OCENA SZACUNKOWA PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. RAPORT CZĄSTKOWY NR 1 Weryfikacja diagnozy społeczno-gospodarczej. wrzesień 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA SZACUNKOWA PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. RAPORT CZĄSTKOWY NR 1 Weryfikacja diagnozy społeczno-gospodarczej. wrzesień 2006 r."

Transkrypt

1 OCENA SZACUNKOWA PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI RAPORT CZĄSTKOWY NR 1 Weryfikacja diagnozy społeczno-gospodarczej wrzesień 2006 r.

2 Historia dokumentu: Wersja Data Autor Uwagi dr. Mirosław Grewiński Autorzy wersji podstawowej dr. Joanna Tyrowicz Kontrola jakości, naniesienie poprawek merytorycznych i redakcyjnych, opracowanie komentarzy i uwag Michał Kazimierczak Naniesienie poprawek redakcyjnych, Artur Kaźmierczak Zinegrowanie poprawek, naniesienie własnych poprawek merytorycznych i redakcyjnych, opracowanie komentarzy i uwag dr. Mirosław Grewiński dr. Joanna Tyrowicz Odniesienie się do uwag i komentarzy, naniesienie niezbędnych poprawek i uzupełnień Magdalena Olejniczak Finalizacja poprawek redakcyjnych Elżbieta Rosiak Finalna akceptacja

3 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW 4 1 STRESZCZENIE 1 2 OPIS METODOLOGII Punkt wyjścia Osie diagnozy 9 3 KOMPLEKSOWY MODEL KSZTAŁCENIA 13 Dotychczasowy dorobek i wyzwania 13 Spójny model rola systemu kształcenia ustawicznego w polityce rynku pracy 14 Spójny model przejrzystość i dostępność usług edukacyjnych, a realne potrzeby 15 Spójny model proponowane rozwiązania 18 4 MOBILIZACJA NIEWYKORZYSTANYCH ZASOBÓW 22 Niepełnosprawni 22 Młodzież (w tym trudna i zaniedbana) 24 Kobiety / Długotrwale bezrobotni 31 Osoby zamieszkujące na terenach wiejskich 32 Osoby zagrożone trwałym wykluczeniem 33 Potencjał instytucji społeczeństwa obywatelskiego 35 5 GENEROWANIE WARUNKÓW DLA SPRAWNOŚCI W USŁUGACH PUBLICZNYCH 38 Miary efektywności 38 Problemy i potrzeby służb publicznych 39 Mechanizm finansowania w służbach publicznych 40 Mechanizm kontraktowania 41 Mechanizm współpracy i partnerstw 43 Konieczne zmiany 45 6 ANALIZA SWOT 48 PODZIĘKOWANIA 50

4 Spis skrótów B+R Sektor Badań i Rozwoju EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS Europejski Fundusz Społeczny FS Fundusz spójności KE Komisja Europejska KPR Krajowy Program Reform na lata KSZ Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MŚP Małe i Średnie Przedsiębiorstwa NPR Narodowy Plan Rozwoju NSRO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia NSS Narodowa Strategia Spójności PO IiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO Kapitał Ludzki PO RPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPO RZL Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich SPS Strategia Polityki Społecznej na lata SRE Strategia Rozwoju Edukacji na lata SRK Strategia Rozwoju Kraju na lata SWOT Analiza silnych i słabych stron, szans i zagrożeń SWW Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata UE Unia Europejska

5 1 Streszczenie Badanie projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ma charakter ewaluacji szacunkowej. Głównym celem tego badania jest uzyskanie pogłębionej wiedzy o Programie i jego kontekście, w celu weryfikacji jego spójności zewnętrznej (zgodności z politykami regionalnymi, krajowymi oraz wspólnotowymi, a także z ogólnymi wytycznymi) i wewnętrznej (wzajemna zgodność celów, priorytetów, adekwatne adresowanie problemów), przystawalności do badanego kontekstu, realizmu planowanych działań. Podejście metodologiczne do badania zostało przedstawione w Raporcie Metodologicznym. Niniejszy Raport jest drugim z sześciu raportów, składających się na kompletne wyniki Oceny Szacunkowej projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to pierwszy raport cząstkowy, będący efektem I Etapu Oceny. Celem badania w ramach Etapu I Oceny jest weryfikacja wyników diagnozy społeczno-gospodarczej projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz sformułowanie propozycji jej uzupełnień. Aby dokonać odpowiedniej weryfikacji, postawiono szereg pytań badawczych, dotyczących: trafności strategii sformułowanej w ramach projektu PO KL, identyfikacji głównych problemów i ich przyczyn oraz potrzeb beneficjentów, silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w obszarach objętych przez PO KL, trendów i zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej. Przeprowadzona analiza stawia sobie za cel pomoc w identyfikacji najważniejszych czynników kształtujących sytuację zasobów pracy w Polsce w przeszłości, a przede wszystkim wskazanie procesów, które pełnić będą najważniejszą rolę w okresie realizacji PO KL, wraz z ich politycznoprawnym, gospodarczym, społeczno-kulturowym i technologicznym kontekstem. W oparciu o ww. analizę zidentyfikowane zostały te czynniki, które determinują wejście na wyższy poziom rozwoju zgodnie z modelem M.Portera. Ponadto przeprowadzono analizę SWOT koncentrującą się na kluczowych czynnikach o strategicznym znaczeniu. Zidentyfikowane w ten sposób kluczowe procesy społeczno-gospodarcze zostały porównane z wynikami diagnozy społeczno-gospodarczej dokonanej w ramach PO KL. Autorzy pragną podkreślić, iż nieniejszy raport odnosi się jedynie do diagnozy zawartej w PO KL z dnia 31 maja 2006 roku a nie w dokumentach źródłowych, na podstawie których diagnoza ta została przygotowana. Głowne spostrzeżenia i rekomendacje ewaluatora są następujące: 1. Ewaluatorzy za kompletne i słuszne uważają zawarte w PO KL omówienie obszaru aktywnej polityki rynku pracy wraz ze wskazaniem trendów i odniesień międzynarodowych 2. Diagnoza zawarta w PO KL słusznie podkreśla, iż największym wyzwaniem polskiego rynku pracy jest bardzo niska stopa zatrudnienia i aktywności zawodowej oraz towarzyszący im zwiększający się zakres wykluczenia społecznego. 3. Za wyróżniającą się precyzją sformułowań uznać należy część poświęconą wykluczeniu społecznemu 4. Zawarte w PO KL uwagi o charakterze rekomendacyjnym powinny być usystematyzowane i uzupełnione, tak by składały się w kompleksową linię postępowania, gdyż w obecnej formie w części diagnostycznej Programu nie zawarto kompleksowej, spójnej diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej i strategii pozwalającej sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi kraj, regiony oraz sektory Program nie ma również wymiaru regionalnego zaledwie dwa zagadnienia (samozatrudnienie oraz w ograniczonym zakresie przy omówieniu grup w trudnej sytuacji na rynku pracy) w ogóle podnoszą kwestie zróżnicowania regionalnego. 5. Program opisuje obszary deficytowe, ale nie problemy i potrzeby w ramach tych obszarów. W tym kontekście określenie adekwatności oceny potrzeb i proponowanych obszarów interwencji jest niemożliwe. a. Diagnoza grup ryzyka socjalnego - kobiet na rynku pracy, młodzieży i długotrwale bezrobotnych powinna być pogłebiona. Pominięto prawie całkowicie problem ludzi w wieku niemobilnym (50+) i osób zamieszkujących tereny wiejskie. Wartość dokumentu podniosło by pogłebione zdiagnozowanie i analiza problemów i potrzeb grup wykluczonych społecznie 1

6 i zagrożonych permanentną marginalizacją. Punkt projektu PO-KL zawierający opis grup zagrożonych wykluczeniem społecznym koncentruje się (ale raczej pobieżnie i skrótowo) na następujących grupach: osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież. Przyporządkowanie tych akurat grup do tej części diagnozy związanej z wykluczeniem społecznym pozostawia wiele pytań czy rzeczywiście wszyscy długotrwale bezrobotni (bez znaczenia czy nie mają pracy kilkanaście miesięcy czy klika lat i jaka jest przyczyna długotrwałego bezrobocia), dzieci i młodzież, a także osoby niepełnosprawne (bez względu na rodzaj niepełnosprawności i stopień inwalidztwa) w całości są narażeni na wykluczenie? Wydaje się, że są to grupy różnych ryzyk socjalnych, ale niekoniecznie zagrożone wykluczeniem. Można byłoby zatem przemyśleć kwestię, czy w punkcie tym nie powinny zostać zdiagnozowane inne grupy społeczne, które w bardziej realny i powszechny sposób są zagrożone procesami ekskluzji, takie jak: samotni rodzice (a nie tylko samotne matki jak jest w treści dokumentu na stronie 23), więźniowie i osoby wychodzące z więzień, osoby bezdomne, uchodźcy i imigranci, osoby w wieku niemobilności zawodowej (a nie jak jest w treści dokumentu osoby starsze np str. 15), osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, długotrwali odbiorcy pomocy społecznej, młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzież trudna np. z zakładów poprawczych, młodzież ze środowisk zaniedbanych. Grupom tym, które także są zasobem istotnym i potrzebnym dla rozwoju Polski, nie poświęcono w części diagnostycznej PO KL prawie wcale uwagi. Oznacza to, że pominięto w diagnozie dokumentu wiele grup społecznych, będących poza rynkiem pracy, będących w gorszym położeniu na rynku pracy oraz będących zagrożonymi procesami ekskluzji i dezintegracji. b. Obok braku pogłębionej diagnozy wielu grup społecznych nie dokonano także diagnozy osób pracujących, zatrudnionych najemnie lub na własny rachunek, które mogą korzystać ze środków EFS, a które stanowią wysoką wartość kapitału społecznego i ludzkiego w Polsce w kontekście rozwoju przedsiębiorczości, konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych gospodarki. Taka analiza byłaby cenna zważywszy, że np. sektor MŚP w dużej części nie posiada środków na szkolenia swoich pracowników, a jest bardzo zainteresowany wsparciem finansowania podnoszenia kwalifikacji pracowników z EFS, o czym świadczy m.in. liczba wniosków złożonych do działania 2.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. c. W dokumencie należałoby pogłębić diagnozę sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, która uwzględniać powinna nie tylko stopnie niepełnosprawności, ale przede wszystkim rodzaje niepełnosprawności. Podobnie, należy przeanalizować problematykę dezaktywizacji dwóch generacji osób w wieku 50+ oraz młodzieży, wśród której następuje polaryzacja na młodych sukcesu (dobrze wykształconych, pracujących w rozwojowych firmach) i młodych porażki (słabiej wykształceni, ze środowisk trudnych, zaniedbanych). d. W opinii ewaluatorów wartościowe było by przyłożenie większej wagi do kwestii związanych z pozycją kobiet na rynku pracy kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo oraz długotrwale bezrobotnych, które są także wewnętrznie niespójną grupą (bezrobotne kilkanaście miesięcy i kilka lat). Brakuje ukazania problemów dyskryminacyjnych i kwestii równych szans, co może dziwić zważywszy, że Unia Europejska podchodzi do tych zagadnień z wielką powagą. e. Diagnoza projektu praktycznie w ogóle nie analizuje kwestii związanych z kształceniem ustawicznym w Polsce, mimo iż działania skierowane na podnoszenie kompetencji oraz poprawę adaptacyjności przedsiębiorstw planuje się wydać ponad 24% środków dostępnych w ramach EFS. 6. Program w odniesieniu do czterech z pięciu obszarów nie podnosi w części diagnostycznej kwestii znaczenia problemów dla sytuacji społeczno-gospodarczej. O ile w obszarze ochrony zdrowia dobrze określono skalę zjawisk i ich wagę dla ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej, to w obszarze rynku pracy cytuje się przede wszystkim dane w oparciu o BAEL i w ujęciu relatywnym (udział procentowy).. Należałoby ponownie przeanalizować kwestię segmentacji problemów, obcnie osobno omawiane są szkolenia jako sposób na restrukturyzację, kształcenie ustawiczne, aktywna polityka rynku pracy oraz poziom wykształcenia społeczeństwa, mimo iż kwestie te dotyczą jednego obszaru interwencji oraz de facto jednego zagadnienia rynku pracy (kwestii dopasowania kompetencji pracowników do zapotrzebowania pracodawców). Również w obszarze integracji społecznej wszystkie dane mają charakter procentowy, podczas gdy komponent edukacyjny w ogóle nie określa skali analizowanych zjawisk. Komponent dotyczący administracji publicznej choć wskazuje na skalę zjawisk, nie określa ich powiązania z innymi obszarami. 2

7 7. Program w części diagnostycznej nie prognozuje tendencji poza zacytowaniem szacunków dotyczących trendów demograficznych i zasobów siły roboczej przygotowanych na okres programowania , gdzie zaktualizowano dane za lata Jedyne sformułowanie diagnostyczne dotyczące tendencji w kontekście zatrudnienia (str. 16 O ile w chwili obecnej niski wskaźnik aktywności nie stanowi wobec wysokiego poziomu bezrobocia bariery dla wzrostu zatrudnienia, to w przyszłości może się to zmienić. ) pozostaje bez echa w pozostałych częściach dokumentu. 8. PO KL planowane jest (jak i inne programy) na długi okres: od 2007 do 2013/15 roku. W związku z powyższym w należy uzupełnić część diagnostyczną PO KL o wymiar dynamiczny uwzględniający zmienność sytuacji gospodarczej. Konieczne jest również postrzeganie problemów w wymiarze dynamicznym, a nie tylko statycznych wskaźników napływów i odpływów z bezrobocia. Przykładowo, myśląc o trudnej sytuacji osób młodych wchodzących na rynek pracy, należy mieć świadomość, że wyż demograficzny kwalifikujący się obecnie do ministerialnej i wskaźnikowej kategorii grupy wiekowej w ciągu najbliższych 7 lat w większości ją opuści, przesuwając się do ministerialnej i wskaźnikowej kategorii Młodzi długotrwale bezrobotni przestaną być młodymi wskaźniki napływu do bezrobocia i pozostawania bez zatrudnienia w tej kategorii zmaleją w sposób obiektywny, niezależnie od tego, czy i jakie działania na rynku pracy zostaną (czy nie) do tej grupy skierowane. Problem konkretnych osób jednak pozostanie. 9. W opinii ewaluatorów należałoby uzupełnić i zmodyfiować analizę SWOT w taki sposób, by była analizą dynamiczną. Jej celem nie powinno być bowiem jedynie zaprezentowanie (czy też syntetyczne przedstawienie w tabelce) charakterystyk wewnętrznych (silne i słabe strony) oraz uwarunkowań zewnętrznych (szanse i zagrożenia). Chodzi raczej o dostrzeżenie czy szanse można wykorzystać, a zagrożeniom zapobiec, bo trafiają na nasze silne strony, czy też wobec zagrożeń stoimy praktycznie bezradni, a wykorzystanie szans uzależnione jest od reform wewnętrznych i wyeliminowania istotnych słabości. Szanse i zagrożenia należy skonfrontować ze słabościami i silnymi stronami w celu określenia priorytetowych obszarów zmian i interwencji, umożliwiających osiągnięcie sukcesu wobec zdefiniowanych kryteriów. Późniejsze stworzenie wskaźników dla działań ma na celu umożliwienie monitoringu realizacji tego scenariusza zmian. Tymczasem, w Programie brakuje takiej dynamicznej refleksji nad odniesieniem charakterystyk wewnętrznych do uwarunkowań zewnętrznych. 10. Diagnoza nie odnosi się również do scenariuszy rozwoju sytuacji w kraju obecnych w na przykład w SRK lub w KPR. Nie ma odniesień do konieczności zachowania elastyczności na różne warianty rozwoju sytuacji w Polsce (np. skrajna wersja dekoniunktury), ani na pojawianie się różnorodnych nowych wyzwań mniejszej i większej skali. To powoduje, iż mogą pojawić się bariery w dopasowywaniu działań finansowanych w ramach PO KL do rodzących się potrzeb, np. wniewiadome efekty zmian w wydajności polskiego rolnictwa (pełne ujawnienie się ukrytego do tej pory bezrobocia na wsi ok. 1,34 mln osób), czy ewentualne, długotrwałe skutki migracji młodego pokolenia. Innym przykładem nieobecności dynamicznego i elastycznego ujęcia niektórych spraw i procesów społecznych oraz ekonomicznych, jest skądinąd słuszne dostrzeganie roli problemów startu młodego pokolenia na rynku pracy, ale niedoszacowanie wagi problemu niedopasowań do rynku pracy starzejącej się generacji co z demograficznych powodów nastąpi właśnie w nadchodzących latach. 11. W części diagnostycznej znalazły się kwestie dotyczące systemu służby zdrowia w Polsce. Rozumiejąc potrzebę rozwoju kapitału ludzkiego również w obszarze zdrowia i profilaktyki, i nie podważając wartości takiego priorytetu dla działań w ramach PO KL, ewaluatorzy nie są w stanie odnieść się merytorycznie do zawartości rozdziału 1.7 diagnozy ze względu na brak zdefiniowania tego obszaru w celach głównych oraz celach szczegółowych NSRO. Wydaje się jednak, że Rozdział 1.7 nie wyczerpuje tematu, m.in. dlatego, że nie odwołuje się do postaw Polaków ani nie odnosi się do ich problemów zdrowotnych, poza głównymi przyczynami zgonów oraz porównaniem ich ze średnimi dla krajów UE. Niemniej, rozdział 1.7 to jedyny komponent diagnozy, który proponuje priorytetyzację interwencji w najbardziej w konkretnym obszarze, motywując go przydatnością z punktu widzenia jakości zasobów pracy, wskazuje problem (a nie tylko obszar jego występowania) oraz adekwatnie określa najistotniejsze potrzeby w tym kontekście. 12. Program nie zawiera modelu makroekonomicznego wskazującego na skutki interwencji w ramach EFS oraz EFRR w Polsce, mimo iż model taki jest rekomendowany i wymagany przez Komisję Europejską. 3

8 13. Program w części diagnostycznej nie daje podstaw do określenia, czy wybrane obszary wsparcia wymagają interwencji publicznej. Poszczególne obszary diagnozy (rynek pracy, integracja społeczna, edukacja, administracja publiczna, służba zdrowia) prezentowane są niezależnie i w oderwaniu. Obszary interwencji spełniając najprawdopodobniej warunek kwalifikowalności w ramach EFS- nie zostały uzasadnione ani bazując na zasadzie komplementarności (uzupełniania wydatków krajowych środkami UE), ani bazując na zasadzie wartości dodanej (możliwość dodatkowych efektów dzięki wsparciu EFS). Nie została zaprezentowana gradacja intensywności zapotrzebowania na wsparcie, ani ocena poziomów docelowych możliwych do osiągnięcia jedynie przy finansowaniu krajowym. W związku z powyższym ewaluatorzy odwołują się do powszechnych rekomendacji rozwiązań w zakresie administracji i służb publicznych (zwłaszcza w zakresie otwartości na kontraktowanie przez podmioty zewnętrzne i zapewnienie warunków niezbędnych dla efektywności świadczenia usług publicznych), a także, w uzupełnieniu diagnozy, postulują przedefiniowanie obszarów wsparcia i wdrażania EFS w zrefomowanym modelu instytucjonalnym. 4

9 2 Opis metodologii Głównym źródłem informacji użytych do opracowania niniejszego Raportu cząstkowego były dokumenty i opracowania, opisujące zachodzące i prognozowane procesy społeczno-ekonomiczne, nie tylko w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej. Ponadto, ważną rolę odegrały dane statystyczne opisujące problematykę społeczno-ekonomiczną regionów, sektorów i kraju. Dane zostały zgromadzone z raportów GUS, World Economic Forum, Eurostat, KE itp. Podstawowym narzędziem analizy danych jest model narodowych przewag konkurencyjnych Portera, porządkujący analizowane dane. W wyniku analizy wyselekcjonowane zostały najważniejsze czynniki określające obecną pozycję konkurencyjną Polski oraz najważniejsze zjawiska, które będą w przyszłości kluczowe dla poprawy pozycji konkurencyjnej kraju. Drugim zastosowanym narzędziem jest model analizy SWOT (Strengths-Weakneses-Opportunities- Threats), pozwalający na ustalenie, czy diagnoza sił, słabości, okazji i zagrożeń zawarta projekcie Programu odpowiada kluczowym problemom i możliwościom o charakterze strategicznym. Zadaniem tego raportu jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1.1. Czy Program przedstawia właściwą strategię, pozwalającą sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi kraj, regiony oraz sektory objęte przez PO KL? 1.2. Jakie są problemy i potrzeby w obszarach rynku pracy; zatrudnienia i integracji społecznej; adaptacyjności i rozwoju zasobów ludzkich i przedsiębiorstw; jakości edukacji i dostosowania jej do wymogów rynku pracy; administracji publicznej; profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia zasobów ludzkich oraz aktywizacji obszarów wiejskich, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej? 1.3. Czy w Programie zdiagnozowano problemy i ich przyczyny adekwatnie do ich znaczenia w sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i regionów? Jak można ulepszyć diagnozę i jak wpłynie to na zakres interwencji? 1.4. Jakie są silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w obszarach objętych przez PO KL? (Należy zweryfikować analizę SWOT) 1.5. Jakich trendów i zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej (w obszarach objętych PO KL) należy się spodziewać w latach realizacji Programu? Czy Program jest adekwatny do prognozowanych tendencji? 1.6. Czy wybrane obszary wsparcia wymagają interwencji publicznej? Jeżeli tak, to czy wskazane jest wsparcie w ramach EFS ze względu na dodatkowe efekty, których nie można osiągnąć wyłącznie w ramach wsparcia ze środków krajowych? Przyjęte podejście zakłada zastosowanie zasady komplementarności wobec rządowego projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, określając na podstawie zaproponowanych w Raporcie Metodologicznym technik analitycznych określenie kluczowych procesów społeczno-gospodarczych oraz porównanie jej z wynikami diagnozy społeczno-gospodarczej w PO KL.. Ze względu na zaobserwowane rozbieżności oraz braki metodologiczne wobec wytycznych Komisji Europejskiej, w ostatniej części raportu przedstawione zostały propozycje zmian. 2.1 Punkt wyjścia Zgodnie z wytycznymi definicyjnymi Komisji Europejskiej, diagnoza społeczno-gospodarcza powinna odnosić się przede wszystkim do najbardziej palących potrzeb wewnętrznych oraz podstawowych trendów zewnętrznych. Przyjmując za punkt wyjścia procesy wewnętrzne, musi perspektywicznie pozycjonować je w kontekście międzynarodowych zmian gospodarczych w okresie programowania. W konsekwencji, bez analizy przyczyn obecnie istniejących nierówności oraz zestawienia ich z dostępnymi narzędziami przeciwdziałania negatywnym tendencjom na rynku pracy oraz w zakresie integracji społecznej trudno mówić o realnej ocenie sytuacji w momencie rozpoczynania nowego okresu programowania. 5

10 Bazując na tych wytycznych Komisji Europejskiej oraz kierując się krajowymi dokumentami strategicznymi można stwierdzić, że przy tworzeniu diagnozy społeczno gospodarczej na potrzeby Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy koncentrować się na: Problemach, a nie na obszarach, w których występują Bezrobocie oraz wykluczenie społeczne są problemem dotykającym osób, a nie agregatów makroekonomicznych. Zbyt duża odległość od rynku pracy nie wynika z samego faktu, że ktoś jest młodym, kobietą albo należy do kategorii 50+, lecz z tego, że na poziomie indywidualnym, w ich społeczności lokalnej, z powodu wielowymiarowych uwarunkowań niemożliwe było do tej pory skuteczne i trwałe znalezienie zatrudnienia. Co bardzo istotne, trwałość należy rozumieć nie w kategoriach jednego stałego miejsca pracy, lecz umiejętności elastycznego dostosowania się do zmieniających się potrzeb lokalnych pracodawców. Mówiąc o problemie bezrobocia nie da się zatem uciec od zestawiania grup docelowych o pewnych wspólnych cechach powodujących trudną sytuację na rynku pracy oraz instrumentów adekwatnych jej rozwiązania. Jeśli działania pro-zatrudnieniowe mają być skuteczne, muszą przyjąć zindywidualizowaną orientację na bezpośredniego beneficjenta. Muszą również być w pełnym sensie usługą zatrudnieniową, czyli prowadzić nie tylko do wzrostu tzw. zatrudnialności, ale przede wszystkim do faktycznego zatrudnienia oraz realnej reintegracji społecznej. Bezwzględnej, a nie relatywnej skali tych problemów; Stopa bezrobocia na poziomie 17.2% nie oznacza, że dla nieco mniej niż jednej na pięć osób w wieku produkcyjnym nie ma w Polsce pracy. Stopa ta oznacza, że ok. 2,5 miliona osób zarejestrowało się w urzędach pracy i spełnia ustawowe kryteria statusu osoby bezrobotnej. Stopa ta nie uwzględnia szacowanego na około 1 miliona 340 tys. osób tzw. bezrobocia ukrytego na obszarach wiejskich. Stopa ta nie uwzględnia, faktu, że przy ustawowym wieku emerytalnym na poziomie 60/65 średni wiek wyjścia kobiet z rynku pracy to 52 lata. Stopa ta nie uwzględnia również ok. 340 tys. kobiet, które nigdy nie pracowały oraz ok. 350 tys. kobiet, których doświadczenie jest krótsze niż rok obie grupy w badaniach deklaratywnych byłyby gotowe podjąć zatrudnienie. Stopa ta nie uwzględnia również ok. 3,5 miliona osób niepełnosprawnych w Polsce, z których aktywnych na rynku pracy jest jedynie ok. 500 tys. przy rejestrowanej stopie bezrobocia na poziomie zaledwie 3%. W kontekście dynamicznym, stopa bezrobocia rejestrowanego nie wskazuje również, że w Polsce w każdym roku w urzędach pracy około 1 mln spośród 2,5 mln wyrejestrowań rocznie jest konsekwencją braku potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, przy czym ok. 900 tys. to rejestracje ponowne. Skuteczności obecnie stosowanych instrumentów; Zarówno polityka zatrudnieniowa, edukacyjna jak i polityka integracyjna kierować się powinny dwiema naczelnymi zasadami: efektywności kosztowej (ang. value-for-money) oraz kierowania interwencji w obszary najbardziej jej wymagające (ang. strategic approach). Te zasady wymagają zastosowania skuteczności jako kryterium stopnia realizacji prowadzonych działań oraz zdefiniowania miar efektywności w sposób umożliwiający realną ocenę stosowanych instrumentów oraz ich modyfikację. Podstawowym problemem w Polsce obok najwyższego bezrobocia w UE (w tym najwyższego bezrobocia młodzieży i bezrobocia długotrwałego) jest bardzo niska aktywność zawodowa Polaków. Jak słusznie wskazuje diagnoza, od początku lat 90 zmniejszał się wskaźnik aktywności zawodowej społeczeństwa. Wskaźnik ten dla osób w wieku lata zmniejszył się w latach o ponad 15 punktów procentowych z 69,5% do 53,9%, dając najniższy dla wszystkich krajów Wspólnoty odsetek osób pracujących. Oznacza to dla gospodarki ogromne marnotrawstwo zasobów pracy, które można byłoby wykorzystać dla poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki i wzrostu wartości PKB, co jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia konwergencji społeczno-gospodarczej z UE. Co więcej, jak się wydaje działania realizowane w tym obszarze w obecnym okresie programowania nie wywierają praktycznie żadnego wpływu na zasób siły roboczej pomimo poprawy koniunktury i spadającego bezrobocia, współczynnik aktywności zawodowej pozostaje na niezmienionym poziomie, co przedstawiamy w tabeli poniżej. 6

11 III kwartał 2004 (początek realizacji EFS w okresie ) Kategoria I kwartał 2006 (początek programowania realizacji EFS na okres ) 54,9% Współczynnik aktywności zawodowej 53,9% 45,1% Wskaźnik zatrudnienia 45,2% 14,058 mln Liczba osób pracujących 14,189 mln 3,081 mln Liczba osób bezrobotnych 2,708 mln 18% Stopa bezrobocia 16% 14,057 mln Liczba osób biernych zawodowo 14,478 mln 37,3% Stopa bezrobocia młodzieży (do 24 roku życia) 35,2% Źródło: GUS, BAEL Celem polityki spójności UE jest stymulowanie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Dla osiągnięcia tych celów stworzono dwa podstawowe instrumenty: EFRR oraz EFS. W przypadku krajów takich jak Polska, czyli objętych tzw. Celem 1, wydatki w ramach EFRR z całą pewnością wygenerują nowe miejsca pracy oraz podniosą generowaną wartość dodaną. Analizy wykonywane dla Polski przy użyciu metodologii modelowania HERMIN na potrzeby programowania w perspektywie finansowej wskazywały, że przy zachowaniu obecnej produktywności czynników produkcji, napływ środków w ramach EFRR był w stanie wygenerować dodatkowo nawet 2.5 punktu procentowego wzrostu PKB per capita w ciągu dwóch lat. Przy budowie dróg, przy renowacji zabytków kultury, przy modernizacji infrastruktury teleinformatycznej, przy rewitalizacji budynków mieszkalnych i dzielnic miast, przy rozbudowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, przy rozwoju bazy turystycznej itp. generowane będą nowe miejsca pracy przynajmniej w trakcie tych inwestycji. Nie są zatem niezbędne wydatki w ramach EFS, żeby osiągnąć cel zwiększenia liczby miejsc pracy w gospodarce. Środki te są natomiast niezbędne, by tworzenie miejsc pracy podnosiło poziom kapitału ludzkiego oraz poziom rozwoju przedsiębiorstw. Przedstawiając sytuację obrazowo, celem jest, aby wybudowanie nowej drogi nie oznaczało zatrudnienia nisko wykwalifikowanych robotników, wyposażenia ich w łopaty i... pozostawienia ich kompetencji na niezmienionym poziomie po siedmiu latach. Tę samą drogę można zbudować przy wykorzystaniu zaawansowanej technologii, łącząc projekt budowy drogi z rozbudowanym projektem szkoleniowym dla pracowników wszystkich szczebli, organizując równocześnie usługi około budowlane (catering, sprzątanie, itp.) przy wykorzystaniu podmiotów ekonomii społecznej i instrumentów aktywnej integracji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Podstawowym narzędziem analizy danych jest model narodowych przewag konkurencyjnych Portera, porządkujący analizowane dane. W wyniku analizy wyselekcjonowane zostały najważniejsze czynniki określające obecną pozycję konkurencyjną Polski oraz najważniejsze zjawiska, które będą w przyszłości kluczowe dla poprawy pozycji konkurencyjnej kraju. Model M. Portera pozwala na syntetyczne ujęcie procesów wewnętrznych oraz czynników zewnętrznych w kontekście wyznaczania celów na poziomie strategicznym. Zgodnie z nim, spójność społeczno-gospodarcza jest funkcją czterech fundamentalnych czynników determinujących: czynników produkcji (strona podażowa rynków konsumpcyjnych), czynników popytu (strona popytowa rynków konsumpcyjnych), klastrów i przemysłów powiązanych (popyt i podaż rynków pośrednich/łańcuchów produkcyjnych) oraz uwarunkowań instytucjonalnych konsumpcji i produkcji. Te cztery grupy determinant stanowią przesłanki dla decyzji i procesów inwestycyjnych (w obszarze postępu technologicznego, rozwoju 1 Zapewnienie analizy makroekonomicznej tego rodzaju jest jednym z wymagań KE dla dokumentów programowych obejmujących wydatki w ramach EFS. Cytując za The New Programming Period, : Methodological Working Papers Draft Working Paper on Ex Ante Evaluation (wersja z października 2005): Strona podażowa modelu powinna uwzględniać podstawowe determinanty potencjału produktywności danej gospodarki. W szczególności uwagę należy zwrócić na: wpływ funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w obszarach interwencji takich jak infrastruktura, kapitał ludzki, wydatki na badania i rozwój oraz inwestycje. [...] Dla strony popytowej modelu rozważyć powinno się równania behawioralne konsumpcji prywatnej, oszczędności, wydatków rządowych oraz wpływ importu oraz eksportu. Aby oszacować wpływ na poziom zatrudnienia model powinien obejmować również równanie dla rynku pracy, przedstawiające popyt i podaż lub alternatywnie równanie płac. [...] Wydatki rządowe należy podzielić ze względu na ich potencjalny wpływ na potencjał wzrostu gospodarczego oraz modernizację podażowej strony gospodarki. [...] Należy również uwzględnić wrażliwość otrzymywanych wyników na wydatki w ramach funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności jak również zmiany w polityce gospodarczej. Jeśli chodzi o politykę monetarną, prognozowane hipotezy co do zmian muszą być spójne z polityką kursową oraz polityką stóp procentowych, szczególnie w krajach, które nie przystąpiły do strefy euro. [...] Główne zmienne, których zachowanie [model] powinien objaśniać to: PKB, inwestycje, zatrudnienie, płace, poziom cen, deficyt budżetowy, import oraz eksport.. Przedstawiona diagnoza nie zawiera takiego modelu, a z poziomu zewnętrznych ewaluatorów nie jesteśmy w stanie takiego modelu przedstawić w dostępnym czasie. 7

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dr Joanna Tyrowicz na zlecenie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Ramy analizy... 2 Kierunki zmian... 3 Wyzwania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania 1 WAKAT 2 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INSTYTUT KONIUNKTUR I CEN HANDLU ZAGRANICZNEGO Wykonano dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 Raport końcowy Kierownik projektu: dr

Bardziej szczegółowo

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY Człowiek najlepsza inwestycja diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego RAPORT KOŃCOWY 2013 POMORSKI BAROMETR

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Jak realizować Strategię Lizbońską

Jak realizować Strategię Lizbońską Jak realizować Strategię Lizbońską w regionach? Regiony i Rozwój Warszawa 2007 Publikacja ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Gospodarki Redakcja naukowa: Mariusz-Jan Radło Wydawca Instytut

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju szkolnictwa wyższego

Program rozwoju szkolnictwa wyższego Program rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawa, 1 września 2014 r. 2 Spis treści Wykaz stosowanych skrótów... 4 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Informacje wstępne... 5 1.2. Podejście metodologiczne do opracowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Białystok 2006 SPIS TREŚCI I. WSTĘP - PODSTAWY PROCESU

Bardziej szczegółowo