PL B1. Zakłady Budowy Urządzeń Spalających ZBUS COMBUSTION Sp. z o.o.,głowno,pl BUP 04/06

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL B1. Zakłady Budowy Urządzeń Spalających ZBUS COMBUSTION Sp. z o.o.,głowno,pl BUP 04/06"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. F23N 5/00 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (54) Instalacja spalania paliw w kotłach energetycznych (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 04/06 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 08/09 (73) Uprawniony z patentu: Zakłady Budowy Urządzeń Spalających ZBUS COMBUSTION Sp. z o.o.,głowno,pl (72) Twórca(y) wynalazku: Henryk Karcz,Wrocław,PL Łukasz Andryjowicz,Piotrków Trybunalski,PL (74) Pełnomocnik: Rogala Walerian PL B1

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest instalacja spalania paliw w kotłach energetycznych, zwłaszcza pyłu węglowego w kotłach pyłowych oraz paliw ciekłych i gazowych, zarówno w przypadku gdy kilka palników pyłowych jest zasilanych z jednego zasobnika węglowego, z jednego kolektora olejowego lub gazowego, jak i z indywidualnych instalacji podawania paliwa zasilających pojedyncze palniki. Podstawowym parametrem decydującym o ekonomicznej eksploatacji kotła jest sprawność energetyczna i niezawodność eksploatacyjna tego urządzenia. W kotłach opalanych pyłem węglowym decydujący wpływ na sprawność ma strata kominowa, strata niezupełnego spalania i strata niecałkowitego spalania. Strata niezupełnego spalania wynika z udziału w spalinach tlenku węgla CO, a strata niecałkowitego spalania wynika z udziału węgla w lotnym popiele i w żużlu. Strata kominowa wynika z nadmiaru powietrza doprowadzanego do komory spalania oraz z temperatury spalin opuszczających instalację kotłową. Ze wzrostem nadmiaru powietrza zmniejsza się zawartość CO w spalinach i zmniejsza się zawartość węgla w popiele lotnym i w żużlu, lecz rośnie strata kominowa, a także zwiększa się emisja tlenków azotu. Przy obniżeniu nadmiaru powietrza wzrasta zawartość CO w spalinach i wzrasta zawartość węgla w popiele lotnym i w żużlu lecz maleje strata kominowa oraz zmniejsza się emisja tlenków azotu. Praca kotła pyłowego powinna być prowadzona w kierunku określenia takiego nadmiaru powietrza, przy którym suma strat kominowych, niezupełnego i niecałkowitego spalania będzie jak najmniejsza przy utrzymaniu dopuszczalnej emisji NO x oraz zachowania dopuszczalnego bezpiecznego progu temperaturowego w stosunku do temperatury roszenia spalin. Obniżenie temperatury spalin wylotowych w istotny sposób obniża stratę kominową, a więc zwiększa sprawność urządzenia kotłowego. Obniżenie temperatury wylotowej spalin poniżej temperatury krytycznej punktu rosy spalin powoduje powstanie osadów popiołowych i korozji niskotemperaturowej na elementach grzejnych, na obudowie obrotowego podgrzewacza powietrza, obudowie elektrofiltrów wentylatorów spalin, powierzchniach kanałów spalin i na powierzchni wewnątrz przewodu kominowego. Zjawiska te nasilają się szczególnie na blokach z instalacją odsiarczania spalin i na powietrznym podgrzewaczu spalin za instalacją odsiarczania spalin. Instalacja spalania paliw w kotłach energetycznych, zwłaszcza pyłu węglowego w kotłach pyłowych oraz paliw ciekłych i gazowych według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma parowy podgrzewacz powietrza zasilający obrotowy podgrzewacz powietrza poprzez rurociąg, przepływomierz i termometr. Parowy podgrzewacz jest zasilany parą wodną poprzez rurociąg parowy, w który są wpięte zawór regulacyjny z siłownikiem, przepływomierz, manometr i termometr. Powietrze gorące z podgrzewacza powietrza jest rozdzielane na dwa strumienie, z których jeden jest rurociągiem wprowadzany do kanału spalin poprzez wpięte w rurociąg termometr, zawór regulacyjny z siłownikiem i poprzez przepływomierz. Drugi strumień jest kierowany do palników w komorze spalania kotła poprzez rurociąg, zawór regulacyjny z siłownikiem i rurociąg za zaworem regulacyjnym. W kanał spalin jest wpięty elektrofiltr, wyciągowy wentylator spalin, absorber, oraz przy wlocie do komina termometr do miejscowego odczytu i zdalnego przekazywania pomiaru, natomiast w kanał wlotowy spalin jest wpięty rosomierz, realizujący pomiar temperatury w sposób ciągły. W kanał spalin pomiędzy elektrofiltrem i wentylatorem spalin jest wpięty podgrzewacz spalin zasilany gorącym powietrzem doprowadzonym rurociągiem z podgrzewacza powietrza a powietrze gorące po przejściu przez podgrzewacz spalin jest poprzez rurociąg kierowane do spalania w komorze kotła. W kanał spalin na wlocie do komina jest wpięty termometr otrzymujący sygnał wejściowy We1 z zespołu sygnałów wejściowych Wet, który określa wartość temperatury mierzoną tym termometrem. Sygnał wejściowy We2 z zespołu Wet określa wartość temperatury w kanale spalin za obrotowym podgrzewaczem, mierzoną w sposób ciągły przez rosomierz. Sygnał wejściowy We3 określa wartość temperatury gorącego powietrza mierzoną przez termometr, a sygnał wejściowy We4 zespołu sygnałów wejściowych Wec określa stopień obciążenia cieplnego kotła, mierzony przez miernik mocy bloku i sygnał wejściowy We5 zespołu Wec określa zawartość tlenku węgla CO w spalinach wylotowych komory kotła, mierzoną miernikiem, natomiast sygnał wejściowy We6 określa zawartość pierwiastka C w lotnym popiele w kanale wylotowym kotła. Sygnał wyjściowy Wy1 zespołu sygnałów wyjściowych Wyn określa ilość podawanego powietrza do obrotowego podgrzewacza powietrza poprzez wentylator podmuchowy otrzymujący napęd od silnika elektrycznego z falownikiem. Sygnał wyjściowy Wy2, przynależny do zespołu Wyn określa ilość powietrza gorącego wprowadzanego do kanału za filtrem poprzez zawór regulacyjny z siłownikiem a sygnał Wy3 zespołu Wyn określa ilość gorącego powietrza podawanego do spalania w kotle poprzez zawór

3 PL B1 3 regulacyjny z siłownikiem, natomiast sygnał wyjściowy Wy4 zespołu Wyn steruje wielkością otwarcia zaworu regulacyjnego, poprzez który jest zasilany parą grzewczą parowy podgrzewacz powietrza. Zastosowane rozwiązania według wynalazku zapewniają optymalizację pracy kotła pyłowego i obniżenie strat niecałkowitego i niezupełnego spalania oraz straty wylotowej zwanej także stratą kominową poprzez regulację ilości doprowadzonego powietrza i obniżenie temperatury spalin wylotowych. Zastosowane rozwiązania obejmują zespoły automatycznych mierników mierzących w ciągły sposób zawartość tlenku węgla CO w spalinach wylotowych z komory kotła i zawartość części palnych w lotnym popiele w kanale wylotowym kotła oraz automatyczny miernik do ciągłego pomiaru krytycznej temperatury punktu rosy w spalinach wylotowych z kotła, umieszczony w wylotowym kanale spalinowym. Regulacja przepływu powietrza zimnego, powietrza gorącego i spalin jest realizowana poprzez zastosowanie aparatury kontrolno-pomiarowej do pomiaru temperatury powietrza, spalin, do pomiaru ciśnienia pary oraz do pomiaru ilości dostarczanego powietrza i pary wodnej. Przedmiot wynalazku jest objaśniony za pomocą rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat instalacji z parowym podgrzewaczem powietrza, fig. 2 - schemat instalacji z parowym podgrzewaczem powietrza i z powietrznym podgrzewaczem rurowym, fig. 3 - schemat odmiany instalacji ze spalinowym podgrzewaczem spalin, fig. 4 - schemat odmiany instalacji z wentylatorem podmuchowym zasilanym częścią powietrza gorącego. Instalacja obejmuje obrotowy podgrzewacz powietrza 3 umieszczony w kanale wylotowym spalin 2 na wylocie z kotła 1, do którego jest doprowadzone powietrze z parowego podgrzewacza powietrza 5 poprzez rurociąg 4. Do podgrzewacza 5 jest tłoczone zimne powietrze przez wentylator podmuchowy 6 rurociągiem 7 z wpiętym w ten rurociąg termometrem 8. Wentylator podmuchowy 6 otrzymuje napęd od silnika elektrycznego 9 wyposażonego w falownik 10. Zimne powietrze jest podgrzewane parą wodną doprowadzoną do rurowego podgrzewacza 5 rurociągiem parowym 11, w który jest wpięty zawór regulacyjny 12 w z siłownikiem 12a, przepływomierz 14, manometr 13 oraz termometr 15. Para po przejściu przez podgrzewacz 5 jest odprowadzana do zbiornika kondensatu poprzez rurociąg 16, ręczny zawór odcinająco-regulacyjny 17, termometr 18 i manometr 19 do miejscowego odczytu. Podgrzane powietrze w podgrzewaczu 5 jest przesyłane rurociągiem 4 do obrotowego podgrzewacza 3 poprzez przepływomierz 20 z pomiarem temperatury przez termometr 21, natomiast gorące powietrze z podgrzewacza 3 jest rozdzielane na dwa strumienie, z których jeden jest rurociągiem 22 wprowadzany do kanału spalin 23 poprzez wpięte w rurociąg 22 termometr 24 zawór regulacyjny 25 z siłownikiem 25a oraz przepływomierz 26 do miejscowego odczytu i zdalnego przekazywania pomiarów, natomiast drugi strumień jest kierowany do zasilania gorącym powietrzem palników 27 w komorze spalania kotła 1 poprzez rurociąg 28, zawór regulacyjny 29 z siłownikiem 29a i rurociąg 30. Gorące powietrze jest wprowadzane do kanału spalin 23, w który jest wpięty elektrofiltr 35 do odpylania spalin, wyciągowy wentylator spalin 31, absorber 33 oraz przy wlocie do komina 32 termometr 34 do miejscowego odczytu i zdalnego przekazywania pomiarów. Instalacja jest wyposażona w programowalny sterownik 36 zawierający zespół sygnałów wejściowych Wet, z których sygnał We1 określa wartość temperatury spalin na wlocie do kanału komina 32, sygnał We2 wartość temperatury w kanale wylotowym spalin 2 za podgrzewaczem 3, mierzonej w ciągły sposób przez rosomierz 37 i sygnał We3 wartość temperatury gorącego powietrza mierzoną przez termometr 24, oraz zespół sygnałów wejściowych Wec, z których sygnał wejściowy We4 określa stopień obciążenia cieplnego kotła 1, mierzonego przez miernik 38 mocy bloku 39, sygnał wejściowy We5 określa zawartość CO w spalinach wylotowych z komory kotła 1, mierzoną przez miernik 40 oraz sygnał wejściowy We6 określający zawartość pierwiastka C w lotnym popiele mierzoną przez miernik 41 do ciągłego pomiaru zawartości części palnych w lotnym popiele w kanale wylotowym kotła 1. Programowalny sterownik 36 zawiera zespół sygnałów wyjściowych Wyn, którego sygnał Wy1 określa ilość powietrza podawanego do obrotowego podgrzewacza powietrza 3 poprzez wentylator podmuchowy 6 napędzany silnikiem 9 z falownikiem 10, sygnał Wy2 określa ilość powietrza gorącego wprowadzanego do kanału 23 za elektrofiltrem 35 poprzez zawór regulacyjny 25 z siłownikiem 25a, sygnał Wy3 określa ilość gorącego powietrza podawanego do spalania w kotle 1 poprzez zawór regulacyjny 29 z siłownikiem 29a oraz sygnał Wy4 do siłownika 12a zaworu regulacyjnego 12 pary grzewczej zasilającej parowy podgrzewacz powietrza 5. Ilość doprowadzanego powietrza do kotła 1 jest regulowana wydajnością wentylatora podmuchowego 6 otrzymującego napęd od silnika elektrycznego 9 z regulowaną ilością obrotów przez falownik 10, do którego jest włączony sygnał Wy1 z programowalnego sterownika 36. Obroty silnika elektrycznego 9 wentylatora podmuchowego 6 są regulowane sygnałem wyjściowym Wy1 programowalnego sterownika 36 w zależności od wartości sygnałów wejściowych We4, We5 i We6 do sterownika 36 w tym sygnał

4 4 PL B1 We4 określa stopień obciążenia cieplnego kotła 1, sygnał We5 określa zawartość CO w spalinach wylotowych z komory kotła 1, oraz sygnał We6 określa zawartość pierwiastka C w lotnym popiele. Ilość podawanego powietrza przez wentylator podmuchowy 6 w pierwszej kolejności jest regulowana sygnałem We4 zależnym od mocy bloku 39 a następnie doregulowywana sygnałem We5 aż do osiągnięcia w spalinach tlenku węgla CO poniżej 100 ppm oraz sygnałem We6 aż do osiągnięcia zawartości pierwiastka C w lotnym popiele poniżej 5%. Doprowadzona do obrotowego podgrzewacza powietrza 3 ilość powietrza jest w dużej mierze zależna od składu elementarnego paliwa. Duża zawartość wilgoci, wodoru i siarki w paliwie powoduje wzrost temperatury spalin, przy której zaczyna się wykraplać woda z pary wodnej tworząca z SO 2 lub SO 3 kwas siarkawy lub siarkowy powodujące niskotemperaturową korozję części metalowych przynależnych do instalacji spalania. Temperatura, przy której zaczyna się wyodrębniać woda, zwana krytyczną temperaturą punktu rosy limituje temperaturę wylotową spalin z instalacji kotłowej, która z kolei limituje stratę wylotową zwaną stratą kominową. Strata ta przy określonej ilości spalin zależnych od ilości doprowadzonego powietrza, wyznaczona jest wyłącznie temperaturą wylotową spalin na wylocie z kotła 1 za obrotowym podgrzewaczem powietrza 3. Temperatura za podgrzewaczem 3 równa się krytycznej temperaturze punktu rosy mierzonej w sposób ciągły oraz poprawce temperatury uwzględniającej spadek temperatury na urządzeniach znajdujących się w instalacji spalinowej pomiędzy kanałem wylotowym spalin 2 za obrotowym podgrzewaczem powietrza 3 mierzonym przez rosomierz 37 a wlotem spalin do kanału komina 32 mierzonym przez termometr 34. Pomiar zawartości tlenku węgla CO na wylocie z komory kotła 1 odbywa się w sposób ciągły miernikiem 40, a także w sposób ciągły odbywa się analiza niedopału w lotnym popiele miernikiem węgla 41 umieszczonym w kanale wylotowym spalin 2 za obrotowym podgrzewaczem powietrza 3. Także pomiar temperatury spalin na wylocie z kotła 1 odbywa się w sposób ciągły automatycznym rosomierzem 37 umieszczonym na wylocie z kotła za obrotowym podgrzewaczem powietrza 3. Powietrze zasilające obrotowy podgrzewacz powietrza 3 jest podgrzewane w rurowym podgrzewaczu 5 parą wodną pobieraną rurociągiem 11 z upustu turbiny lub z instalacji pary technologicznej, przy czym ilość przepływającej pary przez podgrzewacz 5 jest regulowana zaworem regulacyjnym 12 z siłownikiem 12a. Stopień otwarcia zaworu regulacyjnego 12 jest określony sygnałem wyjściowym Wy4. Odmiana I instalacji spalania paliw w kotłach energetycznych zawiera powietrzny podgrzewacz spalin 42 wpięty w kanał spalin 23 pomiędzy elektrofiltr 35 i wentylator spalin 31. Podgrzewacz 42 jest zasilany gorącym powietrzem doprowadzonym rurociągiem 22 z obrotowego podgrzewacza powietrza 3. Gorące powietrze po przejściu przez powietrzny podgrzewacz spalin 42 jest rurociągiem 43 kierowane do spalania w komorze kotła 1. Odmiana II instalacji spalania paliw w kotłach energetycznych zawiera wentylator podmuchowy powietrza 44 napędzany silnikiem 45 z falownikiem 46, który poprzez rurociąg 47 tłoczy zimne powietrze do obrotowego podgrzewacza powietrza 48 z pomiarem temperatury przez termometr 47a. Z podgrzewacza 48 gorące powietrze jest kierowane rurociągiem 49 do kolektorów 50 i 51 zasilających palniki 52 w komorze kotła 53, poprzez wpięte w rurociąg 49, zawór odcinający 54, miernik przepływu 5 i termometr 56. Instalacja odprowadzania spalin jest wyposażona w elektrofiltr 57 główny wyciągowy wentylator spalin 58, absorber 59, rurowy podgrzewacz spalin 60 i pomocniczy wentylator wyciągowy spalin 61 połączony rurociągiem 62 z wentylatorem spalin 58, w który jest wpięty zawór regulacyjno- -odcinający 63 z siłownikiem 64. W rurociąg 62 jest wpięte rurowe odgałęzienie 65 z zaworem regulacyjno-odcinającym 66 uruchamianym siłownikiem 66a. Pomocniczy wentylator wyciągowy spalin 61 jest połączony rurociągiem 67 z rurowym podgrzewaczem 60 spalin, a podgrzewacz ten jest połączony z absorberem 59 i z kanałem spalin 68 odprowadzającym spaliny do komina 69. Kanał spalin 68 jest wyposażony w zawór regulacyjno-odcinający 70 i w miernik 71 temperatury spalin do odczytu lokalnego i zdalnego przekazywania wyników umieszczony w kanale spalin 68 bezpośrednio przed wlotem do czopucha komina 69. Do kanału spalin 68 za zaworem regulacyjno-odcinającym 66 jest włączone rurowe odgałęzienie 65 gorących spalin. Programowalny sterownik 72 zawiera zespół wejść Wet, z którego wejście We1 określa wartość temperatury spalin mierzoną termometrem 71 na wlocie do kanału komina 69. Wejście We2 określa wartość temperatury w kanale wylotowym spalin 73 za obrotowym podgrzewaczem 48 powietrza mierzoną w sposób ciągły przez rosomierz 74 oraz sygnał wejściowy We3 określa wartość temperatury gorącego powietrza mierzoną przez termometr 56. Programowalny sterownik 72 zawiera zespół sygnałów wejściowych Wec, z którego sygnał We4 określa stopień obciążenia cieplnego kotła 53, mierzony przez miernik 75 mocy bloku 76, a sygnał We5 określa zawartość tlenku węgla CO w spalinach wylotowych z komory kotła 53, mierzoną miernikiem 77 oraz sygnał wejściowy We6 określa zawartość pierwiastka C w lotnym popiele w kanale wylotowym

5 PL B1 5 spalin 73 poprzez miernik 73a. Programowalny sterownik 72 zawiera także zespół sygnałów wyjściowych Wyn, którego sygnał Wy1 do falownika 46 silnika 45 wentylatora podmuchowego powietrza 44 określa ilość powietrza podawanego do obrotowego podgrzewacza powietrza 48, a sygnał Wy2 podawany do siłownika 64 zaworu regulacyjnego 63 określającego ilość spalin gorących podawanych przez pomocniczy wentylator wyciągowy spalin 61 do rurowego podgrzewacza 60 spalin przepływających z odsiarczania spalin w absorberze 59, natomiast sygnał wyjściowy Wy3 podawany jest do siłownika 66a zaworu regulacyjno-odcinającego 66 kierującego dopływ spalin gorących do kanału spalin 68 chłodnych przepływających przez absorber 59 i rurowy podgrzewacz 60 spalin w celu osiągnięcia przed wlotem do kanału komina 69 temperatury wyższej od temperatury krytycznej punktu rosy. Odmiana III instalacji spalania paliw w kotłach energetycznych zawiera wentylator 78 powietrza podmuchowego wyposażonego w silnik 79 z falownikiem 80 i wpięty w rurociąg ssący 81 połączony z kanałem 82 zimnego powietrza w który jest wpięty zawór regulacyjny 85 z siłownikiem 85a. Rurociąg ssący 81 jest połączony z kanałem 86 gorącego powietrza, w który jest wpięty przepływomierz 87, termometr powietrza 88 oraz zawór regulacyjny 89 z siłownikiem 89a. Kanał 86 jest połączony z kanałem 90 doprowadzającym gorące powietrze do palników pyłowych 91 umieszczonych w komorze spalania kotła 92 poprzez zawór regulacyjny 94 z siłownikiem 94a. Instalacja odprowadzania spalin zawiera elektrofiltr 95, wentylator wyciągowy spalin 96 i absorber 97 połączony kanałem spalin 98 odprowadzającym spaliny z kanału wylotowego spalin 93 na wylocie z kotła 92. W kanał spalin 98 jest wpięty miernik 99 temperatury spalin usytuowany w kanale spalin 98 bezpośrednio przed wlotem do czopucha komina 100. Stopień obciążenia cieplnego kotła 92 jest mierzony przez miernik 102 mocy bloku 103. Powietrze podmuchowe z wentylatora 78 jest podawane rurociągiem 104 do obrotowego podgrzewacza powietrza 106 z pomiarem temperatury przez termometr 105. Pomiar zawartości tlenku węgla CO na wylocie z komory kotła 92 odbywa się w sposób ciągły miernikiem 107. Analiza niedopału odbywa się w sposób ciągły w lotnym popiele miernikiem węgla 109 umieszczonym w kanale wylotowym spalin 93 za obrotowym podgrzewaczem powietrza 106. Temperatura za podgrzewaczem 106 równa się krytycznej temperaturze punktu rosy mierzonej w sposób ciągły rosomierzem 108. Instalacja jest wyposażona w programowalny sterownik 101 zawierający zespoły sygnałów Wet i Wec, z których sygnał wejściowy We1 określa wartość temperatury spalin na wlocie do kanału komina 100, sygnał We2 wartość temperatury w kanale wylotowym spalin 93 mierzonej przez rosomierz 108, sygnał We3 wartość temperatury gorącego powietrza mierzoną przez termometr 88, sygnał We4 określa stopień obciążenia cieplnego kotła 92 mierzonego przez miernik 102, sygnał We5 określa zawartość CO w spalinach wylotowych z komory kotła 92 mierzoną przez miernik 107 oraz sygnał wejściowy We6 określa zawartość pierwiastka C w lotnym popiele mierzoną miernikiem 109. Programowalny sterownik 101 zawiera zespół sygnałów wyjściowych Wyn, którego sygnał Wy1 określa ilość powietrza podawanego do obrotowego podgrzewacza powietrza 106 przez wentylator podmuchowy 78, sygnał Wy2 określa ilość powietrza wprowadzanego do kanału 86, sygnał Wy3 określa ilość gorącego powietrza podawanego do spalania w kotle 92 poprzez zawór regulacyjny 94 z siłownikiem 94a oraz sygnał Wy4 do siłownika 85a zaworu regulacyjnego 85 wpiętego w kanał 82 zimnego powietrza. Zastrzeżenia patentowe 1. Instalacja spalania paliw w kotłach energetycznych, zwłaszcza pyłu węglowego w kotłach pyłowych, oraz paliw ciekłych i gazowych, znamienna tym, że ma parowy podgrzewacz powietrza (5) zasilający obrotowy podgrzewacz powietrza (3) poprzez rurociąg (4) przepływomierz (20) i termometr (21), natomiast parowy podgrzewacz powietrza (5) jest zasilany parą wodną poprzez rurociąg parowy (11) w który są wpięte zawór regulacyjny (12) z siłownikiem (12a), przepływomierz (14), manometr (13) i termometr (15), a z podgrzewacza (3) gorące powietrze jest rozdzielane na dwa strumienie, z których jeden jest rurociągiem (22) wprowadzany do kanału spalin (23) poprzez wpięte w rurociąg (22) termometr (24), zawór regulacyjny (25) z siłownikiem (25a) oraz poprzez przepływomierz (26), zaś drugi strumień jest kierowany do palników (27) w komorze spalania kotła (1) poprzez rurociąg (28) zawór regulacyjny (29) z siłownikiem (29a) i rurociąg (30) przy czym w kanał spalin (23) jest wpięty elektrofiltr (35), wyciągowy wentylator spalin (31), absorber (33) oraz przy wlocie do komina (32) termometr (34) do miejscowego odczytu i zdalnego przekazywania pomiaru, a w kanał wylotowy spalin (2) jest wpięty rosomierz (37) realizujący pomiar temperatury w sposób ciągły, przy czym w kanał spalin (23) pomiędzy elektrofiltr (35) i wentylator spalin (31) jest wpięty podgrzewacz spalin (42) zasilany gorącym powietrzem

6 6 PL B1 doprowadzonym rurociągiem (22) z podgrzewacza (3), z którego powietrze gorące po przejściu przez podgrzewacz (42) jest rurociągiem (43) kierowane do spalania w komorze kotła (1). 2. Instalacja według zastrzeżenia 1, znamienna tym, że w kanał spalin (23) na wlocie do komina (32) jest wpięty termometr (34) otrzymujący sygnał wejściowy (We1) z zespołu sygnałów wejściowych (Wet), który określa wartość temperatury mierzoną termometrem (34), a wartość temperatury w kanale spalin (2) za obrotowym podgrzewaczem (3) mierzona w sposób ciągły przez rosomierz (37) jest określana sygnałem wejściowym (We2) zespołu (Wet), zaś sygnał wejściowy (We3) określa wartość temperatury gorącego powietrza mierzoną przez termometr (24) oraz sygnał wejściowy (We4) zespołu sygnałów wejściowych (Wec) określa stopień obciążenia cieplnego kotła (1) mierzony przez miernik (38) mocy bloku (39) i z zespołu (Wec) sygnał wejściowy (We5) określa zawartość tlenku węgla CO w spalinach wylotowych z komory kotła (1), mierzoną miernikiem 40 oraz sygnał wejściowy (We6) określa zawartość pierwiastka C w lotnym popiele w kanale wylotowym kotła (1), natomiast sygnał wyjściowy (Wy1) zespołu sygnałów wyjściowych (Wyn) określa ilość podawanego powietrza do obrotowego podgrzewacza (3), poprzez wentylator podmuchowy (6), który otrzymuje napęd od silnika elektrycznego (9), zaś drugi sygnał wyjściowy (Wy2) zespołu (Wyn) określa ilość gorącego powietrza wprowadzanego do kanału (23) za filtrem (35) poprzez zawór regulacyjny (25) z siłownikiem (25a) a trzeci sygnał wyjściowy (Wy3) zespołu (Wyn) określa ilość gorącego powietrza podawanego do spalania w kotle (1) poprzez zawór regulacyjny (29) z siłownikiem (29a), natomiast czwarty sygnał wyjściowy (Wy4) zespołu (Wyn) steruje wielkością otwarcia zaworu regulacyjnego (12), poprzez który jest zasilany parą grzewczą parowy podgrzewacz powietrza (5).

7 PL B1 7 Rysunki

8 8 PL B1

9 PL B1 9

10 10 PL B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,00 zł.

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13 PL 217369 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217369 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396507 (51) Int.Cl. F23G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(73) (43) Zgłoszenie ogłoszono: (45) (74) (72) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179686 (13) B1 PL 179686 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA

(73) (43) Zgłoszenie ogłoszono: (45) (74) (72) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179686 (13) B1 PL 179686 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179686 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 304906 (22) Data zgłoszenia: 30.08.1994 (51) IntCl7: B01D 53/81 (43)

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180385 (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180385 (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180385 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314361 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 20.05.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7: B65B 3/00 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161963 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161963 (13) B1 R Z E C Z PO SPO L IT A POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161963 (13) B1 (21) N um er zgłoszenia: 280852 Urząd Patentowy (22) D ata zgłoszenia: 31.07.1989 (51) Int.Cl.5: B01D 53/02 B01D 53/34 R zeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SPALINOWY ABSORBER CIEPŁA PATENT PL 195174 B1

SPALINOWY ABSORBER CIEPŁA PATENT PL 195174 B1 NOWE TECHNOLOGIE WYNALAZKI WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE DOKUMENTACJA WYNALAZKU P 342677 SPALINOWY ABSORBER CIEPŁA PATENT PL 195174 B1 Na wynalazek PL342677 według systematyki WIPO ( Światowa Organizacja Własności

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188394 PL 188394 B1. (54)Sposób i urządzenie do osuszania rdzeni odlewniczych

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188394 PL 188394 B1. (54)Sposób i urządzenie do osuszania rdzeni odlewniczych RZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188394 (21) N um er zgłoszenia: 328933 (22) D ata zgłoszenia: 01.10.1998 (13) B1 ( 5 1 ) IntCl7: F26B 3/00

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 66672 Y1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL HELLFEIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL 66672 Y1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL HELLFEIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL PL 66672 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119736 (22) Data zgłoszenia: 10.02.2011 (19) PL (11) 66672 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179299 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1) Numer zgłoszenia. 313568 (2 2) Data zgłoszenia: 29.03.1996 (51) IntCl7 F04D 29/08 (54)

Bardziej szczegółowo

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła energii dla Polski Konferencja Demos Europa Centrum Strategii Europejskiej Warszawa 10 lutego 2009 roku Skraplanie

Bardziej szczegółowo

Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego

Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego Włodzimierz Błasiak, Profesor* NALCO MOBOTEC EUROPE *Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm Division Energy

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation ZASTOSOWANIE SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE MEMBRANOWE WIELOSPRĘŻYNOWE TYP P5/R5 Z INTEGRALNYM USTAWNIKIEM ELEKTROPNEUMATYCZNYM Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305007 (22) Data zgłoszenia: 12.09.1994 (51) IntCl6: B25J 9/06 B25J

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA Zenon Bonca, Waldemar Targański W rozdziale skrótowo omówiono teoretyczne podstawy działania parowej sprężarkowej pompy ciepła w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu

Bardziej szczegółowo

Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry

Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry 2 Uwaga: skażenie! Wszystkie branże przemysłu stosują sprężone powietrze jako bezpieczny i niezawodny nośnik energii. Jednakże po wytworzeniu w chwili tłoczenia do

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach Polsko Możliwo liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach adach Na podstawie wstępnych audytów w energetycznych 23. 01. 2008 Jerzy Tumiłowicz Specjalista ds. efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa?

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? 14-15.03. 2013 Czeladź Mirosław Semczuk Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. miroslaw.semczuk@arp.com.pl Podstawowy warunek:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 (22) Data zgłoszenia: 10.03.1995 (51) IntCl6: F16K 3/08 F16K

Bardziej szczegółowo

PL 212000 B1. WINDA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 26.11.2007 BUP 24/07. ANDRZEJ KATNER, Warszawa, PL

PL 212000 B1. WINDA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 26.11.2007 BUP 24/07. ANDRZEJ KATNER, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212000 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379699 (51) Int.Cl. B66B 11/08 (2006.01) B66B 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórca wynalazku: (74) Pełnomocnik:

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórca wynalazku: (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178969 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 309810 (22) Data zgłoszenia: 27.07.1995 (51) IntCl7: B65C 11/00 (54)Etykieciarka

Bardziej szczegółowo

UKŁADY KOGENERACYJNE. DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI

UKŁADY KOGENERACYJNE. DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI UKŁADY KOGENERACYJNE. DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI Autor: Andrzej Grzesiek Dorago Energetyka ( Energetyka Cieplna i Zawodowa - nr 5/2010) Obserwując zmiany zachodzące na światowych rynkach

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układy z silnikami tłokowymi zasilane gazem Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY (analiza energetyczna, analiza spalin)

STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY (analiza energetyczna, analiza spalin) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY

Bardziej szczegółowo

Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp.

Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp. 92.0 Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp. Najnowszy analizator spalin firmy Wöhler z sondą na przewodzie 1,7m, z kolorowym wyświetlaczem i menu w języku

Bardziej szczegółowo

Kombinowana sonda KS 1 Czujnik ZrO2 do bezpośredniego wyznaczania zawartości frakcji palnych (CO/H2 ) w spalinach

Kombinowana sonda KS 1 Czujnik ZrO2 do bezpośredniego wyznaczania zawartości frakcji palnych (CO/H2 ) w spalinach APAREX Sp. z o.o. 1/5 OFERTA SPRZĘTU DO OPTYMALIZACJI PROCESU SPALANIA W KOTŁACH WĘGLOWYCH, OLEJOWYCH I GAZOWYCH ZGODNIE Z AKTUALNĄ WIEDZĄ, POWSZECHNIE PRZYJĘTO, ŻE POMIAR ZAWARTOŚCI W SPALINACH O2 I CO,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy SPEED CONTROL Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy Informacje ogólne Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL może być stosowany do sterowania wydajnością pomp

Bardziej szczegółowo

Ogólny zarys automatyzacji rusztowych kotłów wodnych i parowych. IMPACT s.c. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Ogólny zarys automatyzacji rusztowych kotłów wodnych i parowych. IMPACT s.c. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA IMPACT s.c. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA 02-555 Warszawa Al. Niepodległości 177 tel. 825-55-85 fax. 825-79-14 E-mail. impact@impact.com.pl www.impact.com.pl Ogólny zarys automatyzacji rusztowych kotłów wodnych

Bardziej szczegółowo

PL 210507 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL. 02.09.2003, XI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce

PL 210507 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL. 02.09.2003, XI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210507 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 365767 (51) Int.Cl. H01Q 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.03.2004

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo procesowe i niezawodność systemów sterowania i automatyki w przemysłowych instalacjach gazu

Bezpieczeństwo procesowe i niezawodność systemów sterowania i automatyki w przemysłowych instalacjach gazu Bezpieczeństwo procesowe i niezawodność systemów sterowania i automatyki w przemysłowych instalacjach gazu Wymagania zamawiającego zastosowania w praktyce Paweł Szufleński Wrocław, 25-26.04.2013 Co zrobić?,

Bardziej szczegółowo

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A.

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. Program rozwoju dla ENEA Wytwarzanie S.A. zakłada wydłużenie czasu pracy bloków 200 MW do roku 2028. Wdrożono działania mające na celu przedłużenie żywotności

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Peszyński Zakład Sterowania. Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Wydział Inżynierii Mechanicznej

Kazimierz Peszyński Zakład Sterowania. Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Wydział Inżynierii Mechanicznej Kazimierz Peszyński Zakład Sterowania Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Wydział Inżynierii Mechanicznej Sterowanie, Robotyka, Napędy Dr hab. inż. Kazimierz Peszyński, prof. nz. UTP Dr inż. Sylwester

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH. POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIICACH YDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH artość opałowa Laboratorium miernictwa (M 8) Opracował: dr inż. Grzegorz iciak Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec KADM SOLITUONS Sp. z o.o. ul. Sokola 4 39-400 Tarnobrzeg Projekt będzie realizowany przez Gminę Janowiec ze środków pochodzących z

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY. III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r.

SERDECZNIE WITAMY. III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r. SERDECZNIE WITAMY III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r. Czyszczenie kotłów płomieniówkowych i rurowych wymienników ciepła za pomocą technologii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu

Bardziej szczegółowo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo Katalizator spalania DAGAS sp z.o.o Katalizator REDUXCO - wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w różnego rodzaju kotłach instalacji wytwarzających energie

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

Pomiar pompy wirowej

Pomiar pompy wirowej Pomiar pompy wirowej Instrukcja do ćwiczenia nr 20 Badanie maszyn - laboratorium Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, grudzień 2006 r. 1. Wstęp Pompami nazywamy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Multi

System kominowy Schiedel Multi System kominowy Schiedel Multi Opis wyrobu Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw. kotłów

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07. PL 67248 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119538 (22) Data zgłoszenia: 01.12.2010 (19) PL (11) 67248 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

APAREX Sp. z o.o. 1/10 ul. Parczewskiego 24 40 582 Katowice OFERTA HANDLOWA POMIARY AKPIA DLA ENERGETYKI CIEPLNEJ

APAREX Sp. z o.o. 1/10 ul. Parczewskiego 24 40 582 Katowice OFERTA HANDLOWA POMIARY AKPIA DLA ENERGETYKI CIEPLNEJ APAREX Sp. z o.o. 1/10 OFERTA HANDLOWA POMIARY AKPIA DLA ENERGETYKI CIEPLNEJ 1. POMIARY PARAMETRÓW KOTŁOWYCH pomiary temperatur czujnikami pomiary ciśnienia przetwornikami pomiar zawartości tlenu 02 w

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla biogazowni. Pomiary przemysłowe

Rozwiązania dla biogazowni. Pomiary przemysłowe Pomiary przemysłowe wydanie luty 2013 Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów Introl Sp. z o.o. 40-519 Katowice, ul. Kościuszki 112 tel.: +48 32 789 00 00, fax: +48 32 789 00 10 e-mail: introl@introl.pl,

Bardziej szczegółowo

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie pompy ciepła - 1 -

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie pompy ciepła - 1 - Katera Silników Spalinowych i Pojazów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Baanie pompy - - Wstęp teoretyczny Pompa jest urzązeniem eneretycznym, które realizuje przepływ w kierunku wzrostu temperatury. Pobiera ciepło

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnice Kurtyny powietrzne

Nagrzewnice Kurtyny powietrzne Nagrzewnice Kurtyny powietrzne Nagrzewnice wodne Nagrzewnice gazowe Kurtyny standardowe Kurtyny przemysłowe Spis treści: Nagrzewnice wodne 4 Nagrzewnice gazowe 6 Kurtyny standardowe 10 Kurtyny przemysłowe

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

PL 216136 B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL 27.09.2010 BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 216136 B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL 27.09.2010 BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 216136 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216136 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387552 (22) Data zgłoszenia: 19.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ORLAN SUPER. Zgodnoœæ z norm¹ EN 303-5

ORLAN SUPER. Zgodnoœæ z norm¹ EN 303-5 Zgodnoœæ z norm¹ EN 0-5 02. Kotły zgazowujące drewno Podstawowe informacje Dostępne moce [kw] 8 25 40 60 80 96 0 Paliwo drewno brykiet Zastosowanie dom jednorodzinny dom wielorodzinny obiekty przemys³owe

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. WYNALAZKÓW, WZORÓW UŻYTKOWYCH, ZNAKÓW TOWAROWYCH na obszarze RP na rzecz POSTEOR/Sopot, POSTEOR/Gdańsk

WYKAZ. WYNALAZKÓW, WZORÓW UŻYTKOWYCH, ZNAKÓW TOWAROWYCH na obszarze RP na rzecz POSTEOR/Sopot, POSTEOR/Gdańsk WYKAZ WYNALAZKÓW, WZORÓW UŻYTKOWYCH, ZNAKÓW TOWAROWYCH na obszarze RP na rzecz POSTEOR/Sopot, POSTEOR/Gdańsk WYNALAZKI 1. Układ wagi przepływowej, zwłaszcza do ważenia materiałów sypkich Nr patentu 116220

Bardziej szczegółowo

VarioDry SPN 0003-0063

VarioDry SPN 0003-0063 Technologie VarioDry Osuszania SPN 0003-0063 Membranowy Osuszacz Powietrza VarioDry SPN 0003-0063 GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI: Bardzo niskie straty powietrza Lekka konstrukcja 9 typów o dopuszczalnym przepływie

Bardziej szczegółowo

PL 204370 B1. Moduł pomiarowy wielokrotnego użytku do pomiaru temperatury wewnątrz konstrukcji budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa,PL

PL 204370 B1. Moduł pomiarowy wielokrotnego użytku do pomiaru temperatury wewnątrz konstrukcji budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204370 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 365980 (22) Data zgłoszenia: 08.03.2004 (51) Int.Cl. G01K 1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

zabezpieczyć antykorozyjnie. Przed malowaniem oczyścić strumieniem ściernym do Sa2 1/2 (PN-EN ISO 8501-1: 2008).

zabezpieczyć antykorozyjnie. Przed malowaniem oczyścić strumieniem ściernym do Sa2 1/2 (PN-EN ISO 8501-1: 2008). ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNOUŻYTKOWY BUDOWY SYSTEMÓW ODPYLANIA KOTŁÓW KW1 I KW2 I. Wymagane parametry techniczne: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie instalacji odpylania

Bardziej szczegółowo

Rozwój zaawansowanych systemów sterowania agregatów wody lodowej

Rozwój zaawansowanych systemów sterowania agregatów wody lodowej Rozwój zaawansowanych systemów sterowania agregatów wody lodowej 2 POLISH +402200110 wer. 1.0-01.03.2006 Poniższe opracowanie pozwala kompletnie zdefiniować pracę chillera, wyposażonego w sprężarkę inwerterową

Bardziej szczegółowo

8,7 94,0 kw GAZOWA NAGRZEWNICA POWIETRZA Z NADMUCHEM BEZPOŚREDNIM

8,7 94,0 kw GAZOWA NAGRZEWNICA POWIETRZA Z NADMUCHEM BEZPOŚREDNIM GZOW GRZEWI OWIETRZ Z DUHE EZOŚREDI 8,7 94,0 ZSTOSOWIE W: magazynach halach przemysłowych obiektach handlowych halach widowiskowych świetlicach i salach spotkań siłowniach i klubach fitness salach gimnastycznych

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny w. Centrum Efektywności Energetycznej. Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny w. Centrum Efektywności Energetycznej. Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej. Polsko Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej Audyt energetyczny w zakładzie adzie przemysłowym Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej przy wsparciu Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 167286 B1 E 0 4 G 3/14

(13) B1 PL 167286 B1 E 0 4 G 3/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167286 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 291955 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 04.10.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E04G 1/22 E 0

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Od Autora 1. Układy zasilania gazem ziemnym 1.1. Wprowadzenie 1.2. Gaz ziemny 1.3. Podział sieci gazowych 1.4. Układy zasilania miast

Spis treści: Od Autora 1. Układy zasilania gazem ziemnym 1.1. Wprowadzenie 1.2. Gaz ziemny 1.3. Podział sieci gazowych 1.4. Układy zasilania miast Spis treści: Od Autora 1. Układy zasilania gazem ziemnym 1.1. Wprowadzenie 1.2. Gaz ziemny 1.3. Podział sieci gazowych 1.4. Układy zasilania miast 1.5. Zasilanie zespołów budynków mieszkalnych 1.6. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny?

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaka może być największa moc cieplna kolektora słonecznego Jaka jest różnica pomiędzy mocą kolektora płaskiego, a próżniowego? Jakie czynniki zwiększają moc

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176571 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176571 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176571 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307998 (22) Data zgłoszenia: 03.04.1995 (51) IntCl6: G01L1/24 B25J

Bardziej szczegółowo

PL 208997 B1. Zespół przyłączeniowy mieszkaniowych stacji ciepła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. ANTONI ASKALDOWICZ, Szczecin, PL

PL 208997 B1. Zespół przyłączeniowy mieszkaniowych stacji ciepła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. ANTONI ASKALDOWICZ, Szczecin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208997 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369983 (51) Int.Cl. F24D 19/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.09.2004

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO. (PROTOTYP)

STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO. (PROTOTYP) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel/fax (48 32) 253 51 55; 253 72 81; 0501 052 979 www.pie.pl e-mail : pie@pie.pl BOŚ S.A. O/Katowice 53 1540 1128 2001 7045 2043 0001 Katowice, 15.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 294390 (22) D ata zgłoszenia: 28.04.1992 (51) IntCl6: B21D 35/00 (54)

Bardziej szczegółowo

Wnioski z audytów - liwości ograniczania energochłonno typowych instalacji i urządze

Wnioski z audytów - liwości ograniczania energochłonno typowych instalacji i urządze Wnioski z audytów - możliwo liwości ograniczania energochłonno onności typowych instalacji i urządze dzeń przemysłowych 3. 03. 2009 Jerzy Tumiłowicz Specjalista ds. efektywności energetycznej Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

Instalacje ogrzewcze w budynkach. projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje ogrzewcze w budynkach. projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania Instalacje ogrzewcze w budynkach. projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania Co zawiera norma PN-EN 12828:2006? W niniejszym artykule przedstawiono wybrane fragmenty normy PN-EN 12828, która

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 Osuszacze powietrza typu OP 130 firmy IGLOO to wysokosprawne profesjonalne kompaktowe urządzenia do usuwania wilgoci i osuszania powietrza w zamkniętych

Bardziej szczegółowo

BEKO TECHNOLOGIES. Kompletny, szybki i profesjonalny serwis. Pełna diagnostyka systemów uzdatniania spręŝonego powietrza

BEKO TECHNOLOGIES. Kompletny, szybki i profesjonalny serwis. Pełna diagnostyka systemów uzdatniania spręŝonego powietrza BEKO TECHNOLOGIES SERWIS Diagnostyka i pomiary Kompletny, szybki i profesjonalny serwis Pełna diagnostyka systemów uzdatniania spręŝonego powietrza Prace diagnostyczne osuszaczy ziębniczych Prawidłowy

Bardziej szczegółowo

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego do zastosowań w układzie mchp G. Przybyła, A. Szlęk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

PL 217293 B1. SAVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Zgorzelec, PL

PL 217293 B1. SAVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Zgorzelec, PL PL 217293 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217293 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383052 (22) Data zgłoszenia: 31.07.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Autor: prof. dr hab. inż. Adam Hernas, Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska ( Nowa Energia 5-6/2013) Rozwój krajowej energetyki warunkowany

Bardziej szczegółowo

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA Kompaktowa zabudowa Sprężone powietrze to coś więcej niż tylko sprężanie Sprężone powietrze jest niezbędnym nośnikiem energii we wszystkich gałęziach przemysłu.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1651092. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740713.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1651092. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740713. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1692 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.04 04740713. (97)

Bardziej szczegółowo

Nowości prawie w zasięgu ręki. ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88

Nowości prawie w zasięgu ręki. ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88 Nowości prawie w zasięgu ręki ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88 Tematyka prezentacji Kierunki rozwoju automatyki przemysłowej opartej na sprężonym powietrzu, mające na celu: pełne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

MPEC ; 87 500 ; 2 (0-54) 280-34-32 7 PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE ELEKTROCIEPŁOWNI

MPEC ; 87 500 ; 2 (0-54) 280-34-32 7 PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE ELEKTROCIEPŁOWNI Załącznik nr 7 PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE ELEKTROCIEPŁOWNI Przedmiotem projektu jest modernizacja ciepłowni miejskiej poprzez wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA PRODUCENTÓW NISKOEMISYJNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH I KWALIFIKOWANYCH PALIW STAŁYCH PRZY POLSKIEJ IZBIE EKOLOGII

PLATFORMA PRODUCENTÓW NISKOEMISYJNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH I KWALIFIKOWANYCH PALIW STAŁYCH PRZY POLSKIEJ IZBIE EKOLOGII PIE/ 31.10 /2013 Katowice, 31 października 2013r Uwagi do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie drewnem 15-40

Ogrzewanie drewnem 15-40 Ogrzewanie drewnem 15-40 Kompetencja to nasz sukces... HERZ Armaturen GmbH Informacje o firmie Założona w 1896 roku firma Herz jest aktywna na rynku już od ponad 110 lat i pod tym względem nie ma sobie

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 3 1 9 9 1 6 (22) Data zgłoszenia: 09.05.1997 (5 1) IntCl7: A63B 21/06

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie powietrzne i wentylacja

Ogrzewanie powietrzne i wentylacja NOWOŚĆ LEO Ogrzewanie powietrzne i wentylacja System FLOWAIR LEO w nowej odsłonie KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FLOWAIR posiada kompletny system ogrzewania i wentylacji obiektów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu 3 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11 Motronic... 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu Motronic.. 11 1.2. Algorytm pracy sterownika w silniku benzynowym

Bardziej szczegółowo

RODZAJE OGRZEWAŃ. (grawitacyjne)

RODZAJE OGRZEWAŃ. (grawitacyjne) RODZAJE OGRZEWAŃ Ogrzewania (grawitacyjne) powietrzne 1 kocioł, 2 komin, 3 dopływ powietrza zewnętrznego, 4 kanał nawiewny, 5 dopływ powietrza ciepłego do pomieszczeń, 6 usuwanie powietrza ochłodzonego

Bardziej szczegółowo