Wydział Badań i Analiz Szczecin 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Badań i Analiz Szczecin 2014"

Transkrypt

1 213 Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim Wydział Badań i Analiz Szczecin 214

2 WSTĘP... 2 CZĘŚĆ I...3 CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM... 3 LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W POLSCE... 3 LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM... 4 REJESTRACJE I WYREJESTROWANIA... 6 STRUKTURA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH WEDŁUG WIEKU, WYKSZTAŁCENIA, STAŻU PRACY I CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY OFERTY PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM CZĘŚĆ II...17 PORADNICTWO ZAWODOWE PORADNICTWO INDYWIDUALNE PORADNICTWO GRUPOWE INFORMACJA ZAWODOWA BADANIA TESTOWE STRUKTURA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PORADNICTWA ZAWODOWEGO... 3 POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY (KLUBY PRACY) ORGANIZATORZY I UCZESTNICY SZKOLEŃ ORAZ ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W ZAKRESIE AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY STRUKTURA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ W ZAKRESIE AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY (SZKOLENIA W KLUBACH PRACY) 34 STRUKTURA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY WYBRANE KATEGORIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ I ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY SZKOLENIA OBSZARY ZAWODOWE SZKOLEŃ... 4 STRUKTURA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY SZKOLENIE STAŻ I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE W MIEJSCU PRACY STAŻ PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PODSUMOWANIE ~ 1 ~

3 Wstęp Dokonujące się przemiany w sferze gospodarczej i społecznej oraz procesy restrukturyzacji zatrudnienia spowodowały, że wiele osób staje przed problemem utraty dotychczasowego zatrudnienia i koniecznością poszukiwania nowego miejsca pracy. Często jedną z głównych przeszkód w znalezieniu nowej pracy jest brak odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 24 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Art. 34. powiatowe urzędy pracy prowadzą pośrednictwo pracy dla zarejestrowanych osób, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniego zatrudnienia: 1) Świadczą usługi poradnictwa zawodowego; 2) Umożliwiają udział w zajęciach klubu pracy; 3) Inicjują, organizują i finansują szkolenia bezrobotnych i innych uprawnionych osób oraz przyznają i wypłacają dodatki szkoleniowe lub stypendia; 4) Inicjują i dofinansowują tworzenie dodatkowych miejsc pracy; 5) Inicjują oraz finansują w zakresie określonym w ustawie inne instrumenty rynku pracy; 6) Inicjują i realizują projekty lokalne; 7) Przyznają i wypłacają zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia. Poniższa analiza powstała na podstawie danych statystycznych zbieranych w sprawozdaniach MPiPS-1. Część I dotyczy sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz poziomu bezrobocia. Część II powstała na podstawie załącznika 4 wypełnianego przez powiatowe urzędy pracy w województwie zachodniopomorskim oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie. Stanowi ona zestawienie danych za okres dotyczących poradnictwa zawodowego, klubów pracy, szkoleń zarówno bezrobotnych jak i poszukujących pracy oraz staży i przygotowania zawodowego dorosłych. ~ 2 ~

4 CZĘŚĆ I Charakterystyka bezrobocia w województwie zachodniopomorskim Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w Polsce Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w grudniu 213 roku wynosiła 1,1% tj. o,3 pkt proc. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W grupie wybranych krajów największym bezrobociem na koniec roku charakteryzowała się Grecja 27,8%, o 1,7 pkt proc. więcej niż w na koniec 212 roku. Wykres 1. Zharmonizowana stopa bezrobocia w wybranych krajach w grudniu 212 i 213 roku (dane na dzień roku) Grecja* Hiszpania Chorwacja Cypr Portugalia Słowacja Bułgaria Włochy Irlandia EA18 Litwa Łotwa* Francja EU28 Słowenia Polska Estonia** Węgry** Belgia Finlandia Szwecja Wielka Brytania* Rumunia Holandia Dania Malta Czechy Luksemburg Niemcy Austria Norwegia** 26,1 27,8 26,3 25,8 17,7 18,6 13,9 18,5 17,3 15,4 14,4 13,8 12,6 13,1 11,5 12,7 14, 12,1 11,9 12, 14, 11,6 13, 11,4 1,7 1,8 1,8 1,7 9,7 1,1 1,4 1,1 9,7 9,3 11, 9,3 8,1 8,4 7,9 8,4 8, 8, 7,7 7,2 6,7 7,1 5,8 7, 7,3 6,9 6,4 6,7 7,2 6,7 5,4 6,2 5,4 5,1 4,7 4,9 3,6 3,6 * październik r. ** listopad r. grudzień 212 grudzień 213 Źródło: EUROSTAT 1 Wg metodologii Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia jest wynikiem przyjętej przez EUROSTAT ujednoliconej metody wyznaczania tego wskaźnika dla każdego z krajów członkowskich. Dane obliczane są przez EUROSTAT w oparciu o kwartalne wyniki badania siły roboczej(badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności BAEL/ Labour Force Survey LFS) oraz miesięczne dane z bezrobocia rejestrowanego. Zharmonizowana stopa bezrobocia obliczana jest, jako procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (tj. sumy pracujących i bezrobotnych). Dane te są wyrównywane sezonowo. (Źródło: Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń.) ~ 3 ~

5 W 213 roku w porównaniu z ubiegłym, notowano wzrost bezrobocia rejestrowanego w Polsce. Na koniec grudnia 213 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy na obszarze kraju znajdowało się łącznie 2 157,9 tys. osób bezrobotnych wobec 2 136,9 tys. w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 1, pkt proc. W województwie mazowieckim liczba bezrobotnych w badanym okresie wykazywała się najwyższą tendencją wzrostową o osób. Zarówno pod koniec 212 roku jak i 213 zarejestrowani stanowili 13,4% ludności aktywnej zawodowo 2. W zbiorowości bezrobotnych większość stanowiły kobiety tj. 51,% (51,4% w roku ubiegłym). Prawo do zasiłku posiadało 13,8% zarejestrowanych wobec 16,3% na koniec 212 roku. Ze zbioru województw największym odsetkiem osób bezrobotnych w ogólnej liczbie aktywnych zawodowo charakteryzowało się niezmiennie warmińsko-mazurskie 21,7%, a na kolejnym miejscu uplasowało się kujawskopomorskie 18,1%. Najmniejsze bezrobocie notowano w Wielkopolsce 9,6%. Zachodniopomorskie 18,2% Lubuskie 15,9% Wykres 2. Stopa bezrobocia w województwach w grudniu 212 i 213 roku POLSKA ( 13,4% ) Stopa bezrobocia w województwach stan na koniec grudnia 212 roku Pomorskie 13,4% Wielkopolskie 9,8% Kujawsko-pomorskie 18,1% Warmińsko-mazurskie 21,3% Mazowieckie 1,7% Podlaskie 14,7% (stopa bezrobocia po korekcie z dnia r.) Zachodniopomorskie 18,% Lubuskie 15,7% POLSKA ( 13,4% ) Pomorskie 13,3% Wielkopolskie 9,6% Kujawsko-pomorskie 18,1% Warmińsko-mazurskie 21,7% Mazowieckie 11,% Podlaskie 15,1% Stopa bezrobocia w województwach stan na koniec grudnia 213 roku Łódzkie 14,% Dolnośląskie 13,5% Świętokrzyskie Opolskie Śląskie 16,% 14,4% 11,1% Lubelskie 14,2% Stopa bezrobocia (%) Od 19,1 do 21,3 ( 1 ) Od 16,8 do 19,1 ( 2 ) Łódzkie 14,1% Dolnośląskie 13,2% Świętokrzyskie Opolskie Śląskie 16,5% 14,3% 11,2% Lubelskie 14,4% Stopa bezrobocia (%) Od 19,2 do 21,7 ( 1 ) Od 16,8 do 19,2 ( 2 ) Małopolskie 11,4% Podkarpackie 16,4% Od 14,5 do 16,8 ( 4 ) Od 12,2 do 14,5 ( 5 ) Małopolskie 11,6% Podkarpackie 16,4% Od 14,4 do 16,8 ( 5 ) Od 12, do 14,4 ( 4 ) Od 9,8 do 12,2 ( 4 ) Od 9,6 do 12, ( 4 ) *Stopa bezrobocia jest to odsetek osób bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo. *Stopa bezrobocia jest to odsetek osób bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Badań i Analiz Liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Na koniec 213 roku w ewidencji urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego pozostawały osoby bezrobotne wobec osób w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza spadek o 1,3 pkt proc. Najniższa liczba bezrobotnych w analizowanym roku wypada w miesiącu sierpniu, czyli od początku analizowanego roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 15,7 pkt proc., co jest stałą tendencją obserwowaną na rynku pracy. Spadek bezrobocia w pierwszej połowie roku wynika z większej podaży ofert pracy m.in. w budownictwie, rolnictwie, turystyce.. 2 Wg metodologii GUS stopa bezrobocia jest to procentowy udział bezrobotnych (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności aktywnej zawodowo (ogółem lub danej grupy). (Źródło: Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń.) ~ 4 ~

6 Wykres 3. Liczba bezrobotnych z podziałem na płeć w województwie zachodniopomorskim w latach I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI kobiety mężczyźni razem Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS 1. Na koniec badanego okresu w strukturze zarejestrowanych według płci większość stanowiły kobiety 52,1%. Dla porównania na koniec 212 roku udział kobiet kształtował się na poziomie 52,3%, wykazuje, więc tendencję zniżkową. W końcu 213 roku prawo do zasiłku posiadało osób, ponad połowę stanowiły kobiety (8 695). Osoby pobierające zasiłek stanowiły 15,5% bezrobotnych, w analogicznym okresie poprzedniego roku udział ten wynosił 18,4%. Zdecydowana większość zarejestrowanych na koniec badanego okresu to osoby już posiadające doświadczenie zawodowe tj. 83,2% ( osób). W grupie tej znajdowały się m.in. osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, które stanowiły 4,8% tj. o 1,2 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Pozostała blisko 19 tys. grupa osób bezrobotnych dotychczas nie pracowała. Z analizy danych dotyczących miejsca zamieszkania osób bezrobotnych wynika, że na koniec badanego okresu znaczną część stanowiły osoby zamieszkujące miasta 59,%. Udział zarejestrowanych z terenów wiejskich kształtował się na poziomie 41,% wobec 4,7% w roku ubiegłym. Grupa bezrobotnych, którzy zostali zarejestrowani w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki składała się z osób, stanowiących 4,1% zarejestrowanych. W porównaniu z rokiem poprzednim osób bezrobotnych, które niedawno zakończyły edukację było o 344 mniej. ~ 5 ~

7 Wykres 4. Stopa bezrobocia w powiatach województwa zachodniopomorskiego w grudniu 212 i 213 roku WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Gryfiński 22,2% ( 18,2% ) Kamieński Miasto Świnoujście 25,5% 1,% Policki 14,9% Miasto Szczecin 11,% Goleniowski 15,9% Pyrzycki 28,5% Myśliborski 18,9% Gryficki 25,4% Stargardzki 2,% Miasto Koszalin Kołobrzeski 12,4% Koszaliński 11,9% 28,1% Białogardzki 28,9% Łobeski 29,8% Choszczeński 28,5% Świdwiński 26,7% Drawski 24,9% Wałecki 2,6% Sławieński 27,2% Szczecinecki 27,6% Stopa bezrobocia w powiatach stan na koniec grudnia 212 roku (stopa bezrobocia po korekcie z dnia r.) Stopa bezrobocia (%) Od 25,4 do 29,8 ( 9 ) Od 21,6 do 25,4 ( 3 ) Od 17,8 do 21,6 ( 3 ) Od 14, do 17,8 ( 2 ) Od 1, do 14, ( 4 ) WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Kamieński Miasto Świnoujście 25,1% 1,6% Policki 14,4% Miasto Szczecin 1,6% Gryfiński 22,3% ( 18,% ) 25,4% Stopa bezrobocia w powiatach stan na koniec grudnia 213 roku Goleniowski 13,6% Pyrzycki 28,% Myśliborski 19,% Gryficki 26,1% Stargardzki 19,6% Miasto Koszalin Kołobrzeski 12,2% Koszaliński 13,% 28,7% Białogardzki 29,6% Łobeski 28,7% Choszczeński 28,7% Świdwiński 27,1% Drawski 25,4% Wałecki 19,5% Sławieński Szczecinecki 27,4% Stopa bezrobocia (%) Od 25,8 do 29,6 ( 8 ) Od 22, do 25,8 ( 4 ) Od 18,2 do 22, ( 3 ) Od 14,4 do 18,2 ( 1 ) Od 1,6 do 14,4 ( 5 ) *Stopa bezrobocia jest to odsetek osób bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Badań i Analiz *Stopa bezrobocia jest to odsetek osób bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Badań i Analiz W 213 roku spadek stopy bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w porównaniu z grudniem 212 wynosił,2 pkt proc. Największy notowano w powiecie goleniowskim (o 2,3). Znaczny wzrost zaobserwowano w powiatach: kołobrzeskim (o 1,1), białogardzkim (o,7), gryfickim (o,7), Miasto Świnoujście (o,6). Największą wartością bezrobocia na koniec 213 roku charakteryzowały się powiaty: białogardzki (29,6%), choszczeński (28,7%), koszaliński (28,7%), łobeski (28,7%), pyrzycki (28,%). Rejestracje i wyrejestrowania Ocena płynności bezrobocia, tj. porównanie napływu do bezrobocia (nowo zarejestrowani) i odpływu z bezrobocia (wyrejestrowani), jest jednym z istotnych elementów diagnozy rynku pracy. Napływ do bezrobocia przedstawia liczbę bezrobotnych, którzy w danym okresie sprawozdawczym (np. miesiącu, roku) zostali zarejestrowani w urzędach pracy. Natomiast odpływ z bezrobocia obejmuje liczbę osób, które w danym okresie sprawozdawczym zostały z różnych powodów wyłączone z ewidencji bezrobotnych (np. z powodu podjęcia pracy, nauki, dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego, nabycia praw emerytalnych i innych przyczyn). Gdy w pewnym okresie czasu napływ osób do bezrobocia przewyższa odpływ, wówczas mamy do czynienia z przyrostem bezrobocia, gdy sytuacja jest odwrotna - ze zmniejszaniem się bezrobocia. ~ 6 ~

8 z tego z tego Wykres 5. Bilans bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w latach Rejestracje Wyłączenia z ewidencji w tym z powodu podjęcia pracy Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS 1. Z analizy danych zawartych w tabeli 1 i 2, dotyczących bilansu osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim wynika, że w ciągu 213 roku w urzędach pracy zarejestrowano ponad 152 tys. osób poszukujących zatrudnienia, z kolei wyłączono z ewidencji w tym czasie niemal 154 tys. osób. W grupie zarejestrowanych 83,5% stanowiły osoby powracające do rejestracji po raz kolejny. W pozostałej grupie znajdowały się osoby rejestrujące się po raz pierwszy. Wśród osób, które już wcześniej korzystały z usług urzędów pracy występowały osoby po zakończonym programie stażu (9,8 tys. osób), po szkoleniu (4,9 tys.), pracach społecznie użytecznych (4,1 tys.), robotach publicznych (2,8 tys.). Tabela 1. Rejestracje osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w 212 i 213 r. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym po raz pierwszy Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety po raz kolejny po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS 1. ~ 7 ~

9 z tego z przyczyn z tego z tego Tabela 2. Wyłączenia z osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w 212 i 213 r. Wyszczególnienie Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej subsydiowanej prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej podjęcia pracy w ramach refundacji inne rozpoczęcia szkolenia rozpoczęcia stażu rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjecia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki ukończenia 6/65 lat nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS 1. W strukturze osób wyłączonych z ewidencji według powodu wyrejestrowania największą grupę stanowiły osoby, które podjęły zatrudnienie tj. 72,1 tys. osób wobec 64,6 tys. w analogicznym okresie roku ubiegłego. W dalszej kolejności wyłączenia wynikały z niepotwierdzenia przez osobę bezrobotną gotowości do podjęcia pracy 3 42,2 tys. osób wobec 44,4 tys. w zeszłym roku. W przypadku wyłączeń z powodu podjęcia pracy dominujący udział miało zatrudnienie niesubsydiowane, które otrzymało w analizowanym roku 62,6 tys. osób bezrobotnych, w tym pracę sezonową podjęło ponad 7 tys. osób. Pracę subsydiowaną przy wykorzystaniu m. in. środków Funduszu Pracy, EFS, PFRON rozpoczęło ponad 9,5 tys. osób. Najwięcej bezrobotnych otrzymało pracę w ramach robót publicznych tj. 3,2 tys. osób. W ramach aktywizacji zawodowej w ubiegłym roku, program stażu i prace społecznie użyteczne rozpoczęło odpowiednio 9,8 i 4,3 tys. osób, na szkolenia skierowano ponad 5 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zaobserwowano znacznie większą liczbę osób skierowanych do prac subsydiowanych, o ponad 1 tys., jak również więcej osób skorzystało z pozostałych form aktywizacji zawodowej. Program stażu będący najpopularniejszą formą aktywizacji rozpoczęło o niemal 2 tys. osób więcej niż miało to miejsce przed rokiem. Wyraźna tendencja wzrostowa w liczbie osób korzystających z powyższych usług spowodowana jest zaangażowaniem większych niż 3 Zgodnie z objaśnieniami do formularza MPiPS-1 są to osoby, które zostały pozbawione statusu bezrobotnego z powodu: braku gotowości do podjęcia pracy zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 4 i pkt 4a ustawy z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; osoby, które wyjechały za granicę na okres, co najmniej 1 dni; osoby, które przez okres, co najmniej 1 dni pozostają w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia; nadterminowej, zasadniczej służby wojskowej, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych oraz okresowej służby wojskowej (zawodowej). ~ 8 ~

10 Białogardzki Choszczeński Drawski Goleniowski Gryficki Gryfiński Kamieński Kołobrzeski Miasto Koszalin Koszaliński Łobeski Myśliborski Policki Pyrzycki Sławieński Stargardzki Szczecinecki Świdwiński Miasto Świnoujście Wałecki Miasto Szczecin rok wcześniej środków finansowych przeznaczonych na walkę z bezrobociem, którymi dysponują urzędy pracy. Wykres 6. Bilans bezrobotnych w podziale na powiaty w 213 roku 3 rejestracje wyrejestrowania podjęcia pracy Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS 1. W 213 roku w województwie zachodniopomorskim różnica pomiędzy wyrejestrowaniami a rejestracjami wyniosła osób bezrobotnych. W badanym okresie dla 1 powiatów różnica ta była dodatnia, zdecydowanie największa dla powiatu goleniowskiego 85 osób oraz Miasta Szczecin 665 osób. Natomiast w powiecie kołobrzeskim wyraźnie większa liczba bezrobotnych zarejestrowała się niż wyrejestrowała z urzędu pracy (365 osób). W pięciu powiatach białogardzkim (51,8%), gryfickim (55,4%), koszalińskim (5,3%), sławieńskim (53,6%) oraz szczecineckim (51,5%) ponad połowa wyrejestrowań dotyczyła podjęć pracy. Średnio dla województwa współczynnik ten wynosi 47,%. Najmniejszy procent wyrejestrowań z powodu podjęcia pracy odnotowano w powiecie myśliborskim 39,3%. W 213 roku liczba rejestracji osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim wzrosła o niemal 3 tys. osób w porównaniu do roku ubiegłego. Największy wzrost odnotowano w powiecie szczecineckim o 615 osób, spadek w Mieście Szczecin o 512 osób. ~ 9 ~

11 Białogardzki Choszczeński Drawski Goleniowski Gryficki Gryfiński Kamieński Kołobrzeski Miasto Koszalin Koszaliński Łobeski Myśliborski Policki Pyrzycki Sławieński Stargardzki Szczecinecki Świdwiński Miasto Świnoujście Wałecki Miasto Szczecin Białogardzki Choszczeński Drawski Goleniowski Gryficki Gryfiński Kamieński Kołobrzeski Miasto Koszalin Koszaliński Łobeski Myśliborski Policki Pyrzycki Sławieński Stargardzki Szczecinecki Świdwiński Miasto Świnoujście Wałecki Miasto Szczecin Wykres 7. Rejestracje bezrobotnych w powiatach w 212 i 213 roku Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS 1. Wykres 8. Wyrejestrowania bezrobotnych w powiatach w 212 i 213 roku Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS 1. W 213 roku zauważyć można wyraźny wzrost liczby wyrejestrowań z urzędów pracy w porównaniu do roku ubiegłego. Ogółem w województwie wzrost ten wyniósł ponad 7,5 tys. osób. Najwyższy, ponad dwutysięczny, zaobserwowano w Mieście Szczecin. Najniższy, mniej niż 1 osób widoczny jest w powiecie gryfińskim i polickim. ~ 1 ~

12 Wykres 9. Udział pracy subsydiowanej i niesubsydiowanej w ogólnej liczbie podjęć pracy w latach % 9% 8% 19,2 2,5 23,9 1,8 12,9 13,3 7% 6% 5% 4% 3% 8,8 79,5 76,1 89,2 87,1 86,7 2% 1% % niesubsydiowanej subsydiowanej Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS 1. Wykres 1. Struktura podjęć pracy subsydiowanej w województwie zachodniopomorskim w 213 roku prace interwencyjne 14,8% 1,3% roboty publiczne 86,7% 13,3% 25,9% 21,5% 36,5% podjęcie działalności gospodarczej podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego praca subsydiowana praca niesubsydiowana inne Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS 1. Do aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 213 roku zaliczano: prace interwencyjne, roboty publiczne, podjęcie działalności gospodarczej, podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego, rozpoczęcie szkolenia, rozpoczęcie stażu, rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych, rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej, rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego i inne. ~ 11 ~

13 Wykres 11. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w województwie zachodniopomorskim w 212 i 213 roku rozpoczęcia stażu rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej rozpoczęcia szkolenia robót publicznych prac interwencyjnych podjęcia działalności gospodarczej podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego inne rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS 1. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według wieku, wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy Z analizy struktury osób bezrobotnych z województwa zachodniopomorskiego według wieku na koniec 213 roku wynika, że najliczniejszą grupę stanowiły osoby od 25 do 34 roku życia 26,9%, a następnie od 35 do 44 roku życia 2,1%. Niemal, co piąty bezrobotny to osoba do 25 roku życia oraz w wieku lata. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w czterech grupach wiekowych zaobserwowano spadek liczby bezrobotnych, od 8,2% w grupie lata do 3,4% w grupie lata. Największy spadek udziału procentowego w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowano dla grupy o 1,2 pkt proc., z kolei przyrost w grupie 6 64 lat, o,9 pkt proc. W przypadku zbiorowości kobiet na koniec badanego okresu, co trzecia zarejestrowana mieściła się w przedziale wiekowym lata. W badanej grupie w porównaniu z rokiem ubiegłym w dwóch kategoriach zaobserwowano spadek udziału bezrobotnych kobiet od 1,2 pkt proc. w grupie lata do 1,1 pkt proc. w grupie lata. Natomiast najwyższy przyrost w grupie lat o 1,7 pkt proc. ~ 12 ~

14 Analiza danych dotyczących wykształcenia bezrobotnych na koniec przedstawianego roku wskazuje, że w dalszym ciągu w większości zakończyli oni naukę na najniższych poziomach edukacji. Co trzeci bezrobotny posiadał wykształcenie gimnazjalne bądź niższe, a blisko co czwarty dokumentował zasadnicze zawodowe. Łącznie bezrobotni z dwu wspomnianych grup stanowili ponad 6% oczekujących na zatrudnienie. Dyplom uczelni wyższej przedstawiło w urzędzie pracy 9,5% bezrobotnych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku dynamikę wzrostu liczby bezrobotnych zaobserwowano w trzech kategoriach wykształcenia. Maksymalny wzrost udziału procentowego w ogólnej liczbie bezrobotnych zaobserwowano dla grupy z wykształceniem średnim ogólnokształcącym o,2 pkt proc.. Tabela 3. Bezrobotni według wieku, wykształcenia, stażu pracy, czasu pozostawania bez pracy w województwie zachodniopomorskim na koniec 212 i 213 roku Wyszczególnienie Bezrobotni ogółem udział % do ,3 1,2 -, ,1 19,5-1,6 Czas pozostawania ,9 16,9, bez pracy w miesiącach ,9 18,2, ,7 17,6 -,1 pow ,1 17,7 1, ,9 15,7-1, ,8 26,9 -,9 Wiek ,7 2,1, ,2 19,8 -, ,9 13,2 1, lata ,5 4,4,9 wyższe ,4 9,5,1 policealne i średnie ,5 18,6,1 zawodowe Wykształcenie średnie ogólnokształcące ,4 1,7,2 zasadnicze zawodowe ,6 27,4 -,2 gimnazjalne i poniżej , 33,8 -,2 do 1 roku ,2 18,1 1, ,2 21,6 -, ,6 13,9,3 Staż pracy ogółem ,5 14,7, ,2 11,3,1 3 lat i więcej ,6 3,7, bez stażu ,7 16,8 -,9 Ogółem , 1,, Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie Załącznika 1 do sprawozdania MPiPS 1 Z analizy stażu pracy bezrobotnych na koniec badanego roku wynika, że co piąty z nich dokumentował doświadczenie zawodowe od 1 roku do 5 lat. Kolejną liczną grupę bezrobotnych stanowiły osoby bez stażu pracy, którego nie posiadało 18,8% ~ 13 ~

15 zarejestrowanych. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego największy przyrost w liczbie bezrobotnych notowano w grupie osób z najkrótszym stażem do roku - o 1 pkt proc. Tabela 4. Bezrobotne kobiety według wieku, wykształcenia, stażu pracy, czasu pozostawania bez pracy w województwie zachodniopomorskim na koniec 212 i 213 roku Wyszczególnienie Bezrobotne kobiety udział % do ,3 8,7, ,1 18,7-1,3 Czas pozostawania , 17,,1 bez pracy w miesiącach ,3 17,2 -, ,8 18, -,8 pow ,5 2,3 1, ,6 16,4-1, ,9 3,8-1,1 Wiek ,2 21,8, ,4 19,4, ,8 11,6 1, lata,,, wyższe ,3 12,3, policealne i średnie ,7 21,7, zawodowe Wykształcenie średnie ogólnokształcące ,5 13,8,3 zasadnicze zawodowe ,1 21,8 -,2 gimnazjalne i poniżej ,5 3,5, do 1 roku ,7 19,7 1, ,3 22,5 -, , 14,4,4 Staż pracy ogółem , 14,, ,3 8,5,2 3 lat i więcej , 2,1,1 bez stażu ,7 18,8-1, Ogółem , 1,, Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie Załącznika 1 do sprawozdania MPiPS Najwięcej osób zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec 213 roku pozostawało poza zatrudnieniem powyżej 24 miesięcy 2,3%, a następnie od 1 do 3 miesięcy 18,7%. W stosunku do roku ubiegłego zaobserwowano wzrost w liczbie bezrobotnych charakteryzujących się długookresowym bezrobociem, osób pozostających po za zatrudnieniem powyżej 24 miesięcy przybyło o ponad 1,5 tysiąca (8,7%). Nieznacznie, bo zaledwie o,2%, wzrosła liczba osób mieszczących się w kategorii od 6 do 12 miesięcy. Najwyższą tendencję spadkową odnotowano natomiast w przypadku liczby bezrobotnych w kategorii od 3 do 6 miesięcy, o ponad 2 tysiące (8,8%). O 1,8% zmniejszyła się grupa zarejestrowanych będących poza rynkiem pracy od 12 do 24 miesięcy, a 1,6% spadku notowano wśród bezrobotnych od 3 do 6 miesięcy. ~ 14 ~

16 Czas pozostawania bez pracy w Wykres 12. Struktura bezrobotnych według wieku, wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy z uwzględnieniem płci w województwie zachodniopomorskim na koniec 213 r. miesiącach Wiek Wykształcenie Staż pracy ogółem bez stażu 3 lat i więcej do 1 roku gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące policealne i średnie zawodowe wyższe 6-64 lata pow do 1, 2,1 3,7 4,4 8,5 11,3 1,7 18,8 16,8 14, 14,7 14,4 13,9 22,5 21,6 19,7 18,1 21,8 13,8 21,7 18,6 12,3 9,5 11,6 13,2 19,4 19,8 21,8 2,1 16,4 15,7 2,3 17,7 18, 17,6 17,2 18,2 17, 16,9 18,7 19,5 8,7 1,2 27,4 26,9 3,5 3,8 33,8 kobiety ogółem, 5, 1, 15, 2, 25, 3, 35, 4, % Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie Załącznika 1 do sprawozdania MPiPS 1. Oferty pracy w województwie zachodniopomorskim Według informacji ze sporządzanych, co miesiąc sprawozdań MPiPS-1 wynika, że od stycznia do grudnia 213 roku w urzędach pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego zarejestrowano w sumie blisko 47 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Wykres 13. Liczba ofert zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim w latach I półrocze II półrocze Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS 1. ~ 15 ~

17 z ogółem w tym Tabela 5. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zarejestrowane w urzędach pracy w województwie zachodniopomorskim w 213 roku Wyszczególnienie Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienienie lub inna praca zarobkowa Oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w 213 roku z ogółem oferty pracy ogółem z sektora subsydiowanej sezonowej publicznego miejsce aktywizacji zawodowej staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS 1. Tabela 6. Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 212 i 213 r. Powiaty Liczba zgłoszonych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej Dynamika 212 rok = r. 213 r. Białogardzki ,1 Choszczeński , Drawski , Goleniowski ,9 Gryficki , Gryfiński , Kamieński ,7 Kołobrzeski ,4 Miasto Koszalin ,3 Koszaliński ,5 Łobeski ,6 Myśliborski ,4 Policki ,5 Pyrzycki ,7 Sławieński ,9 Stargardzki ,6 Szczecinecki ,9 Świdwiński ,8 Miasto Świnoujście , Wałecki ,1 Miasto Szczecin , Zachodniopomorskie ,2 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS 1. Oferty dotyczące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej stanowiły 72,2%, z kolei pozostałe dotyczyły miejsc aktywizacji zawodowej, wśród których znajdowało się m.in. 3,6 tys. ofert prac społecznie użytecznych oraz 9,4 tys. ofert stażowych. W analizowanym roku zgłoszono etatów dla osób niepełnosprawnych i niewiele, bo tylko 17 dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Ponad 19 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dotyczyło subsydiowanych ofert zatrudnienia, 12,7 tys. wakatów pochodziło z sektora publicznego, a 17,1 tys. dotyczyło pracy sezonowej. ~ 16 ~

18 Z porównania danych z 212 i 213 roku wynika, że podaż wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w analizowanym okresie była wyraźnie większa tj. o 21,2%. Patrząc na sytuację na powiatowych rynkach pracy dynamikę spadku liczby zarejestrowanych etatów notowano tylko w pięciu powiatach tj. polickim, o 17,5%, wałeckim, o 1,9%, pyrzyckim, o 9,3%, drawskim, o 3,%, koszalińskim,,5%. W pozostałych zaobserwowano widoczny wzrost, maksymalny w Mieście Szczecin, o 75,% więcej ofert zatrudnienia. CZĘŚĆ II Poradnictwo zawodowe Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 24 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Art. 38. poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych, w szczególności na: udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych, kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy, udzielaniu informacji i doradztwie pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Usługi informacji i poradnictwa zawodowego oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w województwie zachodniopomorskim realizowane są przez publiczne służby zatrudnienia w 2 powiatowych urzędach pracy oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie. Adresatami usług informacji i poradnictwa zawodowego są mieszkańcy województwa, a w szczególności osoby bezrobotne i poszukujące pracy, pracujące, młodzież ~ 17 ~

19 przygotowująca się do wejścia na rynek pracy, studenci, osoby niepełnosprawne. Usługi te realizowane są zgodnie z zasadami: dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców, dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego, równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenia etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową, swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia, bezpłatności usług poradnictwa zawodowego, poufności i ochrony danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z usług poradnictwa zawodowego. Poniższe dane dotyczące poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej ujmują liczbę korzystających z wyżej wymienionych usług z wyjątkiem młodzieży uczącej się. Poradnictwo indywidualne Indywidualne poradnictwo jest złożonym procesem, podczas którego doradca zawodowy w sposób świadomy i celowy wykorzystuje procedury i techniki rozmowy doradczej, motywując klienta do swobodnego wypowiadania się i aktywnego współdziałania w rozwiązywaniu jego problemów. Podstawową metodą pracy doradców zawodowych z indywidualnymi klientami jest rozmowa doradcza, przebiegająca zgodnie ze ściśle określonymi fazami i etapami oraz z wykorzystaniem specyficznych technik. Ogólnie można stwierdzić, że w ramach prowadzonej rozmowy doradczej następuje nawiązanie kontaktu, omówienie sytuacji klienta, sondowanie przebiegu kariery szkolnej, zawodowej, zainteresowań i oczekiwań związanych z zawodem, a także zebranie informacji o warunkach zdrowotnych. Doradca zawodowy i klient wspólnie planują dalsze kroki postępowania i dokonują ustaleń, jakie działania klient powinien zrealizować po zakończeniu porady, czyli wspólnie dla niego przygotowują indywidualny plan działania. ~ 18 ~

20 Wykres 14. Liczba osób, które skorzystały z rozmowy wstępnej w latach kobiety mężczyźni razem W 213 roku z rozmowy wstępnej skorzystało niemal 12,5 tysięcy osób, 5,2% w tej grupie stanowiły kobiety. W porównaniu z rokiem ubiegłym zainteresowanie omawianą formą spadło o 18,9 pkt proc. Bezrobotni stanowili 94,4% korzystających z rozmowy wstępnej, w pozostałych 5,6% zawierali się poszukujący pracy oraz osoby mieszczący się w kategorii inni. Wykres 15. Liczba osób, które skorzystały z rozmowy wstępnej w latach wybrane kategorie bezrobotni poszukujący pracy inni W 213 roku liczba osób, które skorzystały z porady w formie indywidualnej wyniosła osób. W porównaniu do 212 roku liczba osób objętych poradą indywidualną wzrosła o osób. Procentowy udział kobiet w ogólnej liczbie osób korzystających z porady ~ 19 ~

21 indywidualnej waha się od 52% w 21 roku do 59,6% na początku okresu przedstawionego na wykresie 16. W 213 roku udział ten wyniósł 53,5%. Wykres 16. Liczba osób, które skorzystały z porady indywidualnej w latach kobiety meżczyźni ogółem Liczba wizyt w ramach porady indywidualnej w 213 roku wyniosła W porównaniu do początku analizowanego okresu zaobserwowano wzrost zainteresowania tą formą wsparcia, o W roku 21 zorganizowano najmniejszą liczbę wizyt w ramach porady indywidualnej, Wykres 17. Liczba wizyt w ramach porady przeprowadzonej w formie indywidualnej Z porady indywidualnej w 213 roku skorzystało osób bezrobotnych, stanowili 97,8% z ogólnej liczby osób korzystających z tej formy pomocy. W porównaniu do 212 roku liczba korzystających z porady w PUP lub CIiPKZ wzrosła o osób. Osoby poszukujące ~ 2 ~

22 pracy które skorzystały z usługi stanowiły w 213 roku zaledwie,6%, w badanym okresie najwyższy procentowy udział powyższej kategorii wystąpił w 21 roku, wyniósł 1,1%. Kategorii inni obejmuje wszystkie te osoby, których nie można ująć w poprzednich kategoriach, w szczególności zaś osoby zgłoszone z przyczyn dotyczących zakładu pracy, ale bez młodzieży uczącej się. Osoby te stanowiły w 213 roku zaledwie 1,6 % z ogólnej liczby osób korzystających z porady indywidualnej, w 211 natomiast ich udział wynosił 6,3%. Wykres 18. Liczba osób, które skorzystały z porady indywidualnej wybrane kategorie Udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych korzystających z poradnictwa indywidualnego w latach utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie pomiędzy 5 a 6% z tendencją do spadku (w porównaniu do 212 w 213 roku udział zmalał o 2,3 pkt proc.). Spośród osób bezrobotnych korzystających z porady indywidualnej możemy wyróżnić następujące kategorie: bezrobotni do 25 roku życia, bezrobotni powyżej 5 roku życia, bezrobotni do 6 miesięcy, bezrobotni od 6 do 12 miesięcy, bezrobotni powyżej 12 miesięcy, zamieszkali na wsi, niepełnosprawni, cudzoziemcy bezrobotni poszukujący inni pracy ~ 21 ~

23 Wykres 19. Liczba bezrobotnych korzystających z porady indywidualnej w latach Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni powyżej 5 roku życia Bezrobotni do 6 miesięcy Bezrobotni od 6 do 12 miesięcy Bezrobotni powyżej 12 miesięcy Zamieszkali na wsi Niepełnosprawni Cudzoziemcy Tabela 7. Udział poszczególnych kategorii bezrobotnych w ogólnej liczbie korzystających z porady indywidualnej Wyszczególnienie Bezrobotni Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni powyżej 5 roku życia Bezrobotni do 6 miesięcy Bezrobotni od 6 do 12 miesięcy Bezrobotni powyżej 12 miesięcy Zamieszkali na wsi Niepełnosprawni Cudzoziemcy Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni powyżej 5 roku życia Bezrobotni do 6 miesięcy Bezrobotni od 6 do 12 miesięcy Bezrobotni powyżej 12 miesięcy Zamieszkali na wsi Niepełnosprawni Cudzoziemcy ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety Udział % poszczególnych kategorii w ogółem 28, 28,2 21,1 21,5 22,3 22, 23,4 23,4 2,4 2,1 23,2 24,4 19,3 16,7 23,6 19,6 23,4 19,5 24,9 19,3 27,8 2,1 27,4 21,5 58,9 54,2 44,7 39,2 38,4 34,5 36,6 32,8 34,1 29,8 42,8 39,1 12,9 13,2 21,4 2,6 23,4 21,3 22,4 23,2 22,5 22,1 22,1 2,9 28,1 32,6 33,9 4,2 38,1 44,2 41, 44, 43,4 48,1 35,2 39,9 41,1 41,9 39,7 41, 4,3 41,6 43,3 44,1 45,9 46,2 47, 48,8 3,6 3,5 5,6 5,5 6, 6,2 5,3 5, 6,4 5,8 6,1 5,5,,1,1,,1,1,1,2,1,1,1,1 Porównując dane z 213 roku z rokiem poprzednim można zaobserwować wyraźny wzrost w liczbie bezrobotnych korzystających z usług poradnictwa indywidualnego w niemal każdej z wymienionych kategorii. Największy w grupie bezrobotnych do 6 miesięcy, ~ 22 ~

24 o osób. Grupa bezrobotnych zamieszkałych na wsi zdecydowanie najczęściej korzystała z usług poradnictwa indywidualnego, w 213 roku stanowili 47% z ogólnej liczby bezrobotnych. Osoby będące w rejestrze do 6 miesięcy stanowiły 42,8% z ogółu. Struktura bezrobotnych według wieku, korzystających z poradnictwa indywidualnego przedstawia się następująco: do 25 lat 23,2%, od 25 do 5 49,4%, powyżej 5 roku życia 27,4%. Poradnictwo grupowe Bardzo często stosowaną przez doradców zawodowych formą pomocy w rozwiązywaniu specyficznych problemów zawodowych jest grupowe poradnictwo zawodowe. Jest to skuteczny sposób pracy z ludźmi, którzy pracując w grupie i będąc jej członkiem, w atmosferze akceptacji i otwartości, mają możliwość zbadania i zdefiniowania własnego problemu zawodowego, dokonania adekwatnej oceny siebie oraz rozwijania umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania kariery zawodowej. W ramach poradnictwa grupowego doradcy zawodowi przeprowadzają zajęcia warsztatowe z zakresu poznania samego siebie, podejmowania decyzji zawodowych i planowania rozwoju zawodowego oraz z kształtowania umiejętności pozazawodowych, autoprezentacji, technik poszukiwania pracy. W analizowanym okresie największą liczbę grup zorganizowano w 28 roku, 515. W następnych latach ich liczba wyraźnie obniżyła się osiągając minimum w 211 roku, 47 grup. Na koniec przedstawionego na wykresie 54 okresu liczba grup wyniosła 437, o 19 więcej niż w roku 212. Wykres 2. Liczba grup w latach W omawianym okresie (lata ) zdecydowanie największa liczba osób skorzystała z porady grupowej w 21 roku, osoby. Najmniej osób korzystających z opisywanej formy wsparcia odnotowano w 211 roku, osób. Zarówno, w 29 jaki i w 213 roku na jedną grupę średnio przypada nieco powyżej 9 osób. ~ 23 ~

25 Wykres 21. Liczba osób korzystających z porady grupowej w latach kobiety mężczyźni ogółem 3 6 W przypadku poradnictwa grupowego podobnie jak indywidualnego największą grupą zainteresowaną tą formą pomocy są osoby bezrobotne, w 28 roku stanowili ponad 85,% podczas, gdy w 213 roku ich udział spadł o 3,1 pkt proc. osiągając wartość 82,8%. Poszukujący pracy zarówno w 28 jak i w 29 roku stanowili niewielki procent osób uczestniczących w grupowym poradnictwie zawodowym, ich udział w żadnym z podanych lat nie przekraczał 1,%. Podczas, gdy w kolejnym roku wzrósł do 11,3%, a w 211 mimo spadku nadal utrzymał się na wysokim poziomie 7%. W 212 roku zaledwie 18 poszukujących pracy skorzystało z porady grupowej, stanowili zaledwie,5%. W analizowanym roku ich liczba wzrosła do 179 osób, co stanowi 12,7% z ogólnej liczby korzystających z porady grupowej. Wykres 22. Liczba osób, które skorzystały z porady grupowej wybrane kategorie bezrobotni poszukujący pracy inni ~ 24 ~

26 Tabela 8. Udział poszczególnych kategorii bezrobotnych w ogólnej liczbie korzystających z porady grupowej Wyszczególnienie Bezrobotni Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni powyżej 5 roku życia ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety Bezrobotni do 6 miesięcy Bezrobotni od 6 do 12 miesięcy Bezrobotni powyżej 12 miesięcy Zamieszkali na wsi Niepełnosprawni Cudzoziemcy Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni powyżej 5 roku życia Bezrobotni do 6 miesięcy Udział % poszczególnych kategorii w ogółem 39,7 37,5 25,2 24,9 31,6 3,9 32,6 33,7 32,1 29,9 36,4 33,8 11,3 11,5 2,8 18,1 17,7 15,5 18,1 14,9 14,7 13,4 22,1 17,4 59,2 57,1 41,8 41,5 42, 41,8 37,7 37,4 37, 34,2 45, 4,7 Informacja zawodowa Doradcy zawodowi urzędów pracy świadczą również usługi w zakresie udostępniania szeroko rozumianej informacji zawodowej, która wspomaga proces podejmowania decyzji zawodowej, a także umożliwia klientom dokładniejszą orientację w świecie pracy. Zwłaszcza centra posiadają najkorzystniejsze warunki do realizacji zadań związanych z efektywnym oddziaływaniem informacyjnym na klientów oraz świadczeniem specjalistycznej pomocy doradczej. Bezrobotni od 6 do 12 miesięcy Bezrobotni powyżej 12 miesięcy Zamieszkali na wsi Niepełnosprawni Cudzoziemcy 15,5 16,1 21,7 21,2 2,4 19,6 25,1 27,3 26,4 26,2 2,6 2,8 25,3 26,7 36,5 37,3 37,6 38,6 37,3 35,3 36,7 39,6 34,4 38,6 39,5 38,7 38,5 38,8 39,7 4,5 41,5 43, 44, 48,2 49,5 47,3 2,2 2,1 2,7 2,5 3,1 3,1 4,5 4,5 2,8 2,8 2, 1,8,,,,,1,1,,1,1,,, Liczba osób korzystających z informacji zawodowej w 213 roku zdecydowanie wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku o ponad 5 tysięcy osób. Wykres 23. Liczba osób korzystających z informacji zawodowej indywidualnej kobiety mężczyźni ogółem ~ 25 ~

27 Wykres numer 24 przedstawia liczbę zorganizowanych grup korzystających z informacji zawodowej. Największym powodzeniem ta forma pomocy cieszyła się w 211 roku, kiedy zorganizowano 791 grup, a na jedną grupę przypadało około 13 osób. W 213 roku zorganizowano wprawdzie zdecydowanie więcej grup (o 1) ale zainteresowanie tą formą pomocy było mniejsze, na jedną grupę przypadało 12 osób. Wykres 24. Liczba zorganizowanych grup w latach Ze spotkań grupowych w 213 roku odnotowano osób ogółem i kobiet, które stanowiły 51,% ogólnej liczby uczestników. W 28 roku liczba osób korzystających z informacji zawodowej grupowej wynosiła ogółem, w tym grupa kobiet licząca 4 51 osób stanowiąca 61,% zbiorowość. Wykres 25. Liczba osób korzystających z informacji zawodowej grupowej w latach kobiety mężczyźni ogółem 2 Zdecydowanie najczęściej z informacji zawodowej grupowej korzystają osoby bezrobotne, w 28 roku z tej formy skorzystało osób bezrobotnych natomiast już w 213, osób. Na początku badanego okresu udział % osób bezrobotnych korzystających z informacji zawodowej grupowej w ogółem wynosił 92,3% natomiast w roku ~ 26 ~

28 zmniejszył się do 92,9%. Wśród osób mieszczących się w kategorii inni zaobserwować można wzrost zainteresowania informacją zawodową, porównując rok 213 z 28 wzrost ten wyniósł 15 osób. Liczba osób poszukujących pracy korzystających z informacji zawodowej w całym badanym okresie wzrosła ponad czterokrotnie, z 59 osób w 28 roku do 232 w 213. Wykres 26. Liczba osób, które skorzystały z informacji zawodowej grupowej wybrane kategorie bezrobotni poszukujący pracy inni W badanym okresie udział procentowy bezrobotnych do 25 roku życia w ogólnej liczbie zdecydowanie spada, w 28 roku wynosił 37,9%, w 213 natomiast już tylko 31,9%. Podczas gdy osób bezrobotnych powyżej 5 roku życia korzystających z informacji zawodowej grupowej zdecydowanie przybywa. Procentowy udział osób z tej kategorii w 28 roku wynosił 12,1%, aby w 213 roku wzrosnąć o 9,5 pkt proc. osiągając wartość 21,6%. Wśród bezrobotnych korzystających z informacji zawodowej grupowej zdecydowanie największą zbiorowość stanowią osoby pozostające bez pracy do 6 miesięcy, w pierwszym roku badanego okresu ich udział % wyniósł 69,5%, na koniec badanego okresu (213 rok) 72,2%. Porównując lata 28 i 213 wśród osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy wyraźnie zmalało zainteresowanie informacją zawodową grupową, w 28 roku udział tej kategorii w ogółem bezrobotnych korzystających z tej formy wsparcia wynosił 2,4%, w 213 roku natomiast już 17,%. ~ 27 ~

29 Tabela 9. Udział poszczególnych kategorii bezrobotnych w ogólnej liczbie korzystających z informacji zawodowej grupowej Wyszczególnienie Bezrobotni Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni powyżej 5 roku życia Bezrobotni do 6 miesięcy Bezrobotni od 6 do 12 miesięcy Bezrobotni powyżej 12 miesięcy Zamieszkali na wsi Niepełnosprawni Cudzoziemcy Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni powyżej 5 roku życia Bezrobotni do 6 miesięcy Bezrobotni od 6 do 12 miesięcy Bezrobotni powyżej 12 miesięcy Zamieszkali na wsi Niepełnosprawni Cudzoziemcy Badania testowe W procesie poradnictwa zawodowego, aby pomóc klientom w poznaniu swoich możliwości i preferencji zawodowych, a tym samym ułatwić im podejmowanie właściwej decyzji zawodowej, wykorzystywane są testy do badania zainteresowań, ogólnych uzdolnień zawodowych, a także cech osobowości. Każdy klient, który wyrazi zgodę na przeprowadzenie badań psychologicznych, ma możliwość nieodpłatnego skorzystania z takich badań. Analiza własnych preferencji, zainteresowań, a także możliwość dokonania oceny predyspozycji za pomocą metod psychologicznego pomiaru, stwarza klientom możliwości podejmowania właściwych decyzji zawodowych, dokonywania racjonalnych wyborów zawodowych i przygotowania realistycznego projektu dotyczącego perspektyw zawodowych ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety Udział % poszczególnych kategorii w ogółem 37,9 37, 4,4 37,5 36,3 36,4 28,5 28,7 31,2 31,8 31,9 32,6 12,1 11,2 13,6 12,7 16,9 13,7 18,6 15,6 2,3 16,6 21,6 16,9 69,5 62,2 76,6 69,9 74, 72,2 71,7 68,4 72,4 7,2 72,2 69,4 1,2 1,9 9,8 1,8 11,4 11, 13,8 14,1 12,3 11,9 1,8 1,8 2,4 26,9 13,6 19,3 14,5 16,7 14,5 17,5 15,2 17,9 17, 19,8 44, 46,6 41,8 42,7 45,4 44,6 44,6 44, 44,8 44,7 55,1 43,3 2,7 2,9 4, 3,8 2,6 2,5 5,4 5,4 5,1 5,2 4, 4,1,,,,,1,1,1,1,1,1,1,1 Zdecydowanie najmniej osób zostało objętych badaniami testowymi w 28 roku, 715 osób, podczas gdy już w 213 roku liczba ta wynosiła osoby. ~ 28 ~

30 Wykres 27. Liczba osób objętych badaniami testowymi w latach W latach badania testowe cieszyły się największym zainteresowaniem wśród bezrobotnych. Z ogólnej liczby osób objętych badaniami testowymi w opisywanym okresie ich udział wahał się od 76,2% w 28 roku do 9,8% na koniec 213 roku. Wykres 28. Liczba osób objętych badaniami testowymi wybrane kategorie bezrobotni poszukujący pracy inni W ogólnej liczbie bezrobotnych objętych badaniami testowymi zdecydowanie więcej jest osób do 25 roku życia niż powyżej 5 roku życia. Procentowy udział wyżej wymienionych kategorii w 213 roku kształtował się odpowiednio 3,2% oraz 16,2%. Natomiast, jeżeli wziąć pod uwagę czas pozostawania bez pracy w badanym okresie widoczny jest wzrost udziału procentowego w kategorii bezrobotni od 6 do 12 miesięcy, jeszcze w 28 roku udział ten wynosił 18,%, a już w 213 wyniósł 23,6%. Z kolei spadek udziału % zauważamy dla bezrobotnych do 6 miesięcy oraz powyżej 12 miesięcy odpowiednio z 54,3% w 28 roku do 51,2% w 213 roku oraz z 27,7% na 25,2%. ~ 29 ~

31 Tabela 1. Udział poszczególnych kategorii bezrobotnych w ogólnej liczbie osób objętych badaniami testowymi Wyszczególnienie Bezrobotni Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni powyżej 5 roku życia ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety Bezrobotni do 6 miesięcy Bezrobotni od 6 do 12 miesięcy Bezrobotni powyżej 12 miesięcy Zamieszkali na w si Niepełnospraw ni Cudzoziemcy Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni powyżej 5 roku życia Bezrobotni do 6 miesięcy Bezrobotni od 6 do 12 miesięcy Udział % poszczególnych kategorii w ogółem 34,1 35,1 18,2 19,1 25,3 25,2 27,8 29,1 35,8 29,6 3,2 3, 14,9 12,4 2,5 21,4 14,9 1,4 2, 15,7 17,5 12,3 16,2 14,5 54,3 51,8 5,7 39, 4,1 35,5 35,5 32,6 49,6 37,6 51,2 44,2 18, 18,1 2,1 2,9 24,9 24,6 31,1 3, 35, 27,8 23,6 23,1 Bezrobotni powyżej 12 miesięcy Zamieszkali na w si Niepełnospraw ni Cudzoziemcy 27,7 3,1 29,2 4, 35,1 39,8 33,3 37,4 33,1 37,3 25,2 32,7 36,3 38,5 33,9 39,7 41,7 44,6 46, 43,9 58,4 51,9 42,5 47,7 3,7 3,3 3,4 3,8 3,5 3,4 4,2 3,8 4,3 4,8 3,6 4,1,,,,,,,2,3,2,1,1,1 Struktura osób korzystających z poradnictwa zawodowego W badanym okresie zdecydowanie największy wzrost zainteresowania poradnictwem zawodowym zaobserwowano ze strony osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, w 213 roku z tej formy pomocy skorzystało o niemal 5 tysięcy osób więcej niż w 28 roku. W pozostałych kategoriach liczba osób również wzrosła, przy czym najmniejszy wzrost dotyczył osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 341 osób. Wykres 29. Struktura osób korzystających z poradnictwa zawodowego według wykształcenia w latach wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym i poniżej W przypadku osób bezrobotnych korzystających z poradnictwa zawodowego sytuacja jest identyczna, największy wzrost zainteresowania wśród osób z wykształceniem ~ 3 ~

32 gimnazjalnym i niższym o 4 693, najmniejszy dotyczy osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym o 592. Wykres 3. Struktura osób bezrobotnych korzystających z poradnictwa zawodowego według wykształcenia w latach wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym i poniżej Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (kluby pracy) Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 24 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z Art. 39. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, w szczególności przez: uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samo zatrudnienia. Klub pracy to forma pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz innym zainteresowanym. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w klubach pracy jest realizowana przez organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy lub nie osiągały pozytywnych efektów swoich działań w tym zakresie oraz dla osób, które powracają na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. Organizatorzy i uczestnicy szkoleń oraz zajęć aktywizacyjnych w zakresie aktywnego poszukiwania pracy W badanym okresie najwięcej klubów pracy działało w 28 roku 61, w 213 roku ich liczba zmniejszyła się o ponad połowę. ~ 31 ~

33 Wykres 31. Liczba klubów pracy w latach Pomimo wyraźnego spadku ilości klubów pracy, liczba ich uczestników wzrosła. Zdecydowanie najwięcej uczestników odnotowano w 213 roku 1 436, przy czym na jeden klub pracy przypadało 51,3 osoby. W 212 roku stosunek ten wynosił tylko 45, osób. Wykres 32. Liczba uczestników klubów pracy w latach Organizatorami klubów pracy są głównie powiatowe urzędy pracy. W 28 roku działało 61 klubów pracy z tego w ramach PUP 56, natomiast 5 zorganizowały instytucje, którym PUP zlecił realizację tej usługi. Począwszy od 29 roku kluby pracy organizuje tylko PUP. Głównie uczestnikami klubów pracy są osoby bezrobotne, stanowią w 28 roku 97,3% z ogólnej liczby uczestników, w 213 roku 98,9%. Zmniejszył się znacznie udział osób poszukujących pracy w klubach z ponad 2% do zaledwie 1,1%. ~ 32 ~

34 Wykres 33. Liczba uczestników w klubie pracy w latach wybrane kategorie bezrobotni 213 poszukujący pracy W latach liczba uczestników zajęć aktywizacyjnych wzrosła o niemal 5 osób. Wykres 34. Liczba uczestników zajęć aktywizacyjnych w latach Zdecydowanie największą grupę uczestników zajęć aktywizacyjnych w całym badanym okresie stanowią bezrobotni. W 28 roku stanowili 97,% z ogólnej liczby uczestników, natomiast w 213 ich udział wyniósł 93,4%. Poszukujący pracy stanowili odpowiednio 3,% i 1,7%. W 21 roku dołączono kategorię inni, jej udział w danym roku wyniósł 2,8%, w roku następnym wzrósł do 4,2%, na koniec badanego okresu wynosił 4,9%. ~ 33 ~

35 poszukujący pracy inne bezrobotni Wykres 35. Liczba uczestników zajęć aktywizacyjnych w latach wybrane kategorie Struktura uczestników szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy (szkolenia w klubach pracy) W strukturze uczestników szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy najwyższy udział mają osoby z dwóch kategorii wiekowych osoby w wieku 45 lat i więcej oraz od 18 do 24 roku życia. Wykres 36. Struktura uczestników szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy według wieku 45 lat i więcej lata W strukturze uczestników szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy według wykształcenia zauważalny jest relatywnie niewielki udział osób z wyższym wykształceniem oraz średnim ogólnokształcącym. Szkoleniami z zakresu aktywnego poszukiwania pracy były ~ 34 ~

36 zainteresowane osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Zdecydowanie największą ich liczbę odnotowano w 213 roku 474 osoby. Wykres 37. Struktura uczestników szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy według wykształcenia gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące policealne i średnie zawodowe wyższe W całym badanym okresie zdecydowanie najwięcej osób biorących udział w szkoleniach w zakresie aktywnego poszukiwania pracy należało do kategorii osób bez stażu oraz ze stażem minimalnym (do 1 roku). Wykres 38. Struktura uczestników szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy według stażu pracy bez stażu lat i więcej do 1 roku W strukturze uczestników szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy według czasu pozostawania bez pracy w całym badanym okresie widoczna jest stała tendencja. Zdecydowanie najczęściej z tej formy pomocy korzystają osoby pozostające bez pracy do 6 miesięcy, w 28 roku ich udział w ogółem wynosił 15,5%, by w kolejnych latach zwiększyć się do 45,3%. ~ 35 ~

37 Wykres 39. Struktura uczestników szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy według czasu pozostawania bez pracy powyżej do 6 miesięcy Struktura uczestników zajęć aktywizacyjnych realizowanych w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy Zdecydowaną większość korzystających z zajęć aktywizacyjnych w 213 roku stanowiły osoby w wieku lata Wykres 4. Struktura uczestników zajęć aktywizacyjnych realizowanych w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy według wieku 45 lat i więcej lata W 213 roku największa grupa uczestników zajęć aktywizacyjnych legitymowała się wykształceniem gimnazjalnym i niższym osób. W badanym okresie równie liczną grupę zainteresowanych tą formą pomocy stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. ~ 36 ~

38 Wykres 41. Struktura uczestników zajęć aktywizacyjnych realizowanych w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy według wykształcenia gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące policealne i średnie zawodowe wyższe Biorący udział w szkoleniach w zakresie aktywnego poszukiwania pracy w większości należeli do kategorii osób bez stażu oraz od 1-5 lat stażu. Wykres 42. Struktura uczestników zajęć aktywizacyjnych realizowanych w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy według stażu pracy bez stażu lat i więcej do 1 roku Uczestnicy zajęć aktywizacyjnych w zdecydowanej większości pozostają bez pracy powyżej 12 miesięcy, znaczną grupę stanowią również osoby pozostające bez pracy do 6 miesięcy. ~ 37 ~

39 Wykres 43. Struktura uczestników zajęć aktywizacyjnych realizowanych w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy według stażu pracy powyżej do 6 miesięcy Wybrane kategorie uczestników szkoleń i zajęć aktywizacyjnych realizowanych w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy Wśród uczestników szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy największą grupę stanowią osoby bezrobotne, ich udział w ogółem od 28 roku, kiedy to osiągnął wartość 97,3% systematycznie wzrastał do 211 roku osiągając wartość 99,3%, w 213 roku odnotowano nieznaczny spadek do 98,9%. Kobiety w 28 roku stanowiły 78,6% z ogólnej liczby bezrobotnych uczestników szkoleń, w 213 roku 71,9%, największy udział kobiet odnotowano w roku 211, wyniósł 82,9%. Długotrwale bezrobotni stanowili w 28 roku 66,1% z ogólnej liczby osób korzystających z formy wsparcia, jaką są szkolenia, natomiast w 213 roku ich udział wyniósł 63,6%. Wśród uczestników szkoleń mieszczących się w kategorii do 25 roku życia w badanym okresie zaobserwować można wzrost zainteresowania tą formą wsparcia z 13,7% w 28 roku do 34,5% w 213 roku. W przypadku osób powyżej 5 roku życia obserwujemy zdecydowany wzrost ich udziału w ogółem z 21,4% w 28 roku do 29,9% w 213 roku. Tabela 11. Wybrane kategorie uczestników szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy w latach Wyszczególnienie Liczba uczestników szkoleń ogółem bezrobotni z tego poszukujący pracy zgłoszeni z przyczyn dot. zakładu pracy kobiety zamieszkali na wsi ~ 38 ~ Wybrane kategorie uczestników (z rubryki 2) długotrawale bezrobotni niepełnosprawni cudzoziemcy do 25 roku życia powyżej 5 roku życia w okresie sprawozdawczym

40 W przypadku uczestników zajęć aktywizacyjnych podobnie jak i uczestników szkoleń największą grupę stanowią osoby bezrobotne, w 28 roku ich udział wynosił 97,%, natomiast w 213 roku 93,4%. Kobiety wśród uczestników zajęć aktywizacyjnych w 28 roku stanowiły 65,4% z ogółem, w 213 roku ich udział spadł do 56,5%. Tabela 12. Wybrane kategorie uczestników zajęć aktywizacyjnych realizowanych w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w latach Wyszczególnienie Liczba uczestników zajęć aktywizacyjnych ogółem bezrobotni z tego Wybrane kategorie uczestników (z rubryki 2) poszukujący pracy zgłoszeni z przyczyn dot. zakładu pracy kobiety zamieszkali na wsi w okresie sprawozdawczym długotrawale bezrobotni niepełnosprawni cudzoziemcy do 25 roku życia powyżej 5 roku życia Szkolenia Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 24 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Art. 4. Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, osób pobierających rentę szkoleniową i żołnierzy rezerwy w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, w szczególności w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Szkolenie oznacza pozaszkolne zajęcia edukacyjne mające na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. W 28 roku 96,6% z osób, które rozpoczęły szkolenie ukończyło je, w 213 roku szkolenie ukończyło 99,3% z nich. Ponad połowa osób spośród tych, którzy ukończyli szkolenie w 28 roku podjęło prace w trakcie lub po ukończeniu szkolenia, podczas gdy w 212 oraz 213 roku udział ten wynosił odpowiednio 42,1% i 48,8%. Zdecydowanie najwięcej osób znalazło zatrudnienie w 211 roku 51,3%. ~ 39 ~

41 Wykres 44. Liczba osób rozpoczynających szkolenie w latach ogółem Osoby, które w okresie sprawozdawczym rozpoczęły szkolenie ukończyły szkolenie podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu szkolenia Wykres 45. Liczba osób rozpoczynających szkolenie w latach kobiety Kobiety, które w okresie sprawozdawczym rozpoczęły szkolenie ukończyły szkolenie podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu szkolenia Obszary zawodowe szkoleń Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zdecydowanie najczęściej wybierały szkolenie z zakresu usług transportowych (w tym kurs prawa jazdy) oraz z innych obszarów szkoleń nieujętych w pozostałych kategoriach. W 213 roku wśród pięciu najczęściej wybieranych obszarów szkoleń znalazła się architektura i budownictwo. Wymienione szkolenie zastąpiło popularne w poprzednich latach szkolenie mieszczące się w kategorii pozostałe usługi. ~ 4 ~

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim

Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim 214 Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim Wydział Badań i Analiz Szczecin 215 WSTĘP... 2 CZĘŚĆ I...3 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Analiz Szczecin 2012

Wydział Badań i Analiz Szczecin 2012 211 Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim Wydział Badań i Analiz Szczecin 212

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2015 rok- 1 Szczecin 2016 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Szczecin 2012 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku Szczecin 2010 Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2012 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pracy. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2017

Analiza rynku pracy. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2017 Analiza rynku pracy 2016 województwa zachodniopomorskiego Wydział Badań i Analiz Szczecin 2017 1 WSTĘP... 3 1. SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2016 ROKU... 4 1.1. BEZROBOCIE W POLSCE WEDŁUG EUROSTAT... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna ludności według

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010.

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2011 r. Wstęp Kategoria osób powyżej 50 roku życia należy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2017 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Szczecin 2017 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: październik

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień' 11,7% 12,3% 17,1% Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń Luty 14,2% 15,2% 14,4% 15,5%

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

Wstęp z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny, poszukujący pracy,

Wstęp z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny, poszukujący pracy, Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2011 roku - 1 Szczecin 2011 Wstęp Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz. sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2011 roku

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz. sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2011 roku Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2011 roku Szczecin, kwiecień 2012 rok SPIS TREŚCI 1 RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec grudnia 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 maja roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Kwiecień Maj 14,0% 15,1% 13,5% 14,4%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2009 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec października 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec października 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec października 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec października 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych w województwie zachodniopomorskim

Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych w województwie zachodniopomorskim 215 Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych w województwie zachodniopomorskim Wydział Badań i Analiz Szczecin 216 WSTĘP... 2 CZĘŚĆ I...3

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 708/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 30 KWIETNIA 2014 R. Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE OSÓB DO 25 ROKU ŻYCIA

BEZROBOCIE OSÓB DO 25 ROKU ŻYCIA BEZROBOCIE OSÓB DO 25 ROKU ŻYCIA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 211 ROKU Wydział Badań i Analiz Szczecin 212 r. 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Bezrobocie osób do 25 roku życia w Europie... 4 2. Aktywność

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 WRZEŚNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: sierpień 2015 r. - sierpień 2016 r. POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI IV INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w kwietniu roku wyniosła 16,8%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych.

I. Struktura bezrobotnych. 26,5 26,4 26,2 26,2 26,2 27,1 27,2 26,9 27,2 28,2 28,2 28,8 28,8 Informacja sygnalna o rynku pracy. Stan na dzień 31 STYCZNIA 2014 r. I. Struktura bezrobotnych. 1. Stopa bezrobocia. POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82 656 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo