REGULAMIN. Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego"

Transkrypt

1 Kuratorium Oświaty w Opolu REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Opole 2012 rok

2 I. Podstawa prawna organizacji Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/ Opolski Kurator Oświaty, realizując zadanie określone w art.31 ust.1 pkt. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz ze zmianami), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125 ze zmianami), organizuje Wojewódzki Konkurs Polonistyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013, nazywany dalej Konkursem. Szczegółowe zasady organizacji Konkursu określa Zarządzenie Nr 32 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013. II. Cele Konkursu Celami Konkursu są: 2 1. rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego myślenia uczniów, 2. wdrażanie do samokształcenia kulturowo-literackiego i językowego uczniów, 3. stwarzanie uczestnikom Konkursu możliwości prezentacji własnych uzdolnień i talentów literackich, 4. kształtowanie postawy szacunku wobec wybitnych dzieł literatury i kultury polskiej oraz światowej, 5. motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym, 6. promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli opiekunów. III. Organizacja Konkursu 3 Zasady/tryb pracy Komisji Konkursowej określone są w załączniku do Zarządzenia Nr 32 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2012 r.: Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/

3 4 Wojewódzka Komisja Konkursowa, powołana przez Opolskiego Kuratora Oświaty do organizacji Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego, złożona z nauczycieli - specjalistów w zakresie języka polskiego, dokonuje weryfikacji prac uczestników po etapie gminnym i ustala listę uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego, przeprowadza etap wojewódzki oraz rekomenduje Opolskiemu Kuratorowi Oświaty listę finalistów i laureatów Konkursu. 5 Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach: 1. szkolnym, 2. miejskim/ gminnym, 3. wojewódzkim. Harmonogram przebiegu Konkursu: 6 NAZWA KOLEJNEGO ETAPU DATA GODZINA ROZPOCZĘCIA szkolny do roku Ustala organizator. miejski/gminny wojewódzki r r. godz godz Na poszczególnych etapach Konkursu uczniowie rozwiązują sprawdzian składający z zadań otwartych (w tym - dłuższa forma wypowiedzi) i zamkniętych. się 8 Czas na rozwiązanie zadań wynosi od 90 do 120 minut, odpowiednio na kolejnych etapach Konkursu: NAZWA KOLEJNEGO ETAPU CZAS NA ROZWIĄZANIE ZADAŃ szkolny 90 minut 2. miejski/gminny 120 minut 3. wojewódzki 120 minut 3

4 IV. Ustalanie wyników konkursu 9 1. Wyniki eliminacji szkolnych ustalają szkolne komisje konkursowe i one zgłaszają do etapu miejskiego/gminnego uczniów, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 75% punktów możliwych do zdobycia. 2. Wyniki eliminacji miejskich/gminnych jako kwalifikacji do etapu wojewódzkiego - ustala Wojewódzka Komisja Konkursowa w ciągu 3 dni od daty otrzymania protokołu komisji miejskich/gminnych i po weryfikacji prac konkursowych. 3. Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczestnik eliminacji miejskich/gminnych, który uzyskał nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia. 4. Wyniki eliminacji wojewódzkich ustala Wojewódzka Komisja Konkursowa. 5. Tytuły laureata lub finalisty nadaje Opolski Kurator Oświaty. 1) Tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego otrzymuje uczestnik konkursu, który w etapie wojewódzkim uzyskał nie mniej niż 85 % punktów możliwych do zdobycia. 2) W przypadku, gdy żaden uczestnik konkursu nie uzyska 85 % punktów możliwych do zdobycia, tytuł laureata przyznaje się tylko zwycięzcy konkursu. 3) Tytuł finalisty otrzymuje każdy uczestnik etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego. V. Tryb ogłaszania wyników Wyniki eliminacji szkolnych ogłaszane są w sposób i w terminie określonych przez organizatorów konkursu na etapie szkolnym. 2. Wyniki eliminacji miejskich/gminnych ogłaszane są na tej samej stronie internetowej, co wyniki eliminacji wojewódzkich, w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia tych eliminacji. 3. Wyniki eliminacji wojewódzkich ogłaszane są w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia zawodów wojewódzkich (z uwzględnieniem procedury odwoławczej), na stronie internetowej: Wyniki konkursu etapu wojewódzkiego ustalone przez Wojewódzką Komisję Konkursową i zatwierdzone przez Opolskiego Kuratora Oświaty są ostateczne. 4

5 VI. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach konkursu oczekiwania wobec uczestników 11 Na wszystkich etapach Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów szkół podstawowych uczestnicy powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami przewidzianymi w tzw. starej podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka polskiego, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 ze zmianami), w szczególności w zakresach: 1. znajomość tekstów kultury wskazanych w literaturze - lekturze Konkursu, 2. stosowanie różnych form wypowiedzi, w tym użytkowych, 3. znajomość i przestrzeganie zasad poprawności językowej, 4. umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 5. czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, przekazów ikonicznych oraz tekstów źródłowych, 6. znajomość gatunków literackich i pojęć teoretycznych oraz zagadnień językowych, 7. określanie funkcji elementów tekstu przy użyciu odpowiedniej terminologii i wykorzystywanie różnych kontekstów, 8. umiejętność odczytywania sensów utworów literackich i rozumienie podstawowych środków artystycznego wyrazu, 9. znajomość wyrażeń, zwrotów frazeologicznych, porzekadeł i przysłów związanych z literaturą - lekturą Konkursu, 10. umiejętność analizy tekstów, formułowanie opinii, argumentowanie, 11. podejmowanie własnej twórczej aktywności, 12. funkcjonalne posługiwanie się wiedzą z zakresu nauki o języku. 12 ETAP SZKOLNY WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Uczeń: 1. zna podane niżej pojęcia i posługuje się nimi, dokonując analizy i interpretacji tekstu: 1) temat i główna myśl utworu, zdarzenie, sytuacje przedstawione wprost i ukryte, wątek, bohater, czas i miejsce zdarzeń, 2) nadawca i odbiorca wypowiedzi, 3) tekst informacyjny, literacki, reklamowy, 4) opowiadanie, baśń, legenda, mit, komiks, 5) proza, poezja, 6) wers, strofa (zwrotka), refren, 7) porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, uosobienie, ożywienie, fikcja literacka, realizm, prawdopodobieństwo, fantastyka; 5

6 2. wykorzystuje w praktyce wiedzę o języku poprzez: 1) rozpoznawanie wypowiedzeń oznajmujących, pytających, rozkazujących, 2) rozpoznawanie zdań pojedynczych rozwiniętych i nierozwiniętych, złożonych, równoważnika zdania, 3) budowanie wskazanych wyżej wypowiedzeń i ich przekształcanie, 4) wskazywanie i budowanie podmiotu oraz orzeczenia w wypowiedzeniu, 5) rozróżnianie rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, czasownika, przysłówka, 6) określanie formy przypadków, liczb, czasów, osób i rodzajów gramatycznych, 7) stosowanie poprawnych form gramatycznych wyrazów odmiennych; 3. tworzy wypowiedź pisemną w następujących formach gatunkowych: 1) opowiadanie, 2) opis przedmiotu, postaci, krajobrazu, 3) ogłoszenie, zawiadomienie, 4) zaproszenie, 5) przepis, 6) list prywatny, 7) pamiętnik, dziennik, 8) plan odtwórczy ramowy i szczegółowy; 4. zna i stosuje w praktyce podstawowe zasady ortografii i interpunkcji; 5. posługuje się wiedzą na temat wyszukiwania informacji w Internecie, zna budowę i zastosowanie encyklopedii, słowników ortograficznego i języka polskiego,. 13 ETAP MIEJSKI/GMINNY WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Uczeń spełnia wymagania do etapu szkolnego oraz: 1. zna podane niżej pojęcia i posługuje się nimi, dokonując analizy i interpretacji tekstu: 1) dotyczące filmu i telewizji, w tym: scenariusz, reżyseria, scenografia, gra aktorska, plan filmowy, ujęcie, 2) narrator i narracja, 3) podmiot mówiący (liryczny), 4) rytm, rym, 5) przenośnia, 6) powieść przygodowa, obyczajowa, młodzieżowa, 7) bajka, przysłowie; 2. posługuje się w praktyce wiedzą o języku poprzez: 1) stopniowanie przymiotnika i przysłówka, 2) rozpoznawanie zaimka, spójnika, przyimka oraz przez ich stosowanie w tekstach, 3) rozpoznawanie przydawki, dopełnienia, okolicznika, 4) rozróżnianie zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie, 5) rozróżnianie samogłosek, spółgłosek, głosek ustnych nosowych, 6) twardych miękkich, dźwięcznych bezdźwięcznych. 6

7 3. tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: 1) opowiadanie z dialogiem odtwórcze lub twórcze, 2) list oficjalny, 3) instrukcja, 4) sprawozdanie; 4. poprawnie używa znaków interpunkcyjnych w wypowiedzeniu złożonym; 5. posługuje się wiedzą na temat budowy i zastosowania słownika wyrazów obcych i słownika wyrazów bliskoznacznych. 14 ETAP WOJEWÓDZKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Uczeń spełnia wymagania do etapów szkolnego i miejskiego/gminnego oraz: 1. zna wskazane niżej pojęcia i posługuje się nimi, dokonując analizy i interpretacji tekstu: 1) wiersz rymowany i nierymowany (biały), 2) akcja, fabuła, punkt kulminacyjny, 3) fraszka, 4) słownictwo związane z prasą: szpalta, redaktor, artykuł, wywiad, reportaż, 5) słownictwo dotyczące widowiska teatralnego: dekoracja, charakteryzacja, 6) kostiumy, rekwizyty, 7) związki frazeologiczne z następujących kręgów tematycznych: rodzina, dom, szkoła; 2. posługuje się w praktyce wiedzą o języku poprzez: 1) określanie budowy słowotwórczej wyrazów wskazywanie podstawy słowotwórczej i formantu, 2) określanie funkcji formantów tworzenie zdrobnień, zgrubień, 3) rozpoznawanie i poprawne stosowanie w tekście czasowników w trybach: orzekającym, przypuszczającym, rozkazującym; 3. tworzy wypowiedź pisemną w następujących formach gatunkowych: 1) opis dzieła sztuki, 2) charakterystyka, 3) streszczenie, 4) opowiadanie z dialogiem, z elementami opisu przedmiotu, postaci, krajobrazu, 5) sprawozdanie z elementami recenzji. VII. Wykaz literatury 15 LEKTURY Podkreśleniem zaznaczono lektury spoza podstawy programowej. 7

8 ETAP SZKOLNY - lektury proponowane: 1. legendy - w tym: podania o: Lechu, Popielu, Kraku, smoku wawelskim, królewnie Wandzie; Przerwany hejnał, Twardowski, Wiano świętej Kingi, O śpiących rycerzach w Tatrach, Złota kaczka, Bazyliszek, Syrena, Wars i Sawa; 2. baśnie - w tym: Hans Christian Andersen: Słowik, Nowe szaty cesarza, Dziewczynka z zapałkami, Brzydkie kaczątko, Królowa Śniegu; oraz 3. Carlo Collodi Pinokio, 4. Ferenc Monar Chłopcy z Placu Broni, 5. Jan Brzechwa- Akademia Pana Kleksa, 6. Janusz Korczak- Król Maciuś Pierwszy. ETAP MIEJSKI/GMINNY: 1. lektury proponowane do etapu szkolnego, oraz 2. Clive Staples Lewis - Opowieści z Narnii, cz. I: Lew, Czarownica i stara szafa, 3. Henryk Sienkiewicz - W pustyni i w puszczy, 4. Jean - Jacques Sempe - Mikołajek (I tom), 5. Joanna Olech - Dynastia Miziołków, 6. Mark Twain - Przygody Tomka Sawyera, 7. mitologia - w tym: mity o: Demeter i Korze, Syzyfie, Prometeuszu, Dedalu i Ikarze. ETAP WOJEWÓDZKI: 1. lektury proponowane do etapu szkolnego, 2. lektury do etapu miejskiego/gminnego, oraz 3. Irena Jurgielewiczowa - Ten obcy, 4. Stanisław Lem - Bajki robotów (Trzej elektrycerze, O maszynie cyfrowej co ze smokiem walczyła, Uranowe uszy), 5. Lucy Maud Montgomery - Ania z Zielonego Wzgórza, 6. Kornel Makuszyński - Szatan z siódmej klasy, 7. Alfred Szklarski - Tomek w krainie kangurów, 8. Juliusz Verne - W 80 dni dookoła świata, 9. Eliza Frances Hodgson Burnett Tajemniczy ogród. 8

9 16 LITERATURA ZALECANA - przygotowująca do udziału w Konkursie (na wszystkie etapy) 1. Bąba S., Dziamska G., Liberek J. - Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego, 2. Bortnowski S. Jak uczyć poezji, 3. Chrząstowska B., Wysłouch S. - Poetyka stosowana, 4. Chrząstowska B., Wysłouch S. - Wiadomości z teorii literatury w analizie literackiej, 5. Drabek B., Stachowicz A. - Zostań alfą i omegą z języka polskiego, 6. Handke R. - O czytaniu, 7. Kowalczykowa A., Marciszuk T. - Zaczynając od Baudelaireיּa. Interpretacje, 8. Kuziak M. - Jak pisać?, 9. Markowski A. - Czy znasz polszczyznę? Zagadki językowe, 10. Miodek J. - Ojczyzna polszczyzna; Nie taki język straszny, 11. słownik terminów literackich, 12. słownik ortograficzny języka polskiego, 13. inne słowniki poprawności językowej. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego opracowały: Helga Bieniusa- przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Jolanta Lamm- wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Lilianna Smaga- wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej 9

10 10

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I. Obszary umiejętności podlegające ocenie na wszystkich etapach Konkursu. 1. Czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, w tym tekstów

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Opolu REGULAMIN

Kuratorium Oświaty w Opolu REGULAMIN Kuratorium Oświaty w Opolu REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Opole 2014 rok I. Podstawa prawna organizacji Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej Agnieszka Łuczak Anna Murdzek Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak Korekta:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klas IV, V i VI

Rozkład materiału dla klas IV, V i VI Rozkład materiału dla klas IV, V i VI Specyfika nauczania języka polskiego, gdzie dominuje praca z tekstem, sprawia, że w każdym bloku większość umiejętności zapisanych w podstawie jest kształcona stale.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ. słowa

Wymagania edukacyjne. ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ. słowa JĘZYK POLSKI Klasa IV Sprawności I. Odbiór i wykorzysta nie zawartych w nich informacji Wymagania edukacyjne ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ czyta poprawnie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń

Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń Z modyfikacjami: Anny Hili Bożeny Poręby Magdaleny Katry - Studzińskiej Charakterystyka programu Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message.

Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii

ZAŁĄCZNIK NR 1. Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii I. Obszary umiejętności (takie same na wszystkich trzech etapach Konkursu). 1. Czytanie. Uczeń: 1) odczytuje różne teksty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Szkoła podstawowa

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Szkoła podstawowa Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK POLSKI Szkoła podstawowa Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV

JĘZYK POLSKI KLASA IV JĘZYK POLSKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą oraz spełnia poniższe wymagania: w 100 % opanował wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Język polski klasy 5 - kryteria oceniania

Język polski klasy 5 - kryteria oceniania Język polski klasy 5 - kryteria oceniania KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE Lektura i inne teksty kultury, nauka o języku konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) Wymagania UCZEŃ rozszerzone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI 1. Cele systemu oceniania: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który - nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z nauki o języku i w zakresie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI Ocenianie z języka polskiego w kl. IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach obejmuje: - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJACA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI język polski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (NA PODSTAWIE WSO I PSO)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (NA PODSTAWIE WSO I PSO) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (NA PODSTAWIE WSO I PSO) KLASA I Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. 1. Twórczo

Bardziej szczegółowo

LUBIĘ POLSKĘ! Program nauczania języka polskiego na obczyźnie dla uczniów od 10. do 13. roku życia

LUBIĘ POLSKĘ! Program nauczania języka polskiego na obczyźnie dla uczniów od 10. do 13. roku życia Agnieszka Suchowierska przy współudziale Agnieszki Kruszyńskiej LUBIĘ POLSKĘ! Program nauczania języka polskiego na obczyźnie dla uczniów od 10. do 13. roku życia SPIS TREŚCI: 1. ADRESACI PROGRAMU... 3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI opracowały: Joanna Dynaburska Katarzyna Nejman-Lis Małgorzata Rudnicka-Toczek Zasady ogólne Uczeń otrzymuje ocenę za: prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV 1 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV Opracowany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III Aleksandra Bek Alina Kowalczykowa Piotr Łuszczykiewicz Mirosław Skrzypczyk z wykorzystaniem tekstów Jerzego Bartmińskiego Język polski Cele kształcenia 1. Sprawność językowa i komunikacyjna w mówieniu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo