REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE"

Transkrypt

1 Zał nr 1 do uchwały nr 1/21/Z/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r Zmieniony uchwałą Zarządu uchwała nr 42/Z/2013 Zmieniony uchwałą nr 23/Z/2013 z dnia Zmieniony uchwałą nr 8/Z/2014 z dnia Zmieniony uchwała 17 /2012/Z z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE Grębocin 20 kwietnia 2012 r.

2 Spis Treści 1. Postanowienia ogólne Struktura organizacyjna Banku Zadania jednostek i komórek organizacyjnych Zarząd i stanowiska kierownicze Zasady współpracy jednostek i komórek organizacyjnych Postanowienia końcowe Strona 2

3 1. Postanowienia ogólne 1 1. Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Grębocinie, zwany dalej Regulaminem. 2. Regulamin określa strukturę organizacyjną, zadania jednostek i komórek organizacyjnych oraz ich wzajemne współdziałanie. 2 Bank Spółdzielczy w Grębocinie, zwany dalej Bankiem, działa w oparciu o następujące przepisy: 1) ustawa z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających ( Dz.U. Nr 119, poz z późn. zm.), 2) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. prawo bankowe ( Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), 3) ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze ( Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz z późn. zm.), 4) Statut Banku Na podstawie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Bank zrzeszony jest z SGB Bank SA w Poznaniu, zwanym dalej Bankiem Zrzeszającym. 2. Zasady współpracy w Zrzeszeniu reguluje Umowa Zrzeszenia zawarta pomiędzy Bankiem a Bankiem Zrzeszającym. 4 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) jednostce organizacyjnej należy przez to rozumieć zorganizowaną część Banku tworzącą odrębną placówkę, która posiada strukturę organizacyjną ( Filię), 2) komórce organizacyjnej należy przez to rozumieć składowe elementy struktury jednostek organizacyjnych, 3) Centrali - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Banku, sprawującą funkcje związane z obszarem zarządzania, obszarem administracyjnoorganizacyjnym oraz handlowo-operacyjnym, 3) Stanowisku pracy należy przez to rozumieć najmniejszą komórkę organizacyjną (jedno lub wieloosobową) wchodzącą w skład jednostek lub innych komórek organizacyjnych występujących w strukturze Banku. 2. Struktura organizacyjna Banku W strukturze organizacyjnej Banku funkcjonują jednostki i komórki organizacyjne. 5 3

4 1. Jednostkami organizacyjnymi Banku są: 1) Centrala, 2. Jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi bezpośrednio Centrali są: 1) Filie, 3. Komórkami organizacyjnymi Centrali i Filii są: Stanowiska pracy. 6 7 Poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi kierują: 1)Filiami Kierownicy Filii, 2) Komórkami organizacyjnymi- członkowie Zarządu lub osoby wyznaczone przez Zarząd W Banku mogą funkcjonować zespoły zadaniowe. 2. Zespoły mają charakter zadaniowy i powoływane są w celu i na czas wykonywania określonego zadania. 9 Działalność Banku zorganizowana jest w czterech Pionach: 1.Pion Organizacji i Zarządzania nadzorowany przez Prezesa Zarządu; w skład Pionu wchodzą: a) Stanowisko organizacyjno-administracyjna, b) Komórka monitoringu, wierzytelności trudnych i ryzyka kredytowego, 2. Pion finansowy nadzorowany przez Członka Zarządu ds. finansowych ; w skład Pionu wchodzą: a) Komórka finansowo-księgowa i sprawozdawczości, b) Komórka obsługi informatycznej, c) Komórka analiz i ryzyk bankowych, 3. Pion handlowy nadzorowany przez Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych; w skład Pionu wchodzą: a) Komórka obsługi klienta, b) Komórka ds. kredytowych c) Filie, 4) Pion handlowy detalicznych ekspozycji kredytowych nadzorowany przez Członka Zarządu w skład pionu wchodzą; a) Stanowisko obsługi klienta ds. DEK b) Filie w zakresie obsługi DEK 4

5 1) Schemat organizacyjny Banku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Rozdział 3. Zadania jednostek i komórek organizacyjnych 10 Do ogólnych zadań realizowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Banku w szczególności należą: 1) współudział w opracowywaniu, koordynowaniu i realizowaniu celów strategicznych, 2) współudział w opracowywaniu, koordynowaniu i realizowaniu planów i polityk, 3) współudział w procesie zarządzania ryzykiem, 4) współudział w procesie oceny adekwatności kapitałowej, 5) współudział w realizacji przyjętych w Banku zasad polityki informacyjnej, 6) współudział w pozyskiwaniu i tworzeniu informacji zarządczej dla Zarządu i Rady Nadzorczej, informacji na potrzeby pozostałych jednostek i komórek organizacyjnych oraz instytucji zewnętrznych, 7) udział w pracach zespołów zadaniowych, 8) prowadzenie szkoleń wewnętrznych i bieżące samokształcenie, 9) inicjowanie i opracowywanie projektów wewnętrznych regulacji i procedur, 10) współudział w opracowywaniu założeń merytorycznych systemów informatycznych oraz w testowaniu i akceptowaniu tych systemów, 11) opracowywanie okresowych sprawozdań z działalności jednostki/ komórki organizacyjnej, 12) dokonywanie rejestracji zdarzeń ryzyka operacyjnego, udział w wyjaśnianiu przyczyn oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie incydentom, 13) wykonywanie czynności kontrolnych w ramach systemu kontroli wewnętrznej funkcjonalnej, 14) współudział w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności, 15) współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Banku oraz funkcjonującymi zespołami zadaniowymi, 16) współpraca z merytoryczną komórką organizacyjną Banku Zrzeszającego. Zadania Centrali 11 Zadania realizowane przez Centralę to: 1) opracowywanie strategii rozwoju Banku oraz planowanie działalności, 2) projektowanie polityki handlowej, koordynowanie działalności handlowooperacyjnej i nadzorowanie jej realizacji w skali całego Banku, 3) prowadzenie bezpośredniej obsługi klienta, 4) projektowanie oraz wprowadzenie systemu zarządzania ryzykiem, 5) projektowanie oraz wprowadzenie systemu kontroli wewnętrznej, 6) szacowanie kapitału wewnętrznego oraz dokonywanie przeglądów tego procesu, 7) zarządzanie adekwatnością kapitałową, 8) obsługa organizacyjna organów Banku, 9) modelowanie struktury organizacyjnej i organizacja pracy, 10) zarządzanie zasobami kadrowymi, 5

6 11) określanie zasad rachunkowości i sporządzanie sprawozdawczości (zewnętrznej i wewnętrznej), 12) zarządzanie majątkiem trwałym, gospodarką wewnętrzną oraz zaopatrzenie w środki pracy, 13) organizowanie i doskonalenie systemów bezpieczeństwa, 14) współpraca z instytucjami zewnętrznymi, 15) wsparcie merytoryczne i organizacyjne pozostałych jednostek organizacyjnych. 12 Zadania realizowane przez stanowisko- organizacyjno-administracyjną to: 1) inicjowanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających pracę Banku i obsługę klienta, 2) prowadzenie dokumentacji rejestrowej Banku,, zbioru deklaracji członkowskich oraz dokumentacji członkowskiej, 3) obsługa organizacyjna posiedzeń organów statutowych oraz prowadzenie dokumentacji tych organów, 4) nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej, 5) prowadzenie zbioru umów zawartych przez Bank, w tym prowadzenie rejestru umów, na podstawie których Bank powierzył podmiotowi zewnętrznemu wykonywanie czynności związanych z działalnością bankową (umów podlegających zgłoszeniu do Komisji Nadzoru Finansowego), 6) projektowanie i realizowanie polityki kadrowej i płacowej Banku spójnej ze strategią oraz monitorowanie przyjętych w niej zasad, 7) projektowanie zasad polityki szkoleniowej i planów szkoleń, w tym również w zakresie BHP i p-poż. oraz nadzór nad ich realizacją, 8) monitorowanie zasobów kadrowych w celu utrzymania ciągłości działania Banku w sytuacjach odejścia kluczowych pracowników, 9) naliczanie i wypłata wynagrodzeń dla pracowników Banku oraz zawartych przez Bank umów zlecenia, a także innych należnych wynagrodzeń, 10) opracowywanie kierunków rozwoju i modernizacji systemów zabezpieczeń obiektów bankowych, 11) administrowanie środkami trwałymi, lokalami oraz prowadzenie gospodarki samochodowej, 12) planowanie zadań inwestycyjnych, remontów i modernizacji oraz nadzór techniczny nad ich realizacją, 13) zaopatrzenie i dystrybucja rzeczowych składników majątku (wyposażenie w sprzęt techniczny, umeblowanie, artykuły i urządzenia biurowe), 14) zapewnienie sprawności technicznej urządzeń, sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa technicznego Banku 15) prowadzenie sekretariatu, 16) zapewnienie ochrony informacji niejawnych poprzez działalność wydzielonej kancelarii (ochrona danych osobowych, tabele kodów, rejestr stempli i pieczątek), 17) administrowanie archiwum. 18) prowadzenie rejestru regulacji wewnętrznych Banku, 13 Zadania realizowane przez komórkę monitoringu wierzytelności trudnych i ryzyka kredytowego to: 6

7 1) projektowanie polityki kredytowej Banku, 2) okresowa weryfikacja i aktualizowanie procedur dotyczących zarządzania ryzykiem bankowym, w tym obejmujących zarządzanie wszystkimi aspektami portfelowego ryzyka kredytowego, przygotowywaniem propozycji zmian procedur dla Zarządu; 3) zapewnieniem zgodności procedur ze strategią działania Banku i strategią zarządzania ryzykiem kredytowym ; 4) ustalanie limitów związanych z działalnością kredytową (ryzykiem kredytowym oraz ryzykiem koncentracji zaangażowań), 5) prowadzenie analiz potwierdzających dostosowanie przyjętych limitów do poziomu ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji zaangażowań, 6) tworzenie, aktualizowanie regulacji wewnętrznych w zakresie ryzyka kredytowego, 7) opracowywanie i aktualizacja zasad oceny wartości zabezpieczeń, 8),dokonywanie okresowego przeglądu zabezpieczeń 9) dokonywaniue niezależnego udokumentowanego przeglądu portfela kredytowego w celu identyfikacji i oceny ryzyka kredytowego 10) pomiar i monitorowanie ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji zaangażowań 11) przeprowadzanie testów warunków skrajnych w zakresie ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji zaangażowań, 12) przeprowadzanie analiz wpływu nowych produktów finansowych na poziom ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji zaangażowań, 13) współpraca z Komórką analiz i ryzyk bankowych w zakresie pomiaru ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji zaangażowań, 14) współpraca z Komórką finansowo-księgową i sprawozdawczości oraz Komórką analiz i ryzyk bankowych w zakresie wyznaczania wymogu kapitałowego i wyliczenia współczynnika wypłacalności (I Filar NUK), 15) współpraca z Komórką analiz i ryzyk bankowych w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego (II Filar NUK), 16) współpraca z Komórką analiz i ryzyk bankowych w zakresie realizacji zapisów polityki informacyjnej Banku (III Filar NUK), 17) organizowanie i wykonywanie czynności windykacyjnych 18) tworzenie, aktualizowanie regulacji wewnętrznych normujących proces windykacji, 19) opracowywanie i realizowanie planu działań windykacyjnych, 7

8 20) sprawozdawanie z wykonania planu działań windykacyjnych zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami, 21) dokonywanie oceny stopnia zabezpieczenia spłaty kredytów wykazujących zaległości, 22) monitoring ekspozycji w kategorii normalne oraz rekomendowanie do Zarządu w sprawie klasyfikacji ekspozycji do określonej grupy ryzyka kredytowego 23) dokonywanie przeglądu ekspozycji kredytowych w kategorii pod obserwacją 24) monitorowanie kredytobiorców zakwalifikowanych do grupy należności zagrożonych, 25) wnioskowanie w sprawie tworzenia i rozwiązywania rezerw celowych odnośnie monitorowanych należności, 26) monitorowanie ryzyka kredytowego w zakresie nadzorowanego portfela należności zagrożonych we współpracy z Komórką ds. kredytowych, Komórką analiz i ryzyk bankowych oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi, 27) wnioskowanie do Zarządu Banku w sprawie tworzenia i rozwiązania rezerw celowych na należności zagrożone, 28) dokonywanie oceny możliwości ustalania nowych warunków spłat zadłużenia, 29) prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych i ugodowych, 30) współdziałanie z likwidatorem lub syndykiem masy upadłościowej w przypadku podmiotów, które podlegają likwidacji bądź zgłoszonych do upadłości, 31) prowadzenie spraw związanych z publiczną sprzedażą wierzytelności Banku, 32) przejmowanie majątku dłużników za długi, 33) przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z umarzaniem i spisywaniem należności Banku z tytułu niespłaconych kredytów. 34) Sporządzanie raportów dla Zarządu Rady Nadzorczej 14 Zadania realizowane przez Komórkę finansowo księgową i sprawozdawczości to: 1) projektowanie zasad polityki rachunkowości, 2) opracowywanie, uaktualnianie i nadzór nad realizacją zasad wyliczania wymogów kapitałowych, 3) tworzenie i aktualizowanie planu kont, 4) opracowywanie zasad księgowości dla nowych produktów, 5) tworzenie zasad sprawnego obiegu dokumentów księgowych, jego aktualizacja oraz nadzór nad przestrzeganiem przyjętych zasad, 6) zapewnienie bieżącej kontroli dokumentów i ewidencji księgowej, 7) nadzór nad sporządzaniem sprawozdań, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych, 8

9 8) zapewnienie wiarygodności sald kont bilansowych, poprawności i zgodności zapisów księgowych z operacjami Banku, 9) nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych i operacji bankowych, 10) opracowywanie procedur księgowych, 11) nadzór nad gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji w sposób przewidziany przepisami prawa, 12) nadzór nad okresowym ustalaniem rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, 13) wycena aktywów i pasywów, 14) ustalanie wyniku finansowego Banku, 15) opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych oraz projektów podziału zysku bądź pokrycia strat, 16) współpraca bezpośrednia z audytorem zewnętrznym w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego, 17) prowadzenie dokumentacji systemu przetwarzania danych techniką komputerową, 18) bezpośredni nadzór nad gospodarką finansową Banku oraz nad sprawnością i prawidłowością dokonywania rozliczeń międzybankowych, 19) zarządzanie rachunkiem podstawowym Banku w zakresie bieżącej płynności finansowej i likwidowanie przejściowych niedoborów pieniężnych, 20) pełnienie funkcji Gestora systemu informatycznego. 21) gromadzenie danych o czynnikach makroekonomicznych i zjawiskach gospodarczych i rynkowych, mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Banku oraz tworzenie na ich podstawie okresowej informacji dla Zarządu, 22) opracowywanie projektów strategii i rozwoju Baku oraz nadzór nad ich realizacją; 23) opracowanie założeń do planów ekonomiczno-finansowych Banku, 24) koordynacja sporządzania oraz monitorowanie realizacji planów ekonomicznofinansowych Banku przez wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Banku, 25) tworzenie baz danych ekonomicznych dla potrzeb analiz, 26) sporządzanie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku na potrzeby organów Banku 27) prowadzenie zbioru informacji finansowej i ekonomicznej, 28) opracowanie strategii zarządzania w zakresie poszczególnych ryzyk, określenie podstawowych celów strategicznych, w tym akceptowanych poziomów ryzyka, 29) kompleksowa obsługa czynności związanych z gospodarką własną Banku, w tym: 30) bieżąca klasyfikacja zdarzeń gospodarczych, 31) ewidencja księgowa gospodarki własnej, 32) prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, 9

10 33) wyliczanie wymogów kapitałowych Banku z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka we współpracy z Komórką analiz i ryzyk bankowych, oraz Komórką wierzytelności trudnych i ryzyka kredytowego, (I i II Filar NUK), 34) sporzdzanie sprawozdawczości w zakresie FINRP i COREP 35) naliczanie i regulacja zobowiązań podatkowych Banku, 36) naliczanie i regulowanie rezerwy obowiązkowej Banku, 37) sporządzanie wewnętrznych informacji sprawozdawczych z zakresu gospodarki finansowej Banku, 38) prowadzenie ewidencji rachunków i kont bankowych (otwieranie i definiowanie zgodnie z obowiązującym planem kont), 39) kontrola merytoryczna księgowań oraz obrotów i sald pod kątem zgodności z dokumentacją źródłową, 40) sporządzanie zbioru dokumentacji dziennej zgodnie z obowiązującą w Banku procedurą, 41) wykonywanie czynności związanych z zamknięciem dnia operacyjnego w systemie informatycznym Banku, 42) monitorowanie i kontrola obsługi kasowo-skarbcowej, załatwianie skarg i reklamacji klientów na czynności kasowo-skarbcowe, 43) współpraca z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Banku w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki gotówką w Banku, 44) wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży, przygotowanie deklaracji VAT, 45) sporządzanie okresowych informacji sprawozdawczych z zakresu wykonywanych czynności na wewnętrzne potrzeby Banku, 46) sporządzanie sprawozdawczości obligatoryjnej i współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie sporządzania sprawozdawczości obligatoryjnej, 47) analiza portfela handlowego Banku, z uwzględnieniem skali działalności handlowej, 48) wyznaczanie wymogu kapitałowego w celu wyliczania wskaźnika wypłacalności Banku (I Filar NUK), wyznaczanie wewnętrznego wymogu kapitałowego (II Filar NUK) we współpracy z Komórką analiz i ryzyk bankowych, oraz Komórką wierzytelności trudnych i ryzyka kredytowego, 49) raportowanie w sprawie skali portfela handlowego oraz wymogu kapitałowego, 50) współpraca z Komórką analiz i ryzyk bankowych oraz Komórką wierzytelności trudnych i ryzyka kredytowego w zakresie realizacji zapisów polityki informacyjnej Banku (III Filar NUK), 10

11 51) sporządzanie innych niż sprawozdawczość obligatoryjna informacji sprawozdawczych z działalności Banku, 52) współpraca i koordynowanie działań wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych Banku w celu pozyskania informacji dla poprawnego sporządzania sprawozdawczości. 53) wykonywanie czynności związanych z: 54) dokonywaniem zmian stóp procentowych na podstawie decyzji Zarządu, 55) przetwarzaniem procesów i zamknięciem dnia, miesiąca, roku, 56) zakładaniem w systemie nowych kont i kont towarzyszących zgodnie z Planem Kont, 57) wprowadzaniem nadanych w systemie uprawnień. 58) zarządzanie: 59) ryzykiem płynności, 60) ryzykiem stopy procentowej, 61) ryzykiem operacyjnym. 16 Zadania realizowane przez Komórkę obsługi informatycznej to: 1) projektowanie i realizacja polityki bezpieczeństwa informatycznego Banku, 2) monitorowanie i ocena stanu systemów informatycznych i telekomunikacyjnych Banku, 3) opracowywanie zasad dotyczących wykorzystywania narzędzi informatycznych w zakresie organizacji wewnętrznej oraz analizowanie stopnia ich wykorzystania, 4) obsługa i administrowanie systemami komputerowymi, 5) instalacja i wdrażanie oprogramowania systemów informatycznych, 6) dokonywanie zakupu sprzętu informatycznego, 7) zapewnienie wsparcia informatycznego dla nowych produktów bankowych, 8) ewidencja oprogramowania i kontrola jego zgodności z obowiązującymi przepisami, 9) nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem sprzętu komputerowego oraz danych na nośnikach magnetycznych, 10) współpraca z dostawcami systemów informatycznych i utrzymywanie stałego kontaktu z serwisem, autorami programów i ich przedstawicielami oraz z merytoryczną komórką Banku Zrzeszającego, 11) monitorowanie łączności pomiędzy jednostkami i komórkami organizacyjnymi Banku, łączności z klientami (bankowość elektroniczna), bankomatami, Bankiem Zrzeszającym oraz instytucjami zewnętrznymi, 12) udzielanie pomocy jednostkom i komórkom organizacyjnym Banku przy eksploatacji i aktualizacji oprogramowania 17 11

12 Zadania realizowane przez Komórkę analiz i ryzyk bankowych to: 1) opracowanie strategii zarządzania w zakresie poszczególnych ryzyk, określenie podstawowych celów strategicznych, w tym akceptowanych poziomów ryzyka, 2) tworzenie, aktualizowanie regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem, 3) tworzenie, aktualizowanie planów awaryjnych, planów utrzymania ciągłości działania, 4) pomiar i monitorowanie ryzyka płynności, stopy procentowej i operacyjnego, 5) prowadzenie bazy zdarzeń ryzyka operacyjnego, identyfikacja zagrożeń dla funkcjonowania Banku w obszarze ryzyka operacyjnego i proponowanie rozwiązań w celu jego ograniczenia, 6) dokonywanie okresowej weryfikacji stosowanych w Banku metod pomiaru ryzyka, 7) opracowywanie założeń do przeprowadzania testów warunków skrajnych, 8) przeprowadzanie testów warunków skrajnych (z wyłączeniem ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji), 9) prowadzenie analiz potwierdzających dostosowanie przyjętych limitów do poziomu ryzyka stopy procentowej, płynności i operacyjnego, 10) aktualizowanie wysokości limitów, monitorowanie ich przestrzegania, raportowanie o wynikach tego monitoringu, 11) sygnalizowanie, zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami, przypadków przekroczeń limitów oraz wyjaśnianie przyczyn powodujących przekroczenia, 12) przeprowadzanie analiz wpływu nowych produktów finansowych na poziom ryzyka stopy procentowej, płynności i operacyjnego, 13) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Banku w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego (II Filar NUK), 14) opracowywanie zasad polityki informacyjnej Banku (III Filar NUK), 15) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Banku w zakresie realizacji zapisów polityki informacyjnej Banku (III Filar NUK), 16) sporządzanie okresowych raportów z dokonanego pomiaru ryzyka i przedkładanie ich właściwym organom i komitetom Banku, 17) sporządzanie obligatoryjnie obowiązujących sprawozdań oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi w tym zakresie, 18) dokonywanie ocen rentowności produktów bankowych. 19) prowadzenie rejestru naruszeń compliance, 20) Sporządzanie na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej przynajmniej raz na rok informacje dotyczącej stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności, 21) Przedstawianie Zarządowi propozycje działań, które będą miały na celu minimalizowanie powstałego ryzyka braku zgodności i ograniczanie występowania takich naruszeń przepisów prawa i norm postępowania przyszłości, 22) \ informuje Zarząd Banku o przypadkach występowania istotnych naruszeń compliance, 23) Opiniowanie nowych produktów lub procesów pod kątem ryzyka ewentualnego wystąpienia zdarzeń compliance, 24) Opiniowanie procedur wewnętrznych, o których mowa w obowiązujących w Banku zasadach opracowywania i wprowadzania regulacji wewnętrznych, pod kątem ich zgodności z zewnętrznymi przepisami prawa oraz występowania ewentualnych zapisów, które mogłyby wygenerować naruszenie compliance; 25) Kształtowanie świadomośc istnienia ryzyka braku zgodności wśród pracowników Banku poprzez realizowanie szkoleń z obszaru compliance 26) monitoruje na bieżąco zmian w zewnętrznych przepisach prawa, 12

13 27) monitoruje terminowość i zakres aktualizacji procedur, o których mowa w obowiązujących w Banku zasadach opracowywania i wprowadzania regulacji wewnętrznych pod kątem ich zgodności ze zmianami w zewnętrznych przepisach prawa, 28) Informowanie pracowników Banku, w sposób ogólnie dostępny, o zaistniałych zmianach w zewnętrznych przepisach prawa. 18 Zadania realizowane przez Komórkę obsługi klienta to: 1) pozyskiwanie nowych klientów, rozpoznawanie ich potrzeb, doradztwo, 2) utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami, oferowanie nowych produktów bankowych oraz udzielanie pełnej informacji o ofercie bankowej, w tym o bieżących promocjach, 3) prowadzenie obsługi kasowej klientów, 4) zasilanie i rozliczanie bankomatu, 5) pośrednictwo w przeprowadzaniu transakcji w obrocie dewizowym, 6) prowadzenie rejestru operacji wysokokwotowych, dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, 7) otwieranie i obsługa rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz rachunków lokat terminowych w złotych, 8) kompletowanie i przechowywanie pełnej dokumentacji związanej z prowadzeniem rachunków bankowych, 9) prowadzenie i aktualizacja kart wzorów podpisów posiadaczy rachunków bankowych obsługiwanych przez Komórkę, 10) przyjmowanie wniosków o wydanie kart płatniczych i kredytowych oraz wydawanie ich klientom, 11) przyjmowanie do realizacji i kontrola zleceń klientów związanych z rozliczeniami krajowymi, 12) przyjmowanie do realizacji zleceń transakcji walutowych, merytoryczna kontrola ich zgodności z obowiązującymi w Banku procedurami, 13) realizowanie obciążeń rachunków bankowych z tytułu zajęć egzekucyjnych, 14) prowadzenie promocji bezpośredniej Banku i jego oferty produktów i usług bankowych. 15) wykonywanie czynności związanych z ujawnionymi fałszywymi znakami pieniężnymi, 16) przechowywanie depozytów bankowych i druków ścisłego zarachowania, 17) wykonywanie czynności związanych z ujawnionymi fałszywymi znakami pieniężnymi Zadania realizowane przez Komórkę ds kredytowych to: 1) pozyskiwanie nowych klientów, rozpoznawanie ich potrzeb, doradztwo, 2) utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami, oferowanie nowych produktów bankowych oraz udzielanie pełnej informacji o ofercie bankowej, w tym o bieżących promocjach, 3) prowadzenie sprzedaży produktów kredytowych i obsługa klientów, w tym: 13 19

14 a) przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją wymaganą obowiązującymi w Banku procedurami, sprawdzenie kompletności i rzetelności dokumentów, b) dokonywanie wstępnej weryfikacji klientów i oceny zdolności kredytowej, c) przeprowadzanie inspekcji u wnioskodawców, d) przygotowywanie propozycji decyzji kredytowych, e) zawieranie umów kredytowych i umów zabezpieczeń prawnych na określonych w decyzji kredytowej warunkach, f) współpraca z Komórką wierzytelności trudnych i ryzyka kredytowego w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka kredytowego, 4) weryfikacja dokumentacji kredytowej pod kątem kompletności, poprawności i wiarygodności, 5) dokonywanie oceny zdolności kredytowej oraz adekwatności proponowanych zabezpieczeń, 6) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z działalności kredytowej na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz EFRWP 7) rozliczanie zapotrzebowań na dopłaty do kredytów preferencyjnych, 8) świadczenie pomocy merytorycznej pracownikom Banku, 9) organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu działalności kredytowej dla pracowników Banku. Zadania Filii 20 Zadania realizowane przez Filie to: 1) pozyskiwanie nowych oraz współpraca z dotychczasowymi klientami w zakresie sprzedaży produktów i usług bankowych, 2) sprzedaż produktów i usług bankowych, oraz kompleksowa obsługa klienta zgodnie z posiadanymi kompetencjami, 3) doradztwo w zakresie oferowanych przez Bank produktów i usług bankowych, 4) współudział w opracowywaniu i realizacji planu handlowego Banku, 5) realizacja polityki handlowej Banku, 6) prowadzenie obsługi kasowej i rozliczeniowej klientów (realizacja operacji gotówkowych i bezgotówkowych), 7) prowadzenie gospodarki kasowej, w tym zabezpieczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami gotówki przechowywanej w Filii, 8) zasilanie i rozliczanie bankomatu, 9) realizowanie przyjętych w Banku zasad przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości pieniężnych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, 10) administrowanie kredytami i depozytami oraz rachunkami klientów, 11) prowadzenie promocji bezpośredniej Banku i jego oferty, 12) informowanie o możliwościach wspierania przedsięwzięć środkami pomocowymi UE, 13) prowadzenie ewidencji księgowej wszystkich zdarzeń i operacji przebiegających w Filii zgodnie z zasadami rachunkowości i wewnętrznymi przepisami Banku, 14) wykonywanie czynności sprawozdawczo-informacyjnych na potrzeby organów Banku i komórek organizacyjnych Centrali zgodnie z przyjętymi zasadami, 14

15 15) sporządzanie planów i wykonywanie kontroli w ramach systemu kontroli wewnętrznej, 16) wykonywanie czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem placówki, w tym: a) utrzymanie sprawności użytkowej obiektu, wyposażenia i środków technicznych, b) ochrona i zabezpieczenie powierzonego mienia, c) przestrzeganie przepisów BHP i p. poż., d), e) prowadzenie dziennika korespondencji i listy obecności, f) prowadzenie archiwum ( dotyczy Filii Obrowo). 4. Zarząd i stanowiska kierownicze 21 W skład Zarządu Banku wchodzą: 1. Prezes Zarządu, 2. Wiceprezes Zarządu ds. handlowych, 3. Członek zarządu ds. detalicznych ekspozycji kredytowych, 4. Członek Zarządu ds. finansowych, Prezes Zarządu nadzoruje pomiar i monitorowanie ryzyka kredytowego w tym ryzyka koncentracji zaangażowań, 2. Zadania realizowane przez Prezesa Zarządu to: 1) organizacja i kierowanie pracą Zarządu, 2) wytyczanie strategii i celów Banku, opracowywanie i przekazywanie kierunków działania Banku, 3) zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu zarządzania ryzykiem, 4) zapewnienie właściwej i racjonalnej organizacji pracy Banku, 5) nadzorowanie systemu informacji zarządczej, 6) organizowanie systemu prawa wewnętrznego regulującego pracę Banku w sposób zapewniający wysoką skuteczność, bezpieczeństwo, zgodność z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi, 7) nadzór, w ramach podległego Pionu, nad czynnościami związanymi z działalnością bankową, których wykonanie Bank powierzył podmiotowi zewnętrznemu, 8) zarządzanie zasobami ludzkimi w sposób zapewniający ich jakość, właściwą obsadę kadrową i ciągłość zatrudnienia na stanowiskach uznanych za istotne, 9) zapewnienie właściwych warunków pracy, ciągłego i sprawnego funkcjonowania Banku oraz doskonalenie infrastruktury majątkowo-technicznej, 10) nadzór nad kontrolą wewnętrzną 11) zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu kontroli, 12) zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania bankowego systemu windykacji należności, 13) nadzorowanie współpracy z Bankiem Zrzeszającym, 15

16 14) zapewnienie współpracy z organami Banku, 15) zapewnienie obsługi prawnej Banku, 16) przyjmowanie skarg i wniosków, 17) kształtowanie poprawnych relacji z otoczeniem Banku i klientami strategicznymi, 18) zapewnienie realizacji przyjętych w Banku zasad dotyczących funkcjonowania polityki informacyjnej, 19) sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności Banku. 23 1) Członek Zarządu ds. finansowych nadzoruje zarządzanie: 2) ryzykiem płynności, 3) ryzykiem stopy procentowej, 4) ryzykiem operacyjnym. 5) ryzykiem braku zgodności 2) Zadania realizowane przez Członka Zarządu ds. finansowych to: 1) udział w pracach Zarządu, mających na celu sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Banku według zasad określonych w odrębnej regulacji, 2) współudział w tworzeniu regulacji wewnętrznych Banku w celu zapewnienia wysokiej skuteczności, bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, 3) nadzór nad bezpieczeństwem finansowym Banku, w tym nad zapewnieniem płynności Banku, 4) nadzór nad realizacją polityki zarządzania aktywami i pasywami, 5) nadzór nad monitorowaniem adekwatności kapitałowej Banku, 6) nadzór nad gospodarką gotówką w Banku, 7) nadzór nad opracowaniem projektów podziału zysku lub pokrycia strat Banku, 8) nadzór nad opracowywaniem projektów planów finansowych Banku oraz monitorowaniem ich realizacji, 9) zorganizowanie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku oraz zapewnienie jego skuteczności, 10) sporządzanie projektów planów w zakresie nakładów inwestycyjno remontowych oraz nadzór nad ich realizacją, 11) nadzór nad sporządzaniem informacji o sytuacji ekonomiczno finansowej Banku i przedkładanie jej Zarządowi i Radzie Nadzorczej, 12) nadzór nad realizacją polityki rachunkowości, 13) nadzór nad prawidłowością funkcjonowania systemu sprawozdawczości bankowej, 14) nadzorowanie systemu informatycznego w zakresie jego bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania, 15) nadzór nad bezpieczeństwem systemów informatycznych, 16) zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu zarządzania ryzykiem, 17) nadzór, w ramach podległego Pionu, nad czynnościami związanymi z działalnością bankową, których wykonanie Bank powierzył podmiotowi zewnętrznemu, 18) zapewnienie realizacji przyjętych w Banku zasad dotyczących funkcjonowania polityki informacyjnej, 19) nadzór w zakresie realizacji przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 20) organizacja i sprawowanie nadzoru nad systemami bezpieczeństwa w zakresie nadzorowanej działalności, 16

17 21) informowanie Prezesa o zagrożeniach w realizacji zadań wykonywanych przez podległe komórki organizacyjne oraz podjętych środkach zaradczych, 22) nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych oraz współpraca w ramach posiadanych kompetencji z pozostałymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Banku Wiceprezes Zarządu ds. handlowych nadzoruje zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz działalnością kredytową ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 2. Zadania realizowane przez Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych to : 1) udział w pracach Zarządu, mających na celu sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Banku według zasad określonych w odrębnej regulacji, 2) współudział w tworzeniu regulacji wewnętrznych Banku w celu zapewnienia wysokiej skuteczności, bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, 3) opracowanie projektów wewnętrznych regulacji i procedur związanych z działalnością handlową, 4) nadzór nad przygotowaniem projektów nowych produktów i usług bankowych, zasad ich promocji i reklamy, 5) nadzór nad tworzeniem standardów obsługi klientów, 6) współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi w zakresie wdrażania nowych produktów i usług bankowych oraz pozyskiwania nowych klientów, 7) analiza efektywności sprzedaży produktów i usług bankowych, 8) nadzór w zakresie realizacji kluczowych elementów polityki zarzadzania EKZH,w tym : systemu monitorowania portfela EKZH w zakresie jakości oraz zagrożeń płynących z nadmiernej koncentracji wokół jednej z cech, np. rodzaju kredytu, rodzaju zabezpieczenia, uwzględniania zmian zachodzących w portfelu w zakresie wielkości i udziału poszczególnych rodzajów ekspozycji oraz jakości i wartości zabezpieczeń, uwzględniania cykliczności gospodarki, zasad uwzględniania ponoszonego przez dłużnika ryzyka stopy procentowej, 17

18 9) organizacja pracy i nadzór nad realizacją zadań handlowych przez jednostki i komórki organizacyjne prowadzące działalność handlową, 10) współtworzenie i nadzór nad realizacją polityki kredytowej i handlowej w Filiach Banku, 11) uczestniczenie w negocjacjach z klientami przy ustalaniu szczegółowych warunków umownych, 12) nadzór, w ramach podległego Pionu, nad czynnościami związanymi z działalnością bankową, których wykonanie Bank powierzył podmiotowi zewnętrznemu, 13) informowanie Prezesa o zagrożeniach w realizacji zadań wykonywanych przez podległe komórki organizacyjne oraz podjętych środkach zaradczych, 14) zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu zarządzania ryzykiem kredytowym, 15) zapewnienie realizacji przyjętych w Banku zasad dotyczących funkcjonowania polityki informacyjnej, 16) nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych oraz współpraca w ramach posiadanych kompetencji z pozostałymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Banku, Członek Zarządu ds. handlowych nadzoruje działalność handlową Banku w zakresie detalicznych ekspozycji kredytowych. 2. Zadania realizowane przez Członka Zarządu ds. DEK to: 1) udział w pracach Zarządu, mających na celu sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Banku według zasad określonych w odrębnej regulacji, 2) współudział w tworzeniu regulacji wewnętrznych Banku w celu zapewnienia wysokiej skuteczności, bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, 3) opracowanie projektów wewnętrznych regulacji i procedur związanych z działalnością handlową, 4) nadzór nad przygotowaniem projektów nowych produktów i usług bankowych, zasad ich promocji i reklamy, 5) nadzór nad tworzeniem standardów obsługi klientów, 6) współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi w zakresie wdrażania nowych produktów i usług bankowych oraz pozyskiwania nowych klientów, 18

19 7) analiza efektywności sprzedaży produktów i usług bankowych, 8) zarządzanie portfelem DEK w zakresie następujących kluczowych obszarów zasad polityki zarządzania DEK: nadzorowania i stosowania kryteriów przyznawania kredytów, pożyczek i sprzedaży innych produktów i usług DEK, udzielania oraz monitorowania poszczególnych DEK, ustalania, weryfikacji i aktualizacji wartości zabezpieczeń, procedur administrowania portfelem, tj. gromadzenia i archiwizowania dokumentów, wypłaty kolejnych transz, dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia przez dłużnika warunków umowy. 9) organizacja pracy i nadzór nad realizacją zadań w zakresie DEK przez jednostki i komórki organizacyjne prowadzące działalność handlową, 10) współtworzenie i nadzór nad realizacją polityki kredytowej i handlowej w zakresie DEK w Filiach Banku, 11) uczestniczenie w negocjacjach z klientami przy ustalaniu szczegółowych warunków umownych w sprawach dotyczących DEK, 12) nadzór, w ramach podległego Pionu, nad czynnościami związanymi z działalnością bankową, których wykonanie Bank powierzył podmiotowi zewnętrznemu dotyczących DEK, 13) informowanie Prezesa o zagrożeniach w realizacji zadań wykonywanych przez podległe komórki organizacyjne oraz podjętych środkach zaradczych, 14) zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu zarządzania ryzykiem DEK, 15) zapewnienie realizacji przyjętych w Banku zasad dotyczących funkcjonowania polityki informacyjnej, 16) nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych oraz współpraca w ramach posiadanych kompetencji z pozostałymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Banku, 17) nadzór w zakresie realizacji kluczowych elementów polityki zarzadzania DEK, w tym : systemu monitorowania portfela DEK w zakresie jakości oraz zagrożeń płynących z nadmiernej koncentracji wokół jednej z cech, np. rodzaju kredytu, rodzaju zabezpieczenia, 1. Poszczególnym członkom Zarządu bezpośrednio podlegają stanowiska kierownicze. 2. Stanowiska kierownicze w Banku to: 26 19

20 1) Kierownicy Filii, 27 Głównym zadaniem kadry kierowniczej jest realizacja celów Banku, wypełnianie powierzonych zadań, wybór środków do ich osiągnięcia oraz zapewnienie współpracy podległych komórek i jednostek organizacyjnych. 28 Zadania realizowane na stanowiskach kierowniczych to: 1) planowanie i organizowanie pracy w kierowanych przez siebie zespołach pracowników, 2) zapoznanie pracowników z celami strategicznymi Banku i zapewnienie ich realizacji w nadzorowanych przez siebie obszarach, 3) informowanie pracowników o wszystkich istotnych kierunkach działania i rozwoju Banku, 4) zapewnienie pełnej i terminowej realizacji planów i zadań w ramach podległego obszaru działania, m.in. poprzez właściwy podział zadań pomiędzy pracowników, 5) sprawowanie kontroli funkcjonalnej w kierowanych przez siebie komórkach/ jednostkach organizacyjnych, 6) współpraca z Zarządem w zakresie zapewnienia skutecznego systemu zarządzania ryzykiem, 7) wspieranie komunikacji wewnętrznej oraz rozwiązywanie problemów występujących na styku współpracujących komórek organizacyjnych, 8) sterowanie rozwojem podległych pracowników, wspieranie doskonalenia jakości ich pracy i osiągania wyników, prowadzenie szkoleń wewnętrznych, 9) motywowanie pracowników do wykonywania zadań, 10) prowadzenie bieżącej oceny pracy podległych pracowników, 11) realizacja polityki kadrowej w odniesieniu do podległych pracowników, 12) podejmowanie decyzji w ramach posiadanych kompetencji, zaangażowanie w rozwiązywanie problemów decyzyjnych, 13) czuwanie nad bezpieczeństwem prowadzonej działalności, 14) kontrolowanie kosztów, 15) nadzorowanie jakości oraz terminowości sporządzania informacji, 16) reprezentowanie Banku wobec klientów i władz lokalnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami, 17) zapewnienie przestrzegania dyscypliny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 18) zapewnienie przestrzegania tajemnicy bankowej i przedsiębiorstwa, 19) informowanie pracowników o zmianach w obowiązujących regulacjach prawnych. 29 W odniesieniu do Zarządu oraz stanowisk kierowniczych obowiązuje następujący porządek zastępstw: 1) w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu jego funkcje i kompetencje przejmuje Wiceprezes ds. handlowych, 20

21 2) w przypadku nieobecności Wiceprezesa ds. handlowych jego obowiązki przejmuje w uzgodnionym zakresie Członek Zarządu ds. DEK, 3) w przypadku nieobecności Członka Zarządu ds. finansowych jego obowiązki przejmuje w uzgodnionym zakresie Kierownik komórki finansowo księgowej i sprawozdawczości, 4) w przypadku nieobecności Kierownika Filii jego obowiązki i uprawnienia w uzgodnionym zakresie przejmuje osoba wyznaczona w Filii, 5. Zasady współpracy jednostek i komórek organizacyjnych 30 Oprócz współpracy wynikającej z ustalonych struktur pionowych oraz zależności funkcjonalnych prowadzona jest w Banku współpraca w układzie poziomym. 31 Jednostki i komórki organizacyjne Banku współpracują ze sobą we wszystkich sprawach służących sprawnemu, bezpiecznemu i efektywnemu działaniu Banku i wynikających z obowiązujących regulacji i procedur. 32 Komórki i jednostki organizacyjne Banku współpracują z odpowiednimi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Banku Zrzeszającego w celu realizacji postanowień Umowy Zrzeszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd Banku. 6. Postanowienia końcowe Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Banku, uwzględniając określone w niniejszym Regulaminie podstawowe zadania jednostek i komórek organizacyjnych, ustalają szczegółowe zakresy czynności i obowiązków dla podległych im pracowników. 2. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych są zobowiązani do bieżącej aktualizacji zakresów czynności i obowiązków poszczególnych pracowników. 34 Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r. 21

22 Zał. nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej 58/RN/2014 z SCHEMAT ORGANIZACYJNY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W Grębocinie ZARZĄD Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Pion finansowy Członek Zarządu ds. finansowych Pion organizacji i zarządzania Prezes Zarządu Pion handlowy Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Pion handlowy DEK Członek Zarządu do spraw Detalicznych Ekspozycji Kredytowych Stanowisko organizacyjnoadministracyjne Komórka obsługi klienta Stanowisko obsługi klienta DEK Komórka analiz i ryzyk bankowych Komórka finansowoksięgowa i sprawozdawczości Komórka monitoringu wierzytelności trudnych i ryzyka kredytowego Komórka ds. kredytowych Filie w zakresie DEK Komórka obsługi informatycznej Filie PION FINANSOWY

Załącznik do Uchwały Zarządu SKOK Małopolska Nr 1 z dnia 25 listopada 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SKOK MAŁOPOLSKA W STALOWEJ WOLI

Załącznik do Uchwały Zarządu SKOK Małopolska Nr 1 z dnia 25 listopada 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SKOK MAŁOPOLSKA W STALOWEJ WOLI Załącznik do Uchwały Zarządu SKOK Małopolska Nr 1 z dnia 25 listopada 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SKOK MAŁOPOLSKA W STALOWEJ WOLI LISTOPAD 2015 Spis Treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Organy statutowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały Zarządu SKOK im. ks. F. Blachnickiego Nr 1 z dnia 18 marca 2014r. zmiany od 09.05.1016 Uchwała Zarządu Nr 1 z dnia 04 maja 2016r. Zatwierdzony Uchwalą RN nr 1 z dnia 04.05.2016 Zmiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Banku Spółdzielczego w Prabutach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Banku Spółdzielczego w Prabutach Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1 Zarządu BS w Prabutach z dnia 18.10.2017r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Banku Spółdzielczego w Prabutach Prabuty, październik 2017r. Spis treści Rozdział 1 - Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE Załącznik nr 1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Strzyżowie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie Podstawa prawna 1) Zasady ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w GARWOLINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w GARWOLINIE Załącznik do Uchwały nr 27/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie z dnia 20 sierpnia 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w GARWOLINIE Garwolin, 2013 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W GIŻYCKU

INFORMACJA W GIŻYCKU INFORMACJA MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GIŻYCKU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015r. Spis treści 1. Informacja o działalności Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Uchwala Zarządu nr 5/6/13 z r. Dębica r

Uchwala Zarządu nr 5/6/13 z r. Dębica r Uchwala Zarządu nr 5/6/13 z 25.06.2013r. Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w D Ę B I C Y Dębica 25.06.2013 r 1 Spis Treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Organy Banku 4 III. Struktura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

z r.

z r. Zarządzenie Nrl!\2/2017 Starosty?ruszkowskiego z dnia#f.zt2@71(k2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydziału Budżetu i Finansów Na podstawie art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH

INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH Załącznik do Uchwały nr 307a/37/2016 Zarządu MBS Łomianki z dnia 28.07.2016r. Załącznik do Uchwały nr 52/2016 Rady Nadzorczej z dnia 28.07.2016r. INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016 ujawnień 1/6 ujawnień Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w OZORKOWIE

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w OZORKOWIE Załącznik do Uchwały Nr 09/01/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 28.02. 2012 r. Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w OZORKOWIE 2012 1. 1. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe

Informacja Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Informacja Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe I. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Prabutach

Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Prabutach Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Prabutach z dnia 18.06.2014 r. Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Prabutach SPIS TREŚCI Rozdział I... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II... 3 Władze

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej Załącznik nr 1 do Zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Opis stanowisk pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 1 Stanowisko: Dyrektor Biura LGD Cel istnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. 1. Komitet Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., zwany dalej Komitetem, pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G O R L I C A C H 38-300 Gorlice, ul. Stróżowska 1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w GARWOLINIE (tekst jednolity)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w GARWOLINIE (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały nr 27/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie z dnia 20 sierpnia 2013 r. zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 16/2013 z dnia 11.09.2013 r. Zmiany zatwierdzone aneksem Nr

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Grupa BPS Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo Bankowe według stanu na dzień 31.12.2016 r. 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W MAŁOPOLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM. I. Cele i organizacja systemu kontroli wewnętrznej

OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W MAŁOPOLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM. I. Cele i organizacja systemu kontroli wewnętrznej OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W MAŁOPOLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Małopolski Bank Spółdzielczy (dalej Bank) opracował i wprowadził system kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem faktu funkcjonowania w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 28.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 26/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Skaryszewie, zwany dalej Bankiem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

Projektowane zmiany. w Statucie Banku Spółdzielczego w Sztumie

Projektowane zmiany. w Statucie Banku Spółdzielczego w Sztumie Projektowane zmiany w Statucie Banku Spółdzielczego w Sztumie Kolor czarny obecna treść Kolor czerwony zmiany 5 ust. 1 pkt 11 pośrednictwo w dokonywaniu rozliczeń w kraju z nierezydentami pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 161/2078/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego Z dnia 20 września 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROFIL STANOWISKA OPIS STANOWISKA. Główny Księgowy Zarząd. 4-6 osób Podstawowy zakres obowiązków: (szczegółowe wymagania poniżej) Kraków

PROFIL STANOWISKA OPIS STANOWISKA. Główny Księgowy Zarząd. 4-6 osób Podstawowy zakres obowiązków: (szczegółowe wymagania poniżej) Kraków PROFIL STANOWISKA OPIS STANOWISKA Proces JAWNY/ NIEJAWNY Nazwa stanowiska Stanowisko bezpośredniego przełożonego Liczba podwładnych Zakres obowiązków Główny Księgowy Zarząd 4-6 osób Podstawowy zakres obowiązków:

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO wynikająca z art. 111a i 111b ustawy Prawo bankowe wg stanu na dzień 31.12.2016r. 1. Informacja o działalności Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu wrzesień 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 37.3/2013 z dnia 30.09.2013 r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 23/2013 z dnia 28.10.2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora WZWiK z dnia 21.01.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Jedwabnem poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 163/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "BANK ROLNIKÓW W OPOLU

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO BANK ROLNIKÓW W OPOLU BANK SPÓŁDZIELCZY BANK ROLNIKÓW W OPOLU 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 36a INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "BANK ROLNIKÓW W OPOLU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/45/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 11.12.2015. POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH grudzień, 2015r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu POLITYKA INFORMACYJNA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.królowej Jadwigi 1 Cel polityki Celem niniejszej polityki jest ustalenie szczególowych reguł dotyczacych : zakresu,częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 20.06.2013 r. I zmiana uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2014 z dnia 30.12.2014r. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r.

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r. . Załącznik do Uchwały Nr 160 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 68 /2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie . REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie Nadany przez Dyrektora WORD na podstawie Zarządzenia nr 34/2007 z dnia 20.09.2007r. zmieniony: 1. Zarządzeniem nr 46/2007 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE,

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2012 Kierownika MGOPS w Wieluniu z dnia 02.07.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE wynikająca z art. lila ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Ozorkowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych KIEROWNIK BIURA Wymagania konieczne: Wymagania pożądane:

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych KIEROWNIK BIURA Wymagania konieczne: Wymagania pożądane: Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych Wymagania koniecznie i pożądane w odniesieniu do kandydatów na poszczególne stanowiska w biurze LGD: KIEROWNIK BIURA Wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo