Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Prabutach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Prabutach"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Prabutach z dnia r. Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Prabutach

2 SPIS TREŚCI Rozdział I... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II... 3 Władze Banku... 3 Rozdział III... 4 Organizacja Banku... 4 a) Struktura organizacyjna Banku... 5 b) Zakres działania stanowisk kierowniczych... 5 c) Zadania komórek organizacyjnych... 9 Rozdział IV Organizacja pracy Banku Rozdział V Zasady współpracy Rozdział VI Postanowienia końcowe

3 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny Banku Spółdzielczego w Prabutach, zwany dalej regulaminem, ustala szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną Banku Spółdzielczego w Prabutach. 2 Regulamin określa: 1. Strukturę organizacyjną, 2. Zakres działania stanowisk kierowniczych, 3. Zadania komórek organizacyjnych, 4. Organizację pracy Banku, 5. Zasady współpracy. 6. Podział kompetencyjny między członkami Zarządu Banku. 3 Podstawą działania Banku Spółdzielczego w Prabutach stanowią przepisy ustaw: Prawo bankowe, Prawo spółdzielcze, Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz Statut Banku. 4 Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: 1. Bank Bank Spółdzielczy w Prabutach, 2. Oddział Banku Oddział Banku Spółdzielczego w Prabutach, 3. Punkt Kasowy Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego w Prabutach, 4. Organy banku organy banku określone ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze tj. Zebranie Przedstawicieli, Rada Nadzorcza, Zarząd Banku, Zebranie Grup Członkowskich, 5. Komórka organizacyjna wydzielona komórka w Banku. Władze Banku. Organami Statutowymi Banku są: 1. Zebranie Przedstawicieli, 2. Rada Nadzorcza, 3. Zarząd, 4. Zebranie Grup Członkowskich. ROZDZIAŁ II Najważniejszym organem Banku jest Zebranie Przedstawicieli. 2. Uprawnienia Zebrania Przedstawicieli, tryb zwoływania i zasady działania określa Statut Banku. 3

4 7 1. Działalność Banku kontroluje i nadzoruje Rada Nadzorcza Banku. 2. Zasady wyboru i odwoływania członków Rady oraz zakres działania Rady Nadzorczej Banku określa Statut Banku. 3. Szczegółowe zasady działalności Rady Nadzorczej Banku określa Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Prabutach Działalnością Banku kieruje Zarząd Banku wybrany przez Radę Nadzorczą Banku. 2. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 3. Zasady wyboru i odwoływania Członków Zarządu, skład oraz zakres jego działania określa Statut Banku. 4. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu Banku Spółdzielczego w Prabutach Podstawowym organem Banku jest Zebranie Grupy Członkowskiej. 2. Tryb zwoływania i zadania Zebrań Grup Członkowskich określa Statut. Szczegółowe zasady działania Zebrań Grup Członkowskich określa Regulamin działania zebrań Grup Członkowskich w Banku Spółdzielczym w Prabutach uchwalony przez Radę Nadzorczą Banku. Organizacja Banku. ROZDZIAŁ III 10 Strukturę organizacyjną Banku na wniosek Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza Banku. 11 W skład Banku wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Zarząd Banku, 2. Wydział kredytów: - komórka zarządzająca i windykacji, - stanowiska ds. kredytów. 3. Wydział oszczędności, rozliczeń i księgowości, 4. Stanowiska ds. kasowości, 5. Komórka ds. sprawozdawczości, ryzyk, płac i zarządzania zmianami w tym Menadżer ryzyka operacyjnego. 6. Stanowisko ds. samorządu, kadr i ryzyka braku zgodności. 7. Stanowisko kasjersko dysponenckie w Punkcie Kasowym. 8. Oddział Banku w Kwidzynie: - stanowisko kasjerskie. - stanowisko ds. oszczędności, rozliczeń i kredytów W Banku funkcjonują Komitet, Zespoły i Komisje pełniące funkcje opiniodawczo doradcze. 2. Komitety są powoływane jako struktury stałe o charakterze doradczym. 4

5 W Banku działa trzyosobowy Komitet Zarządzania Ryzykami, którego zadania oraz zasady funkcjonowania określa Regulamin funkcjonowania Komitetu Zarządzania Ryzykami w Banku Spółdzielczym w Prabutach. 3. Zespoły mają charakter zadaniowy i są powoływane w celu wykonania określonego zadania. 4. Komisje tworzone są zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa. 5. Wykonywanie audytu wewnętrznego powierzone zostało na podstawie umowy SGB-Bankowi S. A. jako bankowi zrzeszającemu. 6. Zarząd powierzył wykonywanie zadań Administratora Systemu i Sieci informatycznej Banku Zakładowi Usług Informatycznych Z. Koza spółka komandytowa, Sztum, ul. Kalkszteina 18, na podstawie umowy. 13 A STRUKTURA ORGANIZACYJNA BANKU W strukturze organizacyjnej Banku wyodrębniono stanowiska: 1. Prezesa Banku jako osobę kierującą bieżącą działalnością Banku. 2. Wiceprezes/Kierownik Wydziału Kredytów. 3. Członek Zarządu/Główny Księgowy Banku. 4. Kierownik Oddziału Banku/ oszczędności, rozliczenia, kredyty. 5. Komórka ds. sprawozdawczości, ryzyk, płac i zarządzania zmianami w tym Menadżer ryzyka operacyjnego 6. Samodzielne stanowiska. B ZAKRES DZIAŁANIA STANOWISK KIEROWNICZYCH I. Prezes Zarządu: 1. Prezes Banku kieruje bieżącą działalnością Banku i ponosi odpowiedzialność za wykonanie zadań Banku wynikających z przepisów prawnych obowiązujących, uchwał i zaleceń Zebrania Przedstawicieli, Rady Nadzorczej Banku i Zarządu Banku oraz wytycznych i postanowień Banku Zrzeszającego. 2. Prezes Zarządu podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych. 3. Niezależnie od kompetencji i zadań określonych w Statucie i Regulaminie Prezes Zarządu realizuje inne zadania, określone ogólnie przez obowiązujące przepisy. 4. Do obowiązków Prezesa należy w szczególności: a) koordynowanie pracy Zarządu, b) zapewnienie właściwej zgodnej z wymogami NBP realizacji polityki depozytowo kredytowej Banku, c) zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa do prowadzenia przez Bank działalności, d) planowanie i organizowanie regulaminowych zadań Banku w sposób zapewniający pełną terminową i efektywną ich realizację, e) zapewnienie właściwej obsady kadrowej Banku, f) organizacja szkoleń, g) zapewnienie właściwej współpracy z organami Banku, h) organizacja zebrań Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli, i) czuwanie nad prawidłowością i terminowością załatwiania spraw członkowskich przez Bank, 5

6 j) organizacja oraz funkcjonowanie kontroli wewnętrznej Banku oraz współpraca z bankiem zrzeszającym w zakresie organizacji audytu wewnętrznego realizowanego przez SGB-Bank S. A., k) składanie Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Banku okresowych sprawozdań i analiz, l) pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, m) wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do podporządkowanych pracowników i wykorzystanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy, a także informacji zarządczych z zakresu przypisanego Prezesowi Zarządu w Podziale kompetencyjnym między członami Zarządu Banku Spółdzielczego w Prabutach, n) zapewnienie cyklicznych audytów bezpieczeństwa. 5. Kieruje bieżącą działalnością wszystkich placówek Banku oraz pracą kas, Stanowiska ds. samorządu, kadr i ryzyka braku zgodności i Komórki ds. sprawozdawczości, ryzyk, płac i zarządzania zmianami, w tym Menadżer ryzyka operacyjnego. 6. Uczestniczy w procesie samooceny i ewidencjonuje zdarzenia ryzyka operacyjnego. 7. Nadzoruje ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej. 8. W ramach Zarządu odpowiada za inwestycje własne i kapitałowe, ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej, ryzyko kapitałowe, ryzyko braku zgodności, politykę informacyjną, marketing, ochronę banku, sprawozdawczość FINREP, COREP, WEBIS, kontrolę wewnętrzną oraz za sprawy przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także sprawy członkowskie i zarządzanie zmianami. II. V-ce Prezes Zarządu Kierownik Wydziału Kredytów 1. V-ce Prezes Zarządu Kierownik Wydziału Kredytów kieruje pracą Wydziału Kredytów i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność wynikającą z obowiązujących przepisów. 2. Do obowiązków V-ce Prezesa Zarządu Kierownika Wydziału Kredytów należy w szczególności: a) inicjowanie, planowanie, organizacja i kontrola realizacji zadań Stanowisk ds. kredytów oraz komórki zarządzającej i windykacji, b) bieżące ustalanie obowiązków, ich podział pomiędzy pracowników oraz organizowanie ich poprawnej realizacji, c) zaznajamianie pracowników z zadaniami Banku oraz instruktaż i szkolenia pracowników, d) dokonywanie akceptacji przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych sporządzonych przez podległą komórkę zarządzającą i windykacji. e) podejmowanie wszelkich działań mających na celu właściwą realizację zadań Banku, f) podejmowanie wszelkich decyzji w sprawach wchodzących w zakres działania komórki poza należącymi do kompetencji przełożonych, g) aprobowanie bądź przygotowanie projektów analiz, ocen, informacji i wniosków oraz innych materiałów wynikających z zakresu działania Wydziału, h) wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do podporządkowanych pracowników i wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy, i) informowanie przełożonych o istniejących problemach i sprawach dotyczących Wydziału oraz innych prac zleconych przez przełożonych, j) wzajemna współpraca z Kierownikami innych jednostek organizacyjnych Banku, k) opracowywanie wraz z członkami Zespołu ds. procedur bankowych projektów regulaminów, instrukcji z zakresu działania Banku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kierowanego Wydziału, l) koordynowanie zapotrzebowania limitów i czuwanie nad terminowością i poprawnością sprawozdawczości kredytowej oraz rozliczaniem dopłat do kredytów, 6

7 m) sprawowanie nadzoru merytorycznego i kontroli wewnętrznej nad pracą podległych pracowników oraz kontrola informacji zarządczych z zakresu przypisanego V-ce Prezesowi Zarządu w Podziale kompetencyjnym między członkami Zarządu Banku Spółdzielczego w Prabutach, n) prowadzenie archiwum kredytowego, o) uczestniczenie w procesie samooceny i ewidencjonowanie zdarzeń ryzyka operacyjnego. 3. W ramach Zarządu ponosi odpowiedzialność za ryzyko kredytowe, w tym DEK i EKZH, koncentracji zaangażowań, adekwatność kapitałową i wewnętrzny wymóg kapitałowy. III. Członek Zarządu/Główny Księgowy Banku 1. Członek Zarządu/Główny Księgowy Banku wykonuje swoje zadania wynikające z praw i obowiązków głównych księgowych określonych odrębnymi przepisami i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność za prawidłową działalność Banku. 2. Nadzoruje stanowiska rozliczeń, oszczędności i księgowości. 3. Przeprowadza dla potrzeb Rady Nadzorczej i Zarządu analizy dochodów i kosztów Banku. 4. Pełni obowiązki Gestora Systemu Informatycznego, w tym nadzoruje pracę Administratora Systemu i Sieci informatycznej Banku oraz odpowiada za zabezpieczenie systemów, a także prowadzi archiwum nośników informatycznych i danych dotyczących systemów informatycznych. 5. Kieruje pracami związanymi z opracowaniem planu ekonomiczno-finansowego Banku. 6. Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności: a. zapewnienie terminowej i prawidłowej ewidencji księgowej, sprawozdawczości finansowej oraz zgodności zapisów księgowych z operacjami Banku, b. zapewnienie właściwego systemu rozliczeń pieniężnych oraz systemu rozrachunków międzybankowych, c. opracowanie i bieżąca aktualizacja systemu księgowości według standardów określonych przez NBP i ustawę o rachunkowości, d. nadzór nad realizacją planu ekonomiczno-finansowego w zakresie finansowym, e. opracowanie wewnętrznych instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz kontrola ich obiegu, f. uczestniczenie w procesie planowania strategicznego Banku i w zarządzaniu aktywami i pasywami Banku poprzez sprawdzenie przygotowania danych i wypracowanie konkretnych rozwiązań, g. nadzór merytoryczny nad pracą podległych pracowników, ich instruktaż oraz nadzór nad ich szkoleniem i ich szkolenie bieżące, h. nadzorowanie całokształtu prac wszystkich komórek organizacyjnych Banku w zakresie rachunkowości. i. wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do podporządkowanych pracowników, a także pozostałych pracowników Banku z zakresu rachunkowości i wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy oraz kontrola informacji zarządczych z zakresu przypisanego Członkowi Zarządu w Podziale kompetencyjnym między członkami Zarządu Banku Spółdzielczego w Prabutach. 7. Sporządza listy płac dla pracowników i organów samorządowych Banku oraz listy zasiłków chorobowych i innych zasiłków ZUS, rozlicza umowy zlecenia, a także przeprowadza rozrachunki z tytułu potrąceń z list płac prowadzi ewidencję wynagrodzeń i zasiłków. 7

8 8. Nalicza i odprowadza po sprawdzeniu przez Prezesa Zarządu podatki od osób fizycznych (w tym z tytułu płac, zleceń i oszczędności), podatek od nieruchomości Banku oraz sporządza formularze VAT, PIT i CIT. 9. Nalicza zobowiązania wobec ZUS i odprowadza je po sprawdzeniu przez Prezesa Zarządu. 10. Sporządza podstawę wyliczenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 11. Opracowuje wraz z członkami Zespołu ds. procedur bankowych projekty regulaminów, instrukcji z zakresu działania Banku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb podległych stanowisk oraz obszaru informatycznego. 12. Uczestniczy w procesie samooceny i ewidencjonuje zdarzenia ryzyka operacyjnego. 13. W ramach Zarządu odpowiada za rachunkowość, informatykę, działalność oszczędnościowo-depozytową, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności, ryzyko biznesowe, ryzyko operacyjne, w tym informatyczne. IV. Kierownik Oddziału Banku. 1. Kierownik Oddziału Banku kieruje bezpośrednio pracą Oddziału w zakresie jego zadań i ponosi odpowiedzialność za prawidłową działalność Oddziału wynikającą z obowiązujących przepisów. 2. Do obowiązków Kierownika Oddziału należy w szczególności: a) czuwanie nad właściwym przebiegiem rozliczeń międzybankowych. b) inicjowanie, planowanie, organizacja i kontrola realizacji zadań Oddziału, c) bieżące ustalenie obowiązków, ich podział między pracowników oraz organizowanie ich poprawnej realizacji, d) zaznajamianie pracowników z zadaniami Oddziału oraz instruktaż pracowników, e) podejmowanie wszelkich działań mających na celu właściwą realizację zadań Oddziału, f) podejmowanie wszelkich decyzji w sprawach wchodzących w zakres działania Oddziału poza należącymi do kompetencji przełożonych, g) wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do stanowiska kasowości i wykorzystanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy, h) zabezpieczenie mienia będącego w dyspozycji podległej placówki, a w szczególności zabezpieczenie sprzętu informatycznego, i) czuwanie nad bezpieczeństwem informatycznym Oddziału oraz nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego, a także przygotowanie wniosków w zakresie rozwijania systemu informatycznego i infrastruktury teleinformatycznej w Oddziale, j) czuwanie nad realizacją zadań wynikających z regulaminów i schematów organizacyjnych, zakresów czynności, Statutu Banku, Ustawy Prawo Bankowe, Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o NBP, zarządzeń i zaleceń Prezesa NBP oraz uchwał i zarządzeń organów Banku, k) organizacja wykonania zaleceń i zarządzeń Prezesa NBP między innymi w zakresie rozliczeń pieniężnych, bezgotówkowych, obrotu oszczędnościowego, przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy itp, l) udział w tworzeniu marketingowej strategii działania Banku oraz realizacji zadań i celów tej strategii, dbałość o tworzenie pozytywnej opinii o Banku wśród Klientów i całego otoczenia, ł) poszukiwanie i wnioskowanie do Zarządu o wprowadzenie (ulepszenie dotychczasowych) form kredytowania, gromadzenia oszczędności, rozliczeń pieniężnych i pozyskiwanie nowych grup klientów, 8

9 m) organizacja przyjmowania, rozpatrywania i terminowego załatwiania wniosków, odwołań i skarg w ramach Oddziału, n) zapewnienie współpracy między kierowanym Oddziałem, a pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Banku. o) dobieranie pracowników w porozumieniu z Prezesem Zarządu, ocenianie ich pracy, wnioskowanie w sprawie awansów, przeszeregowań, nagród, kar, przyznawania premii oraz wydawanie opinii o pracownikach, p) nadzorowanie przyjmowania, wysyłanie oraz podział korespondencji w Oddziale, V. Kierownik Komórki ds. sprawozdawczości, ryzyk, płac i zarządzania zmianami, w tym Menadżer ryzyka operacyjnego. 1. Kierownik komórki kieruje bezpośrednio pracą Komórki w zakresie jej zadań. 2. Do obowiązków Kierownika Komórki należy w szczególności: 1) bieżące ustalanie obowiązków i ich podział oraz organizacja poprawnej realizacji zadań, 2) zaznajamianie pracowników z zadaniami Komórki oraz instruktaż pracowników, 3) inicjowanie, planowanie, organizacja i kontrola realizacji zadań Komórki, 4) podejmowanie wszelkich decyzji w sprawach wchodzących w zakres działania komórki poza należącymi do kompetencji przełożonych, 5) wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do pracowników Komórki i wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy, 6) zapewnienie współpracy między kierowaną Komórką, a pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Banku, 7) ewidencjonowanie zdarzeń ryzyka operacyjnego, 8) opracowywanie wraz z innymi członkami Zespołu ds. procedura bankowych projektów regulaminów i instrukcji z zakresu działania Banku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kierowanej Komórki. 3. Ponadto do zadań Kierownika należy wykonywanie czynności określonych w Rozdziale III. pkt. C ppkt. III jako zadania i procesy Komórki ds. sprawozdawczości, ryzyk, płac i zarządzania zmianami. C ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Postanowienia ogólne 1. Przestrzeganie norm i zasad prawno-organizacyjnych określonych w obowiązujących przepisach. 2. Uczestniczenie w procesie planowania strategicznego Banku. 3. Realizacja zadań wynikających z regulaminów i schematów organizacyjnych, zakresu czynności, obowiązków Statutu, Ustawy Prawo Bankowe, Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o NBP, Zarządzeń i Zaleceń Prezesa NBP oraz Głównego Inspektora Nadzoru Finansowego, Uchwał i Zarządzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrań Przedstawicieli. 4. Wykonywanie zarządzeń Prezesa NBP w zakresie rozliczeń pieniężnych, w tym prania brudnych pieniędzy. 5. Udział w tworzeniu marketingowej strategii działania Banku, realizacji zadań i celów w tej strategii oraz działaniach marketingowych prowadzonych przez Bank. 6. Dbałość o tworzenie pozytywnej opinii o Banku wśród klientów i całego otoczenia. 7. Poszukiwanie i wnioskowanie do Zarządu o wprowadzenie nowych (ulepszenie dotychczasowych) form kredytowania, gromadzenia oszczędności, rozliczeń pieniężnych i pozyskiwanie nowych grup klientów. 9

10 8. Uczestniczenie w obsłudze kredytowej, oszczędnościowo-rozliczeniowej, realizacja dyspozycji wpłat i wypłat z różnych tytułów, prowadzeniu rachunków bankowych, itd. 9. Sporządzanie sprawozdawczości i analiz z działalności komórki organizacyjnej. 10. Przestrzeganie tajemnicy służbowej, tajemnicy bankowej i tajemnicy danych osobowych. 11. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informatycznego, bhp, ppoż. oraz wszelkich regulacji związanych z bezpieczeństwem Banku, a także działanie w celu ograniczenia ryzyka operacyjnego i ryzyka braku zgodności. 12. Przestrzeganie Regulaminu Pracy i postępowanie zgodnie z Zasadami dobrej praktyki bankowej. 13. Czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego w zakresie odnoszącym się do przydzielonych zadań oraz przygotowywanie sugestii w zakresie rozwijania tego systemu, a także czuwanie nad bezpieczeństwem informatycznym Banku. 14. Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych realizują bezpośrednio przydzielone im obowiązki określone w imiennych zakresach czynności oraz wytycznych kierowników komórek i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonywanie. 15. W trakcie wykonywanej pracy pracownicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów. 16. Pracownicy są zobowiązani do wykonywania kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w ramach zajmowanego stanowiska i wykonywanych w związku z tym czynności. 17. Uczestniczenie w procesie samooceny i ewidencjonowaniu zdarzeń ryzyka operacyjnego. I. WYDZIAŁ KREDYTÓW Ogólna charakterystyka Wydziału Pracą Wydziału Kredytów kieruje V-ce Prezes Zarządu/ Kierownik Wydziału kredytów, którego zadania opisano w Rozdziale III pkt B ppkt II niniejszego Regulaminu. Wydział prowadzi pełną obsługę klientów w zakresie sprzedaży oraz wykonuje zadania związane z analizą i oceną zdolności kredytowej, wydaniu rekomendacji decyzji dotyczącej analizowanego kredytu, badaniem terminowości spłat kredytu, oceną sytuacji ekonomicznofinansowej kredytobiorcy oraz oceną zabezpieczeń ekspozycji kredytowej. A STANOWISKA DS. KREDYTÓW Ogólna charakterystyka Wykonywanie wszelkich czynności związanych z marketingiem, sprzedażą i realizacją kredytów ewidencjonowanych w modułach Kredyty oraz Rachunki oraz czynności związane z kontrolą spłat kredytów. 1. Wykonywanie pełnej obsługi formalnoprawnej związanej z przyjmowaniem wniosków wraz z pełną dokumentacją w zakresie wszystkich rodzajów kredytów i gwarancji, zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami i regulaminami oraz realizacja wypłat kredytów Centrali i podpisywanie umów kredytowych oraz dokumentów w zakresie zabezpieczeń kredytów. 2. Przekazywanie wniosków z pełną dokumentacją do Komórki zarządzającej i windykacji oraz współpraca z tą komórką w zakresie gromadzenia dokumentacji od klientów Centrali niezbędnej do monitorowania kredytów i zabezpieczeń. 3. Przyjmowanie i kontrola spłat kredytów (w tym wysyłanie wezwań do zapłaty do klientów Centrali i Oddziału w w/w zakresie). 4. Gromadzenie informacji marketingowych w zakresie działalności kredytowej, proponowanie form marketingu i oprocentowania kredytów oraz stawek pobieranych prowizji i opłat z tytułu działalności kredytowej. 10

11 5. Uczestniczenie w popularyzacji zasad uzyskiwania wsparcia działań rolnictwa i przedsiębiorców z programów unijnych. 6. Udział w rozliczeniach z budżetem Państwa oraz innymi jednostkami z tytułu uzyskiwanych dopłat do działalności kredytowej. 7. Sporządzanie sprawozdawczości kredytowej dla potrzeb ARiMR. 8. Sporządzanie okresowych zapotrzebowań na limity dopłat do oprocentowania ze środków ARiMR związanych z udzielaniem kredytów preferencyjnych. 9. Udział w działaniach marketingowych Banku. 10. Przygotowanie umów kredytowych i dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytów dla Klientów Centrali i Oddziału. 11. Udział w kontrolach bezpośrednich u wnioskodawców celem dokonania weryfikacji informacji zawartych w dokumentach do wniosku kredytowego. 12. Wykonywanie kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w ramach zajmowanego stanowiska i wykonywania wymienionych powyżej zadań. B KOMÓRKA ZARZĄDZAJĄCA I WINDYKACJI Ogólna charakterystyka stanowiska Wykonywanie zadań związanych z analizą i oceną zdolności kredytowej, przygotowaniem propozycji decyzji kredytowych, monitoringiem kredytowym (w tym zabezpieczeń) tych ekspozycji kredytowych, których ocena zdolności kredytowej sporządzona była przez innego pracownika, badaniem terminowości spłaty kredytów oraz oceną sytuacji ekonomicznofinansowej kredytobiorców oraz zabezpieczeń ekspozycji kredytowych. W ramach powołanej komórki prowadzona jest restrukturyzacja i windykacja wszystkich należności Banku zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków i wewnętrznych procedur Banku, tj.: 1. Prowadzenie działalności windykacyjnej w zakresie kredytów zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka: normalne, pod obserwacją, poniżej standardu, wątpliwe i stracone ewidencjonowanych w modułach Kredyty i Rachunki Centrali i Oddziału. 2. Analiza wniosków i dokumentacji przed podjęciem decyzji przez Zarząd oraz zabezpieczeń w czasie trwania umowy kredytowej, śledzenie jakości kredytów, przeglądy kredytobiorców oraz dokonywanie klasyfikacji należności w modułach Kredyty i Rachunki Centrali i Oddziału wraz z ustalaniem wysokości rezerwy celowej. 3. Przygotowywanie danych do analiz na etapie powstawania oraz realizacji planu finansowego. 4. Uczestniczenie w procesie planowania strategicznego Banku w zakresie działalności kredytowej, wypracowanie limitów dopuszczalnego ryzyka kredytowego, przestrzeganie ustalonych wskaźników i limitów. 5. Przeprowadzanie okresowych analiz portfela kredytowego Banku dla celów ustalania ryzyka kredytowego (w tym ryzyka koncentracji zaangażowań) i sporządzanie okresowych informacji do wyliczenia wymogów kapitałowych i adekwatności kapitałowej w zakresie ryzyka kredytowego. 6. Monitorowanie, dokonywanie klasyfikacji ekspozycji kredytowych Centrali i Oddziału i ustalenie wysokości rezerwy celowej. 7. Przygotowanie notatek na posiedzenia Zarządu Banku w celu podjęcia decyzji w sprawach: a) ustalenia sposobu odzyskiwania wierzytelności, b) wyboru ścieżki restrukturyzacji wierzytelności, c) spisania należności Banku w straty, d) zawieszenia lub zachowania naliczenia odsetek, 11

12 oraz realizacja postanowień Zarządu w w/w sprawach. 8. Prowadzenie obowiązujących rejestrów oraz sporządzanie korespondencji do dłużników objętych windykacją przez to stanowisko pracy. 9. Przeprowadzanie kontroli bezpośrednich u wnioskodawców celem dokonania weryfikacji informacji zawartych w dokumentach do wniosku kredytowego oraz kontroli w trakcie trwania umowy kredytowej. 10. Sporządzanie okresowych sprawozdań związanych z udzielaniem kredytów z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR. 11. Sporządzanie okresowych zapotrzebowań na limity dopłat do oprocentowania ze środków ARiMR związanych z udzielaniem kredytów preferencyjnych. 12. Wykonywanie kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w ramach zajmowanego stanowiska i wykonywania wymienionych powyżej zadań. II. WYDZIAŁ OSZCZĘDNOŚCI, ROZLICZEŃ I KSIĘGOWOŚCI Ogólna charakterystyka Wydziału Pracą Wydziału Oszczędności, Rozliczeń i Księgowości kieruje Członek Zarządu/ Główny Księgowy, którego zadania opisano w Rozdziale III pkt. B ppkt III niniejszego Regulaminu. Do zadań Wydziału należy pełna obsługa klientów w zakresie sprzedaży i akwizycji produktów depozytowych Banku oraz rozrachunków międzybankowych. A STANOWISKA DS. KSIĘGOWOŚCI Wykonywanie wszystkich czynności zaplecza. 1. Przeprowadzenie kontroli bieżącej legalności, rzetelności i prawidłowości przeprowadzanych operacji, udokumentowania operacji, zapisów w urządzeniach księgowych, uzgadnianie zapisów. 2. Przyjmowanie i kontrolowanie dowodów księgowych z kas, pozostałych komórek organizacyjnych Banku oraz z wyciągu z rachunku bieżącego w SGB - Bank S. A. 3. Prowadzenie, doskonalenie prowadzenia rachunkowości w celu zapewnienia rzetelności i prawidłowości danych z zastosowaniem obowiązującego systemu informatycznego. Czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem tego systemu oraz przygotowanie sugestii w zakresie rozwoju tego systemu, umożliwiających tym samym należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, sprawozdań oraz danych na informatycznych nośnikach danych w/g przyjętych przez Bank rozwiązań w tym zakresie. 4. Dokonywanie zapisów księgowych w sieciowym systemie informatycznym sprawozdań, dokumentów księgowych, dokumentów wyjściowych modułów Rachunki oraz Gospodarka Własna (z wyjątkiem dokumentów kasowych). 5. Sprawdzanie prawidłowości naliczonych i pobranych prowizji i opłat bankowych, za czynności bankowe, za prowadzenie rachunków, od udzielonych kredytów wg Uchwał i decyzji Zarządu. 6. Analiza i kontrola zgodności sald na kontach przejściowych i czuwanie nad ich rozliczeniem. 7. Broszurowanie dowodów księgowych i odpowiednie ich zabezpieczanie, przekazywanie do archiwum. 8. Wykonywanie czynności związanych z zakończeniem dnia operacyjnego (przetwarzanie i zabezpieczanie codzienne danych). 9. Nadzór nad zabezpieczeniem nośników danych i ich transport do miejsc przechowywania. 10. Sprawdzanie i rozliczanie prawidłowości naliczania odsetek od depozytów Banku. 11. Przyjmowanie i nadawanie zleceń telekomunikacyjnych w rozliczeniach międzybankowych ich ewidencjonowanie oraz ewidencjonowanie w systemie wszystkich zleceń przelewu należności. 12

13 12. Prowadzenie archiwum bankowego dokumentów w formie papierowej oraz magazynu druków ścisłego zarachowania. 13. Wykonywanie kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w ramach zajmowanego stanowiska i wykonywania wymienionych powyżej zadań. 14. Ewidencjonowanie środków trwałych. 15. Prowadzenie egzekucji sądowej i administracyjnej z rachunków klientów Banku. B STANOWISKA DS. ROZLICZEŃ I OSZCZĘDNOŚCI Zespół ten zajmuje się obsługą klientów, sprzedażą i akwizycją produktów depozytowych Banku. Do podstawowych zadań zespołu należy: 1. Otwieranie, prowadzenie, likwidacja rachunków bankowych dla osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej wraz z oceną przedkładanych dokumentów (w zależności od typu rachunku), sprawdzanie wiarygodności i kompletności przedkładanych dokumentów. 2. Obsługa rozliczeń (w tym kasowa) za pośrednictwem rachunków bankowych. 3. Naliczanie rezerw na odsetki od wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych. 4. Zakładanie i likwidacja lokat terminowych, książeczek oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, wypłata odsetek, realizacja czeków, obsługa zleceń stałych. 5. Przyjmowanie i uaktualnianie zastrzeżeń w obrocie oszczędnościowym. 6. Obsługa Internetbankingu, Homebankingu, Smsbankingu, Bankofonu a także kart bankomatowych i płatniczych. 7. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu pracy stanowisk. 8. Windykacja należności Banku klientów Centrali i Oddziału klasyfikowanych do sytuacji normalnej oraz przekroczeń sald i prowizji, a także wysyłanie upomnień do klientów w w/w zakresie. 9. Dokonywanie egzekucji wierzytelności pieniężnych z rachunków bankowych Klientów wspólnie ze stanowiskiem wyznaczonym do tego w Banku. 10. Pobieranie należnych prowizji i opłat związanych z obsługą rachunków bieżących zgodnie z taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe lub zawartą umową oraz kontrola funkcjonalna w w/w zakresie. 11. Sprawdzanie i kompletowanie wyciągów z rachunków bankowych klientów modułu Rachunki 1 i Rachunki Przesyłanie na adres posiadaczy rachunków z modułu Rachunki 1 i Rachunki 3 wyciągów z rachunków bieżących zgodnie z postanowieniem procedur w tym zakresie lub umowami rachunku. 13. Proponowanie oprocentowania rachunków wkładów i lokat terminowych oraz prowizji i opłat obsługiwanych rachunków, a także działań marketingowych produktów depozytowych. 14. Sprawdzanie prawidłowości likwidacji rachunków bankowych i lokat terminowych. 15. Uczestniczenie w procesie planowania strategicznego Banku, poprzez przygotowanie danych, wypracowanie konkretnych rozwiązań, oraz przestrzeganie ustalonych limitów i wskaźników w bieżącej pracy. 16. Udział w działalności marketingowej Banku. 17. Wykonywanie kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w ramach zajmowanego stanowiska i wykonywanych w związku z tym czynności. 13

14 18. Kompletowanie, przechowywanie i administrowanie pełnej dokumentacji związanej z prowadzeniem rachunków bankowych oraz prowadzenie i aktualizacja kart wzorów podpisów posiadaczy rachunków bankowych. III. KOMÓRKA DS. SPRAWOZDAWCZOŚCI, RYZYK, PŁAC I ZARZĄDZANIA ZMIANAMI, W TYM MENADŻER RYZYKA OPERACYJNEGO Ogólna charakterystyka stanowiska Pracą Komórki ds. sprawozdawczości, ryzyk, płac i zarządzania zmianami, w tym Menadżer ryzyka operacyjnego kieruje Kierownik Komórki, którego zadania opisano w Rozdziale III pkt. B ppkt. V niniejszego Regulaminu. Komórka sporządza sprawozdania, analizy ryzyk i planów, a także strategii oraz monitoruje ryzyka (w tym ryzyko operacyjne) zgodnie z obowiązującymi procedurami. Ponadto Komórka zajmuje się procesami związanymi z zarządzaniem zmianami. Do zadań Komórki ds. sprawozdawczości, ryzyk, płac i zarządzania zmianami należy: 1. Sporządzanie sprawozdań wynikających z zaleceń Prezesa NBP, GINF, GUS, SGB Bank S. A. oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów. 2. Przygotowanie we współpracy z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Banku planów strategicznych, finansowych, regulaminów i instrukcji. 3. Kontrola i analiza wykonania planów strategicznych. 4. Przygotowanie analiz z zakresu płynności finansowej Banku, ryzyka stopy procentowej, ryzyka kapitałowego i badanie innych ryzyk zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku oraz proponowanie współczynników i limitów progowych i przedkładanie ich Komitetowi Zarządzania Ryzykami oraz Zarządowi zgodnie z obowiązującymi procedurami. 5. Sporządzanie informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku. 6. Monitorowanie, pomiar, identyfikacja ryzyka stopy procentowej, płynności finansowej, ryzyka kredytowego (w tym DEK i EKZH), kapitałowego i innych ryzyk zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku. 7. Wyliczanie wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka. 8. Ustalanie zgodności kont odsetkowych i naliczanie oraz regulowanie odsetek od lokat Banku w innych bankach. 9. Opracowywanie wraz z członkami Zespołu ds. procedur bankowych projektów regulaminów, instrukcji z zakresu działania Banku. 10. Naliczanie i regulowanie rezerwy obowiązkowej wraz ze sporządzaniem deklaracji. 11. Wykonywanie w systemie informatycznym operacji w zakresie płac oraz zastępstwo pracownika obsługującego płace. 12. Wykonywanie kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w ramach zajmowanego stanowiska i wykonywania wymienionych powyżej zadań, 13. Wykonywanie zadań Menadżera ryzyka operacyjnego. Komórka ponadto zajmuje się procesami: 1) wprowadzania nowego produktu nie zakwalifikowanego do realizacji w formie projektu, 2) otwierania nowych jednostek organizacyjnych Banku nie zakwalifikowanych do realizacji w formie projektu, 3) zmian zasad funkcjonowania istniejącego produktu, 4) zmian w infrastrukturze teleinformatycznej nie zakwalifikowanych do realizacji w formie projektu 14

15 IV. STANOWISKO DS. SAMORZĄDU, KADR I RYZYKA BRAKU ZGODNOŚCI Ogólna charakterystyka zespołu (stanowiska) 1. Przygotowywanie we współpracy z innymi stanowiskami pracy materiałów na posiedzenia organów samorządowych. 2. Obsługa i protokołowanie posiedzeń i zebrań organów samorządowych Banku. 3. Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków, wpływających do Banku oraz prowadzenie rejestru spraw sądowych. 4. Prowadzenie ewidencji przeprowadzanych kontroli zewnętrznych, przepisywanie protokołów i raportów z tych kontroli. 5. Prowadzenie dokumentacji zewnętrznych szkoleń pracowników. 6. Kompletowanie i uaktualnianie aktów normatywnych oraz prowadzenie ich ewidencji. 7. Prowadzenie spraw organizacyjno-prawnych wynikających z zadań statutowych Banku. 8. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Banku, kompletowanie i przechowywanie akt z nimi związanych oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników. 9. Planowanie i przestrzeganie wykorzystania urlopów wypoczynkowych. 10. Prowadzenie całokształtu spraw administracyjno-gospodarczych oraz kancelaryjnobiurowych. 11. Realizowanie wydatków rzeczowych z zakresu gospodarki własnej Banku. 12. Prowadzenie rejestru członków Banku. 13. Wykonywanie czynności związanych z członkostwem w Banku. 14. Prowadzenie spraw socjalnych oraz spraw związanych z bhp i p. poż. 15. Kompletowanie i prowadzenie biblioteki Banku oraz nadzór nad właściwym wykorzystaniem materiałów informacyjnych. 16. Pełnienie funkcji koordynatora w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 17. Prowadzenie ewidencji stempli kasowych, memoriałowych i pieczątek przekazywanych do odpowiednich komórek organizacyjnych. 18. Wykonywanie zadań związanych z identyfikacją i kontrolą ryzyka braku zgodności, w tym pełnienie funkcji Komórki ds. Ryzyka Braku Zgodności. 19. Dbanie o estetykę wewnątrz i na zewnątrz placówek Banku. 20. Uczestniczenie w działalności marketingowej Banku. 21. Pełnienie funkcji Oficera Bezpieczeństwa, nadzorowanie realizacji Polityki Bezpieczeństwa. 22. Wykonywanie kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w ramach zajmowanego stanowiska i wykonywania wymienionych powyżej zadań. 23. Prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych. V. STANOWISKA DS. KASOWOŚCI Ogólna charakterystyka zespołu (stanowisk) Wykonanie zadań gospodarki kasowo-skarbcowej. 1. Ewidencja w systemie informatycznym Banku (z wyjątkiem wypłat kredytów i obsługi lokat) oraz obsługa transakcji gotówkowych. 2. Ewidencja przelewów wewnętrznych otrzymanych od obsługiwanych Klientów. 3. Koordynowanie transakcji zasileń i odprowadzeń wartości pieniężnych Banku. 4. Kontrola wewnętrzna funkcjonalna dokumentów kasowych przed ich zrealizowaniem. 5. Zasilanie bankomatów w Prabutach oraz nadzór nad ich pracą. 6. Uczestniczenie w procesie planowania strategicznego Banku, poprzez przygotowanie danych, wypracowanie konkretnych rozwiązań oraz przestrzeganie ustalonych limitów. 7. Zabezpieczenie i przestrzeganie tajemnicy służbowej a w szczególności tajemnicy obrotów znakami pieniężnymi. 15

16 VI. STANOWISKO KASJERSKO-DYSPONENCKIE W PUNKCIE KASOWYM Ogólna charakterystyka stanowiska W ramach stanowiska wykonywane są zadania gospodarki kasowej oraz czynności ewidencji realizowanych dokumentów do systemu informatycznego Banku. Do podstawowych zadań stanowiska należy: 1) Ewidencja i realizacja transakcji wpłat gotówkowych do rozliczeń międzybankowych oraz wypłat gotówkowych z rachunków bieżących i rachunków oszczędnościoworozliczeniowych Banku oraz obsługa spłat kredytów konsumenckich. 2) Koordynowanie transakcji zasileń i odprowadzeń wartości pieniężnych z Punktów. 3) Kontrola wewnętrzna funkcjonalna dokumentów kasowych przed ich zrealizowaniem. 4) Uczestniczenie w procesie planowania poprzez przygotowanie danych, przestrzeganie limitów. 5) Zabezpieczenie i przestrzeganie tajemnicy służbowej, a w szczególności tajemnicy obrotu znakami pieniężnymi. 6) Uczestniczenie w działalności marketingowej Banku. VII. ODDZIAŁ BANKU Ogólna charakterystyka Oddziału Pracą Oddziału Banku kieruje Kierownik Oddziału Banku, którego zadania opisano w rozdziale III pkt. B ppkt. IV, a który jednocześnie wykonuje pełną obsługę formalnoprawną, wszystkich posiadaczy rachunków modułów Rachunki i Depozyty, związaną z przyjmowaniem wniosków i dokumentacji kredytowej oraz realizacją kredytów i gwarancji w ramach Oddziału zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami i regulaminami. Zadaniem Oddziału jest obsługa klientów Oddziału i Centrali oraz innych klientów zgłaszających się do Oddziału. A. STANOWISKO DS. OSZCZĘDNOŚCI, ROZLICZEŃ I KREDYTÓW Ogólna charakterystyka stanowiska W ramach powołanego stanowiska prowadzona jest pełna obsługa klientów w zakresie produktów depozytowych i kredytowych oraz sprzedaży i akwizycji produktów Oddziału Banku. Do podstawowych zadań stanowiska należy: 1. Otwieranie, prowadzenie, likwidacja rachunków bankowych dla osób prawnych i fizycznych podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w ramach Oddziału wraz z oceną przedkładanych dokumentów (w zależności od typu rachunku), sprawdzanie wiarygodności i kompletności przedkładanych dokumentów. 2. Obsługa w ramach Oddziału rozliczeń za pośrednictwem rachunków bankowych. 3. Zakładanie i likwidacja lokat terminowych, książeczek oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, wypłata odsetek, realizacja czeków, obsługa zleceń stałych w Oddziale. 4. Przyjmowanie i uaktualnianie zastrzeżeń w obrocie oszczędnościowym. 5. Obsługa internetbankingu, homebankingu, smsbankingu i bankofonu, a także kart bankomatowych i płatniczych. 6. Pobieranie należnych prowizji i opłat związanych z obsługą rachunków Klientów Oddziału zgodnie z taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe lub zawartą umową oraz kontrola funkcjonalna w w/w zakresie. 7. Sprawdzanie i kompletowanie wyciągów z rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Oddziału. 16

17 8. Proponowanie oprocentowania rachunków lokat terminowych oraz prowizji i opłat w zakresie rachunków bieżących i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Oddziale, a także proponowanie działań marketingowych produktów Banku. 9. Przyjmowanie i wstępna weryfikacja wniosków i dokumentacji kredytowej przed podjęciem decyzji, realizacja wypłat kredytów Oddziału i podpisanie umów oraz dokumentów w zakresie zabezpieczeń kredytów oraz współpraca z komórką zarządzającą ryzykiem kredytowym w zakresie gromadzenia dokumentacji od klientów Oddziału niezbędnej do podjęcia decyzji kredytowej. 10. Uczestniczenie w procesie planowania strategicznego Banku, poprzez przygotowanie danych, wypracowanie konkretnych rozwiązań, oraz przestrzeganie ustalonych limitów i wskaźników w bieżącej pracy. 11. Udział w działaniach marketingowych Oddziału Banku. 12. Wykonywanie kontroli funkcjonalnej w ramach zajmowanego stanowiska. 13. Kompletowanie, przechowywanie i administrowanie pełnej dokumentacji związanej z prowadzeniem rachunków bankowych oraz prowadzenie i aktualizacja kart wzorów podpisów posiadaczy rachunków bankowych. 14. Obsługiwanie wszystkich klientów w zakresie modułów gospodarka własna, udziały w zakresie wpłat oraz kredyty w zakresie wpłat i wypłat. 15. Współpraca z komórką zarządzającą i windykacji w zakresie pozyskiwania od klientów dokumentów w zakresie monitoringu zabezpieczeń i sytuacji finansowej kredytobiorców klientów Oddziału. B. STANOWISKO DS. KASOWOŚCI. Ogólna charakterystyka stanowiska. Wykonywanie zadań gospodarki kasowo-skarbcowej, współuczestniczenie w działalności marketingowej Oddziału oraz obsłudze osób fizycznych w zakresie kredytów gotówkowych, rachunków a także rozrachunków międzybankowych Oddziału. 1. Ewidencja (z wyłączeniem wkładów terminowych i wypłat kredytów) i realizacja transakcji gotówkowych wpłat i wypłat. 2. Koordynowanie transakcji zasileń i odprowadzeń wartości pieniężnych Oddziału Banku. 3. Kontrola wewnętrzna funkcjonalna dokumentów kasowych przed ich zrealizowaniem. 4. Zasilanie bankomatu i nadzór nad jego pracą oraz uczestniczenie w pracach komisji ds. wrzutni skarbca nocnego. 5. Uczestniczenie w procesie planowania strategicznego Banku, poprzez przygotowanie danych, wypracowanie konkretnych rozwiązań, przestrzeganie ustalonych limitów. 6. Zabezpieczenie i przestrzeganie tajemnicy służbowej a w szczególności tajemnicy obrotu znakami pieniężnymi. 7. Współuczestniczenie w Oddziale w ewidencji w systemie informatycznym dokumentów do rozliczeń międzybankowych. 8. Współuczestniczenie w obsłudze osób fizycznych w zakresie kredytów gotówkowych (wydawanie niezbędnych druków, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją od klientów Oddziału). 9. Uczestniczenie w działalności marketingowej Oddziału. VIII. AUDYT WEWNĘTRZNY Ogólna charakterystyka stanowiska Wykonywanie audytu wewnętrznego powierzone zostało na podstawie umowy SGB-Bankowi S. A. jako bankowi zrzeszającemu. 17

18 ORGANIZACJA PRACY BANKU ROZDZIAŁ IV 14 Bank prowadzi pełną obsługę klientów w dniach i godzinach ustalonych przez Zarząd. Dni i godziny otwarcia Banku są dostosowane do lokalnych potrzeb środowiska. ROZDZIAŁ V ZASADY WSPÓŁPRACY 15 Wszystkie komórki organizacyjne Banku współdziałają ze sobą w zakresie wykonywania zleconych czynności, a w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji. 16 Członkowie Zarządu Banku odpowiadają za kontakty z instytucjami i organizacjami współpracującymi z Bankiem. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE W okresie trzech miesięcy od daty wprowadzenia niniejszego Regulaminu, Zarząd dokonuje przeglądu i aktualizacji zakresów czynności wszystkich pracowników Banku w celu dostosowania się ich do wymogów obowiązujących w Regulaminie Regulamin otrzymują osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Banku. 2. Regulamin zostaje podany do wiadomości wszystkich pracowników za pośrednictwem kierowników komórek organizacyjnych. 18

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie Podstawa prawna 1) Zasady ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu SKOK Małopolska Nr 1 z dnia 25 listopada 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SKOK MAŁOPOLSKA W STALOWEJ WOLI

Załącznik do Uchwały Zarządu SKOK Małopolska Nr 1 z dnia 25 listopada 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SKOK MAŁOPOLSKA W STALOWEJ WOLI Załącznik do Uchwały Zarządu SKOK Małopolska Nr 1 z dnia 25 listopada 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SKOK MAŁOPOLSKA W STALOWEJ WOLI LISTOPAD 2015 Spis Treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Organy statutowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwala Zarządu nr 5/6/13 z r. Dębica r

Uchwala Zarządu nr 5/6/13 z r. Dębica r Uchwala Zarządu nr 5/6/13 z 25.06.2013r. Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w D Ę B I C Y Dębica 25.06.2013 r 1 Spis Treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Organy Banku 4 III. Struktura

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE Zał nr 1 do uchwały nr 1/21/Z/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r Zmieniony uchwałą Zarządu 04 10.2012 uchwała nr 42/Z/2013 Zmieniony uchwałą nr 23/Z/2013 z dnia 20.06.2013 Zmieniony uchwałą nr 8/Z/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH REGULAMIN I Znowelizowane wytyczne dotyczące kontroli przeprowadzonych przez komisję rewizyjną Federacji Ogólnopolskich Związków Zawodowych Kierowców i Motorniczych WPROWADZENIE Krajowa Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. 1. Komitet Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., zwany dalej Komitetem, pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 1 /2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC 1 1. Regulamin określa zasady działania, zadania oraz organizację pracy sekcji

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna Polityka Informacyjna Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej Śląsk wydanie 1.2. Zarząd: Uchwała Zarządu nr 16/250/2015 z dnia 28.12.2015 Rada Nadzorcza: Uchwała Rady Nadzorczej 7/16/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Zarządu BS z dnia 09.08.2016r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 8 Statutu Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu zarządzam, co następuje:

Na podstawie 8 Statutu Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO W Tarnobrzegu z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 7/20 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 grudnia 20 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na podstawie 9

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w GARWOLINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w GARWOLINIE Załącznik do Uchwały nr 27/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie z dnia 20 sierpnia 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w GARWOLINIE Garwolin, 2013 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 19 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 25/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 19 września 2013 r. Zarządzenie Nr 25/203 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 9 września 203 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 21 poz. 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA. z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U Nr 21 poz. 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA. z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 1999 Nr 21 poz. 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Na podstawie art. 19 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Poczesnej

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Poczesnej Poczesna, grudzień 2011r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Poczesnej 1 Mając na uwadze: - postanowienia uchwały 385/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. z póz. zmianami, w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Załącznik do Zarządzenia Nr 8/204 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 2 kwietnia 204 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Kwidzynie Kwidzyn, grudzień 2014 1. 1. Bank prowadzi przejrzysta politykę informacyjną uwzględniająca potrzeby jego udziałowców oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 74/2016 z dnia r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Werbkowicach

Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 74/2016 z dnia r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Werbkowicach Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 74/2016 z dnia 22.07.2016r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Werbkowicach Werbkowice, 2016 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsza Polityka informacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 31/2016 Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/R/2016 POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE tekst ujednolicony Koronowo, marzec 2016 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne

Bardziej szczegółowo

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu POLITYKA INFORMACYJNA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.królowej Jadwigi 1 Cel polityki Celem niniejszej polityki jest ustalenie szczególowych reguł dotyczacych : zakresu,częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne Miejski Zarząd Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE

REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE uchwalony przez Zarząd uchwałą z dnia 27 lutego 2008 r.. 1 Zarząd Spółki działając zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, uchwałami Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 31 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH. z dnia 24 października 2016 roku

Kraków, dnia 31 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH. z dnia 24 października 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 31 października 2016 r. Poz. 6061 UCHWAŁA NR XXIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 24 października 2016 roku w sprawie dostosowania prawno-organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/IV/14 dnia 20 lutego2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 10/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem walutowym w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ z dnia 1 lipca 2017 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ z dnia 1 lipca 2017 r. Załącznik do Decyzji nr 1 Dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ z dnia 1 lipca 2017 r. Warszawa, dnia 1 lipca 2017 1 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

4. Ośrodek realizuje zadania wynikające ze Statutu Ośrodka. 5. Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

4. Ośrodek realizuje zadania wynikające ze Statutu Ośrodka. 5. Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1 I. Postanowienia ogólne 1. Specjalny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin organizacyjny Teatru Powszechnego w Łodzi zwanym dalej regulaminem określa: 1) strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Nr 61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach z dnia 9 lipca 2015r Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 Rady Nadzorczej BS w Mikołajkach z dnia 24 lipca 2015r BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna

Rozdział I Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr XIX/343/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI W TYCHACH Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach jest jednostką

Bardziej szczegółowo