wersja szablonu: 1.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wersja szablonu: 1.0"

Transkrypt

1 wersja szablonu: 1.0

2 SPIS TREŚCI 1. Wymagania techniczne Przedmiot opracowania Lokalizacja przedmiotu wytycznych Stan istniejący L. 110 kv relacji Pątnów Piotrków Kujawski Telekomunikacja Stan planowany / zakres prac L. 110 kv relacji Pątnów Piotrków Kujawski Telekomunikacja Rzeczowy zakres prac Wymagania dodatkowe Informacje dodatkowe Uzgodnienie dokumentacji Zmiany i odstępstwa Parametry zwarciowe Spis załączników Przebieg trasy linii Tabele z wykazem montażowym stan istniejący Zasady kwalifikacji oraz wykonywania pomiarów w zakresie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej

3 1. Wymagania techniczne 2

4 2. Przedmiot opracowania Inwestycja polegająca na budowie linii dwutorowej 110 kv Pątnów- Piotrków Kujawski. Na całej trasie projektowana linia prowadzona będzie po trasie dotychczasowej linii z wykorzystaniem przewodów AFLse mm². Przewody powinny zostać zawieszone na obydwu torach. Na ostatnich stanowiskach przed bramkami liniowymi przewody fazowe należy ze sobą spiąć (zachowując zgodność faz). 3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych Istniejąca linia 110 kv relacji Pątnów Piotrków Kujawski (nr eksploatacyjny linii WN ) swoją trasę rozpoczyna w elektrowni Pątnów i kończy się w GPZ Piotrków Kujawski. Linia ta przechodzi przez tereny pól uprawnych oraz częściowo przez tereny zalesione i sady. Linia jest zlokalizowana na terenie sześciu gmin i dwóch powiatów. Miasto Konin, powiat koniński, Gmina miejsko wiejska Ślesin, powiat koniński, Gmina Skulsk, powiat koniński, Gmina Wierzbinek, powiat koniński, Gmina Piotrków Kujawski, powiat radziejowski, Miasto Piotrków Kujawski, powiat radziejowski. Lokalizację przebiegu linii przedstawia załącznik nr Stan istniejący Istniejąca linia 110 kv relacji Pątnów Piotrków Kujawski (WN ) o długości 36 km została wybudowana w 1966 r. na slupach kratowych jednotorowych serii Sc185, B2 i S185. Na linii obecnie zawieszone są przewody robocze AFL6-185 mm 2. Na konstrukcji linii nie jest zainstalowany kabel światłowodowy Tabele z wykazem montażowym przedstawia załącznik nr L. 110 kv relacji Pątnów Piotrków Kujawski Linia 110 kv relacji Pątnów Piotrków Kujawski o długości 36 km, zbudowana jest na 132 słupach (28 słupach mocnych i 104 słupach przelotowych) w tym na slupach jednotorowych serii: Sc185 (27 słupów mocnych oraz 102 słupów przelotowych), B2 (1 słup mocny) S185 (2 słupy przelotowe nr 90 i 91). Na linii obecnie zawieszone są przewody robocze AFL6-185 mm 2 o obciążalności w okresie letnim 270 A i 535 A w okresie zimowym. Jako przewody odgromowe zastosowane na linii są AFL6-185 mm 2 (na odcinku od bramki Pątnów do słupa nr 2), AFL6-120 mm 2 (na odcinku od słupa nr 2 do słupa nr 9), AFL1,7-70 mm 2 (od słupa nr 9 do 47) Od słupa nr47 do 48 brak przewodu odgromowego 3

5 AFL1,7-70 mm 2 (od słupa nr 48 do bramki liniowej Piotrków Kujawski). Na linii obecnie zastosowana jest izolacja typu LP-75/12, LP-75/17 oraz LKZ-280/170. Istniejąca linia 110 kv krzyżuje się z linią 220 kv relacji Pątnów Jasieniec (tor I) w przęśle W przęśle tym nie jest zawieszony przewód odgromowy. Natomiast w przęśle występuje skrzyżowanie z linią 220 kv relacji Pątnów Jasieniec (tor II). Linia 110 kv relacji Pątnów Piotrków Kujawski przebiega przez ok. 519 działek. Stan prawny linii nie jest uregulowany. Ze względu na rok budowy linia posiada nieujawniony status zasiedzenia. 4.2 Telekomunikacja Na konstrukcji linii nie jest zainstalowany kabel światłowodowy. 5. Stan planowany / zakres prac Linię 110 kv na całej długości 36,026 km od Elektrowni Pątnów do GPZ Piotrków Kujawski przewiduje się do przebudowy na linię dwutorową z przewodami AFLse mm² dostosowanymi do temperatury pracy +80 C (przewody zawieszone na obydwu torach). Na ostatnich stanowiskach przed bramkami liniowymi przewody fazowe należy ze sobą spiąć (zachowując zgodność faz). Projektowaną linię na całej trasie prowadzić po trasie dotychczasowej linii. Słupy narożne pozostawić w istniejących lokalizacjach Budowę linii należy realizować w oparciu o normę PN-EN oraz PN-EN Inwestycja obejmuje również realizację prac przygotowawczych, niezbędnych do legalnego wykonania robót budowlanych (pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie robót budowlanych) w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji. 5.1 L. 110 kv relacji Pątnów Piotrków Kujawski Projektowaną linię z słupami dwutorowymi należy prowadzić po trasie istniejącej linii. Zastosować słupy kratowe szerokotrzonowe. W przypadku braku możliwości uzyskania tytułów prawnych dla terenów pod słupy kratowe szerokotrzonowe dopuszcza się zastosowanie słupów kratowych wąskotrzonowych lub stalowych rurowych (przystosowanych do prac pod napięciem). Konstrukcja nowych słupów powinna być stalowa ocynkowana. Śruby z zabezpieczeniem antykradzieżowym do wysokości 3m. Ocynkowanie metodą zanurzeniową wg. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (Cynkowanie jednostkowe). Jako przewody robocze należy zastosować przewody AFLse mm 2 (311-A1F/32-20SA) opracowane zgodnie z normą PN-EN 62219:2003 o parametrach i właściwościach nie gorszych niż podanych poniżej: Średnica obliczeniowa całego przewodu 21,70 [mm], Obciążalność prądowa przewodu latem/zimą 684/ 771 [A], Znamionowa wytrzymałość na rozciąganie przewodu (RTS) 87,68 [kn], Rezystancja obliczeniowa 1 km przewodu w temperaturze 20ºC 0,0898 [Ω], oraz umożliwiające pracę przewodów roboczych w temperaturze +80 C. 4

