advanced analytics Statistical Business Analyst Certification Modele statystyczne część I: MST1-2 dni Zastosowanie i techniki segmentacji SEG - 2 dni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "advanced analytics Statistical Business Analyst Certification Modele statystyczne część I: MST1-2 dni Zastosowanie i techniki segmentacji SEG - 2 dni"

Transkrypt

1 advanced analytics statistical Szkolenia z tej grupy przeznaczone są dla osób odpowiedzialnych za wykonywanie analiz statystycznych, prognoz oraz optymalizacji. Podstawy SAS INTRO - 1 dzień Statistical Business Analyst Certification Podstawy statystyki PST - 1 dzień Wnioskowanie statystyczne: teoria i praktyka WST - 1 dzień Modele statystyczne część I: ANOVA MST1-2 dni Analiza zmiennych kategoryzujących z wykorzystaniem regresji logistycznej KAT - 2 dni Modele statystyczne część III: modele mieszane MST3-3 dni Zastosowanie i techniki segmentacji Modele statystyczne część II: regresja Analiza przeżycia SEG - 2 dni MST2-2 dni SUR - 2 dni Metody doboru próby w analizach danych Metody inputacji braków danych Modele statystyczne część IV: tematy zaawansowane MDP - 2 dni MIBD - 1 dzień MST4-1 dień Analiza danych panelowych Analizy Bayesowskie PAN - 1 dzień BAY - 2 dni Wieloczynnikowe analizy danych WAD - 2 dni Analiza szeregów czasowych ANSZ - 3 dni Analiza szeregów czasowych z SAS Forecast Server ANFS - 2 dni Budowa i rozwiązywanie modeli optymalizacyjnych z SAS OR OPT - 3 dni Certyfikacja: CERTST - 2 h: Egzamin: SAS Certified Statistical Business Analyst Using SAS 9: Regression and Modeling. 24

2 Podstawy statystyki Szkolenie rozpoczyna cały cykl pozycji poświęconych praktycznej analizie danych. Statystyka często postrzegana jest przez pryzmat skomplikowanych definicji i złożonych wzorów. Tymczasem posługując się dedykowanym oprogramowaniem użytkownik może skorzystać z automatycznych obliczeń i skupić swoją uwagę na interpretacji uzyskanych wyników. Program szkolenia ułożony jest tak, aby w miarę możliwości ograniczyć ilość zagadnień teoretycznych a główny nacisk położyć na analizę i interpretację uzyskanych wyników pod kątem praktycznym. Wprowadzenie do statystyki praktycznej Kreatory w środowisku SAS Enterprise Guide Podstawy pisania programów w SAS 4GL Podstawowe statystyki opisowe Interpretacja praktyczna Użyteczność statystyk opisowych Pozostałe praktyczne statystyki Miary położenia Miary rozproszenia Miary asymetrii Statystyka vs praktyka Porównywalność wyników Miary użyteczności danych Braki danych Obliczenia Wartości skrajne i odstające Zastosowania praktyczne Standaryzacja danych Modele predykcyjne Pomiar błędów obliczeń Użyteczne wykresy i rozkłady Histogram i wykres pudełkowy Logarytm Rozkład normalny Rozkład lognormalny Rodzaje zmiennych Zależności między zmiennymi Wykres rozproszenia Korelacja liniowa Próbka vs populacja Estymacja parametrów populacji na podstawie próbki Przedziały ufności SAS Foundation Kod szkolenia: PST Poziom szkolenia: B Wnioskowanie statystyczne: teoria i praktyka Znajomość metodyki przeprowadzania testów statystycznych jest bezwzględnym wymogiem wobec wszystkich, którzy przeprowadzają jakiekolwiek analizy danych. Prawidłowe formułowanie hipotez podlegających weryfikacji oraz rozumienie i umiejętność interpretacji otrzymanych wyników jest fundamentem dla praktycznie większości analiz statystycznych. Niezależnie od rodzaju analizy i typów wykorzystywanych zmiennych konieczność weryfikacji odpowiednich hipotez występuje praktycznie na każdym kroku analizy. Program szkolenia gwarantuje uczestnikom wymaganą podstawę do pełnego uczestnictwa w kolejnych szkoleniach z zakresu analiz danych. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego Przykłady praktyczne Proces weryfikacji hipotezy statystycznej Definicja hipotezy zerowej i alternatywnej Rodzaje błędów i poziom istotności Kryteria odrzucenia hipotezy statystycznej Reguły decyzyjne Wykorzystanie testów statystycznych w praktyce Weryfikacja rozkładu zmiennych Porównanie średnich w dwóch grupach Hipoteza dwustronna vs hipoteza jednostronna Siła testu statystycznego Wrażliwość testu statystycznego Wykorzystanie testów statystycznych w praktyce Pisanie programów w SAS 4GL Wykorzystanie kreatorów w środowisku SAS Enterprise Guide Zależność między zmiennymi ciągłymi Zależność między zmiennymi kategoryzującymi Testy parametryczne vs testy nieparametryczne Kod szkolenia: WST Modele statystyczne część I: ANOVA Podstawowy model statystyczny - porównanie średnich w dwóch grupach Komponenty modelu predykcyjnego INFO: Web: sas.com/poland/szkolenia Tel: (22) Miary skuteczności modelu Modyfikacja projektowania założeń modelu Model wykorzystujący średnie w wielu grupach Identyfikacja różnic między grupami Model regresji liniowej Role zmiennych w modelu Miary zależności między zmiennymi zależną i niezależną Interpretacja wyników Wykorzystanie modelu predykcyjnego scoring nowych danych Wprowadzenie do regresji wielorakiej Metody i kryteria wyboru zmiennych objaśniających Kryteria statystyczne Kryteria matematyczne Wybór najlepszego modelu Diagnostyka poprawności modelu predykcyjnego Graficzna analiza błędów modelu Identyfikacja istotnych przypadków (obserwacji) Analiza zjawiska współliniowości Wprowadzenie do analizy zmiennych kategoryzujących Zależności Tablice częstości Analiza asocjacji zdarzeń Miary asocjacji Prawdopodobieństwo vs szansa wystąpienia zdarzenia Testy statystyczne Współczynniki korelacji Wprowadzenie do regresji logistycznej Formuła modelu predykcyjnego Analiza zależności pomiędzy zmiennymi w modelu Kod szkolenia: MST1 Modele statystyczne część II: regresja Wielowymiarowe modele regresji liniowej Interpretacja równania modelu Elementy składowe modelu Wykorzystanie hipotez statystycznych Modele złożone Wielomiany Współliniowość Standaryzacja wartości Ocena efektywności modelu Diagnostyka modeli nieliniowych Weryfikacja założeń modelu Metody alternatywne Transformacja zmiennej objaśnianej 25

3 Model ważony Modelowanie różnic w grupach (ANOVA) tematy zaawansowane Własne testy statystyczne Analiza w równolicznych grupach Analiza i weryfikacja założeń modelu Modele regresji z ciągłymi i grupującymi zmiennymi objaśniającymi Adaptacja klasycznego modelu regresji Analiza kowariancji Porównanie metod Wprowadzenie do generycznych modeli liniowych Model regresji Poissona Model regresji Gamma Kod szkolenia: MST2 Zastosowanie i techniki segmentacji Dostępne techniki segmentacyjne Metody hierarchiczne Metody podziałowe Pomiar stopnia podobieństwa pomiędzy obiektami Miary odległości Skuteczność podziału Przygotowanie do segmentacji Klasteryzacja zmiennych Metody graficzne Metody redukcji wymiarów Standaryzacja zmiennych Nieregularne kształty segmentów Segmentacja z wykorzystaniem metod podziałowych Rozwiązywanie przypadków szczególnych Segmentacja z wykorzystaniem metod hierarchicznych Analiza skuteczności procesu segmentacyjnego Optymalna liczba segmentów Określanie cech charakterystycznych segmentu Miary ilościowe Metody graficzne Scoring nowych obserwacji Case study Kod szkolenia: SEG Metody doboru próby w analizach danych Podczas wykonywania analiz statystycznych i badań marketingowych bardzo rzadko dysponujemy danymi dla wszystkich interesujących badacza podmiotów zbadanie wszystkich jest albo niewykonalne albo niezwykle kosztowne. Trudno na przykład zapytać o opinię na temat produktu wszystkich Polaków albo nawet wszystkich klientów danej firmy. Dlatego badanie przeprowadzane jest najczęściej dla wybranego fragmentu całości, a następnie wyniki uogólniane są na całą populację. Ważnym pytaniem w tym momencie jest zagadnienie reprezentatywności wyników uzyskanych w ten sposób i ich dokładności. Osoby projektujące tego typu analizy i badania marketingowe muszą mieć świadomość wpływu kryteriów wyboru próby na jakość otrzymanych wyników. Do najbardziej istotnych problemów można zaliczyć: wielkość próby danych, aby wyniki były reprezentatywne dla całej populacji, wyznaczenie średniego błędu szacunku dla wybranej wielkości próby, wykorzystanie dostępnych informacji do zwiększenia efektywności badania (np. redukcja kosztów, dzięki wykorzystaniu mniejszej próby, zmniejszenie średniego błędu szacunku dla określonej wielkości próby). Uczestnicy szkolenia poznają różne metody doboru próby. Dodatkowo przedstawione zostaną metody obliczenia wielkości próby pozwalające uzyskać wyniki o założonej dokładności. Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej: Ważniejsze rozkłady zmiennych losowych, Główne twierdzenia graniczne, Projektowanie badań reprezentacyjnych: Liczebność próby, Rodzaje błędów statystycznych i ich źródła, Metody losowania: Losowanie proste, Losowanie warstwowe, Losowanie systematyczne, Testy zgodności, jednorodności i niezależności. Wymagania wstępne: zalecana wiedza z zakresu szkolenia Podstawy statystyki. Kod szkolenia: MDP Poziom szkolenia: D Analiza danych panelowych Dane panelowe to zbiór obserwacji pewnych cech statystycznych dla tej samej grupy podmiotów/ jednostek w kolejnych momentach w czasie. Może on na przykład dotyczyć regularnych comiesięcznych wydatków tej samej grupy klientów na produkty/usługi badanej firmy w ciągu roku lub kilku lat. Specyfika tego rodzaju danych wymaga odpowiedniego podejścia od strony statystycznej. Uczestnicy szkolenia nauczą się szacować modele dla danych panelowych, interpretować wyniki i weryfikować hipotezy związane z estymowanymi parametrami. Wprowadzenie: Wybrane zastosowania analizy danych panelowych, Charakterystyka podejścia panelowego, Cechy prób panelowych, Modele dla danych panelowych: Liniowy model efektów nieobserwowalnych, Estymator efektów stałych, Estymator efektów losowych, Testowanie hipotez dotyczących parametrów. Wymagania wstępne: Zalecana wiedza z zakresu szkolenia: Analiza zmiennych kategoryzujących z wykorzystaniem regresji logistycznej Kod szkolenia: PAN Poziom szkolenia: D Analiza zmiennych kategoryzujących z wykorzystaniem regresji logistycznej (Categorical Data Analysis Using Logistic Regression) This course focuses on analyzing categorical response data in scientific fields. The SAS/STAT s addressed are PROC FREQ, PROC LOGISTIC, and PROC GENMOD. The ODS Statistical Graphics s used are PROC SGPLOT and PROC SGPANEL. The course is not designed for predictive modelers in business fields, although predictive modelers can benefit from the content of this course. 26

4 Biostatisticians, epidemiologists, social scientists, and physical scientists who analyze categorical response data and predictive modelers who would like to learn more about the statistical background of logistic regression have a working knowledge of statistical modeling, including concepts of regression, of variance, and contingency table, which you can obtain in the Statistics 1: Introduction to ANOVA, Regression, and Logistic Regression course have an understanding of basic syntax in SAS s and DATA steps have experience in executing SAS programs and creating SAS data sets, which you can gain by completing the SAS Programming 1: Essentials course have experience analyzing frequency tables using SAS software have completed a course in statistics that covers linear regression and logistic regression, which you can achieve by completing the Statistics 1: Introduction to ANOVA, Regression, and Logistic Regression course SAS/STAT software. Categorical Data and Contingency Table Analysis introduction to categorical data associations among categorical variables stratified contingency table Binary Logistic Regression introduction to logistic regression adding categorical predictors and the CLASS statement Model Building empirical logit plots confounding and interactions automatic model selection variable clustering for variable reduction customized tests Model Illustration and Assessment interaction illustration model sssessment ROC curves outlier detection Multinomial Logistic Regression ordinal logistic regression nominal logistic regression Advanced Topics correlated observations GEE regression models conditional logistic regression failure to converge and small samples Kod szkolenia: ANLOG Metody imputacji braków danych (Imputation Techniques in SAS) Concentrating on the needs of those relatively new to the use of multiple imputation tools in SAS, this course provides a general introduction to using the MI and MIANALYZE s for multiple imputation and subsequent analyses with imputed data sets. Analysts, data managers, and other data professionals working with data sets with missing data have a solid understanding of the SAS DATA step, which can be gained by attending the SAS Programming 1: Essentials course or the SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques course, or have equivalent experience have an intermediate knowledge of statistics, which can be gained by attending either the Statistics 1: Introduction to ANOVA, Regression, and Logistic Regression course or thestatistics 2: ANOVA and Regression course, or have equivalent academic training. This course addresses SAS/STAT software. Missing Data Issues types of missing data and how to identify sources and patterns of missing data why missing data occurs, and what to do about it Introduction to Multiple Imputation Using SAS comparison of simple and multiple imputation approaches discussion of why multiple imputation is a preferred approach PROC MI and PROC MIANALYZE Overview of Three-Step Process multiple imputation using PROC MI of imputed data sets using standard SAS s use of PROC MIANALYZE for accounting for variability introduced during multiple imputation and of output from standard SAS s Practical Examples of Multiple Imputation common examples of multiple imputation and of imputed data sets using public release data from the Longitudinal Survey of Aging (a complex sample survey data set) examples that cover typical imputation needs and subsequent of imputed INFO: Web: sas.com/poland/szkolenia Tel: (22) data using descriptive and regression approaches output from the imputation step and the of imputed data sets Kod szkoelnia MIBD Modele statystyczne część III: modele mieszane (Mixed Models Analyses Using SAS) This course teaches you how to analyze linear mixed models using PROC MIXED. A brief introduction to analyzing generalized linear mixed models using PROC GLIMMIX is also included. Statisticians, experienced data analysts, and researchers with sound statistical knowledge know how to create and manage SAS data sets have experience performing of variance using the GLM of SAS/ STAT software have completed and mastered the Statistics 2: ANOVA and Regression course or completed a graduate-level course on general linear models. Exposure to matrix algebra will enhance your understanding of the material. Some experience manipulating SAS data sets and producing graphs using SAS/GRAPH software is also recommended. This course addresses SAS/STAT software. Introduction to Mixed Models identifying fixed and random effects describing linear mixed model equations and assumptions fitting a linear mixed model for a randomized complete block design using the MIXED writing CONTRAST and ESTIMATE statements to perform custom hypothesis tests Examples of Mixed Models in Some Designed Experiments fitting a linear mixed model for two-way mixed models fitting a linear mixed model for nested mixed models fitting a linear mixed model for split-plot designs fitting a linear mixed model for crossover designs Examples of Mixed Models with Covariates fitting of covariance models with 27

5 28 random effects performing random coefficient regression conducting hierarchical linear modeling Best Linear Unbiased Prediction explaining BLUPs and EBLUPs producing parameter estimates associated with the fixed effects and random effects explaining the difference between LSMEANS and EBLUPs computing LSMEANS and EBLUPs using the MIXED Repeated Measures Analysis discussing issues on repeated measures, including modeling covariance structure analyzing repeated measures data using the four-step process with the MIXED Mixed Models Residual Diagnostics and Troubleshooting performing residual and influence diagnostics for linear mixed models troubleshooting convergence problems Additional Information about Linear Mixed Models (Self-Study) discussing issues associated with unbalanced data, data with empty cells, estimation and inference of variance parameters, and different denominator degrees of freedom estimation methods Introduction to Generalized Linear Mixed Models and Nonlinear Mixed Models discussing the situations where generalized linear mixed models and nonlinear mixed models are needed performing the for generalized linear mixed models using the GLIMMIX Liczba dni: 3 Kod szkolenia MST3 Analiza przeżycia (Survival Analysis Using the Proportional Hazards Model) This course discusses survival concepts with an emphasis on health care problems. The course focuses on the Cox proportional hazards model, not the parametric models, and is not designed for predictive modelers. Biostatisticians, epidemiologists, social scientists, and physical scientists be able to create SAS data sets and manipulate data. You can gain this experience from the SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques course. have completed a statistics course such as the Statistics 1: Introduction to ANOVA, Regression, and Logistic Regression or the Statistics 2: ANOVA and Regression courses. SAS/STAT software Introduction to Survival Analysis survival concepts exploratory data using survival curves Proportional Hazards Model introduction to the Cox proportional hazards model model assessment models with nonproportional hazards model building and subset selection Advanced Topics working with time-dependent covariates fitting Cox proportional hazards models for repeated events Kod szkolenia: SUR Modele statystyczne część IV: tematy zaawansowane (Advanced Statistical Modeling Using the NLMIXED Procedure) This course teaches you how to use the NLMIXED to fit statistical models. understand categorical data (for example, logistic regression). You can complete thecategorical Data Analysis Using Logistic Regression course or have equivalent experience with and knowledge of logistic regression. understand linear mixed models (the MIXED ). You can complete the Mixed Models Analyses Using SAS course or have equivalent experience with and knowledge of linear mixed models. have experience with SAS programming at the level covered in the SAS Programming 1: Essentials course. Overview of Nonlinear Mixed Models and PROC NLMIXED introduction to nonlinear mixed models Using the NLMIXED for a NLMM Applications of the NLMIXED Procedure fitting zero-inflated Poisson models fitting other mixture models including hurdle models, zero-inlfated negative binomial models, and generalized Poisson models (Self-Study) Computational Efficiency making the NLMIXED run faster using techniques achieving convergence with the NLMIXED interpreting log notes and warnings Kod szkolenia MST4 Analizy Bayesowskie (Bayesian Analyses Using SAS) The course focuses on Bayesian analyses using the PHREG, GENMOD, and s. The examples include logistic regression, Cox proportional hazards model, general linear mixed model, and the zero-inflated Poisson model. A Bayesian of a crossover design and a meta- are also shown. Biostatisticians, epidemiologists, and social scientists who are interested in the Bayesian approach be able to create SAS data sets and manipulate data. You can gain this experience from the SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques course. have completed a statistics course such as the Statistics 1: Introduction to ANOVA, Regression, and Logistic Regression or the Statistics 2: ANOVA and Regression courses. SAS/STAT software. Introduction to Bayesian Analysis introduce the basic concepts of Bayesian compute the diagnostic plots and diagnostic statistics for model assessment discuss the advantages and disadvantages of Bayesian illustrate a Bayesian in PROC GENMOD and PROC PHREG Fitting Models with the Procedure show the essential statements in PROC show the supported distributions in PROC fit a logistic regression model in PROC fit a general linear mixed model in PROC fit a zero-inflated Poisson model in PROC

6 Bayesian Approaches to Clinical Trials use prior distributions in a Bayesian illustrate a Bayesian approach to clinical trials using PROC illustrate the Bayesian approach to meta Kod szkolenia: BAY Wieloczynnikowa analiza danych (Multivariate Statistical Methods: Practical Research Applications) This course teaches how to apply a variety of multivariate statistical methods to research data. know how to create and manage SAS data sets have experience performing a linear model using the REG or GLM s of SAS/STAT software have completed and mastered the material covered in the Statistics 2: ANOVA and Regression course or completed a graduatelevel course on general linear models. Exposure to matrix algebra will enhance your understanding of the material. Some experience manipulating SAS data sets and producing graphs SAS software is also recommended. SAS/STAT and SAS/GRAPH software. Overview and Examples of Multivariate Methods introduction and examples of multivariate statistics review of univariate statistics introduction to multivariate linear models ODS Statistical Graphics in SAS 9.2 Analysis of Groups: Multivariate Analysis of Variance factorial MANOVA contrasts More Multivariate Linear Models multivariate multiple regression canonical correlation Classification Into Groups: Discriminant Analysis canonical discriminant linear discriminant quadratic discriminant discriminant and empirical validation Variable Reduction and Extraction of Meaningful Factors principal components exploratory factor Cronbach s coefficient alpha for scale reliability Analysis of Structure Using the CALIS Procedure introduction to structural equation models confirmatory factor regression path models structural equation models with latent variables structural models with repeated measurements Additional Data Topics evaluating assumptions for multivariate Kod szkolenia: WAD Analiza szeregów czasowych z SAS Forecast Server (Forecasting Using SAS Forecast Server Software) This course prepares you to generate large volumes of forecasts automatically using the SAS Forecast Studio interactive interface. Forecasters and analysts in any industry, including retail, financial services, manufacturing, and pharmaceuticals Prerequisites be familiar with business forecasting problems have experience with a Windows computing environment have experience using a product such as Microsoft Excel to enter or transfer data and to perform elementary analyses such as computing row totals, column totals, and averages, and producing charts and plots. SAS Forecast Server, SAS/STAT software. INFO: Web: sas.com/poland/szkolenia Tel: (22) Introduction to SAS Forecast Studio Forecasting Using the Default Functionality in SAS Forecast Studio creating a SAS Forecast Studio project accuracy statistics and forecast model selection families of models supported and functionality issues scenario Hierarchical Forecasting hierarchical forecasting statistical forecast reconciliation accumulation and aggregation options reconciliation effects manual overrides to reconciled forecasts Model Refinement One Series at a Time custom models: generated and prespecified event variables Generating Best Forecasts in Hierarchically Arranged Data honest assessment outlier variables and other model inputs creating and using event variables based on calendar effects stored processes generated data sets accommodating data updates Kod szkolenia: FRS Analiza szeregów czasowych (Forecasting Using SAS Software: A Programming Approach) This course teaches analysts how to use SAS/ ETS software to diagnose systematic variation in data collected over time, create forecast models to capture the systematic variation, evaluate a given forecast model for goodness-of-fit and accuracy, and forecast future values using the model. Topics include Box-Jenkins ARIMA models, dynamic regression models, and exponential smoothing models. Scientists, engineers, and business analysts who have the responsibility of forecasting or evaluating policies and practices for their organizations SAS/ETS software Introduction to Forecasting time series and forecasting introduction to forecasting with SAS software evaluating forecasts Stationary Time Series Models introduction to stationary time series automatic model selection techniques for stationary time series estimation and forecasting for stationary time series Trend Models introduction to nonstationary time series modeling trend alternatives to PROC ARIMA for modeling trend Seasonal Models seasonal ARIMA models alternatives to PROC ARIMA for fitting seasonal models forecasting the airline passengers data Models with Explanatory Variables ordinary regression models event models 29

7 time series regression models Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu szkolenia: Podstawy statystyki Liczba dni: 3 Kod szkolenia: ANSZ Budowa i rozwiązywanie modeli optymalizacyjnych z SAS OR (Building and Solving Optimization Models with SAS/OR) This course focuses on formulating and solving mathematical optimization using the OPTMODEL, from inputting data to interpreting output and generating reports. The course covers linear, integer, mixed-integer, and nonlinear programming problems, with an emphasis on model formulation and construction. Anyone who wants to formulate and solve linear, integer, mixed-integer, or nonlinear problems using SAS/OR software Base SAS, SAS/GRAPH, SAS/OR, SAS/STAT Prerequisites Before atending this course you should have completed an undergraduate course in operations research that includes linear programming or have recent experience using linear programming or be comfortable with matrix algebra be able to execute SAS programs and create SAS data sets. You can gain this experience by completing the SAS Programming 1: Essentials course. network flow models Integer and Mixed-Integer Linear Programming Problems introduction to integer and mixed-integer linear programming solving integer and mixed-integer programming problems using the OPTMODEL modeling using binary variables modeling using binary variables mixed-integer linear programming solver options (self-study) Nonlinear Programming Problems introduction to nonlinear programming solving nonlinear programming problems using the OPTMODEL nonlinear optimization methods in the OPTMODEL Supplemental Material declarations reading and creating data delimiters and PROC OPTMODEL syntax variables, constraints, objectives, and parameters Liczba dni: 3 Kod szkolenia: OPT 30 Introduction to Mathematical Optimization introduction simple examples the OPTMODEL Linear Programming Problems: Basic Ideas introduction to linear programming formulating and solving linear programming problems using the OPTMODEL reading data from SAS data sets writing output from the OPTMODEL dual values, reduced costs, and pricing in the simplex method Linear Programming Problems: Additional Topics basic control flow and operators in the OPTMODEL model updates in the OPTMODEL

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS wersja 9.2 i 9.3 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Spis treści Wprowadzenie... 6 1. Podstawowe informacje o systemie SAS... 9 1.1. Informacje ogólne... 9 1.2. Analityka...

Bardziej szczegółowo

Cena netto (PLN) IV kwartał. Cena netto (PLN) Podstawy SAS INTRO 1 1 200 1 260 2 20 4 1 7 2

Cena netto (PLN) IV kwartał. Cena netto (PLN) Podstawy SAS INTRO 1 1 200 1 260 2 20 4 1 7 2 2015 SAS Education sas.com/poland/training Centrum Szkoleniowe SAS Institute sp. z o.o. ul. Gdańska 27/31, 01-633 Warszawa (22) 560 46 20 cs@spl.sas.com Kalendarz szkoleń Grow With Us Nazwa szkolenia Kod

Bardziej szczegółowo

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017 Szkolenia SAS Spis treści NARZĘDZIA SAS FOUNDATION 2 ZAAWANSOWANA ANALITYKA 2 PROGNOZOWANIE I EKONOMETRIA 3 ANALIZA TREŚCI 3 OPTYMALIZACJA I SYMULACJA 3 3 ROZWIĄZANIA DLA HADOOP 3 HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces!

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Opis autoryzowanych szkoleń Oracle planowanych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. SAS Education. Grow With Us sas.com/poland/szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ. SAS Education. Grow With Us sas.com/poland/szkolenia KATALOG SZKOLEŃ 2015 SAS Education Grow With Us sas.com/poland/szkolenia The demand for people with the skills to use powerful analytics to solve increasingly complex information challenges has reached

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Regresja logistyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS Logistic Regression with SAS

Regresja logistyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS Logistic Regression with SAS NOWY PROGRAM STUDIÓW 2014/2015 STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU Koordynator przedmiotu: dr hab. Ewa Frątczak Sygnatura: Wykładowcy uczestniczący w opracowaniu sylabusa: 1. dr hab. Ewa Frątczak 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

załącznik 5 NOWY PROGRAM STUDIÓW 2009/2010 STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU KIERUNKOWEGO/SPECJALNOSCIOWEGO Koordynator przedmiotu:

załącznik 5 NOWY PROGRAM STUDIÓW 2009/2010 STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU KIERUNKOWEGO/SPECJALNOSCIOWEGO Koordynator przedmiotu: załącznik 5 NOWY PROGRAM STUDIÓW 2009/2010 STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU KIERUNKOWEGO/SPECJALNOSCIOWEGO Koordynator przedmiotu: Dr Dorota Węziak- Białowolska Sygnatura: Wykładowcy uczestniczący w opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym

Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Wiesława MALSKA Politechnika Rzeszowska, Polska Anna KOZIOROWSKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Wstęp Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Importowanie danych do SPSS Eksportowanie rezultatów do formatu MS Word... 22

Importowanie danych do SPSS Eksportowanie rezultatów do formatu MS Word... 22 Spis treści Przedmowa do wydania pierwszego.... 11 Przedmowa do wydania drugiego.... 15 Wykaz symboli.... 17 Litery alfabetu greckiego wykorzystywane w podręczniku.... 17 Symbole wykorzystywane w zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wykaz symboli Litery alfabetu greckiego wykorzystywane w podręczniku Symbole wykorzystywane w zagadnieniach teorii

Przedmowa Wykaz symboli Litery alfabetu greckiego wykorzystywane w podręczniku Symbole wykorzystywane w zagadnieniach teorii SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Wykaz symboli... 15 Litery alfabetu greckiego wykorzystywane w podręczniku... 15 Symbole wykorzystywane w zagadnieniach teorii mnogości (rachunku zbiorów)... 16 Symbole stosowane

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY ANALIZ STATYSTYCZNYCH red. Ewa Frątczak

ZAAWANSOWANE METODY ANALIZ STATYSTYCZNYCH red. Ewa Frątczak Tytuł: Autor: ZAAWANSOWANE METODY ANALIZ STATYSTYCZNYCH red. Ewa Frątczak Wstęp Zaawansowane metody analiz statystycznych przenoszą analizy statystyczne na kolejny wyższy poziom. Określenie tego wyższego

Bardziej szczegółowo

Przedmioty do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) dla II roku w roku akademickim 2015/2016

Przedmioty do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) dla II roku w roku akademickim 2015/2016 Przedmioty do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) dla II roku w roku akademickim 2015/2016 Przedmioty do wyboru oferowane na semestr IV - letni (I rok) Prowadzący Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SAS. ONKO.SYS Kompleksowa infrastruktura inforamtyczna dla badań nad nowotworami CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej Curie

SZKOLENIA SAS. ONKO.SYS Kompleksowa infrastruktura inforamtyczna dla badań nad nowotworami CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej Curie SZKOLENIA SAS ONKO.SYS Kompleksowa infrastruktura inforamtyczna dla badań nad nowotworami CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej Curie DANIEL KUBIK ŁUKASZ LESZEWSKI ROLE ROLE UŻYTKOWNIKÓW MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Wprowadzenie do statystyki Introduction to statistics Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jerzy Wołek Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. Jerzy Wołek doktoranci

Bardziej szczegółowo

ZAWANSOWANE METODY ANALIZ STATYSTYCZNYCH ADVANCED STATISTICAL ANALYSIS METHODS. Część A

ZAWANSOWANE METODY ANALIZ STATYSTYCZNYCH ADVANCED STATISTICAL ANALYSIS METHODS. Część A NOWY PROGRAM STUDIÓW 2014/2015 STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU KIERUNKOWEGO/SPECJALNOŚCIOWEGO Koordynator przedmiotu: dr hab. prof. SGH Ewa Frątczak Sygnatura: Wykładowcy uczestniczący w opracowaniu sylabusa:

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki. Wydanie drugie poprawione. Wiesław Szymczak

Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki. Wydanie drugie poprawione. Wiesław Szymczak Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki. Wydanie drugie poprawione. Wiesław Szymczak Autor prezentuje spójny obraz najczęściej stosowanych metod statystycznych, dodatkowo omawiając takie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Spis treści 3 SPIS TREŚCI Spis treści 3 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 1. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE JAKO DYSCYPLINA MATEMATYCZNA... Metody statystyczne w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych... Badania statystyczne podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie 13

Spis treści. Wprowadzenie 13 Spis treści Wprowadzenie 13 Ewa Frątczak Rozdział 1. Wprowadzenie - wybrane zagadnienia wielowymiarowej analizy statystycznej... 21 1.1. Czym jest wielowymiarowa analiza statystyczna i do czego służy?...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Fundamenty testowania

Program szkolenia: Fundamenty testowania Program szkolenia: Fundamenty testowania Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Fundamenty testowania Testowanie-fun Testowanie testerzy, test managerowie 2 dni 50%

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH Nazwa w języku angielskim STATISTICAL DATA ANALYSIS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Probabilistic Methods and Statistics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Probabilistic Methods and Statistics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Metody probabilistyczne i statystyka Module name in English Probabilistic Methods and Statistics Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Niezawodność diagnostyka systemów laboratorium

Niezawodność diagnostyka systemów laboratorium Doc. dr inż. Jacek Jarnicki Niezawodność diagnostyka systemów laboratorium 1. Zajęcia wprowadzające treść ćwiczenia Informacje wstępne, cel zajęć, organizacja zajęć, materiały dydaktyczne, sprawozdania,

Bardziej szczegółowo

MODEL STRUKTURALNY RELACJI MIĘDZY SATYSFAKCJĄ

MODEL STRUKTURALNY RELACJI MIĘDZY SATYSFAKCJĄ MODEL STRUKTURALNY RELACJI MIĘDZY SATYSFAKCJĄ I LOJALNOŚCIĄ WOBEC MARKI Adam Sagan Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Wstęp Modelowanie strukturalne ma wielorakie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu RapidMiner, część 2 Michał Bereta 1. Wykorzystanie wykresu ROC do porównania modeli klasyfikatorów

Wprowadzenie do programu RapidMiner, część 2 Michał Bereta  1. Wykorzystanie wykresu ROC do porównania modeli klasyfikatorów Wprowadzenie do programu RapidMiner, część 2 Michał Bereta www.michalbereta.pl 1. Wykorzystanie wykresu ROC do porównania modeli klasyfikatorów Zaimportuj dane pima-indians-diabetes.csv. (Baza danych poświęcona

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański KARTA KURSU (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Nazwa Statystyka 2 Nazwa w j. ang. Statistics 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Tadeusz Sozański (koordynator, konwersatorium) Zespół

Bardziej szczegółowo

Projektowanie (design) Eurostat

Projektowanie (design) Eurostat Projektowanie (design) Eurostat Podstawa prezentacji moduł Overall design autor Eva Elvers ze Statistics Sweden Prezentacja autora na szkoleniu w Hadze 28-29 listopada 2013 r. Zarys Badanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

dr Dominik M. Marciniak Analizy statystyczne w pracach naukowych czego unikać, na co zwracać uwagę.

dr Dominik M. Marciniak Analizy statystyczne w pracach naukowych czego unikać, na co zwracać uwagę. dr Dominik M. Marciniak Analizy statystyczne w pracach naukowych czego unikać, na co zwracać uwagę. Statistics in academic papers, what to avoid and what to focus on. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez statystycznych. Wnioskowanie statystyczne

Testowanie hipotez statystycznych. Wnioskowanie statystyczne Testowanie hipotez statystycznych Wnioskowanie statystyczne Hipoteza statystyczna to dowolne przypuszczenie co do rozkładu populacji generalnej (jego postaci funkcyjnej lub wartości parametrów). Hipotezy

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Metody statystyczne w naukach przyrodniczych

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Metody statystyczne w naukach przyrodniczych Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Metody statystyczne w naukach przyrodniczych kod modułu: 2BL_02 1. Informacje ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna dla leśników

Statystyka matematyczna dla leśników Statystyka matematyczna dla leśników Wydział Leśny Kierunek leśnictwo Studia Stacjonarne I Stopnia Rok akademicki 03/04 Wykład 5 Testy statystyczne Ogólne zasady testowania hipotez statystycznych, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

laboratoria 24 zaliczenie z oceną

laboratoria 24 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Andrzej Tarłowski Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia Specjalność: Inżynieria Powierzchni

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia Specjalność: Inżynieria Powierzchni Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia Specjalność: Inżynieria Powierzchni Przedmiot: Statystyczne Sterowanie Procesami Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYKA MATEMATYCZNA Nazwa w języku angielskim Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Domański dr hab. Jarosław Górniak

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Domański dr hab. Jarosław Górniak Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Domański dr hab. Jarosław Górniak Redakcja i korekta Bogdan Baran Projekt graficzny okładki Katarzyna Juras Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011 ISBN

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. laboratoria 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. laboratoria 30 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Andrzej Tarłowski Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

JEDNOCZYNNIKOWA ANALIZA WARIANCJI, ANOVA 1

JEDNOCZYNNIKOWA ANALIZA WARIANCJI, ANOVA 1 Powtórzenie: ANOVA 1 JEDNOCZYNNIKOWA ANALIZA WARIANCJI, ANOVA 1 Obserwowana (badana) cecha Y Czynnik wpływający na Y (badany) A A i i ty poziom czynnika A (i=1..a), n i liczba powtórzeń w i tej populacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Statystyka w zarządzaniu : pełny wykład / Amir D. Aczel. wyd. 1, dodr. 5. Warszawa; Spis treści

Statystyka w zarządzaniu : pełny wykład / Amir D. Aczel. wyd. 1, dodr. 5. Warszawa; Spis treści Statystyka w zarządzaniu : pełny wykład / Amir D. Aczel. wyd. 1, dodr. 5. Warszawa; 2011 Spis treści Od autora 11 1. Wprowadzenie i statystyka opisowa 15 1.1. Wprowadzenie 15 1.2. Percentyle i kwartyle

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 1

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 1 STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 1 Wykład wstępny Teoria prawdopodobieństwa Magda Mielczarek wykłady, ćwiczenia Copyright 2017, J. Szyda & M. Mielczarek STATYSTYKA MATEMATYCZNA? ASHG 2011 Writing Workshop;

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki. Testy zgodności. Wykład 03

Wydział Matematyki. Testy zgodności. Wykład 03 Wydział Matematyki Testy zgodności Wykład 03 Testy zgodności W testach zgodności badamy postać rozkładu teoretycznego zmiennej losowej skokowej lub ciągłej. Weryfikują one stawiane przez badaczy hipotezy

Bardziej szczegółowo

... prognozowanie nie jest celem samym w sobie a jedynie narzędziem do celu...

... prognozowanie nie jest celem samym w sobie a jedynie narzędziem do celu... 4 Prognozowanie historyczne Prognozowanie - przewidywanie przyszłych zdarzeń w oparciu dane - podstawowy element w podejmowaniu decyzji... prognozowanie nie jest celem samym w sobie a jedynie narzędziem

Bardziej szczegółowo

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English Course syllabus Course name: Mathematical Basis of Logistics Study Programme group: i Cycle of studies: Study type: I cycle (bachelor) Full-time Study Programme name: Specialisation: ii Electivity: iii

Bardziej szczegółowo

Statystyki: miary opisujące rozkład! np. : średnia, frakcja (procent), odchylenie standardowe, wariancja, mediana itd.

Statystyki: miary opisujące rozkład! np. : średnia, frakcja (procent), odchylenie standardowe, wariancja, mediana itd. Wnioskowanie statystyczne obejmujące metody pozwalające na uogólnianie wyników z próby na nieznane wartości parametrów oraz szacowanie błędów tego uogólnienia. Przewidujemy nieznaną wartości parametru

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp do Statystycznych Baz Danych a bezpieczeństwo danych jednostkowych.

Zdalny dostęp do Statystycznych Baz Danych a bezpieczeństwo danych jednostkowych. Zdalny dostęp do Statystycznych Baz Danych a bezpieczeństwo danych jednostkowych. Przegląd zastosowanych rozwiązań urzędów statystycznych na świecie. mgr inż. Jarosław Butanowicz mgr inż. Łukasz Ślęzak

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 12. Metody eksploracji danych

Ćwiczenie 12. Metody eksploracji danych Ćwiczenie 12. Metody eksploracji danych Modelowanie regresji (Regression modeling) 1. Zadanie regresji Modelowanie regresji jest metodą szacowania wartości ciągłej zmiennej celu. Do najczęściej stosowanych

Bardziej szczegółowo

W1. Wprowadzenie. Statystyka opisowa

W1. Wprowadzenie. Statystyka opisowa W1. Wprowadzenie. Statystyka opisowa dr hab. Jerzy Nakielski Zakład Biofizyki i Morfogenezy Roślin Plan wykładu: 1. O co chodzi w statystyce 2. Etapy badania statystycznego 3. Zmienna losowa, rozkład

Bardziej szczegółowo

SPIS TEŚCI CZĘŚĆ I RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

SPIS TEŚCI CZĘŚĆ I RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPIS TEŚCI PRZEDMOWA...13 CZĘŚĆ I RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. ZDARZENIA LOSOWE I PRAWDOPODOBIEŃSTWO...17 1.1. UWAGI WSTĘPNE... 17 1.2. ZDARZENIA LOSOWE... 17 1.3. RELACJE MIĘDZY ZDARZENIAMI... 18 1.4.

Bardziej szczegółowo

Adam Kirpsza Zastosowanie regresji logistycznej w studiach nad Unią Europejska. Anna Stankiewicz Izabela Słomska

Adam Kirpsza Zastosowanie regresji logistycznej w studiach nad Unią Europejska. Anna Stankiewicz Izabela Słomska Adam Kirpsza Zastosowanie regresji logistycznej w studiach nad Unią Europejska Anna Stankiewicz Izabela Słomska Wstęp- statystyka w politologii Rzadkie stosowanie narzędzi statystycznych Pisma Karla Poppera

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych za pomocą testów statystycznych

Weryfikacja hipotez statystycznych za pomocą testów statystycznych Weryfikacja hipotez statystycznych za pomocą testów statystycznych Weryfikacja hipotez statystycznych za pomocą testów stat. Hipoteza statystyczna Dowolne przypuszczenie co do rozkładu populacji generalnej

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA STATYSTYKA MATEMATYCZNA 1. Wykład wstępny. Teoria prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki. Zmienne losowe i ich rozkłady 3. Populacje i próby danych, estymacja parametrów 4. Testowanie hipotez statystycznych

Bardziej szczegółowo

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Statistics for clinical research & post-marketing surveillance część III Program szkolenia część III Model regresji liniowej Współczynnik korelacji

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

MODELE LINIOWE. Dr Wioleta Drobik

MODELE LINIOWE. Dr Wioleta Drobik MODELE LINIOWE Dr Wioleta Drobik MODELE LINIOWE Jedna z najstarszych i najpopularniejszych metod modelowania Zależność między zbiorem zmiennych objaśniających, a zmienną ilościową nazywaną zmienną objaśnianą

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA3 Mathematics3. Elektrotechnika. I stopień ogólnoakademicki. studia stacjonarne. Katedra Matematyki dr Zdzisław Piasta

MATEMATYKA3 Mathematics3. Elektrotechnika. I stopień ogólnoakademicki. studia stacjonarne. Katedra Matematyki dr Zdzisław Piasta KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 MATEMATYKA3 Mathematics3 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Uczelnia Łazarskiego Wydział Medyczny Kierunek Lekarski

Uczelnia Łazarskiego Wydział Medyczny Kierunek Lekarski Uczelnia Łazarskiego Wydział Medyczny Kierunek Lekarski Nazwa przedmiotu INFORMATYKA I BIOSTATYSTYKA Kod przedmiotu WL_ 10 Poziom studiów Jednolite studia magisterskie Status przedmiotu x podstawowy uzupełniający

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELI AUTOREGRESJI DO PROGNOZOWANIA SZEREGU CZASOWEGO ZWIĄZANEGO ZE SPRZEDAŻĄ ASORTYMENTU HUTNICZEGO

WYKORZYSTANIE MODELI AUTOREGRESJI DO PROGNOZOWANIA SZEREGU CZASOWEGO ZWIĄZANEGO ZE SPRZEDAŻĄ ASORTYMENTU HUTNICZEGO 5/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYKORZYSTANIE MODELI AUTOREGRESJI DO PROGNOZOWANIA SZEREGU

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Analiza przeżycia

Szkolenie Analiza przeżycia Analiza przeżycia program i cennik Łukasz Deryło Analizy statystyczne, szkolenia www.statystyka.c0.pl Analiza przeżycia - program i cennik Analiza przeżycia Co obejmuje? Analiza przeżycia (Survival analysis)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dotycząca udziału w międzynarodowym szkoleniu Simulated & Standardized Patients, które odbędzie się 5-7.

Rekrutacja dotycząca udziału w międzynarodowym szkoleniu Simulated & Standardized Patients, które odbędzie się 5-7. Poznań, 24.01.2017 Rekrutacja dotycząca udziału w międzynarodowym szkoleniu Simulated & Standardized Patients, które odbędzie się 5-7.04 2017 w Holandii Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 Version 4.0 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Rozdział 5 Version 4.0 2 Objectives Identify the role of the Network Layer, as it describes communication

Bardziej szczegółowo

Pobieranie prób i rozkład z próby

Pobieranie prób i rozkład z próby Pobieranie prób i rozkład z próby Marcin Zajenkowski Marcin Zajenkowski () Pobieranie prób i rozkład z próby 1 / 15 Populacja i próba Populacja dowolnie określony zespół przedmiotów, obserwacji, osób itp.

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna i ekonometria

Statystyka matematyczna i ekonometria Statystyka matematyczna i ekonometria prof. dr hab. inż. Jacek Mercik B4 pok. 55 jacek.mercik@pwr.wroc.pl (tylko z konta studenckiego z serwera PWr) Konsultacje, kontakt itp. Strona WWW Elementy wykładu.

Bardziej szczegółowo

Monte Carlo, bootstrap, jacknife

Monte Carlo, bootstrap, jacknife Monte Carlo, bootstrap, jacknife Literatura Bruce Hansen (2012 +) Econometrics, ze strony internetowej: http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/ Monte Carlo: rozdział 8.8, 8.9 Bootstrap: rozdział

Bardziej szczegółowo

166 Wstęp do statystyki matematycznej

166 Wstęp do statystyki matematycznej 166 Wstęp do statystyki matematycznej Etap trzeci realizacji procesu analizy danych statystycznych w zasadzie powinien rozwiązać nasz zasadniczy problem związany z identyfikacją cechy populacji generalnej

Bardziej szczegółowo

Configuring and Testing Your Network

Configuring and Testing Your Network Configuring and Testing Your Network Network Fundamentals Chapter 11 Version 4.0 1 Konfigurowanie i testowanie Twojej sieci Podstawy sieci Rozdział 11 Version 4.0 2 Objectives Define the role of the Internetwork

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 4

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 4 STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 4 Inne układy doświadczalne 1) Układ losowanych bloków Stosujemy, gdy podejrzewamy, że może występować systematyczna zmienność między powtórzeniami np. - zmienność

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

1.7. Eksploracja danych: pogłębianie, przeszukiwanie i wyławianie

1.7. Eksploracja danych: pogłębianie, przeszukiwanie i wyławianie Wykaz tabel Wykaz rysunków Przedmowa 1. Wprowadzenie 1.1. Wprowadzenie do eksploracji danych 1.2. Natura zbiorów danych 1.3. Rodzaje struktur: modele i wzorce 1.4. Zadania eksploracji danych 1.5. Komponenty

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 0/5 () Nazwa Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka () Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot ()

Bardziej szczegółowo

SAS ENTERPRISE MINER JAKO NARZĘDZIE ANALITYKA MARIUSZ DZIECIĄTKO

SAS ENTERPRISE MINER JAKO NARZĘDZIE ANALITYKA MARIUSZ DZIECIĄTKO SAS MINER JAKO NARZĘDZIE ANALITYKA MARIUSZ DZIECIĄTKO METODYKA SEMMA (SAMPLE, EXPLORE, MODIFY, MODEL, ASSESS) Prognoza Historia MODEL ANALITYCZNY PRZYGOTOWANIE DANYCH Funkcja przypisująca określoną wartość

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Metody statystyczne w pedagogice Kod przedmiotu

Metody statystyczne w pedagogice Kod przedmiotu Metody statystyczne w pedagogice - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody statystyczne w pedagogice Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDD-MS-L_pNadGen0DXUI Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO WYZNACZENIA CECH O NAJWIĘKSZEJ SILE DYSKRYMINACJI WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO WYZNACZENIA CECH O NAJWIĘKSZEJ SILE DYSKRYMINACJI WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO WYZNACZENIA CECH O NAJWIĘKSZEJ SILE DYSKRYMINACJI WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO Agnieszka Prusak, Stanisława Roczkowska-Chmaj

Bardziej szczegółowo

Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-EKO-463 Rachunek kosztów logistyki przedsiębiorstw Costs Accounting

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

[MS-10979] Course 10979C: Microsoft Azure Fundamentals (2 dni)

[MS-10979] Course 10979C: Microsoft Azure Fundamentals (2 dni) [MS-10979] Course 10979C: Microsoft Azure Fundamentals (2 dni) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/06/10423/20439 Cena netto 1 400,00 zł Cena brutto 1 722,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo