SYSTEMY MONITORINGU I STEROWANIA PRZEMYSŁOWĄ INSTALACJĄ ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN PRZY UŻYCIU WIĄZKI ELEKTRONÓW Z AKCELERATORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY MONITORINGU I STEROWANIA PRZEMYSŁOWĄ INSTALACJĄ ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN PRZY UŻYCIU WIĄZKI ELEKTRONÓW Z AKCELERATORA"

Transkrypt

1 SYSTEMY MONITORINGU I STEROWANIA PRZEMYSŁOWĄ INSTALACJĄ ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN PRZY UŻYCIU WIĄZKI ELEKTRONÓW Z AKCELERATORA Janusz Licki 1 ', Andrzej G. Chmielewski 27, Edward Iller 27, cśi Bogdan Tymiński 2/, Jan Mazurek 3 ', Lech Sobolewski 3/ ij 3 " Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk == Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa 3/ EC POMORZANY, Szczecin i (D Abstract MONITORING AND CONTROL SYSTEM OF INDUSTRIAL INSTALLATION FOR DESULPHURISATION AND DENITRIFICATION OF FLUE GAS USING THE ELECTRON BEAM FROM ACCELERATOR The electron-beam flue gas treatment process is a dry scrubbing process which simultaneously removes sulfur dioxide and nitrogen oxides from flue gas. The obtained final product is a mixture of ammonium sulfate and nitrate and can be used as valuable fertilizer. This fact was proved by tests performed by many agricultural institutions. In this process flue gas emitted from boiler is humidified up to 11% (V) in a dry - bottom spray cooler, ammonia is then injected before irradiation vessel and the whole gas mixture is irradiated by two electron-beams in the irradiation vessel with sufficient beams current. The installation should be equipped with modern monitoring and control systems. Flue gas parameters at critical points in the installation are continuously monitored, collected and presented on synoptic. These results are used for controlling the flow rate of admitted to flue gas: water, water vapour, compressed air and ammonia as well as to control beam current in both accelerators. The control system includes feedbacks as well as feeds forward. Both systems were tested at pilot plant in EPS KAWĘCZYN and are verified at industrial - demonstration plant in EPS POMORZANY in Szczecin. 1. WSTĘP Coraz ostrzejsze ustawowe ograniczenia emisji do atmosfery szkodliwych zanieczyszczeń gazowych takich jak SO? i NO X zmuszają zakłady energetyczne do stosowania technologii zapewniających usuwanie tych zanieczyszczeń ze spalin z wysoką efektywnością. Najczęściej stosowaną metodą usuwania SO: jest mokra metoda wapniakowa a usuwania NO X - redukcja katalityczna [1]. Zastosowanie znalazła także amoniakalna metoda odsiarczania spalin [2]. Technologia wykorzystująca energię wiązki elektronów z akceleratora jest jedną z nielicznych technologii, w której jednocześnie dokonuje się odsiarczanie i odazotowanie spalin. W wyniku oddziaływania wysokoenergetycznych elektronów ze składnikami spalin, głównie z molekułami NI, 11

2 CO 2, H 2 O i O 2, wytwarzane są rodniki OH*, O* i HO 2 *. Te wysoce aktywne indywidua, reagując z SO 2 i NO X, utleniają je. Powstałe SO 3 i NO 2 w połączeniu z parą wodną zawartą w spalinach, tworzą mieszaninę kwasu siarkowego i azotowego. Wprowadzenie do spalin amoniaku, przed ich wlotem do komory radiacyjnej, prowadzi do wytworzenia siarczanu i azotanu amonu w wyniku reakcji neutralizacji ww. kwasów. Wytworzone sole amonowe są wydzielane w elektrofiltrze w postaci suchego proszku. Jak wykazały liczne badania agrotechniczne, są one pełnowartościowym nawozem sztucznym i mogą być stosowane bezpośrednio jako nawóz jednoskładnikowy lub jako składnik wysokoprzetworzonych granulowanych nawozów typu NPK. Badania nad tą technologią zapoczątkowano w Japonii. Później dołączyły USA, Niemcy i Polska. Polską instalację pilotową zbudowano w Elektrociepłowni Kawęczyn, gdzie przeprowadzane są badania oczyszczania spalin odlotowych z elektrofiltra kotła WP-120. Pozytywne wyniki badań przeprowadzonych w tej instalacji jak i w jej podobnych, zbudowanych we wspomnianych krajach, stanowią podstawę do budowy przemysłowych instalacji oczyszczania spalin odlotowych. Pierwszą taką instalację uruchomiono w 1999 roku w chińskiej elektrowni w Chengdu, a następną uruchomiono w Polsce w 2000 roku w Elektrowni POMORZANY w Szczecinie. Obecnie trwają testy optymalizacyjne polskiej instalacji przemysłowo-demonstracyjnej. Instalacje oczyszczania spalin wymagają zastosowania nowoczesnych systemów monitoringu i sterowania pozwalających na optymalne prowadzenie procesu ze względu na zużycie energii i surowców oraz na nadążną regulację parametrów pracy instalacji względem zmiennego obciążenia bloku energetycznego. W pracy przedstawiono systemy monitoringu i sterowania dla instalacji oczyszczania spalin przy użyciu wiązki elektronów z akceleratora. Oba te systemy były przetestowane w trakcie pracy instalacji pilotowej w EC KAWĘCZYN, a obecnie są weryfikowane w instalacji przemysłowej w Elektrowni POMORZANY w Szczecinie. 2. SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA PRZEMYSŁOWĄ INSTALACJĄ OCZYSZCZANIA SPALIN Oba systemy są ściśle powiązane ze sobą. System monitoringu na bieżąco zbiera i gromadzi informacje m.in. o wartościach parametrów operacyjnych instalacji, zaś system sterowania wypracowuje z tych danych odpowiednie nastawy dla organów wykonawczych. System sterowania musi nadążać za wszelkimi zmianami obciążenia bloku energetycznego. 12

3 Do tego celu wykorzystuje się zarówno sprzężenia nadążne jak i sprzężenia zwrotne. Do poszczególnych sterowników są doprowadzone informacje o wartościach parametrów spalin określanych na wlocie i wylocie instalacji Schemat ogólny przemysłowej instalacji oczyszczania spalin Proces oczyszczania spalin przy użyciu wiązki elektronów z akceleratora jest wieloparametrycznym procesem fizyko-chemicznym. Wiele parametrów ma wpływ na efektywność usunięć SOa i NO X. Parametry spalin opuszczających elektrofiltr kotła energetycznego różnią się znacznie od pożądanych parametrów zapewniających uzyskiwanie wysokiej sprawności usunięcia. Zadaniem systemu sterowania automatycznego jest kondycjonowanie spalin dla uzyskania pożądanych usunięć SO2 i NO X. Spaliny odpylone w elektrofiltrze (2 na rys.) są nawilżane i schładzane do temperatury C strumieniem wody rozpylonej na mikronowe krople w komorze nawilżania. Następnie przed wlotem do komory radiacyjnej (5 na rys.) do strumienia nawilżonych spalin jest podawany amoniak, w ilości zbliżonej do stechiometrycznej w stosunku do usuwanych zanieczyszczeń. W komorze radiacyjnej spaliny są napromieniowywane wiązkami elektronów emitowanych z poszczególnych głowic akceleracyjnych. Wytworzony w procesie produkt końcowy jest wydzielany w elektrofiltrze (8 na rys.). Dla zapewnienia sprawnej pracy całej instalacji konieczne jest przestrzeganie reżimów temperaturowych w poszczególnych węzłach technologicznych, np. temperatura spalin na wlocie do elektrofiltra produktu (8) powinna być wyższa od wartości progowej podanej przez producenta. Oczyszczone spaliny poprzez komin (10) wydostają się do atmosfery System monitoringu Zadania systemu Dla kontroli i sterowania pracą instalacji niezbędne są pomiary parametrów procesowych w jej węzłowych punktach. W sposób ciągły muszą być monitorowane parametry spalin i wiązek elektronów, które bezpośrednio wpływają na sprawność usunięcia SC>2 i NO X jak również na funkcjonowanie całej instalacji. Pomiary takie muszą być wiarygodne i dokładne bowiem ich wyniki są wykorzystane do: - automatycznego sterowania pracą poszczególnych węzłów technologicznych instalacji, 13

4 - wizualizacji przebiegu procesu (synoptyki), - sygnalizacji i rejestracji stanów alarmowych, - gromadzenia, przetwarzania i analizy danych pomiarowych, - tworzenia i drukowania raportów (w tym obligatoryjnych dla WIOŚ), - edycji danych i obrazów synoptycznych Struktura systemu monitoringu Podstawowym zadaniem systemu jest ciągły pomiar parametrów procesowych. Okresowo bądź doraźnie przeprowadzane są pomiary sprawdzające metodami manualnymi. Pomiary takich parametrów, jak: temperatura, ciśnienie, przepływ objętościowy, zapylenie oraz wilgotność wykonywane są przy użyciu czujników zainstalowanych bezpośrednio na kanałach spalin. Na rysunku przedstawiono schematycznie lokalizację poszczególnych punktów pomiarowych. poro irodrto Rys. Schemat ogólny instalacji oczyszczania spalin przy użyciu wiązki elektronów z akceleratorów: l - kocioł energetyczny, 2 - elektrofiltr (popiół), 3 - komora nawil żania, 4 - zbiornik z amoniakiem, 5 - komora radiacyjna, 6 - osłona radiacyjna, 7 - głowice akceleracyjne, 8 - elektrofiltr produktu, 9 - wentylator, 10 - komin. Na kanałach spalin są zainstalowane również króćce pomiarowe dla sprawdzających pomiarów manualnych. Pomiary stężeń gazowych składników spalin są prowadzone metodami ekstrakcyjnymi z poborem i przesyłaniem do analizatorów próbek spalin z użyciem dróg grzanych i odpowiednich filtrów. Dokładny pomiar wymaga wcześniejszego usunięcia z 14

5 próbki spalin niepożądanych składników zniekształcających mierzony sygnał, takich jak: pył, para wodna i amoniak (na wylocie instalacji). Wszystkie ekstrakcyjne analizatory spalin są zlokalizowane w dwóch klimatyzowanych kontenerach. Aparatura zgromadzona w pierwszym kontenerze służy do pomiaru składu spalin na wlocie do instalacji oraz na wlocie do komory radiacyjnej, zaś w drugim kontenerze - do określenia uciążliwości ekologicznej spalin opuszczających instalację. Sygnały wyjściowe z mierników bądź czujników, zainstalowanych bezpośrednio na kanałach spalin, przekazywane są do kontrolera programowalnego (np. DMS-500 firmy Durag). Są to sygnały prądowe 4-20 ma. Do kontrolera doprowadzone są także sygnały prądowe z analizatorów spalin, zainstalowanych w kontenerze. Kontroler przetwarza sygnały wejściowe, dokonuje odpowiednich obliczeń i sporządza raporty. Obliczone wartości parametrów są przesyłane w postaci cyfrowej magistralą światłowodową do Komputerowego Systemu Kontroli i Sterowania (KSKS), zlokalizowanego w sterowni instalacji. W KSKS gromadzone są dane o wszystkich istotnych parametrach procesowych. Dane te są przetwarzane i prezentowane w postaci graficznej lub tekstowej. Większe węzły technologiczne, takie jak akcelerator z dużą mocą wiązki elektronów bądź elektrofiltr, dostarczane są wraz z autonomicznym systemem kontroli i sterowania. Z takich sterowników automatycznych do KSKS przesyłane są informacje o podstawowych parametrach i sygnały statusowe. Zagwarantowano również dwustronną komunikację. Operator, ze sterowni instalacji, może zmieniać tylko główne parametry w węźle ze sterownikiem autonomicznym. Pomiary doraźne są przewidziane w następujących przypadkach: - sprawdzenia pomiarów ciągłych. W tym przypadku oba króćce pomiarowe są rozmieszczone blisko siebie, ale pomiary te nie są wzajemnie zakłócane (konieczne jest przesunięcie kątowe osi króćców o ±90 ); - kalibracji mierników in situ (np. zapylenia spalin, wilgotności i strumienia objętości spalin); - pomiaru parametrów, których nie obejmują pomiary ciągłe, np. stężenia NiO. Zestawy do pomiarów doraźnych bazują na manualnych metodach fizyko-chemicznych [3] Preferencje dotyczące metod pomiarowych i aparatury W instalacji odsiarczania i odazotowania spalin stężenia SOai NO X w spalinach są podstawowymi parametrami procesowymi. Do ich pomiarów należy użyć analizatorów spalin charakteryzujących się wysoką stabilnością, czułością i selektywnością oraz spełniających wymogi podane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska [4]. Zgodnie z wytycznymi do 15

6 analizy stężeń SO 2 zalecany jest analizator działający na zasadzie fluorescencji impulsowej lub analizator NDUV. Do pomiaru slężeń NO/NO X zaleca się analizator chemiluminescencyjny, zaś do pomiaru stężeń O 2 - analizator paramagnetyczny. Duża wilgotność spalin oraz obecność nieprzereagowanego amoniaku na wylocie z instalacji oczyszczania spalin znacznie komplikują metody pomiarowe. Dla uniknięcia dalszego przereagowania NHa z SOi, na linii pomiarowej stężenia SC>2 i NO X zastosowano skruber amoniaku i utrzymywano temperaturę drogi grzanej na odcinku od punktu poboru spalin do skrubera amoniaku na poziomie około 180 C. Kotły energetyczne pracują średnio 11 miesięcy w roku. Instalacja oczyszczania spalin powinna pracować w tym czasie z minimalną obsługą. Aparatura pomiarowa wchodząca w skład systemu monitoringu spełnia następujące wymagania: poszczególne układy pomiarowe są przystosowane do ciągłej pracy, praktycznie bez dozoru; - dyspozycyjność układów >90% - w skład systemu wchodzą dokładne i wysoce selektywne analizatory spalin z wysoką stabilnością długoczasową; - analogowy sygnał wyjściowy - prądowy 4-20 ma; - czas odpowiedzi mniejszy od 100 s; - łatwy sposób kalibracji, kalibracja nie częściej niż raz na tydzień; - aparatura jest zamontowana w stojakach 19-ralowych, w klimatyzowanym kontenerze, zabudowa modułowa, powinna istnieć możliwość wymiany części w systemie bez konieczności zatrzymywania pracy całej instalacji System sterowania instalacją Proces oczyszczania spalin można podzielić na trzy następujące po sobie etapy: kondycjonowanie spalin, napromieniowanie spalin w komorze radiacyjnej i odbiór produktu końcowego w elektrofiltrze. W każdym etapie realizowane są specyficzne zadania systemu sterowania. Dla uzyskania optymalnego usunięcia SC>2 i NO X w instalacji wszystkie te zadania muszą być wypełnione jednocześnie. Kondycjonowanie spalin polega na zmodyfikowaniu temperatury i wilgotności spalin wlotowych oraz na dozowaniu odpowiedniej ilości amoniaku do spalin. Do sterowania tymi operacjami technologicznymi wydzielono trzy sterowniki: Xi - sterowanie dozowaniem amoniaku do spalin, X4 - sterowanie temperaturą spalin na wylocie z komory nawilżania, 16

7 Xs - sterowanie wilgotnością spalin opuszczających komorę nawilżania. Z badań przeprowadzonych na instalacjach pilotowych wynika, że optymalne usunięcia uzyskuje się przy następujących wartościach czterech wyżej wymienionych parametrów spalin kierowanych do komory radiacyjnej: - temperatura w przedziale C, - wilgotność bezwzględna wyższa od 10% (V), - współczynnik stechiometrii amoniaku powyżej 0,85, - dawka zaabsorbowana powyżej 10 kgy. Temperatura spalin na wlocie do instalacji zawiera się w przedziale C. Schłodzenie spalin dokonuje się w komorze nawilżania, gdzie do przepływających spalin wtryskuje się drobno rozpyloną wodę. Kropelki wody wędrując współprądowo ze spalinami na skutek wymiany ciepła i masy odparowują. W rezultacie następuje ' '^' ndzenie spalin i zwiększenie ich wilgotności. Rozmiary rozpylonv ' :copelek wody i wysokość komory nawilżania należy powiązać ze v ją, tak aby rozpylone kropelki zdążyły odparować na długości drogi opadania w komorze. Dno komory powinno być suche. Do rozpylania wody stosuje się odpowiednie dysze wodno-powietrzne instalowane na szczycie komory nawilżania. Ciśnienie sprężonego powietrza, stosowanego do rozpylania wody, musi być wyższe od ciśnienia wody kierowanej do dysz. Zadaniem kontrolera X^ (rys.) jest utrzymanie wymaganej różnicy ciśnień. Wydatek wody kierowanej do dysz jest kontrolowany przez kontroler X4, dla którego sygnałem roboczym jest temperatura spalin opuszczających komorę nawilżania (pomiar TRC - 3.1). W czasie schładzania spalin w komorze nawilżania wilgotność spalin zwiększa się. Na wylocie z komory mierzy się wilgotność spalin (pomiar MRC - 3.2). Jeżeli ta wilgotność jest niższa od ustalonej wartości wówczas zwiększa się ją przez dozowanie pary wodnej do spalin zawartych w dolnej części komory nawilżania. Wydatek pary jest sterowany przez sterownik X 5. Sprawne działanie obu obwodów sterowania (temperaturą i wilgotnością spalin) powinno stworzyć optymalne warunki dla napromieniowania spalin. Do nawilżonych spalin, przed ich wlotem do komory radiacyjnej, należy wprowadzić podstechiometryczną ilość amoniaku. Ilość dozowanego NHs zależy od stężeń wlotowych i wylotowych SOo i NO X oraz strumienia objętościowego spalin. Do sterowania ilością dozowanego amoniaku użyto kontrolera X\. Na wylocie z instalacji mierzy się stężenie nieprzereagowanego amoniaku (pomiar NH 3 R - 4.4). Emisja amoniaku do atmosfery jest szkodliwa. Stąd stężenie nieprzereagowanego amoniaku włączono w pętle sprzężenia zwrotnego. Jeśli stężenie to przekroczy ustaloną wartość, wówczas kontroler Xi dokonuje odpowiedniego zmniejszenia wydatku dozowanego amoniaku, 17

8 W komorze radiacyjnej następuje napromieniowanie spalin wiązką elektronów z akceleratorów. Dla uzyskania wysokiej efektywności usunięcia NO X należy zastosować dwustopniowe napromieniowanie spalin. W komorze radiacyjnej, zwykle w kształcie walca, należy zainstalować dwa okna wejściowe z folii tytanowej o grubości 50 (im, nad którymi umieszczone zostaną dwie głowice akceleracyjne. Do napromieniowania spalin należy użyć wiązki elektronów o określonej energii i mocy. Energia elektronów powinna wystarczyć na pokrycie strat ich energii na drodze do komory radiacyjnej i na przebycie w nawilżonych spalinach drogi bliskiej średnicy komory radiacyjnej. Moc wiązki powinna zapewnić uzyskanie odpowiedniej dawki zaabsorbowanej w spalinach. Do sterowania dawką użyto kontrolera X 2. Jego podstawowym zadaniem jest wyznaczanie i utrzymywanie prądów wiązki Ii i l-i w obu akceleratorach. Dawka zaabsorbowana przez spaliny w istotny sposób wpływa na usunięcie NO X. Stąd do jej sterowania wykorzystuje się pomiar usunięcia NO X. Wielkość dawki zależy również od stężenia wlotowego NO X. Do wyliczania prądów Ii i \2 potrzebne są informacje o strumieniu objętości spalin przepływających przez komorę radiacyjną (pomiar FR - 3.4). Po napromieniowaniu w komorze radiacyjnej spaliny przepływają do elektro filtra produktu, gdzie od spalin oddzielany jest produkt końcowy - siarczan i azotan amonu. Elektrofiltr powinien być przystosowany do odbioru submikronowych i higroskopijnych cząstek produktu końcowego. Wymagana jest wysoka efektywność odbioru produktu z uwagi na jego dużą wartość użytkową. Zapylenie spalin opuszczających elektrofiltr nie powinno przekraczać 20 mg/nm 3. Z reguły wytwórcy dużych elektrofiltrów dostarczają je wraz z systemem sterowania. 3. PODSUMOWANIE Systemy monitoringu i sterowania instalacją odsiarczania i odazotowania spalin umożliwiają optymalne prowadzenie procesu ze względu na zużycie energii i surowców zarówno w stanie ustalon.^o, jak i zmiennego obciążenia bloku energetycznego. W sposób ciągły muszą być monitorowane parametry spalin i wiązek elektronów, które bezpośrednio wpływają na sprawność usunięcia SOi i NO X jak również na funkcjonowanie całej instalacji. Pomiary takie powinny być reprezentatywne, wiarygodne, dokładne i wysokoselektywne. Przyrządy użyte do tych pomiarów muszą spełniać wymagania normatywne (specyficzne dla danego typu pomiarów) 18

9 i ogólne [4]. System sterowania wypracowuje z tych danych odpowiednie nastawy dla organów wykonawczych. Dla uzyskania optymalnego usunięcia SC>2 i NO X należy do spalin dozować odpowiednią ilość: wody procesowej, pary wodnej, sprężonego powietrza i amoniaku a następnie napromieniowywać całość wiązką elektronów z określoną dawką. Do sterowania tymi operacjami technologicznymi użyto odpowiednich sterowników programowalnych. Optymalne usunięcia uzyskuje się przy jednoczesnym współdziałaniu wszystkich obwodów monitoringu i sterowania. LITERATURA [1]. Simon O.: Exploitation experiences with conventional flue gas cleaning systems. Radiat. Phys. Chem., 45, 6, (1995). [2]. Mazur M.: Odsiarczanie spalin metodą amoniakalną. Prace i Studia Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska, 53, (2000). [3]. Licki J., Chmielewski A.G., Zakrzewska-Trznadel G., Frank N.W.: Monitoring system for an eb flue gas treatment pilot plant - Part I. Analytical system and methods. Radiat. Phys. Chem., 40, (1992). [4]. Wytyczne doboru warunków i eksploatacji stacjonarnych systemów ciągłych pomiarów zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, styczeń

WYKORZYSTYWANIE WIĄZKI ELEKTRONÓW Z AKCELERATORA DO OCZYSZCZANIA SPALIN ZE SPALANIA ZASIARCZONYCH PALIW KOPALNYCH. ul. Waryńskiego 1, Warszawa

WYKORZYSTYWANIE WIĄZKI ELEKTRONÓW Z AKCELERATORA DO OCZYSZCZANIA SPALIN ZE SPALANIA ZASIARCZONYCH PALIW KOPALNYCH. ul. Waryńskiego 1, Warszawa WYKORZYSTYWANIE WIĄZKI ELEKTRONÓW Z AKCELERATORA DO OCZYSZCZANIA SPALIN ZE SPALANIA ZASIARCZONYCH PALIW KOPALNYCH 1,2 Andrzej G. CHMIELEWSKI, 3 Janusz LICKI 1 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PRZEMYSŁOWA DO OCZYSZCZANIA GAZÓW SPALINOWYCH ZA POMOCĄ WIĄZKI ELEKTRONÓW W EC POMORZANY' ^

INSTALACJA PRZEMYSŁOWA DO OCZYSZCZANIA GAZÓW SPALINOWYCH ZA POMOCĄ WIĄZKI ELEKTRONÓW W EC POMORZANY' ^ INSTALACJA PRZEMYSŁOWA DO OCZYSZCZANIA GAZÓW SPALINOWYCH ZA POMOCĄ WIĄZKI ELEKTRONÓW W EC POMORZANY' ^ o C0 Abstract Andrzej G. Chmielewski 17, Bogdan Tymiński", Edward Iller 17, ^ _ Zbigniew Ziniek 1

Bardziej szczegółowo

ODSIARCZANIE I ODAZOTOWANIE GAZÓW ODLOTOWYCH Z WYSOKIMI STĘŻENIAMI NO x PRZY UŻYCIU WIĄZKI ELEKTRONÓW Z AKCELERATORA.

ODSIARCZANIE I ODAZOTOWANIE GAZÓW ODLOTOWYCH Z WYSOKIMI STĘŻENIAMI NO x PRZY UŻYCIU WIĄZKI ELEKTRONÓW Z AKCELERATORA. ODSIARCZANIE I ODAZOTOWANIE GAZÓW ODLOTOWYCH Z WYSOKIMI STĘŻENIAMI NO x PRZY UŻYCIU WIĄZKI ELEKTRONÓW Z AKCELERATORA Andrzej G. CHMIELEWSKI 1, Janusz LICKI 2, Andrzej PAWELEC 1, Zbigniew ZIMEK 1, Sylwia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA REDUKCJA STĘŻEŃ WIELU GAZOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ W SPALINACH NAPROMIENIOWANYCH WIĄZKĄ ELEKTRONÓW Z AKCELERATORA.

ZINTEGROWANA REDUKCJA STĘŻEŃ WIELU GAZOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ W SPALINACH NAPROMIENIOWANYCH WIĄZKĄ ELEKTRONÓW Z AKCELERATORA. ZINTEGROWANA REDUKCJA STĘŻEŃ WIELU GAZOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ W SPALINACH NAPROMIENIOWANYCH WIĄZKĄ ELEKTRONÓW Z AKCELERATORA 1 Janusz LICKI, 2 Anna OSTAPCZUK, 2 Andrzej G. CHMIELEWSKI 1 Instytut Energii Atomowej

Bardziej szczegółowo

Urządzenie i sposób pomiaru skuteczności filtracji powietrza.

Urządzenie i sposób pomiaru skuteczności filtracji powietrza. Urządzenie i sposób pomiaru skuteczności filtracji powietrza. dr inż. Stanisław Kamiński, mgr Dorota Kamińska WSTĘP Obecnie nie może istnieć żaden zakład przerabiający sproszkowane materiały masowe bez

Bardziej szczegółowo

Troska o powietrze atmosferyczne

Troska o powietrze atmosferyczne Troska o powietrze atmosferyczne Stacja monitoringu PKN ORLEN S.A. Płock Gimnazjum nr 5 Płock, 2014 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. AGENDA 1. PKN ORLEN a środowisko 2. Monitoring powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski BEZPRZEWODOWE SIECI MONITORINGU Z RADIOIZOTOPOWYMI CZUJNIKAMI ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2004G Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej a_jakowiuk@ichtj.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Usuwanie NOx w instalacji odsiarczania spalin

Usuwanie NOx w instalacji odsiarczania spalin prof. dr hab. inż. Mieczysław A. Gostomczyk, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski Usuwanie NOx w instalacji odsiarczania spalin Konieczność ograniczania emisji NO x do poziomu poniżej 200 mg NO 2

Bardziej szczegółowo

Akceleratory elektronów przeznaczone do sterylizacji radiacyjnej. Jerzy Stanikowski

Akceleratory elektronów przeznaczone do sterylizacji radiacyjnej. Jerzy Stanikowski Akceleratory elektronów przeznaczone do sterylizacji radiacyjnej Jerzy Stanikowski Instytut Chemii i Techniki Jadrowej Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej Pracownia Akceleratorów Źródła promieniowania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH Temat: Badanie cyklonu ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BMiP 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A.

ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A. ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A. Opracowali: mgr inż. Janusz Dańko inż. Jacek Kozera 1. Problem ograniczenia emisji pyłu w

Bardziej szczegółowo

Wymogi emisyjne. KSC S.A. Zakopane

Wymogi emisyjne. KSC S.A. Zakopane Doświadczenia eksploatacyjne w oczyszczaniu spalin z kotła OR 50-N w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Oddział Cukrownia Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim Jerzy Opieka Wymogi emisyjne Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i reaktor do oczyszczania gazów, zwłaszcza spalinowych, z zanieczyszczeń gazowych, zwłaszcza kwaśnych

PL B1. Sposób i reaktor do oczyszczania gazów, zwłaszcza spalinowych, z zanieczyszczeń gazowych, zwłaszcza kwaśnych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204324 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376908 (51) Int.Cl. B01D 53/34 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.09.2005

Bardziej szczegółowo

PÓŁSUCHE ODSIARCZANIE GAZÓW SPALINOWYCH Z TRANSPORTEM PNEUMATYCZNYM SORBENTU

PÓŁSUCHE ODSIARCZANIE GAZÓW SPALINOWYCH Z TRANSPORTEM PNEUMATYCZNYM SORBENTU 17/39 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 39 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 39 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 PÓŁSUCHE ODSIARCZANIE GAZÓW SPALINOWYCH

Bardziej szczegółowo

System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe

System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe Zdjęcia kotła Tabliczka znamionowa kotła Kocioł WR-10 jest przeznaczony do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zakłady Budowy Urządzeń Spalających ZBUS COMBUSTION Sp. z o.o.,głowno,pl BUP 04/06

PL B1. Zakłady Budowy Urządzeń Spalających ZBUS COMBUSTION Sp. z o.o.,głowno,pl BUP 04/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203050 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369645 (51) Int.Cl. F23N 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.08.2004

Bardziej szczegółowo

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym tom XLI(2011), nr 1, 59 64 Władysław Nowak AleksandraBorsukiewicz-Gozdur Roksana Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Techniki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza

Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza Zakład Ochrony Środowiska Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza funkcjonuje w strukturze Zakładu Ochrony Środowiska. Dział świadczy usługi

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Analizator H2S/SO2 w procesie Clausa

Analizator H2S/SO2 w procesie Clausa Analizator H2S/SO2 w procesie Clausa Analizator TGA 942 produkowany przez naszą partnerską firmę PIER Enterprises GmbH z Niemiec. Aparat jest oparty na oryginalnej konstrukcji firmy Brimstone. Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej

Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej Dr inż. Marian Mazur Akademia Górniczo Hutnicza mgr inż. Bogdan Żurek Huta Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A

Bardziej szczegółowo

Str 1/7 SPRAWOZDANIE. z pracy badawczej pt.:

Str 1/7 SPRAWOZDANIE. z pracy badawczej pt.: Str 1/7 SPRAWOZDANIE z pracy badawczej pt.: Badanie stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z instalacji BIOFILTR w podoczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Zakładach Uniq Lisner Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

MOKRA WAPNIAKOWA TECHNOLOGIA ODSIARCZANIA SPALIN PREZENTACJA

MOKRA WAPNIAKOWA TECHNOLOGIA ODSIARCZANIA SPALIN PREZENTACJA MOKRA WAPNIAKOWA TECHNOLOGIA ODSIARCZANIA SPALIN PREZENTACJA 2 2 Chemia procesu Wprowadzenie Mokra metoda wapniakowa jest niewątpliwie najbardziej na świecie rozpowszechnioną technologią usuwania dwutlenku

Bardziej szczegółowo

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych,

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173096 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302418 (2)Data zgłoszenia: 28.02.1994 (51) IntCl6: F23L 15/00 F23J

Bardziej szczegółowo

3. ODSIARCZANIE SPALIN

3. ODSIARCZANIE SPALIN 3. ODSIARCZANIE SPALIN 3.1. Ogólna charakterystyka procesu, systematyka metod 3.2. Metoda sucha 3.3. Metoda hybrydowa sucha z nawilŝaniem 3.4. Metoda półsucha 3.5. Metoda mokra 3.6. Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Kombinowana sonda KS 1 Czujnik ZrO2 do bezpośredniego wyznaczania zawartości frakcji palnych (CO/H2 ) w spalinach

Kombinowana sonda KS 1 Czujnik ZrO2 do bezpośredniego wyznaczania zawartości frakcji palnych (CO/H2 ) w spalinach APAREX Sp. z o.o. 1/5 OFERTA SPRZĘTU DO OPTYMALIZACJI PROCESU SPALANIA W KOTŁACH WĘGLOWYCH, OLEJOWYCH I GAZOWYCH ZGODNIE Z AKTUALNĄ WIEDZĄ, POWSZECHNIE PRZYJĘTO, ŻE POMIAR ZAWARTOŚCI W SPALINACH O2 I CO,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z inspekcji i diagnostyki katalitycznych instalacji odazotowania spalin

Doświadczenia z inspekcji i diagnostyki katalitycznych instalacji odazotowania spalin Grzegorz Werner, Patrycja Żupa-Marczuk, Marek Kołodziej, Wojciech Głowacki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Ochrony Środowiska Doświadczenia z inspekcji i diagnostyki katalitycznych instalacji odazotowania

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Pomiar sprawności filtrów tłuszczowych Jeven

RAPORT Z BADANIA. Pomiar sprawności filtrów tłuszczowych Jeven RAPORT Z BADANIA Pomiar sprawności filtrów tłuszczowych Jeven Klient: Jeven Oy Na zamówienie: Zamówienie: Jeven Oy Naverinkatu 4 50170 MIKKELI Telefoniczne dyskusje Korhonen/Lehtimaki Prowadzone przez:

Bardziej szczegółowo

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych Tłumaczenie z jęz. angielskiego 10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych 10.2.1 Konkluzje BAT dla spalania węgla kamiennego i brunatnego Jeżeli

Bardziej szczegółowo

1 Układ kondensacji spalin ( UKS )

1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) 1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) W wyniku spalania biomasy o dużej zawartość wilgoci: 30 50%, w spalinach wylotowych jest duża zawartość pary wodnej. Prowadzony w UKS proces kondensacji pary wodnej zawartej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7.1. Analiza kosztów systemów oczyszczania spalin

Załącznik 7.1. Analiza kosztów systemów oczyszczania spalin Załącznik 7.1. Analiza kosztów systemów oczyszczania spalin 1 ZałoŜenia W ramach porównania systemów oczyszczania spalin pod kątem ekonomicznym przeanalizowano po dwie technologie odsiarczania i odazotowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/055/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do "Zakupu i montażu czujników pomiarowych oraz stacji operatorskiej z oprogramowaniem SCADA do Laboratorium do

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

4. ODAZOTOWANIE SPALIN

4. ODAZOTOWANIE SPALIN 4. DAZTWANIE SPALIN 4.1. Pochodzenie tlenków azotu w spalinach 4.2. Metody ograniczenia emisji tlenków azotu systematyka metod 4.3. Techniki ograniczania emisji tlenków azotu 4.4. Analiza porównawcza 1

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i akredytacje

System zarządzania i akredytacje Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza System zarządzania i akredytacje Certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA potwierdza zgodność usług ENERGOPOMIARU z wymaganiami norm PN-EN

Bardziej szczegółowo

... ...J CD CD. N "f"'" Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09

... ...J CD CD. N f' Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)212766 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 385072 (51) Int.CI 801D 53/04 (2006.01) C01C 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna TEMAT: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Autorzy: Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Ecoenergia Sp.

Bardziej szczegółowo

KAMIKA Instruments. IPS KF - system do pomiaru. rozkładu uziarnienia pyłu PM2,5; PM10 i innych SYSTEMY POMIAROWE

KAMIKA Instruments. IPS KF - system do pomiaru. rozkładu uziarnienia pyłu PM2,5; PM10 i innych SYSTEMY POMIAROWE SYSTEMY POMIAROWE IPS KF - system do pomiaru on-line koncentracji i rozkładu uziarnienia pyłu PM2,5; PM10 i innych 03/02/2015 ul. Kocjana 15, Strawczyńska 16, PL 01-473 Warszawa tel/ fax +48 22 666 85

Bardziej szczegółowo

Podzespoły i układy scalone mocy część II

Podzespoły i układy scalone mocy część II Podzespoły i układy scalone mocy część II dr inż. Łukasz Starzak Katedra Mikroelektroniki Technik Informatycznych ul. Wólczańska 221/223 bud. B18 pok. 51 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak http://neo.dmcs.p.lodz.pl/uep

Bardziej szczegółowo

Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego

Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego Włodzimierz Błasiak, Profesor* NALCO MOBOTEC EUROPE *Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm Division Energy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA Pakiet ASEMIS Dok. Nr PLPN014 Wersja: 22-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Pomiar zadymienia spalin

Pomiar zadymienia spalin Pomiar zadymienia spalin Zajęcia laboratoryjne w pracowni badao silników spalinowych Katedra Mechatroniki Wydział Nauk Technicznych UWM Opiekun Naukowy : mgr Maciej Mikulski Pomiar zadymienia spalin Zadymienie

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Ćwiczenia 1 7.10.2015 1. Załóżmy, że balon ma kształt sfery o promieniu 3m. a. Jaka ilość wodoru potrzebna jest do jego wypełnienia, aby na poziomie morza

Bardziej szczegółowo

MIKROMANOMETR Pa < P < Pa INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

MIKROMANOMETR Pa < P < Pa INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA M M 500 MIKROMANOMETR - 500 Pa < P < + 500 Pa INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Przedsiębiorstwo BB TRONIK s.c. ul. Modrzewskiego 5, 44-200 Rybnik tel/fax 032 4224 259 kom 515 123 641 www.bbtronik.com.pl office@bbtronik.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu

Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu Ćwiczenie laboratoryjne Parcie na stopę fundamentu. Cel ćwiczenia i wprowadzenie Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parcia na stopę fundamentu. Natężenie przepływu w ośrodku porowatym zależy od współczynnika

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK

KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK Ewa Wachowicz, Piotr Grudziński Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy

Bardziej szczegółowo

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (74) Pełnomocnik:

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181254 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314258 (51) IntCl7 F22B 37/00 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 15.05.1996 F23J 15/00 Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Ochrony Atmosfery

Inżynieria Ochrony Atmosfery Inżynieria Ochrony Atmosfery poniedziałek, 23 listopada 2015 KATEDRA KLIMATYZACJI, OGRZEWNICTWA, GAZOWNICTWA I OCHRONY POWIETRZA - ZESPÓŁ OCHRONY ATMOSFERY (W7/K3), ZAKŁAD EKOLOGISTYKI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bardziej szczegółowo

Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza

Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza System zarządzania i akredytacje Usługi Zakładu Ochrony Środowiska objęte są zintegrowanym systemem

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Kontrola procesu spalania

Kontrola procesu spalania Kontrola procesu spalania Spalanie paliw polega na gwałtownym utlenieniu składników palnych zawartych w paliwie przebiegającym z wydzieleniem ciepła i zjawiskami świetlnymi. Ostatecznymi produktami utleniania

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system pomiarów stężenia zanieczyszczeń powietrza jako narzędzie wspomagania zarządzania ochroną powietrza atmosferycznego.

Inteligentny system pomiarów stężenia zanieczyszczeń powietrza jako narzędzie wspomagania zarządzania ochroną powietrza atmosferycznego. Raport z realizacji projektu badawczo-rozwojowego Inteligentny system pomiarów stężenia zanieczyszczeń powietrza jako narzędzie wspomagania zarządzania ochroną powietrza atmosferycznego Nr R 14 007 02,

Bardziej szczegółowo

www.strabag-energy.com STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) 2013

www.strabag-energy.com STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) 2013 www.strabag-energy.com ENERGY TECHNOLOGIES () 2013 Marki koncernowe Na rodzinę w Polsce składa się kilka marek, które łącznie oferują całe spektrum usług budowlanych na najwyższym poziomie. Marki te mają

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWEJ SYMULACJI PRZEPŁYWU PŁYNÓW W OPRACOWANIU WYNIKÓW EKSPERYMENTÓW RADIOZNACZNIKOWYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWEJ SYMULACJI PRZEPŁYWU PŁYNÓW W OPRACOWANIU WYNIKÓW EKSPERYMENTÓW RADIOZNACZNIKOWYCH WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWEJ SYMULACJI PRZEPŁYWU PŁYNÓW W OPRACOWANIU WYNIKÓW EKSPERYMENTÓW RADIOZNACZNIKOWYCH Jacek Palige, Andrzej Dobrowolski, Andrzej G. Chmielewski Instytut Chemii i Techniki

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na : Modernizacji elektrofiltru w układzie odpylania kotła pyłowego typu OP-10 na terenie Centrum Energetyki PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym Znak sprawy BKZ/BKZ/0019/11 (6011940) 1 SIWZ dokument

Bardziej szczegółowo

Informacje Ogólne Podstawowymi wymogami w przypadku budowy nowych jednostek wytwórczych - bloków (zwłaszcza dużej mocy) są aspekty dotyczące emisji

Informacje Ogólne Podstawowymi wymogami w przypadku budowy nowych jednostek wytwórczych - bloków (zwłaszcza dużej mocy) są aspekty dotyczące emisji Informacje Ogólne Podstawowymi wymogami w przypadku budowy nowych jednostek wytwórczych - bloków (zwłaszcza dużej mocy) są aspekty dotyczące emisji szkodliwych substancji do środowiska. Budowane nowe jednostki

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MASY FORMIERSKIEJ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MASY FORMIERSKIEJ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MASY FORMIERSKIEJ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MASY FORMIERSKIEJ Wstęp Waldemar BOJANOWSKI 1 Piotr WOŹNIAK 2 Przygotowania masy formierskiej o wysokich

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE BIOGAZOWE I WYPOSAŻENIE. Copyright Bilgeri EnvironTec Gmbh

TECHNOLOGIE BIOGAZOWE I WYPOSAŻENIE. Copyright Bilgeri EnvironTec Gmbh TECHNOLOGIE BIOGAZOWE I WYPOSAŻENIE Przebieg Kilka słów s w o EnvironTec Technologia gazowa EnvironTec Typowe zastosowanie i przykłady EnvironTec GmbH / Austria Przedsiębiorstwo austriackie Doradztwo ogólne

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE PLAZMOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA

TECHNOLOGIE PLAZMOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA technologie plazmowe, oczyszczanie spalin Sylwia WITMAN, Andrzej PAWELEC, Andrzej G. CHMIELEWSKI * TECHNOLOGIE PLAZMOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA Intensywny rozwój przemysłu i żywiołowy postęp cywilizacji

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZANIE SPALIN Z PIECÓW KRĘGOWYCH DO WYPALANIA ELEKTROD WĘGLOWYCH

OCZYSZCZANIE SPALIN Z PIECÓW KRĘGOWYCH DO WYPALANIA ELEKTROD WĘGLOWYCH Dr inż. Marian MAZUR Mgr inż. Marek BOGACKI Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie OCZYSZCZANIE SPALIN Z PIECÓW KRĘGOWYCH DO WYPALANIA ELEKTROD WĘGLOWYCH Zanieczyszczenia unoszone z pieców kręgowych to

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej ZADANIE PRAKTYCZNE Opracuj dokumentację związaną z przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

(57) 1 Analizator ilości węgla w popiele, zwłaszcza unoszonym (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1 G01N 21/25 G01N 33/00

(57) 1 Analizator ilości węgla w popiele, zwłaszcza unoszonym (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1 G01N 21/25 G01N 33/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)185142 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 321304 (22) Data zgłoszenia 22.07.1997 (51) IntCl7 G01N 33/00 G01N

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH Instrukcja do ćwiczenia Łódź 1996 1. CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas)

Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas) Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas) M-300 APLIKACJE MIERNIK PROGRAMOWALNY Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW www.metronic.pl 2 Przykładowe aplikacje

Bardziej szczegółowo

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Jerzy Oszczudłowski Instytut Chemii UJK Kielce e-mail: josz@ujk.edu.pl Alternatywne metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów, 07-10-2010 r. 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Przedmowa Wykaz waŝniejszych oznaczeń i symboli IX XI 1. Emisja zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Efekty zewnętrznej recyrkulacji spalin w systemie grzewczym baterii koksowniczej o wysokości komór 5,5 m (w ramach programu RNCF)

Efekty zewnętrznej recyrkulacji spalin w systemie grzewczym baterii koksowniczej o wysokości komór 5,5 m (w ramach programu RNCF) Efekty zewnętrznej recyrkulacji spalin w systemie grzewczym baterii koksowniczej o wysokości komór 5,5 m (w ramach programu RNCF) Wiktor Hummer, Grzegorz Wojciechowski, Anna Ziółkowska B.P Koksoprojekt

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL Suszenie tworzywa 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL SUSZARKI STANOWISKOWE NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

Bardziej szczegółowo

Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych

Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych Ciepło spalania Q s jest to ilość ciepła otrzymana przy spalaniu całkowitym i zupełnym jednostki paliwa wagowej lub objętościowej, gdy produkty

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

UTYLIZACJA PRODUKTU Z PÓŁSUCHEGO ODSIARCZANIA SPALIN SEMI DRY UTILIZATION PRODUCT. SEMI DRY PRODUCT, DESULFURIZATION, WASTE

UTYLIZACJA PRODUKTU Z PÓŁSUCHEGO ODSIARCZANIA SPALIN SEMI DRY UTILIZATION PRODUCT. SEMI DRY PRODUCT, DESULFURIZATION, WASTE UTYLIZACJA PRODUKTU Z PÓŁSUCHEGO ODSIARCZANIA SPALIN SEMI DRY UTILIZATION PRODUCT SEMI DRY PRODUCT, DESULFURIZATION, WASTE P Szymanek, A Szymanek, W Nowak Politechnika Częstochowska, Wydział inŝynierii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy SPEED CONTROL Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy Informacje ogólne Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL może być stosowany do sterowania wydajnością pomp

Bardziej szczegółowo

POMIARY CIEPLNE KARTY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH V. 2011

POMIARY CIEPLNE KARTY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH V. 2011 ĆWICZENIE 1: Pomiary temperatury 1. Wymagane wiadomości 1.1. Podział metod pomiaru temperatury 1.2. Zasada działania czujników termorezystancyjnych 1.3. Zasada działania czujników termoelektrycznych 1.4.

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI O MOCY DO 20 MW t. Jacek Wilamowski Bogusław Kotarba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115

Podstawowe definicje Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115 Podstawowe definicje Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115 Gazomierz przyrząd pomiarowy służący do pomiaru ilości (objętości lub masy) przepływającego przez niego gazu. Gazomierz miechowy gazomierz, w którym

Bardziej szczegółowo

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A.

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. Program rozwoju dla ENEA Wytwarzanie S.A. zakłada wydłużenie czasu pracy bloków 200 MW do roku 2028. Wdrożono działania mające na celu przedłużenie żywotności

Bardziej szczegółowo

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem A. Krupa D. Kardaś, M. Klein, M. Lackowski, T. Czech Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Stan powietrza

Bardziej szczegółowo

Usuwanie rtęci z gazów spalinowych z procesów spalania węgla. Piotr Burmistrz, Krzysztof Kogut

Usuwanie rtęci z gazów spalinowych z procesów spalania węgla. Piotr Burmistrz, Krzysztof Kogut Usuwanie rtęci z gazów spalinowych z procesów spalania węgla Piotr Burmistrz, Krzysztof Kogut Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Antropogeniczna emisja rtęci 3. Rtęć a energetyka polska 4. Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Beneficjent: Miasto Katowice Wartość projektu: 12.417.730,95 PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ Budowa, działanie, funkcje uŝytkowe i przykłady typowego zastosowania sterowników do urządzeń chłodniczych i pomp ciepła Wykonał: Jan Mówiński SUCHiKl

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POMIARÓW PORÓWNAWCZYCH STĘŻENIA RADONU Rn-222 W PRÓBKACH GAZOWYCH METODĄ DETEKTORÓW PASYWNYCH

RAPORT Z POMIARÓW PORÓWNAWCZYCH STĘŻENIA RADONU Rn-222 W PRÓBKACH GAZOWYCH METODĄ DETEKTORÓW PASYWNYCH Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk LABORATORIUM EKSPERTYZ RADIOMETRYCZNYCH Radzikowskiego 152, 31-342 KRAKÓW tel.: 12 66 28 332 mob.:517 904 204 fax: 12 66 28

Bardziej szczegółowo

II. STEROWANIE I REGULACJA AUTOMATYCZNA

II. STEROWANIE I REGULACJA AUTOMATYCZNA II. STEROWANIE I REGULACJA AUTOMATYCZNA 1. STEROWANIE RĘCZNE W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM Schemat zamkniętego układu sterowania ręcznego przedstawia rysunek 1. Centralnym elementem układu jest obiekt sterowania

Bardziej szczegółowo

Opracował: Marcin Bąk

Opracował: Marcin Bąk PROEKOLOGICZNE TECHNIKI SPALANIA PALIW W ASPEKCIE OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Opracował: Marcin Bąk Spalanie paliw... Przy produkcji energii elektrycznej oraz wtransporcie do atmosfery uwalnia się

Bardziej szczegółowo

(61) Patent dodatkowy do patentu:

(61) Patent dodatkowy do patentu: RZECZPO SPO LITA PO LSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178781 (13) B3 (21) Numer zgłoszenia: 312340 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 15.01.1996 (61) Patent dodatkowy do

Bardziej szczegółowo

Wykresy statystyczne w PyroSim, jako narzędzie do prezentacji i weryfikacji symulacji scenariuszy pożarowych

Wykresy statystyczne w PyroSim, jako narzędzie do prezentacji i weryfikacji symulacji scenariuszy pożarowych Wykresy statystyczne w PyroSim, jako narzędzie do prezentacji i weryfikacji symulacji scenariuszy pożarowych 1. Wstęp: Program PyroSim posiada wiele narzędzi służących do prezentacji i weryfikacji wyników

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) LISTWOWY POWIELACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH ZSP-41-2 WARSZAWA, Kwiecień 2011 APLISENS

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo