wersja szablonu: 1.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wersja szablonu: 1.0"

Transkrypt

1 wersja szablonu: 1.0

2 SPIS TREŚCI 1. Wymagania techniczne Przedmiot opracowania Lokalizacja przedmiotu wytycznych Stan istniejący L. 110 kv relacji Pątnów Piotrków Kujawski Telekomunikacja Stan planowany / zakres prac L. 110 kv relacji Pątnów Piotrków Kujawski Telekomunikacja Rzeczowy zakres prac Wymagania dodatkowe Informacje dodatkowe Uzgodnienie dokumentacji Zmiany i odstępstwa Parametry zwarciowe Spis załączników Przebieg trasy linii Tabele z wykazem montażowym stan istniejący Zasady kwalifikacji oraz wykonywania pomiarów w zakresie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej

3 1. Wymagania techniczne 2

4 2. Przedmiot opracowania Inwestycja polegająca na budowie linii dwutorowej 110 kv Pątnów- Piotrków Kujawski. Na całej trasie projektowana linia prowadzona będzie po trasie dotychczasowej linii z wykorzystaniem przewodów AFLse mm². Przewody powinny zostać zawieszone na obydwu torach. Na ostatnich stanowiskach przed bramkami liniowymi przewody fazowe należy ze sobą spiąć (zachowując zgodność faz). 3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych Istniejąca linia 110 kv relacji Pątnów Piotrków Kujawski (nr eksploatacyjny linii WN ) swoją trasę rozpoczyna w elektrowni Pątnów i kończy się w GPZ Piotrków Kujawski. Linia ta przechodzi przez tereny pól uprawnych oraz częściowo przez tereny zalesione i sady. Linia jest zlokalizowana na terenie sześciu gmin i dwóch powiatów. Miasto Konin, powiat koniński, Gmina miejsko wiejska Ślesin, powiat koniński, Gmina Skulsk, powiat koniński, Gmina Wierzbinek, powiat koniński, Gmina Piotrków Kujawski, powiat radziejowski, Miasto Piotrków Kujawski, powiat radziejowski. Lokalizację przebiegu linii przedstawia załącznik nr Stan istniejący Istniejąca linia 110 kv relacji Pątnów Piotrków Kujawski (WN ) o długości 36 km została wybudowana w 1966 r. na slupach kratowych jednotorowych serii Sc185, B2 i S185. Na linii obecnie zawieszone są przewody robocze AFL6-185 mm 2. Na konstrukcji linii nie jest zainstalowany kabel światłowodowy Tabele z wykazem montażowym przedstawia załącznik nr L. 110 kv relacji Pątnów Piotrków Kujawski Linia 110 kv relacji Pątnów Piotrków Kujawski o długości 36 km, zbudowana jest na 132 słupach (28 słupach mocnych i 104 słupach przelotowych) w tym na slupach jednotorowych serii: Sc185 (27 słupów mocnych oraz 102 słupów przelotowych), B2 (1 słup mocny) S185 (2 słupy przelotowe nr 90 i 91). Na linii obecnie zawieszone są przewody robocze AFL6-185 mm 2 o obciążalności w okresie letnim 270 A i 535 A w okresie zimowym. Jako przewody odgromowe zastosowane na linii są AFL6-185 mm 2 (na odcinku od bramki Pątnów do słupa nr 2), AFL6-120 mm 2 (na odcinku od słupa nr 2 do słupa nr 9), AFL1,7-70 mm 2 (od słupa nr 9 do 47) Od słupa nr47 do 48 brak przewodu odgromowego 3

5 AFL1,7-70 mm 2 (od słupa nr 48 do bramki liniowej Piotrków Kujawski). Na linii obecnie zastosowana jest izolacja typu LP-75/12, LP-75/17 oraz LKZ-280/170. Istniejąca linia 110 kv krzyżuje się z linią 220 kv relacji Pątnów Jasieniec (tor I) w przęśle W przęśle tym nie jest zawieszony przewód odgromowy. Natomiast w przęśle występuje skrzyżowanie z linią 220 kv relacji Pątnów Jasieniec (tor II). Linia 110 kv relacji Pątnów Piotrków Kujawski przebiega przez ok. 519 działek. Stan prawny linii nie jest uregulowany. Ze względu na rok budowy linia posiada nieujawniony status zasiedzenia. 4.2 Telekomunikacja Na konstrukcji linii nie jest zainstalowany kabel światłowodowy. 5. Stan planowany / zakres prac Linię 110 kv na całej długości 36,026 km od Elektrowni Pątnów do GPZ Piotrków Kujawski przewiduje się do przebudowy na linię dwutorową z przewodami AFLse mm² dostosowanymi do temperatury pracy +80 C (przewody zawieszone na obydwu torach). Na ostatnich stanowiskach przed bramkami liniowymi przewody fazowe należy ze sobą spiąć (zachowując zgodność faz). Projektowaną linię na całej trasie prowadzić po trasie dotychczasowej linii. Słupy narożne pozostawić w istniejących lokalizacjach Budowę linii należy realizować w oparciu o normę PN-EN oraz PN-EN Inwestycja obejmuje również realizację prac przygotowawczych, niezbędnych do legalnego wykonania robót budowlanych (pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie robót budowlanych) w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji. 5.1 L. 110 kv relacji Pątnów Piotrków Kujawski Projektowaną linię z słupami dwutorowymi należy prowadzić po trasie istniejącej linii. Zastosować słupy kratowe szerokotrzonowe. W przypadku braku możliwości uzyskania tytułów prawnych dla terenów pod słupy kratowe szerokotrzonowe dopuszcza się zastosowanie słupów kratowych wąskotrzonowych lub stalowych rurowych (przystosowanych do prac pod napięciem). Konstrukcja nowych słupów powinna być stalowa ocynkowana. Śruby z zabezpieczeniem antykradzieżowym do wysokości 3m. Ocynkowanie metodą zanurzeniową wg. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (Cynkowanie jednostkowe). Jako przewody robocze należy zastosować przewody AFLse mm 2 (311-A1F/32-20SA) opracowane zgodnie z normą PN-EN 62219:2003 o parametrach i właściwościach nie gorszych niż podanych poniżej: Średnica obliczeniowa całego przewodu 21,70 [mm], Obciążalność prądowa przewodu latem/zimą 684/ 771 [A], Znamionowa wytrzymałość na rozciąganie przewodu (RTS) 87,68 [kn], Rezystancja obliczeniowa 1 km przewodu w temperaturze 20ºC 0,0898 [Ω], oraz umożliwiające pracę przewodów roboczych w temperaturze +80 C. 4

6 Należy zastosować izolatory kompozytowe długopniowe z okuciami gniazdo-gniazdo. Montaż osprzętu łukoochronnego poza okuciami izolatorów. Przy wyborze konkretnego typu izolatora kompozytowego należy zwrócić szczególną uwagę na poprawny dobór materiału osłonowego izolatora. (zastosować izolatory wykonane z zastosowaniem gumy silikonowej HTV). W zakresie wykonania badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej należy postępować zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumencie Zasady kwalifikacji oraz wykonywania pomiarów w zakresie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej przedstawionymi w załączniku nr 9.3. Dla linii należy pozyskać tytuł prawny do nieruchomości w postaci służebności przesyłu, dla przypadku w którym: Zmieni się położenie słupa, Zwiększy się obszar podstawy słupa, Zwiększy się pas służebności, czyli zwiększy się odległość między skrajnymi przewodami. Jeżeli nie wystąpią powyższe przypadki należy pozyskać zgodę na dysponowanie nieruchomością, w celu wykonania prac zgodnie z wytycznymi opracowanymi na podstawie Procedury nabywania praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych, obowiązującą w ENERGA- OPERATOR SA. Skrzyżowanie z linią 220kV relacji Pątnów Jasieniec (tor I i II) Istniejąca linia 110 kv krzyżuje się z linią 220 kv relacji Pątnów Jasieniec (tor I) w przęśle W przęśle tym nie jest zawieszony przewód odgromowy. Natomiast w przęśle występuje skrzyżowanie z linią 220 kv relacji Pątnów Jasieniec (tor II). Zakres przebudowy sieci w obszarze skrzyżowań powinien zostać uzgodniony z PSE przez projektanta na etapie przygotowania dokumentacji projektowej i przedłożony do ENERGA-OPERATOR SA celem akceptacji. Według planów inwestycyjnych PSE Operator w latach zamierza przebudować istniejącą linię 220 kv relacji Pątnów Jasieniec na linię o napięciu 400 kv. Skrzyżowania z liniami SN Linie SN w torach głównych należy przewidzieć do skablowania w przęsłach krzyżujących się z linią 110 kv. Poniższa tabela przedstawia krzyżujące się linie: L.p. Nr linii GPZ Nazwa linii Przęsła SN Przęsło WN /11 Kleczew Ślesin /09 Kleczew Sompolno /09 Kleczew Sompolno 83/12-83/13 83/38/12/ 10-83/38/12/ Przewidywany zakres przebudowy 166 m linii kablowej SN 1 słup kablowy SN z rozłącznikiem napowietrznym 1 szt. rozgałęźnika kablowego SN 75 m linii kablowej SN 2 słupy kablowe SN z rozłącznikami napowietrznymi 94 m linii kablowej SN 2 słupy kablowe SN z rozłącznikami napowietrznymi Planowany przekrój linii kablowej [mm 2 ] Uwagi Projektowane słupy kablowe SN należy lokalizować w odległości min. 15 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii WN 110 kv Linie na terenie Oddziału w Kaliszu 5

7 L.p. Nr linii GPZ Nazwa linii Przęsła SN Przęsło WN Przewidywany zakres przebudowy Planowany przekrój linii kablowej [mm 2 ] Uwagi /20 Kleczew Zygmunto wo m linii kablowej SN 2 słupy kablowe SN z rozłącznikami napowietrznymi /20 Kleczew Zygmunto wo m linii kablowej SN 2 słupy kablowe SN z rozłącznikami napowietrznymi N N N N Piotrków Kujawski Piotrków Kujawski Piotrków Kujawski Piotrków Kujawski Talarkowo Talarkowo Kaspral Piotrków Miasto 138 m linii kablowej SN 2 słupy kablowe SN z rozłącznikiem od strony zasilania 106 m linii kablowej SN 2 słupy kablowe SN z rozłącznikiem od strony zasilania 106 m linii kablowej SN 2 słupy kablowe SN z rozłącznikiem od strony zasilania m linii kablowej SN 120 Projektowane słupy kablowe SN należy lokalizować w odległości min. 15 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii WN 110 kv Linie na terenie Oddziału w Toruniu Występujące kolizje z siecią SN projektant na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przedłożony do ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu i w Kaliszu celem akceptacji. Zakres skrzyżowań powinien stanowić oddzielne opracowanie projektowe (TOM). 5.2 Telekomunikacja Wymagania ogólne Projekt Budowlano Wykonawczy w zakresie telekomunikacji, powinien stanowić oddzielne opracowanie projektowe (oddzielny tom) i powinien być sporządzony w czytelnej technice graficznej oraz w wersji elektronicznej. Wymagana ilość egzemplarzy: 5. W wersji elektronicznej wszelkie opisy, zestawienia, tabele powinny być wykonane w pliku, który będzie można odczytać za pomocą programu Word lub Excel, albo jako pliki z rozszerzeniem pdf. Rysunki należy wykonać w programie typu CAD (pliki z rozszerzeniem dwg lub dxf). Szczegóły techniczne na etapie projektowania do uzgodnienia w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu, Wydział Zarządzania Usługami Specjalistycznymi Projekt Budowlano-Wykonawczy podlega uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu, Wydział Zarządzania Usługami Specjalistycznymi. 6

8 5.2.2 Wymagania w zakresie linii światłowodowej. Na projektowanej linii zaprojektować kabel światłowodowy skojarzony z linia odgromową OPGW o ilości 72J, Na stanowiskach z mufą oraz bramce liniowej 110kV przewidzieć zapasy kabli światłowodowych. Zapas powinien równać się wysokości zamocowania przewodu plus ok.18m, dla późniejszej eksploatacji, Na terenach GPZ-tów, linię światłowodową należy prowadzić, oddzielną drogą w stosunku do istniejących kabli światłowodowych, dla uzyskania redundancji relacji, Zapasy kabli światłowodowych umieścić w szafkach zapasów. Szafki zapasów w budynku GPZ usytuować na ścianie pomieszczenia łączności, zapewniając swobodne podejście z podłogi technicznej. Długość zapasu ok.10m, W obiektach stosować dedykowane szafy teleinformatyczne 600x600 dla potrzeb kolokacji przełącznic światłowodowych (ODF), W GPZ ach światłowód zakończyć przełącznicą światłowodową, w standardzie złączy E-2000/APC. Należy stosować zasadę, jeden światłowód jedna przełącznica, Bezpośrednio pod przełącznicą zlokalizować szufladę zapasu 2U, Nie dopuszcza się stosowania zapasu kabla światłowodowego w szafach teleinformatycznych., Do obiektu GPZ kanalizacja powinna być wprowadzona przy wykorzystaniu rur nierozprowadzający płomienia, Od mufy na bramce liniowej do przełącznicy stosować kabel z ochroną przeciwgryzoniową. Na etapie realizacji budowy światłowodu, wykonawca przedłoży do uzgodnienia w Wydział Zarządzania Usługami Specjalistycznymi harmonogram prac, na 14-dni przed planowanym terminem prac. 6. Rzeczowy zakres prac Lp. Nazwa J.m. Ilość 1. Demontaż linii 110kV km Budowa linii 110kV z zastosowaniem słupów dwutorowych wykorzystaniem przewodów AFLse mm² na obu torach (na ostatnich stanowiskach przed bramkami liniowymi przewody fazowe należy km 36 ze sobą spiąć (zachowując zgodność faz)). 3. Budowa nowych stanowisk słupowych kratowych szerokotrzonowych/kratowych wąskotrzonowych/stalowych rurowych 110 kv szt Izolatory kompozytowe szt Przewód odgromowy typu OPGW 48J km Przełącznice z wyposażeniem i podpięciem do sieci TAN szt. 2 7

9 7. Wymagania dodatkowe Dokumentację projektową wykonać w formie papierowej w 5 egzemplarzach plus 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz w formie elektronicznej. Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu na płycie CD/DVD opisanej numerem umowy. Opracowanie ma być wierną kopią papierowego egzemplarza nr 1 projektu. Projekt w wersji elektronicznej ma zostać zapisany w 3 plikach: a) plik zawierający zeskanowany projekt. Skan projektu ma być wykonany w kolorze, w rozdzielczości minimum 300x300 dpi i zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf), b) plik zawierający mapę z wrysowanymi projektowanymi urządzeniami w formacie Autodesk AutoCAD (.dwg). c) plik zawierający zeskanowane dokumenty (wraz z załącznikami) związane z prawem do dysponowania nieruchomościami, które nie zostały wydane w formie decyzji administracyjnej, tj. oryginały protokołów rokowań, aktów notarialnych (jeśli są dostępne), umowy z nadleśnictwami, oświadczenia woli stron m.in. Skan ma być wykonany w kolorze, w rozdzielczości minimum 300x300dpi i zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf). Ochrona środowiska Położenie przedsięwzięcia na tle: korytarzy ekologicznych i obszarów chronionych 8

10 obszarów Natura 2000 ostoi ptaków IBA siedlisk roślinności potencjalnej 9

11 Uwagi do uwzględnienia w dokumentacji projektowej: 1. Formy ochrony przyrody: 1.1. kolizje: obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Nadgoplańska PLB040004: ostoja o randze europejskiej E41; okresie lęgowym 1% populacji krajowej (C3 i C6): batalion (PCK), bączek (PCK), bąk (PCK), podróżniczek (PCK), sowa błotna (PCK), wąsatka (PCK), specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Gopło PLH (OZW): 10 gat. z Zał. II Dyrektywy siedliskowej (m.in. kumak nizinny, traszka grzebieniasta), Nadgoplański Krajobrazowy Park Tysiąclecia: szczególne cele ochrony: 1) zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju; 2) zachowanie miejsc lęgowych ptaków, szczególnie wodnych i błotnych; 3) zachowanie siedlisk wykorzystywanych przez ptaki przelotne oraz zimujące; 4) zachowanie torfowisk i innych środowisk wilgotnych oraz bagiennych; Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu: ochrona obszaru zbliżonego do stanu naturalnego, IBA Ostoja Nadgoplańska PL077: ok. 200 gat. ptaków, w tym: co najmniej 24 z Zał. I Dyrektywy ptasiej, 10 PCKzw; ważny punkt przystankowy dla migrujących żurawi oraz gęsi zbożowych i białoczelnych oraz istotne lęgowisko bączka, Północno-Centralny Korytarz Ekologiczny Gopło: ważny łącznik pomiędzy obszarami IBA Doliny Dolnej Wisły PL028 i Doliny Środkowej Noteci PL065 oraz Doliny Środkowej Warty PL076 (ostoja o randze europejskiej E36); 1.2. potencjalne oddziaływanie: 1.3. inne kolizje: wody: Kanał Ślesiński, liczne mniejsze cieki i zbiorniki wodne, w tym rowy, oraz obszary podmokłości, lasy (w tym łęgowe), liczne mniejsze płaty zadrzewień, w tym szpalery przydrożne, chronione siedliska/zbiorowiska roślinne: murawy napiaskowe i kserotermiczne, łęgi, ciepłolubne dąbrowy, krzyżowanie linii kolejowych, kolizje z terenami zabudowanymi. 10

12 2. Wpływ przedsięwzięcia: 2.1. na etapie wykonywania: może wywrzeć bezpośredni negatywny wpływ na obszary lub podmioty chronione przyrodniczo działania związane z budową/modernizacją (wjazd sprzętu, roboty ziemne) mogą stanowić zagrożenie: dla chronionych walorów krajobrazowych i estetycznych: ochronie podlegają drzewa, zadrzewienia, szpalery i aleje drzew śródpolnych, przydrożnych oraz nadwodnych usuwanie lub zmiana stanu drzew lub krzewów wymaga decyzji właściwego organu, dostosowanie rodzaju, wielkości i kolorystyki konstrukcji do otoczenia, dla wód: deniwelacja nie może zmienić utrwalonego na gruncie stanu wód, tj. kierunku i natężenia spływu wód powierzchniowych, w szczególności należy unikać osuszania mikroobszarów podmokłości (w tym oczka wodne i torfowiska), przekraczanie cieków wodnych może wymagać pozwolenia wodnoprawnego, dla gleby i powierzchni ziemi: ochronie podlegają skarpy, jary itp. formy osuwiskowe, należy oszczędnie gospodarować terenem pod względem zajmowanej powierzchni (drogi dojazdowe, miejsca składowania materiałów itp.) należy je wytyczać po istniejących śladach lub w miejscach zdewastowanych antropogenicznie, dla chronionych siedlisk jeżeli realizacja przedsięwzięcia zagrozi siedliskom priorytetowym (6120 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe Koelerion glaucae, 6210 murawy kserotermiczne Festuco-Brometea i Asplenion septentrionalis-festucion pallentis, 91E0 łęgi topolowe, olszowe i jesionowe Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, 91I0 dąbrowy ciepłolubne Quercetalia pubescenti-petraeae), może zajść konieczność uzyskania opinii Komisji Europejskiej na podjęcie czynności na niektórych obszarach, dla chronionych gatunków roślin i zwierząt: analiza terenu inwestycji powinna objąć fizjonomię ekosystemu i jego klasyfikację genetyczną (siedliska), w tym mikrosiedliska gatunków zwierząt związanych z podmokłościami (płazy w promieniu 50 m od siedliska), szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie staroduba łąkowego oraz haczykowca błyszczącego może pojawić się obowiązek uzyskania decyzji derogacyjnych, może zostać nałożony obowiązek wykonania inwentaryzacji przyrodniczej terenu, może zostać nałożony obowiązek prowadzenia monitoringu przyrodniczego przedrealizacyjnego jedno- lub wielosezonowego, mogą zostać ustalone ograniczenia czasowe prowadzenia robót w skali rocznej lub dobowe, jeżeli realizacja przedsięwzięcia zagrozi gatunkom ptaków lub ich siedliskom z Zał. I Dyrektywy ptasiej lub regularnie migrującym, może zajść konieczność uzyskania opinii Komisji Europejskiej na podjęcie czynności na niektórych obszarach; 2.2. na etapie eksploatacji: może wywierać bezpośredni negatywny wpływ na obszary lub podmioty chronione przyrodniczo: bariera na trasach migracji ptaków, tzn. przegrodzenie korytarzy dostępu ptaków do wód oraz korytarzy ekologicznych łączących obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 z innymi terenami ochrony ptaków lub ich siedlisk należy uwzględnić możliwość nałożenia obowiązku: 11

13 podjęcia działań minimalizujących: montażu antykoliderów ptasich na przewodzie odgromowym, repelentów ptasich na konstrukcjach nośnych nad izolatorami oraz innych zabezpieczeń w miejscach potencjalnego zagrożenia zwarciowego (wydłużone izolatory, łańcuchy itp.), pionowego albo poziomego układu wszystkich przewodów łącznie z odgromowym, prowadzenia monitoringu przyrodniczego porealizacyjnego jedno- lub wielosezonowego, trwała fragmentacja ekosystemów może zostać nałożony obowiązek podjęcia działań minimalizujących (np. stosowanie wyższych/niższych słupów) lub kompensacyjnych (odtworzenie zniszczonego lub poszerzenie istniejącego siedliska, równoważnego ekologicznie zmienianemu). 3. Odpady w trakcie realizacji i eksploatacji powinny być usuwane z terenu w miarę możliwości na bieżąco, wstępne magazynowanie: 3.1. powinno ograniczać się do przypadków uzasadnionych względami ekonomicznymi lub logistycznymi, 3.2. nie może dotyczyć odpadów niebezpiecznych, 3.3. nie może odbywać się nad wodami lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów podmokłości oraz w granicach siedlisk chronionych, 3.4. może odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych i zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych, pyleniem i odciekami. 4. Pola elektromagnetyczne wykonać badania poziomów natężenia PEM w zakresie wynikającym z planowanego przedsięwzięcia (przedmiot wytycznych); wyniki badań przekazać właściwym miejscowo: wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, a także dołączyć do dokumentacji powykonawczej linii WN wraz z potwierdzeniem złożenia ww. organom. 5. Dokumentacja jeżeli wystąpi konieczność albo zostanie nałożony przez właściwy organ obowiązek wykonania któregoś z nw. dokumentów, projektant uzgadnia z MZE: 5.1. projekt inwentaryzacji istniejących drzew i krzewów: do usunięcia, pozostawienia, nasadzenia, 5.2. projekty opracowań środowiskowych (karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko, operat wodnoprawny itp.), 5.3. projekty pism w sprawach środowiskowych, kierowanych do organów administracji publicznej, wraz z załącznikami. Uwagi ogólne: 1. przedsięwzięcie: 1.1. mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 1.2. inne niż mogące zawsze albo potencjalnie oddziaływać na środowisko, ale mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, 2. przedsięwzięcie realizowane na obszarze cennym przyrodniczo, wrażliwym na zakłócenia; zachodzą przyrodnicze przesłanki dla wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wystąpi rzeczywiste oddziaływanie na stan siedlisk, populacji organizmów, obiektów lub obszarów chronionych lub cennych przyrodniczo lub krajobrazowo, 3. organ właściwy dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, 4. na etapie opracowywania projekt należy przedstawić do uzgodnienia w Biurze Zarządzania Eksploatacją, w celu weryfikacji uwzględnienia ww. uwag. 12

14 Na etapie projektowania wykonać Wytyczne Realizacji Inwestycji i przekazać do akceptacji w CDM Gdańsk, Dla stanowisk słupowych wykonać pomiar napięć rażeniowych (dotykowych) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zapewnić normatywne wartości dopuszczalnych napięć rażeniowych (należy postępować zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 9.3.), Wykonawca dokona niezbędnych badań (w tym m.in. pomiary pola elektromagnetycznego oraz hałasu) i zgłoszeń do organów administracji państwowej, Konieczność oraz zakres pomiarów określić na etapie projektowania, natomiast wykonanie na etapie wykonawstwa, Dokonać analizy potrzeby zastosowania ochrony przeciwdrganiowej linii oraz w przypadku konieczności zastosowania, zaprojektować ją w oparciu o tłumiki Stockbridge a lub spiralne tłumiki drgań, Ująć wyłączenie ww. linii w rocznym planie wyłączeń zgłaszanym przez CDM do ODM Bydgoszcz, Pozostałe aspekty (np. pomiar napięć rażeniowych) realizować zgodnie z obowiązującymi standardami w ENERGA-OPERATOR SA. oraz normami. Standardy Techniczne wraz z załącznikami dostępne na stronie internetowej Należy uzyskać wymagane uzgodnienia oraz pozwolenia formalno-prawne na wykonanie budowy przedmiotowej linii 110 kv zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie prace na linii 110kV związane z kolidującymi liniami SN i nn należy prowadzić w taki sposób by: zapewnić możliwie najkrótszy czas niedostępności linii, zminimalizować czasy wyłączeń odbiorców np. poprzez stosowanie agregatów prądotwórczych. W dniu odbioru technicznego należy (oprócz wymaganej dokumentacji) opracować i dostarczyć aktualną instrukcję eksploatacji linii oraz aktualny paszport linii. Nabycie praw do nieruchomości przez które przebiega projektowania linia powinno nastąpić zgodnie z wytycznymi dla wykonawców opracowanymi na podstawie Procedury nabywania praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych, Szczegółowe problemy wynikające z proponowanej rozbudowy sieci średniego napięcia zostaną rozwiązane przez projektanta w opracowanej dokumentacji technicznej w oparciu o wizję lokalną przeprowadzoną w terenie oraz uzgodnienia z właścicielami gruntów, Materiał z demontażu należy rozliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA i przekazać do magazynów ENERGA-OPERATOR Logistyka, Dokonać wymaganych obliczeń dla sieci wysokiego napięcia, Dostosować nastawy zabezpieczeń w GPZ-tach do nowych warunków pracy, Niniejsze wytyczne nie stanowią ostatecznego rozwiązania projektowego, są jedynie pomocą przy opracowaniu dokumentacji. Szczegóły rozwiązań technicznych projektant określi w projekcie budowlanym, 13

15 8. Informacje dodatkowe Uzgodnienie dokumentacji W celu dokonania uzgodnień projektowych wykonawca dokumentacji składa ją do kancelarii Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu, ul. Generała Józefa Bema 128, Toruń, która następnie zostanie przekierowana do Wydziału Dokumentacji Energetycznej (9MMD) W/w komórka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu wytycznych z poszczególnymi komórkami EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji. Zmiany i odstępstwa W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieujętych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieujętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa w Departamencie Rozwoju Majątku Centrali EOP. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe. Parametry zwarciowe Doboru elementów linii do warunków zwarciowych należy dokonać na podstawie parametrów zwarciowych uzyskanych od ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu i Oddział w Kaliszu przed rozpoczęciem prac projektowych, uwzględniając perspektywy rozwoju sieci w tym rejonie. Poniżej przedstawiono maksymalne wartości mocy zwarciowych w perspektywie do 2025 roku w stacjach GPZ Piotrków Kujawski oraz Elektrowni Pątnów, które należy uwzględnić przy projektowaniu linii. Nazwa stacji Moc zwarciowa Prąd zwarcia 3f Prąd zwarcia 1f X 0/X 1 MVA ka ka - Piotrków Kujawski 1715* 9,0 9,8 0,78 Elektrowni Pątnów R ** 33,885*** * - dane z Koncepcji pracy sieci przesyłowej NN i dystrybucyjnej 110 kv jako sieci zamkniętej dla Polski Północnej opracowanej przez Instytut Energetyki Oddział Gdańsk w 2012r. ** - dane z modelu PLANS w oparciu o dane wg koncepcji rozwoju sieci WN do roku 2020 szczyt letni z generacją wiatrową na poziomie 90%. *** - dane z modelu PLANS w oparciu o dane wg koncepcji rozwoju sieci WN do roku 2020 szczyt letni z generacją wiatrową na poziomie 90% (przy zwartym sprzęgle na szynach rozdzielni 110kV). 9. Spis załączników 9.1. Przebieg trasy linii Tabele z wykazem montażowym stan istniejący Zasady kwalifikacji oraz wykonywania pomiarów w zakresie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej 26 14

16 9.1. Przebieg trasy linii 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 9.2. Tabele z wykazem montażowym stan istniejący 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 9.3. Zasady kwalifikacji oraz wykonywania pomiarów w zakresie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej 26

I. Wstęp Przedmiot dokumentacji Podstawowe dokumenty do opracowania projektu Zakres opracowania

I. Wstęp Przedmiot dokumentacji Podstawowe dokumenty do opracowania projektu Zakres opracowania I. Wstęp...2 1. Przedmiot dokumentacji....2 2. Podstawowe dokumenty do opracowania projektu...2 3. Zakres opracowania...2 4. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa...3 5. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE v 1.0 ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku REJON DYSTRYBUCJI PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 106 09-400 PŁOCK WYTYCZNE PROGRAMOWE Dostawa i montaż platform bocianich na słupach w linii nn - Płock DOSTAWA, MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część II SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł zadania inwestycyjnego: ZAWIESZENIE PRZEWODÓW FAZOWYCH DRUGIEGO (PÓŁ- NOCNEGO) TORU LINII 400 kv ŁOMŻA OSTROŁĘKA Konstancin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTYCZNE PROJEKTOWE Przebudowa jednotorowej linii napowietrznej 110 kv relacji GPZ Pokój GPZ Namysłów Opracował Dział Inwestycji TI3 przy

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.28. Droga Nr 263 m. Ślesin most (kanał Warta Gopło). 28 Droga Nr 263 m. Ślesin most (kanał Warta Gopło) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat koniński Gmina: Ślesin (m. Ślesin) Charakterystyka ogólna i

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko)

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko) I.32. Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko. 32 Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko Powiat nowotomyski Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR Gmina Kamieńsk Kamieńsk ul. Wieluńska 50 OBIEKT Przebudowa oświetlenia terenu i zasilania przepompowni Kamieńsk ul. Kościuszki dz. nr 84/1, 118, 125 obr. 4 TEMAT SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo)

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) I.44. Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września. 44 Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września Powiat średzki Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU równoległą od likwidowanego KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1 Kraków, dn. 2014-02-10 Nr warunków: WP/005966/2014/O09R03 TD/. Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Wnioskodawca: Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

Gmina: Skoki (m. Rejowiec i Pawłowo Skockie), Kiszkowo (m. Kiszkowo), Kłecko (m. Komorowo)

Gmina: Skoki (m. Rejowiec i Pawłowo Skockie), Kiszkowo (m. Kiszkowo), Kłecko (m. Komorowo) I.18. Droga nr 197 odc. Rejowiec- Pawłowo, odc. Kiszkowo- Komorowo. 18 Droga nr 197 odc. Rejowiec- Pawłowo, odc. Kiszkowo- Komorowo Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: wągrowiecki, gnieźnieński Gmina:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

PN-EN 50341:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kv

PN-EN 50341:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kv SŁUPY ENERGETYCZNE Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nową broszurę techniczną słupów energetycznych firmy Europoles. Energetyka to jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

TOM 5 PRZEDMIAR ROBÓT - WYLICZENIE ILOŚCI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 1. OŚWIETLENIE

TOM 5 PRZEDMIAR ROBÓT - WYLICZENIE ILOŚCI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 1. OŚWIETLENIE TOM 5 PRZEDMIAR ROBÓT - WYLICZENIE ILOŚCI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 1. OŚWIETLENIE Lp. Podstawy PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE Rodzaje robót, opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pod linię 400kV Miłosna Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/316/14 RADY GMINY DYWITY. z dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/316/14 RADY GMINY DYWITY. z dnia 25 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/316/14 RADY GMINY DYWITY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 400

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4. Czy dla linii kablowo-napowietrznych WN wypełniamy oddzielnie kartę dla odcinka napowietrznego i oddzielne kabla 110 kv?

Pytanie 4. Czy dla linii kablowo-napowietrznych WN wypełniamy oddzielnie kartę dla odcinka napowietrznego i oddzielne kabla 110 kv? Konstancin-Jeziorna, 2 listopada 2011 roku Odpowiedzi na pytania dotyczące uściślenia wymagań określonych w Wytycznych odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii elektroenergetycznych Pytanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rysunki: Projekt wykonawczy rys. 1

Spis treści. Rysunki: Projekt wykonawczy rys. 1 Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.2 INWESTOR...3 1.3 ZLECENIODAWCA...3 1.4 WYKONAWCA...3 1.5 ZAKRES RZECZOWY ROBÓT...3 1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.7 UŻYTKOWNIKIEM...3 1.8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZALICZNIKOWYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH I NAPOWIETRZNYCH TELEFONICZNYCH CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu stalowego DN 800 na wodociąg PE Dz 450 na odcinku od SUW Maczki do Dąbrowy Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY LAMBERT Przemysław Stana s. j. 34-325 Łodygowice ul. Sportowa 13 NIP 5532397578 Tel. 606 701407 Email: lambert.office@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej przy

Bardziej szczegółowo

Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach.

Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 1. Jak się określa? Obostrzenie określa wiele dodatkowych wymagań dotyczących odcinka linii wymagającego zwiększonego bezpieczeństwa. Wiąże się to

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Wyzwania sieci Natura 2000

Wyzwania sieci Natura 2000 Grażyna Zielińska Seminarium realizowane jest w ramach projektu pn. Natura 2000 naszą szansą realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku dofinansowanego przez Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. Strona 1 z 16 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia.... 3 2. Charakterystyka linii.... 4 2.1. Linia 400kV Połaniec Kielce.... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R.

PROJEKT BUDOWLANY LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ADAMEX S.C. ADRES: UL. BOBRZAŃSKA 12, 59-220 LEGNICA NIP: 691-243-45-18 TEL. KONTAKTOWY: 518 018 092 E-MAIL: BIURO@ADAMEX-LCA.PL PROJEKT BUDOWLANY Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt budowlany : Oświetlenie uliczne Czarnków ulice Nowa, Kolejowa, Naramowskiego Inwestor : Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków Sporządził

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT WYKONAWCZY Remontu oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ulic: Różyckiego, Paderewskiego i Karłowicza. Dz. nr 47 dr, 43 dr, 44/11 dr, 44/16 dr, 39 dr, dz. nr 82/56 dr Inwestor: MIASTO JELENIA GÓRA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OŚWIETLENIE ULICY JAGIELLOŃSKIEJ w WOJKOWIE Numery ewidencyjne działek przez które przebiega w/w inwestycja: Jednostka ewidencyjna Kowary obręb: 020602 - Wojków; dz. nr 300,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk Kraków tel

Tomasz Miodek inż. elektryk Kraków tel NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO ZE STACJI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z PROCESU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO DLA DWUTOROWEJ LINII 400 kv PIŁA KRZEWINA PLEWISKA

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z PROCESU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO DLA DWUTOROWEJ LINII 400 kv PIŁA KRZEWINA PLEWISKA ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z PROCESU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO DLA DWUTOROWEJ LINII 400 kv PIŁA KRZEWINA PLEWISKA LISTA ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Stanowisko Inwestora w sprawie realizacji linii w technologii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym w Żywcu

PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym w Żywcu LAMBERT Projekt Sp. z o.o.. 43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 74 tel. +48 606701407 PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone Zarządzeniem nr 10/2015 Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Zatwierdzone Zarządzeniem nr 10/2015 Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zasady prowadzenia ewidencji wykonanych prac w technologii PPN oraz obliczania dostarczonej energii elektrycznej do odbiorców w trakcie wykonywania prac pod napięciem w ENEA Operator Sp. z o.o. Zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

ARKOS BIURO PROJEKTOWE Sp. z o.o. w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27, arkos@pro.onet.pl tel.(075)7526304; fax (075)7676955

ARKOS BIURO PROJEKTOWE Sp. z o.o. w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27, arkos@pro.onet.pl tel.(075)7526304; fax (075)7676955 ARKOS BIURO PROJEKTOWE Sp. z o.o. w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27, arkos@pro.onet.pl tel.(075)7526304; fax (075)7676955 OPERAT WODNOPRAWNY Rodzaj robót: Przekroczenie kanału energetycznego

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462 URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462 Kleczew, dnia 15.05.2013 Znak sprawy: GK.6220.00007.2013 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY

Bardziej szczegółowo

Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA. DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO.

Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA. DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO. Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO część II IŁAWA MARZEC 2008r - 2 - PROJEKT TECHNICZNY - branża elektryczna Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres obiektu : Budowa oświetlenia drogowego ulicy Osiedlowej w Ostrowie Wielkopolskim. Wykonawca specyfikacji : Krzysztof Just 63-400 Ostrów Wlkp.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

II. ZESTAWIENIE STANOWISK OŚWIETLENIOWYCH.

II. ZESTAWIENIE STANOWISK OŚWIETLENIOWYCH. SPIS TREŚCI UZGODNIENIA. I. OPIS TECHNICZNY. 1. Uwagi ogólne. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Stan istniejący. 5. Oświetlenie uliczne. 6. Iluminacja czołgu. 7. Ochrona przeciwporażeniowa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15 squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp. j. ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz tel. +48 52 585 22 21, fax +48 52 552 49 96, http://www.squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 2010/03/MCH/15

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WZDŁUŻ ULICY Zdrojowej POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI Ciechocinek INWESTOR : GMINA MIEJSKA Ciechocinek 87-720 Ciechocinek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 9 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji zawierającej ekspertyzę stanowiska nr 290 linii 750kV Rzeszów EA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2 EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk SSF Ingenieure AG Domagkstraße 1a 80807 München PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Gmina: Wieleń (m. Wieleń), Drezdenko ( m. Niegosław)

Gmina: Wieleń (m. Wieleń), Drezdenko ( m. Niegosław) I.10. Droga nr 181 odc. Niegosław- Wieleń. 10 Droga nr 181 odc. Niegosław- Wieleń Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki, strzelecko-

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY EL-PRO s.c. Anna Pudełko & Gerard Morawiec PROJEKTOWANIE, NADZORY INWESTYCYJNE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ ul. Damrota 78, 43-100 Tychy tel. 501 074 895 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Temat: Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Aspekty środowiskowe budowy połączenia Polska - Litwa. Krzysztof Lipko EPC SA

Aspekty środowiskowe budowy połączenia Polska - Litwa. Krzysztof Lipko EPC SA Aspekty środowiskowe budowy połączenia Polska - Litwa Krzysztof Lipko EPC SA Międzynarodowa wymiana mocy LE AB Przekroje techniczne B ID Opis A B PSE (CEPS+SEPS+VET) VET- (PSE+CEPS) C A C CEPS-PSE E F

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010 DROGI SAMORZĄDOWE X LAT AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBSZARAMI NATURA 2000 Janusz Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. www.ek-kom.pl Regietów, 21 stycznia 2010 Krótka informacja nt. obszarów NATURA 2000 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia SPIS TREŚCI 1.Podstawa opracowania 2.Opis techniczny 3.Obliczenia 4.Zestawienie materiałów 5.Rysunki 6.Uzgodnienia 1.Podstawa opracowania Projekt budowlano wykonawczy budowy oświetlenia ulicy Kolejarzy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO. Egz.6. ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH Bogdan Bosiak 49-100 Niemodlin ul. Wyzwolenia 21 tel./fax (077) 4606684 kom. 604818208 e-mail: bogdanbosiak@wp.pl METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO. OBIEKT: TEMAT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY TOM III

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY TOM III DROGBUD ZAKŁAD BUDOWNICTWA DROGOWEGO I OGÓLNEGO 65-520 ZIELONA GÓRA UL. PTASIA 2 B/33 tel.: (0-68) 452-17-08 NIP: 973-052-59-49 kom. 0-696 348-074 e-mail: tawy@wp.pl ROK ZAŁOśENIA 1985 REGON: 970673759

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANO WYKONAWCZEGO

BUDOWLANO WYKONAWCZEGO 1 M E T R Y K A P R O J E K T U BUDOWLANO WYKONAWCZEGO OBIEKT: TEMAT: Oświetlenie uliczne. Linia kablowa oświetlenia ulicznego LOKALIZACJA: INWESTOR: Opole ul. Kasprzaka Urząd Miasta Opola Pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

Wymiana łańcuchów izolatorowych na słupie nr 240 linii 400 kv Tucznawa-Tarnów, Tucznawa-Rzeszów

Wymiana łańcuchów izolatorowych na słupie nr 240 linii 400 kv Tucznawa-Tarnów, Tucznawa-Rzeszów Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, tel. fax. ( 48 12) 637 27 79, 623 93 45 e-mail: altrans@altrans.krakow.pl NIP: 677-102-11-38 REGON: 350689654

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Strona 1 z 6 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1. Przedmiot postępowania. 2. Zakres zamówienia 3. Informacje dotyczące zagadnień technicznych i formalnoprawnych dla SE 4.

Bardziej szczegółowo

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Autor: Sergiusz Urban - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K. ( Energia Elektryczna marzec 2013) Realizacja wielu inwestycji nie pozostaje bez wpływu

Bardziej szczegółowo

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor Projektował:.. Opracował: Nr archiwalny projektu:. 1 UZGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4 Zamawiający oczekuje, by dla prac modernizacyjnych na linii 400kV Rokitnica Tucznawa

Pytanie nr 4 Zamawiający oczekuje, by dla prac modernizacyjnych na linii 400kV Rokitnica Tucznawa Załącznik nr 1 Pytanie nr 1 Zamawiający informuje, Ŝe uzyskanie pozwolenia na budowę linii relacji: stacja Łagisza istniejąca linia 400kV Rokitnica Tucznawa jest przedmiotem odrębnego zadania. Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.39. Droga nr 315 odc. Obra gr. woj. 39 Droga nr 315 odc. Obra gr. woj. Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat wolsztyński Gmina: Wolsztyn (Obra, Świętno, Sławocin)

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Pracownia Projektowa ELBI STARE BIELICE 70, 76-039 Biesiekierz MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: Koszalin lipiec 2009r. STADIUM OPRACOWANIA: P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE: BRANŻA: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTRYCZNYCH

PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTRYCZNYCH PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTRYCZNYCH OPRACOWANO NA BAZIE INFORMACJI OTRZYMANYCH OD PGE DYSTRYBUCJA S.A. : REJON ENERGETYCZNY BIAŁYSTOK TEREN Załączniki rysunkowe: rys EK-1 Kolizja K-4 z linią oświetleniową

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. CZ. OPISOWA II. CZ. RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. CZ. OPISOWA II. CZ. RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. CZ. OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości projektu 3. Opis techniczny 4. Warunki Przyłączenia nr RE02/RP/P/2014/311/384/2014 z dn. 18-02-2014 wydane przez PGE Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ELESTER-PKP

PROJEKT WYKONAWCZY ELESTER-PKP ELESTER-PKP Sp. z o.o. w Łodzi Budowa napowietrzno-kablowej linii 110 kv zasilającej przebudowywaną podstację trakcyjną PT Wyszyny wraz z linią światłowodową PROJEKT WYKONAWCZY Nr umowy: EP/872/2012 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość dokumentacji

I. Zawartość dokumentacji I. Zawartość dokumentacji CZĘŚĆ OPISOWA I. Zawartość dokumentacji... 1 II. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego... 2 III. Opis techniczny... 3 IV. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego... 10 V.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r.

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63 330 DOBRZYCA Dobrzyca,2014-03-20 GGiOŚ.6220.2.2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie ZADANIE BD 4449 PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie RODZAJ OPRACOWANIA: ZAMAWIAJĄCY: Przebudowa kabla światłowodowego ATM S.A. przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo