Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ"

Transkrypt

1 Rozdzia³ 35 Typy zdarzeñ 974 Œledzenie zdarzeñ komputerowych 975 Badanie szczegó³ów zdarzeñ 977 Praca z plikami dziennika 979 U ywanie narzêdzi innych producentów do monitorowania zdarzeñ 982 Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ Czêœæ VIII: Administracja systemu Rozdzia³ 35: Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹podgl¹du zdarzeñ W systemie Windows XP zdarzenie jest pewnym wydarzeniem, które potencjalnie jest godne uwagi twojej, innych u ytkowników, systemu operacyjnego albo aplikacji. Zdarzenia zapisywane s¹przez us³ugê Dziennik zdarzeñ, a ich historia zachowana jest w trzech plikach dziennika: Zabezpieczenia (Secevent.evt), Aplikacja (Appevent.evt) oraz System (Sysevent.evt). Podgl¹d zdarzeñ, przystawka konsoli Microsoft Management Console dostarczana wraz z systemem Windows XP, pozwoli ci na przegl¹danie i archiwizowanie tych trzech dzienników zdarzeñ. Dlaczego mia³byœ to robiæ? Najbardziej prawdopodobne powody to: w celu rozwi¹zania problemów, które siê pojawi³y; aby mieæ kontrolê nad systemem i zapobiegaæ pojawieniu siê problemów oraz aby uwa aæ na naruszenia zabezpieczeñ. Je- eli urz¹dzenie uleg³o uszkodzeniu, dysk twardy zape³niony jest po brzegi, program wielokrotnie siê zawiesza³ albo pojawi³y siê inne powa ne trudnoœci, informacja zapisana w dziennikach zdarzeñ mo e pomóc tobie albo specjaliœcie od wsparcia technicznego zdiagnozowaæ problem i zdecydowaæ, jakie kroki w celu naprawienia go nale y podj¹æ. Przegl¹danie dzienników zdarzeñ mo e równie pomóc ci zauwa yæ powa ne problemy, jeszcze zanim siê pojawi¹. Je eli jakiœ problem ca³y czas wrze, ale jeszcze nie wybuch³, mo esz odebraæ sygna³ o tym, zanim bêdzie ju za póÿno. Na przyk³ad je eli karta sieciowa czasami zawodzi albo kabel sieciowy jest niew³aœciwie

2 974 Czêœæ VIII: Administracja systemu pod³¹czony, w dzienniku zdarzeñ znajdziesz pozycje pokazuj¹ce czêste roz³¹czenia i ponowne pod³¹czenia do sieci. Ostatecznie mo esz u yæ jednego z dzienników zdarzeñ do œledzenia takich rzeczy, jak nieudane próby logowania albo próby odczytania plików przez u ytkowników, którzy nie maj¹przywilejów dostêpu do nich. Wydarzenia takie mog¹zwróciæ twoj¹uwagê na rzeczywiste lub potencjalne problemy w twojej organizacji. Typy zdarzeñ Zdarzenia zabezpieczeñ zapisywane s¹w dzienniku Zabezpieczeñ, Secevent.evt. Monitorowanie tych zdarzeñ nazywane jest inspekcj¹ i stanowi temat rozdzia³u 36 Inspekcja zabezpieczeñ. W dalszej czêœci tego rozdzia³u skupimy siê na dwóch pozosta³ych dziennikach zdarzeñ, Appevent.evt oraz Sysevent.evt. Zapisuj¹one odpowiednio zdarzenia aplikacji i systemu. Zdarzenia aplikacji generowane s¹ przez aplikacje, w³¹czaj¹c w to programy, które sam zainstalujesz i programy dostarczone z Windows XP, oraz przez us³ugi systemu operacyjnego. Na przyk³ad zdarzenia powi¹zane z pakietem Microsoft Office, programem do tworzenia kopii zapasowych dostarczonym wraz z Windows XP oraz us³ug¹fax, s¹w ca³oœci zapisywane w Appevent.evt. Zdarzenia systemu generowane s¹przez sam system Windows XP oraz przez zainstalowane sk³adniki, takie jak sterowniki urz¹dzeñ. Je eli sterownik nie zostanie za³adowany podczas uruchamiania sesji systemu Windows XP, zdarzenie to zostanie zapisane w dzienniku System. (Je eli jesteœ ciekawy, które elementy twojego systemu generuj¹zdarzenia oraz gdzie zdarzenia te s¹zapisywane, u yj Edytora rejestru, aby otworzyæ nastêpuj¹cy klucz rejestru: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Eventlog. Nastêpnie przejrzyj ka dy z podkluczy Application, Security oraz System. Ka dy element zdolny do generowania zdarzenia posiada swój podklucz w jednym z tych trzech kluczy). Szczegó³owe informacje dotycz¹ce u ywania Edytora rejestru znajdziesz w rozdziale 28 Edytowanie Rejestru. Dzienniki System oraz Aplikacja rozró niaj¹trzy typy zdarzeñ: B³êdy. S¹to zdarzenia, które reprezentuj¹potencjaln¹utratê danych lub funkcjonalnoœci. Przyk³adowe b³êdy zawieraj¹ zdarzenia powi¹zane z po³¹czeniami sieciowymi albo dwoma niedopasowanymi kartami sieciowymi oraz utratê funkcjonalnoœci spowodowan¹przez urz¹dzenie lub us³ugê, które nie zosta³y za³adowane podczas uruchamiania systemu. Ostrze enia. Zdarzenia te reprezentuj¹nie wymagaj¹ce natychmiastowej uwagi lub mniej znacz¹ce problemy ni te, które wystêpuj¹ w przypadku b³êdów. Przyk³adowe ostrze enia to: prawie ca³kowicie zape³niony dysk, przekroczenie czasu przez readresatora sieci oraz b³êdy w zapisie danych na taœmie kopii zapasowej. Informacje. S¹to inne zdarzenia, które zapisuje system Windows XP. Przyk³adowe zdarzenia informacji to: korzystanie przez kogoœ z drukarki pod³¹czonej do twojego komputera oraz udane po³¹czenie telefoniczne z us³ugodawc¹ internetowym.

3 Rozdzia³ 35: Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ 975 Œledzenie zdarzeñ komputerowych Aby uruchomiæ Podgl¹d zdarzeñ, wykonaj jedn¹ z nastêpuj¹cych czynnoœci: W Panelu sterowania wybierz Wydajnoœæ i konserwacja, Narzêdzia administracyjne, Podgl¹d zdarzeñ. W wierszu polecenia wpisz eventvwr.msc. Podgl¹d zdarzeñ mo esz równie uruchomiæ, klikaj¹c prawym przyciskiem myszy Mój komputer i wybieraj¹c Zarz¹dzaj. Pojawi siê konsola Zarz¹dzanie komputerem wraz z przystawk¹podgl¹d zdarzeñ i kilkoma innymi narzêdziami administracyjnymi. Rysunek 35-1 pokazuje przyk³ad tego, co mo esz zobaczyæ, kiedy otworzysz Podgl¹d zdarzeñ. Drzewo konsoli wyœwietla nazwy trzech dzienników zdarzeñ, co pozwala na przechodzenie z jednego dziennika do innego. Okienko szczegó³ów prezentuje wygl¹d bie ¹cego dziennika w kolumnach. Rysunek Okienko szczegó³ów Podgl¹du zdarzeñ przedstawia w kolumnach widok dziennika zaznaczonego w drzewie konsoli. Rysunek 35-1 pokazuje wszystkie osiem kolumn Podgl¹du zdarzeñ. Mo esz u yæ polecenia Dodaj/Usuñ kolumny z menu Widok, aby ukryæ kolumny, których nie potrzebujesz, albo by zmieniæ kolejnoœæ, w jakiej kolumny siê pojawiaj¹. Domyœlnie zdarzenia s¹sortowane chronologicznie, z najnowszymi na górze. Mo esz zmieniæ kierunek sortowania, klikaj¹c nag³ówki kolumn. Zwróæ uwagê, e chocia okienko szczegó³ów zawiera wiele u ytecznych informacji, to nie dostarcza wielu szczegó³ów dotycz¹cych tego, co takie zdarzenia zwiastuj¹ oraz dlaczego siê pojawi³y. Wiêcej tego typu informacji mo esz uzyskaæ, sprawdzaj¹c szczegó³y dla poszczególnych zdarzeñ. (Patrz Badanie szczegó³ów zdarzeñ na stronie 977). Poni ej znajduje siê opis, kolumna po kolumnie, tego, co wyœwietla okienko szczegó³ów: Typ. Jak ju wspomniano, zdarzenia w dziennikach aplikacji oraz systemu mog¹nale- eæ do trzech typów: Informacja, Ostrze enie oraz B³¹d. Ikona znajduj¹ca siê z lewej strony kolumny Typ pomo e ci zauwa yæ typy zdarzeñ, które ciê interesuj¹.

4 976 Czêœæ VIII: Administracja systemu Data i Godzina. Us³uga Dziennik zdarzeñ zapisuje datê oraz godzinê dla ka dego pojawiaj¹cego siê zdarzenia w formie czasu Greenwich, a Podgl¹d zdarzeñ przek³ada te wartoœci na datê oraz godzinê odpowiedni¹dla twojej strefy czasu. ród³o. Kolumna Ÿród³a informuje o aplikacji lub sk³adniku systemu, które wygenerowa³y ka de ze zdarzeñ. Kategoria. Niektóre Ÿród³a zdarzeñ u ywaj¹kategorii, aby rozró niæ ró ne typy zdarzeñ, które mog¹przedstawiaæ. Wiele Ÿróde³ tego nie robi. Jak widzisz, adne z czterech Ÿróde³ pokazanych na Rysunku 35-1 (Browser, W32Time, RemoteAccess oraz Service Control Manager) nie u ywa kategorii. Zdarzenie. Wszystkie zdarzenia s¹identyfikowane przez wartoœæ numeryczn¹. Numer ten powi¹zany jest z opisem tekstowym, który pojawia siê, kiedy przegl¹dasz w³aœciwoœci zdarzenia. Nie u ywa siê tutaj kodu dla ca³ego systemu ka dy projektant Ÿród³a zdarzenia sam zdecydowa³, jakich numerów u yæ i zapisa³ te numery w pliku i nie ma wymogu, aby ka de Ÿród³o zdarzenia u ywa³o unikalnego zestawu cyfr. Jednak kiedy spêdzisz trochê czasu, przegl¹daj¹c dzienniki zdarzeñ, mo esz rozpoznaæ poszczególne zdarzenia po ich numerach. Na przyk³ad zdarzenia 6006 oraz 6009, generowane przez sam¹us³ugê Dziennik zdarzeñ (wymienion¹w kolumnie ród³o jako eventlog), pojawiaj¹siê, kiedy us³uga Dziennik zdarzeñ jest odpowiednio zatrzymywana i uruchamiana. Poniewa zwykle us³uga Dziennik zdarzeñ nie zatrzymuje siê, kiedy komputer dzia³a, zdarzenia te przedstawiaj¹wy³¹czenie oraz ponowne uruchomienie komputera. U ytkownik. Kolumna U ytkownik zapisuje konto u ytkownika powi¹zane z ka - dym zdarzeniem. Nie wszystkie zdarzenia s¹powi¹zane z okreœlonym u ytkownikiem. Wiele zdarzeñ, szczególnie zdarzenia systemowe, nie jest generowanych Zmiany czasu, komputery zdalne, zmiany w Zegarze systemowym Kiedy przechodzisz z czasu zimowego na czas letni lub odwrotnie, Podgl¹d zdarzeñ zmienia wyœwietlan¹godzinê (mo liwe, e Datê równie ) dla zdarzeñ, które ju wyst¹pi³y. Na przyk³ad je eli zdarzenie wyst¹pi³o o godzinie czasu zimowego, po przejœciu na czas letni zdarzenie to pojawi siê tak, jakby wyst¹pi³o o godzinie Dzieje siê tak, poniewa Podgl¹d zdarzeñ stosuje jedno przesuniêcie od czasu Greenwich do wszystkich zdarzeñ w swoich dziennikach i zmniejsza to przesuniêcie o jedn¹godzinê, kiedy przechodzisz z czasu zimowego na czas letni. Je eli monitorujesz zdarzenia na zdalnych komputerach w innych strefach czasowych, miej œwiadomoœæ, e Podgl¹d zdarzeñ zawsze wyœwietla daty i godziny tych zdarzeñ w twojej (lokalnej) strefie czasowej. Zapisuje on wydarzenia w czasie Greenwich, ale do celów wyœwietlania stosuje przesuniêcie czasu Greenwich dla twojej strefy czasowej. W ten sposób na przyk³ad zdarzenie, które pojawi siê w Nowym Jorku w po³udnie, w Los Angeles zostanie zg³oszone, jakby wydarzy³o siê o 9 rano. Je eli wprowadzisz zmiany w zegarze w twoim systemie, czas podany w dziennikach zdarzeñ nie ulegnie zmianie, poniewa przesuniêcie od czasu Greenwich nie uleg³o zmianie. Jednak je eli zmienisz strefê czasow¹, Podgl¹d zdarzeñ zastosuje nowe przesuniêcie i zmieni czas wyœwietlany dla wszystkich zdarzeñ w dzienniku.

5 Rozdzia³ 35: Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ 977 przez poszczególnych u ytkowników. W wypadku tych zdarzeñ pojawia siê s³owo Brak. Komputer. Kolumna Komputer zapisuje nazwê komputera, na którym wyst¹pi³o dane zdarzenie. Badanie szczegó³ów zdarzeñ Aby dowiedzieæ siê o zdarzeniu wiêcej ni to, co mówi okienko szczegó³ów Podgl¹du zdarzeñ, musisz wyœwietliæ indywidualn¹informacjê dla tego zdarzenia. Zaznacz zdarzenie, które ciê interesuje, i wykonaj jedn¹z nastêpuj¹cych czynnoœci: Dwukrotnie kliknij zdarzenie. Wciœnij Enter. Wybierz W³aœciwoœci z menu Akcja Podgl¹du zdarzeñ. Rysunek 35-2 pokazuje okno dialogowe w³aœciwoœci dla zdarzenia z dziennika System. Wyœwietla poprzednie zdarzenie Wyœwietla nastêpne zdarzenie Kopiuje bie ¹ce zdarzenie do Schowka Rysunek Okno dialogowe w³aœciwoœci dla okreœlonego zdarzenia mo e dostarczyæ cennych informacji diagnostycznych. Sumaryczne informacje w górnej czêœci okna dialogowego w³aœciwoœci s¹identyczne z tymi, które pojawiaj¹siê w kolumnach okienka szczegó³owego w Podgl¹dzie zdarzeñ. Opis w œrodkowej czêœci okna jest czysto tekstowym opisem tego, co siê wydarzy³o. Dla celów lokalizacji informacja ta jest przechowywana oddzielnie, poza plikiem dziennika (.evt). Ka dy typ zdarzenia przekszta³cony jest w opisowy tekst, który znajduje siê w dowolnym miejscu, w dowolnym pliku, które zosta³y wybrane przez projektanta aplikacji lub sk³adnika. (Plik komunikatu dziennika zapisany jest w wartoœci rejestru EventMessageFile w kluczu HKLM\System\CurrentConsole- Set\Services\Eventlog\nazwa_dziennika\Ÿród³o_dziennika, gdzie nazwa_dziennika jest nazw¹dziennika na przyk³ad System a Ÿród³o_dziennika jest nazw¹aplikacji lub sk³adnika, który generuje dane zdarzenie). Niektóre zdarzenia generuj¹dane binarne, które mog¹byæ u yteczne dla programistów albo specjalistów obs³ugi technicznej, obeznanych z produktem, który wygenerowa³

6 978 Czêœæ VIII: Administracja systemu dane zdarzenie. Je eli dane binarne s¹dostêpne, to ukazuj¹siê w dolnej czêœci okna dialogowego w³aœciwoœci. Je eli chcesz obejrzeæ szczegó³y dla innych zdarzeñ, mo esz to zrobiæ bez koniecznoœci uprzedniego powracania do okienka szczegó³ów. Kliknij przyciski strza³ek w prawym górnym rogu okna dialogowego w³aœciwoœci, aby przejœæ do poprzedniego albo nastêpnego zdarzenia na tej liœcie. Bezpoœrednio pod przyciskiem Nastêpne zdarzenie, blisko prawego górnego rogu okna, znajduje siê podrêczny przycisk Kopiuj, jak pokazano na rysunku Klikniêcie go spowoduje wys³anie ca³ej zawartoœci okna dialogowego w³aœciwoœci do Schowka, co pozwoli ci na przyk³ad na wstawienie informacji do wiadomoœci poczty elektronicznej i wys³anie jej do dzia³u obs³ugi technicznej. (Mo esz równie skopiowaæ fragment albo ca³y tekst opisu, zaznaczaj¹c go w œrodkowej czêœci okna i wciskaj¹c klawisze [Ctrl+C]). Wyszukiwanie zdarzenia Polecenie ZnajdŸ w menu Widok Podgl¹du zdarzeñ pozwoli ci zlokalizowaæ poszczególne elementy w bie ¹cym dzienniku. Okno dialogowe ZnajdŸ w lokalnym System, pokazane na rysunku 35-3, zawiera pole Opis, w którym mo esz okreœliæ ca³oœæ albo fragment opisowego tekstu zdarzenia. Na przyk³ad aby zlokalizowaæ najnowsze zdarzenie, w którym wyst¹pi³o zawieszenie siê, powinieneœ zaznaczyæ pierwsze zdarzenie w dzienniku (zak³adaj¹c, e pozostawi³eœ domyœlny kierunek sortowania chronologicznego), wybraæ polecenie ZnajdŸ, w polu Opis wpisaæ zawie i klikn¹æ przycisk ZnajdŸ nastêpne. Rysunek Mo esz u yæ tego okna dialogowego, aby odnaleÿæ okreœlone zdarzenie. Filtrowanie wyœwietlanej zawartoœci dziennika Jak mo esz zobaczyæ, pobie nie zerkaj¹c na swój dziennik System, zdarzenia mog¹ siê bardzo szybko nagromadziæ, przys³aniaj¹c zdarzenia okreœlonego typu (takie jak zadania wydruku) albo te, które pojawiaj¹siê w okreœlonym czasie. Aby przefiltrowaæ dziennik, tak aby Podgl¹d zdarzeñ wyœwietla³ tylko te elementy, które w danym

7 Rozdzia³ 35: Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ 979 momencie ciê interesuj¹, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwê dziennika w drzewie konsoli, a nastêpnie wybierz W³aœciwoœci. Nastêpnie wype³nij kartê Filtr okna dialogowego w³aœciwoœci dziennika (w du ej mierze przypomina ona okno dialogowe ZnajdŸ pokazane na rysunku 35-3) i kliknij OK. Aby przywróciæ listê nie filtrowan¹, wróæ do tego okna dialogowego i kliknij przycisk Przywróæ domyœlne. Za pomoc¹polecenia Nowy widok dziennika z menu Akcja mo esz szybko prze³¹czyæ siê pomiêdzy filtrowanym oraz nie filtrowanym widokiem dziennika albo miêdzy widokiem filtrowanym i innym filtrowanym widokiem. Po prostu zaznacz dziennik, który ciê interesuje, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastêpnie wybierz Nowy widok dziennika. Podgl¹d zdarzeñ doda nowy widok do drzewa konsoli. Zaznacz nowy widok i filtr, aby spróbowaæ. Teraz mo esz przemieszczaæ siê miêdzy widokami, u ywaj¹c drzewa konsoli. Praca z plikami dziennika Zasadniczo nie potrzebujesz nic robiæ z plikami dziennika (.evt). Ale mo esz chcieæ ograniczyæ ich rozmiar, zarchiwizowaæ ich zawartoœæ albo wyczyœciæ je zadania te, zosta³y omówione w kolejnych podrozdzia³ach. Ustawianie rozmiaru i okresu przechowywania danych pliku dziennika Pliki dzienników nie kontynuuj¹w nieskoñczonoœæ gromadzenia nowych zdarzeñ. Gdyby tak robi³y, w koñcu zajê³yby trudn¹do ogarniêcia przestrzeñ dyskow¹. Domyœlnie ka dy plik dziennika posiada maksymalny rozmiar wynosz¹cy 512 KB. Mo esz go dostosowaæ, zwiêkszaj¹c lub zmniejszaj¹c rozmiar o jednostki wielkoœci 64 KB. Równie domyœlnie, zdarzenia w ka dym pliku dziennika posiadaj¹minimalny okres przechowywania wynosz¹cy 7 dni. Oznacza to, e je eli plik osi¹gnie swój maksymalny rozmiar, nowe zdarzenia zastêpuj¹te starsze ale tylko wtedy, gdy starsze zdarzenia maj¹co najmniej siedem dni. Jest to parametr, który równie mo na dostosowaæ. Aby zmieniæ maksymalny rozmiar pliku dziennika lub te minimalny okres przechowywania zdarzeñ, zaznacz dany dziennik w drzewie konsoli. Nastêpnie wybierz W³aœciwoœci z menu Akcja. Rysunek 35-4 pokazuje okno dialogowe pliku dziennika. (Musisz posiadaæ uprawnienia administracyjne, aby u ywaæ tego okna dialogowego; w przeciwnym wypadku wszystkie kontrolki pojawi¹siê wyszarzone). Je eli us³uga Dziennik zdarzeñ nie jest w stanie dodaæ nowych zdarzeñ do dziennika, albo dlatego, e nie pozwoli³eœ na zastêpowanie, albo poniewa plik osi¹gn¹³ swój maksymalny rozmiar, zanim najstarsze zdarzenia osi¹gnê³y swój minimalny wymagany wiek, zobaczysz komunikat ostrzegawczy. Mo esz wtedy zaradziæ tej sytuacji, zarówno poprzez proste wyczyszczenie dziennika, jak i archiwizuj¹c go, a nastêpnie czyszcz¹c.

8 980 Czêœæ VIII: Administracja systemu Rysunek Okno dialogowe w³aœciwoœci pozwala ci kontrolowaæ rozmiar oraz czas trwania dzienników zdarzeñ. Archiwizowanie i czyszczenie plików dziennika Aby zarchiwizowaæ dziennik, zaznacz go w drzewie konsoli i wybierz w menu Akcja polecenie Zapisz plik dziennika jako. W oknie dialogowym, które siê pojawi, upewnij siê, e wybrany jest domyœlny typ pliku, Dziennik zdarzeñ (*.evt). W rezultacie otrzymasz plik zawieraj¹cy wszystkie zdarzenia (ignoruj¹cy bie ¹cy filtr, jeœli jakiœ istnieje) oraz wszystkie zapisane informacje (³¹cznie z danymi binarnymi). Aby wyczyœciæ dziennik, kliknij przycisk Wyczyœæ dziennik w oknie dialogowym w³aœciwoœci dziennika (patrz rysunek 35-4) albo zaznacz dziennik w drzewie konsoli i wybierz polecenie Wyczyœæ wszystkie zdarzenia w menu Akcja. Musisz posiadaæ uprawnienia administracyjne, aby wyczyœciæ dziennik. Wyœwietlanie zarchiwizowanego pliku dziennika Po zapisaniu pliku dziennika w formacie.evt mo esz ponownie wyœwietliæ jego zawartoœæ w dowolnym czasie, u ywaj¹c polecenia Otwórz plik dziennika z menu Akcja. Musisz powiedzieæ systemowi, jakiego typu plik dziennika Aplikacja, Zabezpieczenia lub System ponownie otwierasz, po tym jak podasz nazwê pliku. Otwarte archiwum pojawia siê jako nowa pozycja w drzewie konsoli. Mo esz je przegl¹daæ, filtrowaæ oraz przeszukiwaæ, tak samo jak w przypadku ka dego innego pliku dziennika. Mo esz je równie skasowaæ czego nie mo esz zrobiæ z domyœlnymi dziennikami: Aplikacja, Zabezpieczenia i System.

9 Rozdzia³ 35: Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ 981 ROZWI¹ZYWANIE PROBLEMÓW Komunikat o b³êdzie mówi, e nie masz wystarczaj¹co du o przestrzeni dyskowej na zapisywanie zdarzeñ Kiedy zape³nisz ca³kiem dysk, na którym przechowywane s¹ pliki dziennika, us³uga Dziennik zdarzeñ nie bêdzie w stanie zapisaæ nowych zdarzeñ, a ty zobaczysz zwi¹zany z tym komunikat o b³êdzie. Je eli nie mo esz wygospodarowaæ na zape³nionym dysku wolnego miejsca, mo esz obejœæ ten problem, zmieniaj¹c po³o enie plików dziennika. Zrobienie tego wymaga dokonania trzech modyfikacji w rejestrze. Wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Uruchom Edytor rejestru. 2. PrzejdŸ do klucza HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application. 3. Dwukrotnie kliknij wartoœæ File. 4. Zmieñ dane wartoœci File, aby okreœliæ œcie kê do dysku, który nie jest zape³niony. Na przyk³ad je eli bie ¹ce dane s¹ przechowywane w folderze %SystemRoot%\System32\Config\Appevent.evt, a masz miejsce, aby umieœciæ plik Appevent.evt w folderze E:\DowolnyFolder, zmieñ dane wartoœci File na E:\DowolnyFolder\AppEvent.evt. Folder, który wska esz, musi istnieæ, inaczej zmiany nie odnios¹ skutku. 5. Powtórz te kroki, aby zmieniæ po³o enie okreœlone przez wartoœci File w kluczach: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Security oraz HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Eventlog\System. 6. Zamknij Edytor rejestru. 7. Uruchom ponownie komputer. Dodatkowe informacje dotycz¹ce modyfikowania rejestru znajdziesz w rozdziale 28 Edytowanie Rejestru. Zag³êbianie siê w informacje pliku dziennika Zapisywanie dziennika w jego oryginalnym formacie (.evt) tworzy replikê dziennika, ale mo esz przegl¹daæ tê replikê jedynie przy u yciu Podgl¹du zdarzeñ (albo aplikacji innego producenta, zdolnej do odczytywania oryginalnych plików dziennika). Jednak Podgl¹d zdarzeñ mo e równie eksportowaæ dane dziennika do plików tekstowych rozdzielanych tabulacjami albo przecinkami, tak e mo esz ³atwo importowaæ je do bazy danych, arkusza kalkulacyjnego, a nawet edytora tekstu. Kiedy zapiszesz dziennik w jednym z tych formatów, otrzymujesz wszystkie dane z dziennika, z wyj¹tkiem danych binarnych powi¹zanych z okreœlonymi zdarzeniami. Aby zapisaæ ca³y plik dziennika w formacie tekstowym, zaznacz dziennik w drzewie konsoli, wybierz Zapisz plik dziennika jako w menu Akcja, a nastêpnie na liœcie Zapisz jako typ zaznacz albo Tekst (rozdzielany znakami tabulacji), albo CVS (rozdzielany przecinkami). Polecenie Zapisz jako typ zawsze eksportuje wszystkie bie ¹ce dzienniki, niezale nie od tego, w jaki sposób dziennik jest filtrowany dla celów wyœwietlania. Je eli chcesz wygenerowaæ raport tekstowy pokazuj¹cy jedynie okreœlone rodzaje zdarzeñ, najpierw przefiltruj dziennik, tak aby wyœwietla³ te zdarzenia, a nastêpnie u yj polecenia z menu Akcja Eksportuj listê. Tak jak Zapisz jako typ, polecenie Eksportuj listê dostarcza opcje rozdzielenia tabulacjami albo przecinkami. Oferuje równie opcjê zapisania tekstu Unicode coœ co jest przydatne, je eli lokalny jêzyk zawiera znaki inne ni ³aciñskie. Jednak nie zaznaczaj pola Zapisz tylko wybrane wiersze w oknie dialogowym Eksportuj listê, jeœli nie chcesz uzyskaæ raportu zawieraj¹cego jedynie nag³ówki kolumn i pojedyncze zdarzenie.

10 982 Czêœæ VIII: Administracja systemu Tworzenie kopii zapasowych plików dziennika Poniewa us³uga Dziennik zdarzeñ jest zwykle ca³y czas uruchomiona, trzy pliki dziennika Appevent.evt, Secevent.evt oraz Sysevent.evt s¹generalnie otwarte ca³y czas. Nie próbuj utworzyæ kopii zapasowej tych plików dziennika za pomoc¹ Eksploratora Windows albo wiersza polecenia! Eksplorator Windows oraz polecenie Copy skopiuj¹ twoje otwarte pliki dziennika bez narzekania, ale je eli skopiujesz je z powrotem do folderu %SystemRoot%\System32\Config (domyœlne po³o enie plików dziennika), Podgl¹d zdarzeñ potraktuje je jako uszkodzone i nie bêdzie w stanie wyœwietliæ ich zawartoœci. Na szczêœcie narzêdzie Kopia zapasowa systemu Windows XP (Ntbackup.exe) mo e utworzyæ kopiê zapasow¹i przywróciæ plik dziennika bez uszkadzania ich w tym procesie. Mo esz u yæ narzêdzia Kopia zapasowa do zaplanowania regularnego tworzenia kopii zapasowych twoich plików dziennika. ROZWI¹ZYWANIE PROBLEMÓW Pliki dziennika s¹ uszkodzone Je eli podczas uruchamiania Podgl¹d zdarzeñ zg³asza, e jeden lub wiêcej plików dziennika jest uszkodzonych, mo esz w nastêpuj¹cy sposób zaradziæ tej sytuacji: 1. Wy³¹cz us³ugê Dziennik zdarzeñ. (Szczegó³owe informacje o wy³¹czaniu us³ugi znajdziesz w podrozdziale Uruchamianie i zatrzymywanie us³ug na stronie 1032). 2. Uruchom ponownie system Windows XP. 3. Skasuj uszkodzony dziennik (dzienniki) Appevent.evt, Secevent.evt, i/lub Sysevent.evt z folderu %SystemRoot%\System32\Config (lub gdziekolwiek indziej s¹). Twoje dane zdarzeñ zostan¹ utracone, ale kiedy us³uga zostanie ponownie uruchomiona, zostanie utworzony nowy plik dziennika, który zacznie gromadziæ nowe zdarzenia. 4. W³¹cz ponownie us³ugê Dziennik zdarzeñ i uruchom us³ugê. Folder, który wska esz, musi istnieæ, inaczej zmiany nie odnios¹ skutku. 5. Je eli us³uga Dziennik zdarzeñ nie uruchomi siê ponownie, uruchom ponownie system Windows XP. Zwróæ uwagê, e nie mo esz usun¹æ lub zmieniæ nazwy plików dziennika, kiedy us³uga Dziennik zdarzeñ jest uruchomiona. U ywanie narzêdzi innych producentów do monitorowania zdarzeñ Dostêpnych jest kilka narzêdzi innych producentów, mog¹cych udzieliæ ci pomocy w przegl¹daniu zdarzeñ. Podczas gdy niektóre z tych narzêdzi nastawione s¹ na u³atwienie monitorowania zdarzeñ w du ych przedsiêbiorstwach, inne dostarczaj¹ funkcji przydatnych w ma³ych sieciach oraz indywidualnych komputerach. Produkty te umo liwiaj¹przeprowadzenie jednego lub wiêcej z nastêpuj¹cych dzia³añ: Monitorowanie kilku komputerów z jednej stacji roboczej Przechowywanie i wykorzystywanie informacji oraz drukowanie raportów Planowanie dzia³añ monitorowania

11 Rozdzia³ 35: Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ 983 Monitorowanie innych typów dzienników oprócz dzienników zdarzeñ, takich jak dzienniki serwera sieci Web Wysy³anie raportów lub powiadomieñ poprzez wiadomoœci Zapewnienie monitorowania i powiadamiania w czasie rzeczywistym Bazuj¹ce na sieci Web zdalne przegl¹danie zdarzeñ Przyk³adowe programy, które dostarczaj¹niektórych lub wszystkich wymienionych mo liwoœci, to: WdumpEvt (http://www.eventlog.com) EventAdmin (http://www.aelita.com/solutions/soleventmgmt.htm) EventReporter (http://www.eventreporter.com) Event Log Monitor ((http://www.tntsoftware.com) WSKAZÓWKA Centrum pomocy i obs³ugi technicznej oferuje alternatywny podgl¹d dzienników systemowych. Widok ten ³¹czy zawartoœæ trzech dzienników, ale pokazuje tylko b³êdy (bez zdarzeñ typu ostrze enia i informacje) które zazwyczaj s¹ najistotniejszymi zdarzeniami. Aby przejrzeæ ten widok zdarzeñ, kliknij Start, Pomoc i obs³uga techniczna. Na pierwszej stronie Centrum pomocy i obs³ugi technicznej kliknij U yj Narzêdzi, aby wyœwietliæ informacje o komputerze i przeanalizowaæ problemy, Zaawansowane informacje o systemie, a nastêpnie Wyœwietl dziennik b³êdów.

Przegl¹danie informacji o systemie

Przegl¹danie informacji o systemie Dodatek D Odnajdywanie podstawowych informacji o twoim komputerze 1145 Odnajdywanie informacji w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 1047 Uzyskiwanie szczegó³owych informacji za pomoc¹ specjalnych narzêdzi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE DANE RÓD OWE PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ - dane z rynków finansowych - w formie baz danych - w formie tabel na stronach internetowych - w formie plików tekstowych o uk³adzie kolumnowym - w formie

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie udostêpnionymi. folderami i drukarkami. Rozdzia³ 31. Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852

Zarz¹dzanie udostêpnionymi. folderami i drukarkami. Rozdzia³ 31. Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852 Rozdzia³ 31 Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852 Udostêpnianie folderu w sieci 853 Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami 864 Uzyskiwanie dostêpu do udostêpnionych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Backup Premium Podręcznik Szybkiego Startu

Backup Premium Podręcznik Szybkiego Startu O programie Memeo Backup Premium pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Memeo Backup Premium regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików, zapobiegając

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.03.a Punkt przyjęć krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-10-08 System Informatyczny CELAB Punkt przyjęć krok po kroku 1 Po poprawnym zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243065 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej danych Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236250 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Wykonywanie kopii zapasowej danych Uwagi prawne Firma Nokia promuje politykê

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie plikami. Czêœæ III. Rozdzia³ 11 Eksplorator Windows dla ekspertów... 341. Rozdzia³ 12. Rozdzia³ 13 Zabezpieczanie plików i folderów...

Zarz¹dzanie plikami. Czêœæ III. Rozdzia³ 11 Eksplorator Windows dla ekspertów... 341. Rozdzia³ 12. Rozdzia³ 13 Zabezpieczanie plików i folderów... Czêœæ III Zarz¹dzanie plikami Rozdzia³ 11 Eksplorator Windows dla ekspertów........... 341 Rozdzia³ 12 Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie......... 375 Rozdzia³ 13 Zabezpieczanie plików i folderów..............

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/09_01/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Tworzenie i edycja zasad grup - wymuszenie ustawienia tapety Zadanie 1 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5 SYSTEM INFORMATYCZNY LASÓW PAŃSTWOWYCH Centralizacji Systemu Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN etap C13 pkt 5 Dokumentacja użytkownika Pro-Holding Sp. z o.o., Kraków,

Bardziej szczegółowo

Szyfrowanie informacji

Szyfrowanie informacji Rozdzia³ 14 Szyfrowanie folderów i plików 447 Tworzenie agenta odzyskiwania danych 455 Tworzenie kopii zapasowych certyfikatów 458 Przywracanie zaszyfrowanych plików i folderów 462 W³¹czanie i wy³¹czanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Jak zapisać wersje elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku)

Jak zapisać wersje elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku) Jak zapisać wersje elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku) Zastosowane oprogramowanie: System operacyjny: Windows XP PL Edytor tekstu: Microsoft Office 2003 PL Word Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Dokument może być dowolnie rozpowszechniany w niezmiennej formie. Nie możesz pobierać opłat

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu

Administracja systemu Czêœæ VIII Administracja systemu Rozdzia³ 34 Zarz¹dzanie profilami u ytkownika i zasadami....... 941 Rozdzia³ 35 Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ.......... 973 Rozdzia³ 36 Inspekcja

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Pliki i foldery offline

Pliki i foldery offline Rozdzia³ 15 Konfigurowanie systemu do u ywania plików trybu offline 466 Praca w trybie offline 470 Pliki i foldery offline Opcje buforowania na serwerze 470 W jaki sposób Windows synchronizuje pliki 473

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo