Projektem. Inżynier Kontraktu uzyska zgodę Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących warunków określonych m.in. w następujących klauzulach Warunków Kontraktowych FIDIC ( czerwona książka ) oraz Warunkach Szczególnych Kontraktu na Roboty budowlane: Klauzula 3.2 [Pełnomocnictwo wydane przez Inżyniera] Klauzula 4.4 [Podwykonawcy] Klauzula 8.3 [Program] Klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] Klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] Klauzula 12.3 [Wycena] wszystkie klauzule z Rozdziału 13 [Zmiany i korekty] Klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] Wykonawca niniejszego zamówienia (Inżynier Kontraktu) nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy na roboty budowlane. Wykonawca niniejszego zamówienia zorganizuje pracę swoich ekspertów w taki sposób, aby kontrakt na wykonanie robót był zrealizowany zgodnie z szczegółowym harmonogramem czasowym robót. 10 S t r o n a

11 4.2. Skład zespołu 1) Aby wypełnić swoje zobowiązania Inżynier Kontraktu zapewni wykwalifikowany personel. W przypadku, gdy osoby biorące udział w realizacji zamówienia nie znają języka polskiego wymagane jest, aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego. Personel zatrudniony przy realizacji Kontraktu zapewni nadzór inwestorski zgodnie z polskim Prawem budowlanym. 2) Inżynier Kontraktu musi określić swoje własne potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji robót i zatrudnić cały niezbędny personel wymagany do efektywnego i skutecznego wdrożenia Projektu. 3) Inżynier powinien wyposażyć swój zespół ekspertów i inspektorów w niezbędne wsparcie i techniczną pomoc innych ekspertów (eksperci niekluczowi), którzy mogą być niezbędni do właściwej realizacji tego Kontraktu i Kontraktu na Roboty. 4) Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta, z listy personelu przewidzianego do realizacji Kontraktu, wynikającej z np. z okresu wakacyjnego lub choroby, Inżynier musi zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres nieobecności eksperta. Takie zastępstwo będzie uprzednio zaproponowane na piśmie do zaaprobowania przez Zamawiającego. 5) Inżynier zatrudni również personel pomocniczy (personel administracyjny sekretariatu) niezbędny do wykonania Kontraktu. 6) Inżynier zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres wykonywania Kontraktu. Koszt ubezpieczenia ponosi Inżynier. Na żądanie Zamawiającego Inżynier zobowiązany jest przedstawić dowód opłacenia składki z tytułu ubezpieczenia. Potwierdzenie opłacenia składek będzie dołączane do poszczególnych faktur Inżyniera. Zespół kluczowych Specjalistów składać się musi co najmniej z następujących osób: Ekspert nr 1: Kierownik Zespołu Ekspert nr 2: Inspektor Nadzoru branża sanitarna Ekspert nr 3: Inspektor Nadzoru branża elektryczna i AKPiA Ekspert nr 4: Inspektor Nadzoru branża konstrukcyjno-budowlana Ekspert nr 5: Inspektor Nadzoru branża drogowa Ekspert nr 6: Ekspert ds. kosztorysowania i rozliczeń Inżynier zobowiązany jest: 1) Zapewnić dyspozycyjność wszystkich członków zespołu Inżyniera do realizacji niniejszego Kontraktu zgodnie z przedstawionym harmonogramem działań Wykonawcy (Inżyniera) 2) Zapewnić obsługę biurową i administracyjną wraz z wyposażeniem biura Organizacja biura Wymaga się, by Inżynier w kwocie ofertowej uwzględnił wszystkie swoje potrzeby niezbędne do prawidłowego wykonania usług w okresie trwania Kontraktu. Zamawiający może udostępnić teren w oczyszczalni ścieków z możliwością podłączenia mediów (oprócz energii elektrycznej) lecz nie zapewnia Inżynierowi przestrzeni biurowej do jego własnej dyspozycji. Inżynier zobowiązany jest zapewnić pomieszczenia i zorganizować biuro dla siebie i swojego personelu w Oczyszczalni Ścieków w Kraśniku lub jej pobliżu. Inżynier zaopatrzy biuro w meble, urządzenia komunikacyjne, sprzęt pomiarowy, komputery z oprogramowaniem koniecznym do efektywnej realizacji kontraktu. Żaden sprzęt ani wyposażenie biura i personelu nie może być zakupione w imieniu Zamawiającego, jako część umowy zawartej na realizację niniejszego zamówienia, ani scedowany na Zamawiającego jako część tej umowy. Biuro to powinno funkcjonować do końca realizacji robót budowlanych. Po zakończeniu robót, w Okresie Zgłaszania Wad, biuro może zostać zlikwidowane, a Inżynier wskaże nową siedzibę i za- 11 S t r o n a

12 pewni sprawny sposób kontaktowania się Zamawiającego z Kierownikiem Zespołu i poszczególnymi ekspertami. Inżynier, w ramach swojego budżetu, będzie ponosił wszystkie bieżące koszty wynajęcia i prowadzenia biura, koszty eksploatacji pojazdów, koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, koszty ubezpieczenia biura i inne koszty związane z prowadzoną działalnością mające związek z zawartą umową. Na potrzeby przeprowadzenia przez Inżyniera comiesięcznych narad koordynacyjnych Zamawiający może udostępnić (raz w miesiącu) salę narad, mieszczącą się w siedzibie Zamawiającego Archiwizacja Wykonawca będzie gromadzić i przechowywać przygotowywane przez siebie dokumenty związane z realizacją Kontraktu przez okres 5 lat od daty końcowej płatności dokonanej przez Zamawiającego dla Inżyniera Obowiązki Zamawiającego w zakresie współpracy z Wykonawcą Zamawiający zobowiązuje się: 1) przekazać Inżynierowi w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy na Roboty niezbędną dokumentację, obejmującą: opracowania projektowe będące w posiadaniu Zamawiającego, kompletną kopię Kontraktu na Roboty wraz z załącznikami oraz dokumenty formalno-prawne (w tym m.in. pozwolenia i decyzje wydane przez odpowiednie władze) dotyczące Kontraktu na Roboty; 2) zapewnić dostęp do pozostałych posiadanych materiałów niezbędnych do prawidłowego realizowania Umowy; 3) zapewnić wsparcie w zagadnieniach formalnych w przypadkach, gdzie uczestnictwo Zamawiającego jest wymagane przez prawo i dozwolone przez instytucje zaangażowane w Projekt, w których Inżynier jest uprawniony do reprezentowania Zamawiającego; 4) uczestniczyć w wyjaśnieniach wszystkich aspektów prawnych związanych z Kontraktem na Roboty; 5) pomóc w nawiązaniu współpracy z władzami lokalnymi i instytucjami, których zezwolenia i decyzje wymagane będą w związku z realizacją Kontraktu na Roboty Raportowanie Wymagania odnośnie raportów 1) Wszystkie Raporty składane Zamawiającemu przez Inżyniera muszą być aktualne na dzień złożenia i zgodne z wytycznymi i wymaganiami Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej. 2) W zakresie nieuregulowanym przez w/w Instytucje Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian dotyczących formy, treści, rodzaju, zawartości bądź procedury i terminów przekazywania raportów. 3) Inżynier będzie składał następujące Raporty: a) Raport wstępny (otwarcia), b) Raporty miesięczne, c) Raporty przejściowe (kwartalne) obejmujące pełny okres trzech miesięcy, d) Raport końcowy z wykonania Kontraktu na Roboty, e) Raport końcowy z wykonania Kontraktu na Inżyniera. 4) Składane raporty będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 5) Raporty wymienione w pkt ppkt 3): a) będą sporządzone w języku polskim i zostaną doręczone Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD, b) będą zawierały spis dołączonych załączników, c) będą składane w terminach określonych w pkt S t r o n a

13 Terminy obowiązujące w przypadku składania raportów 1) Raport Wstępny (otwarcia): w terminie 14 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia Kontraktu, 2) Raporty Miesięczne: w terminie 7 dni kalendarzowych od ostatniego dnia okresu (miesiąca), którego raport dotyczy. Raport miesięczny obejmuje zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, tj. od chwili sporządzenia poprzedniego raportu miesięcznego. W raporcie należy uwzględnić roboty zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzęt Wykonawcy. Raport powinien obejmować zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą robót/dostaw, nadzorowanych przez Inżyniera, jak np. problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót z harmonogramem, napotkane trudności i środki zaradcze, zmiany i roszczenia Stron. 3) Raporty Przejściowe (kwartalne): w terminie 7 dni kalendarzowych od ostatniego dnia okresu (kwartału), którego raport dotyczy. Jeżeli wykonanie Kontraktu rozpocznie się w ciągu kwartału kalendarzowego, to pierwszy Raport kwartalny powinien obejmować okres od pierwszego dnia wykonywania Kontraktu do ostatniego dnia pełnego kwartału kalendarzowego następującego po rozpoczęciu Kontraktu. Każdy następny Raport kwartalny musi obejmować okres kolejnych 3 miesięcy odpowiadających kwartałowi kalendarzowemu. 4) Raport końcowy z wykonania Kontraktu na Roboty: w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania Świadectwa Przejęcia Robót. 5) Raport końcowy: podsumowujący całość działań związanych z realizacją Kontraktu na Robotę i na usługi Inżyniera w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą zakończenia umowy na Inżyniera Zawartość Raportów 1) Raport Wstępny powinien zawierać co najmniej: a) Opisy stron biorących udział w realizacji Projektu, zatrudniony personel, kluczowe daty realizacji Kontraktu na Roboty. b) Organizację i metodologię zarządzania projektem FS" zawierające następujące części: Analiza przedmiotu zamówienia, komentarz Wykonawcy niniejszego zamówienia dotyczący spraw mających wpływ na pomyślne wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określenia celów i oczekiwanych rezultatów. W szczególności opracowanie będzie zawierać analizę warunków miejscowych w miejscu realizacji Kontraktu na Roboty, analizę stopnia złożoności inwestycji, określenie roli jaką Zamawiający przewiduje dla Wykonawcy tego zamówienia, analizę zasad finansowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, analizę ograniczeń standardowych zasad FIDIC wynikających z przepisów polskiego prawa (m.in. prawa zamówień publicznych). Strategia. Zarys metodyki realizacji przedmiotu zamówienia. Wykaz działań uważanych za niezbędne do osiągnięcia celów i oczekiwanych rezultatów. Harmonogram działań Wykonawcy (harmonogram będzie aktualizowany w trakcie realizacji). Opis wsparcia, które Wykonawca niniejszego zamówienia uzyska z własnej firmy w czasie realizacji zadania (m.in. dodatkowe osoby, które będą mogły zastąpić kluczowy personel, spełniające minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji i doświadczenia. 13 S t r o n a

14 Metodologia. Opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji obiektu: monitorowanie postępu robót, sposób komunikowania się i współpracy z Zamawiającym, Wykonawcą Robót oraz między członkami zespołu, kwalifikowania zasobów (personelu, materiałów, sprzętu itp.) do wykonania robót, opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunków, specyfikacji i innych dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych, odbioru robót i potwierdzenia płatności, wczesnej identyfikacji problemów, które mogą być podstawą do roszczeń oraz rozpatrywania roszczeń, wprowadzania zmian, Procedury powinny zawierać opis czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w wykonywaniu tych czynności, określać role jakie pełnią te osoby wraz z przypisaniem im uprawnień, obowiązków oraz czasu pracy i dostępności dla Zamawiającego. Ponadto opracowanie powinno zawierać planowaną lokalizację siedziby zespołu Inżyniera na czas realizacji kontraktu. c) Sprawozdanie z własnych działań Inżyniera, prace przygotowawcze, rozkład pracy specjalistów w całym okresie trwania umowy, podział zadań, potrzeby w zakresie zatrudniania specjalistów krótkoterminowych. d) Wyniki przeprowadzonej analizy projektów budowlanych, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. e) Niezbędne załączniki według uznania. 2) Raporty Miesięczne powinny zawierać co najmniej: a) Informacje o postępie prac budowlanych w zakresie rzeczowym i finansowym, także w ujęciu procentowym. Wykaz robót rozpoczętych i zakończonych oraz będących w toku (narastająco). Porównanie z harmonogramem robót. Prognoza daty zakończenia robót. Udział i zakres prac ewentualnych podwykonawców. Informacje o BHP, przeprowadzonych kontrolach jakości materiałów i próbach technicznych. Różnice w zakresie rzeczowym wynikające z wykonanych obmiarów robót w stosunku do przedmiarów i projektów budowlanych. Występujące trudności i podjęte środki zaradcze. Występujące zagrożenia terminów zakończenia Kontraktu na Roboty. b) Opis nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania środków Funduszu Spójności, w tym informacje o kwalifikowalności i niekwalifikowalności robót i kosztów. c) Informacje o ewentualnych robotach dodatkowych. d) Informacje o zewnętrznych kontrolach. e) Opis odchyleń od planu finansowego i rzeczowego. 3) Raporty Przejściowe (kwartalne) Raporty te są podstawą do wypłaty wynagrodzenia za pracę Inżyniera i stanowią przede wszystkim rozliczenie jego działalności. Płatności będą dokonane po zatwierdzeniu raportu przez MAO lub Z-cę MAO. Raporty kwartalne muszą zawierać opis wykonanych usług, zaangażowanie poszczególnych specjalistów i specjalistów krótkoterminowych. Raporty powinny zawierać, co najmniej: a) Opis działań i decyzji podjętych przez Inżyniera i plany na przyszłość. b) Podsumowanie robót budowlanych, rozliczenie finansowe i rzeczowe robót. 14 S t r o n a

15 c) Opisy powstałych na budowach zagrożeń i podjęte działania prewencyjne oraz sposoby ich unikania w przyszłości. d) Informacje o kwalifikowalności robót i wydatków. e) Porównanie rzeczywistego zaawansowania robót z przyjętym harmonogramem robót. 4) Raport Końcowy z wykonania Kontraktu na Roboty Raport ten powinien zawierać m.in.: a) Opis sposobu realizacji usługi Inżyniera Kontraktu, informację zawierającą opis i podsumowanie głównych działań własnych Inżyniera, organizacji i zarządzania Kontraktem, podjętych przez niego decyzji w okresie realizacji nadzorowanego Kontraktu na Roboty, opis zaistniałych problemów i podjętych w związku z nimi działań, rozliczenie finansowe całości Kontraktu, ocenę stopnia osiągnięcia zamierzonych celów Kontraktu oraz ogólne podsumowanie całości przedsięwzięcia. b) Charakterystykę Kontraktu na Roboty oraz pełny opis wykonanych robót w zakresie rzeczowo-finansowym. c) Analizę ewentualnych różnic w stosunku do projektu budowlanego i przedmiarów oraz wartości finansowych. d) Porównanie wykonanego zakresu robót budowlanych z zakresem ujętym we wniosku i w umowie o dofinansowanie i wyjaśnienie ewentualnych różnic. e) Informacje dotyczące zakresu rzeczowo-finansowego ewentualnych robót dodatkowych i uzupełniających wraz z uzasadnieniem ich celowości i zgodności z Prawem zamówień publicznych. f) Opis rzeczywistego postępu robót z wyszczególnieniem powodów ewentualnych opóźnień lub wydłużenia czasu wykonania. g) Opis sposobu realizacji robót przez Wykonawcę Robót, informacje dotyczące organizacji robót, środków, metod, sprzętu, pracowników, procedur bhp na Placu Budowy. h) Opis problemów zaistniałych w trakcie realizacji robót, ocena skuteczności i wpływu podjętych działań i środków zaradczych na postęp robót. i) Kopię Świadectw Przejęcia, protokołów odbioru poszczególnych zadań i odcinków, protokołów rozruchu, badań jakości itp. j) Kopie dokumentów formalno-prawnych wymaganych do realizacji robót, a także do użytkowania i eksploatacji wykonanych obiektów (pozwolenia, zgłoszenia, zawiadomienia, decyzje itp.). k) Potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę Robót kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi, eksploatacji oraz przeprowadzenia szkoleń dla obsługi oraz inwentaryzację geodezyjną dla instalacji zewnętrznych. Dokumentacja dostarczona będzie w 2 egzemplarzach w formie papierowej i 2 szt. płyt CD. l) Kompletną analizę zakresu i kosztów robót oraz końcowe rozliczenie ilości i wartości robót wykonanych w ramach Kontraktu na Roboty. m) Analiza i opis zgodności lub ewentualnych odchyleń rzeczowo-finansowych wykonanych robót od zakładanych harmonogramów, planów itp. określenie przyczyn i skutków tych rozbieżności. n) Analiza i opis kosztów (robót) kwalifikowanych i niekwalifikowanych. o) Ocena stopnia osiągnięcia zakładanych dla Kontraktu w Studium Wykonalności celów i efektów. p) Informacje o stopniu wykorzystania środków pomocowych i ewentualnych różnicach. q) Kompletną dokumentację fotograficzną z przebiegu realizacji robót. 15 S t r o n a

16 r) Inne niezbędne informacje i załączniki wg uznania Inżyniera lub na żądanie Zamawiającego. Ponadto część Raportu końcowego z wykonania Kontraktu na Roboty powinna stanowić Zbiorcza Dokumentacja Zapewnienia Jakości zawierająca wszystkie oryginalne wnioski o dokonanie kontroli, formularze testowe i certyfikaty odnoszące się do robót konstrukcyjnych, materiałów oraz urządzeń, gwarancje dla urządzeń oraz inne niezbędne dokumenty wg uznania Inżyniera. Dokumentacja Zapewnienia Jakości powinna być tworzona na bieżąco w trakcie realizacji robót i powinna być dostępna do kontroli przez Zamawiającego. 5) Raport Końcowy powinien zawierać co najmniej: a) Informacje o działaniach Inżyniera Kontraktu w tym okresie. b) Pełny opis robót rzeczowy i finansowy. c) Ocenę stopnia uzyskanych rezultatów. d) Analizę ewentualnych różnic w stosunku do projektu budowlanego i przedmiarów oraz wartości finansowych. e) Odniesienie do kwalifikowalności robót i wydatków. f) Informacje o ewentualnych robotach dodatkowych. g) Wyjaśnienie odnośnie powstałych ewentualnych opóźnień i sankcji zastosowanych w stosunku do Wykonawców robót. h) Kopie: świadectw przejęcia, kopie protokołów odbiorów technicznych i wykonanych badań jakości. i) Zestawienie wykonanych robót. j) Informacje o ewentualnych robotach i wydatkach niekwalifikowanych. k) Kopie zgłoszenia zakończenia robót do Nadzoru Budowlanego wraz z ewentualnymi uwagami tego organu. l) Informacje o stopniu wykorzystania środków pomocowych i ewentualnych różnicach. m) Opis odchyleń od planu finansowego i rzeczowego i ich przyczyny i skutki, jakie spowodowały. n) Potwierdzenie zgodności z projektami i harmonogramem. o) Fizyczną datę zakończenia Kontraktu na Roboty. p) Analiza głównych problemów, które pojawiły się podczas robót. q) Finansowe rozliczenie projektu. r) Ocenę stopnia osiągnięcia celów. s) Informacje o przeprowadzonych przeglądach i ich efektach o ujawnionych usterkach i wadach i sposobie ich usunięcia. t) Działania podjęte w zakresie promocji Projektu. u) Inne informacje niezbędne dla właściwej prezentacji zakończonych Robót Składanie i zatwierdzanie raportów Wszystkie raporty powinny być złożone do zatwierdzenia przez MAO lub Z-cę MAO. Raporty będą przygotowane w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. Na stronie tytułowej musi znajdować się informacja, że niniejszy Kontrakt jest finansowany przez Fundusz Spójności (zgodnie z zasadami promocji Projektów). W ciągu 30 dni od otrzymana raportu Zamawiający powiadomi Inżyniera o jego przyjęciu lub odrzuceniu. W przypadku raportu końcowego termin ten wynosi 3 miesiące. Jeżeli MAO lub Z-ca MAO nie przekaże uwag na piśmie raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego. Błędy w raportach wykazane przez Zamawiającego muszą być usunięte przez Inżyniera w ciągu 7 dni kalendarzowych. 16 S t r o n a

17 Inżynier ma obowiązek przygotowywania dodatkowych raportów, jeżeli zażąda ich Zamawiający lub Instytucja Pośrednicząca. Zamawiający może też wyznaczyć inny zakres, sposób i terminy sporządzania raportów. 5. WYMIANA PERSONELU 5.1. W okresie wykonywania Umowy Inżynier zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy Kluczowych Ekspertów W przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody w wypełnianiu przez Kluczowych Ekspertów ich obowiązków lub też niewłaściwego wywiązywania się przez nich z obowiązków określonych Umową bądź ich rezygnacji, Inżynier zobowiązany jest w ciągu 7 dni kalendarzowych zaproponować zastępstwo przez osoby posiadające, co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie Inżynier zobowiązany jest wskazać do zatwierdzenia przez Zamawiającego terminy urlopów Kluczowych Ekspertów oraz zaproponować osoby zastępujące, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem Wszystkie osoby zastępujące Kluczowych Ekspertów muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego (w formie pisemnej). Brak zatwierdzenia takiej osoby przez Zamawiającego powoduje, iż Inżynier ma obowiązek przedstawienia kolejnej, aż do zatwierdzenia takiego kandydata na Kluczowego Eksperta przez Zamawiającego (w formie pisemnej) Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Inżyniera zmiany Kluczowego Eksperta, jeżeli uzna, że Kluczowy Ekspert nie wykonuje swoich obowiązków lub wykonuje je w sposób nienależyty. Inżynier zobowiązany jest zmienić Kluczowego Eksperta zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W takim przypadku Inżynier jest zobowiązany w terminie 7 dni kalendarzowych przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastąpienia Kluczowego Eksperta. Brak zatwierdzenia tego kandydata przez Zamawiającego powoduje, że Inżynier ma obowiązek przedstawić niezwłocznie kolejnego, aż do zatwierdzenia kandydata na Kluczowego Eksperta przez Zamawiającego (w formie pisemnej) W przypadku, gdy Inżynier nie będzie mógł zapewnić nowej osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu, Zamawiający może podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy w terminie 30 dni od daty doręczenia powiadomienia, jeżeli właściwa jej realizacja jest zagrożona W przypadku zmiany Kluczowego Eksperta, nowy musi spełniać wymagania określone dla danego Specjalisty. 17 S t r o n a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Słownik definicji i skrótów Projekt wszystkie roboty, dostawy i usługi opisane w Decyzji Komisji Europejskiej/umowie o dofinansowanie dla projektu Program gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5 Zakres czynności na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW

MINISTERSTWO FINANSÓW MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Rozwoju Systemów Informatycznych 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12 tel. (22) 694-31-06 fax (22) 694 52 68 www.mf.gov.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT) Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46d 49-200 Grodków tel. +48 77 415 55 85 fax + 48 77 415 54 32 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH TEMAT OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH INWESTYCJA ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁUPAWSKU NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI ADRES Łupawsko, dz. nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław ETAP / ZADANIE

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczyć projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013?

Jak skutecznie rozliczyć projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013? Jak skutecznie rozliczyć projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013? Piotr Jaworski 2 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

1.WYMAGANIA OGÓLNE - (CPV 45000000-7)

1.WYMAGANIA OGÓLNE - (CPV 45000000-7) 1.WYMAGANIA OGÓLNE - (CPV 45000000-7) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02. 1 S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE....22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, BUDOWLI...27 S 03.00.00 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIE PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL. DĘBICKIEJ W RZESZOWIE OBIEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Zamówienia: Zadanie2.1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo