PL B1. Zakłady Budowy Urządzeń Spalających ZBUS COMBUSTION Sp. z o.o.,głowno,pl BUP 04/06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL B1. Zakłady Budowy Urządzeń Spalających ZBUS COMBUSTION Sp. z o.o.,głowno,pl BUP 04/06"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. F23N 5/00 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (54) Instalacja spalania paliw w kotłach energetycznych (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 04/06 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 08/09 (73) Uprawniony z patentu: Zakłady Budowy Urządzeń Spalających ZBUS COMBUSTION Sp. z o.o.,głowno,pl (72) Twórca(y) wynalazku: Henryk Karcz,Wrocław,PL Łukasz Andryjowicz,Piotrków Trybunalski,PL (74) Pełnomocnik: Rogala Walerian PL B1

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest instalacja spalania paliw w kotłach energetycznych, zwłaszcza pyłu węglowego w kotłach pyłowych oraz paliw ciekłych i gazowych, zarówno w przypadku gdy kilka palników pyłowych jest zasilanych z jednego zasobnika węglowego, z jednego kolektora olejowego lub gazowego, jak i z indywidualnych instalacji podawania paliwa zasilających pojedyncze palniki. Podstawowym parametrem decydującym o ekonomicznej eksploatacji kotła jest sprawność energetyczna i niezawodność eksploatacyjna tego urządzenia. W kotłach opalanych pyłem węglowym decydujący wpływ na sprawność ma strata kominowa, strata niezupełnego spalania i strata niecałkowitego spalania. Strata niezupełnego spalania wynika z udziału w spalinach tlenku węgla CO, a strata niecałkowitego spalania wynika z udziału węgla w lotnym popiele i w żużlu. Strata kominowa wynika z nadmiaru powietrza doprowadzanego do komory spalania oraz z temperatury spalin opuszczających instalację kotłową. Ze wzrostem nadmiaru powietrza zmniejsza się zawartość CO w spalinach i zmniejsza się zawartość węgla w popiele lotnym i w żużlu, lecz rośnie strata kominowa, a także zwiększa się emisja tlenków azotu. Przy obniżeniu nadmiaru powietrza wzrasta zawartość CO w spalinach i wzrasta zawartość węgla w popiele lotnym i w żużlu lecz maleje strata kominowa oraz zmniejsza się emisja tlenków azotu. Praca kotła pyłowego powinna być prowadzona w kierunku określenia takiego nadmiaru powietrza, przy którym suma strat kominowych, niezupełnego i niecałkowitego spalania będzie jak najmniejsza przy utrzymaniu dopuszczalnej emisji NO x oraz zachowania dopuszczalnego bezpiecznego progu temperaturowego w stosunku do temperatury roszenia spalin. Obniżenie temperatury spalin wylotowych w istotny sposób obniża stratę kominową, a więc zwiększa sprawność urządzenia kotłowego. Obniżenie temperatury wylotowej spalin poniżej temperatury krytycznej punktu rosy spalin powoduje powstanie osadów popiołowych i korozji niskotemperaturowej na elementach grzejnych, na obudowie obrotowego podgrzewacza powietrza, obudowie elektrofiltrów wentylatorów spalin, powierzchniach kanałów spalin i na powierzchni wewnątrz przewodu kominowego. Zjawiska te nasilają się szczególnie na blokach z instalacją odsiarczania spalin i na powietrznym podgrzewaczu spalin za instalacją odsiarczania spalin. Instalacja spalania paliw w kotłach energetycznych, zwłaszcza pyłu węglowego w kotłach pyłowych oraz paliw ciekłych i gazowych według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma parowy podgrzewacz powietrza zasilający obrotowy podgrzewacz powietrza poprzez rurociąg, przepływomierz i termometr. Parowy podgrzewacz jest zasilany parą wodną poprzez rurociąg parowy, w który są wpięte zawór regulacyjny z siłownikiem, przepływomierz, manometr i termometr. Powietrze gorące z podgrzewacza powietrza jest rozdzielane na dwa strumienie, z których jeden jest rurociągiem wprowadzany do kanału spalin poprzez wpięte w rurociąg termometr, zawór regulacyjny z siłownikiem i poprzez przepływomierz. Drugi strumień jest kierowany do palników w komorze spalania kotła poprzez rurociąg, zawór regulacyjny z siłownikiem i rurociąg za zaworem regulacyjnym. W kanał spalin jest wpięty elektrofiltr, wyciągowy wentylator spalin, absorber, oraz przy wlocie do komina termometr do miejscowego odczytu i zdalnego przekazywania pomiaru, natomiast w kanał wlotowy spalin jest wpięty rosomierz, realizujący pomiar temperatury w sposób ciągły. W kanał spalin pomiędzy elektrofiltrem i wentylatorem spalin jest wpięty podgrzewacz spalin zasilany gorącym powietrzem doprowadzonym rurociągiem z podgrzewacza powietrza a powietrze gorące po przejściu przez podgrzewacz spalin jest poprzez rurociąg kierowane do spalania w komorze kotła. W kanał spalin na wlocie do komina jest wpięty termometr otrzymujący sygnał wejściowy We1 z zespołu sygnałów wejściowych Wet, który określa wartość temperatury mierzoną tym termometrem. Sygnał wejściowy We2 z zespołu Wet określa wartość temperatury w kanale spalin za obrotowym podgrzewaczem, mierzoną w sposób ciągły przez rosomierz. Sygnał wejściowy We3 określa wartość temperatury gorącego powietrza mierzoną przez termometr, a sygnał wejściowy We4 zespołu sygnałów wejściowych Wec określa stopień obciążenia cieplnego kotła, mierzony przez miernik mocy bloku i sygnał wejściowy We5 zespołu Wec określa zawartość tlenku węgla CO w spalinach wylotowych komory kotła, mierzoną miernikiem, natomiast sygnał wejściowy We6 określa zawartość pierwiastka C w lotnym popiele w kanale wylotowym kotła. Sygnał wyjściowy Wy1 zespołu sygnałów wyjściowych Wyn określa ilość podawanego powietrza do obrotowego podgrzewacza powietrza poprzez wentylator podmuchowy otrzymujący napęd od silnika elektrycznego z falownikiem. Sygnał wyjściowy Wy2, przynależny do zespołu Wyn określa ilość powietrza gorącego wprowadzanego do kanału za filtrem poprzez zawór regulacyjny z siłownikiem a sygnał Wy3 zespołu Wyn określa ilość gorącego powietrza podawanego do spalania w kotle poprzez zawór

3 PL B1 3 regulacyjny z siłownikiem, natomiast sygnał wyjściowy Wy4 zespołu Wyn steruje wielkością otwarcia zaworu regulacyjnego, poprzez który jest zasilany parą grzewczą parowy podgrzewacz powietrza. Zastosowane rozwiązania według wynalazku zapewniają optymalizację pracy kotła pyłowego i obniżenie strat niecałkowitego i niezupełnego spalania oraz straty wylotowej zwanej także stratą kominową poprzez regulację ilości doprowadzonego powietrza i obniżenie temperatury spalin wylotowych. Zastosowane rozwiązania obejmują zespoły automatycznych mierników mierzących w ciągły sposób zawartość tlenku węgla CO w spalinach wylotowych z komory kotła i zawartość części palnych w lotnym popiele w kanale wylotowym kotła oraz automatyczny miernik do ciągłego pomiaru krytycznej temperatury punktu rosy w spalinach wylotowych z kotła, umieszczony w wylotowym kanale spalinowym. Regulacja przepływu powietrza zimnego, powietrza gorącego i spalin jest realizowana poprzez zastosowanie aparatury kontrolno-pomiarowej do pomiaru temperatury powietrza, spalin, do pomiaru ciśnienia pary oraz do pomiaru ilości dostarczanego powietrza i pary wodnej. Przedmiot wynalazku jest objaśniony za pomocą rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat instalacji z parowym podgrzewaczem powietrza, fig. 2 - schemat instalacji z parowym podgrzewaczem powietrza i z powietrznym podgrzewaczem rurowym, fig. 3 - schemat odmiany instalacji ze spalinowym podgrzewaczem spalin, fig. 4 - schemat odmiany instalacji z wentylatorem podmuchowym zasilanym częścią powietrza gorącego. Instalacja obejmuje obrotowy podgrzewacz powietrza 3 umieszczony w kanale wylotowym spalin 2 na wylocie z kotła 1, do którego jest doprowadzone powietrze z parowego podgrzewacza powietrza 5 poprzez rurociąg 4. Do podgrzewacza 5 jest tłoczone zimne powietrze przez wentylator podmuchowy 6 rurociągiem 7 z wpiętym w ten rurociąg termometrem 8. Wentylator podmuchowy 6 otrzymuje napęd od silnika elektrycznego 9 wyposażonego w falownik 10. Zimne powietrze jest podgrzewane parą wodną doprowadzoną do rurowego podgrzewacza 5 rurociągiem parowym 11, w który jest wpięty zawór regulacyjny 12 w z siłownikiem 12a, przepływomierz 14, manometr 13 oraz termometr 15. Para po przejściu przez podgrzewacz 5 jest odprowadzana do zbiornika kondensatu poprzez rurociąg 16, ręczny zawór odcinająco-regulacyjny 17, termometr 18 i manometr 19 do miejscowego odczytu. Podgrzane powietrze w podgrzewaczu 5 jest przesyłane rurociągiem 4 do obrotowego podgrzewacza 3 poprzez przepływomierz 20 z pomiarem temperatury przez termometr 21, natomiast gorące powietrze z podgrzewacza 3 jest rozdzielane na dwa strumienie, z których jeden jest rurociągiem 22 wprowadzany do kanału spalin 23 poprzez wpięte w rurociąg 22 termometr 24 zawór regulacyjny 25 z siłownikiem 25a oraz przepływomierz 26 do miejscowego odczytu i zdalnego przekazywania pomiarów, natomiast drugi strumień jest kierowany do zasilania gorącym powietrzem palników 27 w komorze spalania kotła 1 poprzez rurociąg 28, zawór regulacyjny 29 z siłownikiem 29a i rurociąg 30. Gorące powietrze jest wprowadzane do kanału spalin 23, w który jest wpięty elektrofiltr 35 do odpylania spalin, wyciągowy wentylator spalin 31, absorber 33 oraz przy wlocie do komina 32 termometr 34 do miejscowego odczytu i zdalnego przekazywania pomiarów. Instalacja jest wyposażona w programowalny sterownik 36 zawierający zespół sygnałów wejściowych Wet, z których sygnał We1 określa wartość temperatury spalin na wlocie do kanału komina 32, sygnał We2 wartość temperatury w kanale wylotowym spalin 2 za podgrzewaczem 3, mierzonej w ciągły sposób przez rosomierz 37 i sygnał We3 wartość temperatury gorącego powietrza mierzoną przez termometr 24, oraz zespół sygnałów wejściowych Wec, z których sygnał wejściowy We4 określa stopień obciążenia cieplnego kotła 1, mierzonego przez miernik 38 mocy bloku 39, sygnał wejściowy We5 określa zawartość CO w spalinach wylotowych z komory kotła 1, mierzoną przez miernik 40 oraz sygnał wejściowy We6 określający zawartość pierwiastka C w lotnym popiele mierzoną przez miernik 41 do ciągłego pomiaru zawartości części palnych w lotnym popiele w kanale wylotowym kotła 1. Programowalny sterownik 36 zawiera zespół sygnałów wyjściowych Wyn, którego sygnał Wy1 określa ilość powietrza podawanego do obrotowego podgrzewacza powietrza 3 poprzez wentylator podmuchowy 6 napędzany silnikiem 9 z falownikiem 10, sygnał Wy2 określa ilość powietrza gorącego wprowadzanego do kanału 23 za elektrofiltrem 35 poprzez zawór regulacyjny 25 z siłownikiem 25a, sygnał Wy3 określa ilość gorącego powietrza podawanego do spalania w kotle 1 poprzez zawór regulacyjny 29 z siłownikiem 29a oraz sygnał Wy4 do siłownika 12a zaworu regulacyjnego 12 pary grzewczej zasilającej parowy podgrzewacz powietrza 5. Ilość doprowadzanego powietrza do kotła 1 jest regulowana wydajnością wentylatora podmuchowego 6 otrzymującego napęd od silnika elektrycznego 9 z regulowaną ilością obrotów przez falownik 10, do którego jest włączony sygnał Wy1 z programowalnego sterownika 36. Obroty silnika elektrycznego 9 wentylatora podmuchowego 6 są regulowane sygnałem wyjściowym Wy1 programowalnego sterownika 36 w zależności od wartości sygnałów wejściowych We4, We5 i We6 do sterownika 36 w tym sygnał

4 4 PL B1 We4 określa stopień obciążenia cieplnego kotła 1, sygnał We5 określa zawartość CO w spalinach wylotowych z komory kotła 1, oraz sygnał We6 określa zawartość pierwiastka C w lotnym popiele. Ilość podawanego powietrza przez wentylator podmuchowy 6 w pierwszej kolejności jest regulowana sygnałem We4 zależnym od mocy bloku 39 a następnie doregulowywana sygnałem We5 aż do osiągnięcia w spalinach tlenku węgla CO poniżej 100 ppm oraz sygnałem We6 aż do osiągnięcia zawartości pierwiastka C w lotnym popiele poniżej 5%. Doprowadzona do obrotowego podgrzewacza powietrza 3 ilość powietrza jest w dużej mierze zależna od składu elementarnego paliwa. Duża zawartość wilgoci, wodoru i siarki w paliwie powoduje wzrost temperatury spalin, przy której zaczyna się wykraplać woda z pary wodnej tworząca z SO 2 lub SO 3 kwas siarkawy lub siarkowy powodujące niskotemperaturową korozję części metalowych przynależnych do instalacji spalania. Temperatura, przy której zaczyna się wyodrębniać woda, zwana krytyczną temperaturą punktu rosy limituje temperaturę wylotową spalin z instalacji kotłowej, która z kolei limituje stratę wylotową zwaną stratą kominową. Strata ta przy określonej ilości spalin zależnych od ilości doprowadzonego powietrza, wyznaczona jest wyłącznie temperaturą wylotową spalin na wylocie z kotła 1 za obrotowym podgrzewaczem powietrza 3. Temperatura za podgrzewaczem 3 równa się krytycznej temperaturze punktu rosy mierzonej w sposób ciągły oraz poprawce temperatury uwzględniającej spadek temperatury na urządzeniach znajdujących się w instalacji spalinowej pomiędzy kanałem wylotowym spalin 2 za obrotowym podgrzewaczem powietrza 3 mierzonym przez rosomierz 37 a wlotem spalin do kanału komina 32 mierzonym przez termometr 34. Pomiar zawartości tlenku węgla CO na wylocie z komory kotła 1 odbywa się w sposób ciągły miernikiem 40, a także w sposób ciągły odbywa się analiza niedopału w lotnym popiele miernikiem węgla 41 umieszczonym w kanale wylotowym spalin 2 za obrotowym podgrzewaczem powietrza 3. Także pomiar temperatury spalin na wylocie z kotła 1 odbywa się w sposób ciągły automatycznym rosomierzem 37 umieszczonym na wylocie z kotła za obrotowym podgrzewaczem powietrza 3. Powietrze zasilające obrotowy podgrzewacz powietrza 3 jest podgrzewane w rurowym podgrzewaczu 5 parą wodną pobieraną rurociągiem 11 z upustu turbiny lub z instalacji pary technologicznej, przy czym ilość przepływającej pary przez podgrzewacz 5 jest regulowana zaworem regulacyjnym 12 z siłownikiem 12a. Stopień otwarcia zaworu regulacyjnego 12 jest określony sygnałem wyjściowym Wy4. Odmiana I instalacji spalania paliw w kotłach energetycznych zawiera powietrzny podgrzewacz spalin 42 wpięty w kanał spalin 23 pomiędzy elektrofiltr 35 i wentylator spalin 31. Podgrzewacz 42 jest zasilany gorącym powietrzem doprowadzonym rurociągiem 22 z obrotowego podgrzewacza powietrza 3. Gorące powietrze po przejściu przez powietrzny podgrzewacz spalin 42 jest rurociągiem 43 kierowane do spalania w komorze kotła 1. Odmiana II instalacji spalania paliw w kotłach energetycznych zawiera wentylator podmuchowy powietrza 44 napędzany silnikiem 45 z falownikiem 46, który poprzez rurociąg 47 tłoczy zimne powietrze do obrotowego podgrzewacza powietrza 48 z pomiarem temperatury przez termometr 47a. Z podgrzewacza 48 gorące powietrze jest kierowane rurociągiem 49 do kolektorów 50 i 51 zasilających palniki 52 w komorze kotła 53, poprzez wpięte w rurociąg 49, zawór odcinający 54, miernik przepływu 5 i termometr 56. Instalacja odprowadzania spalin jest wyposażona w elektrofiltr 57 główny wyciągowy wentylator spalin 58, absorber 59, rurowy podgrzewacz spalin 60 i pomocniczy wentylator wyciągowy spalin 61 połączony rurociągiem 62 z wentylatorem spalin 58, w który jest wpięty zawór regulacyjno- -odcinający 63 z siłownikiem 64. W rurociąg 62 jest wpięte rurowe odgałęzienie 65 z zaworem regulacyjno-odcinającym 66 uruchamianym siłownikiem 66a. Pomocniczy wentylator wyciągowy spalin 61 jest połączony rurociągiem 67 z rurowym podgrzewaczem 60 spalin, a podgrzewacz ten jest połączony z absorberem 59 i z kanałem spalin 68 odprowadzającym spaliny do komina 69. Kanał spalin 68 jest wyposażony w zawór regulacyjno-odcinający 70 i w miernik 71 temperatury spalin do odczytu lokalnego i zdalnego przekazywania wyników umieszczony w kanale spalin 68 bezpośrednio przed wlotem do czopucha komina 69. Do kanału spalin 68 za zaworem regulacyjno-odcinającym 66 jest włączone rurowe odgałęzienie 65 gorących spalin. Programowalny sterownik 72 zawiera zespół wejść Wet, z którego wejście We1 określa wartość temperatury spalin mierzoną termometrem 71 na wlocie do kanału komina 69. Wejście We2 określa wartość temperatury w kanale wylotowym spalin 73 za obrotowym podgrzewaczem 48 powietrza mierzoną w sposób ciągły przez rosomierz 74 oraz sygnał wejściowy We3 określa wartość temperatury gorącego powietrza mierzoną przez termometr 56. Programowalny sterownik 72 zawiera zespół sygnałów wejściowych Wec, z którego sygnał We4 określa stopień obciążenia cieplnego kotła 53, mierzony przez miernik 75 mocy bloku 76, a sygnał We5 określa zawartość tlenku węgla CO w spalinach wylotowych z komory kotła 53, mierzoną miernikiem 77 oraz sygnał wejściowy We6 określa zawartość pierwiastka C w lotnym popiele w kanale wylotowym

5 PL B1 5 spalin 73 poprzez miernik 73a. Programowalny sterownik 72 zawiera także zespół sygnałów wyjściowych Wyn, którego sygnał Wy1 do falownika 46 silnika 45 wentylatora podmuchowego powietrza 44 określa ilość powietrza podawanego do obrotowego podgrzewacza powietrza 48, a sygnał Wy2 podawany do siłownika 64 zaworu regulacyjnego 63 określającego ilość spalin gorących podawanych przez pomocniczy wentylator wyciągowy spalin 61 do rurowego podgrzewacza 60 spalin przepływających z odsiarczania spalin w absorberze 59, natomiast sygnał wyjściowy Wy3 podawany jest do siłownika 66a zaworu regulacyjno-odcinającego 66 kierującego dopływ spalin gorących do kanału spalin 68 chłodnych przepływających przez absorber 59 i rurowy podgrzewacz 60 spalin w celu osiągnięcia przed wlotem do kanału komina 69 temperatury wyższej od temperatury krytycznej punktu rosy. Odmiana III instalacji spalania paliw w kotłach energetycznych zawiera wentylator 78 powietrza podmuchowego wyposażonego w silnik 79 z falownikiem 80 i wpięty w rurociąg ssący 81 połączony z kanałem 82 zimnego powietrza w który jest wpięty zawór regulacyjny 85 z siłownikiem 85a. Rurociąg ssący 81 jest połączony z kanałem 86 gorącego powietrza, w który jest wpięty przepływomierz 87, termometr powietrza 88 oraz zawór regulacyjny 89 z siłownikiem 89a. Kanał 86 jest połączony z kanałem 90 doprowadzającym gorące powietrze do palników pyłowych 91 umieszczonych w komorze spalania kotła 92 poprzez zawór regulacyjny 94 z siłownikiem 94a. Instalacja odprowadzania spalin zawiera elektrofiltr 95, wentylator wyciągowy spalin 96 i absorber 97 połączony kanałem spalin 98 odprowadzającym spaliny z kanału wylotowego spalin 93 na wylocie z kotła 92. W kanał spalin 98 jest wpięty miernik 99 temperatury spalin usytuowany w kanale spalin 98 bezpośrednio przed wlotem do czopucha komina 100. Stopień obciążenia cieplnego kotła 92 jest mierzony przez miernik 102 mocy bloku 103. Powietrze podmuchowe z wentylatora 78 jest podawane rurociągiem 104 do obrotowego podgrzewacza powietrza 106 z pomiarem temperatury przez termometr 105. Pomiar zawartości tlenku węgla CO na wylocie z komory kotła 92 odbywa się w sposób ciągły miernikiem 107. Analiza niedopału odbywa się w sposób ciągły w lotnym popiele miernikiem węgla 109 umieszczonym w kanale wylotowym spalin 93 za obrotowym podgrzewaczem powietrza 106. Temperatura za podgrzewaczem 106 równa się krytycznej temperaturze punktu rosy mierzonej w sposób ciągły rosomierzem 108. Instalacja jest wyposażona w programowalny sterownik 101 zawierający zespoły sygnałów Wet i Wec, z których sygnał wejściowy We1 określa wartość temperatury spalin na wlocie do kanału komina 100, sygnał We2 wartość temperatury w kanale wylotowym spalin 93 mierzonej przez rosomierz 108, sygnał We3 wartość temperatury gorącego powietrza mierzoną przez termometr 88, sygnał We4 określa stopień obciążenia cieplnego kotła 92 mierzonego przez miernik 102, sygnał We5 określa zawartość CO w spalinach wylotowych z komory kotła 92 mierzoną przez miernik 107 oraz sygnał wejściowy We6 określa zawartość pierwiastka C w lotnym popiele mierzoną miernikiem 109. Programowalny sterownik 101 zawiera zespół sygnałów wyjściowych Wyn, którego sygnał Wy1 określa ilość powietrza podawanego do obrotowego podgrzewacza powietrza 106 przez wentylator podmuchowy 78, sygnał Wy2 określa ilość powietrza wprowadzanego do kanału 86, sygnał Wy3 określa ilość gorącego powietrza podawanego do spalania w kotle 92 poprzez zawór regulacyjny 94 z siłownikiem 94a oraz sygnał Wy4 do siłownika 85a zaworu regulacyjnego 85 wpiętego w kanał 82 zimnego powietrza. Zastrzeżenia patentowe 1. Instalacja spalania paliw w kotłach energetycznych, zwłaszcza pyłu węglowego w kotłach pyłowych, oraz paliw ciekłych i gazowych, znamienna tym, że ma parowy podgrzewacz powietrza (5) zasilający obrotowy podgrzewacz powietrza (3) poprzez rurociąg (4) przepływomierz (20) i termometr (21), natomiast parowy podgrzewacz powietrza (5) jest zasilany parą wodną poprzez rurociąg parowy (11) w który są wpięte zawór regulacyjny (12) z siłownikiem (12a), przepływomierz (14), manometr (13) i termometr (15), a z podgrzewacza (3) gorące powietrze jest rozdzielane na dwa strumienie, z których jeden jest rurociągiem (22) wprowadzany do kanału spalin (23) poprzez wpięte w rurociąg (22) termometr (24), zawór regulacyjny (25) z siłownikiem (25a) oraz poprzez przepływomierz (26), zaś drugi strumień jest kierowany do palników (27) w komorze spalania kotła (1) poprzez rurociąg (28) zawór regulacyjny (29) z siłownikiem (29a) i rurociąg (30) przy czym w kanał spalin (23) jest wpięty elektrofiltr (35), wyciągowy wentylator spalin (31), absorber (33) oraz przy wlocie do komina (32) termometr (34) do miejscowego odczytu i zdalnego przekazywania pomiaru, a w kanał wylotowy spalin (2) jest wpięty rosomierz (37) realizujący pomiar temperatury w sposób ciągły, przy czym w kanał spalin (23) pomiędzy elektrofiltr (35) i wentylator spalin (31) jest wpięty podgrzewacz spalin (42) zasilany gorącym powietrzem

6 6 PL B1 doprowadzonym rurociągiem (22) z podgrzewacza (3), z którego powietrze gorące po przejściu przez podgrzewacz (42) jest rurociągiem (43) kierowane do spalania w komorze kotła (1). 2. Instalacja według zastrzeżenia 1, znamienna tym, że w kanał spalin (23) na wlocie do komina (32) jest wpięty termometr (34) otrzymujący sygnał wejściowy (We1) z zespołu sygnałów wejściowych (Wet), który określa wartość temperatury mierzoną termometrem (34), a wartość temperatury w kanale spalin (2) za obrotowym podgrzewaczem (3) mierzona w sposób ciągły przez rosomierz (37) jest określana sygnałem wejściowym (We2) zespołu (Wet), zaś sygnał wejściowy (We3) określa wartość temperatury gorącego powietrza mierzoną przez termometr (24) oraz sygnał wejściowy (We4) zespołu sygnałów wejściowych (Wec) określa stopień obciążenia cieplnego kotła (1) mierzony przez miernik (38) mocy bloku (39) i z zespołu (Wec) sygnał wejściowy (We5) określa zawartość tlenku węgla CO w spalinach wylotowych z komory kotła (1), mierzoną miernikiem 40 oraz sygnał wejściowy (We6) określa zawartość pierwiastka C w lotnym popiele w kanale wylotowym kotła (1), natomiast sygnał wyjściowy (Wy1) zespołu sygnałów wyjściowych (Wyn) określa ilość podawanego powietrza do obrotowego podgrzewacza (3), poprzez wentylator podmuchowy (6), który otrzymuje napęd od silnika elektrycznego (9), zaś drugi sygnał wyjściowy (Wy2) zespołu (Wyn) określa ilość gorącego powietrza wprowadzanego do kanału (23) za filtrem (35) poprzez zawór regulacyjny (25) z siłownikiem (25a) a trzeci sygnał wyjściowy (Wy3) zespołu (Wyn) określa ilość gorącego powietrza podawanego do spalania w kotle (1) poprzez zawór regulacyjny (29) z siłownikiem (29a), natomiast czwarty sygnał wyjściowy (Wy4) zespołu (Wyn) steruje wielkością otwarcia zaworu regulacyjnego (12), poprzez który jest zasilany parą grzewczą parowy podgrzewacz powietrza (5).

7 PL B1 7 Rysunki

8 8 PL B1

9 PL B1 9

10 10 PL B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,00 zł.

PL B1. ZAKŁADY BUDOWY URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH ZBUS COMBUSTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głowno, PL

PL B1. ZAKŁADY BUDOWY URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH ZBUS COMBUSTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głowno, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211145 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384137 (22) Data zgłoszenia: 24.12.2007 (51) Int.Cl. A62C 3/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych,

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173096 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302418 (2)Data zgłoszenia: 28.02.1994 (51) IntCl6: F23L 15/00 F23J

Bardziej szczegółowo

PL B1. JODKOWSKI WIESŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL SZUMIŁO BOGUSŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Oborniki Śląskie, PL

PL B1. JODKOWSKI WIESŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL SZUMIŁO BOGUSŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Oborniki Śląskie, PL PL 222331 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222331 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 406139 (51) Int.Cl. F23G 5/027 (2006.01) F23G 7/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. BULGA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY PIECÓW, AUTOMATYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA SZKŁO-PIEC, Kraków, PL

PL B1. BULGA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY PIECÓW, AUTOMATYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA SZKŁO-PIEC, Kraków, PL PL 217850 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217850 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392777 (22) Data zgłoszenia: 28.10.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. TKW COMBUSTION Sp. z o.o. w upadłości,głowno,pl BUP 12/05

PL B1. TKW COMBUSTION Sp. z o.o. w upadłości,głowno,pl BUP 12/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202445 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363891 (51) Int.Cl. F23G 1/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.12.2003

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do sporządzania i podawania mieszanki paliwa pyłowego do rozpalania palenisk kotłów energetycznych

PL B1. Układ do sporządzania i podawania mieszanki paliwa pyłowego do rozpalania palenisk kotłów energetycznych PL 212109 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212109 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384111 (22) Data zgłoszenia: 21.12.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (54)Kocioł z hybrydowym układem spalania i sposób spalania w kotle z hybrydowym układem spalania

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (54)Kocioł z hybrydowym układem spalania i sposób spalania w kotle z hybrydowym układem spalania RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305511 (22) Data zgłoszenia: 20.10.1994 (51) IntCl6: F23C 11/02 F23B

Bardziej szczegółowo

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 221580 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221580 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398286 (51) Int.Cl. F24H 9/00 (2006.01) C10J 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL PL 215062 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215062 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388397 (51) Int.Cl. F24C 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk, PL BUP 20/14

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk, PL BUP 20/14 PL 221481 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221481 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403188 (51) Int.Cl. F02C 1/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211702 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382097 (51) Int.Cl. B60K 6/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.03.2007

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F23Q 3/00 ( ) ZBUS TKW COMBUSTION Sp. z o.o., Głowno, PL BUP 18/09

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F23Q 3/00 ( ) ZBUS TKW COMBUSTION Sp. z o.o., Głowno, PL BUP 18/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117285 (22) Data zgłoszenia: 28.02.2008 (19) PL (11) 64966 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL EUROCENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Ostrów Wielkopolski, PL

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL EUROCENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Ostrów Wielkopolski, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210270 (21) Numer zgłoszenia: 384927 (22) Data zgłoszenia: 14.04.2008 (13) B1 (51) Int.Cl. F23B 10/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 216644 B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych

PL 216644 B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych PL 216644 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216644 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390532 (51) Int.Cl. B01D 50/00 (2006.01) B04C 9/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113164 (22) Data zgłoszenia: 12.04.2002 (19) PL (11)62235

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej

PL B1. Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej PL 222423 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222423 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 406170 (51) Int.Cl. F02G 5/02 (2006.01) F01N 5/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 F01K 17/02. (54) Sposób i układ wymiany ciepła w obiegu cieplnym elektrociepłowni. (73) Uprawniony z patentu:

(13) B1 PL B1 F01K 17/02. (54) Sposób i układ wymiany ciepła w obiegu cieplnym elektrociepłowni. (73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182010 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 315888 (5 1) IntCl7 F01K 17/02 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 30.08.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe

System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe Zdjęcia kotła Tabliczka znamionowa kotła Kocioł WR-10 jest przeznaczony do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. JURKIEWICZ WOJCIECH ZAKŁAD URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ELEKTROMET, Gołuszowice, PL BUP 24/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. JURKIEWICZ WOJCIECH ZAKŁAD URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ELEKTROMET, Gołuszowice, PL BUP 24/ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119041 (22) Data zgłoszenia: 19.05.2010 (19) PL (11) 66144 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212194 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378146 (51) Int.Cl. F02B 7/06 (2006.01) F02M 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ABB Spółka z o.o.,warszawa,pl BUP 03/02. Paweł Mróz,Wrocław,PL WUP 02/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. ABB Spółka z o.o.,warszawa,pl BUP 03/02. Paweł Mróz,Wrocław,PL WUP 02/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196928 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 341637 (51) Int.Cl. F22G 5/20 (2006.01) F22G 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. Przyłącze gazowe, sposób montażu przyłącza gazowego i zespół redukcyjno-pomiarowy przyłącza gazowego

PL B1. Przyłącze gazowe, sposób montażu przyłącza gazowego i zespół redukcyjno-pomiarowy przyłącza gazowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204191 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 364055 (22) Data zgłoszenia: 15.12.2003 (51) Int.Cl. F17D 1/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 19/13

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 19/13 PL 219618 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219618 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398455 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 (21j Numer zgłoszenia:

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 (21j Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIMNY 12^ OPIS OCHRONNY PL 58554 WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 (21j Numer zgłoszenia: 105707 @ Data zgłoszenia: 05.12.1996 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice,PL

PL B1. Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204322 (21) Numer zgłoszenia: 358652 (22) Data zgłoszenia: 10.02.2003 (13) B1 (51) Int.Cl. F23K 3/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 213136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08723469.6 (13) (1) T3 Int.Cl. F24D 19/ (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 F24D 3/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia:

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 F24D 3/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186539 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 326661 (22) Data zgłoszenia: 02.06.1998 (51 ) IntCl7 F24D 3/08 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń PL 223368 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223368 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 407350 (22) Data zgłoszenia: 28.02.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. KOTŁY PŁONKA, Osiek, PL BUP 08/11. ZBIGNIEW PŁONKA, Osiek, PL WUP 11/13. rzecz. pat.

PL B1. KOTŁY PŁONKA, Osiek, PL BUP 08/11. ZBIGNIEW PŁONKA, Osiek, PL WUP 11/13. rzecz. pat. PL 215245 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215245 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389183 (51) Int.Cl. F24H 1/44 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL PL 218098 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218098 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397353 (22) Data zgłoszenia: 13.12.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. TKW COMBUSTION Sp. z o.o. w upadłości,głowno,pl BUP 11/05

PL B1. TKW COMBUSTION Sp. z o.o. w upadłości,głowno,pl BUP 11/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203208 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363546 (51) Int.Cl. C10J 3/56 (2006.01) F23K 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ uzupełniania wodą sieci ciepłowniczej i obiegu cieplnego w elektrociepłowni

PL B1. Sposób i układ uzupełniania wodą sieci ciepłowniczej i obiegu cieplnego w elektrociepłowni RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 357972 (51) Int.Cl. F22D 5/00 (2006.01) F22D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1 STEFANIAK ZBYSŁAW T. M. A. ZAKŁAD INNOWACJI TECHNICZNYCH, ELBLĄG, PL BUP 02/ WUP 04/10

PL B1 STEFANIAK ZBYSŁAW T. M. A. ZAKŁAD INNOWACJI TECHNICZNYCH, ELBLĄG, PL BUP 02/ WUP 04/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205375 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376272 (51) Int.Cl. F01D 17/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 21.07.2005

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,Wrocław,PL BUP 26/ WUP 08/09. Barbara Plackowska,Wrocław,PL

PL B1. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,Wrocław,PL BUP 26/ WUP 08/09. Barbara Plackowska,Wrocław,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202961 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354738 (51) Int.Cl. G01F 23/14 (2006.01) F22B 37/78 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

POLSKA (13) B1. (54) Urządzenie do topienia i natrysku asfaltu lanego

POLSKA (13) B1. (54) Urządzenie do topienia i natrysku asfaltu lanego RZECZPOSPOLITA (19) PL (11) 162158 POLSKA (13) B1 (21) Num er zgłoszenia: 280989 (51) IntCl5: E01C 19/08 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 08.08.1989 Rzeczypospolitej Polskiej (54) Urządzenie do topienia

Bardziej szczegółowo

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13 PL 217369 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217369 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396507 (51) Int.Cl. F23G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób zabezpieczania termiczno-prądowego lampy LED oraz lampa LED z zabezpieczeniem termiczno-prądowym

PL B1. Sposób zabezpieczania termiczno-prądowego lampy LED oraz lampa LED z zabezpieczeniem termiczno-prądowym PL 213343 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213343 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391516 (51) Int.Cl. F21V 29/00 (2006.01) F21S 8/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Sposób i układ automatycznego sterowania dopływem i parametrami powietrza dodatkowo schładzającego spaliny, zwłaszcza silnika turbinowego śmigłowca

Sposób i układ automatycznego sterowania dopływem i parametrami powietrza dodatkowo schładzającego spaliny, zwłaszcza silnika turbinowego śmigłowca PL 218063 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218063 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388471 (51) Int.Cl. B64D 33/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie:

(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie: PL 223874 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223874 (21) Numer zgłoszenia: 413547 (22) Data zgłoszenia: 10.05.2013 (62) Numer zgłoszenia,

Bardziej szczegółowo

PL B1. SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, PL BUP 22/04. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

PL B1. SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, PL BUP 22/04. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209108 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359766 (51) Int.Cl. F24C 15/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.04.2003

Bardziej szczegółowo

(73) (43) Zgłoszenie ogłoszono: (45) (74) (72) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179686 (13) B1 PL 179686 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA

(73) (43) Zgłoszenie ogłoszono: (45) (74) (72) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179686 (13) B1 PL 179686 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179686 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 304906 (22) Data zgłoszenia: 30.08.1994 (51) IntCl7: B01D 53/81 (43)

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRODZICKI ZBIGNIEW, Nadarzyn, PL BUP 24/04. ZBIGNIEW GRODZICKI, Nadarzyn, PL WUP 08/10

PL B1. GRODZICKI ZBIGNIEW, Nadarzyn, PL BUP 24/04. ZBIGNIEW GRODZICKI, Nadarzyn, PL WUP 08/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206388 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360335 (51) Int.Cl. F24D 12/02 (2006.01) E04F 17/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10 PL 213989 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213989 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387578 (51) Int.Cl. E03F 5/22 (2006.01) F04B 23/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ recyrkulacji powietrza podmuchowego w ciepłowniczym kotle rusztowym i ciepłowniczy kocioł rusztowy

PL B1. Układ recyrkulacji powietrza podmuchowego w ciepłowniczym kotle rusztowym i ciepłowniczy kocioł rusztowy PL 218981 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218981 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386602 (22) Data zgłoszenia: 25.11.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY F24J 3/08 ( ) F24J 3/06 ( ) F24D 11/02 ( )

OPIS PATENTOWY F24J 3/08 ( ) F24J 3/06 ( ) F24D 11/02 ( ) PL 222484 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222484 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 406309 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

kotłach energetycznych zawierający centrycznie zabudowany (13) B1 PL 178821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178821

kotłach energetycznych zawierający centrycznie zabudowany (13) B1 PL 178821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178821 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178821 (13) B1 (2 1) Numer zgłoszenia: 311374 U rząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 15.11.1995 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7: F23D 1/02 F23B

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207948 (21) Numer zgłoszenia: 375282 (22) Data zgłoszenia: 23.05.2005 (13) B1 (51) Int.Cl. F23D 14/30 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Politechnika Szczecińska,Szczecin,PL BUP 08/01. Stefan Żmudzki,Szczecin,PL WUP 01/08

PL B1. Politechnika Szczecińska,Szczecin,PL BUP 08/01. Stefan Żmudzki,Szczecin,PL WUP 01/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196653 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 335916 (51) Int.Cl. F02G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 08.10.1999

Bardziej szczegółowo

PL B1. SITEK ZBIGNIEW KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA SEKO, Brzeźnica, PL BUP 04/15. ZBIGNIEW SITEK, Brzeźnica, PL

PL B1. SITEK ZBIGNIEW KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA SEKO, Brzeźnica, PL BUP 04/15. ZBIGNIEW SITEK, Brzeźnica, PL PL 221984 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221984 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 405070 (51) Int.Cl. F24H 1/26 (2006.01) F24H 9/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. TKW COMBUSTION Sp. z o.o. w upadłości,głowno,pl BUP 24/04

PL B1. TKW COMBUSTION Sp. z o.o. w upadłości,głowno,pl BUP 24/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203252 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360207 (51) Int.Cl. F23G 1/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.05.2003

Bardziej szczegółowo

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212669 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381571 (51) Int.Cl. B23Q 17/12 (2006.01) F04D 29/66 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(57) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1

(57) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 R Z E C Z PO SPO L IT A POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176612 (13) B1 U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 309855 (22) Data zgłoszenia: 31.07.1995 (51) IntCl6: B63J

Bardziej szczegółowo

Kotłownia wodna elektrociepłowni

Kotłownia wodna elektrociepłowni Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery, W-9/I-20 Siłownie cieplne laboratorium Kotłownia wodna elektrociepłowni Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Wrocław, październik 2008

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE99/02029 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE99/02029 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199883 (21) Numer zgłoszenia: 347572 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.11.1999 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Załącznik 2.4. Pomiary Zerowe i Gwarancyjne Załącznik nr 2.4.: Pomiary Zerowe i Gwarancyjne Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI 2.4.1 WYMAGANIA OGÓLNE DLA POMIARÓW ZEROWYCH I POMIARÓW GWARANCYJNYCH... 3 2.4.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. fig. 1. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. fig. 1. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej R Z E C Z P O S P O L IT A P O L S K A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175949 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306890 (22) Data zgłoszenia: 19.01.1995 (51) IntCl6:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Kurs energetyczny G2 (6 godzin zajęć) Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Zakres uprawnień: a. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kw; b. przemysłowe

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin, PL BUP 08/ WUP 03/13. MARCIN CHAMERA, Świebodzin, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin, PL BUP 08/ WUP 03/13. MARCIN CHAMERA, Świebodzin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119372 (22) Data zgłoszenia: 28.09.2010 (19) PL (11) 66401 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. IWONA PELLETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki, PL BUP 06/16

PL B1. IWONA PELLETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki, PL BUP 06/16 PL 225209 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225209 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 409455 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2414733 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2010 10716643.1

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. RAUHUT JACEK, Pleszew, PL SZKUDLAREK DARIUSZ, Pleszew, PL BUP 16/ WUP 07/14

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. RAUHUT JACEK, Pleszew, PL SZKUDLAREK DARIUSZ, Pleszew, PL BUP 16/ WUP 07/14 PL 67279 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120722 (22) Data zgłoszenia: 02.02.2012 (19) PL (11) 67279 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2047071 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.07.2007 07786251.4

Bardziej szczegółowo

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Urząd Dozoru Technicznego Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Bełchatów, październik 2011 1 Technologie procesu współspalania

Bardziej szczegółowo

PL B1. WIJAS PAWEŁ, Kielce, PL BUP 26/06. PAWEŁ WIJAS, Kielce, PL WUP 09/12. rzecz. pat. Wit Flis RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. WIJAS PAWEŁ, Kielce, PL BUP 26/06. PAWEŁ WIJAS, Kielce, PL WUP 09/12. rzecz. pat. Wit Flis RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 212307 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212307 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 375676 (51) Int.Cl. F24H 9/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170813 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Numer zgłoszenia: 299894 (22) Data zgłoszenia: 29.07.1993 (51) IntCl6 F16D 31/04 F16D 25/04

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13 PL 223028 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223028 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396751 (51) Int.Cl. F24J 2/04 (2006.01) F03B 13/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik:

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165947 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292707 (22) Data zgłoszenia: 09.12.1991 (51) IntCl5: B01D 53/04 (54)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169054 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 296698 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 19.11.1992 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: F04F 1/00 (54)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 (2\J Numer zgłoszenia: /7"\ j f i7.

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 (2\J Numer zgłoszenia: /7\ j f i7. RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 3 OPIS OCHRONNY PL 61682 WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 (2\J Numer zgłoszenia: 111356 /7"\ j f i7. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 29.08.2000

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na : Modernizacji elektrofiltru w układzie odpylania kotła pyłowego typu OP-10 na terenie Centrum Energetyki PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym Znak sprawy BKZ/BKZ/0019/11 (6011940) 1 SIWZ dokument

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (21) Numer zgłoszenia: , (51) IntCl5: B01 D 36/00 B01 D 35/00

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (21) Numer zgłoszenia: , (51) IntCl5: B01 D 36/00 B01 D 35/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166056 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 289684, (51) IntCl5: B01 D 36/00 B01 D 35/00 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 23.03.1991 Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175233 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307218 (22) Data zgłoszenia: 13.02.1995 (51) Int.Cl.6: E05F 15/02

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. (54) Piec centralnego ogrzewania RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) POLSKA. (21) Numer zgłoszenia:

(13) B1 PL B1. (54) Piec centralnego ogrzewania RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181610 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 317547 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 16.12.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7 F24H 1/28 (54)

Bardziej szczegółowo

(13)B3 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(13)B3 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (13)B3 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176704 (21) Numer zgłoszenia: 308623 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 15.05.1995 (61) Patent dodatkowy do patentu:

Bardziej szczegółowo

PL B1. OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL BUP 14/12

PL B1. OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL BUP 14/12 PL 216249 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216249 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393503 (51) Int.Cl. G01F 25/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 212814 B1. WONAM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, PL 27.02.2012 BUP 05/12

PL 212814 B1. WONAM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, PL 27.02.2012 BUP 05/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212814 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392196 (51) Int.Cl. E21F 3/00 (2006.01) F24F 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. KARCZ HENRYK, Głowno, PL BUP 03/12. HENRYK KARCZ, Głowno, PL TOMASZ BUTMANKIEWICZ, Opole, PL PIOTR DZIUGAN, Zgierz, PL

PL B1. KARCZ HENRYK, Głowno, PL BUP 03/12. HENRYK KARCZ, Głowno, PL TOMASZ BUTMANKIEWICZ, Opole, PL PIOTR DZIUGAN, Zgierz, PL PL 216270 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216270 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391892 (51) Int.Cl. F23G 7/10 (2006.01) F23K 1/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

KOLOKWIUM: 1-szy termin z kursu: Palniki i paleniska, część dotycząca palników IV r. ME, MiBM Test 11 ( r.) Nazwisko..Imię.

KOLOKWIUM: 1-szy termin z kursu: Palniki i paleniska, część dotycząca palników IV r. ME, MiBM Test 11 ( r.) Nazwisko..Imię. KOLOKWIUM: 1-szy termin Test 11 (15.12.2006 r.) 1. Gdzie w przemyśle mają zastosowanie gazowe palniki regeneracyjne: 2. Podać warunki wymienności gazów w palnikach gazowych: 3. Podać warunki awaryjnego

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. Urządzenie do wymiany powietrza z odzyskiem ciepła, zwłaszcza w komorach lakierniczych

PL B1. Urządzenie do wymiany powietrza z odzyskiem ciepła, zwłaszcza w komorach lakierniczych PL 217481 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217481 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393612 (51) Int.Cl. B05B 15/12 (2006.01) F24F 7/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. RZADKOSZ KAZIMIERZ, Gliczarów Górny, PL BUP 06/12. KAZIMIERZ RZADKOSZ, Gliczarów Górny, PL

PL B1. RZADKOSZ KAZIMIERZ, Gliczarów Górny, PL BUP 06/12. KAZIMIERZ RZADKOSZ, Gliczarów Górny, PL PL 220771 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220771 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392247 (51) Int.Cl. F02B 55/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. Fig 1 C02F 1/74. (57) 1. Układ zestawu hydroforowego uzdatniającego

(13) B1 PL B1. Fig 1 C02F 1/74. (57) 1. Układ zestawu hydroforowego uzdatniającego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167812 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 8 9 7 1 7 (22) Data zgłoszenia:. 03.04.1991 (51) IntCl6: C 0 2 F 1

Bardziej szczegółowo

m OPIS OCHRONNY PL 59088

m OPIS OCHRONNY PL 59088 RZECZPOSPOLITA m OPIS OCHRONNY PL 59088 POLSKA WZORU UŻYTKOWEGO Cli) Numer zgłoszenia: 106767 13) Y1 51) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 30.06.1997 F28D 3/02 Wymiennik

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku.

Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku. Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku. W Elektrowni Turów zainstalowanych jest sześć bloków energetycznych. W wyniku

Bardziej szczegółowo

PL B1. CIEŚLICKI BOGUSŁAW, Gdańsk, PL KOWALSKI RADOSŁAW, Gdańsk, PL BUP 19/10

PL B1. CIEŚLICKI BOGUSŁAW, Gdańsk, PL KOWALSKI RADOSŁAW, Gdańsk, PL BUP 19/10 PL 214337 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214337 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387407 (51) Int.Cl. A01K 63/04 (2006.01) C02F 1/74 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Kontrola procesu spalania

Kontrola procesu spalania Kontrola procesu spalania Spalanie paliw polega na gwałtownym utlenieniu składników palnych zawartych w paliwie przebiegającym z wydzieleniem ciepła i zjawiskami świetlnymi. Ostatecznymi produktami utleniania

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180385 (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180385 (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180385 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314361 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 20.05.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7: B65B 3/00 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2496799 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.11. 77796. (97)

Bardziej szczegółowo

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (74) Pełnomocnik:

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181254 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314258 (51) IntCl7 F22B 37/00 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 15.05.1996 F23J 15/00 Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WONAM Sp. z o.o.,jastrzębie Zdrój,PL BUP 15/07

PL B1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WONAM Sp. z o.o.,jastrzębie Zdrój,PL BUP 15/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203181 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378678 (51) Int.Cl. E21F 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.01.2006

Bardziej szczegółowo

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07.

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07. PL 214324 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387102 (22) Data zgłoszenia: 23.01.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209493 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382135 (51) Int.Cl. G01F 1/698 (2006.01) G01P 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Lista sygnałów dla kotła parowego OR32 z regulacją klapami wyciągu i podmuchów. IMPACT s.c. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Lista sygnałów dla kotła parowego OR32 z regulacją klapami wyciągu i podmuchów. IMPACT s.c. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA IMPACT s.c. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA 02-555 Warszawa Al. Niepodległości 177 tel. 825-55-85 fax. 825-79-14 E-mail. impact@impact.com.pl www.impact.com.pl Lista sygnałów dla kotła parowego OR32 z regulacją

Bardziej szczegółowo

(57) 1 Analizator ilości węgla w popiele, zwłaszcza unoszonym (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1 G01N 21/25 G01N 33/00

(57) 1 Analizator ilości węgla w popiele, zwłaszcza unoszonym (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1 G01N 21/25 G01N 33/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)185142 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 321304 (22) Data zgłoszenia 22.07.1997 (51) IntCl7 G01N 33/00 G01N

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G434 Ecostream Rozdział Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 003 do 006 str. 007 do 013 cennik 2011/1 rozdział 001 002 cennik 2011/1

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat. PL 216395 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216395 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384627 (51) Int.Cl. G01N 27/00 (2006.01) H01L 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306167 (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 (51) IntCl6: G01K 13/00 G01C

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str.

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str. Logano G434 Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 8 003 do 8 006 str. 8 007 do 8 013 cennik 2009/2 rozdział 8 8 001 8 002 cennik

Bardziej szczegółowo

PL B1. MICHAŁOWICZ ROMAN, Ostróda, PL DOMAŃSKI JERZY, Olsztyn, PL BUP 22/08

PL B1. MICHAŁOWICZ ROMAN, Ostróda, PL DOMAŃSKI JERZY, Olsztyn, PL BUP 22/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210618 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382239 (51) Int.Cl. F02B 53/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 20.04.2007

Bardziej szczegółowo