SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2009"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2009 Warszawa, sierpień 2009 r.

2 ! ;#8,9+'(%+$1+9,5/&)+/( ####################################################################################? "#$%&''()((%*+,%-'(+./0&.+12$-'+3&45+$167('+'38.29,5/&.(/:0,8$%5;<<=,###############################################################################################################> SPIS D#/8* /,8*5)4&E53059((37-,&*%(+0+A'8B$(9,5/&###############################= I. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI GRUPY Struktura Grupy Kapitałowej Grupa jednostek objętych konsolidacją Powiązania organizacyjne i kapitałowe Grupy Główne inwestycje Opis transakcji z podmiotami powiązanymi Działalność bankowa BOŚ S.A. na tle sektora bankowego Działalność maklerska Dom Maklerski BOŚ S.A. na tle sektora Produkty bankowe Działalność proekologiczna Obsługa klientów detalicznych Obsługa klientów korporacyjnych Obsługa segmentu finansów publicznych >#90:.'-,&')(%F&45(5%+A-G'(-'(-8*/+,4'-,:.################################################"> Obsługa funduszy ekologicznych Rynek pieniężny i kapitałowy Współpraca z zagranicznymi instytucjami finansowymi Bankowość inwestycyjna Portfel inwestycyjnych kapitałowych papierów wartościowych Organizacja niepublicznych emisji obligacji komunalnych dla samorządów H#('78,I+$1-85I8.+$JF+')5#######################################################################################"C terytorialnych Usługi maklerskie Kanały dystrybucji Liczba obsługiwanych klientów, rachunków i kart płatniczych Uzależnienie od partnerów Koncentracja geograficzna Koncentracja branżowa Umowy znaczące "#F(A+'3#######################################################################################################################################;< 6.2. Umowy z Bankiem Centralnym i organami nadzoru Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Umowy o dokonanie badań sprawozdań finansowych Pozostałe umowy z podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych19 II. WYNIKI FINANSOWE GRUPY Aktywa, kapitał własny i zobowiązania razem z punktu widzenia płynności Kapitał własny i zobowiązania razem Grupy Zmiany w strukturze kapitału własnego i zobowiązań razem Źródła finansowania działalności Grupy Informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, poręczeń i gwarancji, nie dotyczących działalności operacyjnej Grupy Opis wykorzystania wpływów z emisji papierów wartościowych Aktywa Grupy Zmiany w strukturze aktywów Charakterystyka polityki kredytowej Banku Struktura udzielonych kredytów i pożyczek w okresie sprawozdawczym Kredyty i pożyczki Jakość portfela kredytowego Informacje o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach podmiotom zależnym... 26

3 @#.&'()(7('+'38.-9,5/&###################################################################################################;C ;#+)4&.+(%8F8.(2%+'(+.+,5')8.-9,5/&###############################################################;? ;#%+,%2*%+'(-,&%&)+I(7('+'38.&I(.F+')5###########################################################;= D#$%&''()(('(-4&/8.-%*+,%-'(+#####################################################################################;C "#%+,%2*%+'(-F+')(-I##########################################################################################################;= 3.1. Rachunek zysków i strat Grupy Różnica pomiędzy prognozami a zrealizowanymi wynikami finansowymi w I półroczu 2009 r III. OCENY I PROGNOZY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GRUPY Cel i organizacja zarządzania ryzykami finansowymi Ryzyko rynkowe w księdze handlowej Ryzyko stopy procentowej w księdze handlowej Ryzyko walutowe w księdze handlowej Ryzyko akcji i kapitałowych instrumentów pochodnych Ryzyko płynności Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej Ryzyko operacyjne Ryzyko kredytowe Informacja na temat wdrożenia w Banku postanowień wynikających z Nowej Umowy Kapitałowej Ocena zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań Tytuły egzekucyjne i wartości zabezpieczeń Cel i organizacja zarządzania zasobami finansowymi Efektywność i bezpieczeństwo działania Grupy "#+)$18'+,(+4###########################################################################################################################D< 5.1. Kierunki rozwoju Banku Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla rozwoju Banku Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Grupy w 2009 r IV. DOM MAKLERSKI BOŚ S.A V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O BANKU Informacje o umowach dotyczących przyszłych zmian w strukturze akcjonariatu ;#.0+*%-F+')5########################################################################################################################D< 1.2. Posiadacze specjalnych uprawnień kontrolnych z tytułu papierów wartościowych Ograniczenia w przenoszeniu prawa własności papierów i w wykonywaniu prawa głosu Tryb powoływania i odwoływania oraz uprawnienia Rada Nadzorcza Banku Zarząd Banku Informacje na temat wartości wynagrodzeń, nagród lub innych korzyści Akcje BOŚ S.A. w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Umowy dotyczące rekompensat dla osób zarządzających Zatrudnienie >#*%(+0+A'8B Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych... 43

4 I. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI GRUPY Podsumowanie wyników Grupy Banku Ochrony Środowiska S.A. w I półroczu 2009 r. Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.:!"#$% na dzień 30 czerwca 2009 r.: wartość bilansowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom Grupy wynosiła 8 135,8 mln zł, w porównaniu do końca 2008 r. była wyższa o 4,5%. Przyrost miał miejsce w segmencie klientów detalicznych; zobowiązania Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. wobec klientów wyniosły 9 339,1 mln zł i były wyższe o 1,4% w porównaniu do stanu na koniec 2008 r. Największy udział w zobowiązaniach wobec klientów wynoszący 37,5% mają depozyty klientów detalicznych, które w I półroczu 2009 r. zwiększyły się o 10,2%; Kapitał własny Grupy BOŚ S.A. wynosił 896,4 mln zł i był wyższy o 0,7% w porównaniu do stanu na koniec 2008 r.; suma bilansowa Grupy wyniosła ,7 mln zł i była wyższa o 3,0% w porównaniu do stanu na koniec 2008 r. Grupa BOŚ S.A. w I półroczu 2009 r. wykazała zysk netto w wysokości 2,0 mln zł wobec 35,0 mln zł w I półroczu Pomimo niższego poziomu zysku netto, Grupa BOŚ S.A. wykazała, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wzrost wyniku na działalności bankowej o 32,3 mln zł, tj. o 18,4%. Wzrost osiągnięto we wszystkich obszarach podstawowej działalności, w obszarze: wyniku odsetkowego o 6,1%, wyniku z tytułu opłat i prowizji o 5,9%, wyniku na działalności handlowej o 184,4%, wyniku z pozycji wymiany o 58,6%. Jednocześnie ogólne koszty administracyjne wzrosły o 20,7%. Jest to związane z wdrażaniem w Banku nowej Strategii rozwoju, zakładającej dynamiczny rozwój Banku w warunkach dokonania zdecydowanych zmian w jego modelu biznesowym. Na słabszym wyniku w I półroczu 2009 r. zaważył wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w wysokości (43,0) mln zł, podczas gdy w I półroczu 2008 r. wynik odpisów był dodatni i wyniósł 5,9 mln zł. Największy wpływ na tę pozycję miały odpisy na kredyty udzielone klientom detalicznym w wysokości 21,6 mln zł, kredyty udzielone klientom korporacyjnym w wysokości 10,6 mln zł oraz na kredyty udzielone bankom zagranicznym w wysokości 10,5 mln zł. & ' () ) ' * +,-.!#"% +// :, 8)' )9 )!#=% --;-<

5 1. CZYNNIKI I ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ GRUPY W I PÓŁROCZU 2009 R. Stopy procentowe Pierwsze półrocze 2009 r. było okresem wprowadzania przez Radę Polityki Pieniężnej zmian w zakresie stóp procentowych. W okresie styczeń-czerwiec 2009 r. podstawowe stopy procentowe NBP zostały obniżone łącznie o 1,5 p.p. Obniżek stóp dokonano w styczniu (o 0,75 p.p.), następnie w lutym, marcu oraz w czerwcu (w każdym z trzech miesięcy o 0,25 p.p.). W rezultacie główna stopa procentowa w Polsce spadła do poziomu 3,5%, co jest wartością najniższą w historii. Początkowo, w ślad za obniżkami stóp dokonywanymi w styczniu, lutym i marcu, obniżyły się również stopy na rynku międzybankowym. Stopa WIBOR 3M spadła od początku roku do połowy kwietnia o 1,65 p.p., osiągając wartość 4,19%. Następnie stawka WIBOR 3M zaczęła rosnąć, osiągając poziom 4,64% na koniec pierwszej dekady czerwca br., po czym trend został odwrócony i omawiana stopa procentowa spadła do końca czerwca br. do poziomu 4,44%. Należy zaznaczyć, iż stawki WIBOR 3M i dłuższe zaczęły rosnąć w momencie, gdy stawki najkrótsze nadal spadały w związku z warunkami płynnościowymi występującymi w sektorze bankowym. Ponadto wzrost stawki WIBOR 3M był wyraźnie wyższy niż mogłoby to wynikać z rewizji oczekiwań uczestników rynku, dotyczących przyszłych stóp procentowych NBP. Należy zwrócić uwagę, że stawki WIBOR, podobnie jak inne stawki rynku międzybankowego na świecie, nie są stawkami transakcyjnymi lecz informacyjnymi, obliczanymi na podstawie kwotowań grupy banków. Oznacza to, że wysokość stawki WIBOR 3M może kształtować się na relatywnie wysokich poziomach w stosunku do rzeczywistego kosztu pozyskania pieniądza na rynku międzybankowym. Inflacja W czerwcu br. ceny towarów i usług Inflacja w okresie styczeń - czerwiec 2009 r. konsumpcyjnych wzrosły o 0,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym o 3,5% wobec 3,6% w maju br. W czerwcu największy wpływ na kształtowanie się wskaźnika miały podwyżki opłat związanych z transportem (o 3,0%), które podniosły wskaźnik o 0,27 p.p. oraz spadek cen żywności (o 1,2 %), który obniżył ten wskaźnik o 0,28 p.p. W skali roku największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 7,3%), wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 4,7%), spadek cen odzieży i obuwia oraz spadek cen w zakresie transportu. W II kwartale br. w stosunku do I kwartału ceny wzrosły o 1,8%. Bezrobocie Na koniec czerwca br. stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 10,7% wobec 11,2% w marcu br. oraz 9,5% w grudniu ubiegłego roku. Na koniec I półrocza br. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5 343,9 tys. osób, co oznacza nieznaczny spadek względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Liczba pracowników zmniejszyła się głównie w przetwórstwie przemysłowym, nieruchomościach oraz energetyce. Natomiast największy wzrost odnotował sektor naukowy i techniczny (o 11,2%). Zapotrzebowanie na osoby o wysokich kwalifikacjach świadczy o zmierzaniu polskiej gospodarki w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Od początku 2009 r. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 345,7 tys. i wyniosła 1459,7 tys. osób. Od stycznia 2009 r. do czerwca 2009 r. wykreślono z rejestrów 1 274,8 tys. osób. Najwięcej (457,3 tys.) podjęło pracę, kolejne 386,8 tys. to osoby, które zatrudniły się przy pracach sezonowych a 88,5 tys. na subsydiowanym miejscu pracy (np. przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych). Pozostałe osoby wyrejestrowano ze względu na podjęcie stażu lub szkolenia lub dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego. W I półroczu br. 474 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie łącznie 29 tys. osób, natomiast przed rokiem plany restrukturyzacji zakładało 147 przedsiębiorstw chcących zwolnić 10,5 tys. osób.

6 Produkcja sprzedana przemysłu Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w czerwcu br. o 4,3% niższa niż przed rokiem i o 6,2% większa w porównaniu z majem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja przemysłowa ukształtowała się na poziomie o 5,6% niższym niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 1,7% wyższym w porównaniu z majem br. W stosunku do czerwca ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu. W okresie styczeńczerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 8,3% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Sprzedaż detaliczna Sprzedaż detaliczna wzrosła w czerwcu br. o 2,2% w ujęciu miesięcznym i o 0,9% rok do roku. W II kwartale br. sprzedaż detaliczna była wyższa niż w analogicznym okresie ub. r. o 1,0%, wobec spadku (o 0,4%) odnotowanego w I kwartale. Dane za cały kwartał, przy założeniu dalszego wyhamowania sprzedaży usług, wskazują na obniżenie się dynamiki konsumpcji w II kwartale do ok. 2,6-2,7% rok do roku z 3,3% zanotowanych w I kwartale. Obok obniżonej aktywności inwestycyjnej, jest to czynnik działający w kierunku dalszego obniżania się dynamiki PKB. Kurs walutowy W II połowie lutego 2009 r. nastąpiło odwrócenie trendu deprecjacyjnego nominalnego kursu złotego względem euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Złoty umacniał się do połowy kwietnia, po czym zaczął się osłabiać. Deprecjacja polskiej waluty trwała do połowy czerwca, przy czym jej skala była mniejsza niż skala wcześniejszej aprecjacji. Od 18 lutego do 30 czerwca 2009 r. złoty umocnił się o 23% wobec dolara amerykańskiego, o Kurs walutowy PLN względem EUR, USD i CHF w I półr % wobec franka szwajcarskiego oraz o 10% wobec euro. W kierunku aprecjacji złotego oddziaływały przede wszystkim czynniki globalne, w tym spadek awersji do ryzyka na globalnych rynkach finansowych, prowadzący do poprawy! nastawienia uczestników rynku względem walut gospodarek wschodzących. Oprócz czynników globalnych umocnieniu złotego sprzyjały informacje o poprawie salda na rachunku obrotów bieżących w Polsce w lutym i marcu br., co było postrzegane jako oznaka zachowania przez gospodarkę polską równowagi zewnętrznej. Giełda Papierów Wartościowych W dwóch pierwszych miesiącach 2009 r. ogólny obraz rynku nie uległ zmianie. "#$ #%#&$ '#%($ '##%$ '%%"$ '%'"$ '"#"$ '"%)$ '"'%$ ')'*$ ')%#$ ')%+$ ')'+$ ',#,$ ',%($ ',')$ '&#+$ '&%&$ '& Krajowy rynek kapitałowy był ściśle skorelowany z rynkiem globalnym, który kontynuował zniżki w następstwie ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego wywołanego kryzysem finansowym. Na giełdzie dominowały spadki, następował odpływ środków z funduszy inwestycyjnych, główne indeksy zanotowały najniższe poziomy od roku. Największe odreagowanie półtorarocznej bessy nastąpiło Dynamika kursu akcji BOŚ SA na tle indeksów WIG, WIG-20 i WIG-Banki -./ w marcu i kwietniu, w tych miesiącach indeksy WIG odnotowały najwyższe wzrosty. W następnych miesiącach również należy uznać, iż koniunktura na GPW się poprawia.

7 2. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ 2.1. Struktura Grupy Kapitałowej Grupę Kapitałową Banku Ochrony Środowiska S.A. na 30 czerwca 2009 r. tworzy Bank Ochrony Środowiska S.A., pełniący rolę dominującą wraz z jednostką zależną Domem Maklerskim BOŚ S.A Grupa jednostek objętych konsolidacją Grupę jednostek objętych sprawozdaniem skonsolidowanym, spełniających warunki konsolidacji sprawozdań finansowych stanowią Bank Ochrony Środowiska S.A. i Dom Maklerski BOŚ S.A. (konsolidacja metodą pełną). Grupa posiada 51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki TIL Ekoleasing S.A. w upadłości. Z uwagi na toczące się postępowanie upadłościowe Grupa utraciła kontrolę, jak również jakiekolwiek znaczące wpływy na Spółkę. W Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 r. Spółka wykazywana jest jako aktywa dostępne do sprzedaży i objęta jest 100% odpisem aktualizującym. Podmioty objęte sprawozdaniem skonsolidowanym działają w obszarze usług finansowych. Obszar działania Banku obejmuje rynek usług bankowych ze szczególnym uwzględnieniem finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, natomiast Dom Maklerski BOŚ S.A. działa na rynku usług maklerskich we wszystkich podstawowych jego obszarach. Szczegółowe informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości przy sporządzaniu Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego zaprezentowano w nocie 3 Informacji dodatkowej do Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 r Powiązania organizacyjne i kapitałowe Grupy W I półroczu 2009 r. nie nastąpiły zmiany w powiązaniach kapitałowych BOŚ S.A Główne inwestycje Na realizację zadań inwestycyjnych w Banku wydatkowano w I półroczu 2009 r. 8,2 mln zł wobec 22,3 mln zł w roku ubiegłym. Wydatki te obejmowały nakłady na: informatykę (licencje i sprzęt informatyczny) modernizację budynków i budowli, Centralny System Bankowy, urządzenia techniczne (narzędzia, przyrządy, wyposażenie pozostałe). Większość nakładów inwestycyjnych poniesiono na rozwój informatyczny Banku oraz rozbudowę i modernizację sieci sprzedaży. Nakłady inwestycyjne poniesione przez Dom Maklerski BOŚ S.A. w I półroczu 2009 r. wyniosły 2,5 mln zł (6,5 mln w 2008 r.) i dotyczyły głównie informatyki. Inwestycje realizowane w I półroczu 2009 r. finansowane były ze środków własnych.

8 2.5. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi Opis transakcji z podmiotami powiązanymi został zamieszczony w nocie 36 Informacji dodatkowej do Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. 3. PODSTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ 3.1. Działalność bankowa Podstawowym celem Banku jest efektywne gospodarowanie kapitałami akcjonariuszy i środkami pieniężnymi powierzonymi przez klientów, zapewniające dochodowość działalności i bezpieczeństwo powierzonych środków. Naczelną misją Banku jest wspieranie działań służących rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska oraz rynku produktów i usług związanych z ekologią. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych, w tym: gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów, dokonywanie rozliczeń pieniężnych, wykonywanie innych usług bankowych, a także świadczenie finansowych usług konsultacyjno-doradczych BOŚ S.A. na tle sektora bankowego Udział Banku w sektorze bankowym na koniec I półrocza 2009 r. (obliczenia na podstawie publikowanego przez NBP bilansu zagregowanego pozostałych instytucji finansowych, obejmującego wszystkie banki łącznie z bankami spółdzielczymi oraz SKOK z wyłączeniem NBP), wynosił: 1,03% - w zakresie sumy bilansowej sektora ( mln zł), wobec 1,02% na koniec 2008 r., 1,16% - w zakresie zobowiązań ogółem ( mln zł), wobec 1,15% na koniec 2008 r., 1,14% - w zakresie należności ogółem ( mln zł), wobec 1,04% na koniec 2008 r Działalność maklerska Dom Maklerski BOŚ S.A. uzyskał zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego na podstawie decyzji KPWiG z dnia 18 sierpnia 1994 r. Od 1 marca 1996 r. DM BOŚ S.A. jest członkiem Giełdy Papierów Wartościowych i z tym dniem prowadzi bezpośrednie działanie na giełdzie. Dom Maklerski BOŚ S.A. w I półroczu 2009 r. działał na rynku usług maklerskich we wszystkich podstawowych jego obszarach Dom Maklerski BOŚ S.A. na tle sektora Udział Domu Maklerskiego BOŚ S.A. w I półroczu 2009 r. w obrotach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyniósł: 23,63% na rynku kontraktów terminowych, wobec 22,86% w 2008 r. 2,72% na rynku akcji, wobec 1,81% w 2008 r.

9 4. PODSTAWOWE PRODUKTY, USŁUGI I SFERY DZIAŁALNOŚCI GRUPY 4.1. Produkty bankowe Bank posiada w swojej ofercie produkty (depozytowe, kredytowe, rozliczeniowe) oferowane wszystkim grupom klientów, jak również produkty skierowane bezpośrednio do wybranych grup klientów Banku. Bank wyodrębnia następujące piony: pion korporacji i finansów publicznych oraz pion detaliczny. W ramach pionu korporacji i finansów publicznych Bank dodatkowo wyodrębnia podstawowe segmenty klientów: klientów korporacyjnych, klientów sektora finansów publicznych i funduszy ekologicznych. Warunki i zasady współpracy z poszczególnymi grupami klientów są dostosowywane przez Bank do zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeb klientowskich, a ich celem jest szybka i efektywna obsługa. Oferta produktowa BOŚ S.A. wyróżnia się na rynku produktami związanymi ze wspieraniem przedsięwzięć proekologicznych, które są oferowane we wszystkich segmentach klientów Banku Działalność proekologiczna Oferta proekologiczna obejmuje kredyty udzielane we współpracy z donatorami oraz produkty własne. Oferta ta jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb różnych podmiotów - klientów korporacyjnych, klientów segmentu finansów publicznych oraz klientów indywidualnych. Kredyty udzielane we współpracy z naszymi partnerami oferowane są klientom na warunkach preferencyjnych, tj. o oprocentowaniu niższym niż rynkowe. W I półroczu 2009 r. Bank współpracował w tym zakresie z 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (współpraca z WFOŚiGW w Łodzi została wznowiona od 1 lipca 2009 r.), Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund. W ramach tej współpracy udzielano w szczególności: kredytów z dopłatami do oprocentowania lub ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, głównie na inwestycje dotyczące termomodernizacji budynków, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji systemów grzewczych, budowy małych oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji; kredytów ze środków EFRWP Counterpart Fund na przedsięwzięcia związane z zaopatrzeniem w wodę, z zakresu budowy i remontów dróg oraz agroturystyki. Udzielane przez Bank kredyty komercyjne posiadały inne elementy preferencji, np. premię skutkującą obniżeniem kwoty zadłużenia (kredyty udzielane na podstawie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych we współpracy z BGK). Obligo kredytów proekologicznych na 30 czerwca 2009 r. wyniosło 1 711,4 mln zł. Udział kredytów proekologicznych w obligu ogółem stanowi 19,8%. W okresie 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. Bank udzielił kredytów proekologicznych w łącznej kwocie 145,6 mln zł Obsługa klientów detalicznych Liczba aktywnych klientów detalicznych na 30 czerwca 2009 r. wynosiła 163 tys. Oferta Banku dla tej najliczniejszej grupy klientów jest kompleksowa i obejmuje niemal wszystkie produkty i usługi dostępne na polskim rynku bankowym, w tym szeroki wybór produktów proekologicznych.

10 Dla klientów indywidualnych Bank posiadał bogatą ofertę depozytów: 1) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe KONTO WYJĄTKOWE z: pakietem produktów i usług, pakietem produktów i usług START, pakietem produktów i usług VIP wraz z możliwością otwierania rachunków KONTO WYJĄTKOWE H 2 O dla młodzieży w wieku od lat i wydawania do nich kart Maestro H 2 O, 2) rachunki a vista w złotych i w walutach obcych, 3) konta oszczędnościowe EKOPROFIT w euro i w złotych, 4) lokaty terminowe w złotych i w walutach obcych w terminach od 1 miesiąca do 12 miesięcy, 5) lokata proekologiczna Lokata z bocianem z odpisem na rzecz organizacji wspierającej ochronę bociana, 6) lokata dynamiczna z odpisem dla Parku Narodowego Ujście Warty na rzecz ochrony siedlisk ptaków wodnych i błotnych, 7) Lokata na Dzień Dobry umożliwiająca klientowi otrzymanie odsetek z lokaty w momencie jej założenia. W przypadku deponowania wyższych kwot istnieje możliwość negocjowania wysokości oprocentowania. Posiadaczom KONTA WYJĄTKOWEGO z pakietem produktów i usług VIP przysługuje bezpłatne ubezpieczenie Assistance Medyczne oraz NNW. Ponadto, dla wszystkich posiadaczy KONTA WYJĄTKOWEGO, Bank oferuje możliwość zakupu dodatkowych ubezpieczeń NNW na sumę 30, 50 i 100 tys. zł połączonych z assistance medycznym. Najbardziej istotnym produktem kredytowym dla klientów indywidualnych jest kredyt hipoteczny. Wśród pozostałych produktów kredytowych oferowanych klientom indywidualnym najbardziej znaczące to: pożyczki gotówkowe i hipoteczne, pożyczki w KONCIE WYJĄTKOWYM, kredyty na zakup papierów wartościowych, kredyty finansujące inwestycje ekologiczne, karty kredytowe VISA Classic, Visa Gold. Dążąc do spełnienia oczekiwań klientów i ich firm, Bank w ofercie produktowej dla mikroprzedsiębiorstw posiada: Pakiet Jantar, Pakiet Jantar Start, Pakiet ekojantar oraz dla wspólnot mieszkaniowych - Pakiet Arkada. Ponadto, klientom tym Bank oferuje komercyjne produkty kredytowe, takie jak: pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw, kredyty obrotowe w rachunku kredytowym i bieżącym, karty kredytowe VISA Business dla mikroprzedsiębiorstw, kredyty inwestycyjne, a także kredyty z zakresu finansowania projektów ekologicznych (kredyty preferencyjne i komercyjne). Klienci detaliczni mogą korzystać z produktów za pośrednictwem usług bankowości telefonicznej TELEBOŚ i internetowej BOŚBank24-Twoje e-konto. Dla klientów indywidualnych posiadających w Banku rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, wydaje się następujące karty: Maestro karta debetowa, Maestro H 2 O karta debetowa wydawana osobom małoletnim pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, MasterCard Standard karta z odroczonym terminem płatności, MasterCard Gold karta z odroczonym terminem płatności, dla klientów posiadających rachunki firmowe przeznaczone są karty: Maestro Business karta debetowa, MasterCard Business karta z odroczonym terminem płatności, MasterCard Business Gold karta z odroczonym terminem płatności. Ponadto, Bank oferuje klientom detalicznym karty kredytowe: VISA Classic - dla klientów indywidualnych, VISA Gold - dla zamożnych klientów indywidualnych, VISA Business - dla mikroprzedsiębiorstw.

11 W I półroczu 2009 r. Bank koncentrował się na podniesieniu atrakcyjności oferowanych produktów klientom detalicznym, wzroście jakości ich obsługi oraz poprawie efektywności sprzedaży, między innymi poprzez: modyfikację dotychczasowej oferty depozytowej oraz oferty kredytowej, wprowadzanie ofert specjalnych dla dotychczasowych klientów Banku, umożliwienie otwierania KONTA WYJĄTKOWEGO za pośrednictwem Internetu. Klienci Banku mogli również korzystać z produktów rozliczeniowych, takich jak zlecenia płatnicze (w tym płatności na rzecz organów podatkowych i ZUS), polecenia zapłaty, wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach, polecenia wypłaty z/za granicę Obsługa klientów korporacyjnych Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) pozostaje dla BOŚ S.A. jednym z ważniejszych segmentów rynku. Bank konstruując szeroką ofertę produktów depozytowych i kredytowych posiada bazę, w oparciu o którą dla każdego klienta może być budowana indywidualna oferta dostosowana do konkretnych potrzeb. W I półroczu 2009 roku Bank wprowadził do oferty klika nowych produktów dla klientów z tego sektora koncentrując się na ścisłym powiązaniu oferty z funkcjonalnym i nowoczesnym rachunkiem bieżącym. W zakresie oferty depozytowej Bank oferuje: Rachunki bieżące w złotych i w walutach obcych, Pakiet e-boś, Pakiet e-boś Plus, Pakiet i-las, Pakiet Ekologiczny, Lokaty terminowe w złotych i w walutach obcych w terminach od 21 dni do 12 miesięcy, Lokaty automatyczny overnight, Lokaty negocjowane, Lokaty internetowe 7 i 14 dniowe, Ekologiczną Lokatę dynamiczną. Dostęp do rachunków zapewniony jest zarówno przez sieć oddziałów w całej Polsce jaki i przez elektroniczne kanały dystrybucji. Dzięki posiadaniu w ofercie dwóch systemów bankowości elektronicznej: systemu internetowego BOŚBank24-iBOSS oraz systemu home banking BOSCOM Bank pozostawia Klientom możliwość elastycznego wyboru elektronicznych kanałów dostępu. Dla klientów Banku posiadających rachunki firmowe Bank zapewnia korzystanie z następujących kart płatniczych: Karta Maestro Business karta debetowa, Karta MasterCard Business karta z odroczonym terminem płatności, Karta MasterCard Business Gold karta z odroczonym terminem płatności. W zakresie produktów kredytowych Bank oferuje różnorodne możliwości finansowania zarówno krótkoterminowego, jak i długoterminowego. Bank uczestniczy we współfinansowaniu przedsięwzięć z udziałem środków unijnych oraz z zakresu inwestycji proekologicznych. Główne produkty kredytowe: Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym bądź w linii kredytowej, Kredyt w rachunku bieżącym, Kredyt w walutach wymienialnych i denominowany, Kredyt inwestycyjny, Pożyczka hipoteczna, Gwarancje bankowe, Wykup wierzytelności.

12 ! W Banku prowadzona jest również obsługa operacji dokumentowych w zakresie inkasa dokumentowego w eksporcie i imporcie oraz akredytywy dokumentowej w eksporcie i imporcie. W celu zapewnienia efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi klienta Bank udostępnia dodatkowe usługi w ramach Cash Management, takie jak: konsolidacja sald, wpłaty zamknięte, wrzutnia nocna oraz polecenie zapłaty. W celu zapewnienia klientom posiadającym wielu płatników sprawnej kontroli spływu należności oraz automatyzacji prac księgowych Bank oferuje Usługę Masowych Płatności Przychodzących. Bank oferuje standardowe produkty rozliczeniowe w zakresie płatności krajowych i zagranicznych. Na początku lutego 2009 r. do oferty Banku został wprowadzony nowy pakiet internetowy Pakiet e- BOŚ Plus. Pakiet e-boś Plus oferowany jest firmom z obszaru MSP o obrotach rocznych do 10 mln EUR na preferencyjnych warunkach w stosunku do oferty standardowej. W skład pakietu wchodzą następujące produkty: rachunek bieżący w PLN, rachunek pomocniczy w dowolnej walucie (z oferty Banku), bezpłatne przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego, internetowy system bankowości elektronicznej BOŚBank24-iBOSS, 1 token urządzenie generujące jednorazowe hasła umożliwiające zalogowanie do systemu i wykonywanie operacji, karta Maestro Business, atrakcyjnie oprocentowane lokaty krótkoterminowe w ramach oferty standardowej: 7dni, 14 dni, 21 dni. Dodatkowo klienci korzystający z Pakietu e-boś Plus mają możliwość skorzystania z limitu overdraft udzielanego na uproszczonych zasadach. W lutym 2009 r. Bank wprowadził ofertę krótkoterminowych lokat internetowych dostępnych wyłącznie dla klientów Banku posiadających rachunek bieżący i system bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss. Wprowadzono Lokaty 7 i 14 dniowe o korzystnym stałym oprocentowaniu. Tak skonstruowana oferta ma za zadanie promowanie klientów Banku, którzy korzystają z co najmniej dwóch produktów Banku - rachunku bieżącego i bankowości internetowej. W maju 2009 r. wprowadzona została Ekologiczna Lokata Dynamiczna o stałym oprocentowaniu do 6 miesięcy. Grupa docelowa fundusze ekologiczne (fundusze zarządzające środkami finansowymi przeznaczonymi na cele związane z ochroną środowiska, których działalność na rzecz ochrony środowiska zapisana jest w ich statutach, pozarządowe organizacje ekologiczne. Minimalna kwota lokaty zł. W maju 2009 r. została udostępniona Usługa Masowe Płatności Przychodzące Usługa MPP Usługa MPP adresowana jest dla Firm i Instytucji posiadających: masowych odbiorców produktów i usług, dużą liczbę jednostek terenowych, dużą liczbę wpłat gotówkowych. Usługa Masowe Płatności Przychodzące MPP polega na przetworzeniu, identyfikacji i konsolidacji płatności masowych, kierowanych na rachunek bankowy klienta, do postaci jednego pliku wynikowego. Plik wynikowy zawiera dane o płatnościach w formacie Elixir umożliwiającym automatyczne wczytanie do systemu finansowo - księgowego Klienta. Dla klientów powoduje to obniżenie kosztów przetwarzania danych oraz prac księgowych; jak również zapewnia otrzymywanie wiarygodnej, szybkiej i przejrzystej informacji o ilości, wartości wpłat z tytułu swoich należności.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Warszawa, wrzesień 2005 r. SPIS TREŚCI: Rozdział I. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A....4 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku Warszawa, sierpień 2013 Spis treści 1. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo,

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo, RAPORT ROCZNY 2013 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, rok 2013 był dla SGB-Banku S.A. czasem ogromnych zmian, które będziemy kontynuować w roku bieżącym. Wyzwaniem stojącym przed Akcjonariuszami, Radą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Spis treści List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 List prezesa Zarządu 6 Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 roku 2 Spis treści I. Podsumowanie działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 r.... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. w 2012 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności BZ WBK w 2012 r.... 3 II. Podstawowe informacje...

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo