SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2009"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2009 Warszawa, sierpień 2009 r.

2 ! ;#8,9+'(%+$1+9,5/&)+/( ####################################################################################? "#$%&''()((%*+,%-'(+./0&.+12$-'+3&45+$167('+'38.29,5/&.(/:0,8$%5;<<=,###############################################################################################################> SPIS D#/8* /,8*5)4&E53059((37-,&*%(+0+A'8B$(9,5/&###############################= I. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI GRUPY Struktura Grupy Kapitałowej Grupa jednostek objętych konsolidacją Powiązania organizacyjne i kapitałowe Grupy Główne inwestycje Opis transakcji z podmiotami powiązanymi Działalność bankowa BOŚ S.A. na tle sektora bankowego Działalność maklerska Dom Maklerski BOŚ S.A. na tle sektora Produkty bankowe Działalność proekologiczna Obsługa klientów detalicznych Obsługa klientów korporacyjnych Obsługa segmentu finansów publicznych >#90:.'-,&')(%F&45(5%+A-G'(-'(-8*/+,4'-,:.################################################"> Obsługa funduszy ekologicznych Rynek pieniężny i kapitałowy Współpraca z zagranicznymi instytucjami finansowymi Bankowość inwestycyjna Portfel inwestycyjnych kapitałowych papierów wartościowych Organizacja niepublicznych emisji obligacji komunalnych dla samorządów H#('78,I+$1-85I8.+$JF+')5#######################################################################################"C terytorialnych Usługi maklerskie Kanały dystrybucji Liczba obsługiwanych klientów, rachunków i kart płatniczych Uzależnienie od partnerów Koncentracja geograficzna Koncentracja branżowa Umowy znaczące "#F(A+'3#######################################################################################################################################;< 6.2. Umowy z Bankiem Centralnym i organami nadzoru Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Umowy o dokonanie badań sprawozdań finansowych Pozostałe umowy z podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych19 II. WYNIKI FINANSOWE GRUPY Aktywa, kapitał własny i zobowiązania razem z punktu widzenia płynności Kapitał własny i zobowiązania razem Grupy Zmiany w strukturze kapitału własnego i zobowiązań razem Źródła finansowania działalności Grupy Informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, poręczeń i gwarancji, nie dotyczących działalności operacyjnej Grupy Opis wykorzystania wpływów z emisji papierów wartościowych Aktywa Grupy Zmiany w strukturze aktywów Charakterystyka polityki kredytowej Banku Struktura udzielonych kredytów i pożyczek w okresie sprawozdawczym Kredyty i pożyczki Jakość portfela kredytowego Informacje o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach podmiotom zależnym... 26

3 @#.&'()(7('+'38.-9,5/&###################################################################################################;C ;#+)4&.+(%8F8.(2%+'(+.+,5')8.-9,5/&###############################################################;? ;#%+,%2*%+'(-,&%&)+I(7('+'38.&I(.F+')5###########################################################;= D#$%&''()(('(-4&/8.-%*+,%-'(+#####################################################################################;C "#%+,%2*%+'(-F+')(-I##########################################################################################################;= 3.1. Rachunek zysków i strat Grupy Różnica pomiędzy prognozami a zrealizowanymi wynikami finansowymi w I półroczu 2009 r III. OCENY I PROGNOZY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GRUPY Cel i organizacja zarządzania ryzykami finansowymi Ryzyko rynkowe w księdze handlowej Ryzyko stopy procentowej w księdze handlowej Ryzyko walutowe w księdze handlowej Ryzyko akcji i kapitałowych instrumentów pochodnych Ryzyko płynności Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej Ryzyko operacyjne Ryzyko kredytowe Informacja na temat wdrożenia w Banku postanowień wynikających z Nowej Umowy Kapitałowej Ocena zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań Tytuły egzekucyjne i wartości zabezpieczeń Cel i organizacja zarządzania zasobami finansowymi Efektywność i bezpieczeństwo działania Grupy "#+)$18'+,(+4###########################################################################################################################D< 5.1. Kierunki rozwoju Banku Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla rozwoju Banku Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Grupy w 2009 r IV. DOM MAKLERSKI BOŚ S.A V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O BANKU Informacje o umowach dotyczących przyszłych zmian w strukturze akcjonariatu ;#.0+*%-F+')5########################################################################################################################D< 1.2. Posiadacze specjalnych uprawnień kontrolnych z tytułu papierów wartościowych Ograniczenia w przenoszeniu prawa własności papierów i w wykonywaniu prawa głosu Tryb powoływania i odwoływania oraz uprawnienia Rada Nadzorcza Banku Zarząd Banku Informacje na temat wartości wynagrodzeń, nagród lub innych korzyści Akcje BOŚ S.A. w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Umowy dotyczące rekompensat dla osób zarządzających Zatrudnienie >#*%(+0+A'8B Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych... 43

4 I. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI GRUPY Podsumowanie wyników Grupy Banku Ochrony Środowiska S.A. w I półroczu 2009 r. Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.:!"#$% na dzień 30 czerwca 2009 r.: wartość bilansowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom Grupy wynosiła 8 135,8 mln zł, w porównaniu do końca 2008 r. była wyższa o 4,5%. Przyrost miał miejsce w segmencie klientów detalicznych; zobowiązania Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. wobec klientów wyniosły 9 339,1 mln zł i były wyższe o 1,4% w porównaniu do stanu na koniec 2008 r. Największy udział w zobowiązaniach wobec klientów wynoszący 37,5% mają depozyty klientów detalicznych, które w I półroczu 2009 r. zwiększyły się o 10,2%; Kapitał własny Grupy BOŚ S.A. wynosił 896,4 mln zł i był wyższy o 0,7% w porównaniu do stanu na koniec 2008 r.; suma bilansowa Grupy wyniosła ,7 mln zł i była wyższa o 3,0% w porównaniu do stanu na koniec 2008 r. Grupa BOŚ S.A. w I półroczu 2009 r. wykazała zysk netto w wysokości 2,0 mln zł wobec 35,0 mln zł w I półroczu Pomimo niższego poziomu zysku netto, Grupa BOŚ S.A. wykazała, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wzrost wyniku na działalności bankowej o 32,3 mln zł, tj. o 18,4%. Wzrost osiągnięto we wszystkich obszarach podstawowej działalności, w obszarze: wyniku odsetkowego o 6,1%, wyniku z tytułu opłat i prowizji o 5,9%, wyniku na działalności handlowej o 184,4%, wyniku z pozycji wymiany o 58,6%. Jednocześnie ogólne koszty administracyjne wzrosły o 20,7%. Jest to związane z wdrażaniem w Banku nowej Strategii rozwoju, zakładającej dynamiczny rozwój Banku w warunkach dokonania zdecydowanych zmian w jego modelu biznesowym. Na słabszym wyniku w I półroczu 2009 r. zaważył wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w wysokości (43,0) mln zł, podczas gdy w I półroczu 2008 r. wynik odpisów był dodatni i wyniósł 5,9 mln zł. Największy wpływ na tę pozycję miały odpisy na kredyty udzielone klientom detalicznym w wysokości 21,6 mln zł, kredyty udzielone klientom korporacyjnym w wysokości 10,6 mln zł oraz na kredyty udzielone bankom zagranicznym w wysokości 10,5 mln zł. & ' () ) ' * +,-.!#"% +// :, 8)' )9 )!#=% --;-<

5 1. CZYNNIKI I ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ GRUPY W I PÓŁROCZU 2009 R. Stopy procentowe Pierwsze półrocze 2009 r. było okresem wprowadzania przez Radę Polityki Pieniężnej zmian w zakresie stóp procentowych. W okresie styczeń-czerwiec 2009 r. podstawowe stopy procentowe NBP zostały obniżone łącznie o 1,5 p.p. Obniżek stóp dokonano w styczniu (o 0,75 p.p.), następnie w lutym, marcu oraz w czerwcu (w każdym z trzech miesięcy o 0,25 p.p.). W rezultacie główna stopa procentowa w Polsce spadła do poziomu 3,5%, co jest wartością najniższą w historii. Początkowo, w ślad za obniżkami stóp dokonywanymi w styczniu, lutym i marcu, obniżyły się również stopy na rynku międzybankowym. Stopa WIBOR 3M spadła od początku roku do połowy kwietnia o 1,65 p.p., osiągając wartość 4,19%. Następnie stawka WIBOR 3M zaczęła rosnąć, osiągając poziom 4,64% na koniec pierwszej dekady czerwca br., po czym trend został odwrócony i omawiana stopa procentowa spadła do końca czerwca br. do poziomu 4,44%. Należy zaznaczyć, iż stawki WIBOR 3M i dłuższe zaczęły rosnąć w momencie, gdy stawki najkrótsze nadal spadały w związku z warunkami płynnościowymi występującymi w sektorze bankowym. Ponadto wzrost stawki WIBOR 3M był wyraźnie wyższy niż mogłoby to wynikać z rewizji oczekiwań uczestników rynku, dotyczących przyszłych stóp procentowych NBP. Należy zwrócić uwagę, że stawki WIBOR, podobnie jak inne stawki rynku międzybankowego na świecie, nie są stawkami transakcyjnymi lecz informacyjnymi, obliczanymi na podstawie kwotowań grupy banków. Oznacza to, że wysokość stawki WIBOR 3M może kształtować się na relatywnie wysokich poziomach w stosunku do rzeczywistego kosztu pozyskania pieniądza na rynku międzybankowym. Inflacja W czerwcu br. ceny towarów i usług Inflacja w okresie styczeń - czerwiec 2009 r. konsumpcyjnych wzrosły o 0,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym o 3,5% wobec 3,6% w maju br. W czerwcu największy wpływ na kształtowanie się wskaźnika miały podwyżki opłat związanych z transportem (o 3,0%), które podniosły wskaźnik o 0,27 p.p. oraz spadek cen żywności (o 1,2 %), który obniżył ten wskaźnik o 0,28 p.p. W skali roku największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 7,3%), wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 4,7%), spadek cen odzieży i obuwia oraz spadek cen w zakresie transportu. W II kwartale br. w stosunku do I kwartału ceny wzrosły o 1,8%. Bezrobocie Na koniec czerwca br. stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 10,7% wobec 11,2% w marcu br. oraz 9,5% w grudniu ubiegłego roku. Na koniec I półrocza br. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5 343,9 tys. osób, co oznacza nieznaczny spadek względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Liczba pracowników zmniejszyła się głównie w przetwórstwie przemysłowym, nieruchomościach oraz energetyce. Natomiast największy wzrost odnotował sektor naukowy i techniczny (o 11,2%). Zapotrzebowanie na osoby o wysokich kwalifikacjach świadczy o zmierzaniu polskiej gospodarki w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Od początku 2009 r. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 345,7 tys. i wyniosła 1459,7 tys. osób. Od stycznia 2009 r. do czerwca 2009 r. wykreślono z rejestrów 1 274,8 tys. osób. Najwięcej (457,3 tys.) podjęło pracę, kolejne 386,8 tys. to osoby, które zatrudniły się przy pracach sezonowych a 88,5 tys. na subsydiowanym miejscu pracy (np. przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych). Pozostałe osoby wyrejestrowano ze względu na podjęcie stażu lub szkolenia lub dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego. W I półroczu br. 474 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie łącznie 29 tys. osób, natomiast przed rokiem plany restrukturyzacji zakładało 147 przedsiębiorstw chcących zwolnić 10,5 tys. osób.

6 Produkcja sprzedana przemysłu Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w czerwcu br. o 4,3% niższa niż przed rokiem i o 6,2% większa w porównaniu z majem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja przemysłowa ukształtowała się na poziomie o 5,6% niższym niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 1,7% wyższym w porównaniu z majem br. W stosunku do czerwca ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu. W okresie styczeńczerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 8,3% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Sprzedaż detaliczna Sprzedaż detaliczna wzrosła w czerwcu br. o 2,2% w ujęciu miesięcznym i o 0,9% rok do roku. W II kwartale br. sprzedaż detaliczna była wyższa niż w analogicznym okresie ub. r. o 1,0%, wobec spadku (o 0,4%) odnotowanego w I kwartale. Dane za cały kwartał, przy założeniu dalszego wyhamowania sprzedaży usług, wskazują na obniżenie się dynamiki konsumpcji w II kwartale do ok. 2,6-2,7% rok do roku z 3,3% zanotowanych w I kwartale. Obok obniżonej aktywności inwestycyjnej, jest to czynnik działający w kierunku dalszego obniżania się dynamiki PKB. Kurs walutowy W II połowie lutego 2009 r. nastąpiło odwrócenie trendu deprecjacyjnego nominalnego kursu złotego względem euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Złoty umacniał się do połowy kwietnia, po czym zaczął się osłabiać. Deprecjacja polskiej waluty trwała do połowy czerwca, przy czym jej skala była mniejsza niż skala wcześniejszej aprecjacji. Od 18 lutego do 30 czerwca 2009 r. złoty umocnił się o 23% wobec dolara amerykańskiego, o Kurs walutowy PLN względem EUR, USD i CHF w I półr % wobec franka szwajcarskiego oraz o 10% wobec euro. W kierunku aprecjacji złotego oddziaływały przede wszystkim czynniki globalne, w tym spadek awersji do ryzyka na globalnych rynkach finansowych, prowadzący do poprawy! nastawienia uczestników rynku względem walut gospodarek wschodzących. Oprócz czynników globalnych umocnieniu złotego sprzyjały informacje o poprawie salda na rachunku obrotów bieżących w Polsce w lutym i marcu br., co było postrzegane jako oznaka zachowania przez gospodarkę polską równowagi zewnętrznej. Giełda Papierów Wartościowych W dwóch pierwszych miesiącach 2009 r. ogólny obraz rynku nie uległ zmianie. "#$ #%#&$ '#%($ '##%$ '%%"$ '%'"$ '"#"$ '"%)$ '"'%$ ')'*$ ')%#$ ')%+$ ')'+$ ',#,$ ',%($ ',')$ '&#+$ '&%&$ '& Krajowy rynek kapitałowy był ściśle skorelowany z rynkiem globalnym, który kontynuował zniżki w następstwie ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego wywołanego kryzysem finansowym. Na giełdzie dominowały spadki, następował odpływ środków z funduszy inwestycyjnych, główne indeksy zanotowały najniższe poziomy od roku. Największe odreagowanie półtorarocznej bessy nastąpiło Dynamika kursu akcji BOŚ SA na tle indeksów WIG, WIG-20 i WIG-Banki -./ w marcu i kwietniu, w tych miesiącach indeksy WIG odnotowały najwyższe wzrosty. W następnych miesiącach również należy uznać, iż koniunktura na GPW się poprawia.

7 2. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ 2.1. Struktura Grupy Kapitałowej Grupę Kapitałową Banku Ochrony Środowiska S.A. na 30 czerwca 2009 r. tworzy Bank Ochrony Środowiska S.A., pełniący rolę dominującą wraz z jednostką zależną Domem Maklerskim BOŚ S.A Grupa jednostek objętych konsolidacją Grupę jednostek objętych sprawozdaniem skonsolidowanym, spełniających warunki konsolidacji sprawozdań finansowych stanowią Bank Ochrony Środowiska S.A. i Dom Maklerski BOŚ S.A. (konsolidacja metodą pełną). Grupa posiada 51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki TIL Ekoleasing S.A. w upadłości. Z uwagi na toczące się postępowanie upadłościowe Grupa utraciła kontrolę, jak również jakiekolwiek znaczące wpływy na Spółkę. W Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 r. Spółka wykazywana jest jako aktywa dostępne do sprzedaży i objęta jest 100% odpisem aktualizującym. Podmioty objęte sprawozdaniem skonsolidowanym działają w obszarze usług finansowych. Obszar działania Banku obejmuje rynek usług bankowych ze szczególnym uwzględnieniem finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, natomiast Dom Maklerski BOŚ S.A. działa na rynku usług maklerskich we wszystkich podstawowych jego obszarach. Szczegółowe informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości przy sporządzaniu Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego zaprezentowano w nocie 3 Informacji dodatkowej do Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 r Powiązania organizacyjne i kapitałowe Grupy W I półroczu 2009 r. nie nastąpiły zmiany w powiązaniach kapitałowych BOŚ S.A Główne inwestycje Na realizację zadań inwestycyjnych w Banku wydatkowano w I półroczu 2009 r. 8,2 mln zł wobec 22,3 mln zł w roku ubiegłym. Wydatki te obejmowały nakłady na: informatykę (licencje i sprzęt informatyczny) modernizację budynków i budowli, Centralny System Bankowy, urządzenia techniczne (narzędzia, przyrządy, wyposażenie pozostałe). Większość nakładów inwestycyjnych poniesiono na rozwój informatyczny Banku oraz rozbudowę i modernizację sieci sprzedaży. Nakłady inwestycyjne poniesione przez Dom Maklerski BOŚ S.A. w I półroczu 2009 r. wyniosły 2,5 mln zł (6,5 mln w 2008 r.) i dotyczyły głównie informatyki. Inwestycje realizowane w I półroczu 2009 r. finansowane były ze środków własnych.

8 2.5. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi Opis transakcji z podmiotami powiązanymi został zamieszczony w nocie 36 Informacji dodatkowej do Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. 3. PODSTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ 3.1. Działalność bankowa Podstawowym celem Banku jest efektywne gospodarowanie kapitałami akcjonariuszy i środkami pieniężnymi powierzonymi przez klientów, zapewniające dochodowość działalności i bezpieczeństwo powierzonych środków. Naczelną misją Banku jest wspieranie działań służących rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska oraz rynku produktów i usług związanych z ekologią. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych, w tym: gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów, dokonywanie rozliczeń pieniężnych, wykonywanie innych usług bankowych, a także świadczenie finansowych usług konsultacyjno-doradczych BOŚ S.A. na tle sektora bankowego Udział Banku w sektorze bankowym na koniec I półrocza 2009 r. (obliczenia na podstawie publikowanego przez NBP bilansu zagregowanego pozostałych instytucji finansowych, obejmującego wszystkie banki łącznie z bankami spółdzielczymi oraz SKOK z wyłączeniem NBP), wynosił: 1,03% - w zakresie sumy bilansowej sektora ( mln zł), wobec 1,02% na koniec 2008 r., 1,16% - w zakresie zobowiązań ogółem ( mln zł), wobec 1,15% na koniec 2008 r., 1,14% - w zakresie należności ogółem ( mln zł), wobec 1,04% na koniec 2008 r Działalność maklerska Dom Maklerski BOŚ S.A. uzyskał zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego na podstawie decyzji KPWiG z dnia 18 sierpnia 1994 r. Od 1 marca 1996 r. DM BOŚ S.A. jest członkiem Giełdy Papierów Wartościowych i z tym dniem prowadzi bezpośrednie działanie na giełdzie. Dom Maklerski BOŚ S.A. w I półroczu 2009 r. działał na rynku usług maklerskich we wszystkich podstawowych jego obszarach Dom Maklerski BOŚ S.A. na tle sektora Udział Domu Maklerskiego BOŚ S.A. w I półroczu 2009 r. w obrotach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyniósł: 23,63% na rynku kontraktów terminowych, wobec 22,86% w 2008 r. 2,72% na rynku akcji, wobec 1,81% w 2008 r.

9 4. PODSTAWOWE PRODUKTY, USŁUGI I SFERY DZIAŁALNOŚCI GRUPY 4.1. Produkty bankowe Bank posiada w swojej ofercie produkty (depozytowe, kredytowe, rozliczeniowe) oferowane wszystkim grupom klientów, jak również produkty skierowane bezpośrednio do wybranych grup klientów Banku. Bank wyodrębnia następujące piony: pion korporacji i finansów publicznych oraz pion detaliczny. W ramach pionu korporacji i finansów publicznych Bank dodatkowo wyodrębnia podstawowe segmenty klientów: klientów korporacyjnych, klientów sektora finansów publicznych i funduszy ekologicznych. Warunki i zasady współpracy z poszczególnymi grupami klientów są dostosowywane przez Bank do zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeb klientowskich, a ich celem jest szybka i efektywna obsługa. Oferta produktowa BOŚ S.A. wyróżnia się na rynku produktami związanymi ze wspieraniem przedsięwzięć proekologicznych, które są oferowane we wszystkich segmentach klientów Banku Działalność proekologiczna Oferta proekologiczna obejmuje kredyty udzielane we współpracy z donatorami oraz produkty własne. Oferta ta jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb różnych podmiotów - klientów korporacyjnych, klientów segmentu finansów publicznych oraz klientów indywidualnych. Kredyty udzielane we współpracy z naszymi partnerami oferowane są klientom na warunkach preferencyjnych, tj. o oprocentowaniu niższym niż rynkowe. W I półroczu 2009 r. Bank współpracował w tym zakresie z 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (współpraca z WFOŚiGW w Łodzi została wznowiona od 1 lipca 2009 r.), Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund. W ramach tej współpracy udzielano w szczególności: kredytów z dopłatami do oprocentowania lub ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, głównie na inwestycje dotyczące termomodernizacji budynków, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji systemów grzewczych, budowy małych oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji; kredytów ze środków EFRWP Counterpart Fund na przedsięwzięcia związane z zaopatrzeniem w wodę, z zakresu budowy i remontów dróg oraz agroturystyki. Udzielane przez Bank kredyty komercyjne posiadały inne elementy preferencji, np. premię skutkującą obniżeniem kwoty zadłużenia (kredyty udzielane na podstawie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych we współpracy z BGK). Obligo kredytów proekologicznych na 30 czerwca 2009 r. wyniosło 1 711,4 mln zł. Udział kredytów proekologicznych w obligu ogółem stanowi 19,8%. W okresie 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. Bank udzielił kredytów proekologicznych w łącznej kwocie 145,6 mln zł Obsługa klientów detalicznych Liczba aktywnych klientów detalicznych na 30 czerwca 2009 r. wynosiła 163 tys. Oferta Banku dla tej najliczniejszej grupy klientów jest kompleksowa i obejmuje niemal wszystkie produkty i usługi dostępne na polskim rynku bankowym, w tym szeroki wybór produktów proekologicznych.

10 Dla klientów indywidualnych Bank posiadał bogatą ofertę depozytów: 1) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe KONTO WYJĄTKOWE z: pakietem produktów i usług, pakietem produktów i usług START, pakietem produktów i usług VIP wraz z możliwością otwierania rachunków KONTO WYJĄTKOWE H 2 O dla młodzieży w wieku od lat i wydawania do nich kart Maestro H 2 O, 2) rachunki a vista w złotych i w walutach obcych, 3) konta oszczędnościowe EKOPROFIT w euro i w złotych, 4) lokaty terminowe w złotych i w walutach obcych w terminach od 1 miesiąca do 12 miesięcy, 5) lokata proekologiczna Lokata z bocianem z odpisem na rzecz organizacji wspierającej ochronę bociana, 6) lokata dynamiczna z odpisem dla Parku Narodowego Ujście Warty na rzecz ochrony siedlisk ptaków wodnych i błotnych, 7) Lokata na Dzień Dobry umożliwiająca klientowi otrzymanie odsetek z lokaty w momencie jej założenia. W przypadku deponowania wyższych kwot istnieje możliwość negocjowania wysokości oprocentowania. Posiadaczom KONTA WYJĄTKOWEGO z pakietem produktów i usług VIP przysługuje bezpłatne ubezpieczenie Assistance Medyczne oraz NNW. Ponadto, dla wszystkich posiadaczy KONTA WYJĄTKOWEGO, Bank oferuje możliwość zakupu dodatkowych ubezpieczeń NNW na sumę 30, 50 i 100 tys. zł połączonych z assistance medycznym. Najbardziej istotnym produktem kredytowym dla klientów indywidualnych jest kredyt hipoteczny. Wśród pozostałych produktów kredytowych oferowanych klientom indywidualnym najbardziej znaczące to: pożyczki gotówkowe i hipoteczne, pożyczki w KONCIE WYJĄTKOWYM, kredyty na zakup papierów wartościowych, kredyty finansujące inwestycje ekologiczne, karty kredytowe VISA Classic, Visa Gold. Dążąc do spełnienia oczekiwań klientów i ich firm, Bank w ofercie produktowej dla mikroprzedsiębiorstw posiada: Pakiet Jantar, Pakiet Jantar Start, Pakiet ekojantar oraz dla wspólnot mieszkaniowych - Pakiet Arkada. Ponadto, klientom tym Bank oferuje komercyjne produkty kredytowe, takie jak: pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw, kredyty obrotowe w rachunku kredytowym i bieżącym, karty kredytowe VISA Business dla mikroprzedsiębiorstw, kredyty inwestycyjne, a także kredyty z zakresu finansowania projektów ekologicznych (kredyty preferencyjne i komercyjne). Klienci detaliczni mogą korzystać z produktów za pośrednictwem usług bankowości telefonicznej TELEBOŚ i internetowej BOŚBank24-Twoje e-konto. Dla klientów indywidualnych posiadających w Banku rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, wydaje się następujące karty: Maestro karta debetowa, Maestro H 2 O karta debetowa wydawana osobom małoletnim pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, MasterCard Standard karta z odroczonym terminem płatności, MasterCard Gold karta z odroczonym terminem płatności, dla klientów posiadających rachunki firmowe przeznaczone są karty: Maestro Business karta debetowa, MasterCard Business karta z odroczonym terminem płatności, MasterCard Business Gold karta z odroczonym terminem płatności. Ponadto, Bank oferuje klientom detalicznym karty kredytowe: VISA Classic - dla klientów indywidualnych, VISA Gold - dla zamożnych klientów indywidualnych, VISA Business - dla mikroprzedsiębiorstw.

11 W I półroczu 2009 r. Bank koncentrował się na podniesieniu atrakcyjności oferowanych produktów klientom detalicznym, wzroście jakości ich obsługi oraz poprawie efektywności sprzedaży, między innymi poprzez: modyfikację dotychczasowej oferty depozytowej oraz oferty kredytowej, wprowadzanie ofert specjalnych dla dotychczasowych klientów Banku, umożliwienie otwierania KONTA WYJĄTKOWEGO za pośrednictwem Internetu. Klienci Banku mogli również korzystać z produktów rozliczeniowych, takich jak zlecenia płatnicze (w tym płatności na rzecz organów podatkowych i ZUS), polecenia zapłaty, wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach, polecenia wypłaty z/za granicę Obsługa klientów korporacyjnych Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) pozostaje dla BOŚ S.A. jednym z ważniejszych segmentów rynku. Bank konstruując szeroką ofertę produktów depozytowych i kredytowych posiada bazę, w oparciu o którą dla każdego klienta może być budowana indywidualna oferta dostosowana do konkretnych potrzeb. W I półroczu 2009 roku Bank wprowadził do oferty klika nowych produktów dla klientów z tego sektora koncentrując się na ścisłym powiązaniu oferty z funkcjonalnym i nowoczesnym rachunkiem bieżącym. W zakresie oferty depozytowej Bank oferuje: Rachunki bieżące w złotych i w walutach obcych, Pakiet e-boś, Pakiet e-boś Plus, Pakiet i-las, Pakiet Ekologiczny, Lokaty terminowe w złotych i w walutach obcych w terminach od 21 dni do 12 miesięcy, Lokaty automatyczny overnight, Lokaty negocjowane, Lokaty internetowe 7 i 14 dniowe, Ekologiczną Lokatę dynamiczną. Dostęp do rachunków zapewniony jest zarówno przez sieć oddziałów w całej Polsce jaki i przez elektroniczne kanały dystrybucji. Dzięki posiadaniu w ofercie dwóch systemów bankowości elektronicznej: systemu internetowego BOŚBank24-iBOSS oraz systemu home banking BOSCOM Bank pozostawia Klientom możliwość elastycznego wyboru elektronicznych kanałów dostępu. Dla klientów Banku posiadających rachunki firmowe Bank zapewnia korzystanie z następujących kart płatniczych: Karta Maestro Business karta debetowa, Karta MasterCard Business karta z odroczonym terminem płatności, Karta MasterCard Business Gold karta z odroczonym terminem płatności. W zakresie produktów kredytowych Bank oferuje różnorodne możliwości finansowania zarówno krótkoterminowego, jak i długoterminowego. Bank uczestniczy we współfinansowaniu przedsięwzięć z udziałem środków unijnych oraz z zakresu inwestycji proekologicznych. Główne produkty kredytowe: Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym bądź w linii kredytowej, Kredyt w rachunku bieżącym, Kredyt w walutach wymienialnych i denominowany, Kredyt inwestycyjny, Pożyczka hipoteczna, Gwarancje bankowe, Wykup wierzytelności.

12 ! W Banku prowadzona jest również obsługa operacji dokumentowych w zakresie inkasa dokumentowego w eksporcie i imporcie oraz akredytywy dokumentowej w eksporcie i imporcie. W celu zapewnienia efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi klienta Bank udostępnia dodatkowe usługi w ramach Cash Management, takie jak: konsolidacja sald, wpłaty zamknięte, wrzutnia nocna oraz polecenie zapłaty. W celu zapewnienia klientom posiadającym wielu płatników sprawnej kontroli spływu należności oraz automatyzacji prac księgowych Bank oferuje Usługę Masowych Płatności Przychodzących. Bank oferuje standardowe produkty rozliczeniowe w zakresie płatności krajowych i zagranicznych. Na początku lutego 2009 r. do oferty Banku został wprowadzony nowy pakiet internetowy Pakiet e- BOŚ Plus. Pakiet e-boś Plus oferowany jest firmom z obszaru MSP o obrotach rocznych do 10 mln EUR na preferencyjnych warunkach w stosunku do oferty standardowej. W skład pakietu wchodzą następujące produkty: rachunek bieżący w PLN, rachunek pomocniczy w dowolnej walucie (z oferty Banku), bezpłatne przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego, internetowy system bankowości elektronicznej BOŚBank24-iBOSS, 1 token urządzenie generujące jednorazowe hasła umożliwiające zalogowanie do systemu i wykonywanie operacji, karta Maestro Business, atrakcyjnie oprocentowane lokaty krótkoterminowe w ramach oferty standardowej: 7dni, 14 dni, 21 dni. Dodatkowo klienci korzystający z Pakietu e-boś Plus mają możliwość skorzystania z limitu overdraft udzielanego na uproszczonych zasadach. W lutym 2009 r. Bank wprowadził ofertę krótkoterminowych lokat internetowych dostępnych wyłącznie dla klientów Banku posiadających rachunek bieżący i system bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss. Wprowadzono Lokaty 7 i 14 dniowe o korzystnym stałym oprocentowaniu. Tak skonstruowana oferta ma za zadanie promowanie klientów Banku, którzy korzystają z co najmniej dwóch produktów Banku - rachunku bieżącego i bankowości internetowej. W maju 2009 r. wprowadzona została Ekologiczna Lokata Dynamiczna o stałym oprocentowaniu do 6 miesięcy. Grupa docelowa fundusze ekologiczne (fundusze zarządzające środkami finansowymi przeznaczonymi na cele związane z ochroną środowiska, których działalność na rzecz ochrony środowiska zapisana jest w ich statutach, pozarządowe organizacje ekologiczne. Minimalna kwota lokaty zł. W maju 2009 r. została udostępniona Usługa Masowe Płatności Przychodzące Usługa MPP Usługa MPP adresowana jest dla Firm i Instytucji posiadających: masowych odbiorców produktów i usług, dużą liczbę jednostek terenowych, dużą liczbę wpłat gotówkowych. Usługa Masowe Płatności Przychodzące MPP polega na przetworzeniu, identyfikacji i konsolidacji płatności masowych, kierowanych na rachunek bankowy klienta, do postaci jednego pliku wynikowego. Plik wynikowy zawiera dane o płatnościach w formacie Elixir umożliwiającym automatyczne wczytanie do systemu finansowo - księgowego Klienta. Dla klientów powoduje to obniżenie kosztów przetwarzania danych oraz prac księgowych; jak również zapewnia otrzymywanie wiarygodnej, szybkiej i przejrzystej informacji o ilości, wartości wpłat z tytułu swoich należności.

13 Obsługa segmentu finansów publicznych Bank współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, co stanowi 40% ich ogólnej liczby w Polsce. Dla części z nich prowadzi kompleksową obsługę budżetów, w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych (poprzez wykorzystanie produktów i usług bankowych oraz innych instrumentów udostępnianych przez Bank) umożliwiające efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi. Dla klientów segmentu finansów publicznych Bank oferuje wszystkie standardowe produkty depozytowe i kredytowe pozostające w ofercie. Szczególny zakres oferty BOŚ S.A. stanowią produkty służące finansowaniu projektów proekologicznych (kredyty preferencyjne i komercyjne), a także Europejska Oferta, która jest pakietem produktów skierowanych do Przedsiębiorców i Samorządów. Jedną z ważnych form współpracy Banku z klientami w/w segmentu jest świadczenie kompleksowej obsługi emisji obligacji komunalnych, obejmującej: przygotowanie emisji, prowadzenie ewidencji i depozytu obligacji oraz obsługę płatności wynikających z emisji. Bank oferuje także produkty o wysokim standardzie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Na dzień 30 czerwca 2009 r. BOŚ S.A. utrzymał pozycję w czołówce organizatorów emisji obligacji komunalnych, uzyskując: - 4 miejsce na rynku pod względem liczby obsługiwanych programów emisji, - 5 miejsce pod względem zadłużenia emitentów. W I półroczu 2009 r. Bank nie prowadził obsługi żadnej emisji obligacji korporacyjnych, podobnie jak w całym 2008 r Obsługa funduszy ekologicznych Współpraca Banku z funduszami ekologicznymi polega przede wszystkim na wspólnym finansowaniu projektów ekologicznych. Dla niektórych funduszy Bank prowadzi kompleksową obsługę bankową (wybór oferty Banku w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych). Ponadto we współpracy możliwe jest także korzystanie z wybranych produktów bankowych. W I półroczu 2009 r. Bank, jak w okresach poprzednich, współpracował w zakresie obsługi depozytowej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udział segmentu funduszy ekologicznych w zobowiązaniach wobec klientów stanowił 17,9% na koniec I półrocza 2009 r Rynek pieniężny i kapitałowy Bank w ramach swojej działalności na rynku kapitałowo-pieniężnym, koncentruje się na transakcjach związanych z obsługą klientów korporacyjnych, głównie w zakresie wymiany walut. Ponadto, w ramach zarządzania strukturą bilansu Banku, prowadzi operacje na rynku krajowych papierów skarbowych oraz na rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej.

14 Współpraca z zagranicznymi instytucjami finansowymi Bank wartość łączne Bank kontynuował współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, zwłaszcza z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Bankiem Rozwoju Rady Europy, które należą do jednych z największych kredytodawców Banku. Bank prowadził negocjacje linii kredytowych: w wysokości 75 mln EUR z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na okres 12 lat przeznaczonej na inwestycje dla małych i średnich firm a także jednostek samorządu terytorialnego, oraz z Bankiem Rozwoju Rady Europy w wysokości 50 mln EUR na okres 15 lat, które zostaną przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury, ochroną środowiska, podmiotów sektora publicznego. Obie linie będą mogły współfinansować również projekty realizowane w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej. Aktywna współpraca odbywała się także z niemieckim bankiem rządowym Kreditanstalt für Wiederaufbau, który również należy do największych kredytodawców Banku Bankowość inwestycyjna BOŚ S.A. prowadzi działalność inwestycyjną na rynku kapitałowym w ograniczonym zakresie. W celu zapewnienia możliwości oferowania kompleksowej obsługi produktowej klientom Banku, BOŚ S.A. nie wyklucza zaangażowania kapitałowego w podmioty o profilu uzupełniającym zakres jego usług i oferowanych produktów. W zakresie działalności inwestycyjnej, Bank przede wszystkim świadczy usługi w obszarze organizacji obsługi niepublicznych emisji obligacji komunalnych i obligacji korporacyjnych Portfel inwestycyjnych kapitałowych papierów wartościowych Według stanu na 30 czerwca 2009 r. wartość bilansowa portfela kapitałowych papierów wartościowych Grupy do obrotu wynosiła 1,8 mln zł a dostępnego do sprzedaży 2,4 mln zł. W I półroczu 2009 r. nie odnotowano istotnych zmian w wielkości portfela kapitałowych papierów wartościowych Grupy Organizacja niepublicznych emisji obligacji komunalnych dla samorządów terytorialnych W I półroczu 2009 r. Bank podpisał 3 umowy organizacji emisji obligacji komunalnych o łącznej wartości 81,6 mln zł, wobec 13 umów podpisanych w całym 2008 r. o łącznej wartości 164,35 mln zł Na dzień 30 czerwca 2009 r.: obsługiwał 60 programów emisji obligacji komunalnych o łącznej wartości 526,91 mln zł, wobec 58 programów emisji obligacji komunalnych o łącznej wartości 474,56 mln zł na 31 grudnia 2008 r. bilansowa obligacji komunalnych znajdujących się w portfelu Banku wynosiła 362,74 mln zł, co oznacza 22,48% wzrost w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2008 r. (296,15 mln zł). zadłużenie emitentów obligacji komunalnych z tytułu emisji organizowanych przez Bank po cenie nominalnej wynosiło 400,87 mln zł, co oznacza 17,79% wzrost w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2008 r. (340,32 mln zł).

15 4.2. Usługi maklerskie Dom Maklerski BOŚ S.A. jest przedsiębiorstwem maklerskim prowadzącym działalność na rynku kapitałowym, w zakresie: nabywania i zbywania papierów wartościowych na cudzy rachunek, nabywania lub zbywania papierów wartościowych na własny rachunek celem realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, nabywania i zbywania papierów wartościowych na własny rachunek oraz zarządzanie własnym pakietem papierów wartościowych, oferowania papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. Ponadto, posiadane przez DM BOŚ S.A. zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd pozwalały na wykonywanie następujących czynności: doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych służących do ich obsługi, pośrednictwo w nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, podejmowanie czynności faktycznych i prawnych związanych z obsługą towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych i funduszy emerytalnych, dokonywanie czynności związanych z obrotem prawami majątkowymi, dokonywanie czynności związanych z obrotem towarami giełdowymi w rozumieniu odrębnej ustawy. 5. GŁÓWNE RYNKI ZBYTU I UZALEŻNIENIE OD PARTNERÓW 5.1. Kanały dystrybucji W Banku Ochrony Środowiska S.A., wg stanu na 30 czerwca 2009 r. funkcjonowało 105 placówek, tj: 22 oddziały, 83 oddziały operacyjne, oraz 7 punktów obsługi klienta. Na koniec I półrocza 2009 r. Bank posiadał 105 bankomatów (wobec 104 na koniec 2008 r.). Jednocześnie Bank umożliwia swoim indywidualnym klientom bezpłatne korzystanie z wszystkich sieci bankomatów w Polsce. W celu szerszego dotarcia do klientów detalicznych z ofertą kredytów hipotecznych, Bank współpracuje z pośrednikami kredytowymi. W BOŚ S.A. aktywnie wykorzystywane są następujące kanały dystrybucji: bankowość internetowa pod nazwą "Twoje e-konto", przeznaczona dla klientów detalicznych oraz "iboss", przeznaczona dla klientów korporacyjnych i podmiotów z sektora finansów publicznych (www.bosbank.pl), home-banking o nazwie BOSCOM, przeznaczona dla klientów korporacyjnych, bankowość telefoniczna. Dom Maklerski BOŚ S.A. świadczy usługi poprzez sieć 20 placówek oraz prowadzi swoją działalność za pośrednictwem Internetu (www.bossa.pl).

16 W^ SEFGYGZ[\]:8Z:8Z! " #$%$&#$&'()#% *)) ($HIJKLMNOLJPQOLRLSTUKIU I! CDEF FGD &!%,-!. // / + *& $ %! /" / " *& #0& $) %'$! / #1) 23*4 $51) 4 &!%) '! 5&!%&$! " / / #1) 4.0-#5_`2 RLVVIKWXOUKTHLQU I 5.2. Liczba obsługiwanych klientów, rachunków i kart płatniczych 5.3. Uzależnienie od partnerów W analizowanym okresie Bank nie posiadał klientów, których udział osiągałby co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży Banku ogółem. W I półroczu 2009 r. nadal ważnymi partnerami Banku w zakresie prowadzonej działalności bankowej, były: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). NFOŚiGW jest podmiotem dominującym wobec BOŚ S.A. W ramach współpracy z NFOŚiGW, WFOŚiGW i Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP), Bank: 1) udziela kredytów: ze środków funduszy na ryzyko Banku; ze środków własnych Banku z dopłatami funduszy do oprocentowania; w ramach wspólnego finansowania zadań z funduszami, przy czym część przypadająca na zaangażowanie Banku jest udzielana na zasadach komercyjnych, a część pochodząca ze środków Funduszy - na zasadach preferencyjnych. Łączne zadłużenie brutto z tytułu udzielonych kredytów proekologicznych we współpracy z ww. donatorami wg stanu na koniec czerwca 2009 r. wyniosło 973,1 mln zł. 2) gromadzi środki łączny stan depozytów tych klientów oraz środków powierzonych na kredyty wyniósł 1 916,5 mln zł, w tym: wartość środków powierzonych na kredyty NFOŚiGW wynosiła 135,3 mln zł; wartość środków powierzonych na kredyty WFOŚiGW wynosiła 47,8 mln zł; wartość środków powierzonych na kredyty EFRWP wynosiła 73,4 mln zł; środki NFOŚiGW i WFOŚiGW na rachunkach bieżących i terminowych, nie związane bezpośrednio z finansowaniem kredytów przeznaczonych na ochronę środowiska kształtowały się na koniec I półrocza 2009 r. na poziomie 1 660,0 mln zł.

17 5.4. Koncentracja geograficzna Bank działa na rynku polskim, a jego aktywność skorelowana jest z potencjałem ekonomicznym regionów oraz ich zaangażowaniem w realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Koncentrację geograficzną w zakresie depozytów pozyskanych przez sieć placówek Banku (dla 22 oddziałów) oraz zadłużenia kredytowego na koniec I półrocza 2009 r. przedstawia poniższe zestawienie. 1 +? 23456'("78"9":'()* =3>*#'()* ;,-. +,-. ;,1. <,<. /,<. /,0. ;,0. -;/ 0 ABCD()* E5F"G"#'()* E5D"6)*H()* ++,I. <,0. +,/. 1/,/. ;,/. <,<. I JG"#'()* 8"C(5:G5H()* +,I.,/. 1,. +,<. 1 + < K#&'()* 8"9":'()* 8"C#5'()* <,/. <,<. +,?.,I.,;. <,<.?,-. +,1. +,-. [\]^_`abacde]\aba_\\`cfghi_^]efjaklajmni`opq\lc_l]`_rbfgais_k]ih\`bic]sc]pd_^_prdct STUV / ;? O)*#("G"#'()* O5:9)P'("7E5D3:'()* Q5HR"C$)"G"9":'()* WXXYXZ ;,I. ;,0. +,I. WXXYXZ -,0. 0,-.?,;. [[\]^_`abacde]\aba_\\`cfghi_^]efjaklajmni`opq\lc_l]`_rbfgais_k]ih\`bic]upvrdct 5.5. Koncentracja branżowa Oceniając udziały branż w portfelu kredytowym Banku ukształtowane na koniec czerwca 2009 r. można stwierdzić wyraźną dominację Administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 24,6% oraz znaczące udziały Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę 5,4%, Handlu hurtowego i komisowego, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami 5,2%, Obsługi nieruchomości 4,9%, Budownictwa 4,5% i Produkcji artykułów spożywczych i napojów 3,5%. Zaangażowanie w podmioty Pośrednictwa finansowego z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, w tym wobec banków, wyniosło 2,4% w portfelu kredytowym Banku. Udziały pozostałych branż nie przekroczyły 2,0%. W świetle przyjętych założeń do oceny istotności ryzyka koncentracji branżowej oraz wyników obliczeń uznaje się, że występuje bardzo wysoka koncentracja branżowa. W dwóch pierwszych z wymienionych wyżej branż dominują klienci - podmioty będące w dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej (głównie jednostki samorządu terytorialnego). Występuje ponadto silna dywersyfikacja ryzyka. Branże charakteryzują się niskim poziomem odpisów aktualizujących oraz koniecznych do utworzenia rezerw. W kolejnych branżach (oprócz branży Obsługa nieruchomości ), wyższe ich poziomy, wynikają z zalegania w portfelu starych kredytów, które są przedmiotem windykacji. Branże decydujące o kształcie bankowego portfela kredytowego mają przed sobą dobre perspektywy rozwojowe.

18 6. INFORMACJE O UMOWACH BANKU 6.1. Umowy znaczące W I półroczu 2009 r. Bank informował w raportach bieżących o wszystkich zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta Umowy z Bankiem Centralnym i organami nadzoru 1) Umowa ze Związkiem Banków Polskich zawarta w dniu 29 grudnia 2008 r. w sprawie uczestnictwa w Systemie Zdarzeń z Obszaru Ryzyka Operacyjnego; 2) Umowa dodatkowa z NBP zawarta w dniu 18 listopada 2008 r. w sprawie uregulowania zasad zawierania i rozliczania transakcji; 3) Umowa ramowa z NBP zawarta w dniu 4 listopada 2008 r. w sprawie uregulowania zasad zawierania i rozliczania transakcji; 4) Umowa ze Związkiem Banków Polskich zawarta w dniu 15 maja 2008 r. regulująca zasady uczestnictwa w Systemie Bankowy Rejestr; 5) Umowa z NBP zawarta w dniu 27 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia kredytu technicznego i przenoszenia praw z papierów wartościowych; 6) Umowa z NBP zawarta w dniu 27 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia kredytu lombardowego i ustanowienia zastawu zabezpieczającego ten kredyt; 7) Umowa ze Związkiem Banków Polskich zawarta w dniu 25 lutego 2008 r. regulująca zasady uczestnictwa w Systemie Dokumentów Zastrzeżonych; 8) Umowa z NBP zawarta w dniu 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przekazywania informacji sprawozdawczych do NBP i korzystania z Portalu Systemu Informacji Sprawozdawczej; 9) Umowa z NBP zawarta w dniu 3 marca 2005 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku RTGS w systemie Sorbnet-Euro ( w dniu 15 maja 2008 r. zawarto porozumienie dotyczące wprowadzenia tekstu jednolitego przedmiotowej umowy ); 10) Umowa z NBP zawarta w dniu 9 października 2003 r. o prowadzenie rachunku i konta depozytowego papierów wartościowych w Rejestrze Papierów Wartościowych; 11) Umowa rachunku lokaty terminowej banku w złotych w NBP zawarta w dniu 13 grudnia 2001 r.; 12) Umowa rachunku bankowego zawarta w dniu 30 czerwca 2000 r. między NBP a BOŚ S.A. (z późniejszymi zmianami) Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Umowy o dokonanie badań sprawozdań finansowych 1) Umowa zawarta w dniu 27 czerwca 2008 r. z Ernst&Young Audit Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest przeprowadzanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Banku i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. oraz badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. sporządzanego za ) Umowa zawarta w dniu 22 czerwca 2009 r. z Ernst&Young Audit Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest przeprowadzanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Banku i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. oraz badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. sporządzanego za 2009.

19 Pozostałe umowy z podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych 1) Umowa zawarta w dniu 15 grudnia 2008 r. z Ernst&Young Audit Sp. z o.o. na wykonanie uzgodnionych procedur; 2) Umowa zawarta w dniu 15 grudnia 2008 r. z Ernst&Young Audit Sp. z o.o. na przeprowadzenie szkolenia; 3) Umowa z Ernst&Young Business Advisory Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. o świadczenie usług doradczych zawarta w dniu 19 maja r.; 4) Umowa z Ernst&Young Business Advisory Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. o świadczenie usług doradczych zawarta w dniu 8 stycznia 2009 r.; 5) Umowa z Ernst&Young Business Advisory Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. o zakazie ujawniania informacji zawarta w dniu 6 stycznia 2009 r.;

20 II. WYNIKI FINANSOWE GRUPY 1. BILANS Suma bilansowa Grupy na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniosła ,7 mln zł i była wyższa o 3,0% w porównaniu do stanu na koniec 2008 r Aktywa, kapitał własny i zobowiązania razem z punktu widzenia płynności Aktualna struktura bilansu Banku charakteryzująca się wysokim udziałem środków stabilnych (części funduszy własnych, długoterminowych pożyczek od banków, osadu depozytowego) po stronie pasywnej oraz znaczącym udziałem aktywów płynnych po stronie aktywnej nie niesie istotnego zagrożenia z tytułu płynności. Bank podejmuje szereg działań w warunkach zmniejszonego zaufania na rynku międzybankowym dla pozyskania nowych depozytów. Utrzymywanie zrównoważonego wzrostu bazy depozytowej i zadłużenia kredytowego zapewnia utrzymanie bezpiecznego poziomu płynności. Płynność bieżąca Banku zapewniona jest poprzez posiadanie środków płynnych, szybkozbywalnych aktywów oraz możliwość pozyskania krótkoterminowych depozytów z rynku międzybankowego. Zarząd na wniosek odpowiednich komórek Banku, zatwierdza, ustalone zgodnie z wewnętrzną metodyką, minimalne limity środków, jakie muszą być dostępne w celu zapewnienia bieżącej płynności. Wielkość niedopasowania terminów zapadalności i wymagalności aktywów i zobowiązań ma podstawowe znaczenie dla zarządzania Bankiem. BOŚ S.A. stosuje zweryfikowane modele pozwalające ocenić maksymalny bezpieczny poziom zróżnicowania struktury terminowej. Bank utrzymuje rezerwę środków na realizację zobowiązań pozabilansowych zgodnie z wyliczonym prawdopodobieństwem ich realizacji. ^_ 1.2. Kapitał własny i zobowiązania razem Grupy &()*+ S `abcd a a!,-&$- J e "# -%- $%$ '-,-- &' '%$ $%$ &.%/ &'% Zmiany w strukturze kapitału własnego i zobowiązań razem #*83+ /3(359562:*().3(3595>?;13*5 -,,-#/ '% -&$&-, '&%, $%# ' 0239 ',$' %$ $-/# $%- "%$ ", ;;4+43<() 0) (72 =4( "&,-.$&$ &$ $% $% "-&&.$- &$ $%" $%& -/%. %, 1)1 '' $%$ "&'# $%$ -/%# MNOPQNRSRNTUVPWXYXSPZWNUPN[NW\] $ - IJKL '-",/' $$.%' IJIL '-$//" $$ '%$ BCDEFG$H L $$%. %#! W I półroczu 2009 r. tempo wzrostu zobowiązań wobec innych banków było wyższe od tempa wzrostu zobowiązań wobec klientów i kapitału własnego, co przełożyło się w strukturze bilansu na wzrost udziału zobowiązań wobec innych banków o 1,9 p.p., przy jednoczesnym spadku udziału zobowiązań wobec klientów o 1,2 p.p. i kapitału własnego o 0,2 p.p. Kapitał własny Grupy BOŚ S.A. na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosił 896,4 mln zł i był wyższy o 0,7% w porównaniu do stanu na koniec 2008 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 22.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Rozdział I. Oprocentowanie produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Spis treści 1. Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w latach 2010 i 2009 2. Wyniki według podziału na kategorie 3. Wyniki na działalności bankowej w segmentach

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. z dnia 11 listopada 2016 r.

Tabela oprocentowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. z dnia 11 listopada 2016 r. Tabela oprocentowania dla małych i średnich przedsiębiorstw z dnia 11 listopada 2016 r. Spis Treści Część I. Rachunki 3 Część II. Lokaty terminowe w otych 3 Rozdział I. Lokata 21 dni w otych 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Załącznik nr 2 do UZ nr 185/2014 r Zarządu BS w Skierniewicach z późniejszymi zmianami TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH (obowiązuje od 15.09.2015 roku) 1

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Załącznik nr 2 do UZ nr 185/2014 r Zarządu BS w Skierniewicach z późniejszymi zmianami TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH (obowiązuje od 004.2015 roku) Skierniewice

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 8/2016 z dnia 20.01.2016 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Instytucjonalnych (exbgż)

Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Instytucjonalnych (exbgż) Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Instytucjonalnych (exbgż) /Wyciąg, stan na dzień 30 kwietnia 2015 r./ Spis treści: I. Oprocentowanie środków pieniężnych oraz debetu

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2008 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2008 ROKU Warszawa, marzec 2009 r. SPIS TREŚCI: I. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI BANKU...4 1. CZYNNIKI I ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA SYTUACJĘ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 21.02.2014 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 2/20/2015 Zarządu Banku z dnia 9 grudnia 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, GRUDZIEŃ 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały nr 4/2017 Zarządu BS w Starej Białej z dnia 18.01.2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ tekst jednolity obowiązuje od dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne /I'iio I 80,4. o o Wydaimie III zmkelome B 375915 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 15 Rozdział 1 POLSKI SYSTEM BANKOWY 17 1.1. System bankowy jako cząść systemu finansowego 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo