OFERTA. interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA. interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa"

Transkrypt

1 OFERTA interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa Telekomunikacja Polska Domena Hurt Zarządzanie Relacjami z Klientami - Operatorami Marketing i Strategia Hurtowa Warszawa, ul. Skierniewicka 10A

2 SPIS TREŚCI: 1. Definicje i skróty 2. Przedmiot Oferty 3. Zgłoszenie przez Pt udziału w teście przewidzianym Ofertą 4. Czas trwania testu 5. Usługi realizowane w ramach Interkonektu IP 6. Zakres testu usługi 7. Część techniczna 8. Warunki finansowe 9. Ważność Oferty 10. Lista załączników 2

3 1. Definicje i skróty Dla potrzeb Oferty przyjmuje się następujące definicje: AUS numer skrócony w formacie 19XYZ lub AB 19XYZ przeznaczony dla usług świadczonych w sieci stacjonarnej, polegających na udzielaniu informacji oraz przyjmowaniu zleceń.. Fizyczny Punkt Styku Sieci (FPSS) miejsce (nie będące zakończeniem sieci), w którym połączona jest Sieć Pt z Siecią TP. W miejscu tym kończy się odpowiedzialność TP, a zaczyna Pt. Jest to miejsce fizyczne, w którym połączone są urządzenia telekomunikacyjne TP i Pt, służące do utworzenia drogi transmisyjnej pomiędzy Siecią TP a Siecią Pt. HESC numer skrócony w formacie 118 CDU przeznaczony dla usług o szczególnym znaczeniu społecznym świadczonych w sieci łączności elektronicznej, polegających na udzielaniu informacji, świadczeniu pomocy oraz przyjmowaniu zgłoszeń. Infrastruktura Telekomunikacyjna urządzenia telekomunikacyjne, za wyjątkiem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Interkonekt IP - wymiana ruchu głosowego pomiędzy TP i Pt przy użyciu technologii IP w uzgodnionym przez Strony PDU w celu realizacji usług telekomunikacyjnych (głosowych). IP (Internet Protocol) protokół komunikacyjny oparty na przesyłaniu danych w postaci pakietów. Media Fizyczne włókna światłowodowe lub kable miedziane. Numer Alarmowy numer AUS przewidziany w PNK dla służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Numer IN - numeracja dostępu do usług sieci inteligentnych. Numer Przeniesiony Numer Przydzielony, który Abonent zachował przy zawarciu umowy abonenckiej z biorcą, który został przeniesiony do sieci biorcy i który nie jest wykorzystywany przez innego abonenta w sieciach innych Przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Numer Przydzielony numer w formacie krajowego numeru abonenta (KNA) zgodny z Planem Numeracji Krajowej, który został przydzielony Abonentowi przez przedsiębiorcę macierzystego. PDU - miejsce, w którym Pt uzyskuje dostęp do Sieci TP. W miejscu tym możliwa jest wymiana i rejestracja ruchu telekomunikacyjnego. Plan Numeracji Krajowej (PNK) system numeracji dla publicznych sieci telefonicznych określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw łączności w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych. Przedsiębiorca telekomunikacyjny (Pt) przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Rzeczywisty Czas Połączenia czas trwania każdego skutecznego połączenia w międzysieciowym ruchu telekomunikacyjnym, uwzględniający każdą rozpoczętą sekundę połączenia, mierzony w pełnych sekundach od momentu zgłoszenia się wywołanego Abonenta lub urządzenia, do momentu zakończenia połączenia. Sieć IP sieć telekomunikacyjna zrealizowana w technologii IP przeznaczona do pakietowej transmisji danych. Sieć Pt publiczna sieć telekomunikacyjna Pt. Sieć TP - publiczna sieć telekomunikacyjna TP. 3

4 Siła Wyższa zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niezależne od Strony, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, a w szczególności: wojna a w tym: wojna domowa, zamieszki, akty sabotażu, rozruchy, katastrofy naturalne np. burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie. Strona - TP lub Pt. TP Telekomunikacja Polska S.A., występująca w dalszej części dokumentu również jako Orange Polska. Tryb Realizacji Połączenia Sieci tryb fizycznego połączenia urządzeń Pt z urządzeniami TP, służący do utworzenia drogi transmisyjnej pomiędzy Sieciami Stron. Umowa - Umowa zawarta pomiędzy TP a Pt, regulująca usługę połączenia sieci IP. VoIP (Voice over Internet Protocol) technologia cyfrowa umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP. 2. Przedmiot Oferty Dokument ten (zwany w treści Ofertą ) określa warunki współpracy w zakresie testowego świadczenia usługi Interkonekt IP. Test przewidziany Ofertą obejmuje: testowe połączenie Sieci TP oraz Sieci Pt; testową wymianę ruchu głosowego. Przez test usługi rozumiane jest czasowe połączenie Sieci TP i Pt oraz czasowa wymiana ruchu głosowego pomiędzy TP i Pt w celu ustalenia możliwości technicznych komercyjnego wdrożenia usługi Interkonekt IP przez TP. Celem Oferty jest ustalenie warunków współpracy, w tym warunków technicznych i finansowych na potrzeby testu usługi. Przedmiotem Oferty jest: określenie warunków współpracy TP i Pt w zakresie połączenia Sieci IP na potrzeby Interkonektu IP; ustalenie warunków technicznych realizacji połączenia i utrzymania połączenia Sieci IP; określenie warunków technicznych realizacji wymiany ruchu głosowego pomiędzy Stronami; określenie usług telekomunikacyjnych oferowanych w ramach Interkonektu IP; określenie szczegółowych warunków rozliczeń; określenie zasad przeprowadzenia testu usługi Interkonekt IP. 3. Zgłoszenie przez Pt udziału w teście przewidzianym Ofertą TP wybierze na podstawie kolejności zgłoszeń do testu 2 (dwóch) Pt, którzy: a) w terminie opublikowania informacji (na stronie o możliwości dokonywania zgłoszeń do testu, czyli od do 12 kwietnia 2013 zgłoszą, jako pierwsi chęć udziału w teście; zgłoszenie udziału w teście powinno zostać przesłane przez Pt na adres przy dokonywaniu wyboru Pt, TP bierze pod uwagę datę wpływu do TP zgłoszenia Pt przesłanego w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim; 4

5 b) spełniają następujące warunki: Pt świadczy usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (rynek 9); w chwili zgłoszenia udziału w teście Pt nie posiada punktu styku z TP w technologii TDM; Pt posiada od 5000 do własnych abonentów; c) akceptują poniższe założenie: każdy z dwóch Pt biorących udział w teście uzyskuje dostęp do ruchu o pojemności 300 równoczesnych połączeń (odpowiednik 10xE1 - wielkości te mogą zostać w trybie roboczym zmienione w ramach indywidualnych zapotrzebowań), przy czym maksymalny poziom ruchu nie może przekroczyć 600 równoczesnych połączeń w obu kierunkach, łącznie dla obu Pt; Pt ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie swoim abonentom dostępu do usług wymaganych przez przepisy Prawa Telekomunikacyjnego, a nieobjętych zakresem Oferty, w związku z jej testowym charakterem, w szczególności za usługi: - połączenia na numerację IFS, HCD oraz UIFN; - połączenia do Poland Direct; - połączenia do NDSI. 4. Czas trwania testu Test usługi połączenia Sieci IP i usługi Interkonekt IP będzie trwał 6 miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia wymiany ruchu głosowego podlegającego rozliczaniu, wskazanego w protokole zdawczoodbiorczym stanowiącym załącznik do podpisanej Umowy. Warunkiem rozpoczęcia wymiany ruchu jest pozytywne zakończenie testów uruchomieniowych. Wydłużenie testu usługi jest możliwe pod warunkiem, że działanie usług opisanych w pkt. 5 Oferty oraz usługi objęte testami opisane w pkt. 6 Oferty wymagają dalszej analizy, gdyż cel wykonywania testów nie został jeszcze przez Strony osiągnięty. Okres wykonywania testów może za zgodą Stron zostać wydłużony maksymalnie dwa razy. Każdy okres przedłużenia może wynosić maksymalnie dwa miesiące. Przedłużenie testów wymaga zawarcia przez TP i Pt aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Usługi realizowane w ramach Interkonektu IP TP oferuje usługi zakańczania połączeń głosowych w Sieci TP lub ich tranzyt do Sieci Pt zakańczającego te połączenia. Obejmuje to następujące rodzaje połączeń: krajowe strefowe i międzystrefowe (cały kraj, także numeracja spoza puli TP) do sieci komórkowych międzynarodowe (ruch przychodzący od Pt) numeracja VoIP nie geograficzna (numeracja 39) na numery alarmowe (pod warunkiem prawidłowego geograficznego zlokalizowania abonenta dzwoniącego przez OA) 5

6 na numery skrócone AUS na numery skrócone HESC na numery IN AB=80 połączenia Premium Rate (AB=70) tranzyt w Sieci TP oraz w Sieci Pt, w tym tranzyt do numeracji przeniesionej (number portability) TP może skierować do Pt połączenia głosowe na numerację krajową przydzieloną Pt przez UKE. Kierowanie takiej numeracji będzie miało charakter statyczny, to znaczy zostanie skonfigurowane jednorazowo, na czas trwania testu usługi Interkonekt IP. Realizacja powyższych usług jest możliwa pod warunkiem spełnienia przez Pt wymagań, które zostaną opisanych w załączniku technicznym do Umowy, w tym m. in. wymagane w wymianie międzyoperatorskiej formaty numeracji. 6. Zakres testu usługi W ramach testu usługi Interkonekt IP zostanie sprawdzona prawidłowa realizacja: usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach połączonych sieci TP i Pt; rozliczania tych usług w PDU; współpracy technicznej Sieci TP z Siecią Pt; 7. Część Techniczna Połączenie sieci TP i Pt następuje na podstawie uzgodnień przeprowadzonych w trybie roboczym poczynionych z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, pomiędzy Stronami. Połączenie Sieci Pt i Sieci TP odbywa się jako połączenie fizyczne (FPSS) oraz połączenie logiczne w warstwie IP. 7.1 Fizyczny Punkt Styku Sieci (FPSS) W celu przyłączenia Sieci Pt do Sieci TP dla potrzeb realizacji testu usługi Interkonekt IP, TP oferuje Pt Tryby Realizacji Połączenia Sieci, określone w Ofercie Telehousingu PRO ( Oferta na świadczenie usług Telehousingu Pro przez Telekomunikację Polską S.A. ). Warunkiem korzystania z wybranego Trybu Realizacji Połączenia Sieci są możliwości techniczne realizacji PDU w danej lokalizacji. W przypadku braku takich możliwości TP przedstawi uzasadnienie wyjaśniające przyczynę występujących ograniczeń oraz, w miarę możliwości, wskaże propozycję zastosowania rozwiązania alternatywnego. Dla każdego Trybu Realizacji Połączenia Sieci zdefiniowano FPSS, który jest miejscem połączenia Mediów Fizycznych. 6

7 Dostęp do PDU odbywa się poprzez FPSS. Wykaz lokalizacji, w których możliwe jest utworzenie FPSS wraz z PDU przypisanymi do tych FPSS stanowi Załącznik nr 1 do Oferty. Połączenie sieci Stron w każdym z Trybów Realizacji Połączenia Sieci, może nastąpić z wykorzystaniem elementów Infrastruktury Telekomunikacyjnej innego Pt, z którym Pt biorący udział w teście usługi Interkonekt IP ma podpisaną odrębną umowę zezwalającą na ich udostępnienie. W takim przypadku Pt przekaże TP zgodę innego Pt na wykorzystanie wskazanych elementów jego infrastruktury, z zastrzeżeniem, iż umowy zawarte przez TP z innym Pt nie wyłączają takiej możliwości. 7.2 Połączenie w warstwie IP W ramach usługi Interkonekt IP połączenia będą realizowane w technologii Gigabit Ethernet, zgodnie ze standardem IEEE 802.3z. Zastosowane będą standardowe moduły optyczne SFP (wymienne) LX/LH albo ZX interfejs 1000BASE-LX/LH 1310 nm, zasięg do 10 km interfejs 1000BASE-ZX 1550 nm, zasięg do 70 km Wymiana ruchu będzie odbywać się na warstwie IP. 7.3 Połączenie w warstwie logicznej Do zrealizowania PDU w technologii VoIP będą używane protokoły SIP i RTP. 7.4 Testy uruchomieniowe Warunkiem koniecznym uruchomienia testu usługi Interkonekt IP jest pozytywny wynik testów uruchomieniowych przeprowadzonych przez Pt i TP. Szczegóły techniczne testów uruchomieniowych zostaną ustalone w części technicznej Umowy. 7.5 Szczegółowe warunki techniczne Szczegółowe warunki techniczne zostaną określone w Umowie. 8. Warunki finansowe Strony rozliczają się z tytułu: a) usług międzyoperatorskich, do których zaliczają się: połączenia krajowe strefowe i międzystrefowe oraz do sieci komórkowych, w tym zakończenia w Sieci TP i zakończenia w Sieci Pt, tranzyt w Sieci TP i tranzyt w Sieci Pt (w tym tranzyt numeracji przeniesionej) rozliczane zgodnie z: a) Ofertą 7

8 b) ofertą Tranzyt w Sieci TP połączenia na numery IN (AB=80) w Sieci TP oraz w Sieci Pt - rozliczane zgodnie z ofertami: a) Połączenia do usług 80x w sieci TP b) Rozpoczęcia w sieci TP do 808 w sieci Pt c) Połączenia do usług 80x w sieci Pt połączenia Premium Rate (AB=70) w Sieci TP oraz w Sieci Pt - rozliczane zgodnie z ofertami: a) Połączenia do usług 70x w sieci TP b) Zakup zakończenia połączeń do 70(x) w sieci Pt połączenia na numery skrócone AUS oraz na numery skrócone HESC w Sieci TP oraz w Sieci Pt rozliczane zgodnie z ofertami: a) Dostęp do usług dodatkowych b) Połączenia do numerów AUS w sieci Pt połączenia międzynarodowe (ruch przychodzący od Pt) rozliczane zgodnie z ofertą: a) ILD Gataway ; połączenia do numeracji VoIP nie geograficznej (numeracja 39) rozliczane zgodnie z ofertami: a) Zakańczanie połączeń do numerów 399x w Sieci TP b) Zakup przez TP usług zakończenia połączeń do numerów 39X w Sieci Pt w ramach połączenia sieci ; połączenia na numery alarmowe rozliczane jak za zakończenia w Sieci TP lub w sieci operatora docelowego. Opłaty za zrealizowane połączenia będą ustalane na podstawie rejestracji ruchu telekomunikacyjnego począwszy od godz pierwszego dnia okresu rozliczeniowego i skończywszy o godz ostatniego dnia okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. Podstawą ustalania opłaty za każde połączenie jest Rzeczywisty Czas Połączenia. Opłaty należne TP za zakończenia w Sieci TP Zakończenie w Sieci TP [zł/min] 0,0227 Opłaty należne Pt za zakończenia w Sieci Pt Zakończenie w Sieci Pt [zł/min] 0,0227 8

9 b) opłaty za Tryb Realizacji Połączenia Sieci Uruchomienie połączenia Sieci, pomiary i przekazanie do eksploatacji Strony wykonują na własny koszt i nie pobierają wzajemnie opłat. Podane w Ofercie kwoty są kwotami netto. 9. Ważność oferty Oferta jest ważna przez okres 30 dni od dnia opublikowania na stronie Akceptacja Oferty przez Pt nie skutkuje bezpośrednio powstaniem stosunków umownych pomiędzy tym Pt a TP. Warunki określone w Ofercie stanowią jedynie podstawę dla przyszłych dwustronnych negocjacji prowadzących do zawarcia Umowy w celu połączenia Sieci Stron i świadczenia usługi Interkonekt IP. 10. Lista Załączników 1. Załącznik nr 1 Lista lokalizacji PDU 9

10 Załącznik nr 1 do Oferty Interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa. Lista lokalizacji PDU. 1. Warszawa ul. Nowogrodzka 47a 2. Warszawa ul. Piękna Katowice ul. Francuska 101b 4. Kraków ul. Rakowicka Poznań ul. 23 Lutego Gdańsk ul. Grunwaldzka Szczecin ul. Niepodległości 41/42 8. Olsztyn ul. Jaroszyka Bydgoszcz ul. Chodkiewicza Lublin ul. Chodźki 8/ Rzeszów ul. Piłsudskiego Łódź ul. Wólczańska 22/ Wrocław ul. Purkiniego 2 10

RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI

RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI Telekomunikacja Polska WSTĘP Dokument ten (zwany dalej Ofertą ) określa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 1 stycznia 2014 r.

Warszawa, 1 stycznia 2014 r. Informacja w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Netii S.A. (Oferta IC Netii) Warszawa, 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej GTS Poland Obowiązuje od 1 stycznia 2013 GTS

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej GTS Poland Obowiązuje od 1 stycznia 2014 GTS

Bardziej szczegółowo

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A.

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Spis treści Definicje... 4 I. Charakterystyka publicznej sieci telefonicznej

Bardziej szczegółowo

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR)

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa, 7 marca 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. DEFINICJE I SKRÓTY...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWACH ZAPEWNIENIA DOSTĘPU TELEKOMUNIKACYJNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ

INFORMACJA W SPRAWACH ZAPEWNIENIA DOSTĘPU TELEKOMUNIKACYJNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ INFORMACJA W SPRAWACH ZAPEWNIENIA DOSTĘPU TELEKOMUNIKACYJNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ TK TELEKOM SPÓŁKA Z O.O. Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 26 kwietnia 2007 roku przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel Sp. z o.o.. jako przedsiębiorcę zajmującego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2012 r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel Sp. z o.o. jako przedsiębiorcę zajmującego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OPERATORÓW

INFORMACJA DLA OPERATORÓW INFORMACJA DLA OPERATORÓW dotycząca dostępu telekomunikacyjnego do ruchomej publicznej sieci telefonicznej P4 Sp. z o.o. Wersja z dnia 2 styczeń 2013 r. 1 WSTĘP Niniejszy dokument ( Informacja ) określa

Bardziej szczegółowo

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany Oferty Ramowej Telekomunikacji Polskiej w zakresie połączenia sieci

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany Oferty Ramowej Telekomunikacji Polskiej w zakresie połączenia sieci Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany Oferty Ramowej Telekomunikacji Polskiej w zakresie połączenia sieci W ramach toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1. DEFINICJE... 4 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do Abonentów, którzy zawarli umowę przed tym dniem, zmieniony regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2013 r.

W odniesieniu do Abonentów, którzy zawarli umowę przed tym dniem, zmieniony regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2013 r. Regulamin Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I. Wstęp oraz definicje. 1 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez VoIP News Konrad Różycki z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr zawarta dnia:.. Umowa zawarta pomiędzy: Futuro Exito Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 51A (20-701), wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE 1

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE 1 T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Connected, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot publiczny) i Operatorem Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot publiczny) i Operatorem Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo