REGULAMIN ORGANIZACYJNY Banku Spółdzielczego w Prabutach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY Banku Spółdzielczego w Prabutach"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1 Zarządu BS w Prabutach z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Banku Spółdzielczego w Prabutach Prabuty, październik 2017r.

2 Spis treści Rozdział 1 - Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 - Struktura organizacyjna Banku... 4 Rozdział 3 - Organizacja i podstawowe zadania Centrali... 5 Rozdział 5 - Kierowanie Bankiem Rozdział 6 - Funkcje bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Banku Rozdział 7 - Zasady współpracy jednostek i komórek organizacyjnych Rozdział 8 - Organizacja zastępstw Rozdział 9 - Organizacja kontroli wewnętrznej Rozdział 10 - Postanowienia końcowe Załącznik nr 1 Szczegółowy schemat struktury organizacyjnej Załącznik nr 2 Podział kompetencyjny między członkami Zarządu Banku Spółdzielczego w Prabutach.

3 Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną Banku Spółdzielczego w Prabutach zwanego dalej Bankiem. 2. Regulamin określa strukturę organizacyjną Banku, podstawowe zadania jednostek i komórek organizacyjnych oraz ich wzajemne współdziałanie. 3. Niniejszy Regulamin wprowadza podział realizowanych w Banku zadań, który zapewnia niezależność funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej, z której wynika podejmowanie ryzyka przez Bank Bank działa w oparciu w szczególności o następujące przepisy: a) ustawa z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, b) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, c) ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, d) Statut Banku Spółdzielczego w Prabutach, e) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 23017r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, f) uchwał Zebrania Przedstawicieli. 2. Bank jest samodzielną, samofinansującą się spółdzielnią, posiadającą osobowość prawną. 3. Siedzibą Banku jest miasto Prabuty Na podstawie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Bank jest zrzeszony z SGB- Bankiem Spółka Akcyjna, zwanym dalej Bankiem Zrzeszającym. 2. Zasady współpracy w Zrzeszeniu reguluje Umowa Zrzeszenia zawarta pomiędzy Bankiem a Bankiem Zrzeszającym. 3. Na podstawie Umowy Systemu Ochrony SGB, Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB. 4 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć zorganizowaną część Banku, która posiada strukturę organizacyjną, działająca dla osiągnięcia celów strategicznych Banku, 2) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć składowe elementy struktury jednostek organizacyjnych, 3) Centrali - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Banku, sprawującą funkcje związane z obszarem zarządzania, obszarem administracyjno-organizacyjnym oraz handlowooperacyjnym, 4) Punkcie Kasowym - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną prowadzącą obsługę kasową klientów, podporządkowaną Centrali, 5) Komórce należy rozumieć wydzielony zespół stanowisk w Centrali, 6) Wydziale lub Zespole należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Centrali, 7) Stanowisku należy przez to rozumieć najmniejszą jedno lub wieloosobową komórkę organizacyjną wchodzącą w skład jednostek lub komórek organizacyjnych występujących w strukturze Banku Bank w rozumieniu art. 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest pracodawcą dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Banku. 2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Banku wykonuje Prezes Zarządu Banku lub upoważnione przez niego osoby, a w stosunku do członków Zarządu - Rada Nadzorcza. 3

4 Rozdział 2 - Struktura organizacyjna Banku 6 1. Bank jest sformalizowaną organizacją (instytucją), gdzie formalizacja oznacza utrwalenie w postaci opisu słownego zależności w niej występujących (w formie regulaminu). 2. Zorganizowanymi częściami składowymi Banku, jako organizacji są: jednostki i komórki organizacyjne W Banku jednostką organizacyjną jest Centrala. 2. Komórkami organizacyjnymi są: Wydziały, Komórki i Stanowiska. 8 Poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi kierują: 1) Wydziałami Kierownicy Pionu, 2) Komórkami Kierownicy Komórki. 9 W strukturze organizacyjnej Banku określone jest stanowisko sprawujące funkcje Administratora Systemu i Sieci (ASiS). Funkcję ASiS powierzono firmie zewnętrznej na podstawie umowy W Banku jako organ opiniodawczo doradczy działa Komitet Zarządzania Ryzykiem (KZR), którego zasady działania i kompetencje określa odrębny regulamin. 2. W Banku utworzono Zespół ds. procedur bankowych, którego zasady działalności i kompetencje określa odrębna procedura. W Banku mogą działać na stałe lub okresowo komisje lub zespoły powołane do wykonania określonych zadań. Powołanie, zmiana, lub likwidacja oraz zakres działania komisji czy zespołu następuję na podstawie decyzji Prezesa Zarządu, Zarządu Banku lub Rady Nadzorczej Działalność Banku zorganizowana jest w trzech pionach : 1) pion organizacji i nadzoru, podlegający Prezesowi Zarządu, 2) pion handlowy, podlegający Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlu, 3) pion finansowy, podlegający Członkowi Zarządu Głównemu Księgowemu (Członkowi Zarządu ds. Finansowych). 2. W skład pionu organizacji i nadzoru wchodzą: 1) Stanowisko ds. Monitoringu i Windykacji, 2) Stanowisko ds. Samorządu, Kadr i Zgodności, 3) Komórka ds. Sprawozdawczości i ryzyka, 4) Stanowiska Analiz Kredytowych /dotyczy pojedynczej transakcji/. 3. Pion handlu tworzy Wydział ds. Handlu, kierowany przez Kierownika Pionu ds. Handlowych. Wydział ds. Handlu tworzą: 1) Stanowiska Obsługi Kasowo- Depozytowej, 2) Stanowiska Kredytów, 3) Punkt Kasowy. Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlu powierzono funkcję Gestora Systemu informatycznego. Gestor Systemu sprawuje nadzór nad pracą Administratora Systemu i Sieci. 4. W skład pionu finansowego wchodzą: 1) Zastępca Głównego Księgowego, 2) Stanowiska ds. Księgowości. 4

5 12 Szczegółową strukturę organizacyjną obrazuje Schemat Organizacyjny Banku stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. Rozdział 3 - Organizacja i podstawowe zadania Centrali 13 Zadania realizowane przez Centralę to: 1) opracowywanie strategii rozwoju Banku oraz planowanie działalności, 2) projektowanie polityki handlowej, koordynowanie działalności handlowo-operacyjnej i nadzorowanie jej realizacji w skali całego Banku, 3) kształtowanie wizerunku Banku i jego relacji z otoczeniem, 4) współpraca z instytucjami zewnętrznymi, 5) opracowywanie przepisów wewnętrznych, zgodnych z zewnętrznym porządkiem prawnym, 6) organizacja pracy, struktur, systemów zarządzania procesami i zasobami, 7) modelowanie struktury organizacyjnej Banku, 8) zarządzanie procesami tworzenia zysku i budowania kapitałów własnych Banku, 9) określanie polityki kredytowej oraz nadzór nad jej realizacją w skali całego Banku, 10) projektowanie oraz wprowadzanie systemu zarządzania ryzykiem, 11) projektowanie oraz wprowadzanie systemu kontroli wewnętrznej, 12) zarządzanie adekwatnością kapitałową, 13) szacowanie kapitału wewnętrznego oraz dokonywanie przeglądów tego procesu, 14) projektowanie oraz wprowadzanie systemu informacji zarządczej, 15) prowadzenie działalności windykacyjnej w skali całego Banku, 16) określanie zasad rachunkowości i sporządzanie sprawozdawczości zewnętrznej, 17) zarządzanie majątkiem trwałym, gospodarką wewnętrzną oraz zaopatrzenie w środki pracy, 18) zarządzanie zasobami kadrowymi i doskonalenie potencjału kadrowego, 19) organizowanie i doskonalenie systemów bezpieczeństwa, 20) obsługa organizacyjna organów Banku, 21) wsparcie merytoryczne i organizacyjne pozostałych jednostek organizacyjnych. 14 Zadania realizowane przez komórki organizacyjne Centrali to: 1) współudział w opracowywaniu, koordynowaniu i realizowaniu celów strategicznych Banku, 2) współudział w opracowywaniu, koordynowaniu i realizowaniu planów i polityk, 3) współudział w procesie zarządzania ryzykami Banku, 4) współudział w procesie oceny adekwatności kapitałowej, 5) współudział w realizacji przyjętych w Banku zasad polityki informacyjnej, 6) współudział w sporządzaniu informacji zarządczej, 7) wykonywanie czynności kontrolnych w ramach systemu kontroli wewnętrznej, 8) współudział w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności, 9) realizacja polityki bezpieczeństwa informacji Banku, 10) dokonywanie rejestracji zdarzeń ryzyka operacyjnego, udział w wyjaśnianiu przyczyn oraz podejmowanie działań, mających na celu zapobieganie incydentom, 11) realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pieniężnych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, 12) inicjowanie i opracowywanie projektów wewnętrznych regulacji i procedur, nadzór nad ich wdrażaniem we wszystkich komórkach organizacyjnych, 13) współpraca z komórkami organizacyjnymi Banku oraz funkcjonującymi Komitetami, komisjami, zespołami zadaniowymi, 14) wspieranie komórek organizacyjnych w realizacji wyznaczonych celów i polityki Banku, 15) wzajemna pomoc merytoryczna pomiędzy komórkami organizacyjnymi Banku, 16) współtworzenie pożądanej kultury Banku i kształtowanie właściwego wizerunku w odbiorze klientów i środowiska, 5

6 17) współudział w opracowywaniu założeń merytorycznych systemów informatycznych oraz w testowaniu i akceptowaniu tych systemów, 18) udział w pracach komitetów, komisji, zespołów zadaniowych i problemowych, 19) współudział w zarządzaniu projektami Banku, 20) prowadzenie szkoleń wewnętrznych i bieżące samokształcenie, 21) opracowywanie sprawozdań z działalności komórki, 22) współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Banku Zrzeszającego, 23) współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. Pion organizacji i nadzoru 15 Komórka ds. sprawozdawczości i ryzyka zadania: 1) okresowe weryfikowanie i aktualizowanie regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem: koncentracji, kredytowym (w tym: ekspozycji detalicznych, ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, inwestycji), płynności, stopy procentowej, operacyjnym, kapitałowym, przygotowywanie propozycji zmian regulacji dla Zarządu, w tym weryfikowanie i aktualizowanie metod pomiaru ryzyka, 2) weryfikacja lub proponowanie wysokości przyjętych limitów dla rodzajów ryzyka wymienionych w pkt.1, 3) dokonywanie pomiaru i monitorowania poziomu ryzyka dla rodzajów ryzyka wymienionych w pkt. 1, 4) szacowanie kapitału wewnętrznego, ocena poziomu adekwatności kapitałowej, 5) w zakresie ryzyka operacyjnego: a) pozyskiwanie i gromadzenie podstawowych informacji niezbędnych do oceny poziomu ryzyka operacyjnego oraz wyceny strat z tytułu ryzyka operacyjnego, b) dokonywanie wyceny strat bezpośrednich i pośrednich w każdej komórce lub jednostce organizacyjnej Banku, c) pomiar i ocena prawdopodobieństwa częstotliwości występowania zdarzeń oraz dotkliwości strat z tytułu ryzyka operacyjnego, d) pomiar i ocena kluczowych wskaźników ryzyka operacyjnego KRI, oraz określanie wielkości limitów dla poszczególnych wskaźników, e) weryfikacja opisu kluczowych wskaźników ryzyka, f) prowadzenie bazy zdarzeń operacyjnych, g) monitorowanie i ocena ryzyka powierzenia czynności podmiotom zewnętrznym, 6) przeprowadzanie testów warunków skrajnych dla rodzajów ryzyka wymienionych w pkt. 1, 7) monitorowanie działalności Banku pod kątem możliwości wzrostu poziomu istotności innych poza wymienionymi w pkt. 1 rodzajów ryzyka bankowego, 8) monitorowanie stopnia wykorzystania limitów, sygnalizowanie Zarządowi przypadków przekroczeń oraz wyjaśnianie przyczyn powodujących przekroczenia dla rodzajów ryzyka wymienionych w pkt. 1, 9) ocena nowych produktów bankowych w zakresie potencjalnego wpływu na poziom ryzyka, 10) sporządzanie raportów dla Zarządu i Rady Nadzorczej dla rodzajów ryzyka wymienionych w pkt. 1 zgodnie z systemem informacji zarządczej, 11) opracowywanie i realizacja polityki informacyjnej Banku, 12) współpraca z Zarządem, Zespołem ds. procedur bankowych i ASiS oraz Zastępcą Głównego Księgowego w zakresie opracowywania, aktualizowania i modyfikacji planów awaryjnych, planów utrzymania ciągłości działania, 13) gromadzenie danych o czynnikach makroekonomicznych, zjawiskach gospodarczych i rynkowych, mogących mieć wpływ na funkcjonowanie i realizację strategii Banku, 14) współpraca przy opracowywaniu planów ekonomiczno-finansowych Banku, 15) sprawozdawczość obligatoryjna ( z wyłączeniem BFG), 16) wykonywanie zadań w Zespole ds. procedur bankowych zgodnie z obowiązującą procedurą, 17) naliczanie i regulowanie rezerwy obowiązkowej Banku, 18) modelowanie oferty produktowej Banku, opracowywanie projektów nowych produktów i usług bankowych, 6

7 19) proponowanie oprocentowania nowych produktów bankowych z uwzględnieniem systemu cen transferowych Banku i w porozumieniu z Zastępcą Głównego Księgowego Banku, 20) prowadzenie oceny i monitoringu nowych produktów bankowych, współpraca w tym zakresie z Zastępcą Głównego Księgowego Banku, 21) współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Banku w zakresie wdrażania nowych produktów i usług bankowych, 22) wykonywanie zadań Menedżera ryzyka w zakresie ryzyka operacyjnego, 23) wykonywanie kontroli wewnętrznej, 24) udział Kierownika Komórki w pracach Zespołu ds. procedur bankowych, 25) Kierownik Komórki wykonuje wymienione powyżej zadania Komórki ds. sprawozdawczości i ryzyka. 16 Stanowisko ds. samorządu, kadr i zgodności zadania: 1) działania na rzecz zapewnienia zgodności działań Banku z prawem oraz przyjętymi standardami postępowania, w tym: a) prowadzenie i aktualizacja rejestru regulacji wewnętrznych i bazy regulacji wewnętrznych Banku, b) zapewnienie zgodności wewnętrznej obowiązujących w Banku regulacji, c) monitorowanie procesu wprowadzania i aktualizacji obowiązujących w Banku regulacji wewnętrznych w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami prawa - współpraca z kancelarią prawną obsługującą Bank, d) koordynacja i dystrybucja regulacji wewnętrznych Banku, e) inicjowanie przeprowadzania cyklicznych szkoleń dla pracowników z zakresu przestrzegania obowiązujących w Banku norm prawnych i standardów postępowania, f) udzielanie konsultacji w obszarze zgodności dla jednostek i komórek organizacyjnych Banku, g) zapoznawanie nowych pracowników z obowiązującymi regulacjami i zasadami dobrej praktyki bankowej. 2) organizowanie obsługi prawnej Banku, 3) identyfikacja i monitorowanie ryzyka braku zgodności, 4) współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Banku w zakresie oceny i monitorowania ryzyka braku zgodności, 5) dokonywanie oceny strat zrealizowanych z tytułu ryzyka braku zgodności, 6) ocena ryzyka braku zgodności w związku z wprowadzaniem nowych produktów, angażowaniem się Banku w nowe rodzaje działalności, 7) ocena współpracujących z Bankiem zakładów ubezpieczeń w zakresie ryzyka braku zgodności, ryzyka reputacji i ryzyka prawnego przy współudziale kancelarii prawnej obsługującej Bank, 8) współpraca z Bankiem Zrzeszającym, Spółdzielnią Spółdzielczy System Ochrony SGB oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie wynikającym z konieczności zapewnienia zgodności, 9) prowadzenie rejestru reklamacji, skarg i wniosków klientów i członków Banku przyjętych elektronicznie oraz rejestracja bieżąca przyjętych przez stanowisko innych reklamacji skarg i wniosków. 10) analizowanie oraz opiniowanie złożonych przez klientów odwołań od rozpatrzonych reklamacji, skarg i wniosków, 11) analizowanie potencjalnego wpływu reklamacji zasadnych, na wzory umów produktów bankowych, które mogą być zawierane w przyszłości oraz proponowanie mechanizmów ograniczających ryzyko występowania reklamacji w przyszłości, 12) realizacja zadań w ramach procedury anonimowego zgłaszania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub naruszenia przepisów prawa, 13) raportowanie z obszarów ryzyka braku zgodności bezpośrednio do Zarządu i Rady Nadzorczej, 14) sprawozdawanie z obszarów ryzyka braku zgodności w ramach systemu informacji zarządczej. 15) inicjowanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających pracę Banku i obsługę klienta, 16) prowadzenie dokumentacji rejestrowej Banku, prowadzenie rejestru członków Banku, zbioru deklaracji członkowskich oraz dokumentacji członkowskiej, 17) prowadzenie spraw kadrowych dokumentacji z zakresu prawa pracy, akt osobowych pracowników 7

8 Banku, 18) obsługa organizacyjna narad z pracownikami, posiedzeń organów statutowych (Zarządu, Rady Nadzorczej, Zebrania Przedstawiciel) oraz prowadzenie dokumentacji tych organów, 19) prowadzenie centralnego rejestru spraw sądowych, 20) prowadzenie i administrowanie rejestrem umów outsourcingu, 21) projektowanie zasad polityki szkoleniowej i planowanie szkoleń, w tym również w zakresie bhp i p- poż. oraz nadzór nad ich realizacją, 22) monitorowanie zasobów kadrowych w celu zachowania ciągłości działania Banku w sytuacjach odejścia kluczowych pracowników, 23) nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych, remontów i modernizacji, 24) zaopatrzenie i dystrybucja rzeczowych składników majątku (wyposażenie w sprzęt techniczny, umeblowanie, artykuły i urządzenia biurowe), 25) monitorowanie sprawności technicznej urządzeń, sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa technicznego Banku oraz transportów wartości pieniężnych, 26) monitorowanie ochrony czynnej obiektów bankowych, mienia bankowego i wartości pieniężnych, 27) rejestrowanie zdarzeń operacyjnych z zakresu działalności administracyjno-gospodarczej, prowadzenie rejestru osób przebywających w pomieszczeniach Banku, 28) zapewnienie organizacji i nadzór nad przestrzeganiem w Banku przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej, 29) opracowywanie okresowej informacji o stanie bezpieczeństwa Banku, 30) prowadzenie sekretariatu, 31) zapewnienie ochrony informacji niejawnych poprzez działalność wydzielonej kancelarii (ochrona danych osobowych, rejestr stempli i pieczątek, zarządzanie dokumentami podlegającymi ochronie), 32) archiwizowanie dokumentacji prowadzonych spraw kadrowych i administracyjnych, 33) sprawozdawanie z obszarów administrowanych w ramach systemu informacji zarządczej, 34) zapewnienie utrzymywania w czystości wszystkich pomieszczeń w budynku Banku i porządku wokół, 35) zapewnienie wykonywania napraw i drobnych remontów w Banku, 36) prowadzenie ewidencji kluczy od pomieszczeń kasowo- skarbcowych i ewidencji datowników oraz prowadzenie ewidencji kluczy od zamknięć bankowych, 37) zaopatrywanie komórek organizacyjnych w materiały reklamowe i promocyjne. 17 Stanowiska Analiz Kredytowych zadania: 1) ocena ryzyka pojedynczej transakcji (w tym: analiza zdolności kredytowej klienta, ocena adekwatności zaproponowanego zabezpieczenia spłaty kredytu, ocena opłacalności kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego), 2) przygotowanie rekomendacji dotyczących podjęcia decyzji przez Zarząd, 3) wykonywanie kontroli wewnętrznej oraz bieżące ewidencjonowanie zdarzeń ryzyka operacyjnego w Rejestrze, 4) udział w opracowywaniu, przeglądzie i aktualizacji regulacji oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klientów, wyceny zabezpieczeń, klasyfikacji i tworzenia rezerw celowych przy współpracy ze Stanowiskiem ds. Monitoringu i Windykacji oraz Zespołem ds. procedur bankowych, 5) dokonywanie na potrzeby komórek organizacyjnych ocen sytuacji ekonomiczno finansowej podmiotów, z którymi Bank zamierza rozpocząć lub kontynuować współpracę. 6) sprawowanie nadzoru nad rejestrem operacji dotyczących przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł; współpraca z GIIF oraz pełnienie funkcji i zadań koordynatora w zakresie prania pieniędzy oraz pełnienie funkcji Koordynatora w tym zakresie. 7) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z działalności kredytowej na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 8) rozliczanie zapotrzebowań na dopłaty do kredytów preferencyjnych. 8

9 18 Stanowisko ds. Monitoringu i Windykacji zadania: 1) monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców, 2) monitorowanie zabezpieczeń udzielonych kredytów, w tym również: a) weryfikacja operatów szacunkowych, b) współpraca z AMRON, c) prowadzenie bazy danych nieruchomości. 3) monitorowanie terminowości spłat rat kapitału i odsetek, 4) raportowanie i przedkładanie Zarządowi Banku propozycji w zakresie klasyfikacji należności do odpowiedniej grupy ryzyka wraz z rekomendacją dotyczącą tworzenia/rozwiązywania rezerw celowych, 5) monitorowanie decyzji odmownych wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, rezygnacji Banku z występowania o wypłatę świadczeń, rezygnacji dalszego dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych, przypadków stosowania przez Bank ochrony ubezpieczeniowej niespełniającej wymaganego zakresu, 6) dokonywanie ocen skuteczności zabezpieczeń ekspozycji w formie ubezpieczeń, 7) współpraca z Bankiem Zrzeszającym w zakresie ocen zakładów ubezpieczeń, 8) tworzenie bazy rzetelnych i wiarygodnych rzeczoznawców, w tym: a) dokonywanie ocen rzeczoznawców majątkowych i zewnętrznych ekspertów, b) okresowa weryfikacja listy rzeczoznawców Banku. 9) opracowywanie, przegląd i aktualizacja regulacji oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klientów, wyceny zabezpieczeń, klasyfikacji i tworzenia rezerw celowych przy współpracy ze Stanowiskami Analiz Kredytowych oraz Zespołem ds. procedur bankowych, 10) udział w tworzeniu, dokonywaniu przeglądów i aktualizowaniu regulacji wewnętrznych normujących proces restrukturyzacji i windykacji, 11) monitorowanie ryzyka kredytowego w zakresie ekspozycji zagrożonych, 12) prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych i ugodowych, 13) dokonywanie oceny możliwości ustalania nowych warunków spłat zadłużenia, 14) organizowanie i wykonywanie czynności windykacyjnych i przedwindykacyjnych, 15) podejmowanie czynności przymusowej windykacji oraz współpraca z organami egzekucyjnymi, dotycząca w szczególności: a) sporządzania i przekazywania komornikom wniosków egzekucyjnych wraz z orzeczeniami sądowymi, b) przekazywania komornikom zaliczek na poczet działalności egzekucyjnej, c) monitorowania realizacji wyroków sądowych i nanoszenie uwag w rejestrze orzeczeń sądowych, d) uczestniczenia w licytacjach organizowanych przez komorników. 16) prowadzenie postępowań sądowych wspólnie z kancelarią prawną obsługującą Bank, 17) prowadzenie spraw związanych z publiczną sprzedażą wierzytelności Banku, 18) współdziałanie z likwidatorem lub syndykiem masy upadłościowej w przypadku podmiotów, które podlegają likwidacji bądź zgłoszonych do upadłości, 19) realizowanie działań związanych z przejmowaniem majątku dłużników za długi, 20) przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z umarzaniem i spisywaniem należności Banku z tytułu niespłaconych kredytów, 21) podejmowanie czynności w zakresie odzyskiwania należności Banku z umów ubezpieczenia - analizowanie zdarzeń ubezpieczeniowych, umów i warunków ubezpieczenia, informowanie Zarządu, realizowanie dalszych czynności, 22) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą aktywów do zbycia, 23) sprawozdawanie z wykonania działań windykacyjnych oraz restrukturyzacyjnych zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami, 24) archiwizowanie dokumentacji prowadzonych spraw. 9

10 Pion handlowy 19 Kierownik Pionu ds. Handlowych- zadania: 1) realizacja celów strategicznych, planów i polityk Banku, 2) realizacja polityki handlowej Banku określonej w planach finansowych, 3) nadzór nad sprzedażą produktów i usług bankowych przez pracowników Wydziału. 4) nadzór nad systemami wymiany informacji (tj. BIK, MIG- BR, AMRON, itp.),wykorzystywanymi w Wydziale, 5) udział w pracach Komitetu Zarządzania Ryzykami, 6) nadzór nad rozliczaniem zapotrzebowań na dopłaty do kredytów preferencyjnych oraz sporządzaniem zbiorczej sprawozdawczości z działalności kredytowej na potrzeby ARiMR, 7) organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu działalności handlowej dla pracowników Wydziału, 8) organizowanie i koordynowanie realizacji działalności marketingowej przez pracowników Wydziału. 9) udział w dokonywaniu okresowych ocen zakładów ubezpieczeń współpracujących z Bankiem, 10) działania w zakresie public relations, w tym nadzorowanie czynności związanych z publikacjami informacyjnymi o Banku, 11) projektowanie i realizacja polityki kredytowej Banku, w ramach przyjętego przez Radę Nadzorczą apetytu na ryzyko i limitów wewnętrznych Banku, 12) udział w kreowaniu jednolitej identyfikacji wizualnej Banku i sprawach związanych z kształtowaniem wizerunku Banku, 13) opracowywanie i modyfikacja wzorców dokumentów stosowanych w działalności kredytowej i depozytowej we współpracy ze Zespołem ds. procedur bankowych i stanowiskiem ds. samorządu, kadr i zgodności, a jeżeli wystąpi taka potrzeba z kancelarią prawną odsługującą Bank, 14) wykonywanie nadzoru nad procesem sprzedaży ubezpieczeń (zakres bancassurance), 15) udział w pracach Zespołu ds. procedur bankowych. 20 Stanowiska Kredytów zadania: Przedmiotem działalności Stanowisk Kredytów są następujące grupy zadań: 1) realizacja celów strategicznych Banku oraz wynikających z nich planów i polityk, 2) realizacja polityki handlowej Banku określonej w planach finansowych, 3) sprzedaż produktów i usług bankowych - pozyskiwanie nowych oraz współpraca z dotychczasowymi klientami w zakresie sprzedaży produktów i usług bankowych, 4) administrowanie kredytami oraz rachunkami klientów, 5) realizacja polityki bezpieczeństwa informacji Banku, 6) współudział w realizacji przyjętych w Banku zasad polityki informacyjnej, 7) kształtowanie poprawnych relacji z klientami, 8) przestrzeganie ustalonych standardów obsługi klienta, 9) wykonywanie czynności kontrolnych w ramach systemu kontroli wewnętrznej, 10) współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Banku oraz funkcjonującymi Komitetami, komisjami, zespołami zadaniowymi, 11) udział w kreowaniu jednolitej identyfikacji wizualnej Banku i sprawach związanych z kształtowaniem wizerunku Banku, 12) weryfikacja dokumentacji kredytowej pod kątem kompletności, poprawności i wiarygodności, 13) prowadzenie rejestru odstępstw od przyjętych standardów postępowania, 14) udział w projektowaniu i realizacja polityki kredytowej Banku, w ramach przyjętego przez Radę Nadzorczą apetytu na ryzyko i limitów wewnętrznych Banku, 15) udział w opracowywaniu, przeglądzie i aktualizacji regulacji dotyczących produktów bankowych, 16) udział w opracowywaniu projektów nowych produktów i usług bankowych, 17) współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Banku w zakresie wdrażania nowych produktów i usług bankowych, 18) udział w opracowywaniu i modyfikacji wzorców dokumentów stosowanych w działalności kredytowej we współpracy ze Zespołem ds. procedur bankowych i stanowiskiem ds. samorządu, kadr i zgodności, a jeżeli wystąpi taka potrzeba z kancelarią prawną odsługującą Bank, 10

11 19) sporządzanie raportów z zakresu realizacji planów sprzedażowych Banku, 20) opracowywanie i prowadzenie działalności marketingowej w zakresie produktów bankowych, 21) prowadzenie promocji bezpośredniej Banku i jego oferty, 22) współpraca z komórką marketingu Banku Zrzeszającego oraz instytucjami zewnętrznymi, 23) prowadzenie kampanii reklamowych, 24) szerzenie informacji dotyczącej możliwości wspierania przedsięwzięć środkami pomocowymi UE, 25) archiwizowanie dokumentacji prowadzonych rachunków, 26) wykonywanie i sprawowanie kontroli wewnętrznej, 27) rejestrowanie zdarzeń ryzyka operacyjnego, udział w wyjaśnianiu przyczyn oraz podejmowanie działań, mających na celu zapobieganie incydentom, 28) realizowanie zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pieniężnych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, 29) przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych, 30) sprzedaż ubezpieczeń przez pracowników posiadających uprawnienia osób wykonujących czynności agencyjne (OWCA), 31) przyjmowanie wniosków o wydanie kart kredytowych oraz wydawanie ich klientom. 21 Stanowiska Obsługi Kasowo - Depozytowej zadania: Przedmiotem działalności Stanowisk Obsługi Kasowo Depozytowej są następujące grupy zadań: 1) realizacja celów strategicznych Banku oraz wynikających z nich planów i polityk, 2) realizacja polityki handlowej Banku określonej w planach finansowych, 3) sprzedaż produktów i usług bankowych - pozyskiwanie nowych oraz współpraca z dotychczasowymi klientami w zakresie sprzedaży produktów i usług bankowych 4) prowadzenie obsługi kasowej i rozliczeniowej klientów, 5) administrowanie depozytami oraz rachunkami klientów, 6) realizacja zasad dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pieniężnych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. 7) realizacja polityki bezpieczeństwa informacji Banku, 8) współudział w realizacji przyjętych w Banku zasad polityki informacyjnej, 9) kształtowanie poprawnych relacji z klientami, 10) przestrzeganie ustalonych standardów obsługi klienta 11) wykonywanie czynności kontrolnych w ramach systemu kontroli wewnętrznej, 12) współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Banku oraz funkcjonującymi Komitetami, komisjami, zespołami zadaniowymi. 13) udział w kreowaniu jednolitej identyfikacji wizualnej Banku i sprawach związanych z kształtowaniem wizerunku Banku, 14) udział w projektowaniu i realizacja planu depozytowego Banku, we współpracy z Kierownikiem Pionu ds. Handlowych, Zastępcą Głównego Księgowego i Komórką ds. sprawozdawczości i ryzyka, 15) udział w opracowywaniu, przeglądzie i aktualizacji regulacji dotyczących produktów bankowych, 16) udział w opracowywaniu i modyfikacji wzorców dokumentów stosowanych w działalności depozytowej, 17) udział w opracowywaniu planów akcji marketingowych i prowadzenie działalności marketingowej w zakresie produktów bankowych, 18) zakładanie rachunków lokat terminowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz bieżących i administrowanie nimi, 19) kompletowanie i przechowywanie pełnej dokumentacji związanej z prowadzeniem rachunków bankowych, 20) prowadzenie i aktualizacja kart wzorów podpisów posiadaczy rachunków bankowych, 21) realizowanie obciążeń rachunków bankowych z tytułu zajęć egzekucyjnych, 22) przyjmowanie wniosków o wydanie kart płatniczych oraz wydawanie ich klientom, 23) przyjmowanie do realizacji i kontrola zleceń klientów związanych z rozliczeniami krajowymi, 24) obsługa zleceń zagranicznych w imieniu na rzecz Banku Zrzeszającego, 11

12 25) prowadzenie promocji bezpośredniej Banku i jego oferty, 26) prowadzenie kampanii reklamowych, 27) prowadzenie zbioru podręcznego druków ścisłego zarachowania, 28) archiwizowanie dokumentacji prowadzonych rachunków, 29) wykonywanie i sprawowanie kontroli wewnętrznej, 30) rejestrowanie zdarzeń ryzyka operacyjnego, udział w wyjaśnianiu przyczyn oraz podejmowanie działań, mających na celu zapobieganie incydentom, 31) obsługa i zasilanie bankomatów, 32) przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych, 33) organizacja i prowadzenie sprawnej obsługi kasowej, 34) wykonywanie operacji kasowych (przeliczanie, sortowanie, pakowane i oznaczanie opakowań znaków pieniężnych) w kasach, 35) prowadzenie ewidencji transportów pieniężnych, 36) wykonywanie czynności związanych z ujawnionymi fałszywymi znakami pieniężnymi, 37) prowadzenie postępowania wyjaśniającego powstanie różnic kasowych, 38) opiniowanie limitów pogotowia kasowego, 39) prowadzenie dokumentacji kasowej (uzgadnianie obrotów kasowych, stanu kas i prowadzenie raportu kasowego), 40) zabezpieczanie wartości pieniężnych w czasie godzin kasowych i po ich zakończeniu, 41) wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem depozytów własnych i obcych, 42) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, 43) kontrola nad stanem technicznym bezpieczeństwa kas, 44) archiwizowanie dokumentacji spraw kasowych. 22 Punkt Kasowy zadania: 1) oferowanie produktów i usług bankowych oraz informowanie o promocjach, 2) przyjmowanie i realizacja kasowych dyspozycji klientów, 3) wykonywanie czynności kasowych z zakresu obrotu oszczędnościowego zgodnie z zawartymi umowami, 4) bieżąca obsługa rachunków bankowych zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami, 5) kontrola formalno-rachunkowa dyspozycji klientów (sprawdzanie wzorów podpisów, zastrzeżeń oraz kontrola ich pokrycia), 6) monitorowanie wyznaczonych limitów gotówki i odprowadzanie nadwyżek, 7) rejestrowanie zdarzeń ryzyka operacyjnego, udział w wyjaśnianiu przyczyn oraz podejmowanie działań, mających na celu zapobieganie incydentom, 8) realizowanie zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pieniężnych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, 9) realizacja polityki bezpieczeństwa informacji Banku. 23 Administrator Systemu i Sieci odpowiedzialny jest za utrzymanie i rozwój środowiska teleinformatycznego w Banku. Do zadań ASiS należy: 1) realizacja polityki i instrukcji bezpieczeństwa teleinformatycznego Banku, 2) uczestniczenie w tworzeniu strategii działania Banku, w szczególności w definiowaniu celów strategicznych Banku w zakresie rozwoju środowiska teleinformatycznego, 3) udział w planowaniu rozwoju systemów informatycznych - stałe uczestnictwo w pracach zespołów roboczych powołanych w zakresie rozwoju systemów informatycznych, 4) udział w realizacji projektów w zakresie środowiska teleinformatycznego - stałe uczestnictwo w zespołach projektowych wyznaczonych do zarządzania projektami w tym zakresie, 5) współpraca w procesie projektowania i utrzymania Polityki Bezpieczeństwa Informacji Banku, 12

13 6) wspieranie Właścicieli informacji w zakresie technicznych mechanizmów ochrony informacji przetwarzanych w środowisku teleinformatycznym Banku oraz zaangażowanych stron w procesie ochrony informacji w zakresie poprawnego wdrażania zasad ochrony informacji w Banku, 7) wspieranie w procesie zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego, 8) współpraca z Właścicielami Systemów Informatycznych w zakresie wdrażania zasad ochrony i technicznych mechanizmów ochrony informacji przetwarzanych w infrastrukturze teleinformatycznej Banku, 9) wspierania uczestników procesów w zakresie poprawnego wdrażania zasad ochrony Systemów Informatycznych w Banku, 10) wspieranie właścicieli procesów w zarządzaniu jakością danych przetwarzanych w systemach informatycznych, 11) nadzór techniczny systemów informatycznych oraz urządzeń infrastruktury teleinformatycznej - monitorowanie i ocena stanu systemów informatycznych i telekomunikacyjnych Banku, 12) opracowywanie zasad dotyczących wykorzystywania narzędzi informatycznych w zakresie organizacji wewnętrznej oraz analizowanie stopnia ich wykorzystywania, 13) koordynowanie przedsięwzięć informatycznych, ich projektowanie i składanie rocznych i trzyletnich planów informatyzacji Banku oraz nadzór nad ich realizacją, 14) zapewnienie wsparcia informatycznego dla nowych produktów bankowych, 15) raportowanie funkcjonowania środowiska teleinformatycznego, przygotowywanie raportu okresowego z funkcjonowania środowiska teleinformatycznego według Systemu Informacji Zarządczej. Pion finansowy 24 Zastępca Głównego Księgowego zadania: 1) udział w projektowaniu zasad i realizacja polityki rachunkowości Banku, 2) opracowywanie, monitorowanie i raportowanie planu finansowego Banku, 3) analizowanie zmian w bilansie Banku, rachunku wyników, 4) wykonywanie zadań związanych z kształtowaniem poziomu pozycji bilansowych wrażliwych na zmiany stóp procentowych, w ramach zagospodarowania nadwyżek środków Banku, 5) optymalne zarządzanie środkami Banku oraz wywiązywaniem się Banku z zawartych umów, w tym zagospodarowaniem nadwyżek środków Banku, 6) ocena rentowności i efektywności działania Banku oraz sporządzanie informacji zarządczej zgodnie z procedurami, 7) udział w tworzeniu i aktualizowaniu planu kont, 8) udział w opracowywaniu procedur księgowych, 9) udział w opracowywaniu zasad księgowości dla nowych produktów, 10) udział w tworzeniu zasad sprawnego obiegu dokumentów księgowych, jego aktualizacja oraz kontrola przestrzegania przyjętych zasad, 11) zapewnienie bieżącej kontroli dokumentów i ewidencji księgowej oraz kontrola dokumentów Gospodarki Własnej Banku, 12) zapewnienie wiarygodności sald kont bilansowych, poprawności i zgodności zapisów księgowych z operacjami Banku, 13) kontrola prawidłowości dokumentowania zdarzeń gospodarczych i operacji bankowych, 14) nadzór nad gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji w sposób przewidziany przepisami prawa, 15) nadzór nad okresowym ustalaniem rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, 16) wycena aktywów i pasywów, 17) udział w ustalaniu wyniku finansowego Banku, 18) udział w opracowywaniu rocznych sprawozdań finansowych oraz projektów podziału zysku bądź pokrycia strat, 19) prowadzenie i administrowanie rejestrem umów, z wyłączeniem umów outsourcingu, 20) kontrola gospodarki finansowej Banku oraz sprawności i prawidłowości dokonywania rozliczeń międzybankowych, 13

14 21) wykonywanie czynności w systemie informatycznym związanych z: - dokonywaniem zmian stóp procentowych, - nadzorowaniem procesu zamknięcia dnia, miesiąca, roku - zakładaniem w systemie nowych kont i kont towarzyszących zgodnie z Planem Kont, 22) współudział w opracowaniu projektów planów inwestycyjnych oraz nakładów odtworzeniowych i nadzór nad ich realizacją, 23) świadczenie pomocy merytorycznej pracownikom komórek organizacyjnych Banku, 24) opiniowanie na potrzeby komórek organizacyjnych ocen sytuacji ekonomiczno finansowej podmiotów, z którymi Bank zamierza rozpocząć lub kontynuować współpracę, w tym zakładów ubezpieczeń, 25) nadzór nad systemami wymiany informacji (tj. DZ itp. z wyjątkiem użytkowanych w Pionie Handlowym), 26) udział w dokonywaniu ocen rentowności produktów bankowych, 27) sporządzanie sprawozdań do KNF, BFG, GUS i innych oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie sprawozdawczości obligatoryjnej, 28) wykonywanie zadań związanych z ubezpieczeniem majątku i działalności Banku, 29) kontrola formalno-rachunkowa dokumentów realizowanych w ciężar kosztów Banku, 30) naliczanie i wypłata wynagrodzeń dla pracowników Banku oraz zawartych przez Bank umów zlecenia, a także innych należnych wynagrodzeń, 31) prowadzenie i aktualizacja dokumentacji niezbędnej do sporządzania wypłat w ciężar funduszu płac i w ciężar ZUS, 32) rozliczanie listy płac i wystawianie odpowiednich dokumentów księgowych, 33) naliczanie i regulacja zobowiązań podatkowych Banku, 34) współpraca i koordynowanie działań wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych Banku w celu pozyskania informacji dla poprawnego sporządzania sprawozdawczości finansowej, 35) sporządzanie informacji zarządczej w zakresie: zmian w bilansie Banku, rachunku wyników, rentowności i efektywności działania Banku, 36) kontrola dokumentacji i ewidencji w zakresie VAT oraz przygotowanie deklaracji VAT, 37) rejestrowanie zdarzeń ryzyka operacyjnego, udział w wyjaśnianiu przyczyn oraz podejmowanie działań, mających na celu zapobieganie incydentom, 38) realizowanie zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pieniężnych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, 39) wykonywanie kontroli wewnętrznej. 25 Stanowiska ds. księgowości zadania: 1) kontrola merytoryczna księgowań oraz obrotów i sald pod kątem zgodności z dokumentacją źródłową, 2) sporządzanie zbioru dokumentacji dziennej zgodnie z obowiązująca w Banku procedurą, 3) wykonywanie obsługi elektronicznej krajowych rozliczeń bankowych w systemie ELIXIR oraz wykonywanie rozliczeń bankowości elektronicznej, 4) wykonywanie czynności związanych z zamknięciem dnia operacyjnego w systemie informatycznym Banku, 5) rozliczanie operacji dokonanych przy użyciu kart płatniczych i kredytowych, 6) sporządzanie okresowych informacji sprawozdawczych z zakresu wykonywanych czynności na wewnętrzne potrzeby Banku, 7) prowadzenie archiwum Banku, 8) administrowanie usługami z zakresu bankowości elektronicznej, 9) współpraca z Bankiem Zrzeszającym w zakresie rozliczeń elektronicznych oraz rozliczeń transakcji kartami płatniczymi, 10) przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych w zakresie usług elektronicznych oraz współudział w ich rozpatrywaniu /współpraca z Komórką Rozpatrującą/. 11) kompleksowa obsługa czynności związanych z Gospodarką Własną Banku, w tym: a) bieżąca klasyfikacja zdarzeń gospodarczych, b) ewidencja księgowa Gospodarki Własnej, 14

15 c) prowadzenie rozliczeń z kontrahentami. 14) dokonywanie rozliczeń finansowych prowadzonej działalności inwestycyjno-remontowej, 15) prowadzenie ewidencji i dokonywanie rozliczeń w zakresie aktywów do zbycia, 16) zakładanie i prowadzenie kart księgowych ewidencji analitycznej rachunków Gospodarki Własnej, 17) prowadzenie ewidencji rachunków i kont bankowych (otwieranie i definiowanie zgodnie z obowiązującym planem kont), 18) prowadzenie ewidencji środków trwałych, 19) sporządzanie inwentarzy i załączników do rocznego sprawozdania finansowego z zakresu gospodarki własnej, 20) wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży dla celów VAT, 21) archiwizowanie dokumentacji z obszaru księgowości własnej, 22) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, 23) rozliczanie bankomatów, 24) rejestrowanie zdarzeń ryzyka operacyjnego, udział w wyjaśnianiu przyczyn oraz podejmowanie działań, mających na celu zapobieganie incydentom, 25) realizowanie zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pieniężnych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, 26) wykonywanie kontroli wewnętrznej. Rozdział 5 - Kierowanie Bankiem Bankiem kieruje Zarząd Banku. 2. Podstawowym celem pracy Zarządu jest efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym, przez co rozumieć należy ustalanie celów i zadań Banku, i zapewnienie ich realizacji dzięki umiejętnemu kreowaniu zasobów oraz wykorzystywaniu narzędzi i instrumentów a także technik zarządzania w sposób sprawny, skuteczny i zgodny z racjonalnością działań gospodarczych. 3. Zarząd Banku odpowiada za: 1) skuteczność systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka braku zgodności, systemu kontroli wewnętrznej, procesu szacowania kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz za nadzór nad efektywnością tych procesów, 2) zorganizowanie skutecznego procesu oceny adekwatności kapitałowej i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz nadzór nad jego efektywnością, wprowadzając w razie potrzeby niezbędne korekty i udoskonalenia, 3) wprowadzanie zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą struktury organizacyjnej dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka, 4) wprowadzanie podziału zadań realizowanych w Banku, który zapewnia niezależność funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej skutkującej podejmowaniem ryzyka przez Bank, 5) zatwierdzanie limitów wewnętrznych oraz ich wysokości dostosowanych do akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku, 6) przejrzystość działań Banku, w szczególności za politykę informacyjną w zakresie działalności Banku, pozwalającą na ocenę skuteczności działania Rady Nadzorczej i Zarządu Banku w zakresie zarządzania Bankiem, monitorowania stanu bezpieczeństwa działalności Banku i za ocenę sytuacji finansowej Banku, 7) zapewnianie zgodności działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa, 8) zapewnienie, że Bank prowadzi politykę służącą zarządzaniu wszystkimi istotnymi rodzajami ryzyka w działalności Banku i posiada procedury w tym zakresie, 9) opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację polityki zmiennych składników wynagrodzeń, 10) udział w opracowywaniu i aktualizacji oraz realizacja zasad ładu korporacyjnego, 11) uwzględnianie rezultatów badań prowadzonych przez Spółdzielnię (w ramach realizacji zadań audytu wewnętrznego), biegłych rewidentów, przy podejmowaniu decyzji w ramach zarządzania Bankiem, 15

16 12) przekazywanie Radzie Nadzorczej okresowych informacji przedstawiających w sposób rzetelny, przejrzysty i syntetyczny rodzaje i wielkości ryzyka w działalności Banku. 4. Szczegółowe zasady Pracy Zarządu i podziału obowiązków oraz kompetencji regulują: Statut Banku, Podział kompetencyjny między członkami Zarządu, Regulamin Pracy Zarządu oraz uchwały kompetencyjne. 27 Do stanowisk kierowniczych w Banku zaliczane są wyłącznie stanowiska Zarządu w związku z tym, iż osobom na innych stanowiskach nie powierzono uprawnień decyzyjnych. 28 Do podstawowych zadań Kierownika Wydziału ds. Handlowych (oprócz wymienionych w 19), Kierownika Komórki ds. Sprawozdawczości i ryzyka ( oprócz wymienionych w 15) oraz Zastępcy Głównego Księgowego ( oprócz wymienionych w 24) należy: 1) planowanie i organizowanie pracy w kierowanych przez siebie zespołach pracowników, 2) zapoznawanie pracowników z celami strategicznymi, kształtowanie powszechnego rozumienia celów strategicznych Banku i zapewnienie ich realizacji w nadzorowanych przez siebie obszarach, 3) informowanie pracowników o wszystkich istotnych kierunkach działania i rozwoju Banku, 4) zapewnienie pełnej i terminowej realizacji planów i zadań w ramach podległego obszaru działania, m.in. poprzez właściwy podział zadań pomiędzy pracowników, 5) kształtowanie kultury organizacyjnej, dbałość o przestrzeganie Zasad dobrych praktyk bankowych, 6) sterowanie rozwojem podległych pracowników, wspieranie doskonalenia jakości ich pracy i osiągania wyników, 7) wspieranie komunikacji wewnętrznej oraz rozwiązywanie problemów występujących na styku współpracujących komórek organizacyjnych, 8) motywowanie pracowników do wykonywania zadań, 9) realizacja polityki kadrowej w odniesieniu do podległych pracowników, 10) wspomaganie procesów przekształceń wewnętrznych Banku, realizacji projektów Banku, 11) zaangażowanie w rozwiązywanie problemów oraz podejmowanie decyzji w ramach posiadanych kompetencji, 12) nadzorowanie jakości oraz terminowości sporządzania informacji zarządczej, 13) nadzorowanie realizacji polityki bezpieczeństwa informacji w kierowanej komórce, 14) czuwanie nad bezpieczeństwem prowadzonej działalności, 15) reprezentowanie Banku wobec klientów i władz lokalnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz promowanie Banku, 16) prowadzenie szkoleń wewnętrznych, informowanie pracowników o zmianach w obowiązujących regulacjach prawnych, udzielania merytorycznego wsparcia pracownikom, 17) świadczenie pomocy merytorycznej podległym pracownikom w realizacji wyznaczonych zadań, 18) zapewnienie przestrzegania dyscypliny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 19) zapewnienie przestrzegania tajemnicy służbowej i bankowej, 20) zapewnienie przestrzegania wdrożonych standardów obsługi klientów, 21) prowadzenie bieżącej oceny pracy podległych pracowników, 22) opracowywanie lub współuczestniczenie w opracowywaniu wzorców dokumentów, 23) sprawowanie kontroli wewnętrznej w kierowanych przez siebie komórkach/jednostkach, w tym w zakresie przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji, 24) zapewnienie prawidłowej realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pieniężnych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, 25) efektywne uczestniczenie w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym w podległych komórkach organizacyjnych, w tym poprzez: identyfikację i zapobieganie powstawaniu ryzyka operacyjnego towarzyszącego wykonywaniu codziennych czynności, przekazywanie informacji na temat zaistniałych istotnych zdarzeń ryzyka operacyjnego, odpowiednią klasyfikację zdarzeń ryzyka operacyjnego, udział w opracowaniu projektów metod, 16

17 26) redukcja ryzyka lub opracowywanie działań zabezpieczających, w zakresie obszarów działalności Banku, za realizację których odpowiada podległa komórka organizacyjna, w tym udział w opracowaniu planów awaryjnych, 27) realizacja zadań zobowiązań wobec Banku i wobec Klientów w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności, 28) współpraca z Zarządem w zakresie zapewnienia skutecznego systemu zarządzania ryzykiem Banku, 29) uczestniczenie w posiedzeniach organów statutowych Banku, na ich zaproszenie. Rozdział 6 - Funkcje bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Banku 29 Dla bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w Banku określono funkcję Administratora Systemu i Sieci (ASiS), który podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlu, pełniącemu funkcję Gestora podstawowego systemu informatycznego Banku. Zadania ASiS opisano w 23 niniejszego Regulaminu. W Banku nie wyodrębniono funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji /ABI/, a funkcje w zakresie bezpieczeństwa informacji pełni Zarząd. Rozdział 7 - Zasady współpracy jednostek i komórek organizacyjnych 30 Oprócz współpracy wynikającej z ustalonych struktur pionowych oraz zależności funkcjonalnych prowadzona jest w Banku współpraca w układzie poziomym. 31 Pracownicy jednostek i komórek organizacyjnych Banku zobowiązani są do współpracy ze sobą we wszystkich sprawach służących sprawnemu, bezpiecznemu i efektywnemu działaniu Banku i wynikających z obowiązujących regulacji i procedur. 32 Komórki organizacyjne Banku współpracują z odpowiednimi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Banku Zrzeszającego oraz jednostkami organizacyjnymi Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB w celu realizacji postanowień Umowy Zrzeszenia i Umowy Systemu Ochrony na zasadach ustalonych przez Zarząd Banku. Rozdział 8 - Organizacja zastępstw W stosunku do wszystkich stanowisk pracy w Banku obowiązuje zasada planowanego zastępowania pracowników. 2. Doraźne rozwiązywanie spraw i podejmowanie odpowiednich doraźnych decyzji może mieć miejsce wyjątkowo tylko w nieprzewidzianych okolicznościach np. zwolnienie lekarskie, delegacja służbowa, itp. 3. Za stosowanie tej zasady odpowiedzialni są wszyscy bezpośredni przełożeni pracowników w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku. 34 Dla Zarządu obowiązuje następujący porządek zastępstw: 1. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu jego funkcje i kompetencje przejmuje Wiceprezes Zarządu ds. Handlu. 2. W przypadku nieobecności Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu jego funkcje przejmuje Członek Zarządu Główny Księgowy (Członek Zarządu ds. Finansowych), a obowiązki przejmuje w uzgodnionym zakresie kierujący Wydziałem Kierownik Pionu ds. Handlowych. 17

Załącznik do Uchwały Zarządu SKOK Małopolska Nr 1 z dnia 25 listopada 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SKOK MAŁOPOLSKA W STALOWEJ WOLI

Załącznik do Uchwały Zarządu SKOK Małopolska Nr 1 z dnia 25 listopada 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SKOK MAŁOPOLSKA W STALOWEJ WOLI Załącznik do Uchwały Zarządu SKOK Małopolska Nr 1 z dnia 25 listopada 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SKOK MAŁOPOLSKA W STALOWEJ WOLI LISTOPAD 2015 Spis Treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Organy statutowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały Zarządu SKOK im. ks. F. Blachnickiego Nr 1 z dnia 18 marca 2014r. zmiany od 09.05.1016 Uchwała Zarządu Nr 1 z dnia 04 maja 2016r. Zatwierdzony Uchwalą RN nr 1 z dnia 04.05.2016 Zmiany

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie Podstawa prawna 1) Zasady ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE Zał nr 1 do uchwały nr 1/21/Z/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r Zmieniony uchwałą Zarządu 04 10.2012 uchwała nr 42/Z/2013 Zmieniony uchwałą nr 23/Z/2013 z dnia 20.06.2013 Zmieniony uchwałą nr 8/Z/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W GIŻYCKU

INFORMACJA W GIŻYCKU INFORMACJA MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GIŻYCKU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015r. Spis treści 1. Informacja o działalności Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH

INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH Załącznik do Uchwały nr 307a/37/2016 Zarządu MBS Łomianki z dnia 28.07.2016r. Załącznik do Uchwały nr 52/2016 Rady Nadzorczej z dnia 28.07.2016r. INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE Załącznik nr 1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Strzyżowie

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE wynikająca z art. lila ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Ozorkowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W MAŁOPOLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM. I. Cele i organizacja systemu kontroli wewnętrznej

OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W MAŁOPOLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM. I. Cele i organizacja systemu kontroli wewnętrznej OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W MAŁOPOLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Małopolski Bank Spółdzielczy (dalej Bank) opracował i wprowadził system kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem faktu funkcjonowania w

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Grupa BPS Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo Bankowe według stanu na dzień 31.12.2016 r. 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

z r.

z r. Zarządzenie Nrl!\2/2017 Starosty?ruszkowskiego z dnia#f.zt2@71(k2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydziału Budżetu i Finansów Na podstawie art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w OZORKOWIE

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w OZORKOWIE Załącznik do Uchwały Nr 09/01/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 28.02. 2012 r. Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w OZORKOWIE 2012 1. 1. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Nr 2/56/216 z dnia 15.12.2016. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/6/2016 z dnia 29.12.2016 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe

Informacja Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Informacja Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe I. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Projektowane zmiany. w Statucie Banku Spółdzielczego w Sztumie

Projektowane zmiany. w Statucie Banku Spółdzielczego w Sztumie Projektowane zmiany w Statucie Banku Spółdzielczego w Sztumie Kolor czarny obecna treść Kolor czerwony zmiany 5 ust. 1 pkt 11 pośrednictwo w dokonywaniu rozliczeń w kraju z nierezydentami pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Załuskach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Załuskach Załącznik do Uchwały Nr 32/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Załuskach z dnia 29.06.2017r. Załącznik do Uchwały Nr 13/2017 Rady Nadzorczej BS w Załuskach z dnia 27.07.2017r. Polityka informacyjna Banku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "BANK ROLNIKÓW W OPOLU

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO BANK ROLNIKÓW W OPOLU BANK SPÓŁDZIELCZY BANK ROLNIKÓW W OPOLU 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 36a INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "BANK ROLNIKÓW W OPOLU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie

POLITYKA INFORMACYJNA w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/2017 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 08.05.2017 zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/2017 z dnia 09.05.2017 POLITYKA INFORMACYJNA w Polskim

Bardziej szczegółowo

Uchwala Zarządu nr 5/6/13 z r. Dębica r

Uchwala Zarządu nr 5/6/13 z r. Dębica r Uchwala Zarządu nr 5/6/13 z 25.06.2013r. Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w D Ę B I C Y Dębica 25.06.2013 r 1 Spis Treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Organy Banku 4 III. Struktura

Bardziej szczegółowo

Ocena stosowania w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2015 rok

Ocena stosowania w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2015 rok Ocena stosowania w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2015 rok Sucha Beskidzka, marzec 2016r. Wstęp Na podstawie 27 Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO wynikająca z art. 111a i 111b ustawy Prawo bankowe wg stanu na dzień 31.12.2016r. 1. Informacja o działalności Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Prabutach

Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Prabutach Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Prabutach z dnia 18.06.2014 r. Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Prabutach SPIS TREŚCI Rozdział I... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II... 3 Władze

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G O R L I C A C H 38-300 Gorlice, ul. Stróżowska 1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Jedwabnem poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE

INFORMACJA GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE INFORMACJA GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe stan na 31 grudnia 2015 roku 1 Spis treści GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY RADKÓW Z/S

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 31/2016 Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/R/2016 POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE tekst ujednolicony Koronowo, marzec 2016 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE. wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE. wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe wg stanu na 31 grudnia 2015 r. Cyców, 2016 r. 1 Spis treści Wprowadzenie.3 I. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDNICY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDNICY Załącznik do Uchwały Nr 23/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Świdnicy z dnia 09.02.2017 r. zatwierdzono Uchwałą 16/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Świdnicy z dnia 17 luty 2017 r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w GARWOLINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w GARWOLINIE Załącznik do Uchwały nr 27/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie z dnia 20 sierpnia 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w GARWOLINIE Garwolin, 2013 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX-114/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX-114/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XIX-114/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobroszyce oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej Załącznik nr 1 do Zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Opis stanowisk pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 1 Stanowisko: Dyrektor Biura LGD Cel istnienia

Bardziej szczegółowo

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu nr 121/2014 z dnia 17.12.2014 r. Uchwały Rady Nadzorczej Nr 33/2014 z dnia 18.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontroli Wewnętrznej Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie

Regulamin Kontroli Wewnętrznej Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie Załącznik do Uchwały Nr 15/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 01.06.2017 r. Załącznik do Uchwały Nr 16/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 05.06.2017

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna Załącznik do Uchwały Nr 85/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 16 grudnia 2015 r. Zatwierdzono: Uchwała nr 28/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

POLITYKA INFORMACYJNA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU Załącznik do Uchwały Nr 75/ZRBA/2016 Zarządu KBS w Myszyńcu z dnia 20.12.2016 r. zatwierdzonej Uchwałą Nr 41/ZRBA/2016 Rady Nadzorczej KBS w Myszyńcu z dnia 20.12.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA KURPIOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku.

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. 1 W Banku wdraża się zasady ładu korporacyjnego, które obejmują następujące obszary: 1. Organizacja i struktura organizacyjna 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 8.12.2015r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 18.12.2015r Polityka Informacyjna Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu wrzesień 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 37.3/2013 z dnia 30.09.2013 r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 23/2013 z dnia 28.10.2013

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU Z a t w i e r d z a m Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Radom, dnia 15 marca 2009r. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych KIEROWNIK BIURA Wymagania konieczne: Wymagania pożądane:

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych KIEROWNIK BIURA Wymagania konieczne: Wymagania pożądane: Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych Wymagania koniecznie i pożądane w odniesieniu do kandydatów na poszczególne stanowiska w biurze LGD: KIEROWNIK BIURA Wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Nr 61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach z dnia 9 lipca 2015r Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 Rady Nadzorczej BS w Mikołajkach z dnia 24 lipca 2015r BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE wynikająca z art. 111a i 111b ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Wyszków, 2017r. Spis treści Spis treści... 2 1. Opis systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2016 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 23.02.2016 r. zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2016 z dnia 24.02.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA Kategoria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały Nr 10/6/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z dnia 5 maja 2017 r. Załącznik do Uchwały Nr 7 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z dnia 16 maja 2017r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wisznicach z dnia r.

Załącznik do Uchwały Nr 13/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wisznicach z dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 13/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wisznicach z dnia 16.12.2016r. POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WISZNICACH Wisznice, 2016 Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku Załącznik nr 1 do Uchwały 3/7/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 18.05.2017r Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku 1 W związku z opublikowaniem

Bardziej szczegółowo