I. Postanowienia Strategii Rozwoju Gminy i powody zaproszenia inwestora.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Postanowienia Strategii Rozwoju Gminy i powody zaproszenia inwestora."

Transkrypt

1 Złoty Stok Rada Miejska w Złotym Stoku Dotyczy: stanowiska Burmistrza Złotego Stoku w sprawie rezygnacji przez Radę Miejską z realizacji najbardziej kluczowego przedsięwzięcia w historii Gminy samorządowej tj. eksploatacji granodiorytu nieopodal m. Chwalisław. KaŜdy doświadczony samorządowiec wie, Ŝe nigdy nie powinno podejmować się decyzji pod presją, ze strachu czy ze względów populistycznych zwłaszcza w sprawach, których konsekwencje i to dobitnie, odczuwać będą inni i to przez wiele lat. Władza to nie tylko przywilej stanowienia prawa czy podejmowania decyzji, ale przede wszystkim ponoszenia za nie odpowiedzialności. Dlatego teŝ podejmowanie decyzji powinno mieć miejsce po pełnej analizie wszystkich argumentów. Podejmowanie decyzji w oparciu o jednostronne i niejednokrotnie tendencyjne a nawet nieprawdziwe argumenty jest niedopuszczalne. KaŜda decyzja, tak moja, jak i Państwa, wywołuje określone skutki prawne i finansowe oraz w istotny sposób kształtuje rzeczywistość i wizerunek Gminy. Jako Burmistrz Miasta mam prawny i moralny obowiązek zapoznać Państwa z konsekwencjami Waszych, wzajemnie sprzecznych decyzji z grudnia 2011 i maja 2012 roku, dotyczących planowej inwestycji wydobycia granodiorytu nieopodal miejscowości Chwalisław. I. Postanowienia Strategii Rozwoju Gminy i powody zaproszenia inwestora. Temat wydobywania granodiorytu nieopodal miejscowości Chwalisław to temat nie nowy i do maja b.r. aktualny. Realizacja tego przedsięwzięcia pozostawała w pełnej zgodności ze społecznym oczekiwaniem, uchwalonym w Strategii Rozwoju Gminy. W ciągle obowiązującej Strategii z 2004 roku w R. III.1. MISJA I WIZJA GMINY ZŁOTY STOK czytamy: UwaŜamy, Ŝe najlepszym sposobem na osiągnięcie zrównowaŝonego rozwoju gminy Złoty Stok jest stworzenie warunków do optymalnego wykorzystania jej wszystkich atutów i moŝliwości. Znając większość z nich pragniemy, by mieszkańcy Gminy budowali swoją przyszłość w oparciu o rozwój turystyki i wypoczynku oraz przedsiębiorczość wykorzystując w pełni walory naturalne i potencjał społeczno - gospodarczy. Wiodącą rolę w tym procesie mają do spełnienia władze gminy, których zadanie polega na stworzeniu warunków do realizacji potrzeb i aspiracji mieszkańców oraz wyzwań strategicznych określonych w niniejszym dokumencie. W R.III.2. CHARAKTERYSTYKA GMINY - SYNTEZA UWARUNKOWAŃ, PUNKT WYJŚCIA w ppkt.4. Funkcje gminy Złoty Stok czytamy: 1

2 Funkcje jednostek samorządowych określane są na podstawie ich walorów naturalnych, tradycji i uwarunkowań historycznych oraz aktywności ich mieszkańców, w zgodności ze strefami zróŝnicowanej polityki przestrzennej (pasma rozwoju) jednostek samorządowych wyŝszego szczebla. Na tej podstawie dla gminy Złoty Stok wyróŝniono następujące funkcje (tab 3): 1) wielofunkcyjne obszary osadnicze 2) przemysłowa, usługowa i drobnej wytwórczości 3) turystyczna i wypoczynkowa 4) gospodarki leśnej 5) rolnicza 6) eksploatacji surowców mineralnych 7) ochrony środowiska przyrodniczego. Tab. 3. Funkcje jednostek osadniczych gminy Złoty Stok. Jednostka osadnicza Funkcja podstawowa Funkcja nadrzędna Chwalisław wielofunkcyjny obszar osadniczy turystyczna i wypoczynkowa rolnicza gospodarki leśnej eksploatacji surowców mineralnych ochrony przyrodniczego środowiska III.2.8. Zasoby surowcowe Gminy Tab. 5. Udokumentowane złoŝa kopalin w kat. C2. Lp. ZłoŜe Kopalina Zasoby bilansowe Kolizyjność złóŝ 1 Chwalisław granodioryt tys. Mg eksploatacja konfliktowa* 2 Złoty Stok Łupki krystaliczne 1673 tys. Mg eksploatacja konfliktowa** 3 Złoty Stok rudy arsenu arsenu złota tys. Mg 20-25,5 tys. Mg 1987 kg eksploatacja konfliktowa*** Złoty Stok ceramika budowlana 820 m 3 eksploatacja konfliktowa**** * Eksploatacja problematyczna ze względu na występowanie w obrębie: ŚnieŜnickiego Parku Krajobrazowego i na obszarze lasów wodo- oraz glebochronnych. Strategia Rozwoju Gminy to najwaŝniejszy dokument, w którym wyznacza się jej kierunki rozwoju. Był on tworzony przy aktywnym udziale społeczności Gminy, w tym mieszkańców miejscowości Chwalisław. Jednym z jej elementów jest wykorzystywanie walorów i bogactw naturalnych w tym eksploatację surowców mineralnych. Z tabeli udokumentowanych złóŝ kopalin wynika jednoznacznie, Ŝe w pełni zasadna jest eksploatacja granodiorytu ze względu na duŝą zasobność złoŝa (ok. 41 mln ton) jak i ze względu na eksploatację o najmniej konfliktowym charakterze, co zostało dodatkowo potwierdzone w prowadzonych rozmowach z Parkiem Krajobrazowym i Nadleśnictwem. 2

3 Tym samym eksploatacja ta nie narusza walorów środowiska naturalnego a nawet go wzbogaca, o czym w pkt. III. Planowane przedsięwzięcie, jak Ŝadne inne, wpisuje się aŝ w trzy podstawowe funkcje jakie w Strategii Rozwoju Gminy, Mieszkańcy i Rada Miejska przypisała. Państwa decyzja jest naruszeniem najistotniejszych załoŝeń, najbardziej podstawowego dokumentu Gminy Strategii Jej Rozwoju. Podczas Sesji Rady Miejskiej w listopadzie 2011 roku temat wydobycia granodiorytu powrócił. Na wyraźne Państwa oczekiwanie pozyskania inwestora na złoŝa w Chwalisławiu inwestora sprowadziłem. Przypomnę, Ŝe jednogłośnie uznaliście, Ŝe naleŝy zaprosić zainteresowanego wydobyciem granodiorytu inwestora i rozwaŝyć moŝliwość wydobycia złóŝ granodiorytu w Chwalisławiu (vide; protokół z Sesji). Następnie na następnej Sesji, po dokonanej prezentacji koncepcji wydobycia granodiorytu przez inwestora i po dyskusji Państwo jednogłośnie ( 15 głosów za ) wyraziliście pozytywną opinię do wszczęcia procedury opracowania zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Złoty Stok, pod kątem eksploatacji złóŝ granodiorytu na tym terenie. Jedynym warunkiem postawionym w stanowisku Rady, było przedstawienie przez inwestora rozwiązania transportu urobku, w sposób jak najmniej uciąŝliwy dla mieszkańców Chwalisławia. Z wiedzy którą posiadam, Inwestor rozwaŝał moŝliwość modernizacji istniejącej drogi transportu rolnego łączącej środkową część wioski z drogą krajową nr 46, z zastosowaniem nawierzchni bitumicznej. Tym samym powstać miała nowa droga na uŝytek transportu osobowego, nie kolidującego z transportem urobku. II. Wymierne straty finansowe dla budŝetu Gminy. Dzisiaj, w świetle wprowadzonych obostrzeń mocno dyscyplinujących finanse publiczne, nakładania na samorządy kolejnych zadań bez naleŝytego zabezpieczenia finansowego, wygra ten, który umiejętnie wykorzysta posiadane zasoby, kierować się będzie zdroworozsądkową ekonomią i nie będzie działać w sytuacji zastraszenia czy dla populizmu. Strach i populizm ekonomii ani właściwej analizie problemu nie sprzyja. Stanowisko Rady wyraŝone podczas obrad w maju b.r. to powaŝny cios równieŝ w przyszłe finanse Gminy. Eksploatacja złóŝ granodiorytu to niespotykane dotychczas dochody do budŝetu Gminy przez co najmniej kilkanaście lat. Tylko z tytułu podatku i tylko z eksploatowanego terenu, Gmina rocznie otrzymywać mogła w granicach 1,2 1,7 mln złotych (zaleŝy od wielkości wydobycia). W 2011 roku plan całych dochodów Gminy z tytułu podatków i opłat to niespełna 1,5 mln. Nie wiem, czy Państwo jesteście świadomi, Ŝe w sposób bardzo istotny zredukowaliście przyszłe bieŝące dochody Gminy, co przy ciągle rosnących wydatkach bieŝących, powstających wskutek coraz większych obciąŝeń samorządów przez Państwo, skutkować będzie nie tylko ograniczeniem moŝliwości inwestycyjnych Gminy, czy nawet całkowicie je udaremni, ale równieŝ moŝe nie pozwolić na zachowanie ustawowo wymaganych wskaźników finansowych, w tym nieprzekraczania wydatków bieŝących w stosunku do dochodów bieŝących. III. Ograniczenie moŝliwości rozwojowych miejscowości Chwalisław. Nie tylko wydobycie granodiorytu wpisane zostało w Strategię Rozwoju Gminy ale równieŝ działania słuŝące rozwojowi turystyki i wypoczynku. Bardzo istotne są załoŝenia rekultywacyjne po zakończeniu eksploatacji granodiorytu. Po kilkunastoletniej eksploatacji, w miejscu tym powstać miało kilkudziesięciohektarowe jezioro. Nie kwiatki i nie ptaszek 3

4 dadzą rozwój miejscowości Chwalisław. Kwiatki i ptaszek (derkacz), były, są i będą. Nie ma dla nich Ŝadnego zagroŝenia. To powstałe jezioro i z nim związane ośrodki rekreacyjne i tereny wypoczynkowe oŝywią wieś na miarę Głębinowa czy Skorochowa a ludziom stworzy kolejne miejsca pracy i źródła zarobkowania. IV. Ograniczenie moŝliwości rozwojowych turystyki w miejscowości Złoty Stok. Uruchomienie eksploatacji kamieniołomu nieodzownie wiązało się z odtworzeniem trasy kolejowej relacji Złoty Stok Kamieniec Ząbk.. Inwestor, o czym Rada była informowana, planował budowę rampy przeładunkowej na wysokości miejscowości Płonica oraz planował odtworzyć całą linię kolejową Złoty Stok Kamieniec Ząbk.. Z tym wiąŝą się kolejne miejsca pracy i podatki dla Gminy, których w związku z Państwa decyzją nie będzie. Kolejną wymierną stratą, będącą wynikiem Państwa decyzji, to groźba rzeczywistej likwidacji linii kolejowej. Wiadomym Państwu było, bo sam Was o tym informowałem, Ŝe warunkiem przekazania na rzecz Gminy nieruchomości tj. działek i znajdującej się na nich linii kolejowej jest utrzymanie/uruchomienie przewozów. To gwarantował nam inwestor. Co więcej? Na trasie Złoty Stok Kamieniec Ząbk. w dni świąteczne i weekendy kursować miała kolejka turystyczna i odbywać się miały przejazdy i zawody drezynowe. To kolejna, niezwykle cenna turystycznie atrakcja Gminy, która mogła powstać, nie kolidująca z transportem urobku. Realizacji tego oraz utworzenia w Złotym Stoku Izby Pamięci Złotostockiej Kolei podjęło się współpracujące od kilku lat z Gminą Stowarzyszenie Semafor. Co nas czeka: Dzięki stanowisku Złotostockiej Rady Miejskiej nie dojdzie do odtworzenia przewozów. Tym samym gminom Złoty Stok i Kamieniec Ząbk. PKP nie będą mogły przekazać nieruchomości gruntowych z torami. Szyny i podkłady mogą zostać rozebrane. Tym samym nie będzie kolejnej atrakcji turystycznej a dotychczasowe prace jakie Gmina wykonywała celem utrzymania we właściwym stanie torowiska, mogą pójść na marne. IV. Wzrost bezrobocia zamiast nowych miejsc pracy. Z kaŝdą inwestycją w mniejszym lub większym zakresie łączą się nierozerwalnie nowe miejsca pracy. Planowana do realizacji inwestycja to nie tylko moŝliwość zatrudnienia w mogących powstać kamieniołomach nieopodal miejscowości Chwalisław, ale przede wszystkim, w przewidywanym przez inwestora powstaniem zakładu produkującego z wydobywanego kamienia materiały drogowe i budowlane (krawęŝniki, płyty chodnikowe, płytki, kostka itp.) oraz odtworzeniem linii kolejowej Złoty Stok Kamieniec Ząbk. i z nim związanym zatrudnieniem nie tylko dla obsługi ruchu towarowego, ale równieŝ zatrudnienia w zakresie obsługi ruchu turystycznego. RozwaŜano moŝliwość uruchomienia Zakładu produkcyjnego na nieuŝytkowanych dotychczas nieruchomościach dawnych ZTiF a w przypadku braku uzgodnienia z właścicielem, na terenie wskazanym przez Gminę. Kolejne miejsca pracy to drobne firmy kamieniarskie, które zawsze powstają przy uruchomianych kopalniach ( drobna wytwórczość, kamieniarstwo artystyczne, nagrobki). Tym samym, niemała liczba osób, obecnie będących na garnuszku Gminy mogłaby mieć pracę, jak równieŝ Gmina miałaby większy udział w podatku dochodowym od tych zatrudnionych osób fizycznych. Do tego dochodzą podatki od kamieniołomu, od zakładu produkcyjnego, od firm drobnej wytwórczości i od linii kolejowej w sumie moŝe nawet 2 mln. zł rocznie. Nawet za najlepszych lat świetności Zakładów Tworzyw i Farb Gmina nie otrzymywała chociaŝby połowy tej kwoty. 4

5 V. Budowanie wizerunku gminy niewiarygodnej i nieprzyjaznej inwestorom. Gmina Złoty Stok zarówno za 2007 rok, jak i za 2010 uzyskała tytuł Gminy Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Tytuł ten otrzymuje się spełniając szereg wymogów w tym za: przyjazność względem inwestorów i biznesu, kreowanie pozytywnego wizerunki skutecznych władz samorządowych, promocję współpracy pomiędzy biznesem a gminami przyjaznymi dla inwestorów, rzetelność i uczciwość w relacjach z inwestorami i przedsiębiorcami. Państwa decyzja jest zaprzeczeniem powyŝszym zasadom i przekreśleniem wielu lat pracy urzędników, nad kreowaniem naszej Gminy jako przyjaznej inwestorom. Nie jesteśmy pępkiem świata i inwestorzy nie stoją w kolejce by wejść na złotostocki rynek. Nie jesteśmy teŝ jedynymi posiadaczami granodiorytu. Jest jego pod dostatkiem, nawet w gminach sąsiednich. Dzisiaj wszystkie samorządy o inwestorów zabiegają a największe szanse mają te, które inwestora, nawet najmniejszego, traktują powaŝnie i Ŝyczliwie. Nie moŝna szczycić się tytułem Gmina Fair Play gdzie inwestorowi pierw wyraŝa się zgodę na realizację inwestycji, by za parę miesięcy pogonić go z Gminy. RównieŜ w roku bieŝącym Gmina Złoty Stok uzyskała nominację do tytułu Gmina Fair Play za 2011 rok, ale w takim stanie rzeczy musimy z konkursu zrezygnować. Szanowni Radni: Całą zaistniałą sytuację oceniam jednoznacznie: ignorowanie postanowień Strategii Rozwoju Gminy, niekonsekwencja Rady Miejskiej, niepowaŝne traktowanie inwestora przez tę Radę, wymierne straty finansowe dla budŝetu Gminy, ograniczenie moŝliwości rozwojowych miejscowości Chwalisław i Złotego Stoku, wzrost bezrobocia, zamiast nowych miejsc pracy w Gminie, zaprzeczenie zasadom Gminy Fair Play i przekreślenie wieloletniej pracy urzędników nad kreowaniem Naszej Gminy, jako przyjaznej inwestorom, wyraźny sygnał dla środowiska biznesu o nieprzyjazności i lekcewaŝącym stosunku Gminy Złoty Stok względem potencjalnych inwestorów. Mam dziwne wraŝenie, Ŝe część Radnych nie rozumie, Ŝe budŝet Gminy z jednej strony składa się z wydatków a z drugiej z dochodów, w tym dochodów z podatków. Nie moŝna Ŝądać realizacji czegokolwiek w sytuacji, gdy nie będzie na nie zabezpieczenia finansowego. Tym bardziej nie naleŝy tego oczekiwać, gdy swoimi decyzjami pozbawia się gminy dochodów a ludzi miejsc pracy. To tak, jakby kaŝdy z nas chciał dobrze zarabiać, byleby nie musiał pracować. Nie da się niebytu zamienić w dobrobyt. Mając niepowtarzalną szansę bycia Gminą bogatą, pozostaniemy nadal w gronie gmin zasilanych tzw. janosikowym a nasi bezrobotni zamiast do pracy, pielgrzymować będą do OPS po zasiłki. Dzisiaj, nie naleŝy mówić Ŝe przecieŝ nic się nie stało, bo dla Gminy i Jej Mieszkańców stało się wiele niedobrego. Zapewne granodioryt inwestor będzie wydobywał, ale juŝ poza granicami Naszej Gminy. To tamta Gmina będzie miała niemałe podatki i to w tamtej Gminie Mieszkańcy dostaną pracę. Zapewne w głębi serca juŝ dziękują nam, Ŝe pogoniliśmy inwestora. Burmistrz Złotego Stoku Stanisław Gołębiowski 5

1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec

1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec Załącznik do uchwały Nr IX/43/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 lipca 2007r 1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec Gmina Waganiec znajduje się w trudnym połoŝeniu społeczno-gospodarczym. NajwaŜniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Polish language version

Polish language version by the European Union Project part-financed BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes The Republic of POLAND Polish language version II System planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 Kluczbork, 2014 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Przesłanki opracowania Strategii oraz Metodologia Prac 5 1.2. Badania ankietowe 6 2. DIAGNOZA GMINY

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 1. WSTĘP... 2 2. CO OD KOGO ZALEśY? UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA POZIOMIE LOKALNYM...

Bardziej szczegółowo

Rozwój przestrzeni jako jeden z czynników sukcesu gminy

Rozwój przestrzeni jako jeden z czynników sukcesu gminy Artykuł wygłoszony na konferencji naukowej i opublikowany [w] Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne Nr 2, Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014 1. WPROWADZENIE 2 2. DIAGNOZA STANU I TENDENCJE ROZWOJU MIASTA 6 2.1. DIAGNOZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 6 2.1.1. DIAGNOZA W SFERZE GOSPODARCZEJ 8 2.1.2. DIAGNOZA W SFERZE OCHRONY ŚRODOWISKA 12 2.1.3. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018 GRUDZIEŃ 2007 Spis treści Wprowadzenie... 3 CZĘŚĆ I. DIAGNOZA UKŁADU LOKALNEGO...7 1. Sfera przestrzenna... 7 1.1 PołoŜenie i komunikacja...7

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013 Wrocław, marzec 2008 AUDYT POTENCJAŁU MARKI Dla Miasta Sieradza WSTĘP DuŜa konkurencja miedzy miastami w dostępie do zewnętrznych zasobów: inwestycji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa na lata 2000-2006...5

WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa na lata 2000-2006...5 MAŁOPOLSKA 2015 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 Projekt 22/09/2005 1 Spis treści: WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL JARPOL ENTERPRISE WWW.JARPOL.NET.PL SZTUKA PREZENTACJI Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk 2010 0 2-7 3 8 W A R S Z A W A, U L. D O M I N I K A Ń S K A 4 2 Szkolenie dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADOMSKO

STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADOMSKO UNIGLOB S.C. ul. Narutowicza 5/39, 98-100 Łask tel./fax 0-43-675-24-56 STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADOMSKO Radomsko Łask, lipiec 2000 r. I. Wstęp STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADOMSKO 2 I. Wstęp I. WSTĘP Ostatnio

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy Dywity do 2020 r.

Strategia rozwoju Gminy Dywity do 2020 r. Dokument powstał na zlecenie: Urzędu Gminy Dywity w oparciu o uspołecznioną diagnozę i warsztaty strategiczne Wojciech Dziemianowicz Paulina Nowicka Jacek Szlachta Katarzyna Szmigiel Julita Łukomska Anna

Bardziej szczegółowo

onkurencyjność ojalność wobec partnerów zyste środowisko równoważony rozwój uropejskie standardy

onkurencyjność ojalność wobec partnerów zyste środowisko równoważony rozwój uropejskie standardy onkurencyjność ojalność wobec partnerów fektywność zyste środowisko równoważony rozwój uropejskie standardy spółdziałanie 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 I. ORGANIZACJA I ZASADY PRACY NAD STRATEGIĄ...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA Załącznik do uchwały Nr IX/56/2003 Rady Powiatu w śninie z dnia 30 października 2003r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA POWIATU śnińskiego śnin,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Nr ewid. 33/2008/P07052/KGP KGP/41012/07 Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do planu zaopatrzenia Gminy Czorsztyn w ciepło, energię elektryczną i gaz

ZałoŜenia do planu zaopatrzenia Gminy Czorsztyn w ciepło, energię elektryczną i gaz ZałoŜenia do planu zaopatrzenia Gminy Czorsztyn w ciepło, energię elektryczną i gaz Opracował: mgr inŝ. Andrzej Jurkiewicz Zespół współpracujący: dr inŝ. Zbigniew Jan Schmiegel mgr inŝ. Paweł Kucharczyk

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ Organizacja prac nad strategią system komunikacji i udział mieszkańców w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY ALWERNIA NA LATA 2008 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY ALWERNIA NA LATA 2008 2015 Załącznik do Uchwały Rady Miasta i Gminy Alwernia z dnia STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY ALWERNIA NA LATA 2008 2015 ALWERNIA, KWIECIEŃ 2008 1 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP - CELE, ŹRÓDŁA I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY PAŁECZNICA KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO. Wykonawca:

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY PAŁECZNICA KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO. Wykonawca: STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY PAŁECZNICA KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO Wykonawca: EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego 25 604 Kielce, ul. Szkolna 36 A

Bardziej szczegółowo