REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS (Dz.U. z 1994r. Nr 43, poz.168 z późn. Zm.). POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem określa: Zasady naliczania, podział i warunki przyznawania świadczeń funduszu socjalnego. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i pomocy socjalnej oraz mieszkaniowej Cele, na które przeznacza się środki funduszu. 2 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) zwany dalej funduszem tworzy się ze źródeł: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela; 2) dla pracowników administracji i obsługi - odpis w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim (lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie tego okresu stanowi kwotę wyższą) na każdego pracownika administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty. 3) Dla emerytów i rencistów nauczycieli odpis w wysokości 5% pobieranych przez nich rent i emerytur 1

2 4) dla pracowników administracji i obsługi, będących emerytami rencistami, którzy pozostają pod opieką socjalną poradni 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu poprzedniego roku, jeżeli przeciętne wynagrodzenie tego okresu stanowiło kwotę wyższą, na każdego emeryta i rencistę. 5) Zwiększenia t.j. - odsetki od środków funduszu Środki ZFŚS zostają podzielone w następujący sposób: 1) 100 % środków na część socjalną 3 4 Osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są: 1. Pracownicy zatrudnieni w szkole w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. 2. Pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, dla poratowania zdrowia i w stanie nieczynnym. 3. Nauczyciele emeryci, emeryci i renciści byli pracownicy. 4. Członkowie rodzin osób uprawnionych oraz członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, jeżeli byli na ich utrzymaniu a zgon nastąpił w czasie trwania zatrudnienia. Członkami rodzin uprawnionymi do korzystania ze świadczeń funduszu są: a) współmałżonkowie b) dzieci pracowników do ukończenia 26 roku życia po przedstawieniu zaświadczenia, że dziecko kontynuuje naukę na studiach dziennych lub zaocznych i nie pracuje zarobkowo (nie wypełnia i nie współuczestniczy w wypełnieniu zeznania podatkowego PIT) Przyznawanie świadczeń z ZFŚS oraz ich wysokość uzależniona jest od sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej pracownika, emeryta lub rencisty. 2

3 2. Pracownik, emeryt lub rencista ubiegający się o przyznanie świadczeń z ZFŚS winien złożyć oświadczenie, w którym przedstawia rodzaj świadczenia, o jakie się ubiega oraz wysokość dochodów na jednego członka rodziny. (zał. Nr 2) 3. Czynni pracownicy szkoły oraz nauczyciele emeryci oraz emeryci i renciści składają w/w dokument najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego. 4. W przypadku czynnych pracowników szkoły, którzy nie złożyli oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej w/w terminie, złożone przez nich wnioski o wypłatę wskazanego świadczenia socjalnego uprawniają ich do przyznania tego świadczenia w wysokości zgodnej z określoną w 11 pkt. 11 maksymalną kwotą dochodu na jedną osobę w rodzinie. 5. W przypadku nauczycieli emerytów oraz emerytów i rencistów nie złożenie w/ w dokumentów w określonym terminie skutkować będzie niemożnością korzystania ze świadczeń funduszu w następnym roku kalendarzowym Decyzje w sprawie przyznania świadczeń podejmuje komisja socjalna w składzie dwóch osób powoływanych spośród członków rady pedagogicznej. 2. Każdy wniosek i protokół jest podpisywany przez dyrektora szkoły i przedstawicieli komisji socjalnej. 3. Decyzja zespołu jest ostateczna. 4. Świadczenia z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego. 7 Środki funduszu gromadzone są na oddzielnym koncie bankowym i nie są łączone z innymi środkami pieniężnymi szkoły. 8 Środki funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przepadają i przechodzą na następny rok. Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych administruje dyrektor szkoły. 9 3

4 Ogólne zasady podziału i przeznaczenie funduszu, stanowiącą część socjalną. 10 Działalność socjalna może obejmować następujące wydatki: 1. świadczenie urlopowe nauczycieli (nie dotyczy nauczycieli emerytów i rencistów) 2. wypoczynek pracowników zorganizowany w formie wczasów na podstawie faktury imiennej lub na współmałżonka dopłata do wysokości 500 zł w miarę posiadanych środków (wzór załącznika nr 1 ) 3. zorganizowany wypoczynek dla dzieci na podstawie faktury imiennej dopłata 400 zł w miarę posiadanych środków (wzór załącznika nr 1 ) 4. wypoczynek zorganizowany przez pracowników we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą, agroturystyka, itp.) z zastrzeżeniem, że wnioski należy składać do końca czerwca dopłata do wysokości 1000 zł w miarę posiadanych środków, obsługa szkoły raz w roku do wysokości świadczeń urlopowych nauczycieli (wzór załącznika nr 1) 5. dofinansowanie do wycieczek organizowanych przez biuro podróży lub uprawnione podmioty na podstawie oryginału faktury imiennej lub na współmałżonka dopłata do 600 złotych w miarę posiadanych środków (wzór załącznika nr 1 ) 6. zapomogi pieniężne udzielane w wypadkach życiowych, dopłata do wysokości 1200 zł (wzór załącznika nr 1 ) 7. zapomogi socjalne (np. bony, paczki, kwoty pieniężne ) dla wszystkich grup pracowniczych i emerytów w oparciu o posiadane środki finansowe.) dopłata do wysokości 1200 zł (wzór załącznika nr 1 ) 8. działalność kulturalno oświatową oraz rekreacyjno sportową(kino, teatr, basen, siłownia itp.) 9. dofinansowanie turnusów rehabilitacyjno leczniczych na podstawie kopii skierowania, oryginału faktury imiennej lub kilku faktur (nocleg, wyżywienie, zabiegi) dopłata do wysokości 500 zł (wzór załącznika nr 1 ) 10. leczenie specjalistyczne dłuższe niż 6 miesięcy na podstawie oryginału zaświadczenia od lekarza specjalisty oraz kopii rachunków za leki dopłata do wysokości 1000 zł (wzór załącznika nr 1) 11. dofinansowanie wyjazdów integracyjnych 4

5 12 Podstawę do przyznawania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie, wskazany w oświadczeniu pracownika. Procentowa wielkość oświadczenia w zależności od dochodu na członka rodziny. 100 % - do 2000 zł/na osobę w rodzinie 90% zł/ na osobę w rodzinie 80% - powyżej 3001 zł/ na osobę w rodzinie 3 Osoby uprawnione mogą otrzymać dofinansowanie: 1) 1 raz w roku kalendarzowym do wybranego przez siebie świadczenia spośród wymienionych w pkt. 2, 5, 9, 10 nauczyciele, pracownicy obsługi zatrudnieni w szkole na umowę o pracę 2) 1 raz w roku kalendarzowym z pkt. 4 - pracownicy obsługi, 3) 1 raz w roku kalendarzowym z pkt. 3 dzieci nauczycieli, pracowników obsługi zatrudnieni w szkole na umowę o pracę 4) 2 razy w roku kalendarzowym do świadczeń z pkt. 7 nauczyciele, pracownicy obsługi zatrudnieni w szkole na umowę o pracę, nauczyciele emeryci i renciści oraz emeryci i renciści 5) 1 raz w roku kalendarzowym z pkt. 9 - pracownicy oraz emeryci i renciści 6) 1 raz w roku kalendarzowym do wybranego przez siebie świadczenia spośród wymienionych w pkt. 2, 5, 8 nauczyciele emeryci oraz emeryci i renciści. 13 Świadczenia z Funduszu przyznawane są na pisemny wniosek uprawnionego na podstawie oryginałów dokumentów lub kserokopii uwierzytelnionych przez szkołę. 5

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie wprowadzonym aneksem na wniosek Zespołu Pracowniczego lub Dyrektora. 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu maja zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa. 3. Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego i oświadczenie o stanie materialnym i rodzinnym stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. 4. Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu. 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2014 r. 6. Niniejszy Regulamin został zaakceptowany jednogłośnie przez Zespół Pracowniczy w dniu 10 kwietnia 2014 r. Przedstawiciele załogi: Dyrektor: 6

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS.... (imię i nazwisko i adres o soby uprawnione)j DYREKTOR Szkoły Podstawowej w Wiśniewie W N I O S E K o przyznanie świadczenia socjalnego Proszę o przyznanie mi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. (należy wpisać jedno z wymienionych poniżej rodzajów świadczeń: pomoc rzeczowa, zapomoga socjalna, zapomoga losowa, dofinansowanie wypoczynku własnego, dofinansowanie wypoczynku dzieci, dofinansowanie działalności kulturalno oświatowej, dofinansowanie działalności sportowo - rekreacyjnej) uzasadnienie wniosku... data i podpis 7

8 Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ Nazwisko i imię pracownika:. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Wiśniewie, Członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym 1 : Lp. Nazwisko i imię Pokrewieństwo Data urodzenia Zatrudnienie bądź inne Wysokość dochodu w r 2. Dochód 2 pracownika... Średni dochód na osobę w rodzinie 3... Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) skutków karno-prawnych za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art kodeksu karnego). data podpis osoby składającej oświadczenie 1 Członkami rodziny są: 1) współmałżonek, 2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli kształcą się w szkole do momentu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat, 2 Na dochód składają się: 1) Dochód ze stosunku pracy - roczny dochód stanowiący podstawę obliczania zaliczki na podatek pracownika (emeryta lub rencisty ) w roku ubiegłym według PIT-ów ze wszystkich źródeł dochodów bez odliczania ulg podatkowych (PIT poz. dochód). 2) Inne dochody rodziny: dochód z gospodarstwa rolnego, renty, renty rodzinne, alimenty, zasiłki, stypendia, etc. 3 Przyjmuje się, że sytuację materialną osoby uprawnionej określa średni miesięczny dochód na 1 członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym. Średni miesięczny dochód na 1 członka rodziny ustala się dzieląc łączną kwotę dochodów uzyskanych przez członków rodziny w minionym roku kalendarzowym przez liczbę członków rodziny oraz liczbę dwanaście. (Podaje się rzeczywiste wartości bez dokonywania zaokrągleń). 8

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice Nr 6/2007 z dnia 30.05.2007r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60 I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo