Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Prabutach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Prabutach"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Prabutach z dnia r. Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Prabutach

2 SPIS TREŚCI Rozdział I... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II... 3 Władze Banku... 3 Rozdział III... 4 Organizacja Banku... 4 a) Struktura organizacyjna Banku... 5 b) Zakres działania stanowisk kierowniczych... 5 c) Zadania komórek organizacyjnych... 9 Rozdział IV Organizacja pracy Banku Rozdział V Zasady współpracy Rozdział VI Postanowienia końcowe

3 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny Banku Spółdzielczego w Prabutach, zwany dalej regulaminem, ustala szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną Banku Spółdzielczego w Prabutach. 2 Regulamin określa: 1. Strukturę organizacyjną, 2. Zakres działania stanowisk kierowniczych, 3. Zadania komórek organizacyjnych, 4. Organizację pracy Banku, 5. Zasady współpracy. 6. Podział kompetencyjny między członkami Zarządu Banku. 3 Podstawą działania Banku Spółdzielczego w Prabutach stanowią przepisy ustaw: Prawo bankowe, Prawo spółdzielcze, Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz Statut Banku. 4 Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: 1. Bank Bank Spółdzielczy w Prabutach, 2. Oddział Banku Oddział Banku Spółdzielczego w Prabutach, 3. Punkt Kasowy Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego w Prabutach, 4. Organy banku organy banku określone ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze tj. Zebranie Przedstawicieli, Rada Nadzorcza, Zarząd Banku, Zebranie Grup Członkowskich, 5. Komórka organizacyjna wydzielona komórka w Banku. Władze Banku. Organami Statutowymi Banku są: 1. Zebranie Przedstawicieli, 2. Rada Nadzorcza, 3. Zarząd, 4. Zebranie Grup Członkowskich. ROZDZIAŁ II Najważniejszym organem Banku jest Zebranie Przedstawicieli. 2. Uprawnienia Zebrania Przedstawicieli, tryb zwoływania i zasady działania określa Statut Banku. 3

4 7 1. Działalność Banku kontroluje i nadzoruje Rada Nadzorcza Banku. 2. Zasady wyboru i odwoływania członków Rady oraz zakres działania Rady Nadzorczej Banku określa Statut Banku. 3. Szczegółowe zasady działalności Rady Nadzorczej Banku określa Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Prabutach Działalnością Banku kieruje Zarząd Banku wybrany przez Radę Nadzorczą Banku. 2. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 3. Zasady wyboru i odwoływania Członków Zarządu, skład oraz zakres jego działania określa Statut Banku. 4. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu Banku Spółdzielczego w Prabutach Podstawowym organem Banku jest Zebranie Grupy Członkowskiej. 2. Tryb zwoływania i zadania Zebrań Grup Członkowskich określa Statut. Szczegółowe zasady działania Zebrań Grup Członkowskich określa Regulamin działania zebrań Grup Członkowskich w Banku Spółdzielczym w Prabutach uchwalony przez Radę Nadzorczą Banku. Organizacja Banku. ROZDZIAŁ III 10 Strukturę organizacyjną Banku na wniosek Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza Banku. 11 W skład Banku wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Zarząd Banku, 2. Wydział kredytów: - komórka zarządzająca i windykacji, - stanowiska ds. kredytów. 3. Wydział oszczędności, rozliczeń i księgowości, 4. Stanowiska ds. kasowości, 5. Komórka ds. sprawozdawczości, ryzyk, płac i zarządzania zmianami w tym Menadżer ryzyka operacyjnego. 6. Stanowisko ds. samorządu, kadr i ryzyka braku zgodności. 7. Stanowisko kasjersko dysponenckie w Punkcie Kasowym. 8. Oddział Banku w Kwidzynie: - stanowisko kasjerskie. - stanowisko ds. oszczędności, rozliczeń i kredytów W Banku funkcjonują Komitet, Zespoły i Komisje pełniące funkcje opiniodawczo doradcze. 2. Komitety są powoływane jako struktury stałe o charakterze doradczym. 4

5 W Banku działa trzyosobowy Komitet Zarządzania Ryzykami, którego zadania oraz zasady funkcjonowania określa Regulamin funkcjonowania Komitetu Zarządzania Ryzykami w Banku Spółdzielczym w Prabutach. 3. Zespoły mają charakter zadaniowy i są powoływane w celu wykonania określonego zadania. 4. Komisje tworzone są zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa. 5. Wykonywanie audytu wewnętrznego powierzone zostało na podstawie umowy SGB-Bankowi S. A. jako bankowi zrzeszającemu. 6. Zarząd powierzył wykonywanie zadań Administratora Systemu i Sieci informatycznej Banku Zakładowi Usług Informatycznych Z. Koza spółka komandytowa, Sztum, ul. Kalkszteina 18, na podstawie umowy. 13 A STRUKTURA ORGANIZACYJNA BANKU W strukturze organizacyjnej Banku wyodrębniono stanowiska: 1. Prezesa Banku jako osobę kierującą bieżącą działalnością Banku. 2. Wiceprezes/Kierownik Wydziału Kredytów. 3. Członek Zarządu/Główny Księgowy Banku. 4. Kierownik Oddziału Banku/ oszczędności, rozliczenia, kredyty. 5. Komórka ds. sprawozdawczości, ryzyk, płac i zarządzania zmianami w tym Menadżer ryzyka operacyjnego 6. Samodzielne stanowiska. B ZAKRES DZIAŁANIA STANOWISK KIEROWNICZYCH I. Prezes Zarządu: 1. Prezes Banku kieruje bieżącą działalnością Banku i ponosi odpowiedzialność za wykonanie zadań Banku wynikających z przepisów prawnych obowiązujących, uchwał i zaleceń Zebrania Przedstawicieli, Rady Nadzorczej Banku i Zarządu Banku oraz wytycznych i postanowień Banku Zrzeszającego. 2. Prezes Zarządu podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych. 3. Niezależnie od kompetencji i zadań określonych w Statucie i Regulaminie Prezes Zarządu realizuje inne zadania, określone ogólnie przez obowiązujące przepisy. 4. Do obowiązków Prezesa należy w szczególności: a) koordynowanie pracy Zarządu, b) zapewnienie właściwej zgodnej z wymogami NBP realizacji polityki depozytowo kredytowej Banku, c) zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa do prowadzenia przez Bank działalności, d) planowanie i organizowanie regulaminowych zadań Banku w sposób zapewniający pełną terminową i efektywną ich realizację, e) zapewnienie właściwej obsady kadrowej Banku, f) organizacja szkoleń, g) zapewnienie właściwej współpracy z organami Banku, h) organizacja zebrań Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli, i) czuwanie nad prawidłowością i terminowością załatwiania spraw członkowskich przez Bank, 5

6 j) organizacja oraz funkcjonowanie kontroli wewnętrznej Banku oraz współpraca z bankiem zrzeszającym w zakresie organizacji audytu wewnętrznego realizowanego przez SGB-Bank S. A., k) składanie Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Banku okresowych sprawozdań i analiz, l) pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, m) wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do podporządkowanych pracowników i wykorzystanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy, a także informacji zarządczych z zakresu przypisanego Prezesowi Zarządu w Podziale kompetencyjnym między członami Zarządu Banku Spółdzielczego w Prabutach, n) zapewnienie cyklicznych audytów bezpieczeństwa. 5. Kieruje bieżącą działalnością wszystkich placówek Banku oraz pracą kas, Stanowiska ds. samorządu, kadr i ryzyka braku zgodności i Komórki ds. sprawozdawczości, ryzyk, płac i zarządzania zmianami, w tym Menadżer ryzyka operacyjnego. 6. Uczestniczy w procesie samooceny i ewidencjonuje zdarzenia ryzyka operacyjnego. 7. Nadzoruje ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej. 8. W ramach Zarządu odpowiada za inwestycje własne i kapitałowe, ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej, ryzyko kapitałowe, ryzyko braku zgodności, politykę informacyjną, marketing, ochronę banku, sprawozdawczość FINREP, COREP, WEBIS, kontrolę wewnętrzną oraz za sprawy przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także sprawy członkowskie i zarządzanie zmianami. II. V-ce Prezes Zarządu Kierownik Wydziału Kredytów 1. V-ce Prezes Zarządu Kierownik Wydziału Kredytów kieruje pracą Wydziału Kredytów i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność wynikającą z obowiązujących przepisów. 2. Do obowiązków V-ce Prezesa Zarządu Kierownika Wydziału Kredytów należy w szczególności: a) inicjowanie, planowanie, organizacja i kontrola realizacji zadań Stanowisk ds. kredytów oraz komórki zarządzającej i windykacji, b) bieżące ustalanie obowiązków, ich podział pomiędzy pracowników oraz organizowanie ich poprawnej realizacji, c) zaznajamianie pracowników z zadaniami Banku oraz instruktaż i szkolenia pracowników, d) dokonywanie akceptacji przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych sporządzonych przez podległą komórkę zarządzającą i windykacji. e) podejmowanie wszelkich działań mających na celu właściwą realizację zadań Banku, f) podejmowanie wszelkich decyzji w sprawach wchodzących w zakres działania komórki poza należącymi do kompetencji przełożonych, g) aprobowanie bądź przygotowanie projektów analiz, ocen, informacji i wniosków oraz innych materiałów wynikających z zakresu działania Wydziału, h) wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do podporządkowanych pracowników i wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy, i) informowanie przełożonych o istniejących problemach i sprawach dotyczących Wydziału oraz innych prac zleconych przez przełożonych, j) wzajemna współpraca z Kierownikami innych jednostek organizacyjnych Banku, k) opracowywanie wraz z członkami Zespołu ds. procedur bankowych projektów regulaminów, instrukcji z zakresu działania Banku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kierowanego Wydziału, l) koordynowanie zapotrzebowania limitów i czuwanie nad terminowością i poprawnością sprawozdawczości kredytowej oraz rozliczaniem dopłat do kredytów, 6

7 m) sprawowanie nadzoru merytorycznego i kontroli wewnętrznej nad pracą podległych pracowników oraz kontrola informacji zarządczych z zakresu przypisanego V-ce Prezesowi Zarządu w Podziale kompetencyjnym między członkami Zarządu Banku Spółdzielczego w Prabutach, n) prowadzenie archiwum kredytowego, o) uczestniczenie w procesie samooceny i ewidencjonowanie zdarzeń ryzyka operacyjnego. 3. W ramach Zarządu ponosi odpowiedzialność za ryzyko kredytowe, w tym DEK i EKZH, koncentracji zaangażowań, adekwatność kapitałową i wewnętrzny wymóg kapitałowy. III. Członek Zarządu/Główny Księgowy Banku 1. Członek Zarządu/Główny Księgowy Banku wykonuje swoje zadania wynikające z praw i obowiązków głównych księgowych określonych odrębnymi przepisami i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność za prawidłową działalność Banku. 2. Nadzoruje stanowiska rozliczeń, oszczędności i księgowości. 3. Przeprowadza dla potrzeb Rady Nadzorczej i Zarządu analizy dochodów i kosztów Banku. 4. Pełni obowiązki Gestora Systemu Informatycznego, w tym nadzoruje pracę Administratora Systemu i Sieci informatycznej Banku oraz odpowiada za zabezpieczenie systemów, a także prowadzi archiwum nośników informatycznych i danych dotyczących systemów informatycznych. 5. Kieruje pracami związanymi z opracowaniem planu ekonomiczno-finansowego Banku. 6. Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności: a. zapewnienie terminowej i prawidłowej ewidencji księgowej, sprawozdawczości finansowej oraz zgodności zapisów księgowych z operacjami Banku, b. zapewnienie właściwego systemu rozliczeń pieniężnych oraz systemu rozrachunków międzybankowych, c. opracowanie i bieżąca aktualizacja systemu księgowości według standardów określonych przez NBP i ustawę o rachunkowości, d. nadzór nad realizacją planu ekonomiczno-finansowego w zakresie finansowym, e. opracowanie wewnętrznych instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz kontrola ich obiegu, f. uczestniczenie w procesie planowania strategicznego Banku i w zarządzaniu aktywami i pasywami Banku poprzez sprawdzenie przygotowania danych i wypracowanie konkretnych rozwiązań, g. nadzór merytoryczny nad pracą podległych pracowników, ich instruktaż oraz nadzór nad ich szkoleniem i ich szkolenie bieżące, h. nadzorowanie całokształtu prac wszystkich komórek organizacyjnych Banku w zakresie rachunkowości. i. wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do podporządkowanych pracowników, a także pozostałych pracowników Banku z zakresu rachunkowości i wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy oraz kontrola informacji zarządczych z zakresu przypisanego Członkowi Zarządu w Podziale kompetencyjnym między członkami Zarządu Banku Spółdzielczego w Prabutach. 7. Sporządza listy płac dla pracowników i organów samorządowych Banku oraz listy zasiłków chorobowych i innych zasiłków ZUS, rozlicza umowy zlecenia, a także przeprowadza rozrachunki z tytułu potrąceń z list płac prowadzi ewidencję wynagrodzeń i zasiłków. 7

8 8. Nalicza i odprowadza po sprawdzeniu przez Prezesa Zarządu podatki od osób fizycznych (w tym z tytułu płac, zleceń i oszczędności), podatek od nieruchomości Banku oraz sporządza formularze VAT, PIT i CIT. 9. Nalicza zobowiązania wobec ZUS i odprowadza je po sprawdzeniu przez Prezesa Zarządu. 10. Sporządza podstawę wyliczenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 11. Opracowuje wraz z członkami Zespołu ds. procedur bankowych projekty regulaminów, instrukcji z zakresu działania Banku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb podległych stanowisk oraz obszaru informatycznego. 12. Uczestniczy w procesie samooceny i ewidencjonuje zdarzenia ryzyka operacyjnego. 13. W ramach Zarządu odpowiada za rachunkowość, informatykę, działalność oszczędnościowo-depozytową, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności, ryzyko biznesowe, ryzyko operacyjne, w tym informatyczne. IV. Kierownik Oddziału Banku. 1. Kierownik Oddziału Banku kieruje bezpośrednio pracą Oddziału w zakresie jego zadań i ponosi odpowiedzialność za prawidłową działalność Oddziału wynikającą z obowiązujących przepisów. 2. Do obowiązków Kierownika Oddziału należy w szczególności: a) czuwanie nad właściwym przebiegiem rozliczeń międzybankowych. b) inicjowanie, planowanie, organizacja i kontrola realizacji zadań Oddziału, c) bieżące ustalenie obowiązków, ich podział między pracowników oraz organizowanie ich poprawnej realizacji, d) zaznajamianie pracowników z zadaniami Oddziału oraz instruktaż pracowników, e) podejmowanie wszelkich działań mających na celu właściwą realizację zadań Oddziału, f) podejmowanie wszelkich decyzji w sprawach wchodzących w zakres działania Oddziału poza należącymi do kompetencji przełożonych, g) wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do stanowiska kasowości i wykorzystanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy, h) zabezpieczenie mienia będącego w dyspozycji podległej placówki, a w szczególności zabezpieczenie sprzętu informatycznego, i) czuwanie nad bezpieczeństwem informatycznym Oddziału oraz nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego, a także przygotowanie wniosków w zakresie rozwijania systemu informatycznego i infrastruktury teleinformatycznej w Oddziale, j) czuwanie nad realizacją zadań wynikających z regulaminów i schematów organizacyjnych, zakresów czynności, Statutu Banku, Ustawy Prawo Bankowe, Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o NBP, zarządzeń i zaleceń Prezesa NBP oraz uchwał i zarządzeń organów Banku, k) organizacja wykonania zaleceń i zarządzeń Prezesa NBP między innymi w zakresie rozliczeń pieniężnych, bezgotówkowych, obrotu oszczędnościowego, przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy itp, l) udział w tworzeniu marketingowej strategii działania Banku oraz realizacji zadań i celów tej strategii, dbałość o tworzenie pozytywnej opinii o Banku wśród Klientów i całego otoczenia, ł) poszukiwanie i wnioskowanie do Zarządu o wprowadzenie (ulepszenie dotychczasowych) form kredytowania, gromadzenia oszczędności, rozliczeń pieniężnych i pozyskiwanie nowych grup klientów, 8

9 m) organizacja przyjmowania, rozpatrywania i terminowego załatwiania wniosków, odwołań i skarg w ramach Oddziału, n) zapewnienie współpracy między kierowanym Oddziałem, a pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Banku. o) dobieranie pracowników w porozumieniu z Prezesem Zarządu, ocenianie ich pracy, wnioskowanie w sprawie awansów, przeszeregowań, nagród, kar, przyznawania premii oraz wydawanie opinii o pracownikach, p) nadzorowanie przyjmowania, wysyłanie oraz podział korespondencji w Oddziale, V. Kierownik Komórki ds. sprawozdawczości, ryzyk, płac i zarządzania zmianami, w tym Menadżer ryzyka operacyjnego. 1. Kierownik komórki kieruje bezpośrednio pracą Komórki w zakresie jej zadań. 2. Do obowiązków Kierownika Komórki należy w szczególności: 1) bieżące ustalanie obowiązków i ich podział oraz organizacja poprawnej realizacji zadań, 2) zaznajamianie pracowników z zadaniami Komórki oraz instruktaż pracowników, 3) inicjowanie, planowanie, organizacja i kontrola realizacji zadań Komórki, 4) podejmowanie wszelkich decyzji w sprawach wchodzących w zakres działania komórki poza należącymi do kompetencji przełożonych, 5) wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do pracowników Komórki i wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy, 6) zapewnienie współpracy między kierowaną Komórką, a pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Banku, 7) ewidencjonowanie zdarzeń ryzyka operacyjnego, 8) opracowywanie wraz z innymi członkami Zespołu ds. procedura bankowych projektów regulaminów i instrukcji z zakresu działania Banku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kierowanej Komórki. 3. Ponadto do zadań Kierownika należy wykonywanie czynności określonych w Rozdziale III. pkt. C ppkt. III jako zadania i procesy Komórki ds. sprawozdawczości, ryzyk, płac i zarządzania zmianami. C ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Postanowienia ogólne 1. Przestrzeganie norm i zasad prawno-organizacyjnych określonych w obowiązujących przepisach. 2. Uczestniczenie w procesie planowania strategicznego Banku. 3. Realizacja zadań wynikających z regulaminów i schematów organizacyjnych, zakresu czynności, obowiązków Statutu, Ustawy Prawo Bankowe, Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o NBP, Zarządzeń i Zaleceń Prezesa NBP oraz Głównego Inspektora Nadzoru Finansowego, Uchwał i Zarządzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrań Przedstawicieli. 4. Wykonywanie zarządzeń Prezesa NBP w zakresie rozliczeń pieniężnych, w tym prania brudnych pieniędzy. 5. Udział w tworzeniu marketingowej strategii działania Banku, realizacji zadań i celów w tej strategii oraz działaniach marketingowych prowadzonych przez Bank. 6. Dbałość o tworzenie pozytywnej opinii o Banku wśród klientów i całego otoczenia. 7. Poszukiwanie i wnioskowanie do Zarządu o wprowadzenie nowych (ulepszenie dotychczasowych) form kredytowania, gromadzenia oszczędności, rozliczeń pieniężnych i pozyskiwanie nowych grup klientów. 9

10 8. Uczestniczenie w obsłudze kredytowej, oszczędnościowo-rozliczeniowej, realizacja dyspozycji wpłat i wypłat z różnych tytułów, prowadzeniu rachunków bankowych, itd. 9. Sporządzanie sprawozdawczości i analiz z działalności komórki organizacyjnej. 10. Przestrzeganie tajemnicy służbowej, tajemnicy bankowej i tajemnicy danych osobowych. 11. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informatycznego, bhp, ppoż. oraz wszelkich regulacji związanych z bezpieczeństwem Banku, a także działanie w celu ograniczenia ryzyka operacyjnego i ryzyka braku zgodności. 12. Przestrzeganie Regulaminu Pracy i postępowanie zgodnie z Zasadami dobrej praktyki bankowej. 13. Czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego w zakresie odnoszącym się do przydzielonych zadań oraz przygotowywanie sugestii w zakresie rozwijania tego systemu, a także czuwanie nad bezpieczeństwem informatycznym Banku. 14. Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych realizują bezpośrednio przydzielone im obowiązki określone w imiennych zakresach czynności oraz wytycznych kierowników komórek i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonywanie. 15. W trakcie wykonywanej pracy pracownicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów. 16. Pracownicy są zobowiązani do wykonywania kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w ramach zajmowanego stanowiska i wykonywanych w związku z tym czynności. 17. Uczestniczenie w procesie samooceny i ewidencjonowaniu zdarzeń ryzyka operacyjnego. I. WYDZIAŁ KREDYTÓW Ogólna charakterystyka Wydziału Pracą Wydziału Kredytów kieruje V-ce Prezes Zarządu/ Kierownik Wydziału kredytów, którego zadania opisano w Rozdziale III pkt B ppkt II niniejszego Regulaminu. Wydział prowadzi pełną obsługę klientów w zakresie sprzedaży oraz wykonuje zadania związane z analizą i oceną zdolności kredytowej, wydaniu rekomendacji decyzji dotyczącej analizowanego kredytu, badaniem terminowości spłat kredytu, oceną sytuacji ekonomicznofinansowej kredytobiorcy oraz oceną zabezpieczeń ekspozycji kredytowej. A STANOWISKA DS. KREDYTÓW Ogólna charakterystyka Wykonywanie wszelkich czynności związanych z marketingiem, sprzedażą i realizacją kredytów ewidencjonowanych w modułach Kredyty oraz Rachunki oraz czynności związane z kontrolą spłat kredytów. 1. Wykonywanie pełnej obsługi formalnoprawnej związanej z przyjmowaniem wniosków wraz z pełną dokumentacją w zakresie wszystkich rodzajów kredytów i gwarancji, zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami i regulaminami oraz realizacja wypłat kredytów Centrali i podpisywanie umów kredytowych oraz dokumentów w zakresie zabezpieczeń kredytów. 2. Przekazywanie wniosków z pełną dokumentacją do Komórki zarządzającej i windykacji oraz współpraca z tą komórką w zakresie gromadzenia dokumentacji od klientów Centrali niezbędnej do monitorowania kredytów i zabezpieczeń. 3. Przyjmowanie i kontrola spłat kredytów (w tym wysyłanie wezwań do zapłaty do klientów Centrali i Oddziału w w/w zakresie). 4. Gromadzenie informacji marketingowych w zakresie działalności kredytowej, proponowanie form marketingu i oprocentowania kredytów oraz stawek pobieranych prowizji i opłat z tytułu działalności kredytowej. 10

11 5. Uczestniczenie w popularyzacji zasad uzyskiwania wsparcia działań rolnictwa i przedsiębiorców z programów unijnych. 6. Udział w rozliczeniach z budżetem Państwa oraz innymi jednostkami z tytułu uzyskiwanych dopłat do działalności kredytowej. 7. Sporządzanie sprawozdawczości kredytowej dla potrzeb ARiMR. 8. Sporządzanie okresowych zapotrzebowań na limity dopłat do oprocentowania ze środków ARiMR związanych z udzielaniem kredytów preferencyjnych. 9. Udział w działaniach marketingowych Banku. 10. Przygotowanie umów kredytowych i dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytów dla Klientów Centrali i Oddziału. 11. Udział w kontrolach bezpośrednich u wnioskodawców celem dokonania weryfikacji informacji zawartych w dokumentach do wniosku kredytowego. 12. Wykonywanie kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w ramach zajmowanego stanowiska i wykonywania wymienionych powyżej zadań. B KOMÓRKA ZARZĄDZAJĄCA I WINDYKACJI Ogólna charakterystyka stanowiska Wykonywanie zadań związanych z analizą i oceną zdolności kredytowej, przygotowaniem propozycji decyzji kredytowych, monitoringiem kredytowym (w tym zabezpieczeń) tych ekspozycji kredytowych, których ocena zdolności kredytowej sporządzona była przez innego pracownika, badaniem terminowości spłaty kredytów oraz oceną sytuacji ekonomicznofinansowej kredytobiorców oraz zabezpieczeń ekspozycji kredytowych. W ramach powołanej komórki prowadzona jest restrukturyzacja i windykacja wszystkich należności Banku zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków i wewnętrznych procedur Banku, tj.: 1. Prowadzenie działalności windykacyjnej w zakresie kredytów zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka: normalne, pod obserwacją, poniżej standardu, wątpliwe i stracone ewidencjonowanych w modułach Kredyty i Rachunki Centrali i Oddziału. 2. Analiza wniosków i dokumentacji przed podjęciem decyzji przez Zarząd oraz zabezpieczeń w czasie trwania umowy kredytowej, śledzenie jakości kredytów, przeglądy kredytobiorców oraz dokonywanie klasyfikacji należności w modułach Kredyty i Rachunki Centrali i Oddziału wraz z ustalaniem wysokości rezerwy celowej. 3. Przygotowywanie danych do analiz na etapie powstawania oraz realizacji planu finansowego. 4. Uczestniczenie w procesie planowania strategicznego Banku w zakresie działalności kredytowej, wypracowanie limitów dopuszczalnego ryzyka kredytowego, przestrzeganie ustalonych wskaźników i limitów. 5. Przeprowadzanie okresowych analiz portfela kredytowego Banku dla celów ustalania ryzyka kredytowego (w tym ryzyka koncentracji zaangażowań) i sporządzanie okresowych informacji do wyliczenia wymogów kapitałowych i adekwatności kapitałowej w zakresie ryzyka kredytowego. 6. Monitorowanie, dokonywanie klasyfikacji ekspozycji kredytowych Centrali i Oddziału i ustalenie wysokości rezerwy celowej. 7. Przygotowanie notatek na posiedzenia Zarządu Banku w celu podjęcia decyzji w sprawach: a) ustalenia sposobu odzyskiwania wierzytelności, b) wyboru ścieżki restrukturyzacji wierzytelności, c) spisania należności Banku w straty, d) zawieszenia lub zachowania naliczenia odsetek, 11

12 oraz realizacja postanowień Zarządu w w/w sprawach. 8. Prowadzenie obowiązujących rejestrów oraz sporządzanie korespondencji do dłużników objętych windykacją przez to stanowisko pracy. 9. Przeprowadzanie kontroli bezpośrednich u wnioskodawców celem dokonania weryfikacji informacji zawartych w dokumentach do wniosku kredytowego oraz kontroli w trakcie trwania umowy kredytowej. 10. Sporządzanie okresowych sprawozdań związanych z udzielaniem kredytów z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR. 11. Sporządzanie okresowych zapotrzebowań na limity dopłat do oprocentowania ze środków ARiMR związanych z udzielaniem kredytów preferencyjnych. 12. Wykonywanie kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w ramach zajmowanego stanowiska i wykonywania wymienionych powyżej zadań. II. WYDZIAŁ OSZCZĘDNOŚCI, ROZLICZEŃ I KSIĘGOWOŚCI Ogólna charakterystyka Wydziału Pracą Wydziału Oszczędności, Rozliczeń i Księgowości kieruje Członek Zarządu/ Główny Księgowy, którego zadania opisano w Rozdziale III pkt. B ppkt III niniejszego Regulaminu. Do zadań Wydziału należy pełna obsługa klientów w zakresie sprzedaży i akwizycji produktów depozytowych Banku oraz rozrachunków międzybankowych. A STANOWISKA DS. KSIĘGOWOŚCI Wykonywanie wszystkich czynności zaplecza. 1. Przeprowadzenie kontroli bieżącej legalności, rzetelności i prawidłowości przeprowadzanych operacji, udokumentowania operacji, zapisów w urządzeniach księgowych, uzgadnianie zapisów. 2. Przyjmowanie i kontrolowanie dowodów księgowych z kas, pozostałych komórek organizacyjnych Banku oraz z wyciągu z rachunku bieżącego w SGB - Bank S. A. 3. Prowadzenie, doskonalenie prowadzenia rachunkowości w celu zapewnienia rzetelności i prawidłowości danych z zastosowaniem obowiązującego systemu informatycznego. Czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem tego systemu oraz przygotowanie sugestii w zakresie rozwoju tego systemu, umożliwiających tym samym należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, sprawozdań oraz danych na informatycznych nośnikach danych w/g przyjętych przez Bank rozwiązań w tym zakresie. 4. Dokonywanie zapisów księgowych w sieciowym systemie informatycznym sprawozdań, dokumentów księgowych, dokumentów wyjściowych modułów Rachunki oraz Gospodarka Własna (z wyjątkiem dokumentów kasowych). 5. Sprawdzanie prawidłowości naliczonych i pobranych prowizji i opłat bankowych, za czynności bankowe, za prowadzenie rachunków, od udzielonych kredytów wg Uchwał i decyzji Zarządu. 6. Analiza i kontrola zgodności sald na kontach przejściowych i czuwanie nad ich rozliczeniem. 7. Broszurowanie dowodów księgowych i odpowiednie ich zabezpieczanie, przekazywanie do archiwum. 8. Wykonywanie czynności związanych z zakończeniem dnia operacyjnego (przetwarzanie i zabezpieczanie codzienne danych). 9. Nadzór nad zabezpieczeniem nośników danych i ich transport do miejsc przechowywania. 10. Sprawdzanie i rozliczanie prawidłowości naliczania odsetek od depozytów Banku. 11. Przyjmowanie i nadawanie zleceń telekomunikacyjnych w rozliczeniach międzybankowych ich ewidencjonowanie oraz ewidencjonowanie w systemie wszystkich zleceń przelewu należności. 12

13 12. Prowadzenie archiwum bankowego dokumentów w formie papierowej oraz magazynu druków ścisłego zarachowania. 13. Wykonywanie kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w ramach zajmowanego stanowiska i wykonywania wymienionych powyżej zadań. 14. Ewidencjonowanie środków trwałych. 15. Prowadzenie egzekucji sądowej i administracyjnej z rachunków klientów Banku. B STANOWISKA DS. ROZLICZEŃ I OSZCZĘDNOŚCI Zespół ten zajmuje się obsługą klientów, sprzedażą i akwizycją produktów depozytowych Banku. Do podstawowych zadań zespołu należy: 1. Otwieranie, prowadzenie, likwidacja rachunków bankowych dla osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej wraz z oceną przedkładanych dokumentów (w zależności od typu rachunku), sprawdzanie wiarygodności i kompletności przedkładanych dokumentów. 2. Obsługa rozliczeń (w tym kasowa) za pośrednictwem rachunków bankowych. 3. Naliczanie rezerw na odsetki od wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych. 4. Zakładanie i likwidacja lokat terminowych, książeczek oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, wypłata odsetek, realizacja czeków, obsługa zleceń stałych. 5. Przyjmowanie i uaktualnianie zastrzeżeń w obrocie oszczędnościowym. 6. Obsługa Internetbankingu, Homebankingu, Smsbankingu, Bankofonu a także kart bankomatowych i płatniczych. 7. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu pracy stanowisk. 8. Windykacja należności Banku klientów Centrali i Oddziału klasyfikowanych do sytuacji normalnej oraz przekroczeń sald i prowizji, a także wysyłanie upomnień do klientów w w/w zakresie. 9. Dokonywanie egzekucji wierzytelności pieniężnych z rachunków bankowych Klientów wspólnie ze stanowiskiem wyznaczonym do tego w Banku. 10. Pobieranie należnych prowizji i opłat związanych z obsługą rachunków bieżących zgodnie z taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe lub zawartą umową oraz kontrola funkcjonalna w w/w zakresie. 11. Sprawdzanie i kompletowanie wyciągów z rachunków bankowych klientów modułu Rachunki 1 i Rachunki Przesyłanie na adres posiadaczy rachunków z modułu Rachunki 1 i Rachunki 3 wyciągów z rachunków bieżących zgodnie z postanowieniem procedur w tym zakresie lub umowami rachunku. 13. Proponowanie oprocentowania rachunków wkładów i lokat terminowych oraz prowizji i opłat obsługiwanych rachunków, a także działań marketingowych produktów depozytowych. 14. Sprawdzanie prawidłowości likwidacji rachunków bankowych i lokat terminowych. 15. Uczestniczenie w procesie planowania strategicznego Banku, poprzez przygotowanie danych, wypracowanie konkretnych rozwiązań, oraz przestrzeganie ustalonych limitów i wskaźników w bieżącej pracy. 16. Udział w działalności marketingowej Banku. 17. Wykonywanie kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w ramach zajmowanego stanowiska i wykonywanych w związku z tym czynności. 13

14 18. Kompletowanie, przechowywanie i administrowanie pełnej dokumentacji związanej z prowadzeniem rachunków bankowych oraz prowadzenie i aktualizacja kart wzorów podpisów posiadaczy rachunków bankowych. III. KOMÓRKA DS. SPRAWOZDAWCZOŚCI, RYZYK, PŁAC I ZARZĄDZANIA ZMIANAMI, W TYM MENADŻER RYZYKA OPERACYJNEGO Ogólna charakterystyka stanowiska Pracą Komórki ds. sprawozdawczości, ryzyk, płac i zarządzania zmianami, w tym Menadżer ryzyka operacyjnego kieruje Kierownik Komórki, którego zadania opisano w Rozdziale III pkt. B ppkt. V niniejszego Regulaminu. Komórka sporządza sprawozdania, analizy ryzyk i planów, a także strategii oraz monitoruje ryzyka (w tym ryzyko operacyjne) zgodnie z obowiązującymi procedurami. Ponadto Komórka zajmuje się procesami związanymi z zarządzaniem zmianami. Do zadań Komórki ds. sprawozdawczości, ryzyk, płac i zarządzania zmianami należy: 1. Sporządzanie sprawozdań wynikających z zaleceń Prezesa NBP, GINF, GUS, SGB Bank S. A. oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów. 2. Przygotowanie we współpracy z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Banku planów strategicznych, finansowych, regulaminów i instrukcji. 3. Kontrola i analiza wykonania planów strategicznych. 4. Przygotowanie analiz z zakresu płynności finansowej Banku, ryzyka stopy procentowej, ryzyka kapitałowego i badanie innych ryzyk zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku oraz proponowanie współczynników i limitów progowych i przedkładanie ich Komitetowi Zarządzania Ryzykami oraz Zarządowi zgodnie z obowiązującymi procedurami. 5. Sporządzanie informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku. 6. Monitorowanie, pomiar, identyfikacja ryzyka stopy procentowej, płynności finansowej, ryzyka kredytowego (w tym DEK i EKZH), kapitałowego i innych ryzyk zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku. 7. Wyliczanie wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka. 8. Ustalanie zgodności kont odsetkowych i naliczanie oraz regulowanie odsetek od lokat Banku w innych bankach. 9. Opracowywanie wraz z członkami Zespołu ds. procedur bankowych projektów regulaminów, instrukcji z zakresu działania Banku. 10. Naliczanie i regulowanie rezerwy obowiązkowej wraz ze sporządzaniem deklaracji. 11. Wykonywanie w systemie informatycznym operacji w zakresie płac oraz zastępstwo pracownika obsługującego płace. 12. Wykonywanie kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w ramach zajmowanego stanowiska i wykonywania wymienionych powyżej zadań, 13. Wykonywanie zadań Menadżera ryzyka operacyjnego. Komórka ponadto zajmuje się procesami: 1) wprowadzania nowego produktu nie zakwalifikowanego do realizacji w formie projektu, 2) otwierania nowych jednostek organizacyjnych Banku nie zakwalifikowanych do realizacji w formie projektu, 3) zmian zasad funkcjonowania istniejącego produktu, 4) zmian w infrastrukturze teleinformatycznej nie zakwalifikowanych do realizacji w formie projektu 14

15 IV. STANOWISKO DS. SAMORZĄDU, KADR I RYZYKA BRAKU ZGODNOŚCI Ogólna charakterystyka zespołu (stanowiska) 1. Przygotowywanie we współpracy z innymi stanowiskami pracy materiałów na posiedzenia organów samorządowych. 2. Obsługa i protokołowanie posiedzeń i zebrań organów samorządowych Banku. 3. Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków, wpływających do Banku oraz prowadzenie rejestru spraw sądowych. 4. Prowadzenie ewidencji przeprowadzanych kontroli zewnętrznych, przepisywanie protokołów i raportów z tych kontroli. 5. Prowadzenie dokumentacji zewnętrznych szkoleń pracowników. 6. Kompletowanie i uaktualnianie aktów normatywnych oraz prowadzenie ich ewidencji. 7. Prowadzenie spraw organizacyjno-prawnych wynikających z zadań statutowych Banku. 8. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Banku, kompletowanie i przechowywanie akt z nimi związanych oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników. 9. Planowanie i przestrzeganie wykorzystania urlopów wypoczynkowych. 10. Prowadzenie całokształtu spraw administracyjno-gospodarczych oraz kancelaryjnobiurowych. 11. Realizowanie wydatków rzeczowych z zakresu gospodarki własnej Banku. 12. Prowadzenie rejestru członków Banku. 13. Wykonywanie czynności związanych z członkostwem w Banku. 14. Prowadzenie spraw socjalnych oraz spraw związanych z bhp i p. poż. 15. Kompletowanie i prowadzenie biblioteki Banku oraz nadzór nad właściwym wykorzystaniem materiałów informacyjnych. 16. Pełnienie funkcji koordynatora w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 17. Prowadzenie ewidencji stempli kasowych, memoriałowych i pieczątek przekazywanych do odpowiednich komórek organizacyjnych. 18. Wykonywanie zadań związanych z identyfikacją i kontrolą ryzyka braku zgodności, w tym pełnienie funkcji Komórki ds. Ryzyka Braku Zgodności. 19. Dbanie o estetykę wewnątrz i na zewnątrz placówek Banku. 20. Uczestniczenie w działalności marketingowej Banku. 21. Pełnienie funkcji Oficera Bezpieczeństwa, nadzorowanie realizacji Polityki Bezpieczeństwa. 22. Wykonywanie kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w ramach zajmowanego stanowiska i wykonywania wymienionych powyżej zadań. 23. Prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych. V. STANOWISKA DS. KASOWOŚCI Ogólna charakterystyka zespołu (stanowisk) Wykonanie zadań gospodarki kasowo-skarbcowej. 1. Ewidencja w systemie informatycznym Banku (z wyjątkiem wypłat kredytów i obsługi lokat) oraz obsługa transakcji gotówkowych. 2. Ewidencja przelewów wewnętrznych otrzymanych od obsługiwanych Klientów. 3. Koordynowanie transakcji zasileń i odprowadzeń wartości pieniężnych Banku. 4. Kontrola wewnętrzna funkcjonalna dokumentów kasowych przed ich zrealizowaniem. 5. Zasilanie bankomatów w Prabutach oraz nadzór nad ich pracą. 6. Uczestniczenie w procesie planowania strategicznego Banku, poprzez przygotowanie danych, wypracowanie konkretnych rozwiązań oraz przestrzeganie ustalonych limitów. 7. Zabezpieczenie i przestrzeganie tajemnicy służbowej a w szczególności tajemnicy obrotów znakami pieniężnymi. 15

16 VI. STANOWISKO KASJERSKO-DYSPONENCKIE W PUNKCIE KASOWYM Ogólna charakterystyka stanowiska W ramach stanowiska wykonywane są zadania gospodarki kasowej oraz czynności ewidencji realizowanych dokumentów do systemu informatycznego Banku. Do podstawowych zadań stanowiska należy: 1) Ewidencja i realizacja transakcji wpłat gotówkowych do rozliczeń międzybankowych oraz wypłat gotówkowych z rachunków bieżących i rachunków oszczędnościoworozliczeniowych Banku oraz obsługa spłat kredytów konsumenckich. 2) Koordynowanie transakcji zasileń i odprowadzeń wartości pieniężnych z Punktów. 3) Kontrola wewnętrzna funkcjonalna dokumentów kasowych przed ich zrealizowaniem. 4) Uczestniczenie w procesie planowania poprzez przygotowanie danych, przestrzeganie limitów. 5) Zabezpieczenie i przestrzeganie tajemnicy służbowej, a w szczególności tajemnicy obrotu znakami pieniężnymi. 6) Uczestniczenie w działalności marketingowej Banku. VII. ODDZIAŁ BANKU Ogólna charakterystyka Oddziału Pracą Oddziału Banku kieruje Kierownik Oddziału Banku, którego zadania opisano w rozdziale III pkt. B ppkt. IV, a który jednocześnie wykonuje pełną obsługę formalnoprawną, wszystkich posiadaczy rachunków modułów Rachunki i Depozyty, związaną z przyjmowaniem wniosków i dokumentacji kredytowej oraz realizacją kredytów i gwarancji w ramach Oddziału zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami i regulaminami. Zadaniem Oddziału jest obsługa klientów Oddziału i Centrali oraz innych klientów zgłaszających się do Oddziału. A. STANOWISKO DS. OSZCZĘDNOŚCI, ROZLICZEŃ I KREDYTÓW Ogólna charakterystyka stanowiska W ramach powołanego stanowiska prowadzona jest pełna obsługa klientów w zakresie produktów depozytowych i kredytowych oraz sprzedaży i akwizycji produktów Oddziału Banku. Do podstawowych zadań stanowiska należy: 1. Otwieranie, prowadzenie, likwidacja rachunków bankowych dla osób prawnych i fizycznych podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w ramach Oddziału wraz z oceną przedkładanych dokumentów (w zależności od typu rachunku), sprawdzanie wiarygodności i kompletności przedkładanych dokumentów. 2. Obsługa w ramach Oddziału rozliczeń za pośrednictwem rachunków bankowych. 3. Zakładanie i likwidacja lokat terminowych, książeczek oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, wypłata odsetek, realizacja czeków, obsługa zleceń stałych w Oddziale. 4. Przyjmowanie i uaktualnianie zastrzeżeń w obrocie oszczędnościowym. 5. Obsługa internetbankingu, homebankingu, smsbankingu i bankofonu, a także kart bankomatowych i płatniczych. 6. Pobieranie należnych prowizji i opłat związanych z obsługą rachunków Klientów Oddziału zgodnie z taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe lub zawartą umową oraz kontrola funkcjonalna w w/w zakresie. 7. Sprawdzanie i kompletowanie wyciągów z rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Oddziału. 16

17 8. Proponowanie oprocentowania rachunków lokat terminowych oraz prowizji i opłat w zakresie rachunków bieżących i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Oddziale, a także proponowanie działań marketingowych produktów Banku. 9. Przyjmowanie i wstępna weryfikacja wniosków i dokumentacji kredytowej przed podjęciem decyzji, realizacja wypłat kredytów Oddziału i podpisanie umów oraz dokumentów w zakresie zabezpieczeń kredytów oraz współpraca z komórką zarządzającą ryzykiem kredytowym w zakresie gromadzenia dokumentacji od klientów Oddziału niezbędnej do podjęcia decyzji kredytowej. 10. Uczestniczenie w procesie planowania strategicznego Banku, poprzez przygotowanie danych, wypracowanie konkretnych rozwiązań, oraz przestrzeganie ustalonych limitów i wskaźników w bieżącej pracy. 11. Udział w działaniach marketingowych Oddziału Banku. 12. Wykonywanie kontroli funkcjonalnej w ramach zajmowanego stanowiska. 13. Kompletowanie, przechowywanie i administrowanie pełnej dokumentacji związanej z prowadzeniem rachunków bankowych oraz prowadzenie i aktualizacja kart wzorów podpisów posiadaczy rachunków bankowych. 14. Obsługiwanie wszystkich klientów w zakresie modułów gospodarka własna, udziały w zakresie wpłat oraz kredyty w zakresie wpłat i wypłat. 15. Współpraca z komórką zarządzającą i windykacji w zakresie pozyskiwania od klientów dokumentów w zakresie monitoringu zabezpieczeń i sytuacji finansowej kredytobiorców klientów Oddziału. B. STANOWISKO DS. KASOWOŚCI. Ogólna charakterystyka stanowiska. Wykonywanie zadań gospodarki kasowo-skarbcowej, współuczestniczenie w działalności marketingowej Oddziału oraz obsłudze osób fizycznych w zakresie kredytów gotówkowych, rachunków a także rozrachunków międzybankowych Oddziału. 1. Ewidencja (z wyłączeniem wkładów terminowych i wypłat kredytów) i realizacja transakcji gotówkowych wpłat i wypłat. 2. Koordynowanie transakcji zasileń i odprowadzeń wartości pieniężnych Oddziału Banku. 3. Kontrola wewnętrzna funkcjonalna dokumentów kasowych przed ich zrealizowaniem. 4. Zasilanie bankomatu i nadzór nad jego pracą oraz uczestniczenie w pracach komisji ds. wrzutni skarbca nocnego. 5. Uczestniczenie w procesie planowania strategicznego Banku, poprzez przygotowanie danych, wypracowanie konkretnych rozwiązań, przestrzeganie ustalonych limitów. 6. Zabezpieczenie i przestrzeganie tajemnicy służbowej a w szczególności tajemnicy obrotu znakami pieniężnymi. 7. Współuczestniczenie w Oddziale w ewidencji w systemie informatycznym dokumentów do rozliczeń międzybankowych. 8. Współuczestniczenie w obsłudze osób fizycznych w zakresie kredytów gotówkowych (wydawanie niezbędnych druków, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją od klientów Oddziału). 9. Uczestniczenie w działalności marketingowej Oddziału. VIII. AUDYT WEWNĘTRZNY Ogólna charakterystyka stanowiska Wykonywanie audytu wewnętrznego powierzone zostało na podstawie umowy SGB-Bankowi S. A. jako bankowi zrzeszającemu. 17

18 ORGANIZACJA PRACY BANKU ROZDZIAŁ IV 14 Bank prowadzi pełną obsługę klientów w dniach i godzinach ustalonych przez Zarząd. Dni i godziny otwarcia Banku są dostosowane do lokalnych potrzeb środowiska. ROZDZIAŁ V ZASADY WSPÓŁPRACY 15 Wszystkie komórki organizacyjne Banku współdziałają ze sobą w zakresie wykonywania zleconych czynności, a w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji. 16 Członkowie Zarządu Banku odpowiadają za kontakty z instytucjami i organizacjami współpracującymi z Bankiem. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE W okresie trzech miesięcy od daty wprowadzenia niniejszego Regulaminu, Zarząd dokonuje przeglądu i aktualizacji zakresów czynności wszystkich pracowników Banku w celu dostosowania się ich do wymogów obowiązujących w Regulaminie Regulamin otrzymują osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Banku. 2. Regulamin zostaje podany do wiadomości wszystkich pracowników za pośrednictwem kierowników komórek organizacyjnych. 18

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przyjęto Uchwałą Zarządu 1/2014 z dnia 1.09.2014r. Zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej SKOK 31/2014 z dnia15.09.2014r. Obowiązuje od dnia 15.09.2014r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W Z W O L E N I U Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 25.02.2015 roku POLITYKI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU na 2015 rok ZWOLEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar)

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) na dzień 31 grudnia 2008r. Nowy Dwór Mazowiecki, 24 kwietnia 2009r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ogłaszaniu (III filar) na dzień 31 grudnia 2012 r. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r.

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kredytowa (w tym polityka zarządzania ryzykiem koncentracji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 66/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący Andrzej Jakubiak DBSIWSKOK/075111l6/ JZM Warszawa, 2012-08- ag Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczednościowo-Kredytowej Informuję, że w Dzienniku Ustaw z dnia 26.07.2012r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo