SYSTEMY MONITORINGU I STEROWANIA PRZEMYSŁOWĄ INSTALACJĄ ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN PRZY UŻYCIU WIĄZKI ELEKTRONÓW Z AKCELERATORA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY MONITORINGU I STEROWANIA PRZEMYSŁOWĄ INSTALACJĄ ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN PRZY UŻYCIU WIĄZKI ELEKTRONÓW Z AKCELERATORA"

Transkrypt

1 SYSTEMY MONITORINGU I STEROWANIA PRZEMYSŁOWĄ INSTALACJĄ ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN PRZY UŻYCIU WIĄZKI ELEKTRONÓW Z AKCELERATORA Janusz Licki 1 ', Andrzej G. Chmielewski 27, Edward Iller 27, cśi Bogdan Tymiński 2/, Jan Mazurek 3 ', Lech Sobolewski 3/ ij 3 " Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk == Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa 3/ EC POMORZANY, Szczecin i (D Abstract MONITORING AND CONTROL SYSTEM OF INDUSTRIAL INSTALLATION FOR DESULPHURISATION AND DENITRIFICATION OF FLUE GAS USING THE ELECTRON BEAM FROM ACCELERATOR The electron-beam flue gas treatment process is a dry scrubbing process which simultaneously removes sulfur dioxide and nitrogen oxides from flue gas. The obtained final product is a mixture of ammonium sulfate and nitrate and can be used as valuable fertilizer. This fact was proved by tests performed by many agricultural institutions. In this process flue gas emitted from boiler is humidified up to 11% (V) in a dry - bottom spray cooler, ammonia is then injected before irradiation vessel and the whole gas mixture is irradiated by two electron-beams in the irradiation vessel with sufficient beams current. The installation should be equipped with modern monitoring and control systems. Flue gas parameters at critical points in the installation are continuously monitored, collected and presented on synoptic. These results are used for controlling the flow rate of admitted to flue gas: water, water vapour, compressed air and ammonia as well as to control beam current in both accelerators. The control system includes feedbacks as well as feeds forward. Both systems were tested at pilot plant in EPS KAWĘCZYN and are verified at industrial - demonstration plant in EPS POMORZANY in Szczecin. 1. WSTĘP Coraz ostrzejsze ustawowe ograniczenia emisji do atmosfery szkodliwych zanieczyszczeń gazowych takich jak SO? i NO X zmuszają zakłady energetyczne do stosowania technologii zapewniających usuwanie tych zanieczyszczeń ze spalin z wysoką efektywnością. Najczęściej stosowaną metodą usuwania SO: jest mokra metoda wapniakowa a usuwania NO X - redukcja katalityczna [1]. Zastosowanie znalazła także amoniakalna metoda odsiarczania spalin [2]. Technologia wykorzystująca energię wiązki elektronów z akceleratora jest jedną z nielicznych technologii, w której jednocześnie dokonuje się odsiarczanie i odazotowanie spalin. W wyniku oddziaływania wysokoenergetycznych elektronów ze składnikami spalin, głównie z molekułami NI, 11

2 CO 2, H 2 O i O 2, wytwarzane są rodniki OH*, O* i HO 2 *. Te wysoce aktywne indywidua, reagując z SO 2 i NO X, utleniają je. Powstałe SO 3 i NO 2 w połączeniu z parą wodną zawartą w spalinach, tworzą mieszaninę kwasu siarkowego i azotowego. Wprowadzenie do spalin amoniaku, przed ich wlotem do komory radiacyjnej, prowadzi do wytworzenia siarczanu i azotanu amonu w wyniku reakcji neutralizacji ww. kwasów. Wytworzone sole amonowe są wydzielane w elektrofiltrze w postaci suchego proszku. Jak wykazały liczne badania agrotechniczne, są one pełnowartościowym nawozem sztucznym i mogą być stosowane bezpośrednio jako nawóz jednoskładnikowy lub jako składnik wysokoprzetworzonych granulowanych nawozów typu NPK. Badania nad tą technologią zapoczątkowano w Japonii. Później dołączyły USA, Niemcy i Polska. Polską instalację pilotową zbudowano w Elektrociepłowni Kawęczyn, gdzie przeprowadzane są badania oczyszczania spalin odlotowych z elektrofiltra kotła WP-120. Pozytywne wyniki badań przeprowadzonych w tej instalacji jak i w jej podobnych, zbudowanych we wspomnianych krajach, stanowią podstawę do budowy przemysłowych instalacji oczyszczania spalin odlotowych. Pierwszą taką instalację uruchomiono w 1999 roku w chińskiej elektrowni w Chengdu, a następną uruchomiono w Polsce w 2000 roku w Elektrowni POMORZANY w Szczecinie. Obecnie trwają testy optymalizacyjne polskiej instalacji przemysłowo-demonstracyjnej. Instalacje oczyszczania spalin wymagają zastosowania nowoczesnych systemów monitoringu i sterowania pozwalających na optymalne prowadzenie procesu ze względu na zużycie energii i surowców oraz na nadążną regulację parametrów pracy instalacji względem zmiennego obciążenia bloku energetycznego. W pracy przedstawiono systemy monitoringu i sterowania dla instalacji oczyszczania spalin przy użyciu wiązki elektronów z akceleratora. Oba te systemy były przetestowane w trakcie pracy instalacji pilotowej w EC KAWĘCZYN, a obecnie są weryfikowane w instalacji przemysłowej w Elektrowni POMORZANY w Szczecinie. 2. SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA PRZEMYSŁOWĄ INSTALACJĄ OCZYSZCZANIA SPALIN Oba systemy są ściśle powiązane ze sobą. System monitoringu na bieżąco zbiera i gromadzi informacje m.in. o wartościach parametrów operacyjnych instalacji, zaś system sterowania wypracowuje z tych danych odpowiednie nastawy dla organów wykonawczych. System sterowania musi nadążać za wszelkimi zmianami obciążenia bloku energetycznego. 12

3 Do tego celu wykorzystuje się zarówno sprzężenia nadążne jak i sprzężenia zwrotne. Do poszczególnych sterowników są doprowadzone informacje o wartościach parametrów spalin określanych na wlocie i wylocie instalacji Schemat ogólny przemysłowej instalacji oczyszczania spalin Proces oczyszczania spalin przy użyciu wiązki elektronów z akceleratora jest wieloparametrycznym procesem fizyko-chemicznym. Wiele parametrów ma wpływ na efektywność usunięć SOa i NO X. Parametry spalin opuszczających elektrofiltr kotła energetycznego różnią się znacznie od pożądanych parametrów zapewniających uzyskiwanie wysokiej sprawności usunięcia. Zadaniem systemu sterowania automatycznego jest kondycjonowanie spalin dla uzyskania pożądanych usunięć SO2 i NO X. Spaliny odpylone w elektrofiltrze (2 na rys.) są nawilżane i schładzane do temperatury C strumieniem wody rozpylonej na mikronowe krople w komorze nawilżania. Następnie przed wlotem do komory radiacyjnej (5 na rys.) do strumienia nawilżonych spalin jest podawany amoniak, w ilości zbliżonej do stechiometrycznej w stosunku do usuwanych zanieczyszczeń. W komorze radiacyjnej spaliny są napromieniowywane wiązkami elektronów emitowanych z poszczególnych głowic akceleracyjnych. Wytworzony w procesie produkt końcowy jest wydzielany w elektrofiltrze (8 na rys.). Dla zapewnienia sprawnej pracy całej instalacji konieczne jest przestrzeganie reżimów temperaturowych w poszczególnych węzłach technologicznych, np. temperatura spalin na wlocie do elektrofiltra produktu (8) powinna być wyższa od wartości progowej podanej przez producenta. Oczyszczone spaliny poprzez komin (10) wydostają się do atmosfery System monitoringu Zadania systemu Dla kontroli i sterowania pracą instalacji niezbędne są pomiary parametrów procesowych w jej węzłowych punktach. W sposób ciągły muszą być monitorowane parametry spalin i wiązek elektronów, które bezpośrednio wpływają na sprawność usunięcia SC>2 i NO X jak również na funkcjonowanie całej instalacji. Pomiary takie muszą być wiarygodne i dokładne bowiem ich wyniki są wykorzystane do: - automatycznego sterowania pracą poszczególnych węzłów technologicznych instalacji, 13

4 - wizualizacji przebiegu procesu (synoptyki), - sygnalizacji i rejestracji stanów alarmowych, - gromadzenia, przetwarzania i analizy danych pomiarowych, - tworzenia i drukowania raportów (w tym obligatoryjnych dla WIOŚ), - edycji danych i obrazów synoptycznych Struktura systemu monitoringu Podstawowym zadaniem systemu jest ciągły pomiar parametrów procesowych. Okresowo bądź doraźnie przeprowadzane są pomiary sprawdzające metodami manualnymi. Pomiary takich parametrów, jak: temperatura, ciśnienie, przepływ objętościowy, zapylenie oraz wilgotność wykonywane są przy użyciu czujników zainstalowanych bezpośrednio na kanałach spalin. Na rysunku przedstawiono schematycznie lokalizację poszczególnych punktów pomiarowych. poro irodrto Rys. Schemat ogólny instalacji oczyszczania spalin przy użyciu wiązki elektronów z akceleratorów: l - kocioł energetyczny, 2 - elektrofiltr (popiół), 3 - komora nawil żania, 4 - zbiornik z amoniakiem, 5 - komora radiacyjna, 6 - osłona radiacyjna, 7 - głowice akceleracyjne, 8 - elektrofiltr produktu, 9 - wentylator, 10 - komin. Na kanałach spalin są zainstalowane również króćce pomiarowe dla sprawdzających pomiarów manualnych. Pomiary stężeń gazowych składników spalin są prowadzone metodami ekstrakcyjnymi z poborem i przesyłaniem do analizatorów próbek spalin z użyciem dróg grzanych i odpowiednich filtrów. Dokładny pomiar wymaga wcześniejszego usunięcia z 14

5 próbki spalin niepożądanych składników zniekształcających mierzony sygnał, takich jak: pył, para wodna i amoniak (na wylocie instalacji). Wszystkie ekstrakcyjne analizatory spalin są zlokalizowane w dwóch klimatyzowanych kontenerach. Aparatura zgromadzona w pierwszym kontenerze służy do pomiaru składu spalin na wlocie do instalacji oraz na wlocie do komory radiacyjnej, zaś w drugim kontenerze - do określenia uciążliwości ekologicznej spalin opuszczających instalację. Sygnały wyjściowe z mierników bądź czujników, zainstalowanych bezpośrednio na kanałach spalin, przekazywane są do kontrolera programowalnego (np. DMS-500 firmy Durag). Są to sygnały prądowe 4-20 ma. Do kontrolera doprowadzone są także sygnały prądowe z analizatorów spalin, zainstalowanych w kontenerze. Kontroler przetwarza sygnały wejściowe, dokonuje odpowiednich obliczeń i sporządza raporty. Obliczone wartości parametrów są przesyłane w postaci cyfrowej magistralą światłowodową do Komputerowego Systemu Kontroli i Sterowania (KSKS), zlokalizowanego w sterowni instalacji. W KSKS gromadzone są dane o wszystkich istotnych parametrach procesowych. Dane te są przetwarzane i prezentowane w postaci graficznej lub tekstowej. Większe węzły technologiczne, takie jak akcelerator z dużą mocą wiązki elektronów bądź elektrofiltr, dostarczane są wraz z autonomicznym systemem kontroli i sterowania. Z takich sterowników automatycznych do KSKS przesyłane są informacje o podstawowych parametrach i sygnały statusowe. Zagwarantowano również dwustronną komunikację. Operator, ze sterowni instalacji, może zmieniać tylko główne parametry w węźle ze sterownikiem autonomicznym. Pomiary doraźne są przewidziane w następujących przypadkach: - sprawdzenia pomiarów ciągłych. W tym przypadku oba króćce pomiarowe są rozmieszczone blisko siebie, ale pomiary te nie są wzajemnie zakłócane (konieczne jest przesunięcie kątowe osi króćców o ±90 ); - kalibracji mierników in situ (np. zapylenia spalin, wilgotności i strumienia objętości spalin); - pomiaru parametrów, których nie obejmują pomiary ciągłe, np. stężenia NiO. Zestawy do pomiarów doraźnych bazują na manualnych metodach fizyko-chemicznych [3] Preferencje dotyczące metod pomiarowych i aparatury W instalacji odsiarczania i odazotowania spalin stężenia SOai NO X w spalinach są podstawowymi parametrami procesowymi. Do ich pomiarów należy użyć analizatorów spalin charakteryzujących się wysoką stabilnością, czułością i selektywnością oraz spełniających wymogi podane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska [4]. Zgodnie z wytycznymi do 15

6 analizy stężeń SO 2 zalecany jest analizator działający na zasadzie fluorescencji impulsowej lub analizator NDUV. Do pomiaru slężeń NO/NO X zaleca się analizator chemiluminescencyjny, zaś do pomiaru stężeń O 2 - analizator paramagnetyczny. Duża wilgotność spalin oraz obecność nieprzereagowanego amoniaku na wylocie z instalacji oczyszczania spalin znacznie komplikują metody pomiarowe. Dla uniknięcia dalszego przereagowania NHa z SOi, na linii pomiarowej stężenia SC>2 i NO X zastosowano skruber amoniaku i utrzymywano temperaturę drogi grzanej na odcinku od punktu poboru spalin do skrubera amoniaku na poziomie około 180 C. Kotły energetyczne pracują średnio 11 miesięcy w roku. Instalacja oczyszczania spalin powinna pracować w tym czasie z minimalną obsługą. Aparatura pomiarowa wchodząca w skład systemu monitoringu spełnia następujące wymagania: poszczególne układy pomiarowe są przystosowane do ciągłej pracy, praktycznie bez dozoru; - dyspozycyjność układów >90% - w skład systemu wchodzą dokładne i wysoce selektywne analizatory spalin z wysoką stabilnością długoczasową; - analogowy sygnał wyjściowy - prądowy 4-20 ma; - czas odpowiedzi mniejszy od 100 s; - łatwy sposób kalibracji, kalibracja nie częściej niż raz na tydzień; - aparatura jest zamontowana w stojakach 19-ralowych, w klimatyzowanym kontenerze, zabudowa modułowa, powinna istnieć możliwość wymiany części w systemie bez konieczności zatrzymywania pracy całej instalacji System sterowania instalacją Proces oczyszczania spalin można podzielić na trzy następujące po sobie etapy: kondycjonowanie spalin, napromieniowanie spalin w komorze radiacyjnej i odbiór produktu końcowego w elektrofiltrze. W każdym etapie realizowane są specyficzne zadania systemu sterowania. Dla uzyskania optymalnego usunięcia SC>2 i NO X w instalacji wszystkie te zadania muszą być wypełnione jednocześnie. Kondycjonowanie spalin polega na zmodyfikowaniu temperatury i wilgotności spalin wlotowych oraz na dozowaniu odpowiedniej ilości amoniaku do spalin. Do sterowania tymi operacjami technologicznymi wydzielono trzy sterowniki: Xi - sterowanie dozowaniem amoniaku do spalin, X4 - sterowanie temperaturą spalin na wylocie z komory nawilżania, 16

7 Xs - sterowanie wilgotnością spalin opuszczających komorę nawilżania. Z badań przeprowadzonych na instalacjach pilotowych wynika, że optymalne usunięcia uzyskuje się przy następujących wartościach czterech wyżej wymienionych parametrów spalin kierowanych do komory radiacyjnej: - temperatura w przedziale C, - wilgotność bezwzględna wyższa od 10% (V), - współczynnik stechiometrii amoniaku powyżej 0,85, - dawka zaabsorbowana powyżej 10 kgy. Temperatura spalin na wlocie do instalacji zawiera się w przedziale C. Schłodzenie spalin dokonuje się w komorze nawilżania, gdzie do przepływających spalin wtryskuje się drobno rozpyloną wodę. Kropelki wody wędrując współprądowo ze spalinami na skutek wymiany ciepła i masy odparowują. W rezultacie następuje ' '^' ndzenie spalin i zwiększenie ich wilgotności. Rozmiary rozpylonv ' :copelek wody i wysokość komory nawilżania należy powiązać ze v ją, tak aby rozpylone kropelki zdążyły odparować na długości drogi opadania w komorze. Dno komory powinno być suche. Do rozpylania wody stosuje się odpowiednie dysze wodno-powietrzne instalowane na szczycie komory nawilżania. Ciśnienie sprężonego powietrza, stosowanego do rozpylania wody, musi być wyższe od ciśnienia wody kierowanej do dysz. Zadaniem kontrolera X^ (rys.) jest utrzymanie wymaganej różnicy ciśnień. Wydatek wody kierowanej do dysz jest kontrolowany przez kontroler X4, dla którego sygnałem roboczym jest temperatura spalin opuszczających komorę nawilżania (pomiar TRC - 3.1). W czasie schładzania spalin w komorze nawilżania wilgotność spalin zwiększa się. Na wylocie z komory mierzy się wilgotność spalin (pomiar MRC - 3.2). Jeżeli ta wilgotność jest niższa od ustalonej wartości wówczas zwiększa się ją przez dozowanie pary wodnej do spalin zawartych w dolnej części komory nawilżania. Wydatek pary jest sterowany przez sterownik X 5. Sprawne działanie obu obwodów sterowania (temperaturą i wilgotnością spalin) powinno stworzyć optymalne warunki dla napromieniowania spalin. Do nawilżonych spalin, przed ich wlotem do komory radiacyjnej, należy wprowadzić podstechiometryczną ilość amoniaku. Ilość dozowanego NHs zależy od stężeń wlotowych i wylotowych SOo i NO X oraz strumienia objętościowego spalin. Do sterowania ilością dozowanego amoniaku użyto kontrolera X\. Na wylocie z instalacji mierzy się stężenie nieprzereagowanego amoniaku (pomiar NH 3 R - 4.4). Emisja amoniaku do atmosfery jest szkodliwa. Stąd stężenie nieprzereagowanego amoniaku włączono w pętle sprzężenia zwrotnego. Jeśli stężenie to przekroczy ustaloną wartość, wówczas kontroler Xi dokonuje odpowiedniego zmniejszenia wydatku dozowanego amoniaku, 17

8 W komorze radiacyjnej następuje napromieniowanie spalin wiązką elektronów z akceleratorów. Dla uzyskania wysokiej efektywności usunięcia NO X należy zastosować dwustopniowe napromieniowanie spalin. W komorze radiacyjnej, zwykle w kształcie walca, należy zainstalować dwa okna wejściowe z folii tytanowej o grubości 50 (im, nad którymi umieszczone zostaną dwie głowice akceleracyjne. Do napromieniowania spalin należy użyć wiązki elektronów o określonej energii i mocy. Energia elektronów powinna wystarczyć na pokrycie strat ich energii na drodze do komory radiacyjnej i na przebycie w nawilżonych spalinach drogi bliskiej średnicy komory radiacyjnej. Moc wiązki powinna zapewnić uzyskanie odpowiedniej dawki zaabsorbowanej w spalinach. Do sterowania dawką użyto kontrolera X 2. Jego podstawowym zadaniem jest wyznaczanie i utrzymywanie prądów wiązki Ii i l-i w obu akceleratorach. Dawka zaabsorbowana przez spaliny w istotny sposób wpływa na usunięcie NO X. Stąd do jej sterowania wykorzystuje się pomiar usunięcia NO X. Wielkość dawki zależy również od stężenia wlotowego NO X. Do wyliczania prądów Ii i \2 potrzebne są informacje o strumieniu objętości spalin przepływających przez komorę radiacyjną (pomiar FR - 3.4). Po napromieniowaniu w komorze radiacyjnej spaliny przepływają do elektro filtra produktu, gdzie od spalin oddzielany jest produkt końcowy - siarczan i azotan amonu. Elektrofiltr powinien być przystosowany do odbioru submikronowych i higroskopijnych cząstek produktu końcowego. Wymagana jest wysoka efektywność odbioru produktu z uwagi na jego dużą wartość użytkową. Zapylenie spalin opuszczających elektrofiltr nie powinno przekraczać 20 mg/nm 3. Z reguły wytwórcy dużych elektrofiltrów dostarczają je wraz z systemem sterowania. 3. PODSUMOWANIE Systemy monitoringu i sterowania instalacją odsiarczania i odazotowania spalin umożliwiają optymalne prowadzenie procesu ze względu na zużycie energii i surowców zarówno w stanie ustalon.^o, jak i zmiennego obciążenia bloku energetycznego. W sposób ciągły muszą być monitorowane parametry spalin i wiązek elektronów, które bezpośrednio wpływają na sprawność usunięcia SOi i NO X jak również na funkcjonowanie całej instalacji. Pomiary takie powinny być reprezentatywne, wiarygodne, dokładne i wysokoselektywne. Przyrządy użyte do tych pomiarów muszą spełniać wymagania normatywne (specyficzne dla danego typu pomiarów) 18

9 i ogólne [4]. System sterowania wypracowuje z tych danych odpowiednie nastawy dla organów wykonawczych. Dla uzyskania optymalnego usunięcia SC>2 i NO X należy do spalin dozować odpowiednią ilość: wody procesowej, pary wodnej, sprężonego powietrza i amoniaku a następnie napromieniowywać całość wiązką elektronów z określoną dawką. Do sterowania tymi operacjami technologicznymi użyto odpowiednich sterowników programowalnych. Optymalne usunięcia uzyskuje się przy jednoczesnym współdziałaniu wszystkich obwodów monitoringu i sterowania. LITERATURA [1]. Simon O.: Exploitation experiences with conventional flue gas cleaning systems. Radiat. Phys. Chem., 45, 6, (1995). [2]. Mazur M.: Odsiarczanie spalin metodą amoniakalną. Prace i Studia Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska, 53, (2000). [3]. Licki J., Chmielewski A.G., Zakrzewska-Trznadel G., Frank N.W.: Monitoring system for an eb flue gas treatment pilot plant - Part I. Analytical system and methods. Radiat. Phys. Chem., 40, (1992). [4]. Wytyczne doboru warunków i eksploatacji stacjonarnych systemów ciągłych pomiarów zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, styczeń

INSTALACJA PRZEMYSŁOWA DO OCZYSZCZANIA GAZÓW SPALINOWYCH ZA POMOCĄ WIĄZKI ELEKTRONÓW W EC POMORZANY' ^

INSTALACJA PRZEMYSŁOWA DO OCZYSZCZANIA GAZÓW SPALINOWYCH ZA POMOCĄ WIĄZKI ELEKTRONÓW W EC POMORZANY' ^ INSTALACJA PRZEMYSŁOWA DO OCZYSZCZANIA GAZÓW SPALINOWYCH ZA POMOCĄ WIĄZKI ELEKTRONÓW W EC POMORZANY' ^ o C0 Abstract Andrzej G. Chmielewski 17, Bogdan Tymiński", Edward Iller 17, ^ _ Zbigniew Ziniek 1

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH Temat: Badanie cyklonu ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BMiP 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Akceleratory elektronów przeznaczone do sterylizacji radiacyjnej. Jerzy Stanikowski

Akceleratory elektronów przeznaczone do sterylizacji radiacyjnej. Jerzy Stanikowski Akceleratory elektronów przeznaczone do sterylizacji radiacyjnej Jerzy Stanikowski Instytut Chemii i Techniki Jadrowej Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej Pracownia Akceleratorów Źródła promieniowania

Bardziej szczegółowo

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski BEZPRZEWODOWE SIECI MONITORINGU Z RADIOIZOTOPOWYMI CZUJNIKAMI ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2004G Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej a_jakowiuk@ichtj.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Usuwanie NOx w instalacji odsiarczania spalin

Usuwanie NOx w instalacji odsiarczania spalin prof. dr hab. inż. Mieczysław A. Gostomczyk, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski Usuwanie NOx w instalacji odsiarczania spalin Konieczność ograniczania emisji NO x do poziomu poniżej 200 mg NO 2

Bardziej szczegółowo

Troska o powietrze atmosferyczne

Troska o powietrze atmosferyczne Troska o powietrze atmosferyczne Stacja monitoringu PKN ORLEN S.A. Płock Gimnazjum nr 5 Płock, 2014 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. AGENDA 1. PKN ORLEN a środowisko 2. Monitoring powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym tom XLI(2011), nr 1, 59 64 Władysław Nowak AleksandraBorsukiewicz-Gozdur Roksana Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Techniki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza

Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza Zakład Ochrony Środowiska Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza funkcjonuje w strukturze Zakładu Ochrony Środowiska. Dział świadczy usługi

Bardziej szczegółowo

3. ODSIARCZANIE SPALIN

3. ODSIARCZANIE SPALIN 3. ODSIARCZANIE SPALIN 3.1. Ogólna charakterystyka procesu, systematyka metod 3.2. Metoda sucha 3.3. Metoda hybrydowa sucha z nawilŝaniem 3.4. Metoda półsucha 3.5. Metoda mokra 3.6. Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

Kombinowana sonda KS 1 Czujnik ZrO2 do bezpośredniego wyznaczania zawartości frakcji palnych (CO/H2 ) w spalinach

Kombinowana sonda KS 1 Czujnik ZrO2 do bezpośredniego wyznaczania zawartości frakcji palnych (CO/H2 ) w spalinach APAREX Sp. z o.o. 1/5 OFERTA SPRZĘTU DO OPTYMALIZACJI PROCESU SPALANIA W KOTŁACH WĘGLOWYCH, OLEJOWYCH I GAZOWYCH ZGODNIE Z AKTUALNĄ WIEDZĄ, POWSZECHNIE PRZYJĘTO, ŻE POMIAR ZAWARTOŚCI W SPALINACH O2 I CO,

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

1 Układ kondensacji spalin ( UKS )

1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) 1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) W wyniku spalania biomasy o dużej zawartość wilgoci: 30 50%, w spalinach wylotowych jest duża zawartość pary wodnej. Prowadzony w UKS proces kondensacji pary wodnej zawartej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7.1. Analiza kosztów systemów oczyszczania spalin

Załącznik 7.1. Analiza kosztów systemów oczyszczania spalin Załącznik 7.1. Analiza kosztów systemów oczyszczania spalin 1 ZałoŜenia W ramach porównania systemów oczyszczania spalin pod kątem ekonomicznym przeanalizowano po dwie technologie odsiarczania i odazotowania

Bardziej szczegółowo

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Autorzy: Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Ecoenergia Sp.

Bardziej szczegółowo

... ...J CD CD. N "f"'" Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09

... ...J CD CD. N f' Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)212766 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 385072 (51) Int.CI 801D 53/04 (2006.01) C01C 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza

Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza System zarządzania i akredytacje Usługi Zakładu Ochrony Środowiska objęte są zintegrowanym systemem

Bardziej szczegółowo

www.strabag-energy.com STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) 2013

www.strabag-energy.com STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) 2013 www.strabag-energy.com ENERGY TECHNOLOGIES () 2013 Marki koncernowe Na rodzinę w Polsce składa się kilka marek, które łącznie oferują całe spektrum usług budowlanych na najwyższym poziomie. Marki te mają

Bardziej szczegółowo

KAMIKA Instruments. IPS KF - system do pomiaru. rozkładu uziarnienia pyłu PM2,5; PM10 i innych SYSTEMY POMIAROWE

KAMIKA Instruments. IPS KF - system do pomiaru. rozkładu uziarnienia pyłu PM2,5; PM10 i innych SYSTEMY POMIAROWE SYSTEMY POMIAROWE IPS KF - system do pomiaru on-line koncentracji i rozkładu uziarnienia pyłu PM2,5; PM10 i innych 03/02/2015 ul. Kocjana 15, Strawczyńska 16, PL 01-473 Warszawa tel/ fax +48 22 666 85

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i akredytacje

System zarządzania i akredytacje Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza System zarządzania i akredytacje Certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA potwierdza zgodność usług ENERGOPOMIARU z wymaganiami norm PN-EN

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWEJ SYMULACJI PRZEPŁYWU PŁYNÓW W OPRACOWANIU WYNIKÓW EKSPERYMENTÓW RADIOZNACZNIKOWYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWEJ SYMULACJI PRZEPŁYWU PŁYNÓW W OPRACOWANIU WYNIKÓW EKSPERYMENTÓW RADIOZNACZNIKOWYCH WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWEJ SYMULACJI PRZEPŁYWU PŁYNÓW W OPRACOWANIU WYNIKÓW EKSPERYMENTÓW RADIOZNACZNIKOWYCH Jacek Palige, Andrzej Dobrowolski, Andrzej G. Chmielewski Instytut Chemii i Techniki

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA Pakiet ASEMIS Dok. Nr PLPN014 Wersja: 22-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego

Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego Włodzimierz Błasiak, Profesor* NALCO MOBOTEC EUROPE *Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm Division Energy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE PLAZMOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA

TECHNOLOGIE PLAZMOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA technologie plazmowe, oczyszczanie spalin Sylwia WITMAN, Andrzej PAWELEC, Andrzej G. CHMIELEWSKI * TECHNOLOGIE PLAZMOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA Intensywny rozwój przemysłu i żywiołowy postęp cywilizacji

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI O MOCY DO 20 MW t. Jacek Wilamowski Bogusław Kotarba

Bardziej szczegółowo

II. STEROWANIE I REGULACJA AUTOMATYCZNA

II. STEROWANIE I REGULACJA AUTOMATYCZNA II. STEROWANIE I REGULACJA AUTOMATYCZNA 1. STEROWANIE RĘCZNE W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM Schemat zamkniętego układu sterowania ręcznego przedstawia rysunek 1. Centralnym elementem układu jest obiekt sterowania

Bardziej szczegółowo

UTYLIZACJA PRODUKTU Z PÓŁSUCHEGO ODSIARCZANIA SPALIN SEMI DRY UTILIZATION PRODUCT. SEMI DRY PRODUCT, DESULFURIZATION, WASTE

UTYLIZACJA PRODUKTU Z PÓŁSUCHEGO ODSIARCZANIA SPALIN SEMI DRY UTILIZATION PRODUCT. SEMI DRY PRODUCT, DESULFURIZATION, WASTE UTYLIZACJA PRODUKTU Z PÓŁSUCHEGO ODSIARCZANIA SPALIN SEMI DRY UTILIZATION PRODUCT SEMI DRY PRODUCT, DESULFURIZATION, WASTE P Szymanek, A Szymanek, W Nowak Politechnika Częstochowska, Wydział inŝynierii

Bardziej szczegółowo

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Jerzy Oszczudłowski Instytut Chemii UJK Kielce e-mail: josz@ujk.edu.pl Alternatywne metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów, 07-10-2010 r. 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MASY FORMIERSKIEJ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MASY FORMIERSKIEJ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MASY FORMIERSKIEJ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MASY FORMIERSKIEJ Wstęp Waldemar BOJANOWSKI 1 Piotr WOŹNIAK 2 Przygotowania masy formierskiej o wysokich

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna TEMAT: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy SPEED CONTROL Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy Informacje ogólne Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL może być stosowany do sterowania wydajnością pomp

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH Instrukcja do ćwiczenia Łódź 1996 1. CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

DRYPOINT M PLus. Produkty. Osuszanie. Skuteczne rozwiązanie o minimalnych rozmiarach. DRYPOINT M PLUS, filtracja i osuszanie w jednym

DRYPOINT M PLus. Produkty. Osuszanie. Skuteczne rozwiązanie o minimalnych rozmiarach. DRYPOINT M PLUS, filtracja i osuszanie w jednym Produkty DRYPOINT M PLus Osuszanie Skuteczne rozwiązanie o minimalnych rozmiarach DRYPOINT M PLUS, filtracja i osuszanie w jednym Dwa w jednym: optymalny system DRYPOINT M PLUS Najważniejszym celem przy

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA OCHRONY POWIETRZA. Lider Polskiej Ekologii 28 lat realnego doświadczenia Ponad 600 instalacji ochrony powietrza

TECHNIKA OCHRONY POWIETRZA. Lider Polskiej Ekologii 28 lat realnego doświadczenia Ponad 600 instalacji ochrony powietrza TECHNIKA OCHRONY POWIETRZA Lider Polskiej Ekologii 28 lat realnego doświadczenia Ponad 600 instalacji ochrony powietrza Realizacje ECO INSTAL na świecie Najważniejsze nagrody i wyróżnienia Lider Polskiej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż.

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. Jerzy Wiejacha ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Beneficjent: Miasto Katowice Wartość projektu: 12.417.730,95 PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych

Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych Ciepło spalania Q s jest to ilość ciepła otrzymana przy spalaniu całkowitym i zupełnym jednostki paliwa wagowej lub objętościowej, gdy produkty

Bardziej szczegółowo

Opracował: Marcin Bąk

Opracował: Marcin Bąk PROEKOLOGICZNE TECHNIKI SPALANIA PALIW W ASPEKCIE OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Opracował: Marcin Bąk Spalanie paliw... Przy produkcji energii elektrycznej oraz wtransporcie do atmosfery uwalnia się

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik:

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165947 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292707 (22) Data zgłoszenia: 09.12.1991 (51) IntCl5: B01D 53/04 (54)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie zawartości

Bardziej szczegółowo

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A.

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. Program rozwoju dla ENEA Wytwarzanie S.A. zakłada wydłużenie czasu pracy bloków 200 MW do roku 2028. Wdrożono działania mające na celu przedłużenie żywotności

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Usuwanie rtęci z gazów spalinowych z procesów spalania węgla. Piotr Burmistrz, Krzysztof Kogut

Usuwanie rtęci z gazów spalinowych z procesów spalania węgla. Piotr Burmistrz, Krzysztof Kogut Usuwanie rtęci z gazów spalinowych z procesów spalania węgla Piotr Burmistrz, Krzysztof Kogut Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Antropogeniczna emisja rtęci 3. Rtęć a energetyka polska 4. Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna Bielsko-Biała 18-19. 03.2013r. Tomasz Słupik Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do PF-U OPIS SYSTEMU SCADA

Załącznik nr 5 do PF-U OPIS SYSTEMU SCADA Załącznik nr 5 do PF-U OPIS SYSTEMU SCADA Na terenie ZPW MIEDWIE pracuje kilka instalacji technologicznych, które są wzajemnie sprzężone tworząc wzajemnie spójny proces produkcji, filtracji, uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas)

Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas) Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas) M-300 APLIKACJE MIERNIK PROGRAMOWALNY Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW www.metronic.pl 2 Przykładowe aplikacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POMIARÓW PORÓWNAWCZYCH STĘŻENIA RADONU Rn-222 W PRÓBKACH GAZOWYCH METODĄ DETEKTORÓW PASYWNYCH

RAPORT Z POMIARÓW PORÓWNAWCZYCH STĘŻENIA RADONU Rn-222 W PRÓBKACH GAZOWYCH METODĄ DETEKTORÓW PASYWNYCH Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk LABORATORIUM EKSPERTYZ RADIOMETRYCZNYCH Radzikowskiego 152, 31-342 KRAKÓW tel.: 12 66 28 332 mob.:517 904 204 fax: 12 66 28

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Ogólne wytyczne RADWAG: Wymagane warunki środowiskowe: Wymagania dla pojedynczego stanowiska pomiarowego: 70 cm. 80 cm. 100 cm

Ogólne wytyczne RADWAG: Wymagane warunki środowiskowe: Wymagania dla pojedynczego stanowiska pomiarowego: 70 cm. 80 cm. 100 cm Wytyczne pomieszczenia dla poprawnej pracy mikrowag i komparatorów Ogólne wytyczne RADWAG: Pomieszczenie badawcze o minimalnych wymiarach 3 x 2,5 m. W pomieszczeniu może przebywać nie więcej niż 1 osoba

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z rozporządzeniem wczesne wykrywanie skażeń promieniotwórczych należy do stacji wczesnego ostrzegania, a pomiary są prowadzone w placówkach.

Zgodnie z rozporządzeniem wczesne wykrywanie skażeń promieniotwórczych należy do stacji wczesnego ostrzegania, a pomiary są prowadzone w placówkach. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych Joanna Walas Łódź, 2014

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

BEKO TECHNOLOGIES. Kompletny, szybki i profesjonalny serwis. Pełna diagnostyka systemów uzdatniania spręŝonego powietrza

BEKO TECHNOLOGIES. Kompletny, szybki i profesjonalny serwis. Pełna diagnostyka systemów uzdatniania spręŝonego powietrza BEKO TECHNOLOGIES SERWIS Diagnostyka i pomiary Kompletny, szybki i profesjonalny serwis Pełna diagnostyka systemów uzdatniania spręŝonego powietrza Prace diagnostyczne osuszaczy ziębniczych Prawidłowy

Bardziej szczegółowo

o Sylwester Bułka, Zbigniew Zimek, Karol Roman, Jacek Mirkowski i o Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

o Sylwester Bułka, Zbigniew Zimek, Karol Roman, Jacek Mirkowski i o Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa UKŁAD DO POMIARU CHARAKTERYSTYKI WIDMOWEJ WIĄZKI ELEKTRONÓW o Sylwester Bułka, Zbigniew Zimek, Karol Roman, Jacek Mirkowski i o Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa Abstract SECONDARY ELECTRONS

Bardziej szczegółowo

WALIDACJA PROCESU NAPROMIENIOWANIA W STACJI STERYLIZACJI RADIACYJNEJ SPRZĘTU MEDYCZNEGO I PRZESZCZEPÓW

WALIDACJA PROCESU NAPROMIENIOWANIA W STACJI STERYLIZACJI RADIACYJNEJ SPRZĘTU MEDYCZNEGO I PRZESZCZEPÓW ! WALIDACJA PROCESU NAPROMIENIOWANIA W STACJI STERYLIZACJI RADIACYJNEJ ^ SPRZĘTU MEDYCZNEGO I PRZESZCZEPÓW o (N 3 Zbigniew Zimek, Iwona Kałuska l ~ Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa \ Abstract

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM ścieki przemysłowe, złoże biologiczne Katarzyna RUCKA, Małgorzata BALBIERZ* OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PAKIET DLA ENERGETYKI

PAKIET DLA ENERGETYKI I4TECH Sp. z o.o. ul. 16-go Lipca 14 41-506 Chorzów tel. + 48 32 78 41 800 fax.+ 48 32 78 41 810 www.i4t.pl i4t@i4t.pl PAKIET DLA ENERGETYKI PRZEGLĄD TECHNOLOGII DLA POTRZEB ENERGETYKI ODPYLANIE I ODAZOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej.

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Marcin Panowski Politechnika Częstochowska Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Wstęp W pracy przedstawiono analizę termodynamicznych konsekwencji wpływu wstępnego podsuszania

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Rozwój zaawansowanych systemów sterowania agregatów wody lodowej

Rozwój zaawansowanych systemów sterowania agregatów wody lodowej Rozwój zaawansowanych systemów sterowania agregatów wody lodowej 2 POLISH +402200110 wer. 1.0-01.03.2006 Poniższe opracowanie pozwala kompletnie zdefiniować pracę chillera, wyposażonego w sprężarkę inwerterową

Bardziej szczegółowo

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła energii dla Polski Konferencja Demos Europa Centrum Strategii Europejskiej Warszawa 10 lutego 2009 roku Skraplanie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA APARATURY I MASZYNOZNAWSTWA CHEMICZNEGO Wydział Chemiczny POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK

KATEDRA APARATURY I MASZYNOZNAWSTWA CHEMICZNEGO Wydział Chemiczny POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK KATEDRA APARATURY I MASZYNOZNAWSTWA CHEMICZNEGO Wydział Chemiczny POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ 6. WYMIENNIK CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R A T O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A w Katowicach SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 Znak sprawy: AT.272.9.2013 Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. 1. Opis zadania

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU

SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU ZAŁĄCZNIK Nr 4 SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU I. Pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych spalin pojazdów z silnikiem

Bardziej szczegółowo

EP.3 Odpylanie wtórnych gazów odlotowych

EP.3 Odpylanie wtórnych gazów odlotowych EP.3 Odpylanie wtórnych gazów odlotowych Opis: Aż do wczesnych lat siedemdziesiątych stalownie konwertorowo tlenowe były budowane bez wtórnych urządzeń odpylających. W wyniku tego, większość dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Kocioł na biomasę z turbiną ORC Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe 1. Wstęp Klimatyzacja hali basenu wymaga odpowiedniej wymiany i dystrybucji powietrza, która jest kształtowana przez nawiew oraz wywiew.

Bardziej szczegółowo

Wykresy statystyczne w PyroSim, jako narzędzie do prezentacji i weryfikacji symulacji scenariuszy pożarowych

Wykresy statystyczne w PyroSim, jako narzędzie do prezentacji i weryfikacji symulacji scenariuszy pożarowych Wykresy statystyczne w PyroSim, jako narzędzie do prezentacji i weryfikacji symulacji scenariuszy pożarowych 1. Wstęp: Program PyroSim posiada wiele narzędzi służących do prezentacji i weryfikacji wyników

Bardziej szczegółowo

SOLLICH 1203 CPM CATHODIC PROTECTION MICROSYSTEM

SOLLICH 1203 CPM CATHODIC PROTECTION MICROSYSTEM 2015-05-14 ATLAS SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH ul. Rębiechowo - Złota 9 80-297 Banino tel/fax: +48 58 349 66 77 www.atlas-sollich.pl e-mail: sollich@atlas-sollich.pl OPIS I DANE

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wojciech Halkiewicz Gospodarka energetyczna sprężonym powietrzem"

mgr inż. Wojciech Halkiewicz Gospodarka energetyczna sprężonym powietrzem mgr inż. Wojciech Halkiewicz Gospodarka energetyczna sprężonym powietrzem" Seminarium Optymalizacja zużycia energii w zakładach przemysłowych Gdańsk 23.05.2012 CO TO JEST GOSPODARKA ENERGETYCZNA SPRĘŻONYM

Bardziej szczegółowo

PL 216644 B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych

PL 216644 B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych PL 216644 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216644 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390532 (51) Int.Cl. B01D 50/00 (2006.01) B04C 9/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

SKRUBERY. Program Odor Stop

SKRUBERY. Program Odor Stop Program Odor Stop SKRUBERY PROGRAM ODOR STOP Firma oferuje różne technologie w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej. Firma specjalizuje się w stosowaniu takich technologii jak: bariery antyodorowe,

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

Fala uderzeniowa i jej zastosowania.

Fala uderzeniowa i jej zastosowania. Fala uderzeniowa i jej zastosowania. Temat wystąpienia: EKOZUB Sp. z o.o. Fala uderzeniowa Fala uderzeniowa jest to ruch cząsteczek wprawionych w drgania, które pozostają w pobliżu jednego ustalonego miejsca.

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Odpylacze koncentratory pyłów typu OKZ. ZAMER Zdzisław Żuromski Sp.K.

KATALOG. Odpylacze koncentratory pyłów typu OKZ. ZAMER Zdzisław Żuromski Sp.K. KATALOG Odpylacze koncentratory pyłów typu OKZ ZAMER Zdzisław Żuromski Sp.K. Kraszewo 44 11-100 Lidzbark Warmiński tel/fax (0 89) 766 16 15, 766 16 75, kom. 0601 448 168 e-mail: zamer@pro.onet.pl www.zamer.pl

Bardziej szczegółowo

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej.

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej. Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. Zasada działania siatki spiętrzającej oparta jest na teorii Bernoulliego, mówiącej że podczas przepływów płynów

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186542 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 327422 PL 186542 B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186542 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 327422 PL 186542 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186542 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 327422 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 10.07.1998 (51 ) IntCl7 G01N 33/24 G01N

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej.

Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej. Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej. Andrzej Hantz Dyrektor Centrum Metrologii RADWAG Wagi Elektroniczne Pomiary w laboratorium

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla biogazowni. Pomiary przemysłowe

Rozwiązania dla biogazowni. Pomiary przemysłowe Pomiary przemysłowe wydanie luty 2013 Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów Introl Sp. z o.o. 40-519 Katowice, ul. Kościuszki 112 tel.: +48 32 789 00 00, fax: +48 32 789 00 10 e-mail: introl@introl.pl,

Bardziej szczegółowo

CEL 4. Natalia Golnik

CEL 4. Natalia Golnik Etap 15 Etap 16 Etap 17 Etap 18 CEL 4 OPRACOWANIE NOWYCH LUB UDOSKONALENIE PRZYRZĄDÓW DO POMIARÓW RADIOMETRYCZNYCH Natalia Golnik Narodowe Centrum Badań Jądrowych UWARUNKOWANIA WYBORU Rynek przyrządów

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO oczyszczanie, ścieki przemysłowe, przemysł cukierniczy Katarzyna RUCKA, Piotr BALBIERZ, Michał MAŃCZAK** BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Klimawent: Odpylacze cyklonowe Storm w instalacjach odciągów miejscowych

Klimawent: Odpylacze cyklonowe Storm w instalacjach odciągów miejscowych Klimawent: Odpylacze cyklonowe Storm w instalacjach odciągów miejscowych W artykule przedstawione zostały możliwości zastosowania odpylaczy cyklonowych Storm: w systemach instalacyjnych wentylacji wyciągowej

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA OCHRONY POWIETRZA Lider Ekologii 28 lat doświadczenia

TECHNIKA OCHRONY POWIETRZA Lider Ekologii 28 lat doświadczenia TECHNIKA OCHRONY POWIETRZA Lider Ekologii 28 lat doświadczenia TECHNOLOGIA ECO INSTAL NA ŚWIECIE Ponad 600 instalacji ochrony powietrza przedstawicielstwa i oddziały : Federacja Rosyjska, Ukraina, Białoruś,

Bardziej szczegółowo