Wymagania edukacyjne. z JĘZYKA POLSKIEGO. dla uczniów klas V

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne. z JĘZYKA POLSKIEGO. dla uczniów klas V"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów klas V Program nauczania Podręczniki autor tytuł Nr ewidencyjny w wykazie Agnieszka Kania Program nauczania Karolina Kwak języka polskiego Joanna Majchrzak- w klasach IV- VI Broda szkoły podstawowej Agnieszka Kania Karolina Kwak Joanna Majchrzak- Broda Czarowanie słowem Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej Czarowanie słowem klasa 5cz. 1-2 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego Czarowanie słowem klasa 5 cz /3/2013

2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ NIEDOSTATECZNA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA (umiejętności, wiadomości) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą.

3 DOPUSZCZAJĄCA I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 1. Czytanie i słuchanie. sprawnie i uważnie czyta teksty głośno i cicho, z pomocą nauczyciela określa temat i główną myśl tekstu, z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście informacje, dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity), najczęściej rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi, odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych, rozpoznaje formy gatunkowe (zaproszenie, zawiadomienie i ogłoszenie, życzenia, gratulacje), z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania do usłyszanego tekstu, z pomocą nauczyciela identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki, reklamowy. 2. Samokształcenie i docieranie do informacji. z pomocą nauczyciela wyszukuje informacje w różnych typach słowników, zna różne źródła informacji. 3. Świadomość językowa. z pomocą nauczyciela rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (liczebnik), zna kategorie fleksyjne (tryb, stopniowanie, temat, końcówka, oboczność w temacie), z pomocą nauczyciela dostrzega podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedzeniach (rodzaje podmiotu, rodzaje orzeczenia, przydawka, dopełnienie, okolicznik), zna pojęcia zdanie złożone współrzędnie i zdanie złożone podrzędnie. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. wypowiada się na temat utworu, próbuje oceniać postępowanie bohaterów, odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości,

4 DOPUSZCZAJĄCA z pomocą nauczyciela próbuje wskazywać cechy narodowe i regionalne różnych tekstów kultury, dostrzega swoistość tworzywa filmu, telewizji, internetu, stara się z pomocą nauczyciela w opisie i interpretacji tekstu kultury posługiwać się poznaną terminologią, z pomocą nauczyciela określa podstawowe cechy narracji, z pomocą nauczyciela próbuje omawiać akcję, wskazując wątki, próbuje nazywać cechy bohaterów, rozpoznaje w tekście rym, refren, z pomocą nauczyciela rozpoznaje w tekście uosobienie, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy i z pomocą nauczyciela objaśnia ich rolę, odróżnia wiersz rymowany i nierymowany, z pomocą nauczyciela wymienia cechy opowiadania, mitu, legendy, bajki, powieści, z pomocą nauczyciela wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska), z pomocą nauczyciela wskazuje zawarty w bajce morał i próbuje go objaśnić, z pomocą nauczyciela odczytuje wartości wpisane w teksty kultury. III. Tworzenie wypowiedzi. 1. Mówienie i pisanie. tworzy najczęściej poprawne zdania, z pomocą nauczyciela konstruuje wypowiedzi zgodne z tematem, z pomocą nauczyciela wypowiada się się na tematy poruszane na lekcjach, związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury, stara się wypowiadać, realizując zamierzony cel wypowiedzi (zachęca i zniechęca, poleca i prosi, przyrzeka i obiecuje, zaprasza), z pomocą nauczyciela formułuje celowe pytania do tekstu, stara się używać stylu i języka adekwatnego do codziennych sytuacji komunikacyjnych, stara się posługiwać różnymi środkami komunikacji niewerbalnej, stara się poprawnie akcentować wyrazy, zwłaszcza formy trybu przypuszczającego czasownika, próbuje odpowiednią intonacją przekazać intencję tekstu, z pomocą nauczyciela opowiada o wydarzeniach prawdziwych lub zmyślonych, próbuje formułować własne zdanie i z pomocą nauczyciela dobiera trafne argumenty, recytuje z pamięci dłuższe teksty poetyckie,

5 DOPUSZCZAJĄCA z pomocą nauczyciela formułuje wypowiedzi pisemne zgodne z tematem w następujących formach: plan szczegółowy, notatka, zawiadomienie, ogłoszenie, reklama, opis postaci, kartkę z dziennika, sprawozdanie, opis przeżyć wewnętrznych, próbuje stosować odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy pisemnej, stara się dbać o poprawny styl, próbuje sporządzać plan odtwórczy wypowiedzi. 2. Świadomość językowa. Jak w klasie czwartej oraz próbuje przy tworzeniu notatki wykorzystywać zdania i równoważniki zdań, stara się stosować poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych (czasownik w trybie oznajmującym, rozkazującym, przypuszczającym; przymiotnik w stopniu wyższym i najwyższym,; liczebnik), wie jak stopniuje się przymiotniki i przysłówki, próbuje używać przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym w tekstach reklamowych, w opisie, podczas wartościowania, stara się pisać poprawnie pod względem ortograficznym, wykorzystując wiedzę o: - różnicach w wymowie i pisowni głosek ustnych i nosowych, twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych, - zapisie nie z liczebnikami oraz przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym, - pisowni cząstki by w formach trybu przypuszczającego, stara się poprawnie używać znaków interpunkcyjnych: -przecinka w zdaniu pojedynczym, -różnych znaków interpunkcyjnych w zapisie dialogu.

6 DOSTATECZNA I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 1. Czytanie i słuchanie. sprawnie i uważnie czyta teksty głośno (zwracając uwagę na dykcję) i cicho, próbuje określić temat i główną myśl tekstu, stara się wyszukiwać w tekście niektóre informacje, dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł, wstep, rozwinięcie, zakończenie, akapity), najczęściej rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi, odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych, rozpoznaje formy gatunkowe (zaproszenie, zawiadomienie i ogłoszenie, życzenia, gratulacje), identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki, reklamowy, z niewielką pomocą nauczyciela odpowiada poprawnie na pytania zadane do usłyszanych tekstów. 2. Samokształcenie i docieranie do informacji. z niewielką pomocą nauczyciela wyszukuje informacje w różnych typach słowników, zna różne źródła informacji. 3. Świadomość językowa. z niewielką pomocą nauczyciela rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (liczebnik), zna kategorie fleksyjne (tryb, stopniowanie, temat, końcówka, oboczność w temacie), z niewielką pomocą nauczyciela dostrzega podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedzeniach (rodzaje podmiotu, rodzaje orzeczenia, przydawka, dopełnienie, okolicznik), rozumie różnicę między zdaniem złożonym współrzędnie i zdaniem złożonym podrzędnie.

7 DOSTATECZNA II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. wypowiada się na temat utworu, stara się uzasadniać swoje wrażenie po lekturze, próbuje oceniać postępowanie bohaterów, odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości, z niewielką pomocą nauczyciela próbuje wskazywać cechy narodowe i regionalne różnych tekstów kultury,dostrzega swoistość tworzywa filmu, telewizji, internetu, stara się z pomocą nauczyciela w opisie i interpretacji tekstu kultury posługiwać się poznaną terminologią, z niewielką pomocą nauczyciela określa podstawowe cechy narracji, z niewielką pomocą nauczyciela próbuje omawiać akcję, wskazując wątki, stara się nazywać cechy bohaterów, rozpoznaje w tekście rym, refren, z niewielką pomocą nauczyciela rozpoznaje w tekście uosobienie, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy i próbuje objaśniać ich rolę, odróżnia wiersz rymowany i nierymowany, z niewielką pomocą nauczyciela wymienia cechy opowiadania, mitu, legendy, bajki, powieści, z niewielką pomocą nauczyciela wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska, próbuje wskazać zawarty w bajce morał i próbuje go objaśnić, z niewielką pomocą nauczyciela odczytuje wartości wpisane w teksty kultury. III. Tworzenie wypowiedzi. 1. Mówienie i pisanie. tworzy poprawne zdania rozwinięte, z niewielką pomocą nauczyciela konstruuje wypowiedzi zgodne z tematem, z niewielką pomocą nauczyciela wypowiada się się na tematy poruszane na lekcjach, związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury, próbuje się wypowiadać, realizując zamierzony cel wypowiedzi (zachęca i zniechęca, poleca i prosi, przyrzeka i obiecuje, zaprasza), z niewielką pomocą nauczyciela formułuje celowe pytania do tekstu, próbuje używać stylu i języka adekwatnego do codziennych sytuacji komunikacyjnych, próbuje się posługiwać różnymi środkami komunikacji niewerbalnej,

8 DOSTATECZNA próbuje poprawnie akcentować wyrazy, zwłaszcza formy trybu przypuszczającego czasownika, próbuje odpowiednią intonacją przekazać intencję tekstu, z niewielką pomocą nauczyciela opowiada o wydarzeniach prawdziwych lub zmyślonych, stara się formułować własne zdanie i z niewielką pomocą nauczyciela dobiera trafne argumenty, recytuje z pamięci dłuższe teksty poetyckie, z niewielką pomocą nauczyciela formułuje wypowiedzi pisemne zgodne z tematem w następujących formach: plan szczegółowy, notatka, zawiadomienie, ogłoszenie, reklama, opis postaci, kartkę z dziennika, sprawozdanie, opis przeżyć wewnętrznych, stara się stosować odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy pisemnej, stara się dbać o poprawny styl, próbuje samodzielnie sporządzać plan odtwórczy wypowiedzi. 2. Świadomość językowa. Jak w klasie czwartej oraz stara się przy tworzeniu notatki wykorzystywać zdania i równoważniki zdań, stara się stosować poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych (czasownik w trybie oznajmującym, rozkazującym, przypuszczającym; przymiotnik w stopniu wyższym i najwyższym,; liczebnik), wie jak stopniuje się przymiotniki i przysłówki, stara się używać przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym w tekstach reklamowych, w opisie, podczas wartościowania, stara się pisać poprawnie pod względem ortograficznym, wykorzystując wiedzę o: - różnicach w wymowie i pisowni głosek ustnych i nosowych, twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych, - zapisie nie z liczebnikami oraz przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym, - pisowni cząstki by w formach trybu przypuszczającego, stara się poprawnie używać znaków interpunkcyjnych: -przecinka w zdaniu pojedynczym, -różnych znaków interpunkcyjnych w zapisie dialogu, próbuje gromadzić słownictwo z określonych kręgów tematycznych.

9 DOBRA I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 1. Czytanie i słuchanie. sprawnie i uważnie czyta teksty cicho i głośno, zwracając uwagę na dykcję i pauzy oraz stara się przekazać intencję i wymowę tekstu, potrafi określić temat i główną myśl tekstu, wyszukuje w tekście potrzebne informacje, rozumie relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł, wstep, rozwinięcie, zakończenie, akapity), rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi, odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych, rozpoznaje formy gatunkowe (zaproszenie, zawiadomienie i ogłoszenie, życzenia, gratulacje), identyfikuje wypowiedż jako tekst informacyjny, literacki, reklamowy, odpowiada poprawnie na pytania zadane do usłyszanych tekstów, stara się rozpoznawać kolokwializmy i elementy gwarowe w języku mówionym. 2. Samokształcenie i docieranie do informacji. wyszukuje informacje w różnych typach słowników (mitów i tradycji, frazeologicznym), korzysta z różnych źródeł informacji. 3. Świadomość językowa. rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (liczebnik), zna kategorie fleksyjne (tryb, stopniowanie,temat, końcówka, oboczność w temacie), z niewielką pomocą nauczyciela dostrzega podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedzeniach (rodzaje podmiotu, rodzaje orzeczenia, przydawka, dopełnienie, okolicznik), rozumie różnicę między zdaniem złożonym współrzędnie i zdaniem złożonym podrzędnie.

10 DOBRA II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. wypowiada się na temat utworu, uzasadnia swoje wrażenie po lekturze, ocenia postępowanie bohaterów, odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości, próbuje wskazywać cechy narodowe i regionalne różnych tekstów kultury, dostrzega swoistość tworzywa filmu, telewizji, internetu, w opisie i interpretacji tekstu kultury posługuje się poznaną terminologią, określa podstawowe cechy narracji, omawia akcję, wskazując wątki, nazywa cechy bohaterów, rozpoznaje w tekście rym, refren, rozpoznaje w tekście uosobienie, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy i próbuje objaśniać ich rolę, odróżnia wiersz rymowany i nierymowany, wymienia cechy opowiadania, mitu, legendy, bajki, powieści, wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska, wskazuje zawarty w bajce morał i go objaśnia, próbuje odczytywać wartości wpisane w teksty kultury, próbuje odróżniać wytwory kultury wysokiej od wytworów kultury masowej, próbuje odróżniać sprawy przemijające od ponadczasowych. III. Tworzenie wypowiedzi. 1. Mówienie i pisanie. tworzy rozbudowane, poprawne zdania, konstruuje dłuższe wypowiedzi zgodne z tematem, wypowiada się się na tematy poruszane na lekcjach, związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury, wypowiada się, realizując zamierzony cel wypowiedzi (zachęca i zniechęca, poleca i prosi, przyrzeka i obiecuje, zaprasza), formułuje celowe pytania do tekstu, używa stylu i języka adekwatnego do codziennych sytuacji komunikacyjnych, posługuje się różnymi środkami komunikacji niewerbalnej, poprawnie akcentuje wyrazy, zwłaszcza formy trybu przypuszczającego czasownika, z odpowiednią intonacją przekazuje intencję tekstu,

11 DOBRA opowiada o wydarzeniach prawdziwych lub zmyślonych, dodając szczegóły, próbuje sygnalizować zaangażowanie emocjonalne, formułuje własne zdanie i stara się dobierać trafne argumenty, recytuje z pamięci dłuższe teksty poetyckie, podejmując próbę ich głosowej interpretacji, formułuje wypowiedzi pisemne zgodne z tematem w następujących formach: plan szczegółowy, notatka, zawiadomienie, ogłoszenie, reklama, opis postaci, kartkę z dziennika, sprawozdanie, opis przeżyć wewnętrznych, stosuje odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy pisemnej, dba o poprawny styl i odpowiednie słownictwo, sporządza plan odtwórczy wypowiedzi. 2. Świadomość językowa. Jak w klasie czwartej oraz przy tworzeniu notatki wykorzystuje zdania i równoważniki zdań, stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych (czasownik w trybie oznajmującym, rozkazującym, przypuszczającym; przymiotnik w stopniu wyższym i najwyższym,; liczebnik), stopniuje przymiotniki i przysłówki, używa przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym w tekstach reklamowych, w opisie, podczas wartościowania, pisze poprawnie pod względem ortograficznym, wykorzystując wiedzę o: - różnicach w wymowie i pisowni głosek ustnych i nosowych, twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych, - zapisie nie z liczebnikami oraz przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym, - pisowni cząstki by w formach trybu przypuszczającego, poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: -przecinka w zdaniu pojedynczym, -różnych znaków interpunkcyjnych w zapisie dialogu, gromadzi słownictwo z określonych kręgów tematycznych.

12 BARDZO DOBRA I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 1. Czytanie i słuchanie. sprawnie i uważnie czyta teksty cicho i głośno, zwracając uwagę na dykcję i pauzy oraz przekazuje intencję i wymowę tekstu, samodzielnie określa temat i główną myśl tekstu, samodzielnie wyszukuje w tekście potrzebne informacje, rozumie relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł, wstep, rozwinięcie, zakończenie, akapity), rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi, odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych, rozpoznaje formy gatunkowe (zaproszenie, zawiadomienie i ogłoszenie, życzenia, gratulacje), identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki, reklamowy, odpowiada poprawnie na pytania zadane do usłyszanych tekstów, rozpoznaje kolokwializmy i elementy gwarowe w języku mówionym. 2. Samokształcenie i docieranie do informacji. samodzielnie wyszukuje informacje w różnych typach słowników (mitów i tradycji, frazeologicznym), samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji. 3. Świadomość językowa. bezbłędnie rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (liczebnik), zna kategorie fleksyjne (tryb, stopniowanie, temat, końcówka, oboczność w temacie), rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedzeniach (rodzaje podmiotu, rodzaje orzeczenia, przydawka, dopełnienie, okolicznik), rozpoznaje zdania złożone współrzędnie i zdania złożone podrzędnie. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. interesująco wypowiada się na temat utworu, uzasadnia swoje wrażenie po lekturze, podejmuje rozważania i ocenia postępowanie bohaterów, odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości, wskazuje cechy narodowe i regionalne różnych tekstów kultury,

13 BARDZO DOBRA rozumie swoistość tworzywa filmu, telewizji, internetu, w opisie i interpretacji tekstu kultury posługuje się poznaną terminologią, określa podstawowe cechy narracji, samodzielnie omawia akcję, wskazując wątki, nazywa cechy bohaterów, rozpoznaje w tekście rym, refren, rozpoznaje w tekście uosobienie, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy i objaśnia ich rolę, odróżnia wiersz rymowany i nierymowany, wymienia cechy opowiadania, mitu, legendy, bajki, powieści, wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska, wskazuje zawarty w bajce morał i go objaśnia, próbuje samodzielnie odczytywać wartości wpisane w teksty kultury, odróżnia wytwory kultury wysokiej od wytworów kultury masowej, odróżnia sprawy przemijające od ponadczasowych. III. Tworzenie wypowiedzi. 1. Mówienie i pisanie. samodzielnie tworzy rozbudowane, poprawne zdania, konstruuje dłuższe wypowiedzi zgodne z tematem, wypowiada się się w sposób rozbudowany na tematy poruszane na lekcjach, związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury, wypowiada się, realizując zamierzony cel wypowiedzi (zachęca i zniechęca, poleca i prosi, przyrzeka i obiecuje, zaprasza), formułuje celowe pytania do tekstu, używa stylu i języka adekwatnego do codziennych sytuacji komunikacyjnych, posługuje się różnymi środkami komunikacji niewerbalnej, poprawnie akcentuje wyrazy, zwłaszcza formy trybu przypuszczającego czasownika, z odpowiednią intonacją przekazuje intencję tekstu, opowiada o wydarzeniach prawdziwych lub zmyślonych, dodając szczegóły i sygnalizując zaangażowanie emocjonalne, formułuje własne zdanie i dobiera trafne argumenty, recytuje z pamięci dłuższe teksty poetyckie, podejmując próbę ich głosowej interpretacji, samodzielnie formułuje wypowiedzi pisemne zgodne z tematem w następujących formach: plan szczegółowy, notatka, zawiadomienie, ogłoszenie, reklama, opis postaci, kartkę z dziennika, sprawozdanie, opis przeżyć wewnętrznych,

14 BARDZO DOBRA stosuje odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy pisemnej, dba o poprawny styl i bogate słownictwo, samodzielnie sporządza plan odtwórczy wypowiedzi. 2. Świadomość językowa. Jak w klasie czwartej oraz przy tworzeniu notatki wykorzystuje zdania i równoważniki zdań, stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych (czasownik w trybie oznajmującym, rozkazującym, przypuszczającym; przymiotnik w stopniu wyższym i najwyższym,; liczebnik), poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki, używa przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym w tekstach reklamowych, w opisie, podczas wartościowania, pisze poprawnie pod względem ortograficznym, wykorzystując wiedzę o: - różnicach w wymowie i pisowni głosek ustnych i nosowych, twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych, - zapisie nie z liczebnikami oraz przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym, - pisowni cząstki by w formach trybu przypuszczającego, poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: -przecinka w zdaniu pojedynczym, -różnych znaków interpunkcyjnych w zapisie dialogu, świadomie gromadzi słownictwo z określonych kręgów tematycznych. CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą oraz uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego, odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych, biegle posługuje się wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe, jest twórczy i rozwija własne uzdolnienia.

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ Jak na ocenę bardzo dobrą oraz: -uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, -posiada rozszerzone

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA REALIZAJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI W KLASACH IV - VI

KARTA MONITOROWANIA REALIZAJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI W KLASACH IV - VI KARTA MONITOROWANIA REALIZAJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI W KLASACH - I Klasa I Rok szkolny 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Imię i nazwisko nauczyciela Oznaczenia:

Bardziej szczegółowo

I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w klasie VI w roku szkolnym 2015/2016 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego. Klasa V

Kryteria oceniania z języka polskiego. Klasa V Kryteria oceniania z języka polskiego Klasa V Kształcenie literackie i kulturalne Formy wypowiedzi (pisanie) Nauka o języku Jak w klasie IV oraz: SEMESTR I Jak w klasie IV oraz: Jak w klasie IV oraz: Ocena

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA V I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY

JĘZYK POLSKI KLASA V I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY JĘZYK POLSKI KLASA V CZYTANIE, SŁUCHANIE, RECYTOWANIE, KORZYSTANIE Z INFORMACJI, SAMOKSZTAŁCENIE I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY ocenę Uczeń spełnia wymagania ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

KLASA VI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KLASA VI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Ocena końcowa jest wypadkową ocen cząstkowych, które uczeń otrzyma w ciągu roku szkolnego. Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Ocenę NIEDOSTATECZNĄ (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań w zakresie kształcenia literackiego, nauki o języku i form wypowiedzi wskazanych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego. Klasa VI

Kryteria oceniania z języka polskiego. Klasa VI Kryteria oceniania z języka polskiego Klasa VI Kształcenie literackie i kulturalne Formy wypowiedzi (pisanie) Nauka o języku Jak w klasie IVi V oraz: SEMESTR I Jak w klasie IV i V oraz: Jak w klasie IV

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: język polski Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy V. Samodzielnie rozwiązuje problemy

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia wymagania ogólne Cele kształcenia wymagania ogólne konieczne ocena: dopuszczająca podstawowe ocena: dostateczna rozszerzone ocena: dobra dopełniające ocena: bardzo dobra ponadprogramowe ocena: celująca I Kształcenie literackie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie z obniżoną sprawnością intelektualną OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA VI Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Polska Szkoła w Moss im. Jana Brzechwy KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Nr dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V. Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasie IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V. Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasie IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasie IV. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych).

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V I. OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające

Bardziej szczegółowo

Realizacja podstawy programowej w repetytorium Sprawdzian na 100%! wymagania ogólne i szczegółowe

Realizacja podstawy programowej w repetytorium Sprawdzian na 100%! wymagania ogólne i szczegółowe Realizacja podstawy programowej w repetytorium Sprawdzian na 100%! wymagania ogólne i szczegółowe Rozdziały powtórkowe w repetytorium 1. Tydzień z humorem Kształcenie literackie: Zwrotka (strofa). Osoba

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

NACOBEZU (KLASA V) NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

NACOBEZU (KLASA V) NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ NACOBEZU (KLASA V) NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Czytanie i słuchanie. Uczeń: sprawnie czyta teksty głośno

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA V Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Opracowała: Bożena Jop WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Ocena dopuszczająca - uczeń czyta wyraziście -uczeń słucha z uwagą i - odróżnia narratora od zrozumieniem autora - rozpoznaje uczucia - korzysta ze słownika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla uczniów klas VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla uczniów klas VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla uczniów klas VI Poziomy wymagań / oceny Konieczny (ocena dopuszczająca) Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 1. Czytanie i słuchanie.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4 Ocena celująca: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony w podstawie programowej. Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V KLASA V OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązującą podstawę programową: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP NR 12 WE WROCŁAWIU KLASY 4-6 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP NR 12 WE WROCŁAWIU KLASY 4-6 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP NR 12 WE WROCŁAWIU KLASY 4-6 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! OCENA CELUJĄCA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.V KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V. I. Kształcenie literackie i kulturowe

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V. I. Kształcenie literackie i kulturowe PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V WYMAGANIA I. Kształcenie literackie i kulturowe 1. Czytanie utworów literackich. identyfikuje wypowiedź jako tekst literacki, informacyjny, publicystyczny

Bardziej szczegółowo

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Wyciąg z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Wyciąg z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Wyciąg z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 12. Język

Bardziej szczegółowo

KLASA IV - JĘZYK POLSKI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego.

KLASA IV - JĘZYK POLSKI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego. KLASA IV - JĘZYK POLSKI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego. OCENA CELUJĄCA a) opanował wiadomości i umiejętności zapisane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Doskonale opanował

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA:

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy czwartej, samodzielnie i twórczo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA VI I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY. a także: manipulację słowną -ocenia usłyszane Internecie

JĘZYK POLSKI KLASA VI I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY. a także: manipulację słowną -ocenia usłyszane Internecie JĘZYK POLSKI KLASA VI I PÓŁROCZE CZYTANIE, SŁUCHANIE, RECYTOWANIE, KORZYSTANIE Z INFORMACJI, SAMOKSZTAŁCENIE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY ocenę Uczeń spełnia wymagania dopuszczającą z klasy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I okres OCENA CELUJĄCA -ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza materiał, który

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY V język polski

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY V język polski WYMAGANIA NA OENĘ SZKOLNĄ LA KLASY V język polski OSZAR OENIANIA Kategoria WYMAGANIA celu OENA KOMUNIKAJA LITERAKA UZEŃ: 1. zna układ podręczników A. sprawnie korzysta ze spisu treści. czyta głośno, poprawnie.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen w klasie VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych.

Kryteria ocen w klasie VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych. Kryteria ocen w klasie VI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych: rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

OCENĘ DOBRĄ OCENĘ DOSTATECZNĄ

OCENĘ DOBRĄ OCENĘ DOSTATECZNĄ Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. III niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych (w wymaganiach rocznych mieszczą się wymagania śródroczne) OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Opracowano na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP Klasa IV OCENA celująca UCZEŃ: Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Kształcenia literacko-kulturowe Cele kształcenia Przewidywane osiągnięcia ucznia konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające DOPUSZCZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, kl.7

Wymagania edukacyjne, kl.7 Wymagania edukacyjne, kl.7 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - uzasadnia wybór najważniejszego zdarzenia - stosuje poprawnie i celowo różne formy gramatyczne czasowników -nazywa emocje bohatera,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej; - większość zadań, nawet bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie w normie intelektualnej OCENA NIEDOSTATECZNA Otrzymuje ją

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI W zakresie odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji: czyta ze zrozumieniem teksty kultury, w tym utwory poetyckie, proste teksty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA

Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do programu języka polskiego TERAZ POLSKI realizowanego na II etapie edukacyjnym: TREŚCI NAUCZANIA OCENA DOPUSZCZAJĄCA Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI W dniu 14.02.2017r. odbył się próbny egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY CZWARTEJ: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2017/2018 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2017/2018 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2017/2018 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI W dniu 16.01.2018r. odbył się próbny egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: język polski Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZMIN W KLSIE TRZECIEJ GIMNZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZSDY OCENINI ROZWIĄZŃ ZDŃ RKUSZ GH-P7 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) PP Zadanie 2. (0 1) Zadanie 3. (0 1) II. naliza i interpretacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI W dniu 18.04.2016r. odbył się egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Do badania diagnostycznego

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja PSO język polski

Weryfikacja PSO język polski Weryfikacja PSO język polski Kryteria oceniania Ocena celująca - ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania; - samodzielnie rozwija zainteresowania i zdobywa dodatkową wiedzę; - formułuje

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 5 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Klasa I Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zamiłowania; proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV SP nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami 1. Uczniowie oceniani są według skali ocen 1 do 6. 2. Na ocenę półroczną i roczną składają się następujące

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI klasa IV

JĘZYK POLSKI klasa IV 2017-09-01 JĘZYK POLSKI klasa IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA klasy IV - VIII Język polski jest kluczowym przedmiotem nauczania zakres znajomości języka ojczystego i sprawność w posługiwaniu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO klasa 1 OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. 1. Twórczo oraz samodzielnie rozwija

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO CELUJĄCY Uczeń opanował wszystkie wymagania programowe na ocenę bardzo dobrą, -ponadto powinien samodzielnie rozwijać zainteresowania, -wykazywać się wiedzą dodatkową,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP

JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI PODSTAWOWE Jak w klasie V oraz: CZYTANIE PISANIE 1. Czyta głośno, wyraźnie, płynnie teksty o różnym zabarwieniu uczuciowym, z uwzględnieniem znaków przestankowych,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA IV OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w pełnym stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka polskiego w klasie IV w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu. Ocena celująca:

Zasady oceniania z języka polskiego w klasie IV w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu. Ocena celująca: Zasady oceniania z języka polskiego w klasie IV w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu Ocena celująca: - zdobył wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej otrzymuje uczeń, który: OCENĘ CELUJĄCĄ doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY V

KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY V KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY V Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje kontakt

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA NIEDOSTATECZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań objętych programem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka mniejszości narodowej niemieckiego dla klas z 3 godzinami języka mniejszości w tygodniu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka mniejszości narodowej niemieckiego dla klas z 3 godzinami języka mniejszości w tygodniu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka mniejszości narodowej niemieckiego dla klas z 3 godzinami języka mniejszości w tygodniu FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA JĘZYKU MNIEJSZOŚCI ORAZ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. Klasa IV

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. Klasa IV OCENĘ CELUJĄCĄ Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej Klasa IV otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości określany programem nauczania dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Język polski Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

2 punkty otrzymuje uczeń, który:

2 punkty otrzymuje uczeń, który: 2 punkty otrzymuje uczeń, który: Czyta poprawnie krótkie wyuczone teksty, Czytając cicho, rozumie tylko niektóre fragmenty, Odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące wysłuchanych tekstów, Sięga po obowiązujące

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II Kształcenie literacko kulturowe Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ SP-8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) JĘZYK POLSKI TAK Zadanie

Bardziej szczegółowo