Realizacja podstawy programowej w repetytorium Sprawdzian na 100%! wymagania ogólne i szczegółowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja podstawy programowej w repetytorium Sprawdzian na 100%! wymagania ogólne i szczegółowe"

Transkrypt

1 Realizacja podstawy programowej w repetytorium Sprawdzian na 100%! wymagania ogólne i szczegółowe Rozdziały powtórkowe w repetytorium 1. Tydzień z humorem Kształcenie literackie: Zwrotka (strofa). Osoba mówiąca w wierszu (podmiot liryczny). Epitet. Adresat. Kształcenie językowe: Głoska. Litera. Sylaba. Alfabet. Głoski dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe, twarde i miękkie. Ortografia: Pisownia ó i u. Wypowiedź pisemna: Notatka. I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji I.1.2 określa temat i główną myśl I.1.3 identyfikuje nadawcę i odbiorcę (autora, narratora, czytelnika, słuchacza) II. Analiza i interpretacja tekstów kultury II.1.1 nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje) literackim [...] epitet [...] i objaśnia jego rolę II.2.5 rozpoznaje: wers, zwrotkę (strofę), rym, rytm [...] II.2.11 identyfikuje [...] wiersz III. Tworzenie 1.3e dostrzega różnicę między literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby (I etap edukacyjny) III.1.5 tworzy gatunkowych [...] prosta notatka III.2.5 pisze poprawnie pod wiedzę o: a) wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów, b) różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych III.2.7 operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka,

2 środowisko przyrodnicze i społeczne) 2. Tydzień na rozmowy Kształcenie literackie: Narrator. Zdrobnienia. Zgrubienia. Wyrazy neutralne. Wyrazy potoczne a słownictwo używane w sytuacjach oficjalnych. Kształcenie językowe: Rodzaje wypowiedzeń (zdania oznajmujące, rozkazujące, pytające). Interpunkcja: Znaki na końcu różnego rodzaju wypowiedzeń. Ortografia: Pisownia rz i ż. Wypowiedź pisemna: Dialog. I.1.3 identyfikuje nadawcę [...] (narratora) I.3.2 rozpoznaje w tekście [...] równoważniki zdań i rozumie ich funkcje II.1.2 konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami II.1.3 wyraża swój stosunek do postaci II.2.10 charakteryzuje i ocenia bohaterów II.2.11 identyfikuje [...] powieść 1.3b dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych (I etap edukacyjny) III.1.2 dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu III.1.4 świadomie posługuje się różnymi formami językowymi III.1.5 tworzy gatunkowych [...] prosta notatka III.1.6 stosuje w III.2.1 rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące III.2.5 pisze poprawnie pod względem ortograficznym interpunkcyjnych: kropki [...], znaku zapytania [...], znaku wykrzyknika III.2.7 operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie

3 3. Tydzień na komiksy Kształcenie literackie: Cechy gatunkowe komiksu. Cudzysłów, kursywa i dwukropek. Kształcenie językowe: Zdanie i równoważnik zdania. Ortografia: Pisownia ch i h. Wypowiedź pisemna: Plan ramowy. I.1.3 identyfikuje [...] (autora, narratora) I.3.1 rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w ach (orzeczenie) I.3.2 rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte [...], równoważniki zdań i rozumie ich funkcje II.2.10 charakteryzuje i ocenia bohaterów II.2.11 identyfikuje [...] komiks skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne) III.1.7 sporządza plan odtwórczy (ramowy) III.2.2 przekształca [...] zdania w równoważniki zdań i odwrotnie odpowiednio do przyjętego celu III.2.5 pisze poprawnie pod względem ortograficznym interpunkcyjnych [...] cudzysłowu, dwukropka 4. Tydzień w domu Kształcenie literackie: Narrator. Wyrazy potoczne a słownictwo używane w sytuacjach oficjalnych. Wyrazy bliskoznaczne. Kształcenie językowe: Rzeczownik (rzeczowniki własne i pospolite, przypadek, liczba, rodzaj; rzeczowniki niemające liczby I.1.3 identyfikuje nadawcę i odbiorcę (autora, narratora, czytelnika, słuchacza) I.2 korzysta z informacji zawartych w [...]słowniku II.1.2 konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami II.1.3 wyraża swój stosunek do postaci II.4 odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń wrogość, miłość nienawiść, prawda kłamstwo, wierność zdrada) III.1.2 dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu III.1.5 tworzy gatunkowych [...] opis przedmiotu III.1.6 stosuje w

4 mnogiej lub pojedynczej). Wypowiedź pisemna: Opis przedmiotu. 5. Tydzień na podróże Kształcenie literackie: Zwrotka (strofa). Refren. Porównanie. Kształcenie językowe: Przyimek i wyrażenie przyimkowe. Interpunkcja: Zapisywanie dat. Wypowiedź pisemna: Dziennik. wyrazów bliskoznacznych ach podstawowe części mowy (rzeczownik) I.3.4 rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb [...] i rodzajów gramatycznych rozumie ich funkcje w I.1.2 określa temat i główną myśl ach podstawowe II.1.1 nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje) II.1.3 wyraża swój stosunek do postaci literackim: porównanie [...], epitet [...] i objaśnia ich role II.2.5 rozpoznaje: [...] zwrotkę [...], refren II.2.11 identyfikuje [...] wiersz III.2.5d pisze poprawnie pod wiedzę o sposobach pisania nazw własnych i nazw pospolitych III.2.7 operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne) 1.3c [...] poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych (I etap edukacyjny) rzeczywistością III.1.5 tworzy gatunkowych: [...] dziennik (pisane z perspektywy bohatera literackiego lub własnej), [...]

5 części mowy (rzeczownik, przyimek) prosta notatka III.1.6 stosuje w interpunkcyjnych: kropki 6. Tydzień wynalazków Kształcenie językowe: Czasownik (osoba, liczba, rodzaj). Ortografia: Pisownia trudnych form czasowników (bezokoliczniki zakończone na -źć, -ść, -ąć). Wypowiedź pisemna: Instrukcja. Przepis. I.1.4 identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny I.1.5 rozpoznaje formy gatunkowe (instrukcję, w tym przepis) ach podstawowe części mowy (czasownik) I.3.4 rozpoznaje w tekście formy [...] liczb, osób, czasów i literackim [...] wyraz dźwiękonaśladowczy i objaśnia jego rolę rzeczywistością III.1.7 sporządza plan odtwórczy (ramowy) III.1.9 [...] właściwie akcentuje wyrazy III.2.1 rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące III.2.5a pisze poprawnie pod wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w

6 rodzajów gramatycznych rozumie ich funkcje w tematach fleksyjnych wyrazów 7. Tydzień o przyjaźni Kształcenie literackie: Narrator. Wyrazy bliskoznaczne. Kształcenie językowe: Przymiotnik (przypadek, liczba, rodzaj przymiotnika). Związek przymiotnika z rzeczownikiem. Wypowiedź pisemna: Opis postaci. I.1.3 identyfikuje [...] (autora, narratora) I.2 korzysta z informacji zawartych w [...] słowniku wyrazów bliskoznacznych ach podstawowe części mowy (przymiotnik) I.3.4 rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb [...] i rodzajów gramatycznych rozumie ich funkcje w I.3.10 dostrzega relacje między częściami składowymi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, II.1.2 konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami II.2.10 charakteryzuje i ocenia bohaterów II.2.11 identyfikuje [...] powieść II.4 odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń wrogość, miłość nienawiść, prawda kłamstwo, wierność zdrada) 1.3c [...] poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych (pierwszy etap edukacyjny) rzeczywistością III.1.5 tworzy gatunkowych [...] prosta notatka, opis postaci III.1.6 stosuje w III.2.5a pisze poprawnie pod wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów

7 8. Tydzień ze sławnymi Polakami Kształcenie językowe: Stopniowanie przymiotników. Ortografia: Pisownia nie z rzeczownikami, czasownikami i przymiotnikami. Wypowiedź pisemna: Zaproszenie. I.1.2 określa temat i główną myśl I.1.4 identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki, reklamowy I.1.5 rozpoznaje formy gatunkowe (zaproszenie) ach podstawowe części mowy (przymiotnik) I.3.4 rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, [...] i rodzajów gramatycznych rozumie ich funkcje w II.1.3 wyraża swój stosunek do postaci II.3.1 odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym II.4 odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń wrogość, miłość nienawiść, prawda kłamstwo, wierność zdrada) rzeczywistością III.1.3 formułuje pytania do III.2.4 poprawnie stopniuje przymiotniki i używa ich we właściwych kontekstach III.2.5c pisze poprawnie pod wiedzę o zapisie nie z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami 9. Tydzień na marzenia Kształcenie literackie: Czas i miejsce akcji. Narrator. Bohater pierwszoplanowy i drugoplanowy. Kształcenie językowe: I.1.2 określa temat i główną myśl I.1.3 identyfikuje nadawcę i odbiorcę (autora, narratora, czytelnika, słuchacza) II.2.9 omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia II.2.10 charakteryzuje i ocenia bohaterów III.1.5 tworzy gatunkowych: opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze) [...], prosta notatka III.1.6 stosuje w

8 Przysłówek. Stopniowanie przysłówka. Wypowiedź pisemna: Opowiadanie z dialogiem. 10. Tydzień o muzyce Kształcenie literackie: Rym. Rytm. Wiersz rymowany. Wyraz dźwiękonaśladowczy. Kształcenie językowe: Liczebnik. Interpunkcja: Zapisywanie dat. Wypowiedź pisemna: Proste sprawozdanie. I.1.10 dostrzega relacje między częściami składowymi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, ach podstawowe części mowy (przymiotnik, przysłówek) i wskazuje różnice między nimi ach podstawowe części mowy (rzeczownik, literackim [...] wyraz dźwiękonaśladowczy i objaśnia jego rolę II.2.5 rozpoznaje: wers, zwrotkę (strofę), rym, rytm, refren; odróżnia wiersz rymowany i nierymowany (biały) II.2.11 identyfikuje [...] wiersz III.1.7 sporządza plan odtwórczy (ramowy i szczegółowy) III.2.4 poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki i używa ich we właściwych kontekstach III.2.7 operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne) rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury III.1.5 tworzy gatunkowych [...] proste sprawozdanie (np. z wycieczki, z wydarzeń sportowych) III.1.6 stosuje w

9 11. Tydzień w świecie baśni Kształcenie literackie: Adresat wiersza. Cechy gatunkowe baśni. Wydarzenia realistyczne i fantastyczne. Miejsce i czas akcji. Wyrazy przeciwstawne (antonimy). Wypowiedź pisemna: Ramowy i szczegółowy plan wydarzeń. Kształcenie językowe: Zaimek. liczebnik) i wskazuje różnice między nimi I.3.4 rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych rozumie ich funkcje w I.1.2 określa temat i główną myśl I.1.3 identyfikuje nadawcę i odbiorcę (autora, narratora, czytelnika, słuchacza) ach podstawowe części mowy (rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek) i wskazuje różnice między nimi II.1.3 wyraża swój stosunek do postaci II.2.3 odróżnia realizm od fantastyki II.2.10 charakteryzuje i ocenia bohaterów II.2.11 identyfikuje: [...] wiersz, baśń, przysłowie II. 3.2 [...] samodzielnie formułuje przesłanie baśni II.4 odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń wrogość, miłość nienawiść, prawda kłamstwo, wierność zdrada) interpunkcyjnych: kropki [...] III.1.5 tworzy gatunkowych [...] prosta notatka III.1.7 sporządza plan odtwórczy (ramowy i szczegółowy) III.2.2 przekształca [...] zdania w równoważniki zdań i odwrotnie odpowiednio do przyjętego celu 12. Tydzień z legendami II.2.3 odróżnia realizm od

10 Kształcenie literackie: Cechy gatunkowe legendy. Kształcenie językowe: Podmiot i orzeczenie. Ortografia: Pisownia wyrazów z ę, ą, en, em, on, om. Wypowiedź pisemna: Opis krajobrazu. I.1.3 identyfikuje [...] odbiorcę (czytelnika, słuchacza) I.3.1 rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w ach (podmiot, orzeczenie) fantastyki II.2.11 identyfikuje: [...] legendę rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury III.1.5 tworzy gatunkowych [...] opis krajobrazu, prosta notatka III.1.6 stosuje w III.2.5 pisze poprawnie pod wiedzę o: a) wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów, b) różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych III.2.7 operuje słownictwem z określonych kręgów

11 13. Tydzień z mitami Kształcenie literackie: Cechy gatunkowe mitu. Związki frazeologiczne. Kształcenie językowe: Zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte. Interpunkcja: Przecinek w zdaniu pojedynczym. Nawias. Dwukropek. Wypowiedź pisemna: Zawiadomienie. Ogłoszenie. I.1.4 identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny [...] I.1.5 rozpoznaje formy gatunkowe (zawiadomienie) I.1.6 odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych I.3.1 rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w ach (podmiot, orzeczenie) I.3.2 rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte [...] i rozumie ich funkcje I.3.4 rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych rozumie ich funkcje w II.2.3 odróżnia realizm od fantastyki II.2.11 identyfikuje [...] mit tematycznych (na tym etapie skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne) rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury III.1.3 formułuje pytania do III.1.5 tworzy gatunkowych: [...] ogłoszenie III.1.6 stosuje w interpunkcyjnych: kropki [...] III.2.7 operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom,

12 14. Tydzień w krainie bajek Kształcenie literackie: Cechy gatunkowe bajki. Uosobienie. Dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów. Kształcenie językowe: Przydawka. Ortografia: Pisownia wielką i małą literą. I.1.2 określa temat i główną myśl I.3.1 rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w ach (przydawka) ach podstawowe części mowy (rzeczownik, liczebnik, przymiotnik, przyimek) i wskazuje różnice między nimi II.2.2 odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości literackim: [...] przenośnię i objaśnia jej role II.2.5 rozpoznaje [...] rym II.2.11 identyfikuje: [...] bajkę II.3.1 odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym II.3.2 objaśnia morał bajki II.4 odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń wrogość, miłość nienawiść, prawda kłamstwo, wierność zdrada) rodzina, szkoła i nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne) III.1.5 tworzy gatunkowych: [...] prosta notatka III.2.5d pisze poprawnie pod wiedzę o sposobach pisania nazw własnych i nazw pospolitych 15. Tydzień z historią Kształcenie językowe: Dopełnienie. Ortografia: Pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, h, I.1.4 identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny [...] I.1.6 odróżnia zawarte w tekście literackim: [...] epitet i objaśnia jego rolę 1.3a tworzy w formie pisemnej [...] list prywatny (I etap edukacyjny) III.1.5 tworzy

13 ch, ę, ą, en, em, on, om. Wypowiedź pisemna: List oficjalny. List prywatny. informacje ważne od informacji drugorzędnych I.3.1 rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w ach (dopełnienie) ach podstawowe części mowy (rzeczownik, przyimek, zaimek) i wskazuje różnice między nimi gatunkowych: [...] prosta notatka, list oficjalny III.1.6 stosuje w III.2.5 pisze poprawnie pod wiedzę o: a) wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów, b) różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych 16. Tydzień o przyrodzie Kształcenie literackie: Przenośnia. Porównanie. Epitet. Dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów. Kształcenie językowe: Okolicznik. I.1.2 określa temat i główną myśl I.1.4 identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny [...] literackim: porównanie, przenośnię, epitet [...] i objaśnia ich role II.2.5 rozpoznaje [...] rytm rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury III.1.3 formułuje pytania do

14 Wypowiedź pisemna: Opowiadanie z dialogiem. 17. Tydzień z fraszkami Kształcenie literackie: Cechy gatunkowe fraszki. Osoba mówiąca w wierszu. Adresat utworu. Epitet. Kształcenie językowe: Spójnik. Interpunkcja: Przecinek a I.3.1 rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w ach (okolicznik) ach podstawowe części mowy (rzeczownik, przysłówek, przyimek) i wskazuje różnice między nimi I.1.3 identyfikuje nadawcę i odbiorcę I.1.5 rozpoznaje formy gatunkowe (życzenia) literackim [...] epitet i objaśnia jego rolę II.2.11 identyfikuje [...] fraszkę, wiersz II.3.1 odbiera teksty kultury na III.1.5 tworzy gatunkowych: [...] opowiadanie z dialogiem III.1.6 stosuje w interpunkcyjnych: kropki [...], znaku zapytania III.2.7 operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne) 1.3a tworzy w formie [...] pisemnej [...] życzenia (I etap edukacyjny) rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

15 spójniki. Ortografia: Pisownia wielką i małą literą. Wypowiedź pisemna: Życzenia. 18. Tydzień z fantazją Kształcenie literackie: Wiersz biały. Ożywienie. Przenośnia. Uosobienie. Wydarzenia fantastyczne i realistyczne. Postacie fantastyczne i realistyczne. Kształcenie językowe: Związki wyrazów w zdaniu. Wykres zdania pojedynczego. Wypowiedź pisemna: Pamiętnik. ach podstawowe części mowy (spójnik) i wskazuje różnice między nimi I.1.3 identyfikuje nadawcę [...] (narratora) I.2 Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń korzysta z informacji zawartych w encyklopedii, słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego (małym lub podręcznym), słowniku wyrazów bliskoznacznych I.3.1 rozpoznaje podstawowe poziomie dosłownym i przenośnym II.2.2 odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości II.2.3 odróżnia realizm od fantastyki literackim: [...] przenośnię, epitet i objaśnia ich role II.2.5 rozpoznaje: wers, zwrotkę (strofę), rym, rytm, refren; odróżnia wiersz rymowany i nierymowany (biały) III.1.5 tworzy gatunkowych: [...] prosta notatka III.2.1 rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania [...] rozkazujące III.2.5d pisze poprawnie pod wiedzę o sposobach pisania nazw własnych i nazw pospolitych interpunkcyjnych: kropki, przecinka rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury III.1.5 tworzy gatunkowych: [...] pamiętnik (pisany z perspektywy bohatera literackiego lub własnej) III.1.6 stosuje w

16 19. Tydzień z filmem Kształcenie literackie: Środki wyrazu w filmie. Kształcenie językowe: Zdania złożone podrzędnie. Interpunkcja: Interpunkcja w zdaniach złożonych podrzędnie. Wypowiedź pisemna: Gratulacje. 20. Tydzień z teatrem Kształcenie literackie: Gra funkcje składniowe wyrazów użytych w ach (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik) I.1.4 identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny [...] I.1.5 rozpoznaje formy gatunkowe (gratulacje) I.2 korzysta z informacji zawartych w [...] słowniku wyrazów bliskoznacznych I.3.1 rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w ach (orzeczenie) I.3.5 rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała) I.1.4 identyfikuje wypowiedź jako literackim: [...] przenośnię, epitet i objaśnia ich role II.2.5 rozpoznaje: [...] rytm [...] II.2.8 wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych (filmu, programu informacyjnego, programu rozrywkowego), potrafi nazwać ich tworzywo (ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa) II.1.3 wyraża swój stosunek do postaci III.2.5 pisze poprawnie pod względem ortograficznym [...] rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury III.1.5 tworzy gatunkowych: [...] prosta notatka III.1.6 stosuje w III.2.2 przekształca zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie [...] odpowiednio do przyjętego celu interpunkcyjnych: [...] przecinka III.1.3 formułuje pytania do III.2.2 przekształca zdania

17 aktorska. Reżyseria. Dekoracja. Charakteryzacja. Kostiumy. Rekwizyty. Środki wyrazu w teatrze. Kształcenie językowe: Zdania złożone współrzędnie. Interpunkcja: Interpunkcja w zdaniach złożonych współrzędnie. tekst [...] literacki II.2.6 wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne (gra aktorska, reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty) złożone w pojedyncze i odwrotnie [...] odpowiednio do przyjętego celu interpunkcyjnych: [...] przecinka

KARTA MONITOROWANIA REALIZAJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI W KLASACH IV - VI

KARTA MONITOROWANIA REALIZAJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI W KLASACH IV - VI KARTA MONITOROWANIA REALIZAJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI W KLASACH - I Klasa I Rok szkolny 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Imię i nazwisko nauczyciela Oznaczenia:

Bardziej szczegółowo

NACOBEZU (KLASA V) NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

NACOBEZU (KLASA V) NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ NACOBEZU (KLASA V) NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Czytanie i słuchanie. Uczeń: sprawnie czyta teksty głośno

Bardziej szczegółowo

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Wyciąg z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Wyciąg z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Wyciąg z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 12. Język

Bardziej szczegółowo

KLASA VI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KLASA VI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Ocena końcowa jest wypadkową ocen cząstkowych, które uczeń otrzyma w ciągu roku szkolnego. Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP NR 12 WE WROCŁAWIU KLASY 4-6 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP NR 12 WE WROCŁAWIU KLASY 4-6 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP NR 12 WE WROCŁAWIU KLASY 4-6 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V. Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasie IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V. Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasie IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasie IV. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych).

Bardziej szczegółowo

Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA

Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do programu języka polskiego TERAZ POLSKI realizowanego na II etapie edukacyjnym: TREŚCI NAUCZANIA OCENA DOPUSZCZAJĄCA Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA

Bardziej szczegółowo

KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Doskonale opanował

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ Jak na ocenę bardzo dobrą oraz: -uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, -posiada rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania języka polskiego i przewidywane osiągnięcia uczniów

Materiał nauczania języka polskiego i przewidywane osiągnięcia uczniów Materiał nauczania języka polskiego i przewidywane osiągnięcia uczniów Kursywą wyróżniono hasła realizowane wcześniej, w danej klasie uczeń poznaje je w szerszym wymiarze, z wykorzystaniem ćwiczeń i tekstów

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA VI I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY. a także: manipulację słowną -ocenia usłyszane Internecie

JĘZYK POLSKI KLASA VI I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY. a także: manipulację słowną -ocenia usłyszane Internecie JĘZYK POLSKI KLASA VI I PÓŁROCZE CZYTANIE, SŁUCHANIE, RECYTOWANIE, KORZYSTANIE Z INFORMACJI, SAMOKSZTAŁCENIE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY ocenę Uczeń spełnia wymagania dopuszczającą z klasy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV TREŚCI PROGRAMOWE: Kształcenie literackie i kulturowe: nastrój wiersza budowa utworu poetyckiego: wers i strofa literackie środki wyrazu: epitet

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4 Ocena celująca: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony w podstawie programowej. Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Kształcenia literacko-kulturowe Cele kształcenia Przewidywane osiągnięcia ucznia konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające DOPUSZCZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. z JĘZYKA POLSKIEGO. dla uczniów klas V

Wymagania edukacyjne. z JĘZYKA POLSKIEGO. dla uczniów klas V Wymagania edukacyjne z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów klas V Program nauczania Podręczniki autor tytuł Nr ewidencyjny w wykazie Agnieszka Kania Program nauczania Karolina Kwak języka polskiego Joanna Majchrzak-

Bardziej szczegółowo

I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w klasie VI w roku szkolnym 2015/2016 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

KLASA 4. I. Kształcenie literackie i kulturowe.

KLASA 4. I. Kształcenie literackie i kulturowe. KLASA 4 I. Kształcenie literackie i kulturowe. 1. Czytanie utworów literackich. 1) omawiam elementy świata przedstawionego, wyodrębniam obrazy poetyckie w poezji; 2) rozpoznaję fikcję literacką; rozróżniam

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego do klasy 4. Marcin Antoniewicz KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTURALNE

Wymagania edukacyjne z języka polskiego do klasy 4. Marcin Antoniewicz KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTURALNE Wymagania edukacyjne z języka polskiego do klasy 4. Marcin Antoniewicz KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTURALNE dopuszczający (2) dostateczny (3) dobry (4) bardzo dobry (5) celujący (6) Zna treść lektury obowiązkowej

Bardziej szczegółowo

KLASA IV - JĘZYK POLSKI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego.

KLASA IV - JĘZYK POLSKI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego. KLASA IV - JĘZYK POLSKI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego. OCENA CELUJĄCA a) opanował wiadomości i umiejętności zapisane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa 5

Wymagania edukacyjne język polski klasa 5 Wymagania edukacyjne język polski klasa 5 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna treść poznawanych

Bardziej szczegółowo

Na ocenę niedostateczną uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Na ocenę dopuszczającą uczeń:

Na ocenę niedostateczną uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Na ocenę dopuszczającą uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI (wersja pełna do wglądu na stronie internetowej szkoły) Na ocenę niedostateczną uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KL. IV WG PROGRAMU MIĘDZY NAMI I PÓŁROCZE

WYMAGANIA EDUKACYJNE KL. IV WG PROGRAMU MIĘDZY NAMI I PÓŁROCZE WYMAGANIA EDUKACYJNE KL. IV WG PROGRAMU MIĘDZY NAMI I PÓŁROCZE I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji: UCZEŃ CZYTA I SŁUCHA Identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi; określa

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia wymagania ogólne Cele kształcenia wymagania ogólne konieczne ocena: dopuszczająca podstawowe ocena: dostateczna rozszerzone ocena: dobra dopełniające ocena: bardzo dobra ponadprogramowe ocena: celująca I Kształcenie literackie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V. I. Kształcenie literackie i kulturowe

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V. I. Kształcenie literackie i kulturowe PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V WYMAGANIA I. Kształcenie literackie i kulturowe 1. Czytanie utworów literackich. identyfikuje wypowiedź jako tekst literacki, informacyjny, publicystyczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Ocena Na ocenę celującą na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Polska Szkoła w Moss im. Jana Brzechwy KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Nr dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Ocenę NIEDOSTATECZNĄ (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań w zakresie kształcenia literackiego, nauki o języku i form wypowiedzi wskazanych

Bardziej szczegółowo

NACOBEZU - JĘZYK POLSKI kl. IV KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

NACOBEZU - JĘZYK POLSKI kl. IV KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE NACOBEZU - JĘZYK POLSKI kl. IV KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 1. Wyjaśniam, czym jest epitet. 2. Rozpoznaję epitety w wierszu. 3. Ilustruję fragmenty wiersza. 4. Dopisuję epitety do wskazanych rzeczowników.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: język polski Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy V. Samodzielnie rozwiązuje problemy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: język polski Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV (OBOWIĄZUJĄCE W I i II PÓŁROCZU)

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV (OBOWIĄZUJĄCE W I i II PÓŁROCZU) OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV (OBOWIĄZUJĄCE W I i II PÓŁROCZU) WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ: czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań słucha uważnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania. podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa

Wymagania. podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa KRYTERIA KL.V Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo dobry) I. Odbiór i wykorzystanie zawartych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI W zakresie odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji: czyta ze zrozumieniem teksty kultury, w tym utwory poetyckie, proste teksty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIA KLASY IV Opracowane na podstawie: 1. Podstawy Programowej z języka polskiego dla II etapu edukacyjnego; 2. Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V. j.polski

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V. j.polski WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V j.polski 1 WYMAGANIA NA OCENY Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji - czyta poprawnie tekst, wyznaczając

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA POLSKIEGO w klasie IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V Wymagania Sprawności I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry UCZEŃ czyta poprawnie tekst, wyznaczając

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA IV Sprawności I. Odbiór i wykorzysta nie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań słucha

Bardziej szczegółowo

Wymagania. podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa

Wymagania. podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa KRYTERIA OGÓLNE Sprawności I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA 5a,b szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne KLASA 5a,b szkoła podstawowa Wymagania edukacyjne KLASA 5a,b szkoła podstawowa Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

podstawowe (ocena: dostateczny)

podstawowe (ocena: dostateczny) KRYTERIA OGÓLNE Sprawności I. Odbiór i wykorzysta nie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań słucha uważnie nauczyciela i uczniów

Bardziej szczegółowo

podstawowe (ocena: dostateczny)

podstawowe (ocena: dostateczny) KRYTERIA KLASA IV Sprawności I. Odbiór i wykorzysta nie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań słucha uważnie nauczyciela i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA KLASA V KRYTERIA OCENIANIA KLASA V Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo dobry) I. Odbiór i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OGÓLNE. Wymagania. podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa

KRYTERIA OGÓLNE. Wymagania. podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLASY 5 KRYTERIA OGÓLNE Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania, czyli bezbłędnie spełnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV na rok szkolny 2015/2016 Program nauczania Słowa z uśmiechem Realizowany przy pomocy podręcznika Słowa z uśmiechem Wymagania Sprawności ocena: dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej; - większość zadań, nawet bardzo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania z języka polskiego dla ucznia klasy 6

Szczegółowe wymagania z języka polskiego dla ucznia klasy 6 Numer i temat lekcji Co możesz zobaczyć w lustrze? Co to znaczy być sobą? Pierwszy dzień w szkole po wakacjach Szczegółowe wymagania z języka polskiego dla ucznia klasy 6 Cel kształcenia wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 6 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 6 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 6 Teraz polski! KULTUROWE ORTOGRAFIA I OCENA CELUJĄCA Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - proponuje

Bardziej szczegółowo

podstawowe (ocena: dostateczny)

podstawowe (ocena: dostateczny) Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego kryteria ogólne Klasa IV Sprawności I. Odbiór i wykorzysta nie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta poprawnie tekst, wyznaczając

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Wypowiedzi pisemne i ustne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością

Bardziej szczegółowo

podstawowe (ocena: dostateczny)

podstawowe (ocena: dostateczny) KRYTERIA OGÓLNE klasa IV Sprawności I. Odbiór i wykorzysta nie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań słucha uważnie nauczyciela

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V I OKRES Sprawności I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Wymagania edukacyjne Sprawności ocena: dopuszczający ocena: dostateczny UCZEŃ ocena:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. 5 A,B,C,D oraz KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. 5 A,B,C,D oraz KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. 5 A,B,C,D oraz KRYTERIA OCENIANIA Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ rozszerzone (ocena dobry) dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: I Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Sprawności I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta sprawnie tekst, wyznaczając głosowo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OGÓLNE. Wymagania. podstawowe. (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa

KRYTERIA OGÓLNE. Wymagania. podstawowe. (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLASY 6 KRYTERIA OGÓLNE Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania, czyli bezbłędnie spełnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wymagania DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY UCZEŃ

Wymagania DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY UCZEŃ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE IV Sprawności Wymagania DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY UCZEŃ DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DLA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

KRYTERIA WYMAGAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V KRYTERIA WYMAGAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V Sprawności I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań,

Bardziej szczegółowo

Wymagania. podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa

Wymagania. podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa KRYTERIA OGÓLNE Sprawności I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta sprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY DLA KLASY VI Wymagania Sprawności Konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo dobry) UCZEŃ I. Odbiór i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE I. WSTĘP Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie dokumentów: Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego. Klasa V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego. Klasa V Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa V Program nauczania: Program nauczania języka polskiego w klasach 4-6 Autor: Ewa Horwath, Anita Żegleń Tytuł: Słowa z uśmiechem 1 Wymagania Sprawności konieczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, kl.7

Wymagania edukacyjne, kl.7 Wymagania edukacyjne, kl.7 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - uzasadnia wybór najważniejszego zdarzenia - stosuje poprawnie i celowo różne formy gramatyczne czasowników -nazywa emocje bohatera,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (SP)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (SP) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (SP) 1 Sprawności KLASA IV Uczeń Otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy: Otrzymuje ocenę dostateczną, gdy: Otrzymuje ocenę dobrą, gdy:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Sprawności Wymagania edukacyjne ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena dobry

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa 6

KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa 6 KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa 6 Sprawności I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta sprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań, zwracając

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe, język polski II etap edukacyjny klasa szósta

Wymagania programowe, język polski II etap edukacyjny klasa szósta Wymagania programowe, język polski II etap edukacyjny klasa szósta Wymagania: PODSTAWOWE I. Kształcenie literackie i kulturowe SŁUCHANIE słucha innych, uczestniczy w rozmowie oraz innych sytuacjach komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI Sprawności Wymagania edukacyjne ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena dobry

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I. Obszary umiejętności podlegające ocenie na wszystkich etapach Konkursu. 1. Czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, w tym tekstów

Bardziej szczegółowo

Kryteria sukcesu (nacobezu) - klasa VI. Opracowane wg zapisów PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI

Kryteria sukcesu (nacobezu) - klasa VI. Opracowane wg zapisów PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI Kryteria sukcesu (nacobezu) - klasa VI Opracowane wg zapisów PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI Szkoła podstawowa - II etap edukacyjny (klasy IV VI) I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OGÓLNE. Wymagania. podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa

KRYTERIA OGÓLNE. Wymagania. podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLASY 5 KRYTERIA OGÓLNE Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OGÓLNE. Wymagania. podstawowe. (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa

KRYTERIA OGÓLNE. Wymagania. podstawowe. (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLASY 6 KRYTERIA OGÓLNE Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 5 WYMAGANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 5 WYMAGANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 5 WYMAGANIA 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi. Samodzielnie określa

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Czytanie i słuchanie MP-1 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO ETAP EDUKACJI szkoła podstawowa PRZEDMIOT język polski klasa r.szk.... Imię i nazwisko n-la przedmiotu. Treści

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA POLSKIEGO w klasie 5 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE* I ROCZNE** WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV

ŚRÓDROCZNE* I ROCZNE** WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV ŚRÓDROCZNE* I ROCZNE** WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV * na ocenę śródroczną obowiązują wiadomości i umiejętności niepodkreślone ** na ocenę roczną obowiązują

Bardziej szczegółowo

Język polski kl. VI. podstawowe (ocena: dostateczny) czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa

Język polski kl. VI. podstawowe (ocena: dostateczny) czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa Język polski kl. VI Wymagania na ocenę Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena: dobry) dopełniające (ocena: bardzo dobry) I. Odbiór i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI Sprawności (wg podstawy programowej) I. Odbiór i wykorzystanie zawartych

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA VI

JĘZYK POLSKI KLASA VI 2017-09-01 JĘZYK POLSKI KLASA VI Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁA BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń rozwija sprawność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY V język polski

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY V język polski WYMAGANIA NA OENĘ SZKOLNĄ LA KLASY V język polski OSZAR OENIANIA Kategoria WYMAGANIA celu OENA KOMUNIKAJA LITERAKA UZEŃ: 1. zna układ podręczników A. sprawnie korzysta ze spisu treści. czyta głośno, poprawnie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA POLSKIEGO w klasie IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI 2018/19

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI 2018/19 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI 2018/19 Sprawności Wymagania szczegółowe OCENA dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry UCZEŃ: I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele kształcenia Słuchanie Mówienie Kształcenia literacko-kulturowe Przewidywane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Opracowano na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP Klasa IV OCENA celująca UCZEŃ: Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji Słuchanie

KRYTERIA OCENIANIA. KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji Słuchanie KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK POLSKI KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY Odbiór i wykorzystywanie zawartych w nich informacji Słuchanie Słuchanie DOPUSZCZAJĄCY Odbiór i wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE 5 W ROKU SZKOLNYM /2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE 5 W ROKU SZKOLNYM /2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE 5 W ROKU SZKOLNYM - 2014/2015 Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Dąbrowskiego w Olsztynie

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Dąbrowskiego w Olsztynie Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Dąbrowskiego w Olsztynie 1. Wstęp Przedmiotowe zasady oceniania wynikają z założeń Statutu Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ROK SZKOLNY

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ROK SZKOLNY WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ROK SZKOLNY 2017/2018 Wszystkie wymienione wymagania obowiązują zarówno przy wystawianiu ocen śródrocznych jak i rocznych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania. (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa

Wymagania. (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa JĘZYK POLSKI klasa 5 KRYTERIA OGÓLNE Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo dobry) ponadprogramowe (ocena

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Dąbrowskiego w Olsztynie

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Dąbrowskiego w Olsztynie Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Dąbrowskiego w Olsztynie 1. Wstęp Przedmiotowe zasady oceniania wynikają z założeń Statutu Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo