WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ"

Transkrypt

1 WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Zadania przygotowujące uczniów do II części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe POWODZENIA Opracowała: Aleksandra Wojciechowska WARSZAWA

2 Zadanie 1 Absolwent technikum podjął w dniu 1 stycznia 2005 r. pierwszą pracę na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu. Na dzień 1 lipca 2005 r. będzie mógł skorzystać z urlopu wypoczynkowego wynoszącego: A. 13 dni B. 10 dni C. 7 dni D. 5 dni Zadanie 2 Absolwent szkoły zawodowej bezskutecznie poszukiwał pracy. Postanowił założyć wraz z ojcem spółkę cywilną. Zarejestrował działalność w: A. urzędzie gminy B. Krajowym Rejestrze Sądowym C. Krajowym Urzędzie Pracy D. Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zadanie 3 Adam skończył zasadniczą szkołę zawodową o trzyletnim okresie nauki. Następnie odbywał służbę wojskową przez 1 rok. Od 7 lat pracuje na pełny etat w zakładzie blacharskim. Ile dni urlopu przysługuje Adamowi? A. 26 B. 18 C. 20 D. 28 Zadanie 4 Akcja jest papierem wartościowym potwierdzającym: A. udzielenie pożyczki B. zaciągnięcie pożyczki C. udział w kapitale spółki akcyjnej D. udział w kapitale Skarbu Państwa Zadanie 5 Ala kupiła w zeszłym roku wyposażenie całej kuchni za cenę 500zł. W tym roku za te same sprzęty zapłaciłaby 600zł. Świadczy o tym, że nastąpiło zjawisko: A. akumulacji B. podaży C. gospodarki D. inflacji Zadanie 6 Bezrobotny absolwent by mógł skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej powinien zarejestrować się w: A. Powiatowym Urzędzie Pracy B. Państwowej Inspekcji Pracy C. Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych D. Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zadanie 7 Bezrobotny absolwent chcąc skorzystać z bezpłatnych kursów podnoszących swoje kwalifikacje, zgłosi się do: A. Powiatowego Urzędu Pracy B. Państwowej Inspekcji Pracy C. Zespołu Opieki Zdrowotnej D. Zespołu Opieki Społecznej Zadanie 8 Bezrobotny to człowiek, który: A. nie pracuje i uczy się w systemie dziennym w szkole zawodowej B. nabył prawo do emerytury C. prowadzi działalność gospodarczą D. jest w wieku produkcyjnym i poszukuje pracy Zadanie 9 Bezrobotnym absolwentom Urząd Pracy oferuje: A. doradztwo zawodowe, szkolenia, oferty pracy B. doradztwo zawodowe, dopłaty do czynszu, oferty pracy C. doradztwo zawodowe, pożyczkę na zakup telewizora, oferty pracy D. doradztwo zawodowe, dopłatę do wypoczynku, szkolenia 2

3 Zadanie 10 Osobowości prawna oznacza że: A. przedsiębiorstwa takie nie mogą samodzielnie wchodzić w porozumienia z innymi przedsiębiorstwami B. zobowiązania (zawieranie umów, zaciągnięcie kredytu) podejmują właściciele w swoim imieniu C. za zobowiązania właściciele odpowiadają całym swoim majątkiem osobistym D. za zobowiązania właściciele (udziałowcy) odpowiadają do wysokości swoich udziałów Zadanie 11 Budżet państwa to zestawienie w danym roku wszystkich: A. dochodów państwa B. wydatków państwa C. dochodów i wydatków państwa D. podatków i wydatków państwa Zadanie 12 Cechą charakterystyczną gospodarki nakazowej jest : A. mała ingerencja państwa w życie gospodarcze B. wolna konkurencja C. swoboda prowadzenia działalności gospodarczej D. centralne planowanie gospodarki Zadanie 13 Cechą charakterystyczną gospodarki rynkowej jest: A. ingerencja państwa w życie gospodarcze B. monopolizacja gospodarki C. swoboda prowadzenia działalności gospodarczej D. centralne planowanie gospodarki Zadanie 14 Cechą charakterystyczną gospodarki nakazowej jest:: A. swoboda prowadzenia działalności gospodarczej B. brak wolnej konkurencji C. prywatna własność czynników wytwórczych D. małe uprawnienia samorządów lokalnych Zadanie 15 Cechą umowy o pracę na czas określony jest między innymi to, że: A. zawiera tylko datę rozpoczęcia pracy B. nie jest podana data ustania stosunku pracy C. zawiera okres wypowiedzenia stosunku pracy D. zawiera wyraźnie określoną datę zakończenia pracy. Zadanie 16 Cena netto produktu wynosi 100 zł, a podatek VAT 8%. Ile wynosi cena brutto? A. 92 zł B. 100 zł C. 108 zł D. 123 zł Zadanie 17 Cena netto produktu wynosi 200 zł, stawka podatku VAT 5%. Ile wynosi cena produktu? A. 205 zł B. 210 zł C. 200 zł D. 195 zł Zadanie 18 Czas pracy pracownika zatrudnionego na pełny etat przy 5 dniowym tygodniu pracy to: A. 40 godzin B. 42 godziny C. 38 godzin D. 48 godzin 3

4 Zadanie 19 Czas pracy pracownika zatrudnionego na pół etatu przy 5 dniowym tygodniu pracy to A. 19 godzin B. 20 godzin C. 24 godzin D. 21 godzin Zadanie 20 Dane osobowe, przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, znajomość języków obcych to informacje zawarte w dokumencie: A. kwestionariusz osobowy B. zgłoszenie do ZUS C. deklaracja podatkowa D. deklaracja celna Zadanie 21 Dewizy są to: A. banknoty i monety innego (obcego) kraju B. należności od krajowych partnerów handlowych C. należności od kontrahentów zagranicznych D. banknoty i monety naszego kraju Zadanie 22 Długookresowy spadek przeciętnych cen towarów i usług to: A. bessa B. deflacja C. dezinflacja D. inflacja ukryta Zadanie 23 Dobra komplementarne to: A. zastępujące się B. wykluczające się C. uzupełniające się D. wszystkie dobra wolne Zadanie 24 Do dóbr konsumpcyjnych nie zalicza się: A. żywności B. odzieży C. sprzętu RTV D. maszyn produkcyjnych Zadanie 25 Do dóbr publicznych zalicza się: A. wodę i powietrze B. usługi dostarczane przez wojsko i policję C. usługi fryzjerskie D. buty produkowane przez szewca Zadanie 26 Dokument bankowy, za pomocą którego można regulować w obrocie bezgotówkowym należności za nabyty towar w miejscu zakupu to: A. wpłata gotówkowa B. karta płatnicza C. polecenie przelewu D. faktura Zadanie 27 Do ludności aktywnej zawodowo nie należą: A. bezrobotni B. przedsiębiorcy C. pracownicy na umowie o pracę D. młodzież ucząca się w systemie dziennym 4

5 Zadanie 28 Dokumentem określającym tryb rozwiązania stosunku pracy, w którym zawarte są także informacje dotyczące między innymi okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, wysokości i składników wynagrodzenia jest: A. umowa o pracę B. świadectwo pracy C. list motywacyjny D. życiorys zawodowy Zadanie 29 Do Unii Europejskiej nie należy: A. Wielka Brytania B. Hiszpania C. Kanada D. Słowacja Zadanie 30 Działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek przedsiębiorcy to: A. działalność społeczna B. działalność charytatywna C. działalność gospodarcza D. działalność polityczna Zadanie 31 Firma na końcu roku uzyskała dodatni wynik finansowy. Przychody ze sprzedaży przewyższały koszty ich uzyskania. Czy uzyskano: A. podatek B. upadłość C. stratę D. zysk Zadanie 32 Funkcje banku centralnego w Polsce spełnia: A. BPH PBK B. PKO S.A. C. PKO BP D. NBP Zadanie 33 Giełda papierów wartościowych to: A. zespól biur maklerskich B. zrzeszenie brokerów C. zrzeszenie bankowców D. miejsce, gdzie handluje się papierami wartościowymi Zadanie 34 Ile zarobi pracownik za miesiąc pracy, jeżeli wykonał 3000 sztuk wyrobu, przy stawce akordowej 0,50 zł/sztukę i przy premii miesięcznej 140 zł? A zł B zł C zł D zł Zadanie 35 Ilość dóbr i usług nabywana przez kupujących po danej cenie i w danym okresie to: A. popyt B. podaż C. rynek konsumenta D. rynek producenta Zadanie 36 Ilość dóbr i usług oferowanych do sprzedaży po danej cenie i w danym okresie czasu to: A. popyt B. podaż C. rynek konsumenta D. rynek producenta 5

6 Zadanie 37 Ilość towaru, jaką producenci oferują do sprzedaży po określonej cenie i w danym miejscu i czasie to: A. popyt B. podaż C. transakcja handlowa D. rynek Zadanie 38 Informacje o rodzaju prowadzonej przez firmę działalności zawarte są w treści decyzji o nadaniu numeru: A. NIP B. PESEL C. REGON D. rachunku bankowego Zadanie 39 Istotą zachowania asertywnego jest: A. lekceważenie B. uleganie C. kompromis D. agresja fizyczna Zadanie 40 Jaką kwotę pracodawca odprowadził na ubezpieczenie społeczne pracownika do ZUS przy wynagrodzeniu brutto 1000 zł i stawce ubezpieczeniowej 18%? A. 198 zł B. 170 zł C. 185 zł D. 180 zł Zadanie 41 Jaka kwota wynagrodzenia brutto w zł została naliczona pracownikowi za miesiąc pracy, zatrudnionemu w HURTOWNI AS" S.A. na podstawie umowy o pracę? A. 400 zł B zł C zł D zł 6

7 Zadanie 42 Jak nazywa się dokument bankowy regulujący rozliczenia bezgotówkowe? A. wyciąg bankowy B. faktura C. polecenie przelewu D. wpłata gotówkowa Zadanie 43 Jak nazywa się dokument bankowy, za pomocą którego przedsiębiorca podejmie ze swojego rachunku bieżącego pieniądze? A. czek gotówkowy B. czek rozrachunkowy C. wpłata gotówkowa D. polecenie przelewu Zadanie 44 Jak nazywa się przedstawiony na rysunku dokument regulujący rozliczenie bezgotówkowe A. faktura VAT B. czek potwierdzony C. weksel prosty D. polecenie przelewu Zadanie 45 Jednym z uprawnień konsumenta z tytułu reklamacji towaru niezgodnego z umową (wadliwego), jest żądanie: A. zamiany tego towaru na nowy B. otrzymanie dodatkowego produktu gratis C. spotkania z producentem tego towaru D. ekwiwalentu pieniężnego za straty związane z dochodzeniem swoich praw Zadanie 46 Jeżeli ceny na towary i usługi wzrastają to wartość pieniądza spada. Kupimy wówczas: A. więcej towarów B. mniej towarów C. tyle samo D. brak poprawnej odpowiedzi Zadanie 47 Jeżeli po ukończeniu szkoły nie będziesz mógł znaleźć pracy, to jako bezrobotny absolwent możesz uzyskać w urzędzie pracy następującą pomoc: A. zasiłek przysługujący bezrobotnym, którzy rejestrują się w urzędzie pracy; wypłacany przez okres 2 lat B. jednorazowy zasiłek dla osób pozostających bez pracy i nie posiadających żadnego źródła utrzymania C. skierowanie na staż lub szkolenie związane z podnoszeniem lub uzyskaniem nowych kwalifikacji D. bezrobotny absolwent nie ma prawa do żadnej pomocy urzędu pracy, ponieważ jeszcze nigdy nie pracował Zadanie 48 Jeżeli wielkość produkcji w zakładzie maleje, to przeciętne koszty stałe: A. rosną B. maleją C. nie zmieniają się D. najpierw maleją, potem rosną 7

8 Zadanie 49 Kierowca samochodu dostawczego z własnej winy utracił prawo jazdy. W związku z tym pracodawca rozwiąże z nim umowę o pracę: A. zachowując 1 dniowy okres wypowiedzenia B. zachowując 1 tygodniowy okres wypowiedzenia C. zachowując 3 miesięczny okres wypowiedzenia D. nie zachowując okresu wypowiedzenia Zadanie 50 Klient zakupił farbę do malowania pokoju. Określ, który podatek zawierała cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. lokalny D. VAT Zadanie 51 Konsument ma prawo do składania reklamacji na wady towaru w ciągu 2 lat od daty zakupu. Janek zakupił buty w dniu 10 czerwca 2005 r. Czas składania reklamacji upłynie: A r. B r. C r. D r. Zadanie 52 Konsument reklamując sprzęt radiowo-telewizyjny z tytułu gwarancji ma prawo żądać: A. ekwiwalentu pieniężnego za straty związane z dochodzeniem swoich praw B. zamiany tego towaru na nowy C. otrzymania dodatkowego produktu gratis D. spotkania z producentem sprzętu Zadanie 53 Która z poniższych umów daje Ci prawa zawarte w Kodeksie pracy? A. umowa o dzieło B. umowa o pracę C. umowa zlecenie D. umowa agencyjna Zadanie 54 Która z poniższych umów daje Ci prawa zawarte w Kodeksie Cywilnym? A. umowa mianowania B. umowa o pracę C. umowa zlecenie D. żadna Zadanie 55 Która z wymienionych umów nie jest umową o pracę? A. umowa o dzieło B. umowa na czas nieokreślony C. umowa na zastępstwo D. umowa na okres próbny Zadanie 56 Które z dóbr można uznać za substytuty truskawek: A. lody B. śmietana C. maliny D. pieczeń wołowa Zadanie 57 Który z dokumentów reguluje uprawnienia konsumenta: A. kodeks pracy B. kodeks cywilny C. kodeks spółek handlowych D. kodeks karny 8

9 Zadanie 58 Który z czynników może wywołać wzrost cen domów i mieszkań: A. wzrost stawki podatku VAT B. spadek stawki podatku VAT C. spadek cen materiałów budowlanych D. żadna odpowiedź nie jest poprawna Zadanie 59 Który z dokumentów reguluje sposób rozwiązania stosunku pracy? A. Kodeks pracy B. Kodeks cywilny C. Umowa o pracę D. Regulamin pracy Zadanie 60 Który z dokumentów reguluje zasady zawierania i rozwiązywania umów zlecenia i umów o dzieło? A. kodeks pracy B. kodeks cywilny C. regulamin pracy D. układ zbiorowy pracy Zadanie 61 List motywacyjny jest: A. sporządzany przez poszukującego pracę i kierowany do potencjalnego pracodawcy w celu zaprezentowania swoich umiejętności i przydatności do pracy B. sporządzany przez pracodawcę w celu umotywowania pracownika do wydajniejszej pracy C. sporządzany przez poszukującego pracę i kierowany do urzędu pracy w celu umotywowania swoich uprawnień do otrzymania pracy D. sporządzany przez pracodawcę w celu umotywowania zwolnienia pracownika Zadanie 62 List motywacyjny jest pismem kierowanym przez: A. pracownika do Urzędu Skarbowego B. poszukującego pracy do pracodawcy C. pracodawcę do kandydata do pracy D. pracodawcę do Urzędu Gminy Zadanie 63 Mechanizm rynkowy to proces dopasowywania się popytu, podaży i ceny. Jeżeli popyt zgłaszany przez konsumentów jest zgodny z podażą oferowaną przez producentów, to mamy do czynienia z: A. nadwyżką na rynku B. niedoborem na rynku C. równowagą rynkową D. konkurencją na rynku Zadanie 64 Miejsce, w którym realizuje się transakcje kupna i sprzedaży, to A. stowarzyszenie konsumentów B. organizacje producentów C. rynek D. Urząd Celny Zadanie 65 Młodociany pracownik, 17 letni Janek, podpisał umowę o pracę. Oznacza to, że może pracować: A. w porze nocnej B. w godzinach nadliczbowych C. nie więcej niż 6 godzin na dobę D. nie więcej niż 8 godzin na dobę Zadanie 66 Młodociany pracownik uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego po upływie 6 miesięcy od podjęcia pracy. Janek, który ma 17 lat i podpisał umowę w dniu 1 stycznia może najwcześniej skorzystać z urlopu w: A. maju B. czerwcu C. lipcu D. kwietniu 9

10 Zadanie 67 Nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa pracy, zajmuje się: A. Państwowa Inspekcja Handlowa B. Państwowa Inspekcja Pracy C. Państwowa Inspekcja Sanitarna D. Państwowa Inspekcja Skarbowa Zadanie 68 Na jaką kwotę w zł hotel wystawi fakturę firmie za korzystanie z noclegu przez dwóch jej pracowników podczas służbowego wyjazdu? Nazwą usługi J.M. Ilość Cena jedn. Wartość netto VAT Wartość VAT Wartość brutto Nocleg w hotelu Azalia A. 108 zł B. 116 zł C. 208 zł D. 216 zł 1 doba 100,00 zł zł 8% zł zł Razem zł 8% Do zapłaty: Zadanie 69 Na jaki okres może być zawarta umowa o pracę na okres próbny : A. 3 miesiące B. 1 rok C. 6 miesięcy D. 3 lata Zadanie 70 Najstarsza forma handlu, której istotą jest wymiana towaru na inny towar to: A. barter B. import C. eksport D. reeksport Zadanie 71 Największe tempo wzrostu cen występuje przy: A. inflacji kroczącej B. inflacji galopującej C. inflacji pełzającej D. hiperinflacji Zadanie 72 Na podstawie informacji zawartych w tabeli, podaj na jaką kwotę sklep spożywczy wystawił fakturę klientowi, który zakupił mleko, mąkę i kakao. A. 277,60 zł B. 249,60 zł C. 240,00 zł D. 487,20 zł Lp Nazwa towaru Jedn. miary ilość Cena jedn. bez podatku wartość netto zł Podatek VAT [zł] stawka kwota % zł 1 Mleko Litr 200 1, % 10,00 2 Mąka Kg 100 1, % 9,60 3 Kakao Szt. 50 2, % 27,60 Razem do zapłaty Wartość zł 10

11 Zadanie 73 Wskaż, który dokument jest podstawą do zaksięgowania zakupów w księdze przychodów i rozchodów: A. czek gotówkowy B. weksel C. polecenie przelewu D. faktura Zadanie 74 Na podstawie wykresu odczytaj, jaki udział w rynku ma firma X A. 35% B. 43% C. 19% D. 13% 19% 13% firma X 43% firma Y firma Z 25% firma T Zadanie 75 Na podstawie wykresu określ, w którym roku w Polsce nastąpił największy przyrost bezrobocia w stosunku do okresu poprzedniego. A B C D Stopa bezrobocia w Polscew latach ,00% 19,10% 18,10% 20,00% 15,00% 15,00% 10,40% 10,00% 5,00% 0,00% Zadanie 76 Na rynku pojawił się nowy produkt. Ceny, ilości oferowane przez producenta oraz ilości nabywane przez konsumenta przedstawia tabela. Ile wynosi cena równowagi rynkowej? A. 56 zł B. 54 zł C. 52 zł D. 50 zł Ilość oferowana w szt. Cena w zł/szt. Ilość nabywana w szt

12 Zadanie 77 Na zmniejszenie podaży pracy w gospodarce danego kraju ma wpływ: A. wprowadzenie obowiązku ukończenia szkoły średniej B. zniesienie obowiązku służby wojskowej C. przedłużenie wieku produkcyjnego D. wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym, które imigrują do tego kraju z zagranicy Zadanie 78 Numer ewidencyjny ludności to: A. NIP B. PIT C. PESEL D. CIT Zadanie 79 Numer Identyfikacji Podatkowej NIP, nadaje: A. Urząd Statystyczny B. Urząd Skarbowy C. Urząd Pracy D. Urząd Gminy Zadanie 80 Numer nadawany każdemu podatnikowi przez Urząd Skarbowy to: A. PIN B. PESEL C. NIP D. REGON Zadanie 81 Obligacja to papier wartościowy: A. potwierdzający zaciągnięcie pożyczki przez klienta indywidualnego i zobowiązanie do zapłaty odsetek B. potwierdzający udział w kapitale spółki cywilnej C. potwierdzający udział w kapitale skarbu państwa D. potwierdzający prawo do dywidendy Zadanie 82 Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej to: A. wójt gminy B. wojewoda C. starosta D. marszałek Zadanie 83 Organizację i funkcjonowanie spółek prawa handlowego (osobowych i kapitałowych) regulują przepisy: A. kodeksu cywilnego B. kodeksu spółek handlowych C. kodeksu pracy D. kodeksu karnego Zadanie 84 Osoba fizyczna prowadząca jednoosobowe przedsiębiorstwo podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy A. Kodeks pracy B. Prawo spółdzielcze C. Kodeks spółek handlowych D. o swobodzie działalności gospodarczej. Zadanie 85 Osoba fizyczna samodzielnie rozpoczynająca działalność gospodarczą w celu uzyskania NIP powinna wypełnić formularz (patrz tabelka) A. NIP 1 B. NIP 2 C. NIP 3 D. NIP - B Zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą Zgłoszenie identyfikacyjne osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą Zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej Zgłoszenie identyfikacyjne rachunki bankowe 12

13 Zadanie 86 Osoba, która chce rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej musi wypełnić zgłoszenie do urzędu statystycznego i urzędu skarbowego o nadanie numerów: A. REGON i PESEL B. REGON i NIP C. NIP i PESEL D. NIP i numer konta bankowego Zadanie 87 Osoby fizyczne opłacające podatek dochodowy wypełniają druk: A. PIT B. CIT C. NIP D. REGON Zadanie 88 Osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wypełniają: A. kwestionariusz osobowy B. fakturę VAT C. deklarację podatkową D. deklarację majątkową Zadanie 89 O wyborze formy opodatkowania decyduje: A. urząd skarbowy B. przedsiębiorca C. właściwy organ ZUS D. izba skarbowa Zadanie 90 Pan Jan Kowalski zakupił surowce do produkcji pierogów na: A. rynku dóbr i usług B. rynku pracy C. rynku pieniężnym D. rynku kapitałowym Zadanie 91 Pan Jan Nowak absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w odpowiedzi na ofertę pracy przygotował CV (życiorys zawodowy). Zaznacz jakie informacje należy uzupełnić w przedstawionym życiorysie A. dane osobowe B. wykształcenie C. doświadczenie zawodowe D. stan zdrowia Jan Nowak Wykształcenie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kraków, ul. Piękna 1 zawód sprzedawca Doświadczenie zawodowe Hurtownia AS praktyka zawodowa praca w magazynie artykułów AGD Dodatkowe kwalifikacje obsługa kas fiskalnych prawo jazdy Zadanie 92 Pan Jan Nowak prowadzi sklep spożywczy. W ciągu roku obrotowego osiąga przychody w wysokości zł. Koszty uzyskania przychodu to zł. Oblicz dochód, który podlega opodatkowaniu. A zł B zł C zł D zł 13

14 Zadanie 93 Pan Kowalski postanowił przeprowadzić remont swojego jednorodzinnego domu. W tym celu zakupił farbę, glazurę oraz terakotę w markecie budowlanym. Określ, który podatek zawierała cena zakupionego towaru? A. dochodowy B. akcyzowy C. lokalny D. VAT Zadanie 94 Pan Kowalski pracujący dotychczas w zakładzie cukierniczym, gdy osiągnął wiek emerytalny i odpowiedni staż pracy, zaprzestał pracy zarobkowej. Comiesięcznie otrzymuje świadczenie materialne. Który z organów administracji państwowej wypłaca emeryturę: A. Urząd Skarbowy B. Powiatowy Urząd Pracy C. KRUS D. ZUS Zadanie 95 Pan Kłos odprowadza do gminy podatek od posiadania domu. Określ rodzaj podatku: A. VAT B. dochodowy C. majątkowy D. akcyzowy Zadanie 96 Pan Nowak podpisał umowę o pracę na okres trzech miesięcy. W tym czasie pracodawca pozna kwalifikacje pracownika, a pracownik stawiane wymagania. Jaką umowę o pracę podpisał pan Nowak? A. umowę na czas określony B. umowę na czas wykonania pracy C. umowę na zastępstwo D. umowę na okres próbny Zadanie 97 Płaca realna to: A. stawka płac po potrąceniu podatku dochodowego B. suma dochodów z różnych źródeł C. siła nabywcza pieniężnej stawki płac D. płaca akordowa Zadanie 98 Podatek dochodowy zryczałtowany jest podatkiem : A. majątkowym B. pośrednim C. bezpośrednim D. od spadków i darowizn Zadanie 99 Podatek akcyzowy nakładany jest na pewne grupy towarów konsumpcyjnych. Zaznacz, które z produktów opatrzone są znakami skarbowymi akcyzy: A. wyroby papiernicze B. wyroby bukieciarskie C. wyroby tytoniowe D. wyroby mięsne Zadanie 100 Podatek jaki zapłaci konsument kupujący komputer, to: A. podatek dochodowy B. podatek akcyzowy C. podatek liniowy D. podatek VAT Zadanie 101 Podatek płacony od różnicy między przychodem a kosztami uzyskania to: A. VAT B. akcyza C. podatek dochodowy D. podatek majątkowy 14

15 Zadanie 102 Podatek pośredni, który obciąża zakup tylko niektórych artykułów konsumpcyjnych np. samochodów to: A. podatek majątkowy B. podatek dochodowy C. akcyza D. podatek VAT Zadanie 103 Podatek to: A. obowiązkowe pieniądze lokowane w banku B. obowiązkowe pieniądze oddawane do ZUS C. obowiązkowe pieniądze pobierane przez państwo lub samorząd terytorialny D. wszystkie są właściwe Zadanie 104 Podatek VAT obliczony od sprzedaży według raportów kas fiskalnych wynosi zł. Podatek VAT obliczony od zakupu według faktur VAT wynosi zł. Jaką kwotę podatku VAT odprowadzi podatnik do urzędu skarbowego? A zł B zł C zł D zł Zadanie 105 Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej zamierza złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe. Którą deklarację podatkową powinien wypełnić? A. PIT-36 B. PIT-36L C. PIT-16A D. PIT-28 PIT-36 przeznaczony jest dla osób, które osiągnęły dochody (poniosły straty) z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, z której rozliczyły się w trakcie roku samodzielnie. PIT-36L zeznanie o wysokości osiągniętego w roku poprzednim dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej stawką liniową 19%. Zadanie 106 Podaż na rynku pracy reprezentują: A. pracodawcy B. pracownicy i poszukujący pracy C. Urząd Pracy D. Państwowa Inspekcja Pracy Zadanie 107 Popyt na rynku pracy reprezentują: A. pracodawcy B. pracownicy i poszukujący pracy C. Urząd Pracy D. Państwowa Inspekcja Pracy PIT-16A przeznaczony dla podatników karty podatkowej; roczna deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie w NFZ zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach. PIT-28 przeznaczony dla osób prowadzących działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zadanie 108 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez absolwenta Zasadniczej Szkoły Zawodowej polega przede wszystkim na: A. poszukiwaniu pracy B. podjęciu pracy na umowę zlecenie C. zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy D. podjęciu nauki w technikum uzupełniającym 15

16 Zadanie 109 Podstawowa stawka podatku od towarów i usług (VAT) wynosi: A. 8% B. 0% C. 23% D. 5% Zadanie 110 Podstawowym zadaniem banków komercyjnych jest: A. udostępnianie sejfów bankowych B. gromadzenie depozytów i udzielanie kredytów C. prowadzenie badań marketingowych D. inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych Zadanie 111 Pomocnik murarza zatrudniony na 6 godzin na dobę, zawarł z pracodawcą umowę o pracę na: A. cały etat B. 1/2 etatu C. 3/4 etatu D. 1/4 etatu Zadanie 112 Poniższe zestawienie przedstawia wielkość stopy inflacji w Polsce w latach Rok Stopa inflacji w % 11,8 7,3 10,1 5,5 1,9 Który z poniższych rysunków obrazuje sytuację przedstawioną w zestawieniu? A. rysunek 1 B. rysunek 2 C. rysunek 3 D. rysunek 4 16

17 Zadanie 113 Po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca wydaje pracownikowi: A. wypowiedzenie warunków pracy B. kwestionariusz osobowy C. życiorys zawodowy D. świadectwo pracy Zadanie 114 Potwierdzeniem zatrudnienia pracownika przez pracodawcę jest zawarcie z nim: A. umowy zlecenia B. umowy o dzieło C. umowy o pracę D. świadectwa pracy Zadanie 115 Pracodawca ma obowiązek odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy pracownika: A. regularnie raz w miesiącu B. raz na kwartał C. zależy to od woli pracodawcy D. zależy to od woli pracownika Zadanie 116 Pracodawca nie ma obowiązku: A. udostępniania pracownikowi dokumentu, na podstawie którego zostało naliczone wynagrodzenie B. dokonywania wypłaty w ustalonym terminie C. wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych lub na konto bankowe D. wypłacanie pracownikowi co miesięcznej premii Zadanie 117 Pracodawca przyjmując pracownika do pracy ma obowiązek ustalenia wysokości jego wynagrodzenia. W jakim dokumencie powinna być wpisana kwota wynagrodzenia? A. w podaniu o pracę B. w umowie o pracę C. w życiorysie pracownika D. w świadectwie pracy Zadanie 118 Pracownik otrzymał urlop z pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, ponieważ nastąpiły ważne okoliczności (ślub).wskaż rodzaj urlopu: A. urlop wypoczynkowy B. urlop bezpłatny C. urlop okolicznościowy D. urlop macierzyński Zadanie 119 Pracownik otrzyma wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy w sytuacji, gdy: A. uczęszczał na zebranie z radnym B. uczestniczył w szkoleniu okresowym bhp C. 10 dni nie był w pracy i nie usprawiedliwił się D. wyszedł po zakupy Zadanie 120 Pracownik otrzymuje wynagrodzenie niezależnie od efektów swojej pracy. Jaki system wynagrodzenia otrzymuje: A. wynagrodzenie akordowe B. wynagrodzenie prowizyjne C. wynagrodzenie wg czasu pracy D. wynagrodzenie motywacyjne Zadanie 121 Pracownik po przepracowaniu dwóch lat utracił pracę z powodu bankructwa firmy, w której był zatrudniony. Aby utrzymać prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej i zasiłku dla bezrobotnych powinien zgłosić się do: A. Państwowej Inspekcji Pracy B. Zakładu Opieki Zdrowotnej C. Powiatowego Urzędu Pracy D. Krajowego Urzędu Pracy 17

18 Zadanie 122 Pracownik porzucił pracę i został zwolniony bez wypowiedzenia. Na skutek tego nie otrzyma: A. wynagrodzenia za przepracowany okres B. zaległego urlopu wypoczynkowego C. ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop D. świadectwa pracy Zadanie 123 Pracownik w wyniku zawarcia umowy o pracę ma obowiązek: A. wstąpić do związków zawodowych B. sumiennie i starannie wykonywać pracę C. zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy D. odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne Zadanie 124 Pracownik wystąpił z pisemnym wnioskiem o urlop. Czas trwania tego urlopu zależeć będzie wyłącznie od ustaleń pomiędzy nim a pracodawcą. Okres tego urlopu nie wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Określ, o który urlop ubiega się pracownik? A. urlop macierzyński B. urlop bezpłatny C. urlop wypoczynkowy D. urlop okolicznościowy Zadanie 125 Pracownik zatrudniony w systemie akordowym z premią: otrzymuje wynagrodzenie za wyprodukowaną 1 sztukę wyrobu w wysokości 0,50 zł, w ciągu miesiąca wytworzył 1600 sztuk otrzymuje premię regularną 100 zł Ile wyniesie wynagrodzenie miesięczne tego pracownika? A. 600 zł B. 900 zł C zł D zł Zadanie 126 Pracownik złamał nogę w drodze do pracy. Kto i w jakiej wysokości wypłaci świadczenie pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę? A. 100% wynagrodzenia, ZUS B. 100% wynagrodzenia, zakład pracy C. 80% wynagrodzenia, ZUS D. 80% wynagrodzenia, zakład pracy Zadanie 127 Pracownik został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Przysługuje mu z tego tytułu prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze po przepracowaniu: A. 12 miesięcy B. 6 miesięcy C. 3 miesięcy D. 1 miesiąca Zadanie 128 Pracownik został zwolniony przez pracodawcę niezgodnie z prawem. W związku z tym postanowił dochodzić swoich praw. Do jakiego urzędu powinien się udać? A. urzędu miejskiego B. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych C. sądu pracy D. sądu gospodarczego Zadanie 129 Pracownik został zwolniony z powodu redukcji etatów. Który z wymienionych dokumentów pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi po rozwiązaniu z nim stosunku pracy? A. umowę o pracę B. podanie o pracę C. świadectwo pracy D. wypowiedzenie warunków pracy 18

19 Zadanie 130 Pracownik został zwolniony z pracy z powodu umyślnego niszczenia maszyny. Który z dokumentów pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi po rozwiązaniu z nim stosunku pracy? A. umowę o pracę B. kwestionariusz osobowy C. świadectwo pracy D. wypowiedzenie warunków pracy Zadanie 131 Prawo do urlopu wypoczynkowego ma pracownik zatrudniony w oparciu o umowę: A. o dzieło B. zlecenie C. agencyjną D. o pracę Zadanie 132 Prezes firmy budowlanej podpisał z pracownikiem umowę o pracę na czas trwania budowy centrum handlowego. Którą poniżej wymienionych umów podpisał pracownik? A. Umowę na czas nieokreślony B. Umowę na czas określony C. Umowę na okres próbny D. Umowę o dzieło Zadanie 133 Procentowy wskaźnik, który określa stosunek liczby osób, które pozostają bez pracy do ogółu ludzi będących w wieku umożliwiającym pracę zawodową to: A. stopa inflacji B. stopa bezrobocia C. stopa procentowa D. stopa życiowa Zadanie 134 Procedura rejestracyjna przedsiębiorstwa obejmuje między innymi zgłoszenie dla celów podatkowych, które należy dopełnić w: A. Urzędzie Miasta B. Urzędzie skarbowym C. Urzędzie Statystycznym D. Krajowym Rejestrze Sądowym Zadanie 135 Proces wzrostu ogólnego poziomu cen to: A. inflacja B. deflacja C. indeksacja D. dewaluacja Zadanie 136 Przedstawiony obok dokument złożony u pracodawcy przez poszukującego pracę to: A. list motywacyjny B. list intencyjny C. życiorys zawodowy D. referencja pracownika Anna Kowalska Ul. Mała Sobota tel Wykształcenie: r. Zespół Szkół Handlowych zawód sprzedawca Kursy i szkolenia: 2001 r. kurs obsługi kas fiskalnych Praktyka zawodowa: r. zajęcia praktyczne w hipermarkecie Dodatkowe kwalifikacje: Język angielski średnio zaawansowany, obsługa komputera i pakietu Office Zainteresowania: moda młodzieżowa, taniec, muzyka rozrywkowa 19

20 Zadanie 137 Przez określenie płacy brutto należy rozumieć kwotę wynagrodzenia pracownika: A. obliczoną do wypłaty B. określoną w umowie o pracę C. bez podatku dochodowego D. pomniejszoną o składki na ubezpieczenie społeczne Zadanie 138 Przez podaż rozumie się: A. oferowanie B. oczekiwanie C. konsumowanie D. zapotrzebowanie Zadanie 139 Przez popyt rozumie się: A. oferowanie B. oczekiwanie C. konsumowanie D. zapotrzebowanie Zadanie 140 Przymusowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne pobierane przez państwo od osób fizycznych i prawnych, to: A. darowizna B. podatek C. subwencja D. dotacja Zadanie 141 REGON to numer identyfikacyjny pracodawcy nadawany przez: A. Urząd Skarbowy B. Urząd Pracy C. Urząd Gminy D. Urząd Statystyczny Zadanie 142 Rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni należy dokonywać do: A. 30 kwietnia B. 31 grudnia C. 28 lutego D. 31 marca Zadanie 143 Rodzaj, miejsce oraz termin rozpoczęcia pracy przez pracownika określa się w: A. regulaminie pracy B. umowie o pracę C. świadectwie pracy D. życiorysie zawodowym Zadanie 144 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika, może nastąpić, gdy pracownik: A. spożywa alkohol w miejscu pracy B. bardzo często spóźnia się do pracy C. często choruje D. jest konfliktowy w stosunku do pracodawcy Zadanie 145 Różnica pomiędzy przychodami uzyskanymi z różnych źródeł a kosztami ich uzyskania w rozliczeniu podatkowym stanowi: A. dochód B. podatek C. składka D. zaliczka na podatek 20

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT Zestaw 5 Zakres wiadomosci: podstawy przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT 2.

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

ETAP PISEMNY - CZ.II 2011r.

ETAP PISEMNY - CZ.II 2011r. ETAP PISEMNY - CZ.II 2011r. Zadanie 1 Niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi A. kartę wynagrodzeń B. akta osobowe C. pełną dokumentacje

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe przepisy prawa pracy - baza pytań przykładowych 2015 r.

Podstawowe przepisy prawa pracy - baza pytań przykładowych 2015 r. Pytanie nr 1 Życiorys zawodowy powinien zawierać zwięzłe i uporządkowane informacje na temat: A) oczekiwanego wynagrodzenia B) zakresu obowiązków pracownika i pracodawcy C) doświadczenia zawodowego kandydata

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Podatek jest to obowiązkowe bezzwrotne świadczenie o charakterze powszechnym, pobierane przez państwo lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Zbiór zadań do wykorzystania na zajęciach.

Załącznik nr 10. Zbiór zadań do wykorzystania na zajęciach. Zadanie 1 Załącznik nr 10. Zbiór zadań do wykorzystania na zajęciach. W przedsiębiorstwie X w miesiącu kwietniu miały miejsce zdarzenia gospodarcze wymienione w tabelach 1 i 2. Zapoznaj się z treścią tabel,

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Państwem

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. do 6 miesięcy do 12 miesięcy * < Patrz Informacja dla organizatora > ... POWIATOWY URZĄD PRACY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. do 6 miesięcy do 12 miesięcy * < Patrz Informacja dla organizatora > ... POWIATOWY URZĄD PRACY ...dnia...... POWIATOWY URZĄD PRACY (Pieczęć organizatora) W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH do 6 miesięcy do 12 miesięcy * < Patrz Informacja dla organizatora > I. DANE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13 Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13 2 Na Węgrzech, oprócz m.in. podatku od osób fizycznych, wprowadzono uproszczony podatek od działalności gospodarczej, tzw. EVA. Przedsiębiorca indywidualny może

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli Zadanie 4.1. W przedsiębiorstwie produkcyjnym (produkcja wyrobów metalowych) ewidencję kosztów działalności podstawowej prowadzi się tylko w układzie rodzajowym na następujących kontach księgi głównej:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

..., dnia... WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych

..., dnia... WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych ... (pieczątka zakładu pracy, nr NIP, REGON)..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych na zasadach określonych w art. 51,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: przedsiębiorczość Symbol cyfrowy: BRAK Wersja arkusza: CPSTX8CR Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PISEMNY Instrukcja dla zdającego: 1. Sprawdź czy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej 20 marzec 2017 r. PYTANIA KONTROLNE 1. Z czego składa się rata kredytowa? 2. Od jakiej wartości obliczamy odsetki kredytowe? 3. Co oznacza pojęcia

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) (adres zakładu pracy) (kwota) (kwota) (kwota lub kreska) - alimenty.. zł (kwota lub kreska)

jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) (adres zakładu pracy) (kwota) (kwota) (kwota lub kreska) - alimenty.. zł (kwota lub kreska) O WYNAGRODZENIU z tytułu: zatrudnienia, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych * ) jestem zatrudniona/y w (nazwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3 Dr Marcin Jędrzejczyk ZADANIE KSIĘGOWE 1. Otworzyć konta ze stanami początkowymi wynikającymi z bilansu otwarcia (należy otworzyć WSZYSTKIE KONTA znajdujące się w bilansie

Bardziej szczegółowo

... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) WNIOSEK. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) WNIOSEK. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSKODAWCA Data wpływu wniosku do PUP...... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) STAROSTA TCZEWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia

Podstawowe zagadnienia Podstawowe zagadnienia Każda społeczność staje przed koniecznością rozwiązania trzech podstawowych problemw codziennej egzystencji: - jakie dobra i usługi - co wytwarzać - dla kogo je wytwarzać Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów:

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Bilans na dzień 31.12.20XX r. Suma Suma A. trwałe 680 000 A. Kapitał własny 694

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 ... (data wpływu wniosku do OPS) Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 1. Wnioskodawca (zaznaczyć właściwe

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ...dnia...... POWIATOWY URZĄD PRACY (Pieczęć organizatora) W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH do 6 miesięcy do 12 miesięcy * < Patrz Informacja dla organizatora > I. DANE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA PEŁNOLETNI UCZEŃ DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)... Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku uczniów szkół,

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM

WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie art. 233 1 Kodeksu Karnego, zgodnie z treścią

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę Lista płac

Umowy o pracę Lista płac Umowy o pracę Lista płac 1 Na okres próbny Na czas określony Na czas zastępstwa Na czas nieokreślony Na czas wykonania określonej pracy Agencje pracy czasowej Praca nakładcza 2 Może poprzedzad każdą umowę

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

1 Lekcja organizacyjna

1 Lekcja organizacyjna NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu ekonomika rolnictwa na podstawie programu nr TA/PZS1/PG/2012 klasa 2TA l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja

Bardziej szczegółowo