6 Należy zastosować izolatory kompozytowe długopniowe z okuciami gniazdo-gniazdo. Montaż osprzętu łukoochronnego poza okuciami izolatorów. Przy wyborze konkretnego typu izolatora kompozytowego należy zwrócić szczególną uwagę na poprawny dobór materiału osłonowego izolatora. (zastosować izolatory wykonane z zastosowaniem gumy silikonowej HTV). W zakresie wykonania badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej należy postępować zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumencie Zasady kwalifikacji oraz wykonywania pomiarów w zakresie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej przedstawionymi w załączniku nr 9.3. Dla linii należy pozyskać tytuł prawny do nieruchomości w postaci służebności przesyłu, dla przypadku w którym: Zmieni się położenie słupa, Zwiększy się obszar podstawy słupa, Zwiększy się pas służebności, czyli zwiększy się odległość między skrajnymi przewodami. Jeżeli nie wystąpią powyższe przypadki należy pozyskać zgodę na dysponowanie nieruchomością, w celu wykonania prac zgodnie z wytycznymi opracowanymi na podstawie Procedury nabywania praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych, obowiązującą w ENERGA- OPERATOR SA. Skrzyżowanie z linią 220kV relacji Pątnów Jasieniec (tor I i II) Istniejąca linia 110 kv krzyżuje się z linią 220 kv relacji Pątnów Jasieniec (tor I) w przęśle W przęśle tym nie jest zawieszony przewód odgromowy. Natomiast w przęśle występuje skrzyżowanie z linią 220 kv relacji Pątnów Jasieniec (tor II). Zakres przebudowy sieci w obszarze skrzyżowań powinien zostać uzgodniony z PSE przez projektanta na etapie przygotowania dokumentacji projektowej i przedłożony do ENERGA-OPERATOR SA celem akceptacji. Według planów inwestycyjnych PSE Operator w latach zamierza przebudować istniejącą linię 220 kv relacji Pątnów Jasieniec na linię o napięciu 400 kv. Skrzyżowania z liniami SN Linie SN w torach głównych należy przewidzieć do skablowania w przęsłach krzyżujących się z linią 110 kv. Poniższa tabela przedstawia krzyżujące się linie: L.p. Nr linii GPZ Nazwa linii Przęsła SN Przęsło WN /11 Kleczew Ślesin /09 Kleczew Sompolno /09 Kleczew Sompolno 83/12-83/13 83/38/12/ 10-83/38/12/ Przewidywany zakres przebudowy 166 m linii kablowej SN 1 słup kablowy SN z rozłącznikiem napowietrznym 1 szt. rozgałęźnika kablowego SN 75 m linii kablowej SN 2 słupy kablowe SN z rozłącznikami napowietrznymi 94 m linii kablowej SN 2 słupy kablowe SN z rozłącznikami napowietrznymi Planowany przekrój linii kablowej [mm 2 ] Uwagi Projektowane słupy kablowe SN należy lokalizować w odległości min. 15 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii WN 110 kv Linie na terenie Oddziału w Kaliszu 5

7 L.p. Nr linii GPZ Nazwa linii Przęsła SN Przęsło WN Przewidywany zakres przebudowy Planowany przekrój linii kablowej [mm 2 ] Uwagi /20 Kleczew Zygmunto wo m linii kablowej SN 2 słupy kablowe SN z rozłącznikami napowietrznymi /20 Kleczew Zygmunto wo m linii kablowej SN 2 słupy kablowe SN z rozłącznikami napowietrznymi N N N N Piotrków Kujawski Piotrków Kujawski Piotrków Kujawski Piotrków Kujawski Talarkowo Talarkowo Kaspral Piotrków Miasto 138 m linii kablowej SN 2 słupy kablowe SN z rozłącznikiem od strony zasilania 106 m linii kablowej SN 2 słupy kablowe SN z rozłącznikiem od strony zasilania 106 m linii kablowej SN 2 słupy kablowe SN z rozłącznikiem od strony zasilania m linii kablowej SN 120 Projektowane słupy kablowe SN należy lokalizować w odległości min. 15 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii WN 110 kv Linie na terenie Oddziału w Toruniu Występujące kolizje z siecią SN projektant na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przedłożony do ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu i w Kaliszu celem akceptacji. Zakres skrzyżowań powinien stanowić oddzielne opracowanie projektowe (TOM). 5.2 Telekomunikacja Wymagania ogólne Projekt Budowlano Wykonawczy w zakresie telekomunikacji, powinien stanowić oddzielne opracowanie projektowe (oddzielny tom) i powinien być sporządzony w czytelnej technice graficznej oraz w wersji elektronicznej. Wymagana ilość egzemplarzy: 5. W wersji elektronicznej wszelkie opisy, zestawienia, tabele powinny być wykonane w pliku, który będzie można odczytać za pomocą programu Word lub Excel, albo jako pliki z rozszerzeniem pdf. Rysunki należy wykonać w programie typu CAD (pliki z rozszerzeniem dwg lub dxf). Szczegóły techniczne na etapie projektowania do uzgodnienia w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu, Wydział Zarządzania Usługami Specjalistycznymi Projekt Budowlano-Wykonawczy podlega uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu, Wydział Zarządzania Usługami Specjalistycznymi. 6

8 5.2.2 Wymagania w zakresie linii światłowodowej. Na projektowanej linii zaprojektować kabel światłowodowy skojarzony z linia odgromową OPGW o ilości 72J, Na stanowiskach z mufą oraz bramce liniowej 110kV przewidzieć zapasy kabli światłowodowych. Zapas powinien równać się wysokości zamocowania przewodu plus ok.18m, dla późniejszej eksploatacji, Na terenach GPZ-tów, linię światłowodową należy prowadzić, oddzielną drogą w stosunku do istniejących kabli światłowodowych, dla uzyskania redundancji relacji, Zapasy kabli światłowodowych umieścić w szafkach zapasów. Szafki zapasów w budynku GPZ usytuować na ścianie pomieszczenia łączności, zapewniając swobodne podejście z podłogi technicznej. Długość zapasu ok.10m, W obiektach stosować dedykowane szafy teleinformatyczne 600x600 dla potrzeb kolokacji przełącznic światłowodowych (ODF), W GPZ ach światłowód zakończyć przełącznicą światłowodową, w standardzie złączy E-2000/APC. Należy stosować zasadę, jeden światłowód jedna przełącznica, Bezpośrednio pod przełącznicą zlokalizować szufladę zapasu 2U, Nie dopuszcza się stosowania zapasu kabla światłowodowego w szafach teleinformatycznych., Do obiektu GPZ kanalizacja powinna być wprowadzona przy wykorzystaniu rur nierozprowadzający płomienia, Od mufy na bramce liniowej do przełącznicy stosować kabel z ochroną przeciwgryzoniową. Na etapie realizacji budowy światłowodu, wykonawca przedłoży do uzgodnienia w Wydział Zarządzania Usługami Specjalistycznymi harmonogram prac, na 14-dni przed planowanym terminem prac. 6. Rzeczowy zakres prac Lp. Nazwa J.m. Ilość 1. Demontaż linii 110kV km Budowa linii 110kV z zastosowaniem słupów dwutorowych wykorzystaniem przewodów AFLse mm² na obu torach (na ostatnich stanowiskach przed bramkami liniowymi przewody fazowe należy km 36 ze sobą spiąć (zachowując zgodność faz)). 3. Budowa nowych stanowisk słupowych kratowych szerokotrzonowych/kratowych wąskotrzonowych/stalowych rurowych 110 kv szt Izolatory kompozytowe szt Przewód odgromowy typu OPGW 48J km Przełącznice z wyposażeniem i podpięciem do sieci TAN szt. 2 7

9 7. Wymagania dodatkowe Dokumentację projektową wykonać w formie papierowej w 5 egzemplarzach plus 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz w formie elektronicznej. Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu na płycie CD/DVD opisanej numerem umowy. Opracowanie ma być wierną kopią papierowego egzemplarza nr 1 projektu. Projekt w wersji elektronicznej ma zostać zapisany w 3 plikach: a) plik zawierający zeskanowany projekt. Skan projektu ma być wykonany w kolorze, w rozdzielczości minimum 300x300 dpi i zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf), b) plik zawierający mapę z wrysowanymi projektowanymi urządzeniami w formacie Autodesk AutoCAD (.dwg). c) plik zawierający zeskanowane dokumenty (wraz z załącznikami) związane z prawem do dysponowania nieruchomościami, które nie zostały wydane w formie decyzji administracyjnej, tj. oryginały protokołów rokowań, aktów notarialnych (jeśli są dostępne), umowy z nadleśnictwami, oświadczenia woli stron m.in. Skan ma być wykonany w kolorze, w rozdzielczości minimum 300x300dpi i zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf). Ochrona środowiska Położenie przedsięwzięcia na tle: korytarzy ekologicznych i obszarów chronionych 8

10 obszarów Natura 2000 ostoi ptaków IBA siedlisk roślinności potencjalnej 9

11 Uwagi do uwzględnienia w dokumentacji projektowej: 1. Formy ochrony przyrody: 1.1. kolizje: obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Nadgoplańska PLB040004: ostoja o randze europejskiej E41; okresie lęgowym 1% populacji krajowej (C3 i C6): batalion (PCK), bączek (PCK), bąk (PCK), podróżniczek (PCK), sowa błotna (PCK), wąsatka (PCK), specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Gopło PLH (OZW): 10 gat. z Zał. II Dyrektywy siedliskowej (m.in. kumak nizinny, traszka grzebieniasta), Nadgoplański Krajobrazowy Park Tysiąclecia: szczególne cele ochrony: 1) zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju; 2) zachowanie miejsc lęgowych ptaków, szczególnie wodnych i błotnych; 3) zachowanie siedlisk wykorzystywanych przez ptaki przelotne oraz zimujące; 4) zachowanie torfowisk i innych środowisk wilgotnych oraz bagiennych; Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu: ochrona obszaru zbliżonego do stanu naturalnego, IBA Ostoja Nadgoplańska PL077: ok. 200 gat. ptaków, w tym: co najmniej 24 z Zał. I Dyrektywy ptasiej, 10 PCKzw; ważny punkt przystankowy dla migrujących żurawi oraz gęsi zbożowych i białoczelnych oraz istotne lęgowisko bączka, Północno-Centralny Korytarz Ekologiczny Gopło: ważny łącznik pomiędzy obszarami IBA Doliny Dolnej Wisły PL028 i Doliny Środkowej Noteci PL065 oraz Doliny Środkowej Warty PL076 (ostoja o randze europejskiej E36); 1.2. potencjalne oddziaływanie: 1.3. inne kolizje: wody: Kanał Ślesiński, liczne mniejsze cieki i zbiorniki wodne, w tym rowy, oraz obszary podmokłości, lasy (w tym łęgowe), liczne mniejsze płaty zadrzewień, w tym szpalery przydrożne, chronione siedliska/zbiorowiska roślinne: murawy napiaskowe i kserotermiczne, łęgi, ciepłolubne dąbrowy, krzyżowanie linii kolejowych, kolizje z terenami zabudowanymi. 10

12 2. Wpływ przedsięwzięcia: 2.1. na etapie wykonywania: może wywrzeć bezpośredni negatywny wpływ na obszary lub podmioty chronione przyrodniczo działania związane z budową/modernizacją (wjazd sprzętu, roboty ziemne) mogą stanowić zagrożenie: dla chronionych walorów krajobrazowych i estetycznych: ochronie podlegają drzewa, zadrzewienia, szpalery i aleje drzew śródpolnych, przydrożnych oraz nadwodnych usuwanie lub zmiana stanu drzew lub krzewów wymaga decyzji właściwego organu, dostosowanie rodzaju, wielkości i kolorystyki konstrukcji do otoczenia, dla wód: deniwelacja nie może zmienić utrwalonego na gruncie stanu wód, tj. kierunku i natężenia spływu wód powierzchniowych, w szczególności należy unikać osuszania mikroobszarów podmokłości (w tym oczka wodne i torfowiska), przekraczanie cieków wodnych może wymagać pozwolenia wodnoprawnego, dla gleby i powierzchni ziemi: ochronie podlegają skarpy, jary itp. formy osuwiskowe, należy oszczędnie gospodarować terenem pod względem zajmowanej powierzchni (drogi dojazdowe, miejsca składowania materiałów itp.) należy je wytyczać po istniejących śladach lub w miejscach zdewastowanych antropogenicznie, dla chronionych siedlisk jeżeli realizacja przedsięwzięcia zagrozi siedliskom priorytetowym (6120 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe Koelerion glaucae, 6210 murawy kserotermiczne Festuco-Brometea i Asplenion septentrionalis-festucion pallentis, 91E0 łęgi topolowe, olszowe i jesionowe Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, 91I0 dąbrowy ciepłolubne Quercetalia pubescenti-petraeae), może zajść konieczność uzyskania opinii Komisji Europejskiej na podjęcie czynności na niektórych obszarach, dla chronionych gatunków roślin i zwierząt: analiza terenu inwestycji powinna objąć fizjonomię ekosystemu i jego klasyfikację genetyczną (siedliska), w tym mikrosiedliska gatunków zwierząt związanych z podmokłościami (płazy w promieniu 50 m od siedliska), szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie staroduba łąkowego oraz haczykowca błyszczącego może pojawić się obowiązek uzyskania decyzji derogacyjnych, może zostać nałożony obowiązek wykonania inwentaryzacji przyrodniczej terenu, może zostać nałożony obowiązek prowadzenia monitoringu przyrodniczego przedrealizacyjnego jedno- lub wielosezonowego, mogą zostać ustalone ograniczenia czasowe prowadzenia robót w skali rocznej lub dobowe, jeżeli realizacja przedsięwzięcia zagrozi gatunkom ptaków lub ich siedliskom z Zał. I Dyrektywy ptasiej lub regularnie migrującym, może zajść konieczność uzyskania opinii Komisji Europejskiej na podjęcie czynności na niektórych obszarach; 2.2. na etapie eksploatacji: może wywierać bezpośredni negatywny wpływ na obszary lub podmioty chronione przyrodniczo: bariera na trasach migracji ptaków, tzn. przegrodzenie korytarzy dostępu ptaków do wód oraz korytarzy ekologicznych łączących obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 z innymi terenami ochrony ptaków lub ich siedlisk należy uwzględnić możliwość nałożenia obowiązku: 11

13 podjęcia działań minimalizujących: montażu antykoliderów ptasich na przewodzie odgromowym, repelentów ptasich na konstrukcjach nośnych nad izolatorami oraz innych zabezpieczeń w miejscach potencjalnego zagrożenia zwarciowego (wydłużone izolatory, łańcuchy itp.), pionowego albo poziomego układu wszystkich przewodów łącznie z odgromowym, prowadzenia monitoringu przyrodniczego porealizacyjnego jedno- lub wielosezonowego, trwała fragmentacja ekosystemów może zostać nałożony obowiązek podjęcia działań minimalizujących (np. stosowanie wyższych/niższych słupów) lub kompensacyjnych (odtworzenie zniszczonego lub poszerzenie istniejącego siedliska, równoważnego ekologicznie zmienianemu). 3. Odpady w trakcie realizacji i eksploatacji powinny być usuwane z terenu w miarę możliwości na bieżąco, wstępne magazynowanie: 3.1. powinno ograniczać się do przypadków uzasadnionych względami ekonomicznymi lub logistycznymi, 3.2. nie może dotyczyć odpadów niebezpiecznych, 3.3. nie może odbywać się nad wodami lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów podmokłości oraz w granicach siedlisk chronionych, 3.4. może odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych i zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych, pyleniem i odciekami. 4. Pola elektromagnetyczne wykonać badania poziomów natężenia PEM w zakresie wynikającym z planowanego przedsięwzięcia (przedmiot wytycznych); wyniki badań przekazać właściwym miejscowo: wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, a także dołączyć do dokumentacji powykonawczej linii WN wraz z potwierdzeniem złożenia ww. organom. 5. Dokumentacja jeżeli wystąpi konieczność albo zostanie nałożony przez właściwy organ obowiązek wykonania któregoś z nw. dokumentów, projektant uzgadnia z MZE: 5.1. projekt inwentaryzacji istniejących drzew i krzewów: do usunięcia, pozostawienia, nasadzenia, 5.2. projekty opracowań środowiskowych (karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko, operat wodnoprawny itp.), 5.3. projekty pism w sprawach środowiskowych, kierowanych do organów administracji publicznej, wraz z załącznikami. Uwagi ogólne: 1. przedsięwzięcie: 1.1. mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 1.2. inne niż mogące zawsze albo potencjalnie oddziaływać na środowisko, ale mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, 2. przedsięwzięcie realizowane na obszarze cennym przyrodniczo, wrażliwym na zakłócenia; zachodzą przyrodnicze przesłanki dla wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wystąpi rzeczywiste oddziaływanie na stan siedlisk, populacji organizmów, obiektów lub obszarów chronionych lub cennych przyrodniczo lub krajobrazowo, 3. organ właściwy dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, 4. na etapie opracowywania projekt należy przedstawić do uzgodnienia w Biurze Zarządzania Eksploatacją, w celu weryfikacji uwzględnienia ww. uwag. 12

14 Na etapie projektowania wykonać Wytyczne Realizacji Inwestycji i przekazać do akceptacji w CDM Gdańsk, Dla stanowisk słupowych wykonać pomiar napięć rażeniowych (dotykowych) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zapewnić normatywne wartości dopuszczalnych napięć rażeniowych (należy postępować zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 9.3.), Wykonawca dokona niezbędnych badań (w tym m.in. pomiary pola elektromagnetycznego oraz hałasu) i zgłoszeń do organów administracji państwowej, Konieczność oraz zakres pomiarów określić na etapie projektowania, natomiast wykonanie na etapie wykonawstwa, Dokonać analizy potrzeby zastosowania ochrony przeciwdrganiowej linii oraz w przypadku konieczności zastosowania, zaprojektować ją w oparciu o tłumiki Stockbridge a lub spiralne tłumiki drgań, Ująć wyłączenie ww. linii w rocznym planie wyłączeń zgłaszanym przez CDM do ODM Bydgoszcz, Pozostałe aspekty (np. pomiar napięć rażeniowych) realizować zgodnie z obowiązującymi standardami w ENERGA-OPERATOR SA. oraz normami. Standardy Techniczne wraz z załącznikami dostępne na stronie internetowej Należy uzyskać wymagane uzgodnienia oraz pozwolenia formalno-prawne na wykonanie budowy przedmiotowej linii 110 kv zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie prace na linii 110kV związane z kolidującymi liniami SN i nn należy prowadzić w taki sposób by: zapewnić możliwie najkrótszy czas niedostępności linii, zminimalizować czasy wyłączeń odbiorców np. poprzez stosowanie agregatów prądotwórczych. W dniu odbioru technicznego należy (oprócz wymaganej dokumentacji) opracować i dostarczyć aktualną instrukcję eksploatacji linii oraz aktualny paszport linii. Nabycie praw do nieruchomości przez które przebiega projektowania linia powinno nastąpić zgodnie z wytycznymi dla wykonawców opracowanymi na podstawie Procedury nabywania praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych, Szczegółowe problemy wynikające z proponowanej rozbudowy sieci średniego napięcia zostaną rozwiązane przez projektanta w opracowanej dokumentacji technicznej w oparciu o wizję lokalną przeprowadzoną w terenie oraz uzgodnienia z właścicielami gruntów, Materiał z demontażu należy rozliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA i przekazać do magazynów ENERGA-OPERATOR Logistyka, Dokonać wymaganych obliczeń dla sieci wysokiego napięcia, Dostosować nastawy zabezpieczeń w GPZ-tach do nowych warunków pracy, Niniejsze wytyczne nie stanowią ostatecznego rozwiązania projektowego, są jedynie pomocą przy opracowaniu dokumentacji. Szczegóły rozwiązań technicznych projektant określi w projekcie budowlanym, 13

15 8. Informacje dodatkowe Uzgodnienie dokumentacji W celu dokonania uzgodnień projektowych wykonawca dokumentacji składa ją do kancelarii Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu, ul. Generała Józefa Bema 128, Toruń, która następnie zostanie przekierowana do Wydziału Dokumentacji Energetycznej (9MMD) W/w komórka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu wytycznych z poszczególnymi komórkami EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji. Zmiany i odstępstwa W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieujętych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieujętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa w Departamencie Rozwoju Majątku Centrali EOP. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe. Parametry zwarciowe Doboru elementów linii do warunków zwarciowych należy dokonać na podstawie parametrów zwarciowych uzyskanych od ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu i Oddział w Kaliszu przed rozpoczęciem prac projektowych, uwzględniając perspektywy rozwoju sieci w tym rejonie. Poniżej przedstawiono maksymalne wartości mocy zwarciowych w perspektywie do 2025 roku w stacjach GPZ Piotrków Kujawski oraz Elektrowni Pątnów, które należy uwzględnić przy projektowaniu linii. Nazwa stacji Moc zwarciowa Prąd zwarcia 3f Prąd zwarcia 1f X 0/X 1 MVA ka ka - Piotrków Kujawski 1715* 9,0 9,8 0,78 Elektrowni Pątnów R ** 33,885*** * - dane z Koncepcji pracy sieci przesyłowej NN i dystrybucyjnej 110 kv jako sieci zamkniętej dla Polski Północnej opracowanej przez Instytut Energetyki Oddział Gdańsk w 2012r. ** - dane z modelu PLANS w oparciu o dane wg koncepcji rozwoju sieci WN do roku 2020 szczyt letni z generacją wiatrową na poziomie 90%. *** - dane z modelu PLANS w oparciu o dane wg koncepcji rozwoju sieci WN do roku 2020 szczyt letni z generacją wiatrową na poziomie 90% (przy zwartym sprzęgle na szynach rozdzielni 110kV). 9. Spis załączników 9.1. Przebieg trasy linii Tabele z wykazem montażowym stan istniejący Zasady kwalifikacji oraz wykonywania pomiarów w zakresie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej 26 14

16 9.1. Przebieg trasy linii 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 9.2. Tabele z wykazem montażowym stan istniejący 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 9.3. Zasady kwalifikacji oraz wykonywania pomiarów w zakresie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej 26

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

ENERGA OPERATOR SA 2012-2015 WSTĘP

ENERGA OPERATOR SA 2012-2015 WSTĘP Streszczenie nietechniczne opisu oddziaływania na środowisko przedsięwzięć na sieciach elektroenergetycznych 110kV realizowanych w ramach Programu Inwestycyjnego ENERGA OPERATOR SA 2012-2015 WSTĘP Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wytyczne do projektu i budowy: Projekt techniczny wraz z budową sieci światłowodowej wraz z elementami aktywnymi na terenie miasta Mrągowo w ramach projektu : I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Zamówienia: Zadanie2.1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA, UL. WESTERPLATTE 31 Stadium: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zadania: Podział zasilania oświetlenia MOP Kępsko oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ

Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ Opracowanie Projektu Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Bydgoszcz Zachód Piła Krzewina Folder informacyjny inwestor inżynier KontRaKtu WyKonaWca ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. kto jest kim w inwestycji inwestor inżynier

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 7. Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Gmina Rudna PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY dla budowy infrastruktury dostępu do Internetu w Gminie Rudna realizowanej w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.03.01b PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Strona 2 ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH... 3 1.3 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH...

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa Łódź Poznań/Wrocław. Streszczenie nietechniczne

Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa Łódź Poznań/Wrocław. Streszczenie nietechniczne Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa, Luty 2013 Nazwa projektu: Numer umowy: Zamawiający: Wykonawca: Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo