System zarządzania i akredytacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System zarządzania i akredytacje"

Transkrypt

1

2 Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza System zarządzania i akredytacje Certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA potwierdza zgodność usług ENERGOPOMIARU z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004 i PN-EN ISO 14001:2005. Laboratorium badawcze Zakładu Ochrony Środowiska posiada akredytację PCA nr AB 702 zgodną z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w następujących dziedzinach: Badania chemiczne, analityka chemiczna wody, ścieków, gazów składowiskowych, gazów odlotowych. Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) hałas w środowisku ogólnym, gazy odlotowe. Badania inne: QAL2, AST automatycznych systemów monitoringu (AMS) i urządzeń odpylających. Badania właściwości fizycznych wody, ścieków, gazów odlotowych, gazów składowiskowych. Badania radiochemiczne i promieniowania, w tym nuklearne wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych, szkła i ceramiki, odpadów, wyrobów innych. Pobieranie próbek gazów odlotowych, wody, ścieków, osadów. 2 Analizy chemiczne wykonywane są przez Centralne Laboratorium ENERGOPOMIARU, posiadające akredytację PCA nr AB 550.

3 jakość i doświadczenie Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza funkcjonuje w strukturze Zakładu Ochrony Środowiska ENERGOPOMIARU. Dział świadczy usługi pomiarowo - badawcze i doradcze dla klientów sektora energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa, przemysłu rafineryjnego, chemicznego, papierniczego i spożywczego, a także spalarni odpadów, cementowi i innych przedsiębiorstw przemysłowych. Usługi Działu Pomiary równoległe stacjonarnych systemów ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń Pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych Pomiary skuteczności odpylania elektrofiltrów i innych urządzeń odpylających Odsiarczanie spalin kotłowych pomiary, badania, doradztwo Odazotowanie spalin pomiary, badania, doradztwo Pomiary układów transportu sorbentów i produktów procesów spalania i odsiarczania Pomiary hałasu Badania bilansowe i pomiary emisji rtęci 3

4 Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza POMIARY RÓWNOLEGŁE STACJONARNYCH SYSTEMÓW CIĄGŁEGO POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Instalowanie stacjonarnych systemów ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń obliguje do przeprowadzania pomiarów równoległych w celu sprawdzenia poprawności wskazań. Jest to wymóg obowiązujących przepisów prawnych. Oferujemy: kompleksową ocenę systemów ciągłego pomiaru emisji kalibrację i sprawdzanie pyłomierzy wyznaczanie charakterystyk pyłomierzy sprawdzanie i wzorcowanie prędkościomierzy pomiary równoległe (porównawcze, kontrolne) stężeń składników gazowych spalin SO2, NO, NO2,N2O, NOx (suma NO i NO2), CO, CO2, HCl, HF, NH3, TOC, NVOC, CH4, H2O i O2 kalibracje analizatorów zanieczyszczeń gazowych, w tym sprawdzanie liniowości wstępne pomiary umożliwiające właściwy dobór systemu i miejsce jego zabudowy doradztwo techniczne dotyczące lokalizacji i sposobu montażu aparatury na obiekcie kompleksową ocenę systemów według procedur QAL2 i AST KORZYŚCI Z USŁUG Dobrze funkcjonujący system monitoringu emisji pozwala na prawidłową kontrolę poziomu emisji oraz naliczanie opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. Nasze usługi pozwalają na dokonanie kompleksowej oceny systemu ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Wyniki badań i pomiarów ENERGOPOMIARU pozwalają na weryfikację pracy systemów, dzięki czemu inwestor otrzymuje od dostawcy dobrze funkcjonujący system pomiarowy. Wykonywane przez nas pomiary są elementem procedur zapewnienia jakości systemów ciągłego pomiaru emisji wymaganych przez Prawo Ochrony Środowiska. Aparatura pomiarowa i mobilne laboratoria Pomiary realizujemy w akredytowanym laboratorium badawczym do ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza wyposażonym w najnowszej generacji analizatory spalin, wykorzystujące referencyjne metody pomiarowe. Dysponujemy czterema mobilnymi laboratoriami, wyposażonymi w urządzenia umożliwiające jednoczesny pomiar w kilku punktach pomiarowych. Posiadane wyposażenie oraz zabudowa aparatury i oprzyrządowania pozwalają na wykonywanie pomiarów niezależnie od sytuacji i warunków klimatycznych. 4

5 jakość i doświadczenie POMIARY stężeń i EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ PYŁOWO - GAZOWYCH W ramach pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych wykonujemy: pomiary stężeń gazów SO2, NO, NO2,N2O, NOx (suma NO i NO2), CO, CO2, H2O, NH3 i O2 w spalinach pomiary stężeń pyłów pomiary strumienia spalin pomiary innych emitowanych zanieczyszczeń (HF, HCl, SO3, benzen, metale ciężkie, zanieczyszczenia organiczne) pobór próbek i oznaczenia TOC, NVOC, CH4 pobór próbek i oznaczenie zawartości rtęci w fazie stałej i gazowej pomiary gwarancyjne emisji z kotłów pyłowych, wodnych, fluidalnych oraz turbin gazowych pomiary porównawcze emisji w odniesieniu do stacjonarnych systemów monitoringu zainstalowanych na obiekcie pomiary weryfikujące wskazania stacjonarnej aparatury pomiarowej zainstalowanej na IOS i kotłach fluidalnych pomiary emisji pyłowo - gazowych w trakcie uruchamiania i odstawiania kotłów pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na potrzeby rocznego raportu uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) Pomiary pozwalają na określenie: składu spalin emitowanych z kotłów energetycznych i przemysłowych wielkości emisji składników gazowych spalin emisji pyłów w spalinach skuteczności odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin wielkości emisji uruchomieniowej i odstawieniowej z kotłów KORZYŚCI Z USŁUG Pomiary wykonywane przez ENERGOPOMIAR pozwalają na: ocenę skuteczności urządzeń oraz stanowią podstawę do oceny obiektu pod względem przestrzegania standardów emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego kontrolę poziomu emisji zanieczyszczeń na potrzeby opłat za korzystanie ze środowiska prawidłowe opracowanie danych do rocznych sprawozdań PRTR ocenę parametrów gwarancyjnych kontraktów na dostawy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, kotłów fluidalnych, urządzeń odpylających oraz innych zainstalowanych w celu ochrony powietrza określenie poziomu emisji zanieczyszczeń w stanach nieustalonych (uruchomienia i odstawienia kotłów) 5

6 Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza POMIARY SKUTECZNOŚCI ODPYLANIA ELEKTROFILTRÓW I INNYCH URZĄDZEŃ ODPYLAJĄCYCH Emisja pyłu do atmosfery ma istotny wpływ na stan środowiska naturalnego. Ilości emitowanego pyłu zależą od skuteczności działania urządzeń odpylających. Mając na uwadze przestrzeganie przez naszych Klientów dopuszczalnego poziomu emisji pyłu do atmosfery, oferujemy następujące usługi: pomiary gwarancyjne i eksploatacyjne skuteczności odpylania elektrofiltrów optymalizację pracy elektrofiltrów pomiary gwarancyjne i eksploatacyjne filtrów workowych, cyklonów, baterii cyklonów i multicyklonów pomiary gwarancyjne i eksploatacyjne odpylaczy innych typów Pomiary pozwalają na określenie: sprawności elektrofiltrów, cyklonów, multicyklonów lub odpylaczy innych typów ilości emitowanego pyłu do atmosfery optymalnego czasu pracy strzepywaczy elektrod zbiorczych i elektrod ulotowych wpływu oszczędnościowego zasilania elektrofiltrów na ich sprawność wpływu strzepywania akustycznego na sprawność odpylania i wielkość emisji pyłu wpływu kondycjonowania spalin na sprawność elektrofiltrów skuteczności przedziałowej odpylaczy w oparciu o przeprowadzone analizy granulometryczne pyłów KORZYŚCI Z USŁUG Nasze pomiary pozwalają na ocenę skuteczności pracy elektrofiltrów, cyklonów i innych urządzeń odpylających oraz stanowią podstawę do projektowania i modernizacji tych urządzeń. Pomiary urządzeń odpylających pozwalają ocenić poziom emisji pyłowej oraz wysokość opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Pomiary i badania gwarancyjne urządzeń pozwalają na weryfikację ich pracy - w efekcie inwestor otrzymuje od dostawcy dobrze funkcjonujące urządzenie. Rzetelnie wykonane pomiary są podstawą do podjęcia działań optymalizujących koszty zużycia energii elektrycznej i sprężonego powietrza oraz eksploatację elektrofiltrów. 6

7 jakość i doświadczenie ODSIARCZANIE SPALIN KOTŁOWYCH pomiary, badania, doradztwo ENERGOPOMIAR posiada wieloletnie doświadczenie w pomiarach i doradztwie w zakresie instalacji odsiarczania spalin (IOS) dla różnego rodzaju kotłów energetycznych, w tym kotłów fluidalnych. Nasze usługi to m.in.: Ocena niezbędnego stopnia odsiarczania i wybór technologii optymalnej dla konkretnego obiektu Opiniowanie projektów procesowych i technicznych instalacji odsiarczania spalin Doradztwo przy pozyskiwaniu dofinansowania na budowę IOS z funduszy europejskich i innych programów pomocowych oraz określaniu i rozliczaniu efektu ekologicznego (usługa realizowana przez interdyscyplinarny zespół Zakładu Ochrony Środowiska) Doradztwo techniczne: na etapie sporządzania kontraktu na dostawy instalacji, w tym opracowanie SIWZ w zakresie lokalizacji wraz z zabudową króćców pomiarowych w zakresie doboru, lokalizacji, poprawności wskazań analizatorów gazowych na kanałach spalin nieoczyszczonych i oczyszczonych Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (usługa prowadzona przez Biuro Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego) Ocena poprawności działania IOS oraz poszczególnych urządzeń technologicznych Pomiary gwarancyjne instalacji odsiarczania spalin wraz z pomiarami środowiskowymi Testowanie sorbentów wapiennych dla mokrych technologii odsiarczania spalin Określenie najkorzystniejszych sposobów zagospodarowania produktów odsiarczania (usługa realizowana przez Dział Utylizacji Odpadów) Optymalizacja procesów pracujących IOS oraz kotłów fluidalnych Badania specjalne IOS pod kątem testowania nowych sorbentów lub dodatków oraz pod kątem zwiększenia skuteczności działania 7

8 Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza ODAZOTOWANIE SPALIN pomiary, badania, doradztwo Oferta Działu Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza obejmuje prace pomiarowo - badawcze i doradcze dotyczące obniżenia emisji NOx i instalacji odazotowania spalin. Doradztwo przy wyborze metody odazotowania dla danego obiektu Analizy ekologiczne i ekonomiczne budowy instalacji odazotowania spalin Opracowanie koncepcji odazotowania spalin w zakresie metod niekatalitycznych i katalitycznych Doradztwo przy pozyskiwaniu dofinansowania na budowę instalacji odazotowania spalin z funduszy europejskich i innych programów pomocowych oraz określaniu i rozliczaniu efektu ekologicznego (usługa realizowana przez interdyscyplinarny zespół Zakładu Ochrony Środowiska) Przygotowanie specyfikacji technicznych do wyboru wykonawców instalacji odazotowania (SIWZ) Inżynier Kontraktu w trakcie budowy lub modernizacji instalacji odazotowania, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego (usługa prowadzona przez Biuro Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego) Kompleksowe pomiary podczas rozruchu, pomiary odbiorowe, eksploatacyjne, optymalizacyjne i gwarancyjne Pomiary parametrów spalin dla założeń projektowych instalacji DENOX Pomiary okresowe i ciągłe zawartości amoniaku w spalinach i popiołach lotnych z metod niekatalitycznych i katalitycznych odazotowania spalin 8

9 jakość i doświadczenie POMIARY UKŁADÓW TRANSPORTU SORBENTÓW I PRODUKTÓW PROCESÓW SPALANIA I ODSIARCZANIA Oferujemy: Pomiary instalacji oraz urządzeń do odżużlania, odpopielania oraz transportu sorbentów takich jak: pompy zbiornikowe pompy bagrowe rynny aeracyjne aparaty wydmuchowe mieszalniki popiołu z wodą podajniki celkowe i ślimakowe Pomiary urządzeń do hydraulicznego transportu popiołu i żużla Ocenę poprawności działania urządzeń załadowczych popiołu na środki transportu kołowego oraz pomiary parametrów załadunku i rozładunku wagonów specjalnych do przewozu suchego popiołu Pomiary układów powietrznych niskiego i wysokiego ciśnienia Pomiary zanieczyszczeń sprężonego powietrza KORZYŚCI Z USŁUG Wnioski z pomiarów i opracowania ENERGOPOMIARU umożliwiają rzetelną ocenę parametrów urządzeń i ich stanu technicznego oraz podjęcie właściwych decyzji dotyczących ich modernizacji lub wymiany. Realizacja zaleceń przygotowanych na podstawie naszych pomiarów pozwala na eksploatację urządzeń w sposób zapewniający ich maksymalną żywotność i niezawodność ruchową, a także minimalizację kosztów eksploatacji. 9

10 Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza POMIARY HAŁASU Nasze usługi: Okresowe pomiary hałasu emitowanego do środowiska Pomiary hałasu w środowisku zewnętrznym w ramach badań gwarancyjnych, odbiorowych i innych Pomiary pozostałych parametrów akustycznych w środowisku zewnętrznym, w tym określanie tonalnej uciążliwości hałasu Obliczenia wielkości emisji hałasu do środowiska zarówno z istniejących, jak i projektowanych obiektów Pomiary parametrów akustycznych maszyn i urządzeń Ocena skuteczności zastosowanych lub projektowanych wyciszeń źródeł hałasu Ocena możliwości ograniczenia emisji hałasu do środowiska Opracowanie koncepcji ograniczenia emisji hałasu do środowiska Pomiary hałasu w środowisku pracy oraz w miejscach stałego pobytu ludzi Doradztwo i opiniowanie Obliczenia wykonujemy przy pomocy programów komputerowych SoundPlan oraz HPZ spełniających wszystkie wymagania normowe i oferujących szeroki wachlarz możliwości wykonywania obliczeń i późniejszej ich prezentacji. Specjaliści Działu Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza posiadają bogatą wiedzę na temat parametrów akustycznych różnego rodzaju źródeł hałasu oraz doświadczenie w rozwiązywaniu nietypowych problemów powstających przy realizacji nowych inwestycji. Pozwala to na prognozowanie wielkości emisji hałasu dla projektowanych inwestycji w sposób precyzyjny i obejmujący kompleksowo zagadnienia akustyczne. W chwili, gdy w wielu zakładach projektuje się nowe inwestycje lub wdraża nowe rozwiązania, konieczne jest nie tylko wykonanie odpowiednich prognoz, ale również zapewnienie bezpiecznych z punktu widzenia ochrony środowiska warunków kontraktowych. Doświadczenia zebrane przez nas przy pracach nad zapisami gwarancyjnymi, pozwalają nam przewidzieć i wyeliminować już na tym etapie inwestycji zagrożenia i problemy związane z wielkością emisji hałasu podczas późniejszej jej eksploatacji. KORZYŚCI Z USŁUG Wykonywane przez nas pomiary hałasu pozwalają wypełnić wymagania ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z którą każdy zakład posiadający pozwolenie zintegrowane zobowiązany jest do wykonania takich pomiarów raz na dwa lata. W przypadku nowych instalacji pomiary stanowią niezbędny element oceny dotrzymania warunków kontraktowych. Obliczenia wielkości emisji hałasu do środowiska dla istniejących zakładów stanowią podstawę do określenia akustycznego oddziaływania zakładu dla różnych jego wariantów pracy, a także pozwalają wskazać dominujące źródła hałasu oraz określić możliwości ograniczenia emisji hałasu z terenu zakładu. 10

11 jakość i doświadczenie BADANIA BILANSOWE I POMIARY EMISJI RTĘCI Badania bilansowe rtęci wykonywane przez ENERGOPOMIAR obejmują: Badanie zmienności różnego rodzaju węgli na zawartość rtęci kompleksowe badania węgla brunatnego i kamiennego, biomas i innych paliw oraz sorbentów. Określenie skuteczności wychwytywania rtęci przez stałe produkty spalania paliw dla tradycyjnych pyłowych kotłów opalanych węglami brunatnymi i kamiennymi, w tym określenie zawartości rtęci w popiołach lotnych z poszczególnych stref elektrofiltrów i zawartości rtęci w żużlach. Określenie skuteczności wychwytywania rtęci przez stałe produkty spalania paliwa dla kotłów fluidalnych opalanych węglem brunatnym, w tym określenie zawartości rtęci w popiołach lotnych z poszczególnych stref elektrofiltrów i zawartości rtęci w popiele dennym. Określenie skuteczności wychwytywania rtęci przez instalacje odsiarczania spalin, w tym określenie zawartości rtęci w produktach odsiarczania oraz produktach poreakcyjnych. Metodyka wykonywania badań zmienności rtęci W celu sprawdzenia zmienności rtęci wykonujemy analizy fizyko-chemiczne różnych rodzajów paliw, jak i innych materiałów. Na podstawie wyników analiz fizyko-chemicznych oraz po przeprowadzeniu analizy statystycznej opartej na modelu rozkładu gęstości prawdopodobieństwa Gaussa określamy średnie zawartości pierwiastka Hg w badanych paliwach i materiałach. Szczegółowy zakres prac dla pomiarów określających zawartości rtęci: Określenie zawartości rtęci Określenie procedur reprezentatywnego poboru próbek Pobór prób oraz ich analiza w akredytowanym Centralnym Laboratorium ENERGOPOMIARU (akredytacja PCA nr AB 550) Wykonanie obróbki statystycznej w celu uzyskania średnich zawartości rtęci ENERGOPOMIAR dysponuje unikalnym na polskim rynku analizatorem do ciągłego pomiaru zawartości rtęci w emitowanych gazach W trakcie badań bilansowych rtęci określamy podstawowe parametry pracy kotłów, takie jak: produkcja energii elektrycznej, zużycie paliwa, sprawności, udziały węgla i biomasy w spalanych paliwach. Jednocześnie określamy podstawowe parametry pracy instalacji odsiarczania spalin: zużycie zawiesiny sorpcyjnej, zużycie wody procesowej, ilość ścieków, stechiometryczne ilości gipsu i zużycia zawiesiny sorpcyjnej przez IOS. W trakcie badań bilansowych rtęci wykonujemy pomiary zawartości tlenu w spalinach, a także pomiary strumienia objętości i zapylenia spalin. Wszystkie pobory prób są wykonywane akredytowanymi metodami w laboratorium badawczym Zakładu Ochrony Środowiska (akredytacja PCA nr 702). 11

12 luty 2013

HISTORIA FIRMY. Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

HISTORIA FIRMY. Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. HISTORIA FIRMY Historia rozwoju Energopomiaru, od firmy świadczącej głównie prace pomiarowe do nowoczesnej spółki podejmującej się specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5

Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5 Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA RAFAKO S.A. 2013 Spis treści Deklaracja środowiskowa RAFAKO S.A. wrzesień, 2013 1 Wprowadzenie -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. tauron-wytwarzanie.pl

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. tauron-wytwarzanie.pl TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych D E K L A R A C J A Ś R O D O W I S K O W A Z A R O K 2 0 1 4 tauron-wytwarzanie.pl Spis treści Oświadczenie weryfikatora

Bardziej szczegółowo

Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181

Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181 Warszawa, maj 2011 r. Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181 Kierownik Laboratorium BadańŚrodowiskowych ZEC DIAGPOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY CERGII SA - 2007. Toruńska Energetyka Cergia Spółka Akcyjna ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2007 ROK. Maj 2008.

ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY CERGII SA - 2007. Toruńska Energetyka Cergia Spółka Akcyjna ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2007 ROK. Maj 2008. Toruńska Energetyka Cergia Spółka Akcyjna ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2007 ROK Maj 2008 Strona 1/14 Strona 2/14 1. Wprowadzenie Raport środowiskowy Toruńskiej Energetyki Cergia SA za 2007 rok przekazuje

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU 2 SZANOWNI PAŃSTWO, Celem deklaracji środowiskowej jest przekazanie opinii publicznej i wszystkim zainteresowanym stronom informacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. ul. Św. Jacka 12 46-050 Tarnów Opolski DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. ul. Św. Jacka 12 46-050 Tarnów Opolski DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Tarnów Opolski marzec 2015 Wydawca: Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o., www.labtar.pl e mail: labtar@labtar.pl tel. (+48) 77 447600 Fax. (+48) 77 4644597 Agnieszka Doboszewska Specjalista ds. Kontroli

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! a kierunki tego doskonalenia wyznaczają m.in. wymagania nowej normy ISO 14001:2004 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS.

Szanowni Państwo! a kierunki tego doskonalenia wyznaczają m.in. wymagania nowej normy ISO 14001:2004 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS. D e k l a racja Środowiskowa Wydanie III Brzezie, październik 2007 Szanowni Państwo! BOT Elektrownia Opole SA od początku swojego istnienia stale spełnia zwiększające się wymagania i oczekiwania środowiskowe

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2014 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2014 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2014 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU 2 SZANOWNI PAŃSTWO, Celem deklaracji środowiskowej jest przekazanie opinii publicznej i wszystkim zainteresowanym stronom informacji

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. Posiadane Certyfikaty... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 14 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r.

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r. Wydanie VII Lipiec 211 r. wg rozporządzenia EMAS Szanowni Państwo Oddajemy Państwu VII wydanie Deklaracji Środowiskowej, w której zawarliśmy szereg najbardziej istotnych informacji dotyczących podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe Energia Elektrownie Komponenty w Działaniu Serwis i usługi dodatkowe Technologie przyjazne dla środowiska ENERGIA W DZIAŁANIU Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki Od Węgla do Elektryczności Produkcja

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego aktualności elektrotechnika Ex Automatyka Przemysłowa 1/ 2013 ISSN 1895-9830 Monitoring CCTV w elektrociepłowni Systemy IT System detekcji wycieku rozpuszczalnika na zbiornikach w zakładach lakierniczych

Bardziej szczegółowo

W obliczu IED przedsiębiorstwa zrobią dobrze środowisku, ale czy inwestycje mogą opłacić się też finansowo?

W obliczu IED przedsiębiorstwa zrobią dobrze środowisku, ale czy inwestycje mogą opłacić się też finansowo? W obliczu IED przedsiębiorstwa zrobią dobrze środowisku, ale czy inwestycje mogą opłacić się też finansowo? Dyskusja o substancjach powiązanych w ramach BAT-ów, to dyskusja na poziomie filozofii... w procesie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org.

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org. PROGRAM BEZPIECZNI DLA ŚRODOWISKA Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjęto działania zmierzające do stworzenia s i wprowadzenia w praktyce programu

Bardziej szczegółowo

Grupa KĘTY S.A. Raport Środowiskowy za rok 2014

Grupa KĘTY S.A. Raport Środowiskowy za rok 2014 Grupa KĘTY S.A. Raport Środowiskowy za rok 2014 Nr projektu: SWW17/03/2015 Kęty, marzec 2015r 1 Informacje podstawowe Adres Spółki: 32-650 Kęty, ul. Kościuszki 111 Władze Spółki: Prezes Zarządu Dariusz

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie wpływu na środowisko

Ograniczanie wpływu na środowisko Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Środowisko Środowisko Grupa LOTOS, jako członek społeczności Global Compact deklaruje, że postępuje zgodnie z zasadami prewencyjnego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr XXVI/364/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r. PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Jaworzno, październik 2012

Bardziej szczegółowo