REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie R E G U L A M I N

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie R E G U L A M I N"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w IPOW dla Chłopców w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin obowiązuje w IPOW dla Chłopców w Krakowie ul. Naczelna 12 i został opracowany na podstawie przepisów wymienionych niżej aktów prawnych: Ustawa z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych tekst jednolity z 23 maja 1996r (tj. Dz.U.1994r., nr 70, poz. 335 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 09 marca 2009r.w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dz.U.2009 nr 43 poz. 349 z późn.zm.; Ustawa z 26 czerwca 1974r Kodeks pracy tekst jednolity z 1998r.(Dz.U.1998r. nr 21 poz.96 z późn. zm.); Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela tekst jednolity ( Dz.U. z 2006r nr 97 poz. 674 z późn. zm.); Ustawa z 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. 2001r. nr 79, poz.854 z późn. zm.); Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim ogłoszenie w Monitorze Polskim przed 20 lutego roku bieżącego; Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r nr 14 poz.176 z późn.zm.); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 z późn.zm.); 1

2 1.Regulamin określa osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i pomocy ZFŚS oraz zasady tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w IPOW dla Chłopców w Krakowie. 2.Środkami ZFŚS administruje Dyrektor IPOW dla Chłopców w Krakowie lub w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności osoba go zastępująca. 3.Organem w gospodarowaniu Funduszem dla dyrektora jest powołany przez niego Zespół Socjalny, który opiniuje i przyznaje świadczenia z Funduszu w trybie uzgodnienia. 4.Zespół Socjalny tworzą: pracodawca lub jego przedstawiciel; po jednym przedstawicielu organizacji związkowych działających u pracodawcy (posiadających pełnomocnictwo swoich zakładowych organizacji związkowych). 4. Prawo zgłaszania propozycji zmian w Regulaminie oraz rocznym preliminarzu wydatków z Funduszu mają pracodawca i przedstawiciele organizacji związków zawodowych. 5. Do obsługi Funduszu pracodawca wyznacza osobę upoważnioną bez prawa głosu. Prowadzi ona również ewidencję pożyczek. 6. Ewidencję przyznanych świadczeń dla każdego uprawnionego zawiera Księga protokołów z posiedzeń Zespołu Socjalnego. 7. Wszystkie decyzje Zespołu Socjalnego podejmowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu czyli za zgodą wszystkich reprezentowanych w nim stron tj. pracodawcy i związków zawodowych działających w zakładzie pracy. 8. Posiedzenia Zespołu Socjalnego odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. 9. Zespół Socjalny zobowiązany jest do: podziału Funduszu zgodnie z wnioskami pracowników i preliminarzem wydatków; przedstawiania do akceptacji pracodawcy rozpatrzonych i uzgodnionych przez Zespół wniosków; uzasadnienie w protokole, jak też w formie pisemnej do wiadomości osoby zainteresowanej w przypadku odmownego rozpatrzenia złożonego wniosku. Zespół Socjalny może wnieść zastrzeżenie, iż w przypadku składania odwołania, wnioskodawca powinien przedłożyć zaświadczenia o zarobkach potwierdzające dochody wykazane w oświadczeniu oraz uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzające zasadność zwrócenia się o przyznanie zapomogi z Funduszu sporządzania protokołów z posiedzeń Zespołu. 10. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy i pracownikowi nie służą z tego tytułu roszczenia. 2

3 TWORZENIE FUNDUSZU 1 1. Fundusz jest tworzony corocznie z odpisu podstawowego obciążającego pracodawcę. 2. Środki Funduszu zwiększają się o: darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, odsetki od sumy zdeponowanej na rachunku bankowym, odsetki z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe oraz zwroty tych pożyczek. 3. Środki Funduszu podzielone zostają wg celów działalności: a) cel socjalny - 90% b) cel mieszkaniowy - 10% 4. Przeniesienie środków w ramach poszczególnych celów jest możliwe po uzgodnieniu z Zespołem Socjalnym. 5. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym, do którego prowadzona jest oddzielna analityka. 6. Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechodzą na rok następny. 7. Koszt prowadzenia rachunku bankowego obciąża pracodawcę tj. IPOW dla Chłopców w Krakowie. 8. Przekazywanie środków Funduszu na rachunek bankowy winno nastąpić w terminach: do dnia 31 maja bieżącego roku kalendarzowego 75% całorocznego odpisu na Fundusz do dnia 30 września bieżącego roku kalendarzowego 25 % naliczenia wraz z ewentualnymi zwiększeniami. 9. Podział procentowy na poszczególne formy dofinansowania i wydatkowanie środków Funduszu następuje w oparciu o uzgodniony z Zespołem Socjalnym roczny plan finansowy ( preliminarz), który stanowi załącznik nr 1 do nin. Regulaminu. 10. W razie konieczności zapewnienia płynności udzielania świadczeń, pracodawca w porozumieniu z Zespołem Socjalnym ma możliwość swobodnego dysponowania zgromadzonymi środkami w części socjalnej i mieszkaniowej w czasie bieżącego roku kalendarzowego Wysokość odpisu podstawowego dla pracowników wynosi na jednego zatrudnionego (w przeliczeniu na pełny etat ) - 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II-gim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 2. IPOW dla Chłopców sprawująca opiekę socjalną nad emerytami i rencistami placówki może zwiększyć fundusz o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w pkt 1 na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki. 3

4 3. Wysokość odpisu podstawowego może być również zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 4. Wysokość odpisu podstawowego dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, których ostatnim miejscem pracy było Pogotowie Opiekuńcze (obecnie IPOW dla Chłopców w Krakowie) wynosi 5% pobieranej przez nich emerytur lub rent. 5. Naliczenie odpisu ZFŚS w danym roku kalendarzowym - zał. zmienny nr 2. 3 Kwoty świadczeń socjalnych i wysokość pożyczek na cele mieszkaniowe ustalana będzie przez pracodawcę w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi i podawana do wiadomości Pracowników w preliminarzu rocznym (zał. zmienny nr 1 ) ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU I OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU 1.Środki ZFŚS w IPOW dla Chłopców w Krakowie przeznacza się na: 4 a) dofinansowanie form wypoczynku zorganizowanego ( wczasy zdrowotne, wypoczynkowe krajowe i zagraniczne, turnusy rehabilitacyjne, sanatoryjne, wycieczki) na podstawie oryginału faktury imiennej i niezorganizowanego (wczasy pod gruszą) dla pracowników czynnych, oraz emerytów i rencistów IPOW; b) zapomogi socjalne w postaci: rzeczowej, wypłaty gotówki, bonów towarowych; c) zapomogi losowe - pieniężne bezzwrotne; d) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe; e) w przypadku posiadania wolnych środków finansowych Komisja może zdecydować o ich przeznaczeniu na dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników. 2. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są: pracownicy IPOW dla Chłopców (bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy),w tym także przebywający na urlopach wychowawczych, emeryci i renciści, którzy rozwiązali IPOW umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. członkowie rodzin osób uprawnionych w miarę posiadanych środków; ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ 5 1. Przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o to świadczenie. 4

5 2.Podstawą ustalenia sytuacji materialnej uprawnionego jest oświadczenie o średnim dochodzie przypadającym na osobę w rodzinie oraz liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie. Zespół socjalny ma prawo żądać potwierdzenia zawartych w oświadczeniu informacji poprzez przedłożenie do wglądu odpowiednich dokumentów urzędowych (PIT-y roczne, decyzje ZUS, zaświadczenia) 2. Osoby deklarujące prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego i samotnie wychowujące dzieci zobowiązane są do złożenia oświadczenia potwierdzającego sytuację rodzinną. 3. Przyznanie świadczenia następuje na pisemny wniosek osoby uprawnionej złożony w sekretariacie placówki. 4. Wzory wniosków stanowią załącznik nr 3 do nin. Regulaminu. 5. Zespół Socjalny rozpatruje wyłącznie kompletne wnioski. 6. Wysokość kwot przyznawanych świadczeń socjalnych w postaci: dofinansowania do wypoczynku i socjalnych jest uzależniona od deklarowanego dochodu na członka rodziny i po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi podawana do wiadomości osób uprawnionych.(tabela -zał. nr 4) 1. Podstawą przyznania zapomogi losowej jest wniosek na piśmie osoby uprawnionej, pracodawcy, grupy pracowników lub organizacji związkowej Zapomoga losowa udzielana jest w przypadku: a) udokumentowanego nieszczęśliwego wypadku z konsekwencjami kosztownego leczenia, lub stałego kalectwa; b) udokumentowanego długotrwałego pobytu w szpitalu wywołanego nagłą ciężką chorobą, śmierci współmałżonka, dziecka, rodziców, którzy pozostawali we wspólnym gospodarstwie domowym; c) udokumentowanego faktu bycia ofiarą przestępstwa (np. kradzież, włamanie) udokumentowanej szkody spowodowanej przez pożar, powódź, huragan i inne zdarzenia losowe. 3.Zapomoga losowa jest udzielana niezależnie od deklarowanego dochodu na członka rodziny. 4. Warunkiem otrzymania świadczenia socjalnego w postaci dofinansowania do wypoczynku przez pracownika jest wniosek urlopowy bądź wykorzystany już urlop wypoczynkowy w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych. 5. Osoba uprawniona może otrzymać dofinansowanie : 1 raz w roku do wybranej przez siebie formy wypoczynku wymienionych w 4 pkt 1a 1 raz w roku do świadczenia socjalnego w innej formie wymienionego w 4 pkt 1b 5

6 7 1. Za dochód w rodzinie służący do obliczenia średniego dochodu uważa się łączne dochody brutto wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym uprawnionego. 2. Przy ustalaniu średniego dochodu na osobę w rodzinie wlicza się także osobę niepracującą, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 3.Do rodziny, przy ustaleniu średniego dochodu na osobę nie wlicza się: a) osób zdolnych do pracy nie pracujących, nie uczących się i nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy; b) dzieci nie uczące się w przypadku gospodarstw rolnych. 4. Za dochody uwzględnione przy wyliczeniu średnich miesięcznych dochodów brutto uważa się: a) wynagrodzenie uzyskiwane w ramach stosunku pracy, z tytułu umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy agencyjne; b) dochody z tytułu: działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu takiej działalności, działalności twórczej lub artystycznej, wykonywanie wolnego zawodu; c) świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; d) emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne wraz ze wszystkimi dodatkami z wyjątkiem dodatków pielęgnacyjnych; e) stypendia (z wyjątkiem za wyniki w nauce), zasiłki rodzinne, renty socjalne, zasiłki stałe; f) alimenty i zaliczki alimentacyjne, zasiłki przysługujące bezrobotnym, zasiłki na utrzymanie rodziny wypłacane żołnierzom; g) dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym; h) dochód z tytułu prowadzenia działalności objętej podatkiem; i) inne. 5.Dochód brutto oblicza się przez odjęcie od łącznych przychodów członków rodziny wnioskodawcy następujących składników: a) kwot wpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe); b) kosztów uzyskania przychodu. 6.Osoby samotnie wychowujące dzieci, prowadzące odrębne gospodarstwo domowe, przy ustalaniu dochodu na członka rodziny, zakwalifikowane zostaną o jedną procentową grupę wyżej. 7.Osoby samotnie, prowadzące odrębne gospodarstwo domowe przy obliczeniu dochodu na członka rodziny zakwalifikowane zostaną o jedna procentową grupę wyżej. 6

7 POMOC NA CELE MIESZKANIOWE 1. Osoba uprawniona może otrzymać pożyczkę na cele mieszkaniowe ( remont, modernizacja, wykup, budowa itp.). 2. Wnioski o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe realizuje się w ramach posiadanych środków finansowych uwzględniając: a) kolejność wpłynięcia wniosków; b) szczególnie trudna sytuację mieszkaniowa wnioskodawcy (nagłe zdarzenie losowe pogarszające standard warunków mieszkaniowych pracownika np. powódź, zalanie, pożar). 3. Pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona na okres max. 5 lat pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki na ten cel. 4. W sytuacjach określonych w p. 2b - - pożyczka może zostać udzielona przed zakończeniem spłaty pożyczki zaciągniętej uprzednio. 5. Wysokość pożyczek jest ustalana po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi w zależności od środków funduszu przeznaczonych na ten cel w preliminarzu rocznym. 6. Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia co najmniej dwóch osób. a) w przypadku czynnego pracownika placówki poręczycielami mogą być pracownicy IPOW dla Chłopców zatrudnionych na czas nieokreślony; b) w przypadku pozostałych osób uprawnionych poręczycielami mogą być członkowie rodziny bądź inne osoby uprawnione do korzystania z Funduszu deklarujące stałe dochody ( zatrudnienie na czas nieokreślony, emerytura, renta ) 7. Pracownik może być poręczycielem dla nie więcej niż trzech osób. 8.Pracownik podejmujący pracę w IPOW dla Chłopców może uzyskać pożyczkę z funduszu mieszkaniowego po przepracowaniu 1 roku (umowa na czas nieokreślony). 9.W miarę posiadanych środków pożyczka może być udzielona także osobie zatrudnionej na czas określony. 10.Osoba ubiegająca się o pomoc na cele mieszkaniowe składa wniosek wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do niniejszego Regulaminu Spłata pożyczek. 9 a) maksymalny okres spłaty ustala się na pięć lat; krótszy okres spłat będzie ustalony indywidualnie w umowach z poszczególnymi pożyczkobiorcami; b) ustalone w umowie wysokości rat pożyczki będą regulowane z bieżącego wynagrodzenia za pracę natomiast emeryt lub rencista będzie zobowiązany wpłacać ratę pożyczki na konto ZFŚS do 26-tego każdego m-ca za dany miesiąc; 7

8 c) spłata ustalonych rat pożyczki następuje od następnego miesiąca po podpisaniu umowy ( zał. nr 6 ) i przekazaniu pożyczki na rachunek pożyczkobiorcy; d) oprocentowanie pożyczki wynosi 2 % od kwoty pożyczki. 2. Niespłacona część pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w przypadku: a) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z pracownikiem; b) w przypadku rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika pożyczka podlega natychmiastowej spłacie, gdy pracownik się od takiego rozwiązania umowy nie odwołał w wyznaczonym terminie bądź sąd uznał takie rozwiązanie umowy za prawomocne; c) w uzasadnionych przypadkach pracownik rozwiązujący umowę o pracę może wnioskować do Zespołu Socjalnego o spłatę pozostałej kwoty pożyczki w ratach; 3. W razie niespłacenia przez pożyczkobiorcę 2 kolejnych rat pożyczki, wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania należności w wyznaczonym terminie a kopie wysyła do poręczycieli. 4. W przypadku nieuregulowania kolejnej raty pożyczki, zobowiązanie spłaty obciąża poręczycieli. 5.Wszystkie zmiany w umowie pożyczki wymagają formy pisemnej. 6.Zawieszenie lub wydłużenie okresu spłaty pożyczki następuje na kompletny wniosek pożyczkobiorcy: a) w przypadkach losowych pożyczkobiorca może ubiegać się o zawieszenie spłaty pożyczki na okres nie dłuższy niż 1 rok; b) niespłacona pożyczka lub jej część jest umarzana w przypadku śmierci pożyczkobiorcy na wniosek spadkobierców lub żyrantów; c) decyzję o zawieszeniu, wydłużeniu okresu spłaty lub umorzeniu pożyczki podejmuje Dyrektor IPOW w uzgodnieniu z Zespołem Socjalnym. 8

9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin wchodzi w życie po podpisaniu przez Dyrektora IPOW dla Chłopców i zakładowe organizacje związkowe. Wszystkie zmiany Regulaminu wymagają formy aneksu i uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi. Uzgodniono z zakładowymi organizacjami związkowymi Dyrektor IPOW dla Chłopców w Krakowie Spis załączników do Regulaminu ZFŚS 1. Plan rzeczowo-finansowy na rok kalendarzowy 2. Naliczenie odpisu na ZFŚZ na rok kalendarzowy 3. Wniosek o udzielenie świadczenia socjalnego 4. Kwoty świadczeń socjalnych wg. deklarowanego dochodu na członka rodziny 5. Wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej pracownik/emeryt (5a) 6. Umowa pożyczki z ZFŚS 9

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

I. Ustalenia wstępne. II. Postanowienia ogólne

I. Ustalenia wstępne. II. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ZPSM nr 4 im. K. SZYMANOWSKIEGO w WARSZAWIE uzgodniony ze związkami zawodowymi w dniu 23 września 2014 r. wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 16/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